فهرست مطالب

 • پیاپی 3 (بهار و تابستان 1389)
 • تاریخ انتشار: 1390/10/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سید حمید خداداد حسینی، سهیلا خدامی صفحه 1
  هدف این تحقیق، بررسی انتخاب کانال صادراتی شرکتهای کوچک و متوسط (SME) تولید و صادر کننده موادغذایی در زمانی است که ازاینترنت به عنوان ابزار اطلاعاتی و ارتباطاتی در محیط بین الملل استفاده می کنند. برای مشخص نمودن تاثیر اینترنت بر کانالهای صادراتی و اینکه چگونه امکانات اینترنتی و استفاده از اینترنت بر انتخاب کانالهای صادراتی تاثیر دارد، دو مدل مفهومی ارائه شده است؛ مدل اول، ارتباط بین امکانات اینترنتی و انتخاب صادرات را می آزماید و مدل دوم به طور خلاصه، مفاهیم و ارتباطاتی ارائه می کند که استفاده از اینترنت را به انتخاب صادرات مستقیم SME ها اتصال می دهند. در مدل دوم از مدل فرایندی جهانی شدن و تئوری هزینه مبادله برای تشریح این مساله که چگونه امکانات اینترنتی و استفاده از اینترنت بر انتخاب صادراتی SME ها تاثیر دارد،استفاده شد. مدل فرآیندی جهانی شدن در شرکتهای مورد مطالعه پذیرفته شد، ولی میزان کسب اطلاعات بازارهای خارجی با استفاده از اینترنت میزان قابل توجهی نیست.استفاده از تئوری هزینه مبادله نیز برای تشریح پدیده مذکور، نتایج سوال برانگیزی را ایجاد نمود.از یک طرف، یافته ها نشان می دهد که استفاده از اینترنت می تواند عدم اطمینان رفتاری شرکت های مورد مطالعه را کاهش دهد، ولی از طرف دیگر، این کاهش عدم اطمینان رفتاری شرکای خارجی، هزینه مبادلات را تنها اندکی کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: بانکداری اینترنتی، [ادراک از] مفید بودن، [ادراک از] سهولتکاربرد، ریسک ادراکی، مدل یابی معادلات ساختاری
 • یحیی زارع مهرجردی، حجت الله مومنی، شاهین برقی صفحه 27
  اداره یک سازمان نیازمند حل مسائل و عملیاتی نمودن طرح های خود از طریق برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات، سازماندهی و به کارگیری ترکیب قابل قبول و مطلوبی از نیروی انسانی و امکانات مادی است. در به کارگیری نیروهای برون سازمانی، پیمانکاران به عنوان جزء لاینفک و بسیار مهم در فرایند اجرای پروژه ها مطرح می گردند. انتخاب پیمانکاران در پروژه های ساخت و نصب، یکی از عرصه های مهم تصمیم گیری در شرکت های پتروشیمی را تشکیل می دهد که دارای شرایط تصمیمات چند معیاره هستند. نتایج این تصمیات اثر مهمی بر اجرای پروژه از لحاظ زمانی، کیفیت و هزینه (با توجه به هزینه استهلاک و خوابیدگی سرمایه و ضرر ناشی از عدم تکمیل و تحویل به موقع پروژه) می گذرد و در بعضی مواقع، امکان توجیه اقتصادی پروژه را در بر دارد. با اولویت بندی معیارهای تعیین کننده و اثرگذار در تصمیم گیری، انتخاب پیمانکار انجام و تعیین مستندات منطقی علمی یک سیستم پشتیبانی از تصمیمات حاصل می شود، به گونه ای که با هر گونه جابجایی در سطوح مدیریت، این معیارها، اولویتها و استانداردهابرای تصمیم گیری مدیران ارشد اثرگذار بمانند. در این پژوهش، با استفاده از رویکرد MCDM، معیارهای شناسایی شده در رتبه بندی پیمانکاران پروژه های پتروشیمی مورد بررسی قرار گرفته و با طرح پرسشنامه ای، موثرترین معیارها در این زمینه شناسایی گردید. سپس، با استفاده از پرسشنامه دیگری، نظریات خبرگان (حاوی اطلاعات کلی یک مناقصه شامل پروژه و 5 پیمانکار شرکت کننده در آن) جمع آوری شد و با به کارگیری تکنیک های تاپسیس و بردا، ارزیابی انجام گرفت و برترین پیمانکار بعنوان برنده مناقصه معرفی گردید. در نهایت، فرآیند تصمیم گیری به همراه راهکارهایی برای به کارگیری این روش و پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ارائه گردیده است.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری های چندمعیاره، پیمانکار، کارفرما، پروژه، مناقصه، رتبه بندی و انتخاب
 • محمدرضا مهرگان، علی محقق، محمد سماواتی صفحه 51
  با توجه به اهمیت انتخاب فن آوری مناسب از سویی و ضرورت هماهنگی خریدار و تامین کننده در انتخاب فن آوری متناسب با نیاز مشتریان ازسوی دیگر، این مقاله سعی دارد تا در شرایطی که به علت تغییر در نیاز مشتری، لازم است تا هم خریدار و هم تامین کننده اقدام به انتخاب و کسب تکنولوژی تولید کنند و با توجه به نقش «رابطه خریدار- تامین کننده» در مرحله انتخاب فن آوری، یک مدل برنامه ریزی آرمانی جهت انتخاب هم زمان تکنولوژی(برای خریدار و تامین کننده) ارائه نماید. این مدل به دنبال دستیابی به سه هدف در سه سطح اولویت است که در راستای این اهدافالزامات مورد نظر و محدودیت های هریک از سازمان ها مورد توجه قرار می گیرد و همچنین بر لزوم هم گرایی بین دو گزینه منتخب تاکید می شود. در نهایتاین مدل با انتخاب دوفن آوری که ظرفیت های دو سازمان را تا حد امکان مشابه یکدیگر می سازد، از سرمایه گذاری های بی مورد و ایجاد ظرفیت های باز و بی استفاده در دو سازمان ها جلوگیری می کند.
  کلیدواژگان: انتخاب فن آوری، رابطه خریدار، تامین کننده، برنامه ریزی آرمانی
 • علی ملاحسینی، محمد علی فرقانی، بریار مرادخانی صفحه 78
  هدف این تحقیق، بررسی تاثیر ابعاد قابلیت یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی در شرکت-های کوچک و متوسط شهرستان کرمان و اولویت بندی عوامل موثر در افزایش عملکرد بوده است. در این راستا، پرسشنامه استاندارد ابعاد قابلیت یادگیری سازمانی چیوا و همکاران و(2007) و عملکرد سازمانی لی و آتوهن گیما(2001) استفاده شد.ابزار تحقیق پس از تایید روایی و پایایی ابزار تحقیق در بین 171 شرکت مورد مطالعه، توزیع شد. پس از تجزیه و تحلیل داده ها مشخص شد که تمامی ابعاد قابلیت یادگیری سازمانی بر عملکرد SME ها تاثیر مثبت دارند. با استفاده از پرسشنامه دیگری که در قالب فرایند تحلیل سلسله مراتبی تنظیم گردیده بود، عوامل شناسایی شده موثر بر عملکرد، اولویت بندی گردید. دیدگاه سیستمی بیشترین سهم را در افزایش عملکرد شرکت های کوچک و متوسط داشت و به ترتیب، تصمیم گیری مشارکتی، فضای باز و تجربه گرایی، تعامل با محیط بیرونی و در نهایت ریسک پذیری از جمله عوامل تاثیر گذار بعدی بودند.
  کلیدواژگان: قابلیت یادگیری سازمانی، عملکرد، شرکت های کوچک و متوسط (SME)، روشAHP
 • اکبر عالم تبریز، محمد باقر زاده آذر صفحه 96
  فرآیند تحلیل شبکه ای متدولوژی پیچیده ای است و نسبت به متدولوژی سنتی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی نیازمند مقایسات بیشتری است و تلاش مضاعفی را می طلبد.در پاسخ به افزایش رقابت، کوتاه شدن چرخه عمر محصولات و تغییر سریع سلیقه مشتریان، بسیاری از سازمان ها بر زنجیره تامین، به عنوان وسیله ای برای دستیابی به مزیت رقابتی بلند مدت، تاکید و تمرکز نموده اند. یکی از اجزای مهم مدیریت زنجیره تامین مساله ارزیابی، رتبه بندی و انتخاب تامین کنندگان است، که این فرآیند در اصل یک مساله تصمیم گیری چند معیاره است. مسائل مربوط به گزینش تامین کننده، مسائلی پیچیده هستند که ممکن است بسیاری دغدغه های کمی و کیفی را به همراه داشته باشند. با توجه به ماهیت چند معیاره انتخاب تامین کنندگان، فرآیند تحلیل شبکه ای به عنوان مدلی قدرتمند و قابل اطمینان می تواند به کاربرده شود. همچنین فرآیند تحلیل شبکه ای به عنوان ابزار تجزیه و تحلیل تصمیم برای حل مسائل چند معیاره گزینش تامین کننده که شامل وابستگی های درونی اند قابل استفاده است.برای نشان دادنکاربردی بودنمدل پیشنهادی، موردیبه عنوان مثال نیز ارائه شده است که خروجی مدل رتبه بندی نهایی و عوامل مهم در ارتباط با تصمیم گیری را نشان می دهد و با استفاده از این اطلاعات، تصمیم-گیرندگان می توانند جهت انتخاب تامین کننده راهبردی اقدام نمایند.
 • محمد تقی تقوی فرد، مصطفی ترابی صفحه 117
  در این مقاله رابطه میان توانمندی های مدیریتی شرکت های کوچک مستقر در مراکز رشد پارک های علم و فناوری کشور در مراحل اولیه رشد بر عملکرد آنها بهره گیری از نظرات یک گروه کارشناسی و خبره شامل 38 نفر از مدیران بررسی می شود. این بررسی نشان می دهد که سازه توانمندی های مدیریتی دارای سه بعد است: توانمندی بازاریابی، توانمندی مالی/ عملیاتی و توانمندی های فناورانه. رابطه مثبت میان دو سازه اول و متغیر عملکرد کمک می کند تا فعالیت های کلیدی و بحرانی در مراحل اولیه رشد شناسایی شود. به نظر می رسد عامل غالب٬ همان توانمندی بازاریابی باشد. علاوه بر این٬ سطح توانمندی بازاریابی همراه با فرض وجود منابع مالی مطمئن خارج از شرکت نیز مطالعه و بررسی شده و نتایج نشان می دهد هرچه مدیران شرکت توانایی های مدیریتی بیشتری داشته باشند آن شرکت در کسب منابع مالی از منابع خارجی موفق تر است. در عین حال٬ آموزش های هدف دار و حمایتی نیز عاملی تاثیر گذار و تعیین کننده در جهت ایجاد و تقویت این توانمندی ها هستند.
  کلیدواژگان: توانمندی های مدیریتی، اقدامات مدیریتی، مرکزرشدفناوری، پارک علم و فناوری، برنامه های آموزشی
 • غلامرضا ملک زاده، مصطفی کاظمی صفحه 140
  در این مقاله رابطه میان توانمندی های مدیریتی شرکت های کوچک مستقر در مراکز رشد پارک های علم و فناوری کشور در مراحل اولیه رشد بر عملکرد آنها بهره گیری از نظرات یک گروه کارشناسی و خبره شامل 38 نفر از مدیران بررسی می شود. این بررسی نشان می دهد که سازه توانمندی های مدیریتی دارای سه بعد است: توانمندی بازاریابی، توانمندی مالی/ عملیاتی و توانمندی های فناورانه. رابطه مثبت میان دو سازه اول و متغیر عملکرد کمک می کند تا فعالیت های کلیدی و بحرانی در مراحل اولیه رشد شناسایی شود. به نظر می رسد عامل غالب٬ همان توانمندی بازاریابی باشد. علاوه بر این٬ سطح توانمندی بازاریابی همراه با فرض وجود منابع مالی مطمئن خارج از شرکت نیز مطالعه و بررسی شده و نتایج نشان می دهد هرچه مدیران شرکت توانایی های مدیریتی بیشتری داشته باشند آن شرکت در کسب منابع مالی از منابع خارجی موفق تر است. در عین حال٬ آموزش های هدف دار و حمایتی نیز عاملی تاثیر گذار و تعیین کننده در جهت ایجاد و تقویت این توانمندی ها هستند.
  کلیدواژگان: توانمندی های مدیریتی، اقدامات مدیریتی، مرکزرشدفناوری، پارک علم و فناوری، برنامه های آموزشی
|
 • Seyyed Hamide Khodadad Hoseini, Soheila Khodami Page 1
  This study surveys small and medium-sized enterprises (SMEs) choices of export channels (direct vs. indirect export), when the internet is used as an informative and communicative tool in the international environment. For the purpose of this study, which is to determine whether the internet affects the choices of export SMEs distribution channels, and if so, how internet capability and internet use influence those exporting choices, however, two conceptual models are proposed? The first model is developed to test the critical relationship between internet capability and the firm choice of direct export. The second model briefly illustrates proposed constructs and their relationships to internet use with the direct-export choice of SMEs. In the second model, the stage model of internationalization and Transaction cost theory wereused to explain how the Internet capabilities and use could impact on the export channel choices of SMEs. The theoretical explanation of the stage model of internationalizationhas been supported by the survey data but the degree of information from foreign markets that were gained by using of internet is not considerable. Using transaction cost theory to explain the phenomenon that created some questionable results. On the one hand, findings show that internet use can reduce foreign business partner's behavioral uncertainty, perceived Iranian manufacturing and exporting food SMEs. But, on the other hand, they show that reduced behavioral uncertainty of foreign partners will not result in lower transaction costs.
  Keywords: Internet, Export Channels, SMEs, The Stage Model of Internationalization, Transaction Cost Theory
 • Yahya Zare Mehrjardi, Hojatollah Momeni, Shahin Barghi Page 27
  In this article, we defined the priorities for contractors of city hall's projects using Multiple Criteria Decision Making technique. We used MCDM because there are some quantities and qualities criteria in contractor selection problem. To determine the priority of our contractors and to allocate each relevant criterion its own weights or importance, there has been used questionnaire. We ask our DM about importance of each criterion. Priority has been done with the assistance of BORDA and TOPSIS techniques. We have applied and use TOPSIS to rank and select a contractor in a specific project in city hall.Hopefully with this dissertation near to complete, a new opinion will be opened with regard to the tenders and contractor selection issue in public and industrial section and the topic will put forward for more disscussion nationwide along with some new proposals and views.
 • Mohammad Reza Mehregan, Ali Mohaghegh , Mohammad Samvati Page 51
  Selecting of the most appropriate technology among the available technology options is one the most important decisions that is made in the firm. Also, it is very important for the buyer and the supplier to be corresponding in selecting the most appropriate technology which is compatible with the needs of customer. Based on these issues, in this paper with regard to the role of buyer - supplier relationship in technology selection phase, attempt has been made to propose a goal programming model for the situation that as a result of some change in customer request, both buyer and supplier have to select and implement new technology. In this model, we try to achieve three goals in three priorities and through these goals, the firms’ requirements and limitations are considered and also the importance of similarities in main functions of tow technologies is emphasized. Finally, through selecting two corresponding technologies with similar functioning, the model prevents wrong investment in options which may create unused capacities.
  Keywords: Technology Selection, Buyer, Supplier Relationship, Goal Programming
 • A.Mollahoseini, M.A.Forghani, B.Moradkhani Page 78
  The purpose of the present research is to Investigate the impact of organizational learning capability on SME performance in Kerman and classifying the drivers effective on the performance of the SME’s. In order to achievie the research goals, Chiva et al(2007) and organizational learning capability’s questionnaire and Li H& Atuahene- Gima K (2001) performance questionnaire have been used. The validity and reliability of questionnaires in the target population is examined and approved. The sample of this study consist of 171 enterprises.Findings shows that there is a positive and significant relationship between organizational learning capability and SME performance in the kerman then, second questionnaire about Analytic hierarchy process (AHP) classify driverseffective of performanceof Small and Medium sized Enterprise.Systems perspectives had maximum share in the increase of the performanceof Small and Medium sized Enterprise and participative decision making, openness and experimentation, interaction with the external environment, and risk taking are other factors.
  Keywords: Organizational learning Capability, Performance, Small, Medium Enterprise, AHP Method
 • Akbar Alam Tabriz, Mohammad Bagherzadeh Azar Page 96
  Manufacturing companies need human management, saving in cost, services and responding to customers for competition. Programs such as TQM, JIT and TPM help organizations for competition. Manufacturing companies which better imply these programs have better advantages. For implying such programs, we should first recognizing the practices which results in the format. Each program contains set of practices. Some of these practices are included in other programs also, which are called common practices. The practices included only in one program are called unique practices. The purpose of this paper is to recognize the unique and common practices of TQM, JIT and TPM using Delphi fuzzy.According to the literature review, practices of these above programs were extracted, then by using Delphi fuzzy and on the basis of expertise view of ceramic and tiles of Yazd state, all the practices were categorized into two groups, common practices of three programs and unique practices of each program.
  Keywords: Total Quality Management, Just, in, Time, Total Productive Maintenance
 • M.T.Taghavifard , M. Torabi Page 117
  This research is proposed to detect the effective factors on the adoption of mobile banking services by using Technology Acceptance Model (TAM), and Diffusion of Innovation Theory based on the advices from national banking specialists. The model divides the effective factors on the adoption of mobile banking services to the three parts: mobile banking technology, psychological, and demographic characteristics. In this research, we have used a descriptive-field study methodology by taking samples from 666 customers. Also, descriptive statistics analysis as well as statistical inferences are used to find out the effective factors on the adoption of mobile banking services. According to the results of this research, among different mobile banking technology characteristics, the compatibility variables, the cost of using the technology, trial ability and profitability were ranked by customers as effective factors on the adoption of mobile banking services. It is worth mentioning that the other factors such as complexity and perceived risk were not much important in using mobile banking services from the customer's perspective. Among the psychological characteristics, venturesomeness, and attitude toward change were ranked by customers as effective factors of using these facilities. The result shows that the opinion leadership was not an important factor for using mobile banking services.
  Keywords: Information Technology, Electronic Services, Electronic Banking, Mobile Banking
 • Gholamreza Malekzadeh, Mostