فهرست مطالب

پرستاری و مامایی ارومیه - سال دهم شماره 5 (پیاپی 40، آذر و دی 1391)
 • سال دهم شماره 5 (پیاپی 40، آذر و دی 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/10/09
 • تعداد عناوین: 14
|
 • سمیه حامد توسلی، فاطمه الحانی*، ابراهیم حاجی زاده صفحه 603
  پیش زمینه و هدف

  قرار دادن کتتر داخل وریدی یکی از رایج ترین پروسیجرهای دردناک است و اغلب کودکان به ویژه کودکان خردسال چنین پروسیجری را استرس آورترین جنبه بیماری، بستری، و حتی ویزیت سرپایی خود بیان می کنند. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر بازی آشناسازی بر شدت درد پروسیجرهای تزریقی کودکان سن قبل از مدرسه مبتلا به تالاسمی انجام شد.

  مواد و روش کار

  این پژوهش از نوع نیمه تجربی است. که طی آن 60 کودک 7-3 سال مبتلا به تالاسمی، در سه بیمارستان واقع در شرق گیلان می باشند.که به طور تصادفی به دو گروه (گروه آزمون و شاهد) تقسیم شدند. در گروه آزمون، بازی آشناسازی به مدت 15-10دقیقه قبل از انجام پروسیجر تزریقی، انجام شد. ابزارهای مورد استفاده شامل: پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، ابزار خودگزارشی درد پوکر چیپ، می باشند. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار spss انجام گرفت.

  یافته ها

  داده ها نشان داد که میانگین رتبه های درد، قبل از مداخله در دو گروه تفاوت معنی داری نداشتند (05/0P>). اما بعد از مداخله آزمون آماری من ویتنی و ویلکاکسون نشان دادند که میانگین رتبه درد، در گروه بازی آشناسازی کاهش معنی داری دارد (05/0 > P).

  بحث و نتیجه گیری

  طبق نتایج پژوهش مداخله بازی آشناسازی در کاهش درد ناشی از پروسیجرهای تزریقی کودکان موثر می باشد. لذا پیشنهاد می شود که پرستاران کودک برای راحتی کودکان مبتلا به بیماری های حاد و مزمن که مکررا تحت اقدامات درمانی قرار می گیرند، از روش بازی آشناسازی استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: درد، کودک سن قبل از مدرسه، تالاسمی، پرستار، بازی آشناسازی
 • پرخیده حسنی، معصومه اطاقی صفحه 610
  پیش زمینه و هدف
  مدل سازگاری روی در بیماران مراحل انتهایی کلیوی کاربرد دارد. پرستاران نقش مهمی در حمایت از این بیماران جهت سازگاری دارند. هدف کلی این مطالعه در بخش کیفی تبیین پاسخ های سازگار و غیر موثر بیماران همودیالیزی در ابعاد مدل روی و در بخش کمی مقایسه نمرات سازگاری آنان در اولین دیالیز با زمان حاضر بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه مرکب (کمی - کیفی) بود. طرح کیفی پدیده شناسی توصیفی بود. داده ها با 14 بیمار همودیالیزی و نمونه گیری هدفمند به اشباع رسید. کدها با روش های استروبرت و فاست استخراج و در طرح کمی وارد شده و با آزمون تی زوجی مقایسه شدند. دقت مطالعه با روش لینکلن و گوبا تایید شد.
  یافته ها
  کل پاسخ های بیماران در ابعاد سازگاری 680 مورد (236 پاسخ سازگار و 444 پاسخ غیر موثر) بود. پاسخ های سازگار و غیر موثر در ابعاد فیزیولوژیک، درک از خود، ایفای نقش و وابستگی متقابل به ترتیب در 9، 5، 3 و 2 زیر طبقه قرار گرفتند. نمره سازگاری کلی و نمره سازگاری در ابعاد فیزیولوژیک و ایفای نقش در زمان حاضر نسبت به اولین دیالیز افزایش معنی دار داشته ولی در ابعاد درک از خود و وابستگی متقابل معنی دار نبود.
  بحث و نتیجه گیری
  همودیالیز سازگاری کلی بیماران نارسایی مزمن کلیوی را افزایش می دهد. در این مطالعه بر ابعاد فیزیولوژیک و ایفای نقش موثر بوده ولی بر ابعاد درک از خود و وابستگی متقابل تاثیری نداشت. تدابیر پرستاری جهت سازگاری در این ابعاد ضروری است.
  کلیدواژگان: مدل سازگاری روی، همودیالیز، مطالعه مرک
 • نسترن حیدری خیاط، محمدعلی رضایی، داود رسولی، علی کلبعلی صفحه 621
  پیش زمینه و هدف
  تروما از مهم ترین مشکلات سلامتی در دنیا و از علل منجر به مرگ و ناتوانی به خصوص در چهار دهه ی اول زندگی در مصدومین است. در ایران نیز مرگ و میر ناشی از تصادفات از وضعیت بحرانی برخوردار است و آمار موارد فوت ناشی از تصادفات هر ساله بین 10-15 درصد در حال رشد است. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط شاخص شوک و نمره بازنگری شده تروما با میزان مرگ و میر بیماران ترومایی در 24 ساعت اول بستری در بیمارستان می باشد.
  مواد و روش ها
  طرح مقطعی آینده نگر برای بررسی ارتباط شاخص شوک و نمره بازنگری شده تروما با میزان مرگ و میر بیماران ترومایی در 24 ساعت اول بستری بر روی 240 نفر بیمار ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیاء ایرانشهر استفاده شد. تجزیه تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS15 و با کمک آزمون رگرسیون لوجستیک و خی دو و آمار توصیفی انجام شد.
  یافته ها
  6/86 درصد بیماران به دلیل تصادف و سقوط مراجعه کردند که از بین آن ها 3/38 درصد دچار تروماهای متعدد بودند. در 24 ساعت اول بستری 1/2درصد بیماران ترومایی فوت کردند. حداقل شاخص شوک 31/0 و حداکثر 59/1 با میانگین 71/0 بود.
  همچنین حداقل نمره بازنگری شده تروما 7 و حداکثر 12 با میانگین 66/11 بود. ارتباط معنی داری بین اولین شاخص شوک و نمره بازنگری شده تروما با میزان مرگ و میر بیماران ترومایی در 24 ساعت اول بستری در بیمارستان دیده شد (000/0P=).
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که شاخص شوک و نمره بازنگری شده تروما قادر به پیشگویی مرگ و میر بیماران ترومایی هستند. جهت جلوگیری از هرگونه خطا بهتر است همراه با سایر ابزار تریاژ استفاده شوند.
  کلیدواژگان: تروما، شاخص شوک، نمره بازنگری شده تروما، مرگ و میر
 • مژگان خادمی، عیسی محمدی، زهره ونکی صفحه 630
  پیش زمینه و هدف
  علیرغم اهمیت و ضرورت رویکردهای انسانی در مراقبت پرستاری، دانش اندکی درباره چگونگی پرورش و رشد این رویکردها در پرستاران وجود دارد. هدف از این مقاله درک و شناسایی عوامل موثر بر پرورش و رشد رویکردهای انسانی در پرستاران است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه کیفی با استفاده از مصاحبه بدون ساختار با 14 پرستار انجام شد که به صورت مبتنی بر هدف از دو بیمارستان در تهران انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای کیفی انجام شد. اشتغال طولانی مدت، نمونه گیری با حداکثر تغییر پذیری، کنترل توسط اعضا و حسابرسی توسط صاحب نظران به استحکام پژوهش کمک نمود.
  یافته ها
  مضمون اصلی تجارب پرستاران، یادگیری از مواجهه با موقعیت های برنامه ریزی شده یا اتفاقی در زندگی شخصی و شغلی است که تجاربی غنی برای یادگیری رویکردهای انسانی فراهم می کند و نقطه شروع حرکت به سوی رفتارهای مراقبت انسانی می باشند. تجارب پرستاران در سه مضمون «مواجهه با الگوهای متعهد» (شامل پرورش در خانواده متعهد، حساسیت معلمان پرستاری و سرپرستار به عنوان الگو)، «مراقبت و کار به عنوان فرصت یادگیری» و «رویارویی با تجارب ناخوشایند زندگی» منعکس شده است.
  بحث و نتیجه گیری
  بنا بر یافته ها پرورش رویکردهای انسانی فرایندی است که از اوان کودکی و تحت تاثیر فرهنگ و تربیت خانوادگی آغاز و با ورود به دانشگاه و محیط کار تحت تاثیر آموزه ها و رفتارهای مربیان و مدیران پرستاری رشد و توسعه می یابد. یافته های این پژوهش می تواند به سیاست گذاران پرستاری در فرایندهای پذیرش و پرورش دانشجویان پرستاری کمک نماید. به منظور اعتلای رویکردهای انسانی در پرستاران توجه به نقش پرورشی هر سه عنصر خانواده، محیط دانشگاه و محیط کار ضروری است.
  کلیدواژگان: پرستاری انسانی، انسان گرایی، آموزش پرستاری، آنالیز محتوا
 • مریم رسولی، سمیه زندیه، منیژه نوریان، فرید زایری، فریده یغمایی صفحه 640
  پیش زمینه و هدف
  خستگی از نشانه های شایع در ارایه دهندگان مراقبت های سلامت، از جمله پرستاران بخش انکولوژی است که کیفیت مراقبت ها را تحت تاثیر قرار می دهد. تاکنون مقیاس مناسبی برای اندازه گیری خستگی در پرستاران بخش انکولوژی به طور اخص طراحی نشده است. هدف از انجام این پژوهش، طراحی و روان سنجی «مقیاس خستگی پرستاران انکولوژی» بوده است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر، پژوهشی روش شناسی است. نمونه های پژوهش، 215 پرستار شاغل در بخش های انکولوژی بیمارستان های منتخب شهر تهران بودند که براساس معیارهای ورود و خروج، انتخاب شدند. ابتدا با مروری بر مطالعات، کتب، مقالات و ابزارهای طراحی شده موجود برای بررسی خستگی، عبارات ابزار طراحی گردید. در مرحله تعیین اعتبار محتوا و صوری، درصد نمرات مربوط بودن، واضح بودن و ساده بودن عبارات مقیاس، محاسبه شده و سپس با استفاده از نرم افزار آماری SPSS16، بررسی اعتبار سازه و اعتبار ملاکی و پایایی همسانی درونی و آزمون مجدد مقیاس انجام شد.
  یافته ها
  «مقیاس بررسی خستگی در پرستاران انکولوژی» شامل 21 عبارت طراحی گردید. تحلیل عاملی اکتشافی، سه عامل (بعد) را برای مقیاس مشخص نمود. ضریب همبستگی مقیاس با «مقیاس دیداری خستگی» (ابزار ملاک)، بالا گزارش گردید (793/0r = و 001/0 P<). آلفای کرونباخ مقیاس، 821/0 = α و ضریب همبستگی پیرسون بین نمرات به دست آمده از دو بار اجرای آزمون، 877/0=r محاسبه گردید.
  بحث و نتیجه گیری
  با عنایت به اعتبار و پایایی مناسب «مقیاس بررسی خستگی پرستاران انکولوژی»، مقیاس مذکور می تواند ابعاد مختلف خستگی در پرستاران انکولوژی را مورد اندازه گیری قرار دهد.
  کلیدواژگان: طراحی و روان سنجی مقیاس، اعتبار، پایایی، خستگی، پرستاران انکولوژی
 • منصوره زاغری تفرشی، فروزان آتش زاده شوریده، مهرنوش پازارگادی، امیرحسین بارباز صفحه 648
  پیش زمینه و هدف
  کیفیت در مراقبت های سلامتی جوانب، تعاریف و تفاسیر متنوعی دارد. با توجه به تفاوت هایی که در تعریف کیفیت مراقبت پرستاری در فرهنگ های مختلف دیده می شود این مطالعه با هدف درک و توصیف عمیق مفهوم کیفیت مراقبت پرستاری از دیدگاه همه گروه های ذینفع انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه کیفی، از نوع پدیدارشناسی تفسیری بود که در راستای درک تجارب پرستاران، پزشکان، بیماران و همراهان آن ها در رابطه با مراقبت پرستاری با کیفیت انجام شد. در این مطالعه از مصاحبه های فردی، گروهی و مشاهده استفاده شد. کلیه مصاحبه ها ضبط و سپس پیاده شده و با استفاده از روش تحلیل دیکلمن، کدها از آن ها استخراج گردید.
  یافته ها
  در این پژوهش شش پزشک، 10 پرستار، 22 بیمار در مصاحبه فردی و 20 همراه بیمار در مصاحبه گروهی شرکت کردند. در کدگذاری اولیه ابتدا تعداد 2312 کد استخراج گردید و در فرایند تحلیل و مقایسه ی مداوم داده ها تعداد کدها به 212 کد تقلیل یافته و در نهایت 22 زیردرون مایه و پنج درون مایه حاصل گردید. مفهوم کیفیت مراقبت پرستاری از دیدگاه پزشکان، پرستاران، بیماران و همراهان آن ها «رفع نیازهای بیماران از طریق مراقبتی هدفمند همراه با روابط عاطفی - روانی، حمایت، احترام، مسئولیت پذیری و پاسخگویی» تعریف گردید.
  بحث و نتیجه گیری
  مدیران پرستاری باید راهبردهای حمایتی برای شناخت و ارایه بهتر مراقبت های پرستاری که منعکس کننده هدفمند بودن مراقبت ها، احساس مسئولیت، ارتقاء روابط عاطفی - روانی، حفظ احترام و حمایت از مددجو باشد را، توسعه بخشند. متولیان آموزش پرستاری نیز با تغییر در برنامه های آموزشی دانشجویان، می توانند گام موثری در بکارگیری مدل های مراقبتی بر پایه ی تعریف کیفیت ارایه خدمات پرستاری بردارند.
  کلیدواژگان: کیفیت مراقبت پرستاری، پدیدارشناسی تفسیری، پرستار، پزشک، بیمار، همراهان بیمار
 • ملیحه صادق نژاد فروتقه، زهره ونکی، ربابه معماریان صفحه 666
  پیش زمینه و هدف
  به کارگیری الگوی سازگاری «روی» برای بیماران دیابتی، نیازمند بررسی دقیق و برنامه مراقبتی، طبق اصول این الگوست، اما مطالعه ای این چنین در پرستاری در کشور ما انجام نشده؛ لذا، هدف این مطالعه تعیین تاثیر برنامه مراقبتی بر اساس این الگو بر میزان سازگاری روان شناختی بیماران دیابتی نوع دو بود.
  مواد و روش کار
  مطالعه به صورت نیمه تجربی؛ در دو گروه و در دو مرحله زمانی قبل و بعد، در بنیاد دیابت پارسیان مشهد انجام گرفت. 60 بیمار، به روش غیر تصادفی و در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه اختصاص داده شدند. جمع آوری اطلاعات بوسیله، فرم بررسی و شناخت «روی» و پرسشنامه استراتژی های سازگاری بود. آزمایش هموگلوبین گلیکولیزه قبل و بعد از مداخله در دو گروه انجام شد. برنامه مراقبتی طبق نتایج حاصله از ابزارها طراحی و در گروه آزمون 5/2 ماه اجرا و 5/1 ماه پیگیری شد. نتایج حاصله بوسیله نرم افزار SPSS17 و با استفاده از آزمون های «تی»، «خی - دو» و «ویلکاکسون» تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  آزمون خی- دو نشان داد که دو گروه از نظر متغیرهای دموگرافیک با یکدیگر همسان هستند (p >0.05). آزمون تی زوجی، کاهش معنی دار هموگلوبین گلیکولیزه ((p<0.05 و آزمون ویلکاکسون کاهش معنی دار تعداد رفتارهای ناسازگار را در گروه آزمون بعد از مداخله در بعد درک از خود و استقلال و وابستگی نشان دادند ((p<0.05. در بعد ایفای نقش تغییر معنی داری مشاهده نشد ((p>0.05.
  بحث و نتیجه گیری
  استفاده از برنامه طراحی شده در قالب الگوی سازگاری «روی» جهت افزایش سازگاری روان شناختی بیماران دیابتی نوع دو در ارایه مراقبت پرستاری پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: دیابت نوع دو، الگوی سازگاری روی، سازگاری روان شناختی
 • مرضیه ضیایی راد، مینو متقی، نرگس صادقی، الهام داوری صفحه 679
  پیش زمینه و هدف
  آنژین صدری بر روی توانائی های کاری، تعاملات اجتماعی و فعالیت های روزانه بیماران تاثیر می گذارد. هدف از این مطالعه، بررسی ابعاد جسمی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آنژین صدری به دنبال درمان با ضربان ساز متقابل خارجی است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه نیمه تجربی است که بر روی 64 بیمار مبتلا به آنژین صدری تحت درمان با دستگاه ضربان ساز متقابل خارجی انجام شده است. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و بالینی و پرسشنامه استاندارد شده کیفیت زندگی SF-36 در سه مرحله جمع آوری و نتایج توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  میانگین سن بیماران 54/10±65 و نسبت مرد به زن 26/38 بود. میانگین طول سال های ابتلا به بیماری عروق کرونر در نمونه ها 72/5 ±8 بود و در حدود 3/70 درصد از نمونه ها سابقه سکته قلبی مثبت داشتند.
