فهرست مطالب

علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران - سال چهارم شماره 1 (بهار و تابستان 1389)
 • سال چهارم شماره 1 (بهار و تابستان 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/04/04
 • تعداد عناوین: 9
|
 • گودرز صادقی هشجین، فرشته انصاری، سیده مائده جعفری، غلامرضا شمس صفحه 3
  کاراجینان (Carrageenan) برای ایجاد التهاب تجربی در حیوانات آزمایشگاهی استفاده شده است. این مطالعه بهمنظور یافتن مناسبترین مقدار این ماده در موش صحرایی برای ایجاد التهاب موضعی طراحی و اجرا گردید. در این مطالعه، از اندامهای 8 عدد موش صحرایی نر با وزن 250-200 گرم جمعا 32 اندام بهکار گرفته شد. 1 /0 میلیلیتر از محلولهای 1، 2 یا 4 میلیگرم کاراجینان در هر میلیلیتر سرم فیزیولوژی در کف اندام حرکتی (دست یا پا) به صورت زیرجلدی تزریق شد. ضخامت اندام پیش از تزریق و 5 /0، 2، 6 و 24 ساعت پس از تزریق با کولیس اندازه گیری و ثبت گردید. در نتایج به دست آمده بیشترین تورم بهدنبال تزریق هر سه غلظت کاراجینان، پس از 2 ساعت حاصل شد و از 6 ساعت پس از تزریق به بعد تفاوت معنی داری با گروه شاهد وجود نداشت. در دقیقه 120 پس از تزریق غلظتهای 1، 2 و 4 میلیگرم کاراجینان به ترتیب 18، 18 و 21 درصد بر ضخامت اندام افزوده شد. تنها در پایینترین غلظت کاراجینان (1 میلیگرم به ازای هر میلیلیتر) التهاب ایجاد شده در 30 دقیقه در مقایسه با ضخامت اندام پیش از تزریق دارو به سطح اختلاف آماری معنی داری رسید (05 /0>P). بهنظر میرسد که استفاده از کاراجینان برای القای التهاب و مطالعهی آن، صرفا برای التهاب حاد و فوری (نیم ساعت پس از تجویز) و با غلظت 1 میلیگرم در میلیلیتر معتبر بوده و در کل میتوان ادعا کرد که کاراجینان ماده مناسبی برای اینگونه مطالعات نمی باشد.
  کلیدواژگان: موش صحرایی، پلیجینان، کاراجینان، التهاب
 • سید سیاوش ساعی دهکردی، عزیزاله فلاح، حمدالله مشتاقی، سمیرا ملانوری شمسی، سعید کریمی دهکردی صفحه 9
  ترکیب عوامل ضد میکروبی می تواند میزان مهار ارگانیسم های بیمار یزا و فسادزای غذایی را افزایش دهد. هدف مطالعه، بررسی ویژگی های ضد میکروبی اسانس گیاه چای کوهی در ترکیب با نیسین و گلایسین به منظور یافتن سینرژیسم، عدم تاثیر یا آنتاگونیسم بین عوامل یاد شده می باشد. روغن فرار گیاه با دستگاه کلونجر استحصال و ترکیب آن با گاز کروماتوگراف و گازکروماتوگراف\طیف سنج جرمی مشخص شد. خصوصیات ضد میکروبی روغن، نیسین و گلایسین به روش میکرودایلوشن بررسی و برهم کنش با روش چکربورد با هدف محاسبه ی شاخ صهای مربوط به غلظت های مهاری مشترک)FIC(انجام شد. از 7 /98درصد ترکیبات روغن گیاه در حدود29 /2 درصد به ماده ی ضد میکروب لینالول مربوط بود. مخمرها حساس ترین و باکتر ی های گرم منفی مقاوم ترین در برابر روغن فرار گیاه و گلایسین بودند. لیستریا مونوسیتوژن، حساس ترین ارگانیسم در برابر نیسین بود. باکتری های گرم منفی و کاندیدا آلبیکنس دارای بالاترین مقاومت بودند. ترکیب نیسین و روغن فرار عمدتا، سبب بروز سینرژیسم و ترکیب روغن با گلایسین عمدتا 3 حالت عدم تاثیر، افزایشی یا آنتاگونیسم را در پی داشت نتایج نشان داد، برهم کنش ضد میکروبی بین روغن فرار به ویژه با نیسین و تا حدی با گلایسین سبب کاهش حداقل غلظت های مهاری در حالت ترکیبی می گردد که ب هخصوص علیه باکتری های گرم منفی و مخمرها اهمیت بیشتری دارد. کاهش حداقل غلظت های مهاری به معنای سینرژیسم نیست و می تواند دال بر یکی از دو حالت عدم تفاوت یا اثر افزایشی باشد.
  کلیدواژگان: گلایسین، نیسین، برهم کنش ضد میکروبی، حداقل غلظت مهار کننده ی مشترک، روغن فرار استاکیس
 • سعید رضا نورالهی فرد، سعید فتحی، احسان نوروزی اصل، هادی رضایی سقین سرا صفحه 21
  کریپتوسپوریدیوزیس بیماری مشترکی با شیوع جهانی است که منجر به اختلالات گوارشی در طیف وسیعی از حیوانات و هم چنین انسان می شود. این مطالعه با هدف تعیین میزان آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در کبوتران شهرستان مشهد در طی چهار فصل (پاییز 1387 تا تابستان 1388) انجام شد. بدین منظور به صورت تصادفی از 200 قطعه کبوتر زنده در نقاط مختلف شهر در طی4 فصل نمونه مدفوع گرفته شد و مورد آزمایش قرار گرفت. نمونه ها به روش فرمالین_اتر رسوب داده شدند، سپس گسترش های تهیه شده با روش ذیل نیلسون اصلاح شده رنگ آمیزی و در زیر میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند. ااسیست کریپتوسپوریدیوم در 5 نمونه (5 /2%) مشاهده گردید که بیشترین میزان آلودگی مربوط به فصل زمستان بود (6%). از نمونه های مثبت 2 مورد متعلق به جنس نر و 3 مورد متعلق به جنس ماده بود. میزان فراوانی آلودگی در دو گروه اسهالی و غیر اسهالی به ترتیب 3 مورد (25 /6%) و 2 مورد (31 /1%) بود. این مطالعه نشان می دهد که کبوتران می توانند در انتقال کریپتوسپوریدیوم به دیگر پرندگان و احتمالا سایر میزبانان حائز اهمیت باشند.
  کلیدواژگان: کریپتوسپوریدیوم، مشهد، ...، کبوتر
 • عزیزاله ابراهیمی، محدثه حلاجی فر، سعید عطایی، شراره لطفعلیان صفحه 29
  هدف مطالعه ی حاضر ارزیابی رخداد پاستورلا مولتوسیدا در نمونه های ریه ی گوسفندان مبتلا به پنومونی در کشتارگاه کاشان است که از مناطق خشک نواحی مجاور به این کشتارگاه منتقل می شدند. جمعا 500 نمونه ریه ی مبتلا به پنومونی نمون هگیری و باکتری پاستورلا مولتوسیدا در این نمونه ها مورد جستجوی باکتریولوژیک قرار گرفت. تنها 3 مورد پاستورلا مولتوسیدا مورد تایید نهایی قرار گرفت. ظاهرا پنومونی پاستورلایی ناشی از پاستورلا مولتوسیدا اهمیت چندانی در منطقه ی مورد مطالعه ندارد.
  کلیدواژگان: پاستورلا مولتوسیدا، ایران، پنومونی، گوسفند
 • رضی الله جعفری جوزانی، احمد نعمت الهی، صابر اسمعیلی صفحه 33
  نئوسپورا کانینوم تک یاخته ای داخل سلولی اجباری است که خصوصیات مورفولوژیکی و بیولوژیکی شبیه به توکسوپلاسما گوندی lمی باشد. شباهت آنتی ژن های این دو انگل توسط محققین نشان داده شده است. در این مطالعه نتایج یک الایزای خانگی برای تشخیص آنتی بادی ضد توکسو پلاسما گوندی در سرم گاو ها با نتایج یک الایزای تجاری برای تشخیص آنتی بادی ضد نئوسپورا کانینوم در سرم همان گاوها توسط محاسبه آماره کاپا مقایسه شده است. توافق بین دو آزمایش 65 /0 محاسبه شد که حاکی از یک توافق قوی بین نتایج دو آزمایش می باشد. بر این اساس وجود واکنش متقاطع بین آنتی بادی های دو انگل در این آزمایشات محتمل است. لذا استفاده از الایزای تجاری به منظور تشخیص آنتی بادی ضد نئوسپورا کانینوم باید با احتیاط بیشتری صورت گیرد و این امکان وجود دارد که تشخیص مستقیم انگل در کنار تشخیص غیر مستقیم آن(الایزا)، جنبه های نا مطلوب مشاهده شده این روش را مرتفع سازد.
  کلیدواژگان: الایزا، ...، ..، نئوسپورا کانینوم، توکسوپلاسما گوندی
 • ابراهیم بابااحمدی، محمدرضا قرآنی، رسول کوردوان صفحه 41
  این پژوهش در یکی از مر غداری های استان کرمانشاه در سال 1388 با هدف مطالعه و اندازه گیری ارگان ها و یا متغیرهای جوجه ها جهت دستیابی به رشد، توسعه ی خوب و یکنواختی اندازه ی بدن به منظور جایگزینی مرغ های تخم گذار در مزارع تولید تخم مرغ بود. این مطالعه در مدت زمان پنج هفته و در دو وضعیت پرورشی متفاوت یکی در مر غداری با شرایط مزرعه ای و محیط بسته و دیگری در شرایط محیط باز و آزاد انجام شد. در هر گروه 500 قطعه جوجه به عنوان نمونه انتخاب، نگه داری و تغذیه شده و متغیرهای زیر انداز هگیری و مورد بررسی قرار گرفت وزن زنده ی جوجه مرغ ها که تمایل اندکی به اختلاف وزن بین دو گروه وجود داشت و توسط میانگین داده ها قابل رویت بود؛ اندازه گیری طول ساق پای مرغ ها(Tarsus) که متاثر از وزن زنده جوجه تعیین می شود، اندازه گیری فاصله ی جناغ سینه تا استخوان شرم گاهی و اندازه گیری عرض دو استخوان شرمگاهی که اختلاف 2 /1درصدی فاصل هی جناغ سینه تا استخوان شرمگاهی و همچنین اختلاف 1 /37 درصدی عرض دو استخوان شرم گاهی توسط اختلاف متغیر غیر وابسته)مستقل(یعنی در وزن زنده جوجه تعیین می شود. آنالیز آماری داده های این مطالعه نشان داد که وضعیت پرورش در محیط های باز و بسته اثری در متغیرهای مورد اندازه گیری گروه ها ندارد.
  کلیدواژگان: متغیرهای جوجه ها، جایگزینی مرغ های تخم گذار، محیط بسته و باز، اندازه گیری
 • رحمت الله فتاحیان دهکردی، علی پرچمی صفحه 47
  به منظور بررسی اثر شیوه های گوناگون رنگ آمیزی بر ساختار بافتی مری گوسفند در زمان های متفاوت، 5 راس گوسفند ماده ی بالغ از نژاد لری بختیاری در کشتارگاه شهرکرد انتخاب گردید. دام های مورد نظر ذبح شده و طول کامل مری جدا گردید و از نواحی ابتدایی، میانی و انتهایی قطعاتی به اتدازه ی 5 میلی متر برش داده شد. نمونه ها به مدت 24، 48 و 168 ساعت در محلول ثبوت فرمالین بافر 10 درصد قرار گرفتند و مقاطع بافتی تهیه شده با هماتوکسیلین و ائوزین، ورهف الاستین و تری کروم کاسون رنگ آمیزی شده و ضخامت لایه ی اپیتلیوم، پارین زیرمخاط و ماهیچه ای اندازه گیری و ثبت گردید. نتایج نشان داد که ضخامت لایه ی اپیتلیوم در ناحیه ی میانی مری در تمام زمان های پایدار سازی و با هر 3 نوع رنگ آمیزی نسبت به دو ناحیه ی دیگر افزایش معنی دار یافته بود. ضخامت پارین زیرمخاط در هر سه نوع رنگ آمیزی با زمان افزایش معنی دار یافته بود. نوع رنگ آمیزی و زمان بر میانگین ضخامت لایه ی ماهیچه ای اثر معناداری نداشتند.
  کلیدواژگان: ساختار بافتی، رنگ آمیزی، گوسفند، مری
 • غلامحسین خواجه، مهرزاد مصباح، عبدالرحمن راسخ، مصطفی سبزه واری زاده، ندا خدادوستان صفحه 55
  الکترولیت ها وظایف مهم و متعددی در بدن حیوانات بر عهده دارند، و تقریبا هیچ واکنش متابولیکی در بدن وجود ندارد که تحت تاثیر یا وابسته به الکترولیت ها نباشد. بنابر این تعیین مقادیر طبیعی الکترولیت های سرم خون و دیگر مایعات بیولوزیک به عنوان پایه و مبنایی برای مقایسه در شرایط بیماری و سایر اختلالاتی که در بدن ایجاد می گردد ضروری می باشد. لذا به منظور تعیین مقادیر طبیعی سدیم، پتاسیم، کلر، کلسیم و فسفر سرم خون ماهی شیربت (Barbus grypus) 106 قطعه ماهی شیربت پرورشی از هر دو جنس نر (52) و ماده (54) از یکی از مراکز پرورش این گونه در استان خوزستان صید گردید. خونگیری از طریق ورید ساقه دمی بعمل آمد و پارامترهای مذکور به روش های متداول آزمایشگاهی مورد سنجش قرار گرفت. در این مطالعه میانگین و خطای استاندارد میانگین سدیم، پتاسیم وکلر در جنس نر بترتیب 6 /1 ± 7/ 146 1 /0 ± 2 /2 و3 /1± 7 /88 میلی مول در لیتر وکلسیم و فسفر بترتیب 3 /0± 1 /12، 4 /0 ± 8 /9 میلی گرم در دسی لیتر و در جنس ماده میانگین سدیم، پتاسیم وکلر بترتیب 7 /2± 8/ 144 2 /0 ±3 /2 و 1 /1±8 /88 میلی مول در لیتر وکلسیم و فسفربترتیب 3 /0± 3 /11و45 /0± 3/ 9میلی گرم در دسی لیتر و در کل (بدون در نظر گرفتن جنس) میزان سدیم، پتاسیم وکلر بترتیب 5 /1±9 /145، 1 /0±2 /2 و 9 /0± 7/ 88 میلی مول در لیتر وکلسیم و فسفر بترتیب 2 /0± 8 /11 و 3 /0± 6 /9 میلی گرم در دسی لیتر بدست آمد. نتیجه این که اختلاف معنی داری بین جنس نر و ماده از نظر الکترولیت های مورد مطالعه در سرم خون دیده نشد.
  کلیدواژگان: ماهی شیربت (Barbus grypus)، سرم خون، الکترولیت ها.، خوزستان
 • لیلا نبوی، حسین نجف زاده صفحه 65
  مطالعه ی حاضر به منظور شناسایی و میزان شیوع انواع نماتودهای دستگاه گوراش گوسفند در کشتارگاه اهواز انجام شد. در این بررسی که به مدت بیش از یک سال به طول انجامید؛ تعداد یک صد عدد دستگاه گوارش گوسفند مورد مطالعه قرار گرفته و نماتودهای موجود در آنها بررسی شدند. میزان شیوع آلودگی به انواع نماتودها در نمونه های مورد بررسی 65 درصد و شامل 11 جنس و 24 گونه بودند. بیشترین میزان آلودگی در شیردان مشاهده شد و بیشترین نماتود های جدا شده از نظر میزان شیوع آلودگی به ترتیب استرتاژیا، همونکوس، مارشالاجیا، نماتودویروس، تریشوریس، تریکوسترونژیلوس و پارابرونما، کاملوستروئژیلوس، ازوفاگوستوموم، چابرتیا و کوپریا بودند. بیشترین میزان آلودگی به کر مهای بالغ در بهار و کمترین آلودگی در تابستان مشاهده گردید. در این مطالعه آلودگی نوزاد به میزان 9 درصد بوده که در نمونه های اخذ شده در فصول زمستان و بهار مشاهده شد.
  کلیدواژگان: نماتود های انگلی، دستگاه گوارش، گوسفند، خوزستان
|
 • Sadeghi, Hashjing., Ansarif., Jafari, S.M., Shams, G Page 3
  Carageenan is used to induce experimental inflammation in laboratory animals to study the pathophysiology and treatment of inflammatory conditions. Despite its routine use in research, different protocols have been suggested to administer carageenan in the laboratory animals. This work aimed at finding the most appropriate dosage regimen for carageenan to induce inflammation in the rat musculoskeletal system. In this study, 32 limbs of 8 male Wistar rats were injected subcutaneously at the palmar side of either hand or foot with 0.1 mL of either of the following concentrations of carageenan: 0, 1. 2, or 4 mg/mL. Thickness of the limb was measured by a micrometer apparatus before as well as 0.5, 2, 6 and 24 hours after the injection. The highest level of inflammation occurred 2 h after the injection of all concentrations. Six h after the injection, there was no difference between the control and treated groups. At 120 min after injection of 1, 2 and 4 mg/mL of carageeninan, the increased width of the limb was 18%, 18% and 21%, respectively. The inflammation reached the level of significance only 30 min after injection of the lowest concentration used, i.e. 1 mg/mL (P < 0.05). The use of carageenan for induction and investigation of inflammatory responses may be useful solely in early acute inflammation (30 min post-injection) at lower concentrations (1 mg/mL). Based on our observations, carageenan should not be considered as a right choice for this sort of research work.
  Keywords: Carageenan, Polygeenan, Rat, Inflammation
 • Saei, Dehkordi, S.S., Fallah, A.A., Moshtaghih., Molanouri, Shamsis., Karimi, Dehkordi, S Page 9
  Combination of antimicrobial agents can enhance the inhibition of foodborne pathogens and food spoilage organisms. The aim of the study was to evaluate the antimicrobial activity of Stachys lavandulifolia Vahl. essential oil in combination with nisin or glycine, in order to find synergism, indifferent or antagonism interactions. The essential oil of plant was obtained by a clevenger-type apparatus. In order to determine chemical composition, the volatile oil was injected to a GC followed by GC/MS. Antimicrobial properties of the oil, nisin and glycine were determined by a microbroth dilution method, separately. Antimicrobial interactions were carried out using a Checkerboard titration and Fractional Inhibitory Concentration Indices (FICI) were calculated, consequently. Linalool was the most abundant constituent among the oil constituents. The gram negative bacteria and the yeasts were the most resistant and sensitive against glycine and essential oil, respectively. Listeria monocytogenes was the most sensitive and Candida albicans and gram negatives were the most resistant against nisin. Nisin and oil combination resulted in a synergism effect, but the glycine and oil combination led to antagonism, indifferent or additive effects. Antimicrobial interaction of essential oil of Stachys with nisin or glycine resulted in decrease of minimum inhibitory concentrations that was more important for gram negative bacteria and yeasts inhibition. However, minimizing the minimum inhibitory concentrations lonely isn’t equal to a synergism effect and may conclude additive, indifferent or antagonism effects.
  Keywords: Antimicrobial interactions, Stachys lavandulifolia essential oil, Nisin, Glycine, Fractional Inhibitory Concentration
 • Norolahi Fard, S. R., Fathis., Norouzi Asle., Rezaei Seghinsara, H Page 21
  Cryptosporidiosis is a zoonotic coccidian disease that is highly prevalent in the world. This is a parasitic infection and causing acute digestive disorders (diarrhea) in man and animals. The pigeons probably may have a role in the transmission of Cryptosporidium infection for other birds and human. This study was carried out to determine the prevalence of Cryptosporidium spp infection in pigeons in Mashhad from October 2008 to September 2009. Faecal samples from 200 pigeons were collected. Detection of oocysts was performed using the formalin- ether sedimentation method and the modified Ziehl-Neelsen staining technique. Cryptosporidium oocysts were identified in 2.5 % of the samples. The highest rate of infection was in winter although this difference was not statistically significant. Cryptosporidium oocysts were identified in three female and tow male pigeons. No significant difference was observed between prevalence in male and female pigeons. Diarrhea was recorded in three of the positive pigeons. Prevalence was not significantly higher in diarrheic pigeons versus non-diarrheic pigeons. The results showed that local pigeons probably may have a role in the transmission of Cryptosporidium infection for other birds and human.
  Keywords: Cryptosporidium, Pigeon, Mashhad
 • Ebrahimia., Halajifarm., Ataeis., Lotfalian, S Page 29
  The aim of the present study was to evaluate the occurrence of Pasteurella multocida in sheep pneumonic lesions in Kashan abattoir originating from Kashan district that is arid area in central Iran. A total of 500 pneumonic lungs were sampled at slaughter and investigated bacteriologically for Pasteurella multocida isolates. Only 3 isolates of P. multocida were confirmed. We concluded that pneumonic pasteurellosis due to Pasteurella multocida is not so important in the studied district.
  Keywords: Pasteurella multocida, pneumonia, Sheep, Iran
 • Jafari Jozanir., Nematollahia., Esmaeili, S Page 33
  Neospora Caninum is an obligatory intracellular parasite that has similar morphological and biological characteristics to Toxoplasma Gondeii. The researchers have shown similarity between antigens of these parasites. In this study the results of a domestic ELISA for detection of antibodies in cow’s sera to Toxoplasma gondeii was compared to the results of a commercial ELISA for detection of antibodies in same sera to Neospora caninum via calculation of kappa statistic. The agreement between the tests was equivalent to 0. 65 that shows a substantial agreement. Based on these observations، the existence of cross reaction among antibodies against Neospora caninum and Toxoplasma gondeii is possible. So، using the commercial ELISA for detection of antibodies to Neospora caninum should bedone with more precaution and direct diagnosis of the parasite، beside the indirect tests such as ELISA، might overcome the unsatisfactory aspects of ELISA in this study.
  Keywords: Neospora caninum, Toxoplasma gondeii, ELISA, kappa statistic, cross reaction
 • Babaahmadye., Ghoranim., Kurdavan, R Page 41
  The experiment was carried out in a poultry field in Kermanshah province in 2. However، our target study was to measure variables and having topic corporal development، as well as the uniformity in bird’s replacement in our fields. The experiment lasted five weeks. For this study، we provided two locations، one in closed environments under field conditions and other was open and free environment conditions. For each group we selected 500 chicks which kept and fed them. In this study we measured and evaluated these variables: The live weight of chickens (there is a slight tendency to the weight differences between groups formed، and it is demonstrated by the average of the data)، The length of the tarsus (the discrepancy of the variation in tarsus length is determined by the variation in body weight ofchickens)، The distance of the keel to the pubis and the measuring between of two pubic bones (2. 1% of the variation of the distance from the keel to the pubis and 1. 37% of the variation in width between pubis، is determined by the variation of the independent variable (live weight)، in chicken). The conditions of inside and outside environment did not affect to the measurements of the groups. The results were processed by statistical Statgraphics plus 5. 0.
  Keywords: Chickens variables, Replacement of laying hens, Open, free environment, Measurement
 • Fatahian Dehkordir., Parchami, P Page 47
  To evaluation effect of the various staining methods on histological structure of sheep esophagus in different times، five mature female sheep from Lori Bakhtiyari breed were selected from Shahrekrod abattoir. The animals were slaughtered and the whole esophagus separated and pieces of 5 mm thickness were cut in the proximal، middle and distal regions. The samples were immersed in fixative solution of 10% buffered formalin for 24، 48 and 168 hours and prepared tissue sections، were stained by Hematoxylin and eosin، Verhoeff-elastin and Cason''s Trichrome were measured thickness of the tissue layers of esophagus and were registered. Results showed that the epithelial thickness was significantly greater in all fixation times and three types staining in comparison with two other regions. The propria-submu thicknesses were significantly increased by increment time in three types staining. The type of staining and the time did not have any statistically significant effect on the muscular layer thickness.
 • Khadjeh, G.H., Mesbahm., Rasekh, A.³, Sabzevarizadeh, Khodadoustan, N Page 55
  The role of electrolytes in the animal body is diverse, as there are almost no metabolic processes that are not affected by or dependent upon electrolytes. Thus, the normal values of electrolytes in serum and the other biological fluids are importence to compare in disease conditions and the other disorders in the animal body. In order to determine of normal values of some blood serum electrolytes (Na, K, Cl, Ca and P) in culture shirboat (Barbus grypus) fish, 106 male (52) and female (54) Barbus grypus fish were capture from one of the culture center at Khuzestan province, Iran. Blood samples were taken from caudal vein and blood serum electrolytes were measured with laboratory routine methods. In the male, the mean and the standard error of mean values of sodium, potassium, chloride, calcium and phosphorus were 146.7±1.6, 2.2±0.1, 88.7±1.3, 3.03±0.08 and 3.13±0.1 and in female were 144.8±2.7, 2.3±0.2, 88.8±1.1, 2.83±0.8 and 2.98±0.2 and the overall mean were 145.9±1.5, 2.2±0.1, 88.7±0.9, 2.95±0.05and 3.07±0.1 mmol/l, respectively. The results showed that, there was not significant difference between male and female shirboat fish.
  Keywords: Khouzestan, Barbus grypus, Blood serum, Electrolytes
 • Nabavi, Najafzadeh, H Page 65
  The gastrointestinal tracts (G. I.) of 100 sheep were examined for the presence of parasitic nematodes over period of one year. The study quantifies the prevalence of both mature and immature (L3، L4 and L5) nematodes and their seasonal fluctuations 65% of G. I. Tracts were infected and from them totally 11 genus and 24 nematode species were identified. Among them the highest prevalence rate were belonged to nematodes from genus Ostertagia، Haemonchus، Marshallagia، Nematodirus، Trichuris، Trichostrongylus، Parabronema، Camelostrongylus، Oesophagostomum، Chabertia and Cooperia respectively. The highest worm counts were recorded in spring from April to the end of June، where the weather is quite warm. The lowest worm burden was seen during summer. The nine percent of G. I tracts were infected to immature nematodes in spring and winter seasons.
  Keywords: Parasitic Nematodes, Gastrointestinal tract, Sheep, Khouzestan