فهرست مطالب

مدیریت سلامت - پیاپی 49 (پاییز 1391)

نشریه مدیریت سلامت
پیاپی 49 (پاییز 1391)

 • تاریخ انتشار: 1391/10/04
 • تعداد عناوین: 8
|
 • عباسعلی ابراهیمیان، نادر خالصی*، غلامرضا محمدی، مائده تورده، مجید نقی پور صفحات 7-13
  مقدمه

  اورژانس پیش بیمارستانی در ایران نیازمند حرکت به سمت ارائه خدمات مبتنی بر شواهد است. هدف این مطالعه ارزیابی کارآیی سیستم امتیاز هشدار اولیه فیزیولوژیک جهت مدیریت اعزام بیماران داخلی می باشد.

  روش کار

  این پژوهش از نوع مقطعی است. جامعه مورد پژوهش بیماران داخلی اعزام شده توسط اورژانس پیش-بیمارستانی استان سمنان می باشند. ابزار گردآوری داده ها سیستم امتیازات هشدار اولیه فیزیولوژیک می باشد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی (ضریب همبستگی پیرسون) و توسط نرم افزار SPSS19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  میانگین امتیاز فیزیولوژیک واحدهای مورد پژوهش2.42±2.38 بود. 28.9 درصد از افراد اعزام شده به بیمارستان-ها نیاز به درمان اورژانسی نداشتند و رابطه معنی داری بین نیاز بیماران به خدمات اورژانس پیش بیمارستانی و نمرات هشدار اولیه فیزیولوژیک آنها وجود داشت.
  بحث: سیستم امتیاز هشدار اولیه فیزیولوژیک ابزار مناسبی جهت مدیریت اعزام بیماران داخلی نیازمند به خدمات اورژانس پیش بیمارستانی می باشد. اما در شناسایی بیمارانی که به خدمات اورژانسی فوری نیاز ندارند با چالش مواجه است، بنابراین تصمیم گیری در مورد استفاده از این ابزار در حوزه اورژانس پیش بیمارستانی نیازمند مطالعات گسترده تر می باشد.

  کلیدواژگان: بیماران داخلی، امتیاز دهی فیزیولوژیک، اورژانس پیش بیمارستانی، مدیریت اعزام
 • حسین قادری، محمد هادیان، شیرزاد مرادی * صفحات 14-26
  مقدمه

  افزایش کارایی نظام سلامت یکی از مواردی است که اکثر سیاستگذاران بخش سلامت به عنوان یکی از موارد اصلاح نظام سلامت بر آن تاکید دارند. این مطالعه با هدف مقایسه کارایی هزینه های بخش سلامت در ایران و کشور های منتخب با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها طی سال های 1377 تا 1387 انجام شد.

  روش کار

  این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی - کاربردی است. در این پژوهش برای تعیین کارایی بخش سلامت کشور ایران و سایر کشور های منتخب که مجموعا شامل 40 کشور می باشند از روش تحلیل فراگیر داده ها (DEA) استفاده شد.

  یافته ها

  بخش سلامت ایران طی دوره 1377 تا 1378 به طور متوسط دارای کارایی فنی برابر 2.77 درصد بوده است. ایران در بین تمام کشور های مورد بررسی رتبه شانزدهم را از نظر کارایی بخش سلامت کسب نموده است.
  بحث: کارایی فنی هزینه های بخش سلامت ایران تقریبا هفتاد درصد مقدار ایده آل است. از آنجا که افزایش هزینه های بخش سلامت به تنهایی نمی تواند منجر به بهبود شاخص های بهداشتی شود، لذا سیاست گذاران بخش سلامت همواره باید با سیاست گذاری های مناسب و اجرای این سیاست ها کارایی این هزینه ها را افزایش دهند. توسعه بیمه های همگانی، ارتقاء و بهبود سبک زندگی، اصلاحات سازمانی و توجه بیشتر به اقدامات پیشگیرانه از جمله مواردی هستند که موجب افزایش کارایی این هزینه ها می شوند. واژه های کلیدی:

  کلیدواژگان: هزینه های بخش سلامت، کارایی فنی، کارایی مدیریتی، کارایی مقیاس، تحلیل فراگیر داده ها
 • مهدی کاهویی، حسن بابامحمدی، سهیلا قضوی شریعت پناهی، جمیله مهدیزاده صفحات 27-38
  مقدمه
  دسترسی به اطلاعات سلامت قابل اعتماد مهمترین عامل در ارایه مراقبت پرستاری است. برای دسترسی به اطلاعات سلامت قابل اعتماد، لازم است تا پرستاران از اهمیت و کیفیت منابع اطلاعاتی اطمینان حاصل کنند. این مطالعه به منظور بررسی شیوه های دستیابی به منابع اطلاعاتی توسط پرستاران و دانشجویان پرستاری و بررسی عوامل بازدارنده در آن انجام شده است.
  روش کار
  مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر بر روی 412 نفر از پرستاران و دانشجویان پرستاری در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و سازمان تامین اجتماعی سمنان در سال 1390 انجام شد. ابزار مورد استفاده در مطالعه پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود که پس از انجام روایی و پایایی آن، پرسشنامه توزیع گردید. داده ها با استفاده توزیع فراوانی، میانگین، انحراف معیار و آزمون های من ویتنی، کروسکال والیس و مجذور خی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که پرستاران تمایل بیشتری برای استفاده از اطلاعات سایر همکاران و بیماران نسبت به دانشجویان پرستاری داشتند. آن ها به استفاده از کتب چاپی در تصمیمات بالینی تمایل کمی داشتند. بین مشخصات دموگرافیک جامعه آماری و استفاده از برخی از منابع اطلاعاتی تفاوت معنی داری وجود داشت(0.01p<). همچنین بین دانشجویان و پرستاران در استفاده از برخی منابع اطلاعاتی و برخی موانع گزارش شده اختلاف معنی داری وجود داشت (0.01p<).
  بحث: پرستاران و دانشجویان به دلایل متعدد از جمله عدم مهارت در استفاده از کتابخانه های بیمارستانی، برای مراقبت از بیماران تمایل زیادی به استفاده از منابع اطلاعاتی سنتی از قبیل بیمار یا همراهان وی و یا کارکنان داشتند. به نظر می رسد موضوع سواد اطلاعات سلامت از معضلات مهم جامعه پرستاری ما است. بی شک متخصصان اطلاعاتی می توانند استفاده از اطلاعات با کیفیت را در مراقبت پرستاری تسهیل نمایند.
  کلیدواژگان: منابع اطلاعات سلامت، مراقبت پرستاری، پرستاران، دانشجویان پرستاری
 • سید حیدر میرفخرالدینی صفحات 39-46
  مقدمه
  سازمان های امروزی پویایی، پیچیدگی و ابهام بسیار زیادی دارند؛ از این رو از محیط اطراف خود تاثیرات قابل ملاحظه ای می پذیرند و باید در برابر عدم اطمینان، محیط رفتار مناسبی نشان دهند. از این رو، ضمن لزوم برنامه ریزی صحیح جهت رویارویی با محیط، مهمترین عامل بقای سازمان، موفقیت آن در نیل به اهداف می باشد؛ در این تحقیق ضمن شناسایی عوامل انسانی موثر بر موفقیت سازمانی (نگرش دینی و استرس شغلی) امکان طراحی مدل پیش بینی موفقیت سازمانی فراهم گردید و به بررسی نوع و نحوه تاثیر عوامل انسانی موثر بر موفقیت سازمانی پرداخته شد.
  روش بررسی
  روش پژوهش این مطالعه از نظر هدف در دسته پژوهشهای کاربردی قرار می گیرد. برای غلبه بر پیچیدگی های ذاتی حیطه موفقیت سازمانی از رویکرد شبکه های عصبی فازی و جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد. در این تحقیق از نرم افزار MATLAB جهت طراحی مدل پیش بینی فازی استفاده گردید. در ابتدا بر اساس کمترین میزان خطای برآورد، شبکه یادگیری بهینه طراحی شد. در ادامه ضمن حصول قوانین اگر و آنگاه (مطابق با رویکرد شبکه های عصی فازی)، نوع و میزان تاثیر نگرش دینی و استرس شغلی بر موفقیت سازمانی شناسایی گردید.
  یافته ها
  با توجه به این که کمترین میزان خطای مدل پیش بینی برابر با 0.000003 می باشد می توان ادعا نمود که تعداد بهینه توابع عضویت برای هر یک از ورودی ها و خروجی ها 5 می باشد؛ علاوه بر این میزان خطای کم پیش بینی بیانگر آن است که مدل ANFIS، مدلی بسیار مناسب برای پیش بینی موفقیت سازمانی تلقی می شود.
  بحث: نگرش دینی و استرس شغلی عوامل موثر بر موفقیت سازمانی می باشند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نگرش دینی رابطه معنی دار و مستقیم با موفقیت سازمانی دارد؛ در حالی که استرس شغلی در زمانی که در حد متوسط باشد، بیشترین تاثیر مثبت بر موفقیت سازمانی خواهد داشت و در مقادیر خیلی کم و خیلی زیاد منجر به کاهش موفقیت سازمانی خواهد شد.
  کلیدواژگان: موفقیت سازمانی، نگرش دینی، استرس شغلی، شبکه های عصبی فازی، بیمارستان های خصوصی و دولتی
 • نسرین هاشم بیک، سیدعلی سیادت، رضا هویدا صفحات 47-57
  مقدمه
  امروزه رهبری دانشگاه ها برای سازش و یا کنارآمدن با پدیده های پیچیده و ناشناخته به الگویی جدیدتری نیاز دارند تا بتوانند در سایه آن، سازمان ها را به طریق مقتضی هدایت نمایند. هدف این پژوهش بررسی میزان کاربست مولفه های الگوی سایبرنتیک در مدیریت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود.
  روش کار
  این مطالعه از نوع توصیفی- پیمایشی بود که جامعه آماری آن را کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 1389– 1388 تشکیل می دادند که از میان انها 207 نفر عضو هیات علمی با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده های مورد نیاز هفت سوال با در نظر گرفتن مولفه های الگوی سایبرنتیک (نظارت و کنترل، پیوندهای سست و سخت، تعاملات، تصمیم گیری، سلسله مراتب، رهبری، توازن در مدیریت) از پرسشنامه محقق ساخته الگوی سایبرنتیک که روایی و پایایی آن به تایید رسید، استفاده شد. تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون t تک متغیره) انجام شد.
  یافته ها
  از آنجایی که میانیگن هر هفت مولفه مذکور از سطح متوسط (3) بالاتر می باشد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در میزان استفاده از الگوی سایبرنتیک در سازماندهی فعالیت های خود، از جایگاه مناسبی برخوردار است. همچنین نتایج حاکی از آن است که دانشگاه مذکور، گرایش به این الگو دارد و بیشترین گرایش در پیوند با مولفه سلسله مراتب با میانگین 3.66 بوده است.
  بحث: از آنجا که مدیران دانشگاه طبق نقشه ای معین منطبق بر الگوی سایبرنتیک، به سازماندهی فعالیت های دانشگاه مبادرت نکرده اند چنین استنباط می شود که در صورت تدوین الگویی برای مدیریت دانشگاه در چارچوب مفهومی سایبرنتیک، می توان انتظار داشت که مدیران دانشگاه برای توسعه کاربرد الگوی سایبرنتیک در فضای سازمانی خود آمادگی بیشتری داشته باشند.
  کلیدواژگان: الگوی سایبرنتیک، آموزش عالی، مدیریت دانشگاه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • علی احسانی، اصغر مشبکی، میلاد هادی زاده صفحات 58-68
  مقدمه
  مدیریت دانش برای بقاء سازمان در آینده نقشی تعیین کننده دارد. شناسایی فاکتورهای کلیدی اجرای موفق یک پروژه مدیریت دانش و اتخاذ یک رویکرد مناسب می تواند تصمیم گیری در خصوص مدیریت دانش را تسهیل کند. این تحقیق سعی برآن است تا با شناسایی عوامل و شاخص های اجرای اثربخش مدیریت دانش در بیمارستان ها، روابط بین این عوامل از طریق معرفی یک مدل مفهومی و تکنیک تحلیل عاملی تائیدی بررسی کند.
  روش کار
  روش انجام این تحقیق به دو بخش تقسیم می شود. بخش نخست اکتشافی است. شامل مطالعه نظری و تبادل نظر با خبرگان برای شناسایی شاخص ها. بخش دوم پیمایشی است شامل جمع آوری داده از طریق پرسش نامه و استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری. جامعه آماری تحقیق مدی ر ان و معاونان و پزشکان مسئول بخش های مختلف بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر تهران را شامل بود. نمونه گیری به روش تصادفی ساده و ابزار تحلیل، مدل یابی معادلات ساختاری و استفاده از نرم افزار لیزرل بود.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد هر چهار فاکتور شایستگی فرآیندی، شایستگی ساختاری فرهنگی، شایستگی تکنولوژیک به همراه شایستگی مدیریتی در سطح معناداری 0.01 در اجرای اثربخش مدیریت دانش موثرند که نقش شایستگی مدیر تعدیل کننده است. در میان شاخص ها نیز وجود اهداف شفاف در شروع پروژه های مدیریت دانش، زیرساخت های فناوری اطلاعات در دسترس، به کارگیری تیم مخصوص پیاده سازی مدیریت دانش و شرکت و حمایت مدیر ارشد بیشترین تاثیر را دارند.
  بحث: هر چهار عامل در اجرای اثربخش سیستم مدیریت دانش در بیمارستان ها موثر هستند و توجه مناسب به همه عوامل می تواند منجر به موفقیت شود. در حالی که تحقیقات قبلی در سازمان های ایرانی نشان می دهد این سازمان ها رشد ناهمگونی در بخش تکنولوژی داشته و به عوامل دیگر بی توجه بوده اند.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، شایستگی، معادلات ساختاری، تحلیل عاملی، ساختار سازمان
 • پوران رئیسی، علیرضا قربانی، یاسر تبرایی صفحات 69-76
  مقدمه
  پزشک خانواده و نظام ارجاع یکی از برنامه های مهم برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور در بخش بهداشت و درمان است. میزان رضایت گیرندگان خدمت باید به عنوان محوری ترین شاخص موفقیت برنامه، مبنای بازنگری در مکانیسم پرداخت و فرایند پایش عملکرد پزشک خانواده باشد. این مطالعه با هدف تعیین عوامل مرثر بر رضایتمندی دارندگان دفترچه بیمه روستایی از خدمات پزشک خانواده در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار به انجام رسیده است.
  روش کار
  این مطالعه از نوع مقطعی بوده و در جمعیت روستایی و شهرهای زیر 20 هزار نفر تحت پوشش برنامه در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1390 انجام گردید. داده های مورد نیاز توسط پرسشنامه روا و پایا جمع آوری شد و با استفاده از آزمون های آماری t مستقل، همبستگی پیرسون، ANOVA و رگرسیون خطی مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در هشت بعد مورد بررسی (مراقبت و تکریم، ایمنی و رفاه، اعتماد و اعتقاد به عملکرد، زمان انتظار، سودمندی اقدامات، میزان هزینه پرداختی، عملکرد واحدهای پیراپزشکی و دسترسی به موقع)، بیشترین و کمترین میزان رضایتمندی به ترتیب از هزینه پرداختی و اعتماد و اعتقاد به عملکرد پزشک خانواده به دست آمد. رضایتمندی کلی بیماران 20.86 ± 85.73 بود. بر اساس آزمون های انجام شده رابطه بین محل سکونت، تحصیلات و نوع مرکز ارائه دهنده خدمات با میزان رضایتمندی از برنامه پزشک خانواده از نظر آماری معنی دار بود و بر اساس مدل رگرسیون خطی، محل سکونت و تحصیلات توضیح دهنده رضایتمندی افراد از برنامه پزشک خانواده بودند.
  بحث: به نظر می رسد که تحصیلات بالاتر و محل سکونت، رضایتمندی بیشتری را برای مراجعین به همراه دارد.
  کلیدواژگان: رضایتمندی، پزشک خانواده، بیمه روستایی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
 • امیر اشکان نصیری پور، عباس طلوعی اشلقی، سیدجمال الدین طبیبی، محمدرضا ملکی، حسن ابوالقاسم گرجی صفحات 77-88
  مقدمه
  ارزیابی عملکرد سازمان از نظر مالی به عنوان یکی از اصلی ترین وظایف مالی مدیر بسیار حائز اهمیت می باشد، چرا که زمینه تصمیم گیری و برنامه ریزی منطقی جهت افزایش بهره وری و بررسی تاثیر تصمیم های اتخاذ شده بر عملکرد سازمان را فراهم می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی عملکرد مالی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور از طریق تحلیل نسبت های مالی بود.
  روش کار
  مطالعه حاضر توصیفی و از لحاظ زمانی مقطعی و از نظر اهداف آن کاربردی بود. این پژوهش به لحاظ شناخت نظام و نسبت های مالی در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور از نوع کیفی بود که به طریق مرور اسنادی و کارگروهی (22 نفر) انجام پذیرفت و همچنین به لحاظ استفاده از پرسشنامه و بررسی صورت ها و نسبت های مالی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور (38 دانشگاه) از نوع کمی بود. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بوده و برای تحلیل داده ها از شاخص های فراوانی و مرکزی میانگین و پراکندگی انحرف معیار استفاده گردید.
  یافته ها
  12 نسبت مالی در دو گروه نسبت های نقدینگی و بازده فعالیت و بهره وری منابع شناسایی گردید که نتایج اهم نسبت های مالی عبارتند است از: نسبت آنی (میانگین= 2.53)، نسبت جاری (میانگین= 3.58)، نسبت دوره وصول مطالبات (میانگین= 114)، نسبت درآمد عملیاتی به کل منابع (میانگین= 0.44)، نسبت بازده بودجه (0.79) و نسبت بازده دارایی (میانگین=0.48).
  بحث: یافته ها نشان داد میانگین نسبت های نقدینگی دانشگاه نسبت به دیگر صنایع بالا بود که این به دلیل زمان تخصیص نامناسب منابع مالی در پایان سال از سوی دولت می باشد. از سوی دیگر نتایج نسبت های بازده فعالیت و جریان نقدی عملیاتی نشان می دهد که مدیریت منابع مالی از نظر تبدیل دارای ها و یا ترکیب منابع و سرمایه در دانشگاه به خوبی صورت نپذیرفته است، این مسئله بیانگر آن است که از اختیارات قانون هیئت امنایی به خوبی استفاده نمی گردد. به منظور تجزیه و تحلیل توسط نسبت های مالی بیشتر، طراحی و استانداری سازی گزارشات مالی دانشگاه متناسب با نوع خدمات و منابع قابل تصرف از نظر آیین نامه مالی و معاملاتی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: دانشگاه های علوم پزشکی، نسبت های مالی، تجزیه و تحلیل صورت های مالی
|
 • Abbas-Ali Ebrahimian, Nader Khalesi, G. Mohamadi, M. Tordeh, M. Naghipour Pages 7-13
  Introduction

  Pre-hospital emergency services in Iran need to move towards evidence-based services. The aim of this study was to evaluation the physiological early warning scoring system (PEWS) for transport management of internal patients.

  Methods

  This is a cross sectional study. The study populations are internal patients that transport by pre-hospital emergency of Semnan province. Physiological early warning scoring system is used as the data collection device. Data were analyzed by the use of descriptive and Pearson correlation coefficient and by SPSS19 software.

  Results

  The mean of the physiological scoring was 2. 38±2. 42. About 28. 9% of those transports to hospital did not need to emergency treatment، and there is statistically significant relationship between physiological early warning scoring and need to pre-hospital emergency attains of patients.

  Discussion

  The Use of the physiological early warning scoring system suitable means for pre-hospital transport management for internal patients. But in identifying patients، who have no immediate need for emergency services، is faced with the challenge. Therefore، definitive statement about the use of this tool requires more studies in this area.

  Keywords: Internal Patient, Physiological Early Warning Scores, Pre, hospital Emergency, Transport management
 • H. Ghaderi, M. Hadean, Sh Moradi Pages 14-26
  Introduction

  Maintaining and providing the health care are of the proprieties of each health system. Therefore، those involved in health sector should always do their best to provide high quality services. Increasing the efficiency of health system is one of the issues emphasized by the policy-makers. This study was aimed to compare between Iran and the Selected Countries on the Efficiency of expenses in Health Sector by Data Envelopment Analysis (1998 -2008).

  Methods

  In this applied descriptive study، the Data Envelopment Analysis (DEA) Method was used to determine the efficiency of Iranian health sector and the other selected countries (N: 40).

  Results

  The findings revealed that the health sector in Iran had a technical efficiency of 77. 2% during the period of 1998-2008. Iran held the 16th rank among all countries under study.

  Discussion

  The technical efficiency of the health sector in Iran is about 70% of the optimal level. As the mere increase in the expenses of the health sector cannot lead to improvement of health indices، health policy-makers should increase the efficiency of these expenses by means of appropriate policy making and implementation of these policies. Developing public insurance، improving life style، making organizational modifications، and paying more attention to the preventive measures can result in raising the efficiency of these expenses.

  Keywords: Costs of Health Section, Technical Efficiency, Managerial Efficiency, Scale Efficiency, Data Envelopment Analysis
 • Mehdi Kahouei, Hassan Babamohamadi, Soheila Ghazavi, Jamileh Mehdizadeh Pages 27-38
  Introduction
  Access to trustworthy health information is one of the most important factors in nursing care. It is important that the nurses be assured of both importance and quality of information resources to access reliable health information. This study was conducted to assess different methods nurses and nursing students apply to access information resources and to assess the inhibiting factors in this respect.
  Methods
  This descriptive and analytical study was conducted among 412 nurses and nursing students in hospitals affiliated to Semnan University of Medical Sciences and Social Security Organization of Semnan in 2011. A valid and reliable questionnaire was used for collecting data which were then analyzed by frequency distribution، mean، standard deviation، Mann-Whitney and Kruskal – Wallis tests and Chi-Square.
  Results
  The nurses appeared to have greater tendency than nursing students to use their colleagues’ and patients’ information. They showed less tendency to use information of printed textbooks in clinical decision making. There was a significant difference between demographic profile of the participants and the use of different information resources (p <0. 01). Moreover، there was a significant difference between nurses and nursing students in using different information resources and the inhibiting factors reported (P <0. 01).
  Discussion
  The results indicate that nurses and nursing students are more inclined to use traditional information resources such as the information given by patients، relatives or personnel. This might be due to different reasons one of which might be lack of skills to use hospital libraries. The findings suggest that h ealth information l iteracy is a major challenge in the nursing community، and information system professionals can undoubtedly facilitate the use of quality information in this regard.
  Keywords: Inhibiting Factors, Sources of Health Information, Nursing Care, Nurses, Nursing Students
 • Seyyed Heydar Mirfakhroddini Pages 39-46
  Introduction
  Nowadays، organizations deal with complexity، ambiguity and dynamics and are consequently under the influence of environmental factors requiring suitable behavior. O ne of the important factors in organizational survival is the success in achieving the goals. In the current study، which was an attempt to identify the human factors of religious attitude and job stress a prediction model of success was designed.
  Method
  In this descriptive analytic study، fuzzy neural networks approach was applied to overcome the complexities inherent in the study of organizational success. Moreover، MATLAB software was used to design a fuzzy prediction model. A questionnaire for data collection and MATLAB software to design fuzzy prediction model were used.
  Results
  It was found that the optimal number of the type of membership function was five. The low error rate (0. 000003) showed that the ANFIS model was suitable for the prediction of organizational success. The results showed that religious attitudes and job stress were the determining factors affecting organizational success.
  Discussion
  The results indicate that there is a direct and significant relationship between religious attitudes and organizational success. However، stress، at its intermediate level، has the most positive effect and at its low or very high level (s)، leads to a reduction in organizational success.
  Keywords: Organizational Success, Religious Attitudes, Job Stress, Fuzzy Neural Networks, Private, Public Hospitals
 • N. Hashembeik, A. Siadat, R. Hoveida Pages 47-57
  Introduction
  Today، the universities leadership to adapt or adjust with complex and unknown phenomena are need until in its shadow، organizations to conduct by appropriate. The purpose of this research was to study the extent of application of cybernetic model indices at Isfahan University of Medical Sciences.
  Methods
  A Research method was descriptive-survey that population consisted of all faculty members of Isfahan University of Medical Sciences in the 2009-2010 academic year. To do sampling‚ 207 faculty members were selected randomly and using stratified random sampling. To collect data (about seven hypotheses with regard to model Cybernetics indices (control، tight & loose coupling، interaction، decision making، hierarchy، leadership، equilibrium) by a valid and reliable researcher-made questionnaire of cybernetic model. Data were analyzed using two levels descriptive statistics (frequency، percentage، mean and standard deviation) and inferential statistics (one variable t-test).
  Results
  Since the mean each the seven components is higher of the intermediate (3)، Isfahan University of Medical Sciences in organizing its activities in usage extent from model of Cybernetics is the appropriate place. The results also suggest that the university، have a tendency to this model and the highest of tendency in relationship with hierarchy indice with mean 3/66.
  Discussion
  Since the university managers has not embarked on according to certain model of Cybernetics to organize university activities‚ like that concluded that in case of developing a model for management in the conceptual framework of Cybernetics from university managers can expect that they have more ready for use development of Cybernetics model in your organization space.
  Keywords: Cybernetic model, Higher education, University management, Isfahan University of Medical Sciences
 • A. Ehsani, A. Moshabaki, M. Hadi Zadeh Pages 58-68
  Introduction
  Knowledge management has become a significant determinant of future organizational survival. Knowledge management is a conscious strategy of getting the right knowledge to the right people at the right time. The Identification of key success factors and an effective decision approach thus can facilitate decision making on knowledge management implementation. In this study، it was attempted to identify of factors and indexes of effective implementation of Knowledge management in Hospitals and to investigate their relationship with introducing a conceptual model and using confirmatory factor analyze technique.
  Methods
  This research is divided into two parts. The first part of the study is exploratory and involved a review of the literature and discussion with expertise to identify indexes. The second part involved the survey and included developing final questionnaire and structural equation modeling was used to analyze data. Managers، vice-chancellors and physician that responsible of different departments of private and public hospitals in Tehran formed the population of this research. The data were analyzed by LISREL software
  Results
  results show that all of four factors including process capability، structural-cultural capability، technological capability and managerial capability are important and managerial capability is mediating other factors. Furthermore، among indexes، clear objective for initiating knowledge management project، information technology infrastructure on hand، establishing a specific team in charge of knowledge management implementation، participation and support from senior administrators are the most effective.
  Discussion
  Regarding results، all factors are important in effective implementation of knowledge management in Hospitals and a simultaneous attention to them can lead to success. Whereas previous research in Iranian enterprises showed that this organizations had an unequal growth in technological factors regardless of other factors.
 • Pouran Raeissi, A. Ghorbani, Yaser Tabarraie Pages 69-76
  Introduction
  The family Practitioner and referral system is one of the main programs of the 4th social and economical development plans in health sector. Client satisfaction is a basic index in payment mechanism and performance monitoring process in family practitioner program. This study aimed to determine factors effective in the satisfaction of insured rural population of Sabzevar University of Medical Sciences.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted in rural population of Sabzevar in 2011. Data were collected by a valid and reliable questionnaire and were analyzed using independent t-test، ANOVA، Pearson Correlation coefficient and simple linear regression.
  Results
  In the 8 aspects surveyed (care and reverence، safety and welfare، trust and belief in performance، waiting time، usefulness of actions، payment costs، paramedical unit performance and on time accessibility)، the highest and the lowest levels of satisfaction were observed in payment costs، trust and belief in family practitioner performance، respectively. The correlation between sex، age، job، and marital status، and satisfaction rate was not significant. However، the relationship between residence، education، type of center and satisfaction of family practitioner was significant. Based on linear regression model، there was a significant correlation between patient satisfaction with family practitioner، residence، education، and the type of the center rendering services.
  Discussion
  The results show that higher level of education، place of residence، and delivery from urban health centers may lead to more client satisfaction.
  Keywords: Satisfaction, Family Practitioner, Sabzevar University of Medical Sciences, Iran
 • Aa Nasiripour, A. Toloi Ashlagi, J. Tabibi, Mr Maleki, H. Abolghasem Gorji Pages 77-88
  Introduction
  Evaluation of financial performance of organizations is regarded as an important financial function of managers since this allows them to make the right decisions and maintain the organizational productivity and control. The aim of this study was to assess the financial performance of medical universities in Iran employing financial ratio analysis.
  Methods
  This was a cross-sectional descriptive study. Qualitative and quantitative data analysis techniques were used. Content analysis and Delphi panel qualitative data collection techniques were applied to enrich our understanding of the financial statements and ratios in medical universities in Iran. Additionally، a questionnaire was used to collect quantitative data on the financial statements and ratios of all 38 medical universities. The sampling method used was purposive، and for data analysis standard deviation variation، mean central tendency and frequency were used.
  Findings
  Financial ratios (12)، grouped in two categories of liquidity ratios، activity ratios and productivity of resources، were identified. The most important financial ratios were: quick ratio (mean=2. 53)، current ratio (mean=3. 58)، collection period ratio (mean=114)، operating income، divided by total fund (mean=0. 44)، budget productivity (mean=0. 79) and the assets return rate (mean=0. 84).
  Discussion
  The results indicate that the mean of liquidity ratios in medical universities in Iran was higher than the other sectors. This was due to the inappropriate year-end allocation of annual funds by the government. The other findings on activity ratio and operating cash flow ratio indicate lack of financial resources management regarding the assets conversion and resources and capitals combination within the universities studied. This shows that medical universities in Iran have not used the authoritative power of the board of trustees. We recommend further research on the development and standardization of financial reports in accordance with the type of services، disposable incomes، trade، and financial regulations in medical universities.
  Keywords: Medical Universities, Ratio Analysis, Financial Statement Analysis