فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - سال یازدهم شماره 5 (پیاپی 80، 1391)
 • سال یازدهم شماره 5 (پیاپی 80، 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/10/16
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمد منشوری، هستی دارایی، احمدرضا یزدان بخش صفحات 457-466
  زمینه و هدف
  فنل از جمله آلاینده های آلی موجود در پساب صنایع بوده که به شدت برای انسان و محیط زیست سمی می باشد. هدف از این مطالعه کاربرد پر شترمرغ به عنوان منبع طبیعی از اسید آمینه های فعال برای حذف فنل از محلول های آبی است.
  روش بررسی
  در این مطالعه از پر شترمرغ به عنوان یک جاذب جدید برای حذف فنل در وزن های 2/0، 3/0، 5/0، 7/0، 1 و 5/1 گرم در 100میلی لیتر استفاده شد و تغییرات اثر زمان، pH، مقدارجاذب و دما در حین فرایند حذف و همچنین تبعیت فرایند جذب از معادلات فروندلیش و لانگمیرمورد بررسی قرار گرفت و از نرم افزار Excel برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده معلوم کرد که با افزایش مقدار ماده جاذب از g 2/0 تا g 7/0 میزان جذب افزایش می یابد. جذب فنل با افزایش مقدار pH محلول کاهش می یابد. همچنین این نتیجه به دست آمد که افزایش زمان تماس تاثیر ویژه ای (70درصد) در میزان جذب از محلول دارد.
  نتیجه گیری
  به طور کلی، این جاذب به صورت موفق آمیزی برای تصفیه نمونه های آبی صنعتی و محلول های آبی می تواند به کار رود.
  کلیدواژگان: اسید آمینه، پرشترمرغ، جاذب، فنل
 • محمد رضا آرتی، عبدالحسین مهدی نسب، ناصر صرافان صفحات 467-476
  زمینه و هدف
  بیماری تخریب کننده مفصلی شایع ترین بیماری مفصلی در انسان و علت عمده ناتوانی مزمن در میان افراد مسن در کشورهای توسعه یافته است. با توجه به نقش گلوکز آمین به عنوان یک ماده محافظ غضروف در درمان استئوآرتریت، در این مطالعه اثر تجویز این دارو به تنهایی یا تجویز توام با آلندرونات مقایسه شده است.
  روش بررسی
  130 بیمار مبتلا به استئوآرتریت زانو به طور تصادفی در دو گروه تجویز گلوکزآمین به تنهایی و ترکیب گلوکرآمین وآلندرونات به مدت 12هفته مورد مطالعه قرار گرفتند. بیماران در هفته های 1،3،6،12 از نظر کارآیی درمان مورد ارزیابی قرار گرفتند. معیارهای کارآیی، شدت درد، میزان خشکی مفصلی و میزان فعالیت فیزیکی، ودانسیتومتری مغز استخوان بود.
  یافته ها
  شدت درد در هر دو گروه کاهش یافت و در هر دو گروه مشابه بود میزان خشکی مفصلی طی درمان در هر دو گروه کاهش یافت ولی این کاهش به صورت معناداری در گروه درمان توام بیشتر بود(05/0 > P) میزان عملکرد مفصلی نیز طی درمان افزایش معناداری داشته است بطوری که عملکرد مفصلی در مراحل آخر مطالعه در گروه دریافت کننده گلوکز آمین به تنهایی کمتر بود(05/0 > P). در نهایت بررسیBMD بیماران نشان داد تحت درمان توام دانسیتومتری مغز استخوان نیز بهبود داشته است و تفاوت معنادار وجود دارد (05/0 > P).
  نتیجه گیری
  درمان توام آلندرونات و گلوکز آمین نسبت به گلوکز آمین به تنهایی در بهبود خشکی مفصلی، عملکرد مفصلی و بهبود BMD در بیماران مبتلا به استئوآرتریت موثر می باشد اما از نظر درد در مفصل این دو نوع درمان مشابه می باشد.
  کلیدواژگان: گلوکز آمین، استئوآرتریت، آلندرونات
 • نسرین الهی، فاطمه الحانی صفحات 477-487
  زمینه و هدف
  خشونت علیه زنان یک مساله بهداشتی عمومی است که پیامد شناسایی و تشخیص آن، رابطه مستقیم با سلامت جامعه دارد. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی نسبی سوء رفتار با زنان و عوامل مرتبط آن در شهر اهواز می باشد.
  روش بررسی
  برای انجام این مطالعه مقطعی، براساس 7/65= α=0/05، P؛ تعداد 368 زن متاهل 15 الی 55 سال با روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه دموگرافیک و چک لیست مقیاس سوء رفتار با زنان اشتراوس و مقیاس اصلاح شده تاکتیک های تعارض استفاده و جهت پایایی و روایی از اعتماد محتوی و آزمون همزمان و پایایی ارزیاب ها استفاده شد(87٪= r). اطلاعات جمع آوری و تکمیل شده با استفاده از آزمون کای دو تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد 63 درصد نمونه ها خشونت را تجربه کرده بودند انواع خشونت شامل سوء رفتار فیزیکی 4/43 درصد، روانی 8/58 درصد، جنسی 2/34 درصد و اقتصادی 2/12 درصد را تحمل کرده بودند. خشونت خانگی با فاکتورهای شغل زن 03/0= P، وضعیت اقتصادی 03/0= P، سطح سواد، سن ازدواج زن و اعتیاد به مواد مخدر(001/0 > p)، میزان درآمد05/0 > p، سن ازدواج همسر03/0= P، تعداد فرزندان 006/0= Pتفاوت سن ازدواج رابطه آماری معنادار داشت. بین برخی از عوامل مانند جنسیت فرزند، طول مدت ازدواج و مصرف سیگار با سوء رفتار اختلاف معنادارآماری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پیشنهاد می شود با اجرای برنامه ریزی های آموزشی در سطح ملی به خصوص برای زوجین جوان در خصوص کنترل خشم، مقابله با مشکلات زندگی و کنترل استرس زمینه پیشگیری از خشونت و آرامش خانواده فراهم شود.
  کلیدواژگان: سوء رفتار، خشونت، زنان همسردار، خشونت خانگی، خصوصیات فردی، پیش گیری
 • معصومه آلبوغبیش، عبدالکاظم نیسی، فخرالسادات میرحسینی، مجتبی عیسایی، سعید جلیلیان صفحات 489-497
  زمینه و هدف
  یکی از مهم ترین راه های انتقال عفونت های بیمارستانی خون می باشد. بیماری هایی از قبیل هپاتیت و ایدز احتمال انتقال از طریق وسایل بیهوشی و مانیتورینگ آلوده به خون به بیماران و پرسنل اتاق عمل دارد. لذا ارزیابی فراوانی خون قابل مشاهده و مخفی بر روی وسایل بیهوشی و مانیتورینگ می تواند شاخصی برای تعیین میزان خطر و احتمال مواجهه پرسنل و بیماران با منبع احتمالی عفونت باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی در ماه های دی و بهمن سال 1388 بر روی 140 عدد از وسایل بیهوشی و مانیتورینگ موجود در اتاق عمل های بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز صورت گرفت. وسایل مورد بررسی عبارت بودند از: کابل های الکتروکاردیوگرام، کاف فشارسنج، کیسه ذخیره اکسیژن(بگ)، پروب پالس اکسی متر، صفحه کنترل ونتیلاتور، پیچ فلومترهای O2 وN2O و تیغه لارینگوسکوپ.
  یافته ها
  57/13درصد از نمونه ها به خون قابل مشاهده و 14/32 درصد به خون مخفی آلوده بودند. بیشترین آلودگی خونی مربوط به کابل های الکتروکادیوگرام و کمترین آلودگی مربوط به تیغه لارینگوسکوپ بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های به دست آمده میزان آلودگی خونی وسایل بالا بوده که می تواند نشان دهنده عدم رعایت استانداردهای گندزدایی در این بیمارستان ها باشد. توصیه هایی برای کاهش خطرات ناشی از آلودگی خونی عبارتند از: برنامه ریزی برای گندزدایی استاندارد وسایل، آموزش دوره ای روش های کنترل عفونت به پرسنل، استفاده از وسایل یکبارمصرف، تهیه وسایل با طراحی مناسب.
  کلیدواژگان: بیهوشی، وسایل بیهوشی، مانیتورینگ، آلودگی خونی، خون قابل مشاهده و مخفی، گندزدایی
 • محمد مهدی پرویزی، ژیلا درفشان صفحات 499-506
  زمینه و هدف
  شواهد تجربی و کلینیکی حاکی از آن است که فرآیندهای التهابی یک فاکتور مهم در ایجاد آترواسکلروز و پارگی پلاک های آترواسکلروتیک می باشند. در این مطالعه هدف، بررسی ارتباط بین سطح سرمی پپتید c واکنشی با حساسیت بالا (hs-CRP) به عنوان یک نشانه التهابی غیر تهاجمی، و قابلیت غربالگری آن در تشخیص آترواسکلروز و وسعت درگیری عروق کرونر می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه بر روی 87 بیماری انجام شده است که شکایت درد قفسه صدری داشته و متعاقب آن به دلیل تست ورزش مثبت، جهت انجام آنژیوگرافی عروق کرونر ارجاع داده شده اند. سطح سرمی hs-CRP در تمامی این بیماران به صورت کمی اندازه گیری شد. بیماران مبتلا به اختلال عملکردی قلب، بیماری های روماتیسمی و عفونی از مطالعه حذف شدند. بیماران بر اساس نتیجه آنژیوگرافی به دو گروه تقسیم شدند: گروه 1 شامل 47 بیمار(24 مرد و 23 زن) دارای نتیجه آنژیوگرافی نرمال و گروه 2 شامل 40 بیمار (28 مرد و 12 زن) دارای نتیجه آنژیوگرافی غیرنرمال. آنالیزها با نرم افزار SPSS نسخه 15 انجام شد.
  یافته ها
  بین سن، جنس و وجود دیابت در دو گروه 1 و 2 از لحاظ آماری تفاوت معناداری وجود داشت (05/0 > p). میانگین سطح سرمی hs-CRP بین دو گروه مشابه بود. بین سطح سرمی hs-CRP و نتیجه آنژیوگرافی عروق کرونر ارتباط معنادار آماری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه بین سطح سرمی hs-CRP و ایسکمی ناشی از تست ورزش و نیز وجود و وسعت آترواسکلروز عروق کرونر ارتباط واضحی وجود ندارد.
  کلیدواژگان: پپتید c فوق حساس (hs، CRP)، آنژیوگرافی عروق کرونر، تست ورزش مثبت، آترواسکلروز
 • اکرم آهنگرپور، مهدی اسماعیلی زاده، نسرین اسحاقی، زهرا بهاری، حمیدرضا سمائی صفحات 507-516
  زمینه و هدف
  دیابت یکی از بیماری های متابولیک شایع در جهان است. عصاره گل انار در طب سنتی برای کاهش میزان قند و چربی خون استفاده می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثرات گیاه بر روی موش های صحرایی تغذیه شده با رژیم غنی از سوکروز می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، از30 سر موش صحرائی ماده نژاد ویستار در محدوده وزنی170-150 گرم استفاده گردید. بعد از القای مقاومت به انسولین بوسیله سوکروز 32 درصد در آب آشامیدنی به مدت 6 هفته، حیوانات به صورت تصادفی به 5 گروه: دریافت کننده سوکروز، عصاره آبی گل انار با دوز mg/kg400 و عصاره آبی الکلی آن با دوز mg/kg500 و300 تقسیم گردیدند. گروه کنترل (سالم) نیز از آب آشامیدنی معمولی استفاده می کرد (6=n). 48 ساعت بعد از آخرین تزریق عصاره به صورت داخل صفاقی، خون گیری از قلب انجام و سرم جدا شده، سپس مقادیر گلوکز، انسولین، اندکس مقاومت به انسولین(FIRI)، پروفایل لیپیدی، آنزیم های کبدی و فشارخون اندازه گیری گردید.
  یافته ها
  فشار خون، انسولین، گلوکز و FIRI در گروه های سوکروزی درمان شده با عصاره های گل انار در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معناداری داشت. در مورد پروفایل لیپیدی، عصاره های گل انار سبب کاهش معناداری شد، اگرچه بعضی آنزیم های کبدی را افزایش داد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که غلظت های مختلف عصاره، باعث افزایش میزان گلوکز، انسولین، فشارخون و FIRI در مقایسه با گروه سوکروزی شد. بنابراین حیواناتی که عصاره گل انار دریافت کردند ویژگی های اختصاصی مقاومت به انسولین را نشان دادند، لذا پیشنهاد می شود تحقیقات بیشتری در مورد اثرات این گیاه صورت گیرد.
  کلیدواژگان: سوکروز، انسولین، فشارخون، گل انار، موش صحرایی
 • سهیلا نیک اخلاق، نادر صاکی، مینا نجارزاده، سارا صاکی، منظر مجلسی صفحات 519-525
  زمینه و هدف
  هدف مطالعه بررسی آنالیز کیفیت صدای بیماران رادیوتراپی شده به گردن با توجه به پارامترهایی از جمله فرکانس پایه، شدت آشفتگی صوت (perturbation) و درصد واکداری(Percent voiced) به منظور بررسی اثر رادیوتراپی در کیفیت صوت بیماران است.
  روش بررسی
  تعداد 34 بیمار که سرطان سر و گردن داشته و فقط با روش رادیوتراپی درمان می شدند به عنوان جمعیت مورد مطالعه انتخاب شدند. صوت از طریق ضبط صوت بیمار قبل و بعد از درمان و بیان واج صدادار /آ/ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با استفاده از واحد سنج حجم، طول دوره صحبت کردن آنها از صفر تا ده محاسبه شد. سه بار نمونه گیری شد تا بهترین نمونه انتخاب گردد. حداکثر 9 ثانیه از تولید مداوم صدای /آ/ از نظر آشفتگی، درصد تولید صوت و متوسط فرکانس تحت آنالیز قرار گرفت. 6 ماه بعد از خاتمه درمان رادیوتراپی ارزیابی مجدد انجام شد.
  یافته ها
  از 34 بیمار 15 مورد تومور سر و گردن از نوع لارنژیال و 19 نفر از نوع غیر لارنژیال داشتند که در هر دو گروه بطور مجزا پارامترهای صوتی آنالیز شد. بیماران مبتلا به تومورهای لارنژیال افزایش 12 درصدی در فرکانس پایه نسبت به قبل از رادیوتراپی و بهبود 14 درصدی در شدت آشفتگی صوت perturbation و 52 درصدی در در صد قدرت صوتpercent voice داشتند. تغییرات percent voiced از لحاظ آماری معنادار بودند بیماران مبتلا به تومورهای غیر لارنژیال سر و گردن میانگین بهبود 42 درصدی در فرکانس پایه نسبت به قبل از رادیوتراپی نشان دادند.
  نتیجه گیری
  رادیوتراپی به میزان بالایی سبب بهبود کیفیت صوتی در بیمارانی می شود که در مراحل اولیه تومور حنجره قرار دارند.
  کلیدواژگان: پرتو درمانی، سرطان سر و گردن، کیفیت صدای بیمار، اهواز
 • زاهد بیگدلی، بهاره صفرعلی نجار، فرزانه عراقی صفحات 527-540
  زمینه و هدف
  هدف اصلی این پژوهش، تعیین میزان استفاده از کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی کشور توسط اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و به روش پیمایشی انجام گردیده است. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است، جامعه مورد بررسی، اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز شاغل در دانشکده ها، به تعداد 188 نفر بوده است. استخراج نتایج با استفاده از نرم افزار 15SPSS انجام شده است و برای رسم جداول از نرم افزار EXCEL استفاده شده است.
  یافته ها
  استفاده از منابع اطلاعاتی کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی کشور در رفع نیاز های اطلاعاتی اعضای هیات علمی «تاثیر زیادی» دارد. اعضای هیات علمی، میزان آشنایی خود را با منابع اطلاعاتی کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی «متوسط» عنوان کردند. پایگاه اطلاعاتی ELSEVIER به عنوان پراستفاده-ترین پایگاه در بین اعضای هیات علمی شناخته شد. 7/35 درصد آنها برای استفاده از منابع آموزش دیده اند و 8/31 درصد آنها درخواست آموزش مجدد داشتند.از 3/64 درصد افرادی که اصلا در کارگاه های آموزشی شرکت نکرده بودند، 4/57 درصد برگزاری دوره های آموزشی را درخواست کردند.
  نتیجه گیری
  ترافیک و سرعت کم شبکه اینترنت جزء مهمترین مشکلات دستیابی به منابع اطلاعاتی عنوان شد. به روز بودن منابع اطلاعاتی مهم ترین دلیل استفاده و رضایت از منابع بیان شد. بین اعضای هیات علمی از نظر میزان استفاده از منابع اطلاعاتی و مدرک تحصیلی، جنسیت و گذراندن دوره های آموزشی تفاوت معناداری وجود ندارد، تفاوت معناداری بین میزان استفاده از منابع اطلاعاتی کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی با مرتبه علمی اعضای هیات علمی وجود دارد.
  کلیدواژگان: کتابخانه دیجیتال، اعضای هیات علمی، کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 • ساعده عطارباشی، محمود جهانگیرنژاد، مهدی پورمهدی، نپتون عمادمستوفی، امیرعلی عظیمی، ثمره عباسی صفحات 541-548
  زمینه و هدف
  تومورهای بزاقی 2 تا 3 درصد نئوپلاسم های سر وگردن را تشکیل می دهند و در حال حاضر اطلاعات کمی در مورد مکانیسم های مولکولی دخیل در تومورزایی آنها وجود دارد. پروتئین P63 نقش مهمی در تکامل اپی تلیوم، سلول های ریشه ای و تمایز بازی می کند و ممکن است به عنوان انکوژن عمل نماید. هدف از این تحقیق بررسی بروز مارکر p63 و نقش تومورزایی آن در نئوپلاسم های بزاقی می باشد.
  روش بررسی
  در این پژوهش هجده نمونه پلئومورفیک آدنوما و نه نمونه موکواپیدرموئید کارسینوما برای مارکر p63 با استفاده از روش ایمونوهیستوشیمی رنگ آمیزی شدند. وسعت رنگ پذیری بر اساس درصد سلول های مثبت رنگ گرفته در حداقل 1000 سلول نئوپلاستیک محاسبه شد.
  یافته ها
  در غده بزاقی نرمال و پلئومورفیک آدنوما سلول های میو اپی تلیال و سلول های بازال مجاری رنگ پذیری نشان دادند. ولی سلول های مفروش کننده مجاری و آسینی ها منفی بودند. در موکو اپی درموئید کارسینوما سلول های اپی تلیالی و اینترمدیت p63 را بروز دادند اما سلول های موکوسی منفی بودند. بعد از انجام آزمون t نسبت سلول هایP63 مثبت در موکواپیدرموئید کارسینوما 44/84 درصد و در پلئومورفیک آدنوما 83/57درصد بود (P<0.05).
  نتیجه گیری
  براساس نتایج بدست آمده P63 در سلول های میواپی تلیال و بازال غده بزاقی نرمال بروز می کند. بروز این مارکر در سلول های اپیدرموئید و اینترمدیت موکواپیدرموئید کارسینوما و میواپی تلیال و بازال پلئومورفیک آدنوما نیز دیده می شود که پیشنهاد می کند p63 در تومورزایی غدد بزاقی می تواند دخیل باشد.
  کلیدواژگان: P63، ایمونوهیستوشیمی، پلئومورفیک آدنوما، موکواپیدرموئید کارسینوما
 • امین ترابی پور، منصور ظهیری صفحات 549-557
  زمینه و هدف
  ویژگی های فردی، علمی وحرفه ای اساتید از عوامل مهم در برقراری ارتباطات موثر دانشجو با استاد می باشند. هدف اصلی از انجام این مطالعه تعیین عوامل موثر در برقراری ارتباط بین استاد و دانشجو از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه یک مطالعه توصیفی تحلیلی است. جامعه پژوهش را کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تشکیل دادند. نمونه ها با روش طبقه ای و تصادفی از بین دانشکده ها و رشته های تحصیلی مختلف انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز بوسیله پرسشنامه گردآوری شدند. معیار سنجش دیدگاه افراد، مقیاس 5 قسمتی لیکرت بود.
  یافته ها
  بر اساس نتایج مطالعه، 8/63 درصد داتشجویان تاثیر ویژگی های فردی، اخلاقی و شخصیتی استاد در برقراری ارتباط موثر را زیاد و 4/23 درصد اثر آنها را بسیار زیاد ارزیابی کردند و در بین این عوامل، عامل«اخلاق و تواضع استاد» و نیز «صمیمیت استاد» بیشترین تاثیر را از دیدگاه دانشجویان داشتند. در زمینه تاثیر عوامل حرفه ای و علمی اساتید، 7/48 درصد تاثیر این عامل را زیاد و 7/30 درصد بسیار زیاد معرفی کردند. در زمینه تاثیر عوامل محیطی و فیزیکی محل کار استاد، 4/42 درصد بی تاثیر، 7/4 درصد تاثیر این عوامل را بسیار کم، 8/13 درصد کم،3/25 درصد زیاد و 8/13 درصد بسیار زیاد ارزیابی کردند.
  نتیجه گیری
  تحقیق حاضر و سایر تحقیقات نشان می دهند از بین عوامل مختلف فردی، اخلاقی، حرفه ای و محیط کار، عوامل فردی و اخلاقی تاثیر بیشتری در برقراری ارتباط بین استاد و دانشجو دارد.
  کلیدواژگان: دانشجو، استاد، ارتباط، دانشگاه علوم پزشکی
 • عبدالحسین معصومی، اعظم فضلی پور صفحات 559-564
  زمینه و هدف
  فیستول حلقی- پوستی شایع ترین عارضه (7/8 -22درصد) عمل لارنژکتومی می باشد. علی رغم درمان های مختلف شامل فلپ های لوکال، ناحیه ای و دوردست، روش ایده آل برای بستن فیستول فارنگوکوتانئوس، همچنان مورد بحث می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه، گروه مورد (8 نفر) به صورت آینده نگر از میان 50 بیمار طی سال های 1380 تا 1387 و گروه کنترل (19 نفر) به صورت گذشته نگر از میان 130 پرونده طی سال های 1370تا1379 که به علت کانسر لارنکس در بیمارستان امام خمینی اهواز تحت عمل توتال لارنژکتومی قرار گرفته بودند، انتخاب شدند. همه بیماران گروه مورد تحت درمان آنتی بیوتیکی، شستشوی روزانه زخم با محلولی از کلیندامایسین، اسیداستیک، دگزامتازون و فنی تویین و تعویض پانسمان 4 بار در روز تا کنترل و بهبودی فیستول قرار گرفتند.
  یافته ها
  در گروه مورد و بیمار به ترتیب، 8 (16درصد) و 19 بیمار (14درصد) دچار فیستول حلقی- پوستی گردیدند. در گروه مورد، 6 نفر قبل از عمل تحت رادیوتراپی قرار گرفته بودند (12درصد). متوسط زمانی شروع فیستول در گروه مورد 5/6 روز و در گروه کنترل 6/9 روز بود. و متوسط زمانی بهبود در گروه مورد 27 روز و در گروه شاهد 24 روز بود. در گروه مورد همه بیماران به این روش درمانی پاسخ دادند و در گروه کنترل 2 بیمار نیازمند عمل جراحی برای ترمیم فیستول گردیدند.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه نشان داده شد که فیستول های بزرگ در بیماران با رادیوتراپی قبلی را هم می توان با درمان های غیرجراحی و با انجام مراقبت های ویژه درمان نمود.
  کلیدواژگان: فیستول حلقی، پوستی، لارنژکتومی، فنی توئین، دگزامتازون، کلیندامایسین و اسید استیک
 • آریا حجازی، مریم حسینی، افروز نیکبخت، طاهره طاریان، غلامرضا ناصری، حمیدرضا قربانی، حمید نظمی صفحات 565-576
  زمینه و هدف
  اندازه گیری اتانول در اجساد از مهمترین اقدامات آزمایشگاه-های سم شناسی قانونی می باشد. تفسیر میزان الکل به دست آمده از نمونه های خون به دلیل محدودیت های مختلف، آسان نمی باشد. مایع زجاجیه نمونه مناسبی برای جایگزینی نمونه خون می باشد.در این مطالعه غلظت اتانول در خون و مایع زجاجیه اجساد جهت مقایسه این دو، به دست آوردن نسبت آنها و نقش این اندازه گیری هم زمان در تفسیر میزان اتانول نمونه های اجساد بررسی شده است.
  روش بررسی
  نمونه های خون ورید فمورال و مایع زجاجیه مربوط به 167 جسد ارجاعی به این مرکز، با روش گازکروماتوگرافی(FID) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تعیین غلظت اتانول، با یکدیگر مقایسه شدند و رابطه بین این دو غلظت بدست آمد.
  یافته ها
  از نمونه های مورد بررسی، 142 نمونه دارای اتانول در خون ولی فاقد آن در مایع زجاجیه بودند و در 2 نمونه اتانول در زجاجیه به دست آمد در حالی که خون فاقد اتانول بود. غلظت متوسط اتانول در خون 5/61 mg درصد و متوسط اتانول در زجاجیه 167mg درصد به دست آمد. ضریب تبدیل این دو غلظت به میزان 7/0 محاسبه گردید.
  نتیجه گیری
  برای تفسیر صحیح میزان غلظت اتانول در اجساد، اندازه گیری آن در مایع زجاجیه ضروری به نظر می رسد. همچنین لزوم بهبود در روش های نمونه گیری و نگهداری نمونه های خون برای به حداقل رساندن روند تولید الکل پس از مرگ ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: اتانول، مایع زجاجیه، خون
|
 • Mohamad Manshouri, Hasti Daraei, Ahmad Reza Yazdanbakhsh Pages 457-466
  Backgrounds and
  Objectives
  Phenol is one of the organic pollutants that is found in industrial effluents and is very toxic for human and environment. This study proposes the use of ostrich feathers as a natural source of active amino acids to remove phenol from aqueous solution.
  Materials And Methods
  For this study، ostrich feather has been used as a synthetic adsorbent in removal of phenol in different doses 0. 2، 0. 3، 0. 5، 0. 7، 1، 1. 5 g/100 ml. Besides، the effects of changing contact time، pH، adsorbent dose and temperature has been determined. Description of adsorption Freundlich isotherm has also been accomplished and Excel software for analyzing the data was used.
  Results
  The result obtained revealed that by increasing the dosage of the sorbent from 0. 2 g to 0. 7 g the adsorption increases. The adsorption of phenol decreases by the increase of the pH value of the solution. In addition، it is observed that the contact time significantly affect the rate of phenol adsorption (70%) from solution.
  Conclusion
  Generally، the adsorbent was applied successfully for treating industrial water samples and aqueous solution. ►Please cite this paper as: Manshouri M، Yazdanbakhsh AR، Daraei H. Determine the Optimum Parameters of Phenol Removal from Industrial Effluents by Using Ostrich Feathers.
  Keywords: amino acids, ostrich feather, adsorbent, phenol
 • Hamid Reza Arti, Seyed Abdolhossin Mehdinasab, Nasser Sarafan Pages 467-476
  Background And Objective
  Degenerative Joint disease (DJD) is the most common joint disease in human and the most cause of chronic disability in aging papulation in developed countries. Several studies explain that glocosamine Is better than plasebo and its efficacy is more in comparison with NSAID in knee osteoarthritic patient. Alendronate is prescribed for osteoprothic patients. The aim of this study was to compare the efficacy of adminstration of glocoseamine alone and in combination with alendronate in osteoarthritis of the knee. Subjects and
  Methods
  A total of 130 patients of either sex with osteoarthritis were included in the study and randomised to receive glocoseamine alone (500mg TDS) and combination of Glocoseamine (500mg TDS) and alendronate (70mg weeky) for 12weeks. The patients were evaluated at 1; 3; 6 and 12weeks for efficacy.
  Results
  There was not statisticaly significant decrease in pain index (p>0. 05) but in total therapy the mean of pain is decreased. The stiffnes index in combination therapy was decreased (p<0. 05). The function of joint in combination therapy was improved after 12 weeks. The BMD after 12 weeks combination therapy was improved.
  Conclusion
  Combination therapy of glocoseamine and alendronate was significant improvement of stiffness، function، BMD of osteoarthritis compared with glocoseamine alone but there was not statistically significant decreased in pain index. It can be concluded that the combination of glocoseamine with alendronate provide better and more rapid improvement in patients with osteoarthritis.
  Keywords: Alendronate, Glocoseamine, Osteoarthritis
 • Nasrin Elahi Fir, Fatemeh Alhani Pages 477-487
  Background And Objective
  Intimate partner violence against women is a serious public health issue with recognizable direct health community consequences. This study indicated frequency of intimate partner abuse referred to Ahvaz health center and related factors with it. Subjects and
  Methods
  After a preliminary study based on the frequency (P =65/7%، α =0/05)، 368 married women 15 to 55 year were selected with multi-stage sampling method The data were collected by Demoghrafic questionniar، Strauss-scale about abuse of women and conflict tactics scale was modified. For Reliability uesed content confidence. The validity is evalueted by currented test (r =% 78). The data obtain from scales were completed using an interview and analyzed using chi-squer test.
  Result
  Althogether، 63/2% of women had been exposed to various types of domestic violence by their partner، including psychology violence (58/8%)، physical violence (43/4%)، sexual violence (12/2%) and economic violence (34/2%). Statistically، there was a significant difference between abuse and the following factors: abuse and the following factors: women’s job’s (P=0/03)، economic condition (P=0/03)، educational level، married age and addiction (P<0/001)، monthly income (P<0/05)، married of husbend ‘s age (P=0/03)، numer of childern (P=0/006). However there was not statistically a signiicant difference between abuse and use child gender، lendhth of married، and smoking.. Conclustion: Regarding widespread prevalence of violence against women and related factors،it is recommended to implement national education program to control steress and help younger women to cope with problems in life.
  Keywords: violence, domestic, abusewomen, related factors, prevention Ahvaz, intimate partner individual factors, frequency
 • Masoumeh Alboghobeish, Abdolkazem Neissi, Fakhrossadat Mirhosseini, Mojtaba Isaei, Saeid Jalilian Pages 489-497
  Background And Objective
  The blood is one of the most important ways of transmission of nasocomial infections. Diseases such as HBV and HIV are most likely to be transmitted by anesthesia and monitoring equipment in operation room. The assessment of the frequency of blood contamination can be a useful determinant for the level of hazard and possibility of exposing patients and staff to source of infection. Subjects and
  Methods
  This study was cross-sectional and performed in December 2009 and January 2010 on 140 samples of anesthesia and monitoring equipment in Jundishapur university hospital operation rooms. The equipments electrocardiograph cables، sphygmomanometer cuff، reservoir bag، pulseoxymeter probe، ventilator control pad، flow meter knobs and laryngoscope blade.
  Results
  Of all the samples 13. 57% were positive for visible blood and 32. 14% of samples were positive for occult blood. The most contaminated apparatus was electrocardiograph cables and the least contaminated was laryngoscope blade.
  Conclusion
  The findings show high level of blood contamination on equipment and identify lack of compliance of established standards regarding disinfection. Recommendations are made to reduce the blood contamination hazards by planning standard for decontamination of equipment، periodic course of infection control practices for staff، using disposable instruments and purchasing well-designed anesthetic equipment.
  Keywords: Anesthesia, Blood contamination, Anesthesia equipment, Monitoring, Visible blood, Occult blood, Disinfection
 • Mohammad Mahdi Parvizi, Zhila Dorfeshan Pages 499-506
  Background And Objective
  Experimental and clinical evidence have established inflammatory processes as important contributors to atherosclerosis as well as to the vulnerability of an atherosclerotic lesion to rupture. The purpose of this study was to assess the relationship between plasma level of hs-CRP as noninvasive evidence of inflammation and its screening efficacy in diagnosis of atherosclerosis and extent of coronary vessels stenosis. Subjects and
  Methods
  Our 87 cases selected from all patients who came with chief complaint of chest pain and had positive exercise treadmill test in paraclinic examination، and were referred for coronary angiography. Serum hs-CRP level of all these patient was cheked. Patients with cardiac dysfunction، rheumatic disease and infective disease were excluded from our study. The Patients were divided into two groups according to angiography
  Results
  group 1 comprised of 47 patients (24 men vs 23 women) with normal coronary angiography and group 2 comprised of 40 patients (28 men vs 12) with abnormal coronary angiography. The statistical analysis was performed with SPSS version 15.
  Results
  there was statistically a significant difference between age، sex and positive history of diabetic mellitus between two groups (p< 0. 05). Hs-CRP level was similar in both groups. There was no statistically significant correlation between Hs-CRP level and coronary angiography results.
  Conclusion
  In this study، we found that there is not a clear relationship between plasma level of high sensitivity CRP with exercise induced ischemia، and also extent or the presence of coronary atherosclerosis.
  Keywords: hs, CRP, coronary angiography, positive exercise treadmill test, atherosclerosis
 • Akram Ahangarpour, Mehdi Esmaeilizadeh, Nasrin Eshaghi, Zahra Bahari, Hamid Reza Samaei Pages 507-516
  Background And Objective
  Diabetes mellitus is a common metabolic disease in the world. The extract of Punica granatum flower (PGF) has been used in traditional medicine to decrease blood glucose and lipid. The aim of this study was to investigate the effect of this plant in high sucrose diet rats. Subjects and
  Methods
  In this experimental study، 30 adult female Wistar rats weighing 150-170 (g) were used. After induced insulin resistance by sucrose 32% in drinking water for 6 weeks، the animals were randomly divided into 5 groups: sucrose induced، aqueous (400mg/kg) and hydro-alcoholic (300 and 500 mg/kg) extract of PGF. Control (normal) group was consumed only drinking water (n=6). 48 hours after the last interaperitonealinjection (IP)، blood was collected from heart، serum was separated and blood glucose، insulin، fasting insulin resistance index (FIRI)، lipid profiles، hepatic enzymes and blood pressure were determined.
  Results
  Blood pressure، insulin، glucose and FIRI in sucrose- induced group treated with extracts of PGF were significantly increased in comparison with the control group. Extracts of PGF decreased the lipid profile significantly; however،some hepatic enzymes were increased.
  Conclusion
  The results of this study Showed that PGF extracts can increase blood pressure، glucose، insulin and FIRI in comparison with sucrose group. Thus، the PGF animals displayed characteristics typical of insulin resistance and it is suggested that the investigator could do more research on this plant.
  Keywords: sucrose, insulin, blood pressure, Punica granatum flower, rat
 • Soheila Nikakhlagh, Nader Saki, Mina Najarzadeh, Sara Saki, Manzar Majlessi Pages 519-525
  Background And Objective
  The aim of this study is the assessment of quality of voice in patients who had radiotherapy to the neck in regards to parameters such as basic frequency، perturbation، and percent voiced، to investigate the effect of radiotherapy on patients'' quality of voice. Subjects and
  Methods
  34 patients with head and neck cancer that received radiation therapy as their only form of treatment underwent a voice analysis. The voice analysis consisted of an audio recording made to include three samples of a sustained phonation of the vowel/a/. Volume Unit Meter was monitored to peak at 0 during a practice count to 10. The best phonation of the three samples was played back for voice analyzer. Up to 9 seconds of the sustained vowel sound /a/ was analyzed for perturbation، percent of voicing and average fundamental frequency. This analysis was repeated 6 months following the completion of radiotherapy.
  Results
  The voice parameters of 15 patients with laryngeal tumors re analyzed separately from the 19 patients with non-laryngeal tumors. Patients with laryngeal tumors had 12% increase in the fundamental frequency، 14% improvement in perturbation and 52% improvement in percent voiced. Changes in percent voiced were statistically significant. Patients with non-laryngeal tumors had 42 % increase in the fundamental frequency compared to the baseline frequency before radiotherapy، 14% improvement in perturbation and 52% improvement in percent voiced. Patients with non larygeal head and neck tumors had 42% improvement in basic frequency compared to the baseline frequency before radiotherapy.
  Conclusion
  Radiotherapy has significantly improved the voice quality of patients with early stage of laryngeal tumors.
  Keywords: Radiation, head, neck cancer, voice quality, Ahvaz
 • Bigdeli Zahed, Bahareh Safar Ali Najar, Farzaneh Eraghi Pages 527-540
  Background And Objective
  The main goal of this research is assessment of the usage of Iranian National Medical Digital Library by faculty members of Ahvaz Jundishapur University of medical sciences. Subjects and
  Methods
  this research is descriptive-analytical and has been done as a survey study. Data collection has been done by means of the questionnaire. The society is 188 cases of faculty members of ajums that works in faculties. The results of this research have been calculated by from spss15 and diagrams have been drawn by excel and spss15.
  Results
  National Medical Digital Library has a “high impact” on providing the faculty members with information requirements. The faculty members consider themselves as “medium” in familiarity with the information resources of National Digital Medical Libraty. ELSEVIER database has been recognized as the most frequently used database by faculty members. 35. 7% percent of faculty members have been trained to use information resources and 31. 8% of them have requested retraining. Of 64. 3% of faculty members who did not participate in training workshops، 57. 4% of them requested training workshops.
  Conclusion
  Traffic and low speed internet networks are the most important difficulties in accessing information resources. The most important reason of using information resources and satisfaction is up to date information resources. There is no meaningful difference between the use of information resources by faculty members and their sex degree and training workshop. However there is a meaningful difference between the use of information resources and academic degree of faculty members.
  Keywords: Digital Library (DL), Faculty Member, Iranian National Digital Library, Ahwaz Jundishapur University of Medical Science
 • Saedeh Attarbashi, Mahmoud Jahangirnejad, Mehdi Pourmehdi Boroujeni, Nepton Emad Mostofi, Amir Ali Azimi, Samareh Abbasi Pages 541-548
  Background And Objective
  Tumors of salivary gland represent 2-3% of head and neck neoplasms and little is known about the underlying molecular mechanisms leading to tumorigenesis. P63 plays an essential role in epithelial development، stem cell identity and cellular differentiation and may act as an oncogene. The expression of P63 was analyzed to investigate the role of this marker in tumorigenesis of salivary gland neoplasms. Subjects and
  Methods
  In this study، tissue specimens of 18 pleomorphic denoma (PA) and 9 mucoepidermoid carcinoma (MEC) were examined by immunohistochemistry for p63 expression. The percentage of positive neoplastic cells was calculated from a minimum of 1000 cells.
  Results
  In normal salivary gland and PA، P63 was expressed in myoepithelial and basal duct cells، whereas ductal and acinus cells were always negative. In MEC، intermediate and epidermoid cells expressed p63، in contrast to mucous cells. After using statistical test، the percentage of p63 positive cells in MEC was 84. 44% and in PA was 57. 83% (p<0. 05).
  Conclusion
  p63 is expressed in the nuclei of normal salivary gland myoepithelial and basal cells. P63 expression is retained in the epidermoid cells of MEC and myoepithelial and basal cells of PA، which suggests a role of p63 in oncogenesis of these tumors.
  Keywords: p63, immunohistochemical, pleomorphic adenoma, mucoepidermoid carcinoma
 • Amin Torabipour, Mansour Zahiri Pages 549-557
  Background And Objective
  Scientific and personal characteristics of teachers are important factors in Student-Teacher relationship. In this study the objective to determine the Factors that influence the relationship between teachers and students regarding the opinion of the students of Ahvaz University of Medical Sciences. Subjects and
  Methods
  This study is descriptive-analytic. The population of the research Includes all students of Ahvaz University of medical sciences. The data was gathered by questionnaire. The criteria for assessment of questions were Likert scale.
  Results
  In this study، The effect of personal، ethical and professional characters of teachers was assessed as high by 63. 8 percent of students and very high by 23. 4 percent.. In between Of all these characters، “ethic” and “h umility” and also، “heartiness” of teachers have been the most effects regarding the students’ views. The effect of professional and scientific factors was assessed as inefctive by 18. 8 percent، as low by 1. 8، high by 48. 7، and very high by 30. 7 percent of the students. The effect of physical environment was considered as ineffective by 42. 4 percent، very low by 4. 7، low by 13. 8، high by 25. 3 and very high by 13. 8 percent of the students..
  Conclusion
  This study and other researches show that of different factors، ethical and personal characters of teacher are more effective in student- teacher Relationship.
  Keywords: Student, Teacher, Relationship, university of Medical Science
 • Abdolhossein Masoumi, Azam Fazlipour Pages 559-564
  Background And Objective
  pharyngo-cautaneus fistula is the most common complication (8. 7%-22%) after laryngectomy. Multiple factors such as radiotherapy are associated with complications after laryngectomy. Spite of the different treatments such as local، regional and advanced flaps، the ideal method for closing larg fistula of pharyngo- cautaneus is stiil a mater for debate. Subjects and
  Methods
  In this investigation، 8 cases from 50 patients between 2001-2008 as prospective and 19 controls from 130 patients between 2001-2008 as retrospective underwent total laryngectomy for laryngeal cancer in Emam Khomeini hospital، Ahvaz، Iran، were chosen. All of the cases underwent antibiotic therapy، irrigation of wound with solution of clindamycin، acetic acid، dexamethasone and phenytoin and change of dressing 4 time in day.
  Results
  In the case and control groups، 8 (16%) and 19 (14%) patients were affected by pharyngo-cautaneus fistula. In the case group، six patients underwent radiotherapy before operation (12%). The mean time for beginning fistula formation and repair in cases and control group was 6. 5،9. 6 and 27،24 respectively. All of these cases responded well to this medical therapy method and 2 patients from control group needed surgery for fistula repair.
  Conclusion
  In this study showed that the large fistula in patients with radiotherapy can also be cure with non-surgical treatment and special cares.
  Keywords: Pharyngo, cautaneus fistula, Laryngectomy, phenytoin, clindamycin, acetic acid, dexamethasone
 • Aria Hejazi, Maryam Hosseini, Afroz Nikbakht, Tahereh Tarian, Gholam Reza Naseri, Hamid Reza Ghorbani, Hamid Nazmi Pages 565-576
  Background And Objective
  The concentration of ethanol measured in postmortem blood needs to be interpreted as to whether the person who had consumed alcohol has exceeded some threshold limit. However، interpreting postmortem BAC (Blood Alcohol Concentration) results and drawing correct conclusions about ante mortem levels is fraught with difficulties as under some circumstances alcohol might be produced after death by microbial activity. Subjects and
  Methods
  In the case of ethanol، the blood samples should be taken from a femoral vein and whenever possible additional specimens، such as urine and vitreous humor (VH)، should also be obtained and sent for analysis to be able to have the best interpretation
  Results
  167 Specimens of femoral vein blood and vitreous humor were analyzed. In this study، direct injection and gas-chromatographic techniques were employed to quantitate the ethanol concentrations. These two concentrations were then compared and the BAC/VHAC (Viterous Humor Alcohol Concentration) ratio was evaluated. Among these specimens، there were 142 cases in which we have found ethanol in blood but not in vitreous humor. Also we have found 2 cases by positive VHAC but negative BAC. The average blood ethanol concentration was 61. 5 mg/dLit while the average ethanol vitreous humor concentration was 127 mg/dLit. However، the ratio was measured as 0. 7.
  Conclusion
  The similarity in the results of the post mortem cases reinforces the assertion that co analysis of vitreous humor and blood is important to interpret post mortem results.
  Keywords: Ethanol, Vitreous Humor, Blood