فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 3 (پیاپی 31، پاییز 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/10/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • منصور سودانی، فرزانه منجزی، عبدالله شفیع آبادی صفحات 9-30
  در پژوهش حاضر نقش آموزش های اسلامی بر افزایش رضایت زناشویی زوجین بررسی شد. جامعه آماری پژوهش زوجین شهر اصفهان و نمونه آماری 30 زوج بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایشی و گواه گمارده شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه 47 سوالی رضایت زناشویی اینریچ بود. طرح پژوهش از نوع نیمه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود، که پس از انتخاب تصادفی گروه های آزمایشی و گواه، مداخله آزمایشی (آموزش های اسلامی خانواده) در میان گروه آزمایش به مدت 6 جلسه 90 دقیقه ای و یک بار در هفته اجرا شد. پس از اتمام برنامه آموزشی از هر دو گروه پس آزمون و یک ماه پس از اجرای پس آزمون از هر دو گروه آزمون پیگیری به عمل آمد. به منظور تجزیه داده ها از تحلیل واریانس چند متغیری و کواریانس(مانکوا) استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش های اسلامی بر افزایش رضایت زناشویی زوج ها در پس آزمون و همچنین در پیگیری موثر بوده است (05/0P≤). ولی در بعد موضوعات شخصیتی موثر نبوده است(05/0P ≥).
  کلیدواژگان: آموزش های اسلامی، رضایت زناشویی، خانواده
 • مریم مهدوی غروی، معصومه خسروی، مسعود نجفی صفحات 31-50
  پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه اضطراب امتحان، کمال گرایی و انگیزش پیشرفت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام شد. روش این پژوهش از نوع مطالعات همبستگی بود. بدین منظور نمونه ای 250 نفری از دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستان های دولتی شهر آمل، از طریق نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند و به وسیله پرسشنامه های اضطراب امتحان، کمال گرایی چند بعدی، و انگیزش پیشرفت ارزیابی شدند. داده ها به روش های آماری ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که اضطراب امتحان رابطه منفی معنادار و انگیزش پیشرفت رابطه مثبت معناداری با پیشرفت تحصیلی دارند، اما بین کمال گرایی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری مشاهده نشد. متغیر های سخت کوشی، اعتمادبه نفس، اضطراب امتحان (به صورت منفی) و پشتکار به ترتیب نقش معنا داری را در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نشان دادند. بنابراین، به نظر می رسد راهبردهای افزایش انگیزش پیشرفت و کاهش اضطراب امتحان در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نقش به سزایی ایفا کنند.
  کلیدواژگان: اضطراب امتحان، کمال گرایی، انگیزش پیشرفت، پیشرفت تحصیلی
 • رباب فرج زاده، مه سیما پورشهریاری، حمید رضاییان، احد آهنگرانزابی صفحات 51-66
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه رفتاری - شناختی بر تغییر پرخاشگری و کفایت اجتماعی نوجوانان پسر بد سرپرست ساکن خوابگاه های بهزیستی شهرستان تبریز بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری 22 نفر از نوجوانان پسر بد سرپرست ساکن در خوابگاه های بهزیستی شهرستان تبریز بودند که همگی به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. یک هفته قبل از اجرای آموزش گروهی از هر دو گروه پیش آزمون به عمل آمد. سپس گروه آزمایش، 8 جلسه آموزش دیدند. پس از پایان جلسات از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد و داده ها با استفاده از آزمون کوواریانس و شدند. یافته ها حاکی از فقدان تاثیر آموزش گروهی مدیریت خشم بر تغییر پرخاشگری و مهارت اجتماعی نوجوانان بود. نتیجه اینکه آموزش گروهی به مدت 8 الی 10 جلسه، به عبارتی آموزش کوتاه مدت، صرفا نمی تواند تاثیر چندانی در تغیر مشکلات رفتاری از جمله پرخاشگری داشته باشد. بنابراین، اقدامات آموزشی و درمانی برای اصلاح مشکلات رفتاری بالاخص گروه خاص چون کودکان، نوجوانان و جوانان بد سرپرست بایستی همه جانبه، عمیق و بلند مدت باشد.
  کلیدواژگان: پرخاشگری، کفایت اجتماعی، درمان شناختی، رفتاری، نوجوانان بد سرپرست
 • رقیه قلی زاده، قدسی احقر صفحات 67-87
  هدف از این پژوهش تعیین نقش سبک های یادگیری در تبیین خودکارآمدی دانش آموزان دوره متوسطه بود. نمونه آماری 300نفر از دانش آموزان با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI) با چهارسبک(همگرا، واگرا، جذب کننده و انطباق یابنده)و پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر (SGSES) جمع آوری شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی(آزمون تحلیل واریانس یکراهه به همراه آزمون تعقیبی توکی)تحلیل شد. یافته ها نشان داد که سبک های یادگیری واگرا، همگرا، جذب کننده و انطباق یابنده در خودکارآمدی دانش آموزان موثر است. مقایسه میانگین نمرات موید آن است که میزان خودکارآمدی دانش آموزانی که از سبک یادگیری واگرا استفاده می کنند به طور معنا دار بیشتر از سبک های یادگیری همگرا،جذب کننده و انطباق یابنده است.
  کلیدواژگان: سبک های یادگیری واگرا، همگرا، جذب کننده، انطباق یابنده، خودکارآمدی
 • محسن گل پرور، زهرا جوادیان، زهره اسماعیلیان اردستانی صفحات 85-106
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه عدالت و بی عدالتی آموزشی با رفتارهای مدنی تحصیلی با توجه به نقش واسطه ای اخلاق تحصیلی اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش را دانشجویان روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان تشکیل دادند. از میان آن ها 357 نفر به شیوه نمونه گیری سهل الوصول برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های اخلاق تحصیلی (4 سوال)، عدالت و بی عدالتی آموزشی (هر یک 14 سوال) و پرسشنامه رفتارهای مدنی تحصیلی (21 سوال) بودند. داده های حاصل از پرسشنامه های پژوهش با استفاده از تحلیل واسطه ای تحلیل شد. نتایج حاصله نشان داد که: اخلاق تحصیلی واسطه کامل رابطه عدالت آموزشی با پای بندی به قواعد و یاری رسانی و مشارکت است (01/0P<). همچنین نتایج نشان داد که اخلاق تحصیلی واسطه کامل رابطه بی عدالتی آموزشی با پای بندی به قواعد است (01/0P<).
  کلیدواژگان: اخلاق تحصیلی، عدالت آموزشی، بی عدالتی آموزشی، رفتارهای مدنی، تحصیلی
 • محمد جواد لیاقتدار، نسیم سلیمانی، سعید صدر ارحامی صفحات 107-126
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر روش آموزش هندسه بر مبنای نظریه فن هیلی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود. روش پژوهش به صورت شبه آزمایشی بود و نمونه آماری این پژوهش 88 نفر (44 نفر به عنوان گروه آزمایش و 44 نفر گروه کنترل) از دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهرستان تیران و کرون بودند که به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، آزمون ریون1 برای سنجش هوش، نمرات ریاضی سال اول دبیرستان، طرح درس تدوین شده بر مبنای نظریه فن هیلی و پس آزمون تشریحی درس هندسه بود. یافته های پژوهش نشان داد که تدریس بر مبنای نظریه فن هیلی در مقایسه با روش سنتی بر پیشرفت تحصیلی تاثیر مثبت دارد.
  کلیدواژگان: آموزش هندسه، فن هیلی، پیشرفت تحصیلی
 • فخرالسادات نصیری، سیروس قنبری، سید رسول عمادی، ایمان کریمی صفحات 127-151
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سلامت عمومی و سلامت سازمانی کارکنان رسمی دانشگاه های غرب کشور(دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشگاه کردستان، دانشگاه رازی کرمانشاه و دانشگاه ملایر)انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را 1334 نفر از کارکنان(908 نفر مرد و426 نفر زن) تشکیل دادند که از این تعداد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای- نسبتی تعداد727 نفر(491 نفر مرد و236نفر زن) انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی و پرسشنامه سلامت عمومی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از روش های آمار توصیفی و نیز از ضریب همبستگی پیرسون، آزمونt برای گروه های مستقل و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد ابعاد هفت گانه سلامت سازمانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه های غرب کشور بالاتر از سطح متوسط است، ولی کارکنان از نظر سلامت عمومی در وضعیت مرزی قرار دارند. همچنین بین سلامت عمومی و سلامت سازمانی کارکنان ارتباطی وجود ندارد. سایر نتایج پژوهش نیز نشان داد بین میزان سلامت عمومی کارکنان در ابعاد چهارگانه به لحاظ جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد و میزان سلامت روانی مردان بهتر از زنان است، اما از نظر سنوات خدمت و میزان تحصیلات تفاوت معنادار وجود ندارد، لذا می توان گفت میزان سلامت روانی کارکنان با سنوات خدمتی متفاوت، یکسان است. همچنین میزان سلامت روانی در میان کارکنان با توجه به سطوح تحصیلات آن ها نیز یکسان است و در نهایت اینکه متغیرهای نفوذ مدیر، ساخت دهی، پشتیبانی منابع، روحیه و تاکید علمی با اطمینان 95/0 می توانند تغییرات مربوط به سلامت عمومی را پیش بینی کنند، ولی متغیرهای یگانگی نهادی و ملاحظه گری ارتباط معناداری با سلامت عمومی نداشتند.
  کلیدواژگان: سلامت سازمانی، سلامت روانی، دانشگاه های غرب کشور
|
 • Mansor Sudani, Farzaneh Monjezi, Abdollah Shafiabadi Pages 9-30
  Islamic family education is an effective way of improving marital life. To show this effectiveness a randomly selected group of 30 couples was divided into two groups، one of which was put through a six 90 minutes weekly sessions course. Using the Enrich questionnaire on marital satisfaction، the post-course and the follow up data show a significant increase in the experimental group''s marital satisfaction. However، no impact on personality issues was detected.
  Keywords: Islamic family education, marital satisfaction, family
 • Maryam Mahdavi-Ghoravi, Masoumeh Khosravi, Mahmoud Najafi Pages 31-50
  To re-examine the relationship between academic achievement، test anxiety، perfectionism، and achievement motivation، a random sample of 250 female high school seniors was selected and then given a questionnaire containing questions on last three constructs. Academic achievement was measured by students'' grade point average. The analysis of the collected data revealed that the more a student has test anxiety the lower her grade point average، just as the latter''s relationship with motivation is the other way around. Self-confidence، hard work، and resilience were also correlated with academic achievement. Thus، it appears that increasing motivation and decreasing test anxiety is in order if improvement in academic achievement is desired.
  Keywords: test anxiety, perfectionism, achievement motivation, academic achievement
 • Robab Farajzadeh, Mahsima Pourshahriari, Hamid Rezaeian, Ahad Ahangare Anzabi Pages 51-66
  To demonstrate the effectiveness of the cognitive-behavioral approach in learning how to control anger in a group setting، a group of 22 young men، residing in a Welfare Department''s dormitory، were divided into two equal sized groups، one of which went through an eight week course utilizing the said approach. The analysis of pre- and post-test data revealed no significant change in students'' behavior that had occurred due to the 8 week session they had gone through. Perhaps it is the short duration of the course and the program''s shortcomings which are the main reasons for this outcome.
  Keywords: cognitive, behavioral therapy, anger management, social competence
 • Rogheye Gholizade, Qodsi Ahghar Pages 67-87
  To explore the extent to which learning styles play a role in high school students'' self-efficacy، a sample of 300 students was randomly selected، and then given two questionnaires: one on learning styles and another on self- efficacy. The analysis of the collected data shows that learning styles affect self-efficacy; however، the divergent style is more effective than the other three.
  Keywords: learning styles, self, efficacy, divergent, convergent styles
 • Mohsen Golparvar, Zahra Javadian, Zohreh Esmailian Ardestani Pages 85-106
  To explore the relationship between educational justice and civic-academic behaviors، and the mediating role of academic ethics، a group of 357 easily accessible university students were given a questionnaire containing 39 questions: 4 on academic ethics، 14 on educational justice، and 21 on civic-academic behaviors. The correlational analysis of the collected data shows that through academic ethics، educational justice is highly correlated with commitment to rules and cooperation.
  Keywords: academic ethics, educational justice, civic, academic behaviors
 • Mohammad Javad Liaghatdar, Nasim Soleymani, Saide Sadrarhami Pages 107-126
  Van Hiele method of teaching geometry is based on a theory of the same name in which learning geometric concepts are assumed to be a function of experience and instruction rather than age, as Piagetian theory would claim. To test the effectiveness of this method, two groups of high school students were randomly selected, one of which was taught geometry with Van Hiele method while the other with the traditional method of teaching. Instruments used included the regularly teacher-made test of geometry and a specially constructed test of geometry with open questions. The results show that the experimental group benefitted from the use of the new method.
  Keywords: teaching geometry, Van Hiele, achievement
 • Fakhrossadat Nasiri, Siroos Ghanbari, Seyed Rasol Emadi, Eiman Karimi Pages 127-151
  Considering the relationship between individuals and their group، it is expected that the psychological wellbeing of the individual being related to that of the organization. To explore this relationship، a sample of 724 tenured staff members of the four universities in the western region of Iran was randomly selected from among a population of 1334. Two questionnaires were used to assess the two constructs. The data analyses revealed that the organizational wellbeing is above average from the respondents'' perspective، while their own general wellbeing is on borderline. Surprisingly، no relationship between the organizational and individual wellbeing was demonstrated. Men، however، seem to be healthier than women، while levels of education and experience does not affect psychological wellbeing of the staff.
  Keywords: Organizational wellbeing, psychological wellbeing, university staff, western Iran universities