  نتایج پژوهش نشان داد که میانگین نمرات ابعاد جزئی بعد جسمی کیفیت زندگی در پایان درمان و بعد از سه ماه پیگیری در مقایسه با قبل از درمان، بهبود قابل توجهی را داشته است.
  بحث و نتیجه گیری
  درمان با ضربان ساز متقابل خارجی باعث ارتقاء کیفیت زندگی بیماران در ابعاد جسمی می گردد و این بهبود با گذشت سه ماه از درمان در تمام ابعاد چهارگانه پایدار خواهد ماند. بنابراین، ضربان ساز متقابل خارجی می تواند به عنوان یک روش غیر تهاجمی در درمان آنژین و ارتقاء کیفیت زندگی بیماران موثر واقع شود.
  کلیدواژگان: آنژین صدری، کیفیت زندگی، ضربان ساز متقابل خارجی
 • ریحانه عسکری کچوسنگی، فرانک علی آبادی، قربان تقی زاده صفحه 687
  پیش زمینه و هدف
  نوزادان دارای وزن کم حین تولد به جهت آسیب پذیری بالا نیازمند مراقبت های ویژه و مکملی مانند ماساژ هستند. تحریکات لمسی - حرکتی نوعی ماساژ همراه با حرکات پاسیو مفصلی است که مزایای زیادی برای نوزادان دارد. با توجه به شیوع 10 درصدی تولد نوزادان کم وزن در کشور و ابتلای این نوزادان به مشکلات عصبی و تکاملی بیشتر این مطالعه به منظور بررسی تاثیر تحریکات لمسی – حرکتی بر وضعیت رفلکسی نوزادان کم وزن انجام گردید.
  مواد و روش کار
  این پژوهش یک مطالعه ی مداخله ای است که نمونه گیری آن در چند مرحله به صورت تصادفی انجام شد. 40 نوزاد کم وزن واجد شرایط ورود به مطالعه (دارای وزن تولد 2499-1500 گرم و فاقد هر گونه بیماری یا آنومالی مادرزادی خاص) به صورت تصادفی در دو گروه درمان و کنترل قرار گرفتند. تحریکات لمسی-حرکتی با اعمال فشار متوسط بر نواحی پس سر، گردن، کمر و چهار اندام اصلی همراه با انجام حرکات فلکسیون و اکستانسیون اندام ها در دو وضعیت طاق باز و دمر از روز اول تولد به مدت 10 روز و روزانه سه مرتبه 15 دقیقه ای برای گروه درمان اجرا گردید. وضعیت رفلکسی تمامی نوزادان در روز اول و دهم توسط آزمون عصبی رفتاری برازلتون و آزمون گر واحدی ارزیابی شد.
  یافته ها
  نتایج ارزیابی ها نشان دهنده وجود تفاوت آماری معنی داری بعد از 10 روز دریافت تحریکات لمسی - حرکتی در گروه درمان نبود (05/0≤P).
  بحث و نتیجه گیری
  به نظر می رسد تحریک لمسی - حرکتی کوتاه مدت تاثیری در وضعیت رفلکسی نوزادان کم وزن در روزهای اول زندگی ندارد. با توجه به تفاوت نتایج حاصل از این مطالعه با برخی مطالعات دیگر، به نظر می رسد نیاز به مطالعات بیشتر در مورد تاثیر انجام این تکنیک در نوزادان کم وزن وجود دارد.
  کلیدواژگان: تحریک لمسی، حرکتی، نوزادان کم وزن، وضعیت رفلکسی، آزمون NBAS
 • مهین کمالی فرد، مرتضی قوجازاده، شمسی عباسعلیزاده، فاطمه قطره سامانی، لیلا ربیعی صفحه 693
  پیش زمینه و هدف
  شمارش حرکت جنین توسط مادر روشی است که به منظور سنجش حرکات جنین انجام می گیرد. از دهه 1970 روش های شمارش متنوعی با محدوده های خطر متفاوت به وجود آمده اند که تاکنون ارزیابی های اندکی جهت تعیین ارزش تشخیصی آن ها صورت گرفته اند و از این رو ارزش بالینی تعداد تمام حرکات جنین اثبات نشده است. هدف از این مطالعه تعیین ارزش تشخیصی آزمون شمارش سه حرکت جنین در یک ساعت توسط مادر در تشخیص کاهش حرکت جنین بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش توصیفی مقطعی در سال 1390 در مرکز آموزشی درمانی الزهرای تبریز انجام گرفت. نمونه شامل 300 زن باردار تک قلو با سن حاملگی 40-32 هفته بود که به طور تصادفی از بین زنانی که با شکایت کاهش حرکت جنین مراجعه کرده بودند و معیارهای ورود به مطالعه را داشتند، انتخاب شدند. به هر زن باردار انتخاب شده در مورد نحوه انجام آزمون شمارش سه حرکت جنین در یک ساعت و ثبت در جدول مربوطه آموزش چهره به چهره توسط پژوهشگر داده شد. بعد از اتمام انجام آزمون مادر جهت انجام تست پروفیل بیوفیزیکال به واحد سونوگرافی ارجاع داده شد و سپس نتایج دو آزمون با یکدیگر مقایسه گردید.
  یافته ها
  بر اساس آزمون شمارش حرکت جنین 7/99 درصد از جنین ها فعال و 3/0 درصد غیرفعال بودند. بر حسب آزمون پروفیل بیوفیزیکال 3/96 درصد از جنین ها نمره ی 10 و 7/3 درصد نمره ی کمتر از 10 را کسب کردند. در این پژوهش بین نتیجه آزمون شمارش حرکت جنین و تست پروفیل بیوفیزیکال ارتباط معنی داری وجود داشت (001/0P<). حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی آزمون شمارش حرکات جنین به ترتیب 100 درصد، 96 درصد، 9 درصد و 100 درصد بود.
  بحث و نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه سودمندی شمارش حرکت جنین توسط مادر را به عنوان یک روش غربالگری اولیه ی ساده و غیرتهاجمی برای ارزیابی سلامت جنین پیشنهاد می کند.
  کلیدواژگان: ارزش تشخیصی، شمارش حرکت جنین، پروفیل بیوفیزیکال
 • سهیلا مقیمی هنجنی، زهرا مهدیزاده تورزنی، مهناز شوقی، گلنوش احمدی صفحه 700
  پیش زمینه و هدف
  ترس از درد زایمان، یکی از مشکلاتی است که باعث بالا رفتن آمار سزارین در کشورمان شده است. ماماها با استفاده از روش های زایمان بی درد، از جمله رفلکسولوژی می توانند مادران را به انجام زایمان طبیعی تشویق کنند؛ لذا این تحقیق با هدف تعیین تاثیر رفلکسولوژی پا بر پیامدهای زایمان در زنان نخست زا انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی است که بر روی 80 نفر زائوی شکم اول مراجعه کننده به زایشگاه های شهر کرج با حاملگی کم خطر، که به روش تصادفی به دو گروه مداخله (رفلکسولوژی پا به مدت 40 دقیقه) و گروه کنترل تقسیم شدند، انجام گرفت. طول مدت مراحل زایمانی، نوع زایمان و نمره آپگار نوزاد در دقایق اول و پنجم در هر دو گروه ثبت شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد طول مدت لیبر در گروه مداخله به طور معنی داری نسبت به گروه کنترل کاهش یافت (001/0>P). هم چنین از نظر توزیع فراوانی نوع زایمان و نمره آپگار در دو گروه اختلاف معنی داری وجود داشت (001/0>P).
  بحث و نتیجه گیری
  به نظر می رسد که رفلکسولوژی باعث کوتاه شدن طول لیبر، افزایش توزیع فراوانی زایمان طبیعی و افزایش نمره آپگار می گردد. بنابراین می توان با استفاده از این روش غیر تهاجمی به یکی از اهداف مهم مامایی که کاهش درد هنگام لیبر و تشویق مادران به زایمان طبیعی است، دست یافت.
  کلیدواژگان: رفلکسولوژی، طول مدت لیبر، نوع زایمان، آپگار، نخست زا
 • زینب همتی، زهره قضاوی، معصومه علیدوستی، معصومه دل آرام * صفحه 706
  پیش زمینه و هدف

  آسم شایع ترین بیماری دوران کودکی و سر دسته بیماری های مزمن می باشد. از آن جایی که دوران نوجوانی از مهم ترین دوران های تکامل فرد می باشد و ایجاد بیماری آسم می تواند در این فرایند اختلال ایجاد کند، لذا پژوهش حاضر با هدف «تعیین تاثیر اجرای برنامه ارتقاء سلامت بر دانش و عملکرد همتایان دانش آموزان مبتلا به آسم» صورت گرفت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه نیمه تجربی میزان آگاهی و عملکرد 40 نفر از همتایان دانش آموز مبتلا به بیماری آسم را با استفاده از پرسشنامه و چک لیست قبل و بعد از مداخله آموزشی مورد مقایسه قرار داد. همچنین تعداد 40 نفر نیز به عنوان گروه شاهد بودند که هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرده و میزان آگاهی و عملکرد آنان همزمان با گروه آزمون سنجیده شد و داده ها با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل، تی زوج، من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  میزان آگاهی همتایان دانش آموز مبتلا به آسم در گروه آزمون قبل از مداخله آموزشی 03/0±3/1 و شش ماه بعد از مداخله آموزشی 5/21± 5/80 که تفاوت معنی داری بین آن ها وجود داشت (001/0p<) این میزان در گروه شاهد در ابتدای مطالعه 25/1±2/2 و شش ماه بعد 5/5±9/6 که تفاوت آن ها معنی دار نبود. همچنین میزان عملکرد همتایان دانش آموز مبتلا به آسم در گروه آزمون قبل از مداخله آموزشی 8/0±2/2 و شش ماه بعد 4/18± 9/80 و تفاوت معنی داری بین آن ها وجود داشت (001/0p<) این میزان در گروه شاهد در ابتدای مطالعه 0±0 و شش ماه بعد از مداخله 3/1±4/2 بود و تفاوت آن ها معنی دار نبود.

  بحث و نتیجه گیری

  اجرای مداخله آموزشی در همتایان دانش آموز مبتلا به آسم سبب افزایش آگاهی و بهبود عملکرد آنان در مورد بیماری آسم گردید لذا اجرای این برنامه در سایر بیماری های مزمن نیز پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: ارتقاء سلامت، دانش، عملکرد، آسم
 • معصومه همتی مسلک پاک صفحه 713
  پیش زمینه و هدف
  در حال حاضر کیفیت زندگی به عنوان یک پیامد مهم برای نوجوانان مبتلا به دیابت شناخته شده است. اگر چه تاثیر دیابت ملیتوس در کیفیت زندگی هر دو جنس مشهود است ولی این تاثیر در تمام جوانب زندگی یک دختر نوجوان برجسته تر می باشد. هدف از مطالعه حاضر تعیین کیفیت زندگی سلامت - محور دختران نوجوان مبتلا به دیابت بود.
  مواد و روش کار
  مطالعه از نوع توصیفی - تحلیلی بود که در آن 145 نفر دختر نوجوان مبتلا به دیابت نوع 1 مراجعه کننده به انجمن دیابت ارومیه و انجمن دیابت ایران شهر تهران با روش نمونه گیری در دسترس شرکت داشتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه معتبر و پایای بررسی کیفیت زندگی دختران نوجوان مبتلا به دیابت استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون های آمار توصیفی و آزمون تی مستقل انجام یافت.
  یافته ها
  میانگین کلی کیفیت زندگی دختران نوجوان مبتلا به دیابت 70/67 از 100 نمره بود. کمترین نمره میانگین کیفیت زندگی دختران نوجوان مربوط به زیر مقیاس روانی - عاطفی (12/61) و بالاترین نمره میانگین (72/76) مربوط به زیر مقیاس اعتقادی بود. یافته های مطالعه تفاوت معنی داری بین میانگین کلی کیفیت زندگی با مدت ابتلا به دیابت و هموگلوبین A1c دختران نوجوان مبتلا به دیابت نشان داد (05/0P<).
  بحث و نتیجه گیری
  اطلاعات مربوط به کیفیت زندگی در بیماری دیابت از اهمیت ویژه ای برای مراقبین و سیاست گذاران سلامتی در تشخیص و به کارگیری مداخلات مناسب برای مدیریت بهتر و ارتقاء کیفیت زندگی دختران نوجوان مبتلا به دیابت دارد.
  کلیدواژگان: دیابت نوع یک، دختران نوجوان، کیفیت زندگی سلامت محور
 • شمس الدین شمس، فرزانه باقریه، آرام فیضی، رحیم بقایی، لیلا هاشم لو صفحه 721
  پیش زمینه و هدف
  خطاهای دارویی از چالش های مهم تهدیدکننده نظام سلامت در تمام کشورها و یکی از عوامل تهدید کننده ایمنی بیماران است. به همین علت از نرخ خطاهای دارویی به عنوان شاخصی برای تعیین میزان ایمنی بیماران استفاده می شود. این پژوهش با هدف تعیین فراوانی وقوع خطاهای دارویی و چگونگی گزارش دهی آن از دیدگاه پرستاران در بیمارستان های شهرستان خوی در سال1390 صورت گرفت.
  مواد و روش کار
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی بود که جامعه پژوهش آن را کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر خوی با حجم 350 نفر تشکیل می دادند. دیدگاه پرستاران در مورد فراوانی وقوع خطاهای دارویی و وضعیت گزارش دهی آن از طریق یک پرسشنامه بررسی شد. سپس داده های جمع آوری شده با نسخه 16 نرم افزارSPSS و آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  میانگین میزان خطاهای دارویی در این مطالعه 9/28 درصد و میانگین میزان گزارش دهی آن 4/14 درصد بوده است. بیشترین میزان خطاهای دارویی مربوط به دادن داروی خوراکی که با هم تداخل دارند (7/57%)، تزریق سریع دارویی که باید آهسته تزریق شود (34/46%)، و دادن داروی ضد درد بدون تجویز پزشک (39/44%) بود. آنالیز داده ها نشان داد بین فراوانی خطاهای دارویی و سن پرستاران ارتباط معنی دار وجود دارد و در گروه سنی30-20 سال میزان خطاهای دارویی بیشتر است (035/0= p). بین ساعات کاری (023/0= p) و شرکت در دوره های بازآموزی (033/0=p) با خطاهای دارویی ارتباط معنی دار مشاهده شد. ارتباط معنی دار قابل توجهی نیز بین فراوانی خطاهای دارویی و میزان گزارش دهی آن مشخص شد (0001/0=p)
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه حاضر، با کاهش ساعات کاری پرستاران و برگزاری دوره های بازآموزی می توان میزان خطاهای دارویی را کاهش داد. در این مطالعه میزان گزارش دهی اشتباهات دارویی پرستاران بسیار کم بوده است. ایجاد سیستم کارآمد ثبت و گزارش دهی صحیح خطاها همراه با به حداقل رساندن موانع گزارش دهی ممکن است خطاهای دارویی را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: ایمنی بیمار، خطاهای دارویی، خود اظهاری، پرستار
|
 • S. Hamed Tavassoli, F. Alhani, E. Hajizadeh Page 603
  Background and Aims

  The use of intra-vein cutters is one of the most prevalent and painful procedures، and children especially young children usually call it the most stressful aspect of their disease، hospitalization، and even their outpatient visit. The present research investigates the influence of familiarization play on the pain severity in the case of injection procedures on pre school age children.

  Materials and Methods

  The present study is a clinical experiment. The research sample consists of 60 Thalassemic children of 3-7 years old، in Thalassemia sections in Gilan. The participants were randomly divided into two groups. In the experimental group، a familiarization play was carried out for 10-15 minutes prior to the injection procedure. The instruments used in the research include: demographic characteristics، the Questionnaire of child clinical fear and the self report instrument of Chip Pooker Pain، The analysis of the data was carried out by using SPSS.

  Result

  The data indicated that after the treatment، there was a significant difference between the experimental group and the control group in terms of the average scores of pain. It showed a significant decline in the familiarization play group (P< 0. 05).

  Conclusion

  According to the research results، the treatments of familiarization play is influential on the pain decrease resulted from the injection procedures in children Therefore it is suggested that child nurses use the methods of familiarization play in order to comfort the children with acute and chronic diseases who are frequently under treatment measures.

  Keywords: Pain, pre school child, Thalassemia, nurse, familiarization play
 • P. Hassani, M. Otaghi Page 610
  Background and Aims
  RAM is used in ERSD patients. Nurses play important role in their adaptation. The goal of the study is to explain the adaptive and ineffective responses of Hemodialysis patients based on RAM in qualitative part، and to compare their adaptation scores in quantitative part.
  Materials and Methods
  qualitative design of this mixed study method is descriptive phenomenology. Data were saturated by purposeful sampling (n=14). Data were drawn by Struebert and Fawcett methods and confirmed by Lincoln and Goba method. T-paired test was used to compare the means.
  Result
  680 primary codes (236 adaptive and 444 ineffective responses) were identified at physiologic، self-concept، role play and interdependence modes in 9، 5، 3 and 2 subcategories respectively. Total adaptation score، and adaptation scores in physiologic and self-concept modes increased significantly but not in role play and interdependence modes.
  Conclusion
  Hemodialysis increases total adaptation of ERSD patients and is affective in physiologic and self-concept modes but not in role play and interdependence modes. Nursing interventions are necessary for these modes.
  Keywords: Roy adaptation model, hemodialysis, mixed method
 • N. Heydarikhayat, Ma Rezaee, D. Rasouli, A. Kalbali Page 621
  Background and Aims
  Trauma is one of the most important health problems and a leading cause of death in 4th decade of life. Mortality due to accidents has a critical situation in Iran and the mortality rate is increasing10-15% annually. The purpose of this study was assessing the relation of Shock index and revised trauma score with trauma patient’s mortality after first 24 hours of admission at khatam-al Anbia hospital in Iranshahr.
  Materials and Methods
  Prospective design was used on 240 traumatic patients to predict mortality of trauma patients after 24 hours of hospitalization at Khatam-Alanbia hospital in Iranshahr. Descriptive statistics χ2 test and logistic regression was used for data analysis.
  Result
  86/6% of trauma was due to accidents and falling. 38/3% experienced multi trauma. 2/1% expired during 24 hours of admission. The minimum and maximum sores and mean of SI were 0/31، 1/59 and 0/71 respectively. Also the minimum and maximum sores and mean of RTS were 7. 12 and 11/66 respectively. There was a significant relationship between SI and RTS with mortality of trauma patients by both X2 and logistic regression (P=0/000).
  Conclusion
  The SI and TRS is a useful instrument for mortality predicating. To reduce errors in mortality prediction، it’s better to use them along with other kinds of triage instruments.
  Keywords: Trauma, SI (shock index), RTS (Revised trauma score), Mortality
 • M. Khademi, E. Mohammadi, Z. Vanaki Page 630
  Background and Aims
  Humanistic approaches in nursing care are very important. But there is a little knowledge about how these approaches grow in nurses. The aim of this study is understanding and identifying of effective factors.
  Materials and Methods
  This is a qualitative study. The participants were 14 nurses working in two hospitals in Tehran. The data were collected through 26 unstructured interviews and analyzed using conventional content analysis. The rigor has been guaranteed with prolonged engagement، maximum variance sampling، member check and audit trail.
  Result
  The main theme was learning in confrontation with planning our on planning situation in personal and professional life. These situations provide rich experiences for learning of humanistic behavior. Participants’ experiences are “confrontation with committed role models”، “work and care as learning chance” and “confrontation with unpleasant life experiences”.
  Conclusion
  Education of humanistic approaches begins with childhood in the family. This is influenced by culture of family، education by family، faculty and nursing management. Paying attention to all three elements are necessary to reinforce these approaches.
  Keywords: Humanistic nursing, humanism, nursing education, content analysis
 • M. Rassouli, S. Zandiyeh, M. Noorian, F. Zayeri, F. Yaghmaie Page 640
  Background and Aims
  Fatigue is a common sign in health care providers، including oncology nurses which affects quality of care. There is a lack of valid and reliable tool to measure fatigue in oncology nurses. The present study aimed to develop a reliable and valid scale to measure fatigue in oncology nurses.
  Materials and Methods
  In this methodological research، samples were oncology nurses who work at selected hospitals in Tehran that were selected according to inclusion and exclusion criteria. After reviewing literatures about fatigue and gathering developed scales for measuring any aspects of fatigue، a 45-items fatigue scale was developed. Content Validity Index were assessed by 10 nurse faculties and 9 oncology nurses who were expert in this area. After this stage، construct validity، concurrent validity، internal consistency and stability was assessed via SPSS 16.
  Result
  A fatigue scale for oncology nurses with 21 items was developed. The factor analysis revealed 3 factors. Correlation of the scale scores with scores of criterion scale was 0. 793 (P<0. 001). Internal consistency of the scale including alpha coefficient and test-retest reliability with a 3-week time interval were 0. 821 and 0. 877 respectively.
  Conclusion
  “Oncology Nurses Fatigue Scale” is a valid and reliable scale which can measure various dimensions of fatigue in oncology nurses.
  Keywords: Scale development, psychometrics, Validity, Reliability, Fatigue, Oncology nurse
 • M. Zagheri Tafreshi, F. Atashzadeh Shorideh, M. Pazargadi, Ah Barbaz Page 648
  Background and Aims
  Quality in health care has varied aspects، definitions and interpretations. According to many differences in definition of nursing care quality in various cultures، this study was done to explore the meaning of nursing care quality from the stakeholders’ point of view.
  Materials and Methods
  A hermeneutic phenomenology approach was used to conduct this study in order to depict the lived experiences of nurses، doctors، patients and their relatives about nursing care quality. Data were collected through individual deep interviews، focus group and observasions، and analysis using Dikelmann’s method.
  Result
  In this study، six doctors، ten nurses، twenty-two patients were interviewed individually، and 20 patients’ relatives were interviewed by focus group. 2312 initial codes were extracted at first stage of analyzing data. Then in ongoing process of analyzing، comparing and reductions، finally، 22 subthemes were extracted and five themes emerged. The concept of quality nursing care from the perspective of doctors، nurses، patients and their relatives'' was difined as “meet the needs of patients with intentioality، emotional - psychological relationships، support، respect، responsibility and accountability”.
  Conclusion
  Nursing managers must identify strategies to support and provide better nursing care، which reflect purposeful care، nursing responsibility، promotive psychological-affective relationships، patient respect and support for all clients. Findings may also be used by nurse educators to modify the nursing education curricula based on caring models within these meanings of quality of nursing care.
  Keywords: quality of nursing care, hermeneutic phenomenology, nurse, doctor, patient, patient's relatives
 • M. Sadeghnazhad Forotgeh, Z. Vanaki, R. Memarian Page 666
  Background and Aims
  Applying “Roy adaptation model«for diabetes patients need carefully assessment and care planning based on principles of this model. But no study has done by that، up to now in our nursing. So، this study was done in order to assess the effect of nursing care plan designed based on “Roy adaptation model” on psychological adaptation in type II diabetics'' patients.
  Materials and Methods
  The study was a quasi experimental one carried out on two groups; before and after intervention which was done in Parsian Diabetes Foundation in Mashhad in 2009. Samples were 60 diabetics’ patients selected non- randomly and allocated in two groups randomly. For data gathering “Roy assessment form”، adaptation strategies questionnaire، and HgA1C test were used. In “Roy assessment form”، maladaptive behaviors and their stimulators in psychological domains were determined. Then، nursing care plan was designed based on the results of it، and it was implemented for 2. 5 months and one month follow up. After this، data repeatedly gathered and analyzed by “chi-square test، t- test and Wilcocxon test” in SPSS17.
  Result
  Analyzing demographic data in two groups with chi-square test (x2) showed that they were matched (p >0. 05). Average of age was 48 ±7/3. Comparison of HgA1c before and after intervention in case group by paired t-test was significant (p >0. 05). Also، Wilcoxon test showed (p >0. 05) the decreasing of maladaptive behaviors in self concept and interdependence mode in case group. But role function mode did not show significant decreasing (p >0. 05).
  Conclusion
  Applying the»care plan designed«based on “Roy adaptation model” for increasing psychological adaptation in type two diabetics'' patients is highly recommend.
  Keywords: psychological adaptation, Roy adaptation model, Type II diabetes
 • M. Ziaeirad, M. Motaghi, N. Sadeghi, E. Davari Page 679
  Background and Aims
  Angina pectoris influences on work abilities، social interactions and daily activities of patients. This study examined the physical summary score of quality of life in patients with angina who underwent enhanced external counterpulsation.
  Materials and Methods
  This was a quasi-experimental study. We studied 64 patients with angina who underwent enhanced external counterpulsation. Data were collected using demographic and clinical data questionnaires as well as health related quality of life Short Form 36 (SF-36) questionnaire (Iranian version) in three stages. The results were analyzed using descriptive and analytical statistics by applying spss.
  Result
  The mean age of patients was 65 (SD= 10/54) years old and male/female ratio was 38/26. The mean coronary artery disease duration was 8 years (SD=5/72) and about 70/3% had history of myocardial infarction. The results of study showed that the mean of all the subscales of physical summary scores showed significant improvement at the end of treatment and at 3 months after treatment compared to before enhanced external counterpulsation.
  Conclusion
  Significant improvement is achieved in physical summary score of quality of life of patients after enhanced external counterpulsation. It appears that beyond 3 months this improvement continues to be significant in all the subscales of physical summary score. Therefore enhanced external counter pulsation can be used as noninvasive and effective treatment to increase quality of life in patients with angina
  Keywords: angina pectoris, enhanced external counterpulsation, health, related quality of life
 • R. Askary Kachoosangy, F. Aliabai, Gh Taghizadeh Page 687
  Background and Aims
  Low birth weight (LBW) infants need complementary interventions like massage because they are very fragile. Tactile Kinesthetic Stimulation is a kind of massage with passive joint motion that has very benefits for infants. LBW prevalence in our country has been reported 10% and these infants would have many developmental problems and dysfunction in future. The present study was done to determine the effect of Tactile-Kinesthetic Stimulation (TKS) in the reflex state of LBW neonates.
  Materials and Methods
  This research was a clinical trial study in which 40 LBW neonates were randomly allocated into test (20) and control (20) groups. TKS was provided for three 15 minute periods per day for 10 consecutive days to the test group، with the massages consisting of moderate pressure strokes in supine and prone position، and kinesthetic exercises consisting of flexion and extension of limbs. All measurements were taken before and after completion of the study with the same equipment and by the same person.
  Result
  Results indicated that reflex state in the intervention group was not significantly higher than that in the control group after the 10 days TKS.
  Conclusion
  TKS is not an effective intervention in reflex state of LBW neonates during the first days of life. Comparing this result with those of other researches، more studies need to be done in this field.
  Keywords: Tactile, Kinesthetic Stimulation, Low Birth Weight neonate, reflex, NBAS
 • M. Kamalifard, M. Ghojazadeh, Sh Abbasalizadeh, F. Ghatrehsamani, L. Rabiei Page 693
  Background and Aims
  Fetal movement counting is a method that used by the mother to quantify her baby''s movements. Since 1970s a variety of counting techniques with different alarm limits have been developed few of which have been evaluated for predictive values and hence the clinical value of the absolute number of fetal movements has not been established.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study was carried out in 2011 in Educational and Medical Center of Alzahra in Tabriz. Three hundred singleton pregnant women at 32-40 weeks’ gestation having inclusion criteria were selected randomly from among women with complaint of decreased fetal movement. To perform the counting of three fetal movements in one hour and their recording in related chart was instructed by the researcher in a face to face manner. After the counting، pregnant woman was referred to ultrasound unit in order to perform the test of biophysical profile، then the two test results were compared with each other.
  Result
  According to the test of fetal movement counting، 99. 7% of fetuses were active and 0. 3% of them were inactive. On the basis of the test of biophysical profile، 96. 3% of fetuses had score of 10 and 3. 7% had score less than 10. In this study، a significant relationship was found to exist between the result of maternal fetal movement counting and biophysical profile (p< 0. 001). The sensitivity، specificity، positive and negative predictive value of the test of fetal movement counting were 100%، 96%، 9% and 100% respectively.
  Conclusion
  The result of this study suggests the usefulness of maternal fetal movement counting as an early simple screening and noninvasive method in assessment of fetal well-being.
  Keywords: Diagnostic value, Fetal movement counting, Biophysical profile
 • S. Moghimi Hanjani, Z. Mehdizadeh Torzani, M. Shoghi, G. Ahmadi Page 700
  Background and Aims
  Fear of labor pain is one of the problems that raises the rate of caesarean section in our country. Midwifes can use one of the non-pharmacological pain relief methods such as reflexology، and they can encourage mothers to normal vaginal delivery. The aim of this study was to determine the effect of reflexology on the outcomes of labor in primiparous.
  Materials and Methods
  This clinical trial study was carried out on 80 nuliparous women with low risk pregnancies that refer to Karaj hospitals. They were randomized into two groups، intervention group received reflexology for 40 minutes، and control group. The duration of labor، type of delivery and Apgar at 1&5 minutes were determined for both two groups.
  Result
  Duration of labor in the intervention group significantly was lower than the control group (p<0. 001). the difference between type of delivery، the 1st and 5th minutes Apgar score between two groups were different significantly (p<0. 001).
  Conclusion
  Reflexology can lead to decrease duration of labor، increase rate of normal delivery and Apgar score. Therefore، we can use this non-invasive technique to decrease the labor pain and encourage mothers to normal vaginal delivery that is one of the aims of midwifery.
  Keywords: Reflexology, duration of labor, type of delivery, Apgar score, primiparous
 • Z. Hemate, Z. Ghazafi, M. Alidosti, M. Delaram Page 706
  Background and Aims

