فهرست مطالب

 • پیاپی 27 (زمستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/10/18
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حمیرا سجادی، سید حسین محققی کمال، مروئه وامقی، آمنه ستاره فروزان، حسن رفیعی، مهدی نصرت آبادی صفحه 7
  مقدمه
  افسردگی یکی از مهمترین اختلالات روانپزشکی و شایعترین اختلال خلقی است. هدف این مطالعه ارائه تصویر روشنی از میزان شیوع، عوامل موثر و مداخلات افسردگی در دوره سالمندی در مطالعات ایرانی است.
  روش
  این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی است و با توجه به روش اجرا مرور سیستماتیک تلقی می شود. جامعه آماری کلیه مطالعاتی است که از جوانب مختلف به موضوع افسردگی سالمندان ایرانی پرداخته اند. کلید واژه های فارسی افسردگی، دیس تایمی، ملانکولی و اختلال خلقی در: پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، بانک اطلاعات مقالات علوم پزشکی ایران، بانک اطلاعات مقالات بهداشت روان کشور و بانک اطلاعات نشریات کشور و کلید واژه های انگلیسی، Depression، Mood Disorder، Melancholia، Iran Dysthymia در بانک اطلاعات Medline جستجو شد. در مرحله دوم، موارد تکراری و خارج از بازه زمانی مطالعه(1375تا1390)از مطالعه خارج شد. معیار غربالگری در مرحله دوم ارتباط با موضوع مطالعه و حذف مقالات انگلیسی بود که به زبان فارسی نیز منتشر شده بودند. لازم به ذکر است که در مرحله اول غربالگری عناوین و در مرحله دوم چکیده مقالات توسط دو مرورگر مجرب بررسی، و به این ترتیب مقالات وارد مرحله ارزیابی کیفیت مطالعات گردید. ارزیابی کیفیت مطالعات بر اساس چک لیستهای ارزیابی کیفیت مطالعات موجود از جمله سایت برنامه مهارت های ارزیابی انتقادی انجام گرفت.
  یافته ها
  پس از جستجو، غربالگری و ارزیابی کیفی مطالعات، در پایان سنتز نهایی بر روی 26 مقاله انجام گرفت. سنتز مقالات مرتبط با افسردگی دوران سالمندی نشان داد که میانگین شیوع این اختلال در سالمندان ساکن در سرای سالمندان با ابزار بک معادل 64/95 درصد و با ابزار GDS 85/81 درصد می باشد. همچنین شیوع افسردگی در سالمندان ساکن منزل با ابزار GDS نیز 58/57 درصد بود. از مهمترین عوامل مرتبط با افسردگی دوران سالمندی در مطالعات ایرانی می توان به جنس زن، تاهل، سکونت در سرای سالمندان، میزان تحصیلات، سن و وضعیت اقتصادی- اجتماعی اشاره کرد. همچنین روان درمانی، دارو درمانی و ورزش بترتیب بیشترین مداخلات این گروه سنی را تشکیل می دادند.
  بحث و نتیجه گیری
  شیوع بالای افسردگی دوران سالمندی در مطالعات ایرانی، ضرورت بررسیهای بیشتر و مداخلات اصولی را با توجه به عوامل مرتبط با افسردگی این دوران طلب می کند.
  کلیدواژگان: افسردگی، شیوع، سالمندان، مرور سیستماتیک، متاآنالیز
 • محمد محمدیان نیا، دکتر مهشید فروغان، دکتر مهدی رصافیانی، سمانه حسین زاده صفحه 16
  هدف
  ضعف بینایی یکی از ده علل شایع ناتوانی است. بیش از دو سوم بالغین دچار مشکلات بینایی، سالمندان بالای 65 سال هستند. هدف این پژوهش تعیین رابطه کارکرد بینایی با کیفیت زندگی در سالمندان مراجعه کننده به درمانگاه های دولتی شهر بوشهر بود.
