فهرست مطالب

طب نظامی - سال چهاردهم شماره 3 (پیاپی 53، پاییز 1391)
 • سال چهاردهم شماره 3 (پیاپی 53، پاییز 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/10/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محمدکریم بهادری، مرتضی ایزدی، محمد جواد حسینپورفرد صفحات 168-177
  هدف از تولید علم، کشف واقعیات و بهبود وضع آدمی است که دستبرد علمی و استفاده از ابزارهای غیراخلاقی با هدف تولید علم سازگاری ندارد. بیشتر محققان آکادمیک به این اجماع رسیدند که دستبرد علمی یک نقض جدی در اخلاق انتشار است. در دهه اخیر دستبرد علمی، رشد زیادی داشته و جوامع علمی را با نگرانی های متعددی مواجه ساخته است. هرچند این پدیده شیوع یافته اما با اصول علم در تناقض است. امروزه برخی از رسانه ها اخبارهای نگران کننده ای در مورد تقلب در انتشارات علمی بیان می کنند که شامل رفتار نادرست و دستکاری داده ها توسط دانشمندان معروف است. میزان شیوع دستبرد علمی در مطالعات مختلفی گزارش شده است.که میزان آن نیز بر اساس رشته، کشور، مقطع تحصیلی و طول زمان متفاوت است. این مطالعه با هدف بررسی مفاهیم مربوط به دستبرد علمی، عوامل و ریشه های آن، میزان شیوع آن در دنیا، شیوه های کشف و راهکارهای مقابله با آن به منظور افزایش درک اساتید ودانشجویان از این پدیده انجام گرفت.
  کلیدواژگان: دستبرد علمی، راهبردها، مفاهیم، عوامل
 • محمد جواد احمدی زاده، خدابخش احمدی، جعفر انیسی صفحات 178-188
  هدف
  این مطالعه با هدف، مقایسه اثربخشی سه روش درمان شناختی- رفتاری شامل؛ حل مسئله، مواجه سازی و روش ترکیبی (متشکل از دو روش حل مسئله و مواجه سازی به صورت توام) بر سازگاری کلی و ابعاد مختلف آن بر جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه انجام شده است.
  مواد و
  روش
  نمونه ها شامل100جانباز مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ،که با استفاده از یک طرح تجربی با پیش آزمون و پس آزمون درسه گروه آزمایشی شامل: 1- حل مسئله 2- مواجه سازی 3- ترکیبی؛ و یک گروه شاهدبه طور تصادفی تقسیم شدند، و هریک از گروه ها 25 نفر عضضو داشت. ابزار اندازه گیری پرسشنامه سازگاری بل بود.
  یافته ها
  نتایج نشان داد، تفاوت هر سه روش درمانی در سازگاری کلی و در زیر مقیاس های سازگاری درخانه، سازگاری شغلی و سازگاری اجتماعی، از نظر آماری در سطح (p<0/01) معنا دار بود.
  نتیجه گیری
  روش های درمانی شناختی– رفتاری شامل: حل مسئله، مواجه سازی و ترکیبی بر افزایش سازگاری جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه اثر بخش بود.
  کلیدواژگان: اختلال استرس پس از ضربه، مهارت حل مسئله، مواجه سازی، جانباز، سازگاری
 • محمد محبوبی، منال اعتمادی، الهه خراسانی، محمد قیاسی، ابوالحسن افکار صفحات 186-191
  زمینه و هدف
  سلامت معنوی نیروی یگانه ای است که ابعاد جسمی روانی و اجتماعی انسان را تشکیل می دهد. اضطراب اجتماعی می تواند این در کنش منفی را دچار کنش نماید. به همین منظور این مطالعه برای بررسی ارتباط سلامت معنوی و اضطراب اجتماعی جانبازان شیمیایی صورت گرفت.
  روش بررسی
  این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود که با استفاده از پرسشنامه های مشخصات دموگرافیک،سلامت معنوی و اضطراب اجتماعی لبویتس، 109 نفر از جانبازان شیمیایی استان کرمانشاه به روش نمونه گیری آسان بررسی شدند.تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و آزمون های اسپیرمن و من ویتنی صورت گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه بین سلامت معنوی و اضطراب اجتماعی رابطه معکوس وجود داشت(p=0/01،r=-0/363)،ولی بین سلامت معنوی و اضطراب اجتماعی با مشخصات دموگرافیک رابطه معنی داری مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  وجود اضطراب در جانبازان شیمیایی در مطالعات مختلفی تایید شده است.با تقویت سلامت معنوی به عنوان یک نیروی قوی بر سلامت جسمی، روانی و اجتماعی می توان اضطراب اجتماعی را کنترل نمود چرا که جانبازان در فعالیت های اصلی خود نیاز مضاعف به تقویت روحی و جسمی دارند.لذا تقویت برنامه های سلامت معنوی مطابق با شرایط جدید اجتماعی امری بدیهی است.
