فهرست مطالب

علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران - سال سوم شماره 2 (پاییز و زمستان 1388)
 • سال سوم شماره 2 (پاییز و زمستان 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/10/11
 • تعداد عناوین: 9
|
 • تقی تقی پور بازرگانی، فرشاد باغبان، صادق رهبری صفحه 3
  هیپودرموز (Hypodermosis) میاز مگس هیپودرما (Hypoderma spp) است. گاو و بز از میزبا نهای اختصاصی این مگس م یباشند. این بررسی در کشتارگاه اصفهان جهت تعیین میزان آلودگی به هیپودرما و ابتلا به هیپودرموز در گاو و بز در گروه های مختلف سنی و جنسی انجام شد. برای این منظور در گاو سطوح خارجی و داخلی پوست و زیر مخاط مری و کانال نخاعی و در بز سطح خارجی لاشه و سطح داخلی پوست مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی 294 راس گاو معاینه شد که تنها یک مورد آلودگی به لارو مرحله ی اول هیپودرمابوویس در کانال نخاعی در بهمن ماه مربوط به شهرستان فریدون شهر و یک مورد ابتلا به لارو مرحله ی سوم هیپودرما لینه آتم در خرداد ماه مربوط به شهرستان زرین شهر ثبت گردید. زمان فعالیت مگس در فریدون شهر اوایل تابستان و در زرین شهر اواخر تابستان تعیین گردید. در این بررسی در مری هیچ یک از دا مهای معاینه شده لارو هیپودرما مشاهده نشد. در رابطه با گاو، با در نظر گرفتن زمان فعالیت مگس هیپودرما بویس و هیپودرما لینه آتوم ب هترتیب در دو شهرستان فریدون شهر و زرین شهر، بهترین زمان استفاده از لارو ک شهای سیستمیک جهت کنترل آلودگی در این دو شهرستان هترتیب اوایل پاییز و اواسط پاییز است. از 294 راس بز معاینه شده، 151 راس) 36 / 51 درصد(مبتلا بودند. در سه فصل تابستان، پاییز و زمستان ب هترتیب 39) 7/ 39 درصد(، 106) 8/ 63 درصد(و 6) 60 درصد(راس بز مبتلا مشاهده شد. در بز کمترین ابتلا در شهریورماه) 35 /4 درصد(و حداکثر رخداد بیماری در آذرماه) 1/ 71 درصد(مشاهده گردید. از نظر آماری اختلاف معن یداری) 05 / P>0 (میان افزایش سن و کاهش میزان ابتلا...
  کلیدواژگان: کشتارگاه اصفهان، هیپودرموز، بز، هیپودرما، گاو
 • محمد موذنی، مصطفی مدرس موسوی بهبهانی صفحه 15
  بیماری فاسیولوزیس که به وسیله ی فاسیولا هپات کیا و فاسیولا ژیگانت کیا ایجاد می شود، دارای گسترش جهانی بوده و از نظر اقتصادی و بهداشت عمومی اهمیت زیادی دارد. با در اختیار داشتن کر مهای بالغ زنده در آزمایشگاه، امکان مطالعه فیزیولوژی و بیوشیمی انگل بدون تداخل عوامل مرتبط با میزبان فراهم می شود، می توان نسبت به جمع آوری مواد دفعی- ترشحی انگل برای انجام مطالعات ایمنی شناسی اقدام کرد و نیز داروهای جدید ضد انگل را مورد ارزیابی قرار داد. تاکنون برای زنده نگه داشتن انگل فاسیولا در خارج از بدن میزبان، تلا شهای زیادی صورت گرفته است. در مطالعه ی حاضر امکان زنده نگه داشتن انگل در محیط صفرا در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد هاست. کرم های بالغ زنده از مجاری صفراوی گوسفندان و گاوهای کشتار شده جمع آوری و به آزمایشگاه انگل شناسی منتقل شدند. صفرای مورد نیاز از یکسه ی صفرای دام های تازه کشتار شده جمع آوری شد. کر مهای زنده پس از شستشو در سرم فیزیولوژی در دماهای 30 و 37 درجه ی سانت یگراد در محیط های مختلف حاوی صفرا نگه داری شدند. هنگامی که کرم های جدا شده از گاو در محیط حاوی صفرای گاو قرار گرفتند، بهترین نتیجه در دمای 37 درجه ی سانت یگراد و در شرایطی به دست آمد که محیط نگ هداری حاوی صفرای رقیق شده، آنتی بیوت کی و سدیم آزاید بود. میانگین مدت بقای کر مها در این شرایط 52 ساعت بود. هنگامیک ه کرم های جدا شده از گوسفند در محیط حاوی صفرای گوسفند قرار گرفتند، بهترین نتیجه در دما 30 درجه ی سانتی گراد و در شرایطی ب هدست آمد که محیط نگه داری حاوی صفرای رقیق شده، آنتی بیوت کی و عصاره کبد بود. میانگین مدت بقای کر مها در این شرایط 25 / 59 ساعت بود. علی رغم آنک هانگل فاسیولالله
  کلیدواژگان: شرایط آزمایشگاه، فاسیولا، نگه داری، صفرا
 • عبدالکریم زمانی مقدم، شهاب بهادران، عزت الله فتحی، فرهید همت زاده، محسن جعفریان، آرش رجایی صفحه 23
  عفونت یکس هی زرده کیی از بیماری های بسیار مهم جوجه ها در هفته اول زندگی است که تلفات آن می تواند به 100 درصد هم برسد، اما معمولا بین 5 تا 10 درصد است. طی این تحقیق 500 نمونه از جوجه های مبتلا به عفونت یکسه ی زرده از 50 مزرعه مرغ گوشتی در طی شش ماه از نواحی مختلف اطراف شهرستان شهرکرد به صورت کاملا تصادفی جمع آوری و مورد آزمایش قرار گرفت. همچنین به ازای هر 100 قطعه جوجه، کی قطعه جوج هی زنده وازده انتخاب شد. از مجموع 500 نمونه، باکتری های اشریشیا کلی) 88 / 93 درصد(، گونه های مختلف استافیلوکوکوس) 69 / 34 درصد(، سالمونلا) 33 / 16 درصد(، انتروباکتر) 20 / 10 درصد(، کلستریدیوم) 12 / 6 درصد(و پروتئوس) 08 / 4 درصد(جدا گردید. با توجه به اینک ه عفونت یکسه ی زرده از طریق تخ ممرغ های با سطح آلوده انتقال میی ابد، توصیه می شود که از تخ ممر غهای تمیز استفاده شود و علاوه بر این باکتر ی ها در گل هی مرغ مادر کنترل گردد.
  کلیدواژگان: شهرکرد، جوجه های گوشتی، یکس هی زرده
 • مهرداد پورجعفر، محمدرضا محزونیه، تقی زهرایی صالحی، احمد حبیب اللهی خوراسگانی صفحه 29
  سالمونلوز کی بیماری مشترک است که به وسیل هی سرووار های جنس سالمونلا ایجاد می گردد. این بیماری در انسان به وسیله ی سروتیپ های مختلف سالمونلا و از منابع متعدد انسانی و حیوانی ایجاد می شود. علایم این بیماری در حیوانات به صورت سقط، گاستروانتریت و اسهال بروز می نماید. هدف از این تحقیق ارزیابی سرولوژ کی سالمونلاهای گروه سرمی C، B، A و D در شتران کشتار شده در نجف آباد بود. برای انجام این بررسی از 384 شتر، نمونه خون گرفته شد و آنتی بادی های ضد سالمونلاهای تیفی موریوم تیپ B، پاراتیفی C، A و انتریتیدیس D به روش ژل آگار ایمونودیفوزیون تع یین گردید در این تحقیق 3 مورد مثبت ب هدست آمد که دو مورد از آن ها مربوط به سالمونلا تیفی موریوم و کی مورد از آن ها مربوط به سالمونلا پاراتیفی C بود. دو مورد از این موارد مثبت در گروه های سنی 2- 1 سال و کی مورد در گروه سنی 7- 5 سال قرار داشت. با توجه به نتایج به دست آمدهمی توان گفت خطر سالمونلا در شتران منطقه وجود دارد.
  کلیدواژگان: ایران، نجف آباد، سالمونلا، شتر، کشتارگاه
 • رحیم پیغان، غلامحسین خواجه، هادی نداف، سارا لرکی صفحه 37
  پروپوفول یکی از داروهای بیهوش کننده ی عمومی در انسان و دام به شمار می رود که اثر بیهوش کنندگی مشخص و شناخته شده ای دارد. با ای نحال در مورد تاثیر داروی پروپوفول در ماهی گزارشی در دست نیست. در این مطالعه ماهی های کپور عل فخوار در 5 گروه 10 تایی در معرض غلظ تهای صعودی) 2، 4، 6، 8 و 10 میل یگرم در لیتر(پروپوفول قرارگرفتند. یک گروه 10 تایی نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. همچنین 5 دوز تزریق داخل وریدی) 2، 4، 6، 8 و 10 میل یگرم بر کیلوگرم(صورت گرفت و به یک گروه 10 تایی نرمال سالین تزریق شد. از ماه ی ها پس از ب یهوشی و 4 روز پس از ب یهوشی از ورید ساقه دمی خون گیری به عمل آمد و فاکتورهای خون شناسی)تعداد گلبو لهای قرمز، تعداد گلبول های سفید، هماتوکریت، هموگلوبین، متوسط حجم گلبولی، متوسط هموگلوبین گلبولی، غلظت متوسط هموگلوبین گلبولی(انداز هگیری و مورد مقایسه قرارگرفت. در روش غوط هوری میانگین میزان هماتوکریت، هموگلوبین، متوسط حجم گلبولی و هموگلوبولین گلبولی در حین ب یهوشی با پروپوفول و در 4 روز پس از بی هوشی تفاوت معن یدار داشته است. میانگین میزان هماتوکریت و تعداد گلبول های قرمز در حین بی هوشی با پروپوفول به طور معن یداری بالاتر از گروه شاهد بوده است. میانگین میزان گلبول های سفید خون در حین ب یهوشی با پروپوفول به روش غوطه وری در غلظ تهای 4 و 6 میل یگرم بر کیلوگرم پروپوفول و ه مچنین میانگین آن در 4 روز پس از بی هوشی با پروپوفول به روش غوطه وری در غلظت های 4، 6 و 8 میل یگرم بر کیلو گرم پروپوفول به طور معنی داری بالاتر از میزان آن در گروه شاهد می باشد.در روش تزریق داخل وریدی میانگین میزان...
  کلیدواژگان: خون شناسی، ماهی کپور علف خوار، یهوشی، پروپوفول
 • سعید حبیبیان دهکردی، وحید نیکویی، اسماعیل عباسی گوجانی صفحه 47
  ترکیبات شیمیایی مختلفی از جمله گلوکوکورتیکوستروئیدها، داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی و آنتاگونیست های لوکوترینی برای پیشگیری از التهاب استفاده می شوند، اما این داروها دارای عوارض جانبی زیادی مانند زخم معدی، ناراحتی کلیوی و تغییرات چشمگیری در تابلوی خونی هستند. بنابراین تلاش برای یافتن داروهای جدید با حداقل اثرات جانبی ادامه دارد. گل میخک به طور رایج به عنوان یک داروی بی هوشی و آرامبخش در صنعت ماهی و نیز به عنوان یک بی حس کننده موضعی و ماده ضد عفونی به وسیله دندانپزشکان مصرف می شود. در مطالعه حاضر مناسب بودن گل میخک جهت استفاده به عنوان یک ماده ضد التهاب بررسی شد. بدین منظور 10 قلاده سگ نر با وزن 20 تا 25 کیلوگرم و سن 9 تا 15ماه با ترکیبی از زایلازین و کتامین بی هوش شدند. بعد از القاء بی هوشی برشی 5 سانتیمتری در دیواره شکم (به فاصله 3 سانتیمتر از خط سفید و 10 سانتیمتر از جناغ سینه) ایجاد و بخیه گردید. سپس سگ ها به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول mg/kg 25 اسانس گل میخک به صورت وریدی به مدت 5 روز دریافت کردند. سگ های گروه دوم حجم یکسانی از سرم فیزیولوژی دریافت نمودند. نتایج نشان داد که اسانس گل میخک فاکتورهای التهابی را در محل جراحی کاهش داده است. این ماده همچنین می تواند از تغییرات تابلوی خونی جلوگیری کند. مطالعات هیستوپاتولوژیک نشان داد که در گروه آزمایش تعداد کمتری از سلول های التهابی در محل عمل در مقایسه با گروه کنترل وجود دارد. از نتایج مطالعه حاضر نتیجه گیری می شود که شاید بتوان از اسانس گل میخک به عنوان یک ماده ضد التهابی در سگ استفاده کرد.
  کلیدواژگان: سگ، میخک، اسانس، التهاب
 • محمد میرزایی صفحه 55
  کریپتوسپوریدیوم تک یاخته ی انگلی از شاخه ی اپ یکمپلکسا و میزبان آن انسان، دا مهای اهلی و دیگر مهر هداران می باشد. در مطالعه ی حاضر، نمونه های مدفوع ب هطور مستقیم از راست روده 98 قلاده سگ ولگرد در شهر کرمان جم عآوری شدند. اووسیست ها در ابتدا با استفاده از روش رسوبی فرمالین- اتر تغلیظ شدند و سپس با رنگ آمیزی اسید فاست اصلاح شده مورد بررسی قرار گرفتند. از این تعداد، 4 نمونه) 08 / 4 درصد(آلودگی به کریپتوسپوریدیوم را نشان دادند. از کل نمونه های جمع آوری شده، 53 نمونه) 09 / 54 درصد(به جنس ماده و 45 نمونه) 45 /91 درصد(به جنس نر تعلق داشتند که میزان آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در بین سگ های ولگرد ماده 2 مورد) 77 / 3 درصد(و در بین نرها نیز 2 مورد) 44 / 4 درصد(مشاهده شد. اختلاف آماری در میزان آلودگی در بین دو جنس نر و ماده معنی دار نبود. از کل نمونه های گرفته شده 18 قلاده سگ در محدوده ی سنی کمتر یا برابر یک سال) 36 / 18 درصد(و 80 قلاده سگ در محدوده ی سنی بالاتر از یک سال) 63 / 8 درصد(قرار داشتند. میزان آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در بین سگ های کمتر یا برابر یک سال 2 مورد) 11 / 11 درصد(و در بین س گهای بالاتر از یک سال 2 مورد) 5/ 2 درصد(شناسایی شد. در بررسی آماری این فاکتور اختلاف آماری معنی داری مشاهده گردید) 05 / P>0 (. در پایان با توجه به اهمیت زئونوتیک این تک یاخته انگلی، سگ های ولگرد شهر کرمان م یتوانند سبب آلودگی منابع آب و غذایی انسان شوند.
  کلیدواژگان: شیوع، کرمان، سگ ولگرد، کریپتوسپوریدیوم
 • بهمن مصلی نژاد، رضا آویزه، مسعود قربان پور نجف آبادی، مهدی پورمهدی صفحه 63
  بیماری ویروسی دیستمپر در س گها تا حد زیاد مسری بوده و میتواند چندین دستگاه بدن را درگیر نماید. این مطالعه جهت تعیین میزان شیوع دیستمپر، در سگهای مبتلا به اسهال ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، در استان خوزستان انجام شده است. نمونه های مدفوع از 78 قلاده سگ اسهالی و در طول سال های 86 – 1384 به دست آمدند. سگ های مورد مطالعه به 2 گروه سنی)کمتر و بیشتر از 6 ماه(، 4 نژاد مختلف)تریر، ژرمن شفرد، دوبرمن پینچر و مخلوط(و بر اساس علائم بالینی به 2 گروه)اسهال هموراژیک و غیر هموراژیک(تقسیم بندی شدند. میزان شیوع عفونت بر علیه آنت یژن ویروس دیستمپر در این س گها با استفاده از روش ایمونوکروماتوگرافی 8 /97 درصد) 7 مورد از 78 مورد(، به دست آمد که نشا ندهنده ی اندمیک بودن ویروس در این منطقه می باشد. شیوع عفونت در سگهای کمتر از 6 ماه 75 / 9 درصد) 4 مورد از 41 مورد(و در نژادهای ژرمن شفرد 8/ 15 درصد) 3 مورد از 19 مورد(و مخلوط 53 / 10 درصد) 2 مورد از 19 مورد(بیشتر بود اما تفاوت معنی داری بین گرو ه های سنی و نژادهای مختلف دیده نشد. با این وجود، عفونت به طور قابل توجهی در سگهای دارای اسهال هموراژیک بیشتر بود) 7/ 20 درصد؛ 6 مورد از 29 مورد() 05 / P>0 (. تابلوی خونی در بیشتر سگهای مبتلا به دیستمپر به صورت لنفوپنی و نوتروپنی مشاهده شد) 43 / 71 درصد؛ 5 مورد از 7 مورد(. تنها یک قلاده سگ بر علیه ویروس دیستمپر سابقه ی واکسیناسیون داشت. این مطالعه نشان داد که اسهال هموراژیک در نبود واکسیناسیون، به عنوان علامتی مهم و فاکتور خطر برای عفونت ناشی از دیستمپر در سگها محسوب می گردد.
  کلیدواژگان: سگ، اهواز، ایمونوکروماتوگرافی، دیستمپر، اسهال
 • منصور سیاری، کیوان مردمی، هوشیار مندوی صفحه 75
  هدف از این بررسی تشخیص ضایعات ماکروسکوپی و م کیروسکوپی تیروئید در دا مهای کشتاری به ظاهر سالم است. به منظور شناخت ضایعات، دا مهای به ظاهر سالم و بدون علائم بیماری در کشتارگاه مورد بازرسی قرار گرفتند. به طور تصادفی غد هی تیروئید 180 راس گاو، 90 راس گوسفند و 90 راس بز، انتخاب و ضایعات ماکروسکوپی آن ها اعم از بزرگی، کوچکی، تغ ییر رنگ، برجستگی و ندول ثبت گردید. بلافاصله نمونه هایی به ضخامت حداکثر 5 /0سانت یمتر از قسم تهای مختلف آن تهیه و بعد از ثابت شدن در فرمالین سالین از نمونه به روش متداول پارافین برش هایی به ضخامت 7- 5 م کیرون تهیه و پس از رنگ آمیزی با هماتوکسیلین و ائوزین مورد مطالعه و بازبینی م کیروسکوپی قرار گرفته و با ضایعات ماکروسکوپی مطابقت داده شدند. نتایج به دست آمده عبارتند از گواتر ساده کلوئید: در بز 12 مورد) 3/ 13 درصد(، گاو 21 مورد) 66 / 1 درصد(، گوسفند 14 مورد،) 5/ 15 درصد(. گواتر هیپرپلاست کی: در بز 43 مورد) 7/ 47 درصد(، گوسفند 30 مورد) 3/ 3 درصد(. یکست پارانشیمال: در بز 3مورد) 33 / 3 درصد(، گاو 22 مورد) 2/ 12 درصد(، گوسفند 8 مورد) 9/ 8 درصد(. ندول اولیتموبرانشیال: در بز 7مورد) 7/ 7 درصد(، گوسفند 16 مورد) 8/ 17 درصد(. آتروفی فول کیولی: در بز 10 مورد) 1/ 11 درصد(، گاو 11 مورد) 11 / 6(درصد، گوسفند مورد) 5/ 5 درصد(. ضایعات دژنراتیو و آماسی: در بز 4 مورد) 4/ 4 درصد(، گاو 12 مورد) 6/ 6 درصد(، گوسفند 2مورد) 2/ 2 درصد(. موارد بدون ضایعه: بز 11 مورد) 2/ 12 درصد(، گاو 114 مورد) 63 درصد(، گوسفند 15 مورد) 6/ 16 درصد...
  کلیدواژگان: ندول اولتیموبرانشیال، آتروفی فول کیولی، هیپرپلازی، غد هی تیروئید، یکست پارانشیمال
|
 • Taghipour Bazarganit., Baghban, F.², Rahbari, S Page 3
  Hypodermosis is myiasis of Hypoderma fly. Cattle and goats are specific hosts of this fly. The survey carried out in Isfahan abattoir for determining the rate of infestation and affection with consideration of age and sex in cattle and goats. For this purpose، in Cattle، the outer surface of skin، the inner surface of skin، esophageal submucosa and spinal canal and in goat، the outer surface of carcass and the inner surface of skin were examined for larvae of hypoderma. In this survey، 294 of cattle were examined and only one animal showed infestation with Hypoderma bovis L1، which observed in the spinal canal، in February and it was from Fereydonshahr area. Another one affected with Hypoderma lineatum L3 observed in June، which was from Zarrinshahr area. The time of the fly activity in Fereydonshahr and Zarrinshahr was determined early and late in summer respectively. In this survey، no Hypderma larvae observed in esophagus of examined animals. In cattle، with respect to the time of the fly activity، in two mentioned areas، the best time for using systemic larvicides to control of infestation is estimated in early and middle of autumn for Fereydonshahr and Zarrinshahr areas respectively. From 294 examined goats، 151 (51. 3%) cases were affected. In three seasons، summer، autumn and winter، 39 39. 7%)، 106 (63. 8%) and 6 (60%) affected goats were observed respectively. In goats، the minimum of affection (35. 4%) was observed in September and the maximum of affection (71. 1%) was observed in December. Statistically، there was a significant relationship (p<0. 05) between the increase of age and affection rate in goats. In terms of observing the larvae under skin of goats in Shahreza and Fereydonshahr areas، the best time for using of systemic larvicides at these areas is determined in late summer and early of spring respectively.
  Keywords: Hypoderma, Hypodermosis, Cattle, Goat, Isfahan abattoir
 • Moazenim., Modares Musavi Behbahani, M Page 15
  Fascioliasis caused by Fasciola hepatica and Fasciola gigantica is a world wide disease in distribution with a considerable economic and public health importance. When the adult alive parasites are available in the laboratory، the physiology and biochemistry of parasite can be investigated independently of interference by host related factors، excretory- secretory products of parasite can be collected for immunological studies and evaluation of new anthemintic drugs can be performed. Several attempts have been made to keep Fasciola alive outside the body of it''s host. In this study the maintenance of parasite in the bile medium is investigated. Adult lived worms were collected from the bile ducts of slaughtered sheep and cattle and transported to the parasitology laboratory. The needed bile was collected from the gall bladders of newly slaughtered animals. After washing in normal saline، the lived worms were maintained at 30oC and 3 oC in different types of bile medium. When the collected worms from cattle were cultivated in bovine bile، the best result was obtained in 37oC، when the medium was containing diluted bile، antibiotic and Natrium azide. The mean survival time of worms was 52 hours. When the collected worms from sheep were cultivated in ovine bile، the best result was obtained in 30oC، when the medium was containing diluted bile، antibiotic and liver extract. The mean survival time of worms was 59. 25 hours. While the parasite survive in bile ducts of its hosts for long time، in vitro maintenance of the worms in bile medium is not easy. Bacterial and fungal contamination، decomposition of bile، toxic waste products of parasite، starvation of worms، unsuitable temperature، osmotic pressure، pH، pO2 and pCo2 are probable causes for short survival time of Fasciola in the bile medium.
  Keywords: Fasciola, Bile, Maintenance, In vitro
 • Zamani Moghadam, A.K., Bahadorans., Fathie., Hemat Zadehf., Jafarianm., Rajaei, A Page 23
  Yolk sac infection is a major cause of mortality of broiler chickens during the first week post-hatching. It may cause 100% mortality but the mortality rate is usually between 5% and 10%. In this research 500 samples (from 50 farms) were randomly taken from culled chicks during the 6 month period. The results showed that 93/88% from isolated bacteria were E. coli، 34. 69% were Staphylococcus، 16. 33% were Salmonella، 10. 20% were Entrobacter، 6. 12% were Clostridium and 4. 08% were Proteus. Escherichia coli was the most common bacterium recovered from samples. Fecal contamination of eggs is considered to be the most important source of infection. So، fumigating or disinfecting of eggs within 2 hours after they are laid could reduce contamination rate.
  Keywords: Yolk sac infection, Broiler chickens, Shahrekord
 • Pourjafar, M. Mahzouniehm., Zahraei Salehit., Habibollahi Khorasgani, A Page 29
  Salmonellosis is a zoonotic disease and is produced by Salmonella spp.. The signs of the disease in animals are abortion، gatsroenteritis and diarrhea. The aim of this study was to determine the serological prevalence of salmonellosis in camels of Najafabad by S. typhimurium، S. paratyphi A، C and S. enteritidis D in Camelus dromedarius in Najafabad slaughter house. To do this، 384 blood samples were collected and were tested to detect anti-Salmonella groups A، B، C and D antibodies. Serological examinations by agar gel immunodiffugen test showed only three positive samples. Two samples were positive for group B salmonella (aged 1-2 years) and one sample was positive for group C (aged 5-7 years). It could be concluded that camels might be a risk factor for spreading of salmonella in this area but it is not so serious. However it should be considered in further investigations and public health programs. Finally، it is worth mentioning that because there is no strict surveillance in our eastern borders، the hazard will be serious in future، as well.
  Keywords: Salmonella, Camel, Slaughterhouse, Najafabad, Iran
 • Peyghanr., Khadjeh, G.H., Nadafh., Larki, S Page 37
  Propofol as an anesthetic drug is well known in human and veterinary medicine that has specific anesthetic effects. But there is no report about the anesthesia in grass carp and its side effects on blood parameter of fish. For this purpose، 120 Grass carp with average weight between 150-420 g were chosen. Fishes were divided randomly into 12 groups of 10 fish each. Two groups were considered as control. The other 10 groups were anesthetized with bath and I. V. injection methods by propofol in different concentrations (2، 4، 6، 8 and 10 mg/l) and doses (2، 4، 6، 8 and 10 mg/kg). At the time of anesthesia and 4 days after recovery blood parameters were measured for all groups. Blood samples were taken from the caudal vein and total erythrocyte and leukocyte count، hemoglobin (Hb.)، hematocrit (PCV)، mean corpuscular volume (MCV)، mean corpuscular hemoglobin (MCH)، mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) were measured for all groups. The data were analyzed by one way analysis of variance by SPSS 11. 5 software. According to result، at the time of anesthesia with propofol in bath method، the mean of hematocrit and erythrocyte count were significantly higher than the control group. Also in 4 days after anesthesia، mean leukocyte count in 4، 6 and 8 mg/l was significantly higher than control group. In injection group at the time of anesthesia with propofol، the mean of hematocrit and erythrocyte count were significantly higher than control group. At the time of anesthesia the mean of MCHC was significantly lower than the control group، also in 4 days after anesthesia with propofol، the mean of hemoglobin and MCHC were significantly lower than control group.
  Keywords: Anesthesia, Hematology, Grass carp, Ctenopharyngodon iddella, Propofol
 • Habibian Dehkordis., Nikoueiv., Abbasi Goujani, E Page 47
  Many different chemicals are used to prevent inflammation، including glucocorticosteroides، NSAIDs، leukotriens antagonists، etc. However، these drugs have a large number of side effects such as gastric ulcers، significant changes in blood profiles and kidney disorders. So attempts to find new drugs with minimum side effects continue. Clove oil is currently used as an anaesthetic in fish industry and as a local antigermal agent by dentists. In the present study، the use of clove oil as an anti inflammatory agent has been investigated. For this purpose، 10 male dogs with weight between 20-25 kg and age between 9-15 months were divided into two groups، randomly. Xylazine and ketamine were used as anesthetics. After induction of anesthesia a 5 cm incision was made in the abdominal wall، muscle and peritoneum. Then peritoneum، muscle and skin were sutured. The first group received 25 mg/kg IV clove oil for 5 days، while the second group received the same volume of normal saline. The results showed that clove oil reduced inflammatory factors after surgery. This agent can also prevent the changes of blood profile. Histopathological studies showed that in treatment group there are less inflammatory cells in the site of surgery compared to control group. The results from present study suggest that clove oil can be useful as an anti-inflammatory agent in dog.
  Keywords: Clove, Inflammation, Dog, Essence
 • Mirzaei, M Page 55
  Cryptosporidium is a protozoan parasite of human، domestic animals and other vertebrates belongs to phylum apicomplexa. In the present study، fecal samples were collected fresh، directly from the rectum of 98 stray dogs in Kerman city. Cryptosporidium oocysts were concentrated by using the formalin ether sedimentation method followed by the modified Ziehl-Neelsen staining technique. Of 98 stray dogs، Cryptosporidium oocysts were detected from feces of 4 dogs (4. 08%). Of the total collected samples، 53 (54. 09%) samples were belonged to female and 45 45. 91%) samples were belonged to male stray dogs، that observed infection rate of Cryptosporidium among female stray dogs was 2 (3. 77%) and among male stray dogs was 2 (4. 44%). No statistically significant differences in prevalence occurred between female and male stray dogs (P 0/05). Of the total collected samples، 18 (18. 36%) samples were belonged to dogs younger than one year and 80 (81. 63%) were belonged to older dogs. Infection rate of Cryptosporidium among dogs younger than one year was 2 (11. 11%) and among older dogs was 2 (2. 5%). Statistically significant differences in prevalence occurred between dogs younger than one year and older dogs (P<0/05). This protozoan parasite is an important zoonotic disease. So stray dogs in Kerman can infect the human food and water sources.
  Keywords: Frequency, Cryptosporidium, stray dogs, Kerman
 • Mosallanejadb., Avizehr., Ghorbanpoor Najafabadi, Pourmahdi, M Page 63
  Canine distemper is a highly contagious viral disease that involves multi-systemic of dogs. This study was performed to determine the prevalence of Canine Distemper virus (CDV) in referred diarrheic dogs to Veterinary Hospital of Shahid Chamran University of Ahvaz، in Khuzestan province، Iran. Fecal samples were collected from 78 diarrheic dogs between 2005 and 2007. The studied dogs were divided into two age groups (< 6 months and > 6 months)، four different breeds (Terriers، Germanshepherds، Doberman pinschers and hybrids) and based on clinical signs into two groups (hemorrhagic and non-hemorrhagic diarrhea). Prevalence to CDV antigens in these dogs was 8. 97% (7 of 78) using immunochromatography assay (IC) indicating that this virus is endemic in this area. The infection had more prevalence in dogs less than 6 months (9. 75%; 4 of 41) and in breeds of German shepherd (15. 8%; 3 of 19) and hybrids (10. 53%; 2 of 19)، but there were no significant differences between different age and breed groups. Nevertheless، infection was significantly higher in hemorrhagic diarrheic dogs (20. 7%; 6 of 29) (p<0. 05). CBC in most of dogs that affected to canine distemper virus infection was as lymphopenia and neutropenia (71. 43%; 5 of 7). Only one dog had vaccination history against distemper virus. This study showed that hemorrhagic diarrhea and lack of vaccination were as an important sign and risk factor for canine distemper infections in dogs.
  Keywords: Canine Distemper, Immunochromatography, diarrhea, dog, Ahvaz
 • Sayarim., Mardomik., Hoshyar, M Page 75
  The aim of this study was to examine the lesions of thyroid gland in apparently healthy ruminants. For the first time disease of thyroid gland have been recorded in all kinds of animals. A total of 360 pairs (90 each from sheep and goat and 180 from cow) of thyroid which showed various macroscopic abnormalities were collected for detailed examination. The samples were fixed in 10% formalin salin، the tissue were processed through routine method for paraffin embedding. Sections cut at 5-7 μm were stained by hematoxylin and eosin method. The pathologic conditions observed in thyroid glands of these animals included of simple colloid goiter: goat 12 (13. 3%) cow 21 (11. 66%) sheep 14 (15. 5%). Hyperplastic goiter: goat 43 (47. 7%) sheep 30 (33. 3%). parenchymal cysts: goat 3 (3. 33%) cow 22 12. 2%)sheep 8 (8. 9%). Ultimobranchial nodules: goat 7 (7. 7%) sheep 16 (17. 8%) Follicularatrophy: goat 10 (11. 1%) cow 11 (6. 66%) sheep 5 (5. 5%). Inflammatory and degenerative lesions: goat 4 (4. 4%) cow 12 (6. 6%) sheep 2 (2. 2%). Without lesion: goat 11 (12. 2%) cow 114 (63%) sheep 15 (16. 6%). Finding of a high number lesions in these animals is interesting، since there is paucity of report in these domestic animals. This needs further investigation to elucidate our result.
  Keywords: Thyroid gland Hyperplasia, Ultimobranchial Nodule, parenchymacyst, Folicular Atrophy