  Asthma is the most common chronic disease of childhood، since adolescence is one of the most important periods، in development and asthma could interrupt the process. The present study is aimed to examine the effect of school students'' health promotion on the knowledge and practice on fellow students with asthma، «took place.

  Materials and Methods

  This quasi-experimental study of student peer education، forty individuals with asthma using a questionnaire and checklist before and after training compared. As well as the control group were forty students didn’t receive the educational intervention and knowledge and، practice of them were assessed and compared with the intervention group، And statistical data using independent t test، paired t، Mann Whitney analysis used.

  Result

  The knowledge of peers of asthmatic student in intervention group was1. 3±0. 03 before the intervention and 80. 5±21. 5 six month after the intervention and difference was significant (p<0. 001). in control group with was 2. 2±1. 25 at beginning of study and 6. 9±5. 5 six months after and the difference was not significant. Also the practice of peers in intervention group was 2. 2±0. 8 before and 80. 9±18. 4 six month after the intervention and there was a significant difference between them (p<0. 001). in control group it was 0±0 at the beginning of study and 2. 4±1. 3 six month after study and the difference was not significant.

  Conclusion

  Educational intervention in peers of asthmatic student increased the knowledge and improved their، practice about the asthma disease. Such educational interventions were suggested in other chronic disease.

  Keywords: health promotion, knowledge, practice, asthma
 • M. Hemmati Maslakpak Page 713
  Background and Aims
  Quality of life is now recognized as an important outcome for adolescents with diabetes. Diabetes may affect men and women equally، but the suffering associated with the disease when it appears in adolescent girls will have disastrous effects on their life. This study aimed to evaluate the health-related quality of life of adolescent girls with diabetes.
  Materials and Methods
  This descriptive-analytical study was carried out on 145 type 1 diabetic adolescent girls'' referral to the Urmia and Iran Diabetes Association. Data were gathered using quality of life valid and reliable questionnaire for Iranian adolescent girls with diabetes. Data were analyzed using descriptive statistical testes and independent T test.
  Result
  The total mean score of the quality of life of adolescent girls with diabetes was 67. 70. The lowest mean score in the adolescent girls'' quality of life was related to psycho-emotional subscale (61. 12) and highest mean score was related to spiritual subscale (76. 72). Results of the study showed significant difference between total mean score of the quality of life with duration of suffering from diabetes and HbA1c (p<0. 05).
  Conclusion
  Diabetes related HRQOL information is clearly of supreme importance to care givers and health policy makers to identify and implement appropriate interventions for achieving better management of diabetes and ultimately improving the quality of life of adolescent girls with diabetes.
  Keywords: Type 1 diabetes_Adolescent girls_Health_related quality of life
 • Sh Shams, F. Bagherieh, A. Feizi, R. Baghaei, L. Hashemlo Page 721
  Background and Aims
  Medication errors are one of the important challenges of health care systems worldwide. It is also one of the threatening factors of patient safety. For this reason، medication error rate is used as one of the patient safety indicators. The aim of this study was to determine the frequency of medication error and its reporting، according to self- report by nurses in hospitals of Khoy in 2011.
  Materials and Methods
  This study was a descriptive research. The study population included all nursing staffs of Khoy hospitals (n= 350). A questionnaire was used to gather the data about the perspectives of nurses on the frequency of medication errors and its reporting. Descriptive and analytical statistical analyses were performed with SPSS 16 software.
  Result
  The frequency of medication errors and its reporting were 28. 9% and 14. 4%، respectively. The most common types of medication error that reported were concomitant administration of oral drugs with potential interaction (57. 7%)، wrong rate error (46. 34%)، and giving pain medications without a physician''s prescription (44. 39%). There were a statistically significant relationship between medication error rate and age group (p= 0. 035). Medication errors occurred most frequently among nurses with 20-30-years age. There were also a significant relationship among medication errors and working hours (p=0. 023) and participation in retraining courses (p= 0. 033). There was a significant relationship between medication errors and its reporting rate (p= 0. 000).
  Conclusion
  According to our findings، reduction in medication errors can be achieved by reducing the nurses’ work hours and holding retraining courses. In this study، a low report of medication errors has been revealed. Establishing an efficient recording and reporting system of medication errors along with minimization of barriers to reporting them may reduce the risk of medication errors.
  Keywords: patient safety, medication error, self, report, nurse