  کلیدواژگان: سلامت معنوی، اضطراب اجتماعی، جانبازان، کرمانشاه
 • طاهره الهی، علی فتحی اشتیانی، الیاس بیگدلی صفحات 192-199
  هدف
  ورزش و فعالیت جسمانی یک جنبه مهم از سلامت عمومی است که در آن افراد درگیر در مسئولیت شخصی شان برای ایجاد سطح بالایی از سلامتی و بهزیستی می شوند. نتیجه ورزش طولانی مدت آمادگی جسمانی است که باعث می شود فرد وظایف روزمره اش را به طور کارآمد و بدون خستگی انجام داده و در ضمن مقداری انرژی برای استفاده در اوقات فراغت برایش باقی بماند. بر این اساس در پژوهش حاضر به بررسی رابطه آمادگی جسمانی و سلامت روانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) پرداخته شد.
  مواد و روش کار
  از میان کارکنان این دانشگاه، نمونه ای به حجم 326 نفر (113 زن و 213 مرد) با روش تصادفی انتخاب شدند و از آنها به طور انفرادی مجموعه آزمون های آمادگی جسمانی و پرسشنامه SCL 90-R گرفته شد.
  یافته ها
  تحلیل داده ها نشان داد که رابطه آمادگی جسمانی و سلامت روانی معنادار است و مقیاس انعطاف پذیری بخش زیادی(5/13 0/0) از واریانس سلامت روانی (مخصوصا ابعاد بدنی سازی، وسواس- اجبار، افسردگی، اضطراب و پرخاشگری) را تبیین می کند.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده توجه بیشتر به برنامه های ورزشی و افزایش آمادگی جسمانی کارمندان ضروری به نظر می رسد زیرا در افزایش سلامت روان آنها موثر می باشد.
  کلیدواژگان: آمادگی جسمانی، سلامت روانی، ورزش، فعالیت بدنی
 • سیما نوحی، سید مرتضی حسینی، حمید رخساری زاده، امین صبوری، غلامحسین علیشیری صفحات 200-204
  مقدمه و هدف
  موفقیت تحصیلی دانشجویان، به رغم استعداد ذاتی تحت تاثیر انگیزش تحصیلی قرار دارد. مطالعه حاضر به بررسی نقش انگیزش پیشرفت تحصیلی در موفقیت تحصیلی دانشجویان پرداخته است.
  روش تحقیق: طی یک مطالعه توصیفی - مقطعی به بررسی 100 نفر از دانشجویان پرداخته شد. جامعه مورد مطالعه شامل دانشجویان پزشکی، پرستاری و مدیریت بودند که به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته و پرسشنامه 29 سوالی انگیزه پیشرفت هرمنس بود. اطلاعات با نرم افزار SPSS و تست های T-Test، ANOVA و Pearson Correlation استفاده شد و P-value کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
  نتایج
  از 100 دانشجوی مورد بررسی 83% مرد و 17% زن، 78% مجرد و 22% متاهل و 83% دانشجوی پزشکی و 17% دانشجوی سایر رشته ها بوده اند. میانگین سنی دانشجویان 7/4±2/24، میانگین نمره آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس 8±2/85 و میانگین نمرات هرمنس در مردان 1/8±4/85 و در خانم ها 5/7±2/84 بود که در افراد متاهل و دانشجویان پزشکی با موفقیت تحصیلی ارتباط معنی دار داشته است (P<0.05).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد بخصوص در دانشجویان پزشکی می توان با تقویت انگیزش پیشرفت در دانشجویان می توان میزان موفقیت تحصیلی دانشجویان را افزایش داد. مطالعات تکمیلی با حجم نمونه بیشتر جهت بررسی عوامل مختلف موثر بر روی ارتباط انگیزه پیشرفت و موفقیت تحصیلی در دانشگاه توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: انگیزه پیشرفت، موفقیت تحصیلی، دانشجو، آزمون هرمنس _
 • حسین دینی طلاتپه*، حمید رضا توکلی، فاطمه رحمتی نجارکلائی، آراسب دباغ مقدم، علیرضا خوش دل صفحات 206-213
  اهداف

  بیماری های مزمن ناشی از تغذیه و سبک زندگی نامناسب، عامل بروز بیش از 70 درصد مرگ و میر می باشد. این مطالعه با هدف تعیین آگاهی اعتقادات و رفتار الگوی غذایی سالم در دانشجویان واقع در دانشگاه نظامی بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی انجام گردید.

  روش ها

  242 نفر از دانشجویان یکی از دانشگاه های نظامی از طریق نمونه گیری سیستماتیک وطبقه ای انتخاب شدند.جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای مشتمل بر سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی (خودکارآمدی، منافع درک شده، موانع درک شده و تهدید درک شده) به انضمام متغیرهای دموگرافیک، سوالات آگاهی و عملکرد استفاده گردید. ضریب آلفای کرونباخ برای قسمت های مختلف پرسشنامه از 718/0 تا 79/0 محاسبه گردید که از نظر آماری قابل پذیرش و معتبر بود.

  یافته ها

  میانگین آگاهی دانشجویان در سه سطح ضعیف، متوسط و خوب به ترتیب 6/6 درصد، 7/58 درصد و 7/34 درصد و سطح سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی به ترتیب 8/0 و 31 و 2/68 درصد وسطح عملکرد نیز به ترتیب 14، 5/78 و 4/7 درصد تعیین گردید.

  نتیجه گیری

  میزان آگاهی و عملکرد برای جامعه مورد مطالعه در حد قابل قبول نبود و مداخله آموزشی با در نظر گرفتن عوامل محیطی و ترجیحات رفتاری موثر بر رفتار صحیح الگوی غذا ضروری است.

  کلیدواژگان: الگوی اعتقاد بهداشتی، آگاهی، عملکرد، الگوی مصرف غذا
 • ابراهیم ابراهیمی ثانی، کیانوش هاشمیان، فریده دوکانه ای صفحات 214-220
  اهداف
  سربازان وظیفه از جمله گروه های اجتماعی هستند که در طول مدت خدمت در زندانهای کشور، تحت تاثیر فشارهای روانی، به شکل گیری رفتارهای ناسازگار، رفتارهای پرخطر و... دچار می شوند. هدف از پژوهش حاضر، اثر بخشی روان درمانی گروهی تحلیل تعاملی در افزایش عزت نفس سربازان وظیفه زندانهای خراسان شمالی است.
  روش ها
  این مطالعه شبه تجربی در سال 1389 روی 30 نفر از سربازان زندان بجنورد، با روش گمارش تصادفی بین دو گروه 15 نفری (آزمون و شاهد) انجام شد. گروه آزمون تحت ده جلسه ی درمانی (هر هفته یک جلسه 90 دقیقه ای) قرار گرفتند و گروه شاهد درمان خاصی دریافت نکردند. برای ارزیابی از آزمون عزت نفس در اول و آخر درمان استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری t مستقل و زوجی با نرم افزار SPSS16 تحلیل و مقایسه شدند.
  یافته ها
  میانگین نمره کلی عزت نفس گروه شاهد قبل و بعد از مداخله به ترتیب58/5 ±33/25 و 41/5±00/27 بود. میانگین نمره کلی عزت نفس گروه آزمون قبل و بعد از مداخله به ترتیب 58/5± 8/24 و 34/5±53/36 بود. نمره کلی عزت نفس در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد بعد از مداخله به طور معنی داری بالاتر بود (0001/0= p).
  نتیجه گیری
  استفاده از الگوی درمان گروهی تحلیل تعاملی در محیط زندان، نه تنها در افزایش عزت نفس سربازان موثر بوده، بلکه باعث ارتقای عملکرد رفتاری و بهبود روابط بین فردی آنان می شود.
  کلیدواژگان: عزت نفس، تحلیل تعاملی، گروه درمانی، سربازان، زندان _
 • مرتضی ایزدی، سیداحمد موسوی، سیدکمال فروتن، سیدمصطفی سادات، علیرضا صالحی، شهرام شیروانی، مرتضی جان نثاری، علی مجیدپور، سیدعماد سادات، حامد طلاکوب، افشین مهد آریان، محمد علی عامریان سیدعلی نوربخش، نعمت الله جنیدی جعفری صفحات 222-225
  مقدمه
  استئومیلیت عفونت استخوان است که توسط باکتری های پیوژن، مایکوباکتریوم توبرکلوزیس یا قارچ ها ایجاد می شود. این مطالعه جهت تعیین بهترین درمان آنتی بیوتیکی تجربی در استئومیلیت های مزمنی که به علت عفونت ناشی از استافیلوکوک اورئوس ایجاد شده اند، انجام گردید.
  روش
  این مطالعه به روش مقطعی از سال 1386 تا سال 1390 روی 145 جانباز جنگ تحمیلی با تشخیص قطعی استئومیلیت مزمن انجام شد. جهت یافتن حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی در بیمارانی که استاف اورئوس در نتایج کشت انها یافت شد از روش E-Test استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج مطالعه در سه دسته حساس، مقاوم، و حساسیت متوسط طبقه بندی شد. موثرترین آنتی بیوتیک بر روی استاف اورئوس وانکومایسین بود، که در هیچیک ازکشت ها مقاوم مشاهده نشد و 3.6٪ از کشت ها حساسیت متوسط به وانکومایسین داشتند. در رده دوم تیکوپلانین با 5.9٪ مقاومت قرار داشت. بی اثر ترین آنتی بیوتیک کوتریموکسازول بود که 73.2٪ کشتها به آن مقاوم بودند. در54.8 درصد از کشت ها استافیلوک مقاوم به متی سیلین گزارش گردید. در 10.7 درصد موارد مقاوم استاف ارئوس به متی سیلین به کوتریموکسازول حساسیت نشان دادند.
  بحث: با توجه به اینکه حصول نتایج کشت و آنتی بیوگرام از حداقل 24 ساعت تا حدود 15 روز متفاوت می باشد مواردی که در اسمیر تهیه شده از زخم کوکسی گرم مثبت مشاهده می شود. تا زمان اماده شدن نتایج کشت از وانکومایسین یا تیکوپلانین استفاده کرد، برای تصمیم گیری در مورد انتخاب هر یک از این دو آنتی بیوتیک عواملی همچون هزینه، در دسترس بودن دارو، زمان ترخیص، و عوارض دارویی موثر می باشد.
  کلیدواژگان: استئومیلیت مزمن، استافیلوکوک اورئوس، مقاومت، جانباز، آنتی بیوتیک
 • رمضانعلی عطایی، محود قربانی، مهدی کمالی، رضا رنجبر، علی کرمی صفحات 226-234
  هدف
  هدف این تحقیق استاندارد سازی روش تشخیص مولکولی ژن انتروتوکسین C استافیلوکوکوس آرئوس می باشد.
  مواد و روش ها
  با استفاده از ژن استاندارد موجود در بانک ژن پرایمر طراحی گردید، سپس روش مولکولی PCR جهت تشخیصentC در استافیلوکوکوس آرئوس های جدا شده از نمونه های انسانی (300 سویه جدا شده) set up گردید. محصول PCR تعیین سکانس و با ژن استاندارد مقایسه شد. همچنین، توانایی تولید انتروتوکسین C در تمام سویه های ناقل ژن entC نیز با کیت الیزا بررسی گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد، روش مولکولی PCR با پرایمرهای مختلف به خوبی set up شده است. زیرا، با جفت پرایمر اول قطعه bp102 و با جفت پرایمر دوم قطعه bp1223 تکثیر شد. نتایج مقایسه سکانس حاصل از باند bp1223 با ژن استاندارد انطباق 99 درصدی را نشان داد. ترجمه آنها وجود تنها اختلاف در جایگاه 218 یعنی آلانین به جای والین بود. همچنین، نتایج توکسین زایی سویه های ناقل ژن entC با آزمون الیزا حاکی از آن بود که 37 درصد سویه های جدا شده از نمونه های بالینی حاوی entC می باشند.
  نتیجه گیری
  علاوه، بر سویه های استافیلوکوکوس آرئوس کواگولاز مثبت سویه های کواگولاز منفی نیز انتروتوکسین های سوپر آنتی ژن را تولید می نمایند. تحقیق حاضر روشی ساده و سریع جهت تایید توانایی توکسین زایی باکتری ارایه و تشخیص سویه های تولید کننده انتروتوکسین C را استاندارد سازی نموده است. زیرا، تشخیص انتروتوکسین های سوپرآنتی ژن می تواند راهنمای با ارزشی جهت درمان مناسب و پیشگیری از عوارض بعدی آنها باشد.
  کلیدواژگان: استاندارد سازی، استافیلوکوس آرئوس، entC و PCR
|
 • Mohamadkarim Bahadori, Morteza Izadi, Mohammadjavad Hoseinpourfard Pages 168-177
  The goal of science production is discovery of realities and improving the human situation that plagiarism and use of unethical means isn’t compatible with its. Most academic researchers have concluded that plagiarism is a serious violation of publishing ethics. In recent decades، the scientific community has faced with many concerns due to fast growth of plagiarism. Although plagiarism has spread but it isn’t consistent with the principles of science. nowadays some media have expressed concern about the fraud that including misconduct and data manipulation by popular scientists. The prevalence rate of plagiarism has been reported in different studies that it''s based on the field، country، and educational level and time. The goal of this study was the review of scientific concepts related to plagiarism، factors and roots، prevalence in the world، detecting methods and strategies used to dealing with in order to increase of understanding of instructors and students.
  Keywords: Plagiarism, Strategy, Concepts, Causes
 • Mohmmad Javad Ahmadizadeh, Khodabakh Ahmady, Jafar Anisi Pages 178-188
  Aims
  This study was designed with the aim of comparing the efficacy of three methods cognitive – behavioral therapy including problem solving، exposure Prolonged and combined method (formed of two methods of problem solving and Exposure Prolonged) on veterans’ adjustment suffering from post traumatic stress disorder.
  Material And Methods
  The research samples consisted 100 veterans suffering from post traumatic stress disorder due war، with using of an experimental design with pre test and post test in experimental was divided randomly in the three groups included: 1 - problem-solving group 2 – exposure prolonged group 3- combined group، and a control group. Each of mentioned groups contained 25 members. Measurement tool in this study was Bell adjustment Questionnaire.
  Results
  The results showed that all three methods in whole adjustment and number of items in home، work and social dimensions of adjustment were effective.)p<0/01).
  Conclusion
  methods cognitive – behavioral therapy including; problem problem solving، Prolonged Exposure and combined method had significant effect in increasing adjustment among Veteran PTSD.
  Keywords: PTSD, Problem Solving, Prolonged Exposure, Veteran, Adjustment
 • Mohammad Mahbobi, Manal Etemadi, Elahe Khorasani, Mohammad Ghiasi Pages 186-191
  Aims
  Spiritual health is the only force that makes up the physical، mental and social dimensions of human. Social anxiety can be negative this reaction with the action. The aim of this study was to investigate relationship between spiritual health and social anxiety in chemical veterans.
  Methods
  This descriptive correlation study used a questionnaire that included demographic، health spiritual and Liebowitz social anxiety. 109 veterans were selected by easy sampling in Kermanshah. Data analysis was performed by descriptive statistics and Spearman and Mann-Whitney test.
  Results
  In this study، there was an inverse relationship between spiritual health and social anxiety (p = 0/01، r = -0/363)، but between spiritual health and social anxiety associated with demographic characteristics was not statistically significant.
  Conclusion
  Several studies have confirmed the existence of anxiety in veterans. Strengthening of spiritual health as a strong force on the physical، mental and social health can control social anxiety. Because the veterans need to promote physical and psychological condition in their activities. Thus reinforcing the spiritual health programs is obvious in accordance with the new social conditions.
  Keywords: Spiritual health, social anxiety, veterans, Kermanshah
 • Tahereh Elahi, Ali Fathi Ashtiani, Elyas Bigdeli Pages 192-199
  Aims
  Sport and physical activity is an important aspect of general health that individuals are involved in their personal responsibility to establish high level of health and welfare. A long-term result of sport is physical fitness. Physical fitness is proportional condition of body readiness that cause to a person adapted himself with body duties and could to do them efficiently without any fatigue as to remain some of body energy to use in free time. The aim of this research was to study the relationship between Physical Fitness and Mental Health in Bagiyatallah university s workers
  Material And Methods
  to study the relationship between Physical Fitness and Mental Health in Bagiyatallah university s workers، 326 participants (213 male and 113 female) performed physical fitness tests and SCL 90-R Questionaire.
  Results
  There was significant relationship (p <0/05) between physical fitness and mental health. flexibility scale explained many portion (0/0 13/5) of mental health variance (specially somatization، obsessive-compulsive، depression، anxiety and hostility).
  Discussion
  Results of this research sugggest that it must pay more attention to sport graduates and increasing employee s physical fitness، so this procedure will help to increasing mental health.
  Keywords: physical fitness, mental health, sport, physical activity
 • Sima Nouhi, Morteza Hoseini, Hamid Rokhsarizadeh, Amin Saburi, Gholamhosein Alishiri Pages 200-204
  Introduction
  Despite ascribed intellectual ability، academic success can be affected by progress motivation. This study assessed role of progress motivation among medical student on academic success.
  Method
  A Cross-Sectional survey was conducted on 100 medical sciences students of Baqiyatallah University of medical sciences. Students of medical، nursing and health management sciences were included. They fulfilled the author-made questionnaire and Hermance questionnaire. Data were analyzed by SPSS using T-Test، ANOVA and Pearson Correlation and P. value less than 0. 05 was considered significant.
  Result
  Out of 100 subjects، 83% were male and 17% female،78% were single and 22% married، 83% were medical students and 17% other medical sciences students. Mean age was 24. 2±4. 7 years، mean of academic progress motivation according Hermance was 85. 2±8 and in male population 85. 4±8. 1 and female was 84. 2±7. 5 which has a significant correlation with academic success in married and medical students. (P<0. 05)
  Conclusion
  it seems that it can progress in academic success with improving progress motivation، particularly in medical students. Further studies with larger population were suggested for investigating factors which may be effective on relation between academic success and progress motivation.
  Keywords: Academic sucess, Progress motivation, student, Hermance questionnaire
 • Hosein Dini*, Hamid Reza Tavakoli, Fatemeh Rahmati Najarkolaei, Arasb Dabagh Moghadam, Alireza Khoshdel Pages 206-213
  Aims

  Chronic diseases resulting from unhealthy nutrition and lifestyle، cause more than 70 percent of deaths in developed and developing countries. This study aims to assess the Knowledge، beliefs and behaviors of medical students in the military environment on the healthy dietary pattern based on health belief model (HBM).

  Methods

  In this cross-sectional study، the number of 242 students from three schools with age range from 18 to 32 years of military universities، which were selected by stratified random sampling. The questionnaire including the HBM constructs (Self efficacy، perceived benefits، perceived barriers and perceived threat)، demographic variables، knowledge and behavior questions were used.

  Results

  The mean for students’ Knowledge in three levels of in poor، moderate and good were determined respectively، 6. 6 percent، 58. 7 percent and 34. 7 percent، the HBM constructs were 0. 8 and 31 and 68. 2 percent and Performance level were14، 5. 78 and. 7. 4 respectively.

  Conclusion

  knowledge and practice in the study population was not desirable and education intervention by proper consideration of the factors affecting the pattern of food consumption practice is necessary.

  Keywords: health belief model, knowledge, Practice, food consumption pattern
 • Ebrahim Ebrahimisani, Kianoosh Hashemian, Farideh Dvkanh A. Pages 214-220
  Aims
  Among the social groups that are conscript soldiers serving in prisons throughout the country، affected by mental stress، the formation of incompatible behaviors، risk behaviors and… Can get. The purpose of this study، the efficacy of group psychotherapy in increasing self-interaction analysis prisons، North Khorasan is the duty of soldiers.
  Methods
  This quasi-experimental study in 1389 on 30 soldiers Bojnourd prison، with random assignment of two groups of 15 patients (control test) was performed. The ten-session treatment group (a 90 minute session per week) were the control group received no special treatment. To assess the self-test was used in the first and last treatment. Data using independent and paired t-test analysis and were compared with SPSS16 software.
  Results
  The overall mean self-esteem before and after the intervention and control groups، respectively، 25/33 ± 5/58 and 27/00 ± 5/41 respectively. The overall mean self-esteem before and after the intervention groups، respectively، 24/8 ± 5/58 and 36/53 ± 5/34 respectively. Overall self-esteem scores in the test group than the control group after intervention was significantly higher (p=0/0001.
  Conclusion
  The pattern of group therapy Interactive analysis in prison environment، not only soldiers were effective in increasing self esteem، but also improve the performance and behavior will improve their interpersonal relationships.
  Keywords: Self, steem, interactive analysis, treatment groups, soldiers, prison
 • Morteza Izadi, Seyed Ahmad Musavi, Seyed Kamal Foroutan, Seyed Mostafa Sadat, Alireza Salehi, Shahram Shirvani, Morteza Jan Nesari, Ali Majidpur, Seyed Emad Sadat, Hamed Talakub, Muhamad Ali Amerian, Afshin Mahd Arian, Seyed Ali Nourbakhsh, Nematollah Joneidi Jafari Pages 222-225
  Aims
  Osteomyelitis is a bone infection that is caused by pyogenic bacteria، Mycobacterium tuberculosis، or fungus. This study has performed to determine the best experimental antibiotic treatment of chronic osteomyelitis due to Staphylococcus aureus infection.
  Method
  This cross-sectional study was conducted، on 145 war veterans with osteomyelitis from 2007 to 2011. T test method was used to find the sensitivity and antibiotic resistance in patients with Staphylococcus aureus.
  Results
  Our findings were classified to 3 categories: sensitive، resistant and moderately susceptible. The most effective antibiotic on S. aureus was Vancomycin that wasn’t resistance in none of the cultures، 36% of the cultures were sensitive to vancomycin. On the second category there was Ticoplanin with 5. 0% resistance. The most ineffective antibiotic was Cotrimoxazole that 73% of cultures were resistant to it. In 54. 8 percent of cultures staphylococcus were as reported resistance to Meticilin. In 107 % of Staphylococcus aureus resistant species were sensitive to cotrimoxazole.
  Discussion
  According to taking the culture is different at least from 24 hours to 15 days، prepared specimens in smear were observed from positive cocci. Vancomycin or Ticoplanin can be used to the time of preparation of culture results. To decide selecting each of these antibiotics many factors such as Cost، availability of medication، discharge، and drug side effects are important.
  Keywords: Chronic Osteomyelitis, Staphylococcus Aureus, Resistance, Veteran
 • Ramezan Ali Ataee, Mahmod Ghorbani, Mahdy Kamali, Reza Ranjbar, Ali Karami Pages 226-234
  Aim
  The aim of this study was to standardize the molecular detection Staphylococcus aureus enterotoxin C gene method.
  Materials And Methods
  Based on gene bank data، the PCR molecular method was set up for detection of entC gene in Staphylococcus aureus isolated from human subjects (300 isolated strains were assayed). The PCR Product was sequenced and were compared with the standard gene. By using the ELISA test، ability to produce enterotoxin C of all strains which hair born entC gene were evaluated and analyzed by ELISA kit.
  Results
  The results showed that the molecular technique of PCR is well set up. Because، the first primer pair amplified a 102bp fragment and the second primer pair were amplified a 1223bp fragment with ease. Multiple Alignment the sequence of 1223bp fragment with the reference gene showed 99 percent compliance. They translated form shows only difference in position 218 which the alanine was replace the valine. Using ELISA test the toxigenicity of all strain containing entC gene was shown that the 37% of strains contained the entC gene.
  Conclusion
  in addition of coagulase positive Staphylococcus aureus strains coagulase negative strains have ability to produce supperantigenic enterotoxins. This research provides a simple and quick confirmation and identification method of which capable detect enterotoxin C-producing strains and it has been standardized. Because of the diagnosis the supperantigens could represent valuable guide for proper treatment and prevention of complications of them.
  Keywords: standardization, staphylococcus aureus, entC, PCR