فهرست مطالب

Iranian Journal of Applied Linguistics
Volume:11 Issue: 2, Sep 2008

 • تاریخ انتشار: 1391/05/06
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فاطمه عباسیان، محمدحسن تحریریان صفحات 1-22
  پیامهای الکترونیکی (ایمیل ها) به عنوان وسیله ی ارتباطی سریع و موثر که مرزهای زمانی و مکانی را برداشته است در مراکز تحقیقاتی و علمی بسیار متداول و مهم شده اند. فراگیران زبان انگلیسی نیازمند تقویت آگاهی شان نسبت به خصوصیات صوری و گفتمانی این سیاق کلام به منظور افزایش تاثیر و کارآمدی ارتباطاتشان از طریق ارسال این پیام ها هستند. همگام با مطالعاتی راجع به تجزیه سیاق کلام مانند سوئیلز (1990)، باتیا (1993)، سنتوز (2002)، ورگارو (2004) و سمرج و مانک (2008) و نیزمطالعات انجام شده درمورد پیامهای الکترونیکی مانند گین (1999)، گیمنز (2000و 2006) و جنسن (2008)، تحقیق حاضر به منظور تجزیه و تحلیل پیام های الکترونیکی دو گروه معلمان زبان انگلیسی و متخصصین گروه زیست شناسی که عمدتا به منظور «درخواست اطلاعات» و یا «فراهم ساختن اطلاعات»، مبادله شده اند صورت گرفته است. از اینرو هدف تحقیق حاضر تجزیه و تحلیل گفتمانی (کلامی– بیانی) و صوری (لغوی– دستوری) پیام های الکترونیکی دو گروه فوق به منظور ارائه مدل کار آمدی از این پیام ها بوده است. نتایج حاصله تفاوت های معنی داری را در مشخصه های گفتمانی و صوری معادل بررسی شده نشان داد. نتایج این مطالعه می تواند کاربردهای آموزشی در ارائه ی واحد های درسی نگارش این پیامها، تهیه متون آموزشی و در بالا بردن سطح حساسیت مربیان نسبت به مشکلات فراگیران زبان تخصصی داشته باشد.
  کلیدواژگان: سیاق کلام پیامهای الکترونیکی، زبان تخصصی، مشخصه های صوری، مشخصه های گفتمانی
 • محمدرضا عنانی سراب صفحات 23-50
  فعالیت آموزشی به عنوان وسیله ای آموزشی و پژوهشی در اصل برای دسترسی به داده های ذهنی ثبت نشده به عنوان شاهدی بر فرآیند های زبان نینابینی یا به عنوان وسیله ای برای به چالش کشیدن منابع شناختی و زبانی جهت رسیدن به نتایج دلخواه آموزشی بکار می رفت. یکی از نکات بحث انگیز کلیدی در مورد آموزش فعالیت محور تفاوتی است که بین آنچه به عنوان اهداف آموزشی فعالیت از طریق دستکاری مشخصات آن طراحی شده و آنچه نهایتا از طریق فرایند متجلی می شود وجود دارد. تفاوت بین ایندو به باز تعریف فعالیت توسط زبان آموزان برای متناسب ساختن آن با اهداف آموزشی خود نسبت داده می شود (به هاسن فلذ 1976 و برین 1989 رجوع کنید). گرچه این تبیین میتواند تفاوت را از دیدگاه زبان آموزان بیان کند اما این بیان نقش واسطه معلم و بازتعریف آن را توسط وی برای متناسب ساختن آن با اهداف آموزشی ای که لزوما با اهداف طراحی شده توسط طراح فعالیت یکسان نیستند را نادیده می گیرد. مقاله حاضر استدلالی را برای بازنگری در نقش معلم در آموزش فعالیت محور با استفاده از داده های طبیعی برگرفته از مخزنی از دروس ضبط و پیاده شده مطرح می کند. مقاله با بحثی در مورد نکات ضمنی این بازنگری در حوزه طراحی برنامه فعالیت محور پایان می یابد.
  کلیدواژگان: آموزش زبان فعالیت محور٬ نقش معلم٬ فعالیت آموزشی٬ فعالیت تعاملی گرامر
 • علی اکبر فراهانی، یاسر حدیدی صفحات 51-85
  در این تحقیق هدف این است که چگونگی به کار گیری استعاره گرامری را در زبان علم و زبان نثر مدرن تخیلی مقایسه کنیم. از لحاظ متنی و کلامی، نثر هری پاتر بهترین نماینده نثر مدرن تخیلی است.به همین دلیل از این نثر برای این تحقیق و یافته های آن استفاده می شود. متون مورد نظر در زبان علم نیز به همین ترتیب نماینده خوبی برای کلام و زبان علم می باشند.به معیارهای چنین انتخابی در این تحقیق اشاره می شود.در تحقیقات استعاره ی گرامری توجه زیاد و کافی به زبان علم شده است،به این دلیل که استعاره گرامری یکی از نیروهای اصلی متن علمی است.ولی به نثر مدرن تخیلی توجه بسیار کمی شده است.این در حالیست که این نوع زبان استفاده وسیعی از استعاره گرامری دارد،همانطور که در تحقیق نشان داده خواهد شد.این تحقیق کیفی است و در سه مرحله یافته ها و منابع مورد تحقیق وبررسی عمیق قرار می گیرند.. نتیجه یافته ها ظاهر شدن شش گروه استعاره گرامری در نثر مدرن تخیلی است. ستون اصلی ونیروی جلو برنده ی استعاره گرامری در این نوع متون و در میان این شش گروه، استعاره گرامری از نوع حروف اضافه ای است. تفاوت های متعدد و ریشه ای در نوع کاربرد استعاره گرامری بین زبان علم و نثر مدرن تخیلی به منشاء تکامل و تحول زبانی متفاوت در دو ژانر مربوط می شوند. یافته های این تحقیق نوید این را می دهند که استعاره ی گرامری را بیشتر بفهمیم و همچنین محققان دیگر تشویق شوند که کاربرد استعاره گرامری را در ژانرهای دیگر تحقیق و بررسی کنند.
  کلیدواژگان: استعاره گرامری (نحوی)، منشاء تکامل و تحول زبان، زبان علم، نثر مدرن تخیلی، استعاره گرامری حذف و اضافه ای
 • پژمان حبیبی صفحات 87-114

  طی بیست سال گذشته، مقاله تحقیقاتی، بویژه سازه، ساختار اجتماعی و تکامل تاریخی آن، در بسیاری از تحقیقاتی که در زمینه نگارش علمی به رشته تحریر در آمده اند مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله ساختار سبکی مقدمه های مقالات تحقیقاتی در سه رشته مرتبط انگلیسی با اهداف ویژه، روانشناسی زبان و جامعه شناسی زبان را با استفاده از مدل کارس سویلز (1990) مورد بررسی قرار میدهد. پیکره این تحقیقات شامل 90 مقاله تحقیقاتی است که از طیفی گسترده از مجلات علمی معتبر در سه رشته فوق مورد گزینش قرار گرفته اند.
  نتایج این تحقیق حاکی از آن است که علی رغم وجود تفاوت های معنی دار در زمینه Move 2/Step 1 B در زمینه 3و1 Move و Step های تشکیل دهنده آنها تفاوتهای معنی داری در مقدمه های مقالات تحقیقاتی این سه رشته مشاهده نمی گردد. بعلاوه در زمینه میزان همخوانی میان مدل کارس و ساختار سبکی مقالات مورد بررسی تفاوتهای معنی داری موجود نمی باشد. نتایج حاصله همچنین موید نیاز به تحقیق بیش از پیش در مورد مدل کارس و تهیه ساختاری منعطف تر و پویا تر می باشند به نحوی که این ساختار به جای ا الگو گذاری، االگو پذیر بوده، راهکار های مورد نیاز جهت القا Step های بیشتر در ساختار را برای محقق و نویسنده فراهم می سازد و Step های مستقل در آن اهداف و جایگاهی ثابت ندارند بلکه چند منظوره میباشند و می توانند در شالوده کلی تغییر مکان یابند.

  کلیدواژگان: بررسی سیاق کلام، مقاله تحقیقاتی، مدل کارس، مقدمه مقالات تحقیقاتی درزبانشناسی کاربردی
 • کریم صادقی صفحات 115-132
  آزمونهای کلوز (متن دارای جای خالی) بصورت گسترده برای سنجش میزان درک مطلب، خوانایی متن و توانایی زبانی بکار برده شده اند ولی هنوز بر سر این قضیه که این آزمونها چه جیزی را میسنجند اختلاف نظر وجود دارد و نتیجه تحقیقیات کمی و همبستگی محور در این مورد قانع کننده نیست. تحقیق حاضر با یک رویکرد کیفی به موضوع برداخته و قصد دارد اعتبارقضاوتی این آزمونها را از نظر آزمون شوندگان بررسی نماید. به همین منظور یک گروه 32 نفره در یک آزمون کلوز استاندارد شرکت کردند. فرضیه تحقیق این بود که اگر کلوز آزمون معتبر درک مطلب باشد باید داوطلبینی که تست کلوز را انجام میدهند مشکلی در تکمیل جاهای خالی نداشته باشند چرا که متن اصلی که کلوز بر بایه آن ساخته شده بود از یک کتاب درسی روش تحقیق برای دانشجویان کارشناسی بود و همه داوطلبین بالاتر از آن سطح یا دانشجوی دکترا و یا استاد دانشگاه بودند. یافته ها مشخص کرد که آزمون کلوز هم برای انگلیسی زبانها و هم کسانی که زبان مادریشان انگلیسی نبود فوق العاده سخت بود و بنا به ادعای داوطلبین نمرات شان در ازمون نمایانگر میزان درک مطلب آنها نبود. دیگر یافته های تحقیق و معانی آنها در مقاله آورده شده است.
  کلیدواژگان: آزمون کلوز، درک مطلب، آزمون سازی در زبان دوم، اعتبارسنجی، مطالعات همبستگی، اعتبار قضاوتی
 • عباسعلی زارعی، مهدی دده بیگلو دده بیگلو صفحات 133-164
  پژوهش کنونی با هدف بررسی تاثیر ارتباط از طریق کامپیوتر و ارتباط شفاهی رو در رو در درک و تولید واژگان زبان انگلیسی توسط فراگیران ایرانی انجام شد. در این راستا، تعداد 128 نفر از فراگیران دختر و پسر در سطوح بالا و پائین توانش زبانی در پژوهش شرکت نمودند. درک و تولید واژگانی با استفاده از آزمونهای درکی و تولیدی شفاهی و کتبی اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از چهار فرایند آماری تجزیه و تحلیل واریانس دوطرفه پردازش شد. نتایج حاکی از آن بود که ارتباط از طریق کامپیوتر در هر دو سطح توانش زبانی هم در درک و هم در تولید واژگان از ارتباط شفاهی رو در رو موثرتر است. همچنین مشخص شد گر چه درک نوشتاری واژگان در سطح پائین توانش زبانی بیش از سطح بالای توانش زبانی تحت تاثیر ارتباط از طریق کامپیوتر قرار گرفت، در سطح بالای توانش زبانی ارتباط از طریق کامپیوتر در تولید کتبی واژگان موثرتر بود.
  کلیدواژگان: ارتباط از طریق کامپیوتر، ارتباط شفاهی رو در رو، درک واژگانی، تولید واژگانی
|
 • Fateme Abbasian, Mohammad Hasan Tahririan Pages 1-22
  Electronic mail (e-mail) as a means of fast and effective communication which has removed the barriers of distance and time has become very commonplace and important in institutional environments. Speakers of English as a foreign language across different disciplines need to enhance their awareness of the generic and formal features of the e-mail genre in order to maximize the efficiency and effectiveness of their correspondence. Following genre analysis studies such as Swales (1990)، Bhatia (1993)، Santos (2002)، Vergaro (2004)، and Samraj and Monk (2008)، and in line with studies on electronic messages such as Gains (1999)، Gimenez (2000، 2006)، and Jensen (2009)، the present genre-based research was conducted to analyse e-mails exchanged between EFL teachers and biology professionals for the purposes of requesting and providing information at two criteria of the macro-textual and micro-levels of the two corpora to present a tentative model. The results revealed clear discrepancies between the parallel constitutive moves، strategies and formal features due to cross-disciplinary variations and the prevalence of intertextuality. The findings of this study have pedagogical implications for devising courses، preparing teaching materials and raising ESP instructors'' awareness of learners'' problems.
  Keywords: E, mail genre, ESP, Formal features, Move analysis
 • Mohammad Reza Anani Sarab Pages 23-50
  Task as a pedagogic and research tool has originally been used to elicit unscripted data to be used as evidence for interlanguage processes or as a basis for channelling the learners’ cognitive and linguistic resources to achieve desired learning outcomes. One of the central issues surrounding task-based instruction is the difference between what is planned as task pedagogic goals through manipulation of its design features and what ultimately emerges from the implementation process. The disparity has been attributed to the redefinition of the task by the learners to suit their learning goals (see Hosenfeld، 1976; Breen، 1989). Though this account can explain the gap from the learners’ perspective، it ignores the mediatory role of the teacher and his/her reinterpretation of the task to suit pedagogic goals which may not necessarily coincide with those of the task designer. This paper argues for a redefinition of the teacher’s role in task-based instruction using naturalistic data taken from a larger database of recorded and transcribed lessons. The paper concludes with the discussion of the implications of the suggested role redefinition for task-based syllabus design.
  Keywords: Task, Based Language Teaching, Teacher role, Task, Interactive grammar task
 • Ali Akbar Farahani, Yaser Hadidi Pages 51-85
  Scientific language، along with media and political discourse، has received adequate and ample attention in research on Grammatical Metaphor (GM) as it is a chief driving force in the discourse of those genres; Modern Prose Fiction (MPF) however has seen spotty and sketchy research at best. This study، thus، aims to bring out how GM is deployed in (MPF)، as opposed to such a deployment in the language of science. Drawing mostly upon the conceptualization of GM by Thompson (2004) and Halliday & Matthiessen (1999، 2004)، the study shifts the spotlight onto Harry Potter series، which is most representative of MPF discoursally and generically. The works placed under analysis for scientific discourse، selected based on clear and clarified criteria، are equally representative. This study is in a qualitative exploratory mould; it receives، in that spirit، three phases of compensatory sweeping analysis. The findings uncover six categories of GM in MPF and point to the category of Prepositional and Generic GM as the mainstays، underpinning all GM in the genre. The heart of the differential deployment of GM in MPF is found to lie in Semogenesis، the semiotic powerhouse of evolutionary meaning-making in language. The findings promise to broaden the understanding of GM and encourage undertaking analysis of GM in other prose genres، especially under-researched ones.
  Keywords: Grammatical Metaphor (GM), Semiotic, Semogenesis, Scientific discourse, Modern Prose Fiction (MPF), Prepositional GM (PGM), Generic GM
 • Pejman Habibi Pages 87-114

  Research Article (RA)، in particular، its structure، social construction and historical evolution، has been focused upon through a large number of studies on academic writing over the past 20 years. This paper reports an analysis of research article introductions from three related fields، English for Specific Purposes (ESP)، Psycholinguistics، and Sociolinguistics، using Swales’ CARS model. The corpus consisted of 90 RAs drawn from a wide range of refereed journals in the corresponding disciplines. The results of the analysis، although revealing marked differences across the disciplines regarding Move 2/step 1B، indicate no marked differences in research article introductions across the disciplines in terms of Move 1 and 3 along with their constituent steps. Furthermore، no marked differences are found in terms of the extent of concordance between the CARS model and the move structure of the RAs analyzed. The results also underline the need for further research into the CARS model and provision of a more flexible and open-ended structure، one which is pattern-seeking rather than pattern-imposing and provides the writer/researcher with the necessary options for the inclusion of further steps، one in which free-standing steps are not assigned rigid functions and positions in the overall structure but are multi-functional or multi-purpose and can be shuffled in the overall structure.

  Keywords: Genre analysis, Moves, Sub, moves, CARS model, Research article, Introduction in applied linguistics
 • Karim Sadeghi Pages 115-132
  Cloze tests have been widely used for measuring reading comprehension، readability and language proficiency. There is still much controversy on what it really is that cloze measures. The result of much correlational research is contradictory and very unsatisfactory. Thus، with a qualitative orientation، this study attempts to look at the judgmental validity of cloze as a test of reading comprehension. To this end، a group of 32 native and non-native speakers of English sat a standard cloze test. The participants were expected to complete most of the blanks correctly if cloze measured reading comprehension properly، because the text had been intended for undergraduates while cloze-takers were all either PhD students or members of academic staff with a PhD. Surprisingly، the results indicated that none of the participants reached the minimum native speaker performance criterion of 70%. Invited to reflect on what they thought they were doing when reading the blanked text، most cloze-takers felt that the text they read was a puzzle or a guessing game. Provided with the deleted words and asked to re-read the text، they confessed that cloze reading was very different from the second reading. Further findings and implications for future research are discussed in the paper.
  Keywords: Cloze procedure, Reading comprehension, EFL, ESL testing, Validation, Correlational studies, Judgmental validity
 • Abbas Ali Zarei, Mehdi Dadebiglo Pages 133-164
  The present study was conducted to investigate the effect of computer-mediated interaction and face-to-face oral interaction on the recognition and production of vocabulary by Iranian learners of English. To this end، 128 male and female high and low proficiency level learners of English participated in the study. Recognition and production of target words were assessed by receptive and productive، oral and written measures. Four independent two-way ANOVA procedures were used to analyse the data. Results showed that the computer-mediated interaction group at both levels (advanced & elementary) outperformed the face-to-face oral interaction group on both written and oral vocabulary recognition and production tests. It also turned out that although the low-proficiency level learners'' written vocabulary recognition was affected by computer-mediated interaction more than that of the high-proficiency level learners، the latter experienced greater gains in written vocabulary production. The findings show that Computer-mediated interaction can be advantageous to vocabulary teaching and learning.
  Keywords: Computer, mediated interaction, Face, to, face oral interaction, Vocabulary recognition, Vocabulary production