  روش بررسی
  این طرح از نوع توصیفی –تحلیلی است که به روش مقطعی اجرا شده است. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های کارکردبینایی (VFQ-25) و کیفیت زندگی (SF-36) استفاده شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون من – ویتنی وکروسکال - والیس مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  داده های گرد آوری شده از 173 آزمودنی با میانگین سنی 6.8 ±69.3 سال که 1/71% آنها مذکر بودند مورد تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که وضعیت کارکرد بینایی(17.24±67.82)و کیفیت زندگی (23.29±56.41)آزمودنی ها در حد متوسط بوده و رابطه مستقیم و معنی داری بین کارکرد بینایی و کیفیت زندگی سالمندان وجود دارد (0.0001 P<) و این رابطه به رغم تغییر در متغیرهای سن، جنس، وضعیت تاهل و سطح تحصیلات حفظ می شود. افزایش سن، نداشتن همسر و بیسوادی، همبستگی کارکرد بینایی با کیفیت زندگی را افزایش می دهد.
  نتیجه گیری
  ارائه خدمات پیشگیری، غربالگری، درمان، و توانبخشی بینایی به سالمندان، خصوصا گروه های در معرض خطر فوق، توصیه می شود
  کلیدواژگان: سالمند، کارکرد بینایی، کیفیت زندگی، همبستگی، بوشهر
 • الهام عظیم زاده، محمدعلی اصلانخانی، معصومه شجاعی، مهیار صلواتی صفحه 27
  مقدمه
  تمرینات تعادلی می تواند میزان افتادن در سالمندان را کاهش دهد. طبق اصل اختصاصی بودن تمرین، انجام برنامه های تمرینی اختلالی مشابه شرایط واقعی می تواند به نارسایی های حسی و حرکتی مرتبط با افزایش سن کمک کند. همچنین، استفاده از برنامه های تمرینی در آب می تواند محدودیت های اجرایی را کاهش دهد. لذا هدف از تحقیق حاضر مقایسه اثربخشی تمرینات تعادلی اختلالی و غیر اختلالی در آب بر قابلیتهای تعادل ایستا و پویای زنان سالمند است.
  روش بررسی
  روش تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل است. بدین منظور 37 زن سالمند با دامنه سنی 80-65 به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و از طریق گمارش تصادفی، به گروه های آزمایشی اختلالی (n= 12)، غیراختلالی (n= 12) و کنترل (n= 13) تقسیم شدند. از تمامی آزمودنیها قبل و پس از دوره تمرینی، با استفاده از دستگاه تعادل سنج بایودکس آزمون ثبات قامتی به دو صورت ایستا و پویا اجرا شد. به منظور تحلیل یافته ها از آزمونهای تحلیل واریانس، t همبسته و t مستقل استفاده شد.
  یافته ها
  تمرین اختلالی بر همه شاخصهای تعادل ایستا و پویا بهبود معناداری ایجاد نمود (p<0/05). همچنین تمرین غیراختلالی فقط بر شاخص نوسان میانی-جانبی (ML) در هر دو نوع تعادل ایستا و پویا تاثیر معنادار نداشت (p>0/05). علاوه بر آن نتایج نشان داد تمرین اختلالی در مقایسه با تمرین غیراختلالی تاثیر بیشتری بر بهبود تمامی شاخص های تعادل ایستا و پویا داشته است ((p<0/05.
  بحث و نتیجه گیری
  یافته های تحقیق حاضر، اصل اختصاصی بودن تمرین را مورد تایید قرار داد. تحقیق حاضر همخوان با برخی تحقیقات گذشته ثابت نمود تمرینات تعادلی می توانند باعث بهبود تعادل شوند، اما این گونه تمرینات برای بهبود سازگاریهای عصبی عضلانی ویژه تعادل، به حد کافی اختصاصی نیستند. بنا براین، تمرینات اختلالی می توانند پاسخهای جبرانی قامتی در اثر اختلال بیرونی را فعال کرده و در نتیجه خطر افتادن را کاهش دهند.
  کلیدواژگان: آب درمانی، تمرینات تعادلی اختلالی، تمرینات تعادلی غیراختلالی، تعادل ایستا، تعادل پویا، سالمند
 • غلامحسن میرزایی، نوری زاده دهکردی شهره، مسعود نوروزی صفحه 35
  هدف
  هدف این مطالعه تعیین رابطه همبستگی تحرک کارکردی با تعادل و میزان وابستگی در انجام فعالیت های روزمره زندگی در افراد سالمند پس از جراحی تعویض مفصل ران و مقایسه آن با سالمندان سالم بود.
  روش بررسی
  در یک مطالعه بررسی- مقطعی با نمونه گیری به روش غیراحتمالی ساده، 15 بیمار مبتلا به استئوآرتریت پیشرفته مفصل ران با میانگین سنی± 9/6 72 که 6 ماه از عمل جراحی تعویض مفصل ران آنها گذشته بود، انتخاب شدند. به علاوه 15 سالمند با میانگین سنی±1/4 72/7 به عنوان گروه کنترل با توجه به همتاسازی دو گروه وارد مطالعه شدند. تحرک کارکردی با آزمون Timed Up and GO (TUG)، تعادل با آزمون Functional Reach(FR) و پرسشنامه تعادلی برگ و همچنین میزان استقلال در فعالیت های روزمره با پرسشنامه شاخص بارتل تغییر یافته اندازه گیری شد. رابطه تحرک کارکردی با تعادل و میزان وابستگی در انجام فعالیت های روزمره زندگی با آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد.
  یافته ها
  بین تحرک کارکردی با تعادل و میزان وابستگی در انجام فعالیت های روزمره زندگی در گروه بیمار رابطه همبستگی قوی وجود دارد(50/0 < r).همچنین بین تحرک کارکردی با تعادل و میزان وابستگی در انجام فعالیت های روزمره زندگی در گروه سالم رابطه همبستگی متوسط وجود دارد (30/0 < r).
  نتیجه گیری
  نتایج وجود رابطه همبستگی مثبت تحرک کارکردی با تعادل و میزان وابستگی در انجام فعالیت های روزمره زندگی در سالمندان پس از جراحی تعویض مفصل ران را نشان داد.همچنین رابطه همبستگی تحرک کارکردی با تعادل و میزان وابستگی در انجام فعالیت های روزمره زندگی درگروه بیمار بیشتر و بهتر از گروه سالم بود.
  کلیدواژگان: تحرک کارکردی، تعادل، فعالیت روزمره زندگی، جراحی تعویض مفصل ران، سالمند
 • شیرزاد مرادی، حسین فکرآزاد، میر طاهر موسوی، ملیحه عرشی صفحه 41
  هدف
  هدف از مطالعه حاضر، بررسی رابطه مشارکت اجتماعی و ابعاد آن(مشارکت نهادی و مشارکت غیرنهادی) با کیفیت زندگی و ابعاد آن در میان سالمندان عضو کانون های سالمندی شهر تهران می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی و مقطعی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه سالمندان عضو کانون های سالمندی شهر تهران می باشدکه از میان آنها، 200 نفر از سالمندان 60 سال به بالا را از میان کانون های سالمندی مناطق 1، 12 و 20 را به روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی ساده انتخاب نموده و ابزار های پژوهش، شامل پرسشنامه کیفیت زندگی لیپاد، پرسشنامه محقق ساخته مشارکت اجتماعی و چک لیست اطلاعات دموگرافیک را در میان جامعه نمونه به اجرا درآورده و اطلاعات کسب شده را با استفاده از روش های آماری ضریب آلفای کرونباخ، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و آزمون های کولموگروف-اسمیرنف،F و T مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  مقایسه میانگین نمره کیفیت زندگی(P> 0،05) و مشارکت اجتماعی(P> 0،05) در میان مردان و زنان سالمند تفاوت آماری معناداری را نشان نداد. همچنین ضریب همبستگی مشارکت اجتماعی و کیفیت زندگی(r= 0،778) رابطه معناداری بین دو متغیر را نشان داد. با استفاده از آزمون رگرسون(Radj= 0،63)، مشخص گردید که 63 درصد تغرات متغیر کیفیت زندگی توسط متغیرهای این پژوهش قابل پیش بینی است.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاکی از معنادار بودن رابطه بین مشارکت اجتماعی و ابعاد آن با کیفیت زندگی سالمندان می باشد و مشارکت غیرنهادی در میان سالمندان غلبه بیشتری دارد.
  کلیدواژگان: مشارکت اجتماعی، کیفیت زندگی، سالمندان، کانون سالمندی
 • محمد حسین تقدیسی، پری ناز دشمن گیر، طاهره دهداری، لیلا دشمن گیر صفحه 47
  مقدمه
  اتخاذ سبک زندگی سالم در دوران سالمندی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. جمعیت سالمند ایران روز به روز در حال افزایش بوده و به همین دلیل شناسایی عوامل تاثیر گذار بر ارتقای سبک زندگی آنان از دغدغه های ذهنی سیاست گذاران نظام سلامت کشورمان می باشد. بنابراین با توجه به این مهم این مطالعه به بررسی دیدگاه های سالمندان درباره عوامل تاثیر گذار بر سبک زندگی سالم در این طبقه سنی می پردازد.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت کیفی و از طریق انجام مصاحبه فردی با 15 نفر از سالمندان مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهر شبستر انجام گردیده است. کلیه مصاحبه ها ضبط و پیاده سازی شد و با استفاده از روش تحلیل چارچوب و برمبنای ایجاد ساختار مفهومی تحلیل گردید.
  یافته ها
  سه موضوع به عنوان عوامل کلیدی تاثیر گذار بر سبک زندگی سالم سالمندان شناسایی شد. «ابعاد سبک زندگی سالم»، «حمایت اجتماعی»، «عوامل تسهیل گر در اتخاذ سبک زندگی سالم». مفاهیم توصیف کننده ابعاد سبک زندگی سالم عبارتند از: اقدامات احتیاطی، تعاملات اجتماعی، معنویت و عادات روزمره زندگی، مفاهیم توصیف کننده حمایت اجتماعی شامل خانواده، دوستان، مسئولان، رسانه بوده و مفاهیم توصیف کننده عوامل تسهیل گر در اتخاذ سبک زندگی سالم برآورد نیازهای دوران سالمندی و خودکارآمدی سالمند را شامل می گردد.
  نتیجه گیری
  چگونگی اتخاذ سبک زندگی سالم در سالمندان تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد. در این گروه سنی شناسایی عوامل تاثیرگذار بر سبک زندگی سالم نقش مهمی در تغییر و ارتقای سبک زندگی آنان دارد. نتایج این مطالعه می تواند گامی در جهت تدوین راهبردهای آموزشی و ارتقای سبک زندگی سالم سالمندان باشد.
  کلیدواژگان: سبک زندگی سالم، سالمندان، مطالعه کیفی، ارتقای سلامت
 • حیدر صادقی، حامد قاسمپور، محمد یادگاری پور، سید صدرالدین شجاع الدین صفحه 59
  مقدمه
  از آنجائی که ضعف قدرت و استقامت عضلات اندام تحتانی می تواند بر سرعت راه رفتن سالمندان اثرگذار باشد، این تحقیق تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی آب- خشکی بر قدرت اندام تحتانی و سرعت راه رفتن مردان سالمند را مورد مطالعه قرار داد.
  روش شناسی: در این مطالعه ی نیمه تجربی 16 مرد سالمند با میانگین و انحراف سنی 2.74±62.75 سال در دو گروه کنترل (9 نفر) و تجربی (7 نفر) به عنوان آزمودنی شرکت کردند. گروه تمرین به مدت هشت هفته (دو جلسه در هفته)، در برنامه ی تمرین استقامتی ترکیبی آب و خشکی)به طور متناوب یک جلسه در آب و یک جلسه در خشکی) شرکت کردند در حالی که گروه کنترل به زندگی عادی خود ادامه دادند. قبل و بعد از اعمال برنامه ی تمرین از هر دو گروه کنترل و تجربی آزمون برخاستن از صندلی برای سنجش قدرت عضلات اندام تحتانی و سرعت راه رفتن در مسیری 10 متری به عمل آمد. از آزمون t وابسته به منظور ارزیابی تغییرات درون گروهی و آزمون t مستقل جهت مقایسه بین دو گروه در سطح معناداری 0.05 استفاده شد.
  یافته های تحقیق: اختلاف معنی داری بین قدرت/استقامت اندام تحتانی، پس از اعمال دوره برنامه تمرینی بین دو گروه کنترل و تجربی وجود داشت. ضمن اینکه اختلاف معنی دار قدرت اندام تحتانی و سرعت راه رفتن قبل و بعد از تمرین در گروه تجربی مشاهده شد(P<0.05).
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به یافته های تحقیق برنامه ترکیب تمرینات استقامتی آب و خشکی با هدف افزایش قدرت اندام تحتانی و بهبود سرعت راه رفتن مردان سالمند، توصیه می شود.
  کلیدواژگان: سالمند، تمرین ترکیبی آب، خشکی، قدرت اندام تحتانی، سرعت راه رفتن
 • خانم الهام عظیم زاده، آقای میثم غلامعلی، دکتر مریم نورشاهی صفحه 67
  هدف
  تحقیق حاضر به منظور بررسی ارتباط مو لفه های ترکیب بدنی با تعادل ایستا، پویا وسا بقه زمین خوردن در افراد سا لمند فعال انجام شد.
  روش بررسی
  این پژوهش، یک تحقیق ارتباط سنجی بود، که درآن 45 زن سالمند فعال، به صورت داوطلبانه مشارکت نمودند. به منظور تعیین میزان مولفه های ترکیب بدنی (توده چربی بدن، توده بدون چربی بدن، شاخص توده بدنی ونسبت دور کمر به دور باسن) آزمودنی ها از دستگاه Body Composition Analyzer وجهت تعیین تعادل ایستا و پویا به ترتیب از آزمونهای ثبات وضعیتی و خطر افتادن به وسیله دستگاه تعادلی بایودکس استفاده شد. تعداد زمین خوردن افراد دریک سال گذشته ازطریق پرسش از افراد محاسبه شد. تجزیه و تحلیل آماری، با استفاده از آزمون ‎همبستگی پیرسون، در سطح معنی داری 05/0≤ P و با نرم افزار SPSS انجام شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین تمامی مولفه های ترکیب بدنی با تعادل ایستا، پویا و تعداد زمین خوردن ارتباط معناداری وجود داشت (05/0P≤).
  نتیجه گیری
  یافته های این تحقیق نشان دادند که بین همه مولفه های ترکیب بدنی با شاخص های تعادل ایستا، پویا وتعداد زمین خوردن درافراد سالمند فعال، ارتباط معناداری وجود دارد. بنابراین، به نظر می رسد فعالیت بدنی از طریق بهبود فاکتور های ترکیب بدنی افراد سالمند موجب ارتقاء تعادل ایستا، پویا و کاهش میزان زمین خوردن این افراد می گردد.
  کلیدواژگان: ترکیب بدنی، تعادل ایستا، تعادل پویا، زمین خوردن، سالمند فعال
|
 • Hpmeira Sajadi, Seyed Hossein Mohaqeqi Kamal, Meroe Vameghi, Ameneh Setareh Forozan, Hassan Rafei, Mehdi Nosratabadi Page 7
  Objectives
  Depression is the most common mood and psychiatric disorder. The aim of this study was to provide a clear picture of the prevalence، risk factors and interventions of depression in Iranian elderly. Methods&Materials: This study is a systematic review. Statistic population included Farsi and English studies with various aspects of depression in elderly. Keywords «Depression، Dysthymia، Melancholia، mood disorder، Iran and elderly» in Medline، SID، Iran doc، Iran medex، Mag iran and Iran psych database were searched. Then، repeated articles and articles outside the study period (1997 to 2011) were excluded. In the first stage of screening، titles and in the second stage، abstracts were reviewed by two experts. Afterwards papers were evaluated qualitatively based on Critical Appraisal Skills Program site.
  Results
  After searching، screening and qualitative evaluation studies، the final synthesis was performed on 26 articles. Synthesis papers related to aging showed that the prevalence of depressive disorder in elderly residents at home with the back is 95/64% and with the GDS 81/85 percent. The prevalence of depression in the elderly living at home with the GDS was 57/58 percent. The most important factors associated with depression in Iranian studies were، female gender، marring status، living in a nursing home، education level، age and socio - economic status. Also، the most interventions in this age group were respectively psychotherapy، medication and exercise.
  Conclusions
  The high prevalence of depression in elderly in Iranian studies، the need for further Investigation and intervention، regard to factors associated with depression in this period.
  Keywords: depression, prevalence, elder people, systematic review, meta, analysis
 • Mohammad Mohammadiannia, Dr Mahshid Foroughan, Dr Mehdi Rassafiani, Samaneh Hosseinzadeh Page 16
  Objectives
  Visual impairment is among the ten most prevalent conditions leading to disability. More than 2/3 of adults who suffer from visual problems are at ages of 65 years and over. The aim of this research was to determine the relation between visual functioning and quality of life in elderly who receive health services at the governmental out-patient clinics of the City of Boushehr. Methods & Materials: The present research is a descriptive analytical study which was implemented by cross- sectional method. The random cluster sampling was used. Two questionnaires consisting of visual function questionnaire (VFQ-25) and short form (SF-36) were used for collecting data. Gathered data were analyzed using correlation coefficient of Spearman، Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests.
  Results
  Gathered data from 173 participants analyzed. The mean age of study subject was 69. 3±6. 8 years، and 71. 1% were male. Results showed that visual functioning (67. 82±17. 24) and quality of life (56. 41±23. 29) of the participants were at the intermediate level and there was a direct and significant relation between visual functioning and quality of life of the participants (P≤0. 0001). This relation stood in spite of the varying age، sex and educational levels. Advanced age، not having a spouse، and illiteracy enhanced the correlation of visual functioning with quality of life.
  Conclusions
  Delivering preventive، screening، visual treatment along with its rehabilitation services in elderly، especially to the mentioned at risk groups، are recommended.
  Keywords: elderly, visual functioning, quality of life, correlation, Boushehr
 • Elham Azimzadeh, Mohammad Ali Aslankhani, Masoumeh Shojaei, Mahyar Salavati Page 27
  Objectives
  Falling is a main cause of mortality in elderly. Balance training exercises can help to prevent falls in older adults. According to the principle of specificity of training، the perturbation-based trainings are more similar to the real world. So these training programs can improve balance in elderly. Furthermore، exercising in an aquatic environment can reduce the limitations for balance training rather than a non-aquatic on. The aim of this study is comparing the effectiveness of perturbed and non-perturbed balance training programs in water on static and dynamic balance in aforementioned population group. Methods and Materials: 37 old women (age 80-65)، were randomized to the following groups: perturbation-based training (n=12)، non-perturbation-based training (n=12) and control (n=13) groups. Static and dynamic balance had been tested before and after the eight weeks of training by the postural stability test of the Biodex balance system using dynamic (level 4) and static platform. The data were analyzed by one sample paired t-test، Independent t- test and ANOVA.
  Results
  There was a significant improvement for all indexes of static and dynamic balance in perturbation-based training (p<0/05). However، in non-perturbed group، all indexes were improved except ML (p>0/05). ANOVA showed that perturbed training was more effective than non-perturbed training on both static and dynamic balances.
  Conclusions
  The findings confirmed the specificity principle of training. Although balance training can improve balance abilities، these kinds of trainings are not such specific for improving balance neuromuscular activities. The perturbation-based trainings can activate postural compensatory responses and reduce falling risk. According to results، we can conclude that hydrotherapy especially with perturbation-based programs will be useful for rehabilitation interventions in elderly.
  Keywords: hydrotherapy, perturbation, balance training, non, perturbation balance training, static balance, dynamic balance, elderly
 • Gholamhassan Mirzaie, Noorizadeh Dehkordi Shohreh, Masood Noroozi Page 35
  Objectives
  The purpose of this study was to investigate correlation between functional mobility with balance and dependency in activity of daily living in elderly after “hip arthroplasty” (HA) and its comparison with healthy subjects. Methods & Materials: The current cross-sectional study was done on 15 patients with age mean and standard deviation (72±9. 6) with hip osteoarthritis 6 months after “hip arthroplasty” (HA) and 15 healthy subjects with age mean and standard deviation (72. 7±1. 4) as control group. Patient group was assigned with non- probability convenient sampling and control group selected with matched assignment. Functional mobility measured with Timed Up & Go Test (TUG)، functional balance with Functional Reach (FR) and Berg Balance Scale (BBS) and dependency in activity of daily living measured with Modified Barthel Index (MBI). Pearsons correlation coefficient used for stastistical analysis.
  Results
  Results of this study indicated significantly and stronge correlation between functional mobility and balance and dependency in activity of daily living in patient group (r>0/50). Also medium correlation existed between functional mobility and balance with dependency in activity of daily living in control group (r (30/0 <.
  Conclusions
  Functional mobility and balance and dependency in activity of daily living in the elderly who had HA showed significant positive correlation. In addition correlation between functional mobility and balance and dependency in activity of daily living in patient group is better and higher than healthy group.
  Keywords: functional mobility, balance, activity of daily living(ADL), hip arthroplasty, elderly
 • Sh Moradi, H. Fekrazad, M. T Mousavi, M. Arshi Page 41
  Objectives
  Purpose of this study was to analyze the relationship between Social Participation and its dimensions (Institutional & Non-Institutional Involvements) on elderly`s quality of lif in those who are members of Senior Association in Tehran. Methods & Materials: Research was as descriptive-analytical and sectional design. Statistical Society of Research has included all elderly who were the members of senior association of Tehran city and are more than 60 years of age. Two-hundred (200) elderly from senior associations of Districts 1، 12 & 20 by simple random and cluster sampling were selsected. Research tools included were: Lypad Quality of Life Questioner، Social Participation questioner prepared by the researcher، and demographic information check list executed among the sample society. Information achieved was separately analyzed by Cronbach''s Alpha Coefficient، Pearson Correlation Coefficient، Linear Regression، K-S، F & T Methods.
  Results
  Comparison of Quality of Life Average Score (p≥0. 05) and Social Participation (p≥0. 05) among the old men and women showed non-significant statistical difference، also correlation coefficient of “social participation” and “life quality” (r=0. 778) showed a meaningful relationship between such variables. Also it was determined that 63 percent (R=0. 63) of variance difference of life quality should be foreseen by the model of this research by using the regression.
  Conclusions
  The results of the research showed a meaningful relationship between “social participation” and its dimensions with quality of life of elderly. This implied that non institutional involvements were more common among aforementioned elderly.
  Keywords: Social Participation, quality of life, Senior Association
 • Mohamad Hosein Taghdici, Parinaz Doshmangir, Tahereh Dehdari, Leila Doshmangir Page 47
  Objectives
  Adopting healthy life style in elderly is very important. Iranian elderly population is increasing gradually، so identifying influencing factors on their healthy life style promotion is one of the concerns for policy makers in our country. Therefore this study explored elderly viewpoints about influential factors on their healthy life styles. Methods & Materials: This was a qualitative study; involving face to face interviews with 15 elderly in Shabestar`s health center in Iran. All interviews were written and recorded. We used the thematic framework method for analyzing such qualitative data.
  Results
  Three factors which found to be as as key influencing factors on elderly healthy lifestyle were as «Dimensions of healthy lifestyle،» «social support» and” facilitator factors in adopting a healthy lifestyle. «Descriptive concepts of healthy lifestyle founded as; safety precautions، social engagement، spirituality and daily life habits. Descriptive concepts of social support included; family، friends، officials، media and finally descriptive concepts related to facilitator factors included; meeting the needs of elderly and elderly self efficacy.
  Conclusions
  Promoting healthy lifestyles in the elderly people is influenced by several factors. Identifying such influential factors on elderly healthy life style has an important role in promoting life style in this age group. It is suggested the outcomes of this study can be a step in developing of educational strategies and promotion of healthy lifestyle in elderly people.
  Keywords: healthy life style, elderly, qualitative study, health promotion
 • Heydar Sadeghi, Hamed Ghasempour, Mohamad Yadegaripour, Seid Sadredin Shojaedin Page 59
  Objectives
  Though strength/endurance weakness of lower extremities could affect elderly gait speed، this study undertaken the effect of eight week combined training (aquatic and non-quadratic) on the lower limb strength and maximum gait speed of elderly men. Methods & Materials: In this semi experimental study، 16 elderly with average and standard deviation age of 62. 75±2. 74 yrs، divided in two group (9 control and 7 experimental). Eight week combined exercise (two sessions per week، one session in the pool and one session on land) executed for the experimental group، while the control group continues their regular daily activity. Senior’s Chair stand and gait speed in 10 meters pathway are tested before and after training. Relatively، the depended and independent sample t test used to compare within and between changes groups، at the level of 0. 05 thresholds.
  Results
  Significant differences seen in the lower extremity strength between post-test of control and experimental groups (P<0. 05) and between pre and post test of experimental group (P<0. 05).
  Conclusions
  Due to finding of this study، combined aquatic and non-aquatic endurance training in compliance with the principle of diversity and increasing lower extremity strength which could affect elderly gait speed، are recommended.
  Keywords: elderly, combined aquatic, non, aquatic training, lower extremity strength, gait speed
 • Ms Elham Azimzadeh, Mr Meysam Gholamali, Dr Maryam Nourshahi Page 67
  Objectives
  The purpose of this study was to investigate relationship between body composition indices with static and dynamic balance and rate of falling in active elderly people. Methods &Materials: This research was a correlation study. Active elderly women volunteered for participation in this research (n=45). Body composition indices (body fat mass، fat free mass، body mass index، waist to hip ratio) measured with the body composition analyzer. Static and dynamic balance measured by Biodex، with postural stability and fall risk tests، respectively. Also، the rate of falling in the previous 1 - year asked for subjects. Statically analyses performed with the Pearson correlation test، significant level was set at P≤0. 05. SPSS software was used.
  Results
  The results of this study showed all of body composition indices have significant correlation with static and dynamic balance and rate of falling (P≤0. 05).
  Conclusions
  The finding of this research showed that all of body composition indices have significant correlation with static and dynamic balance and rate of falling in active elderly people. Therefore، it seems physical activity through improvement of body composition indices in active elderly people، causes improvement of static and dynamic balance and lowering the rate of falling.
  Keywords: body composition, static balance, dynamic balance, falling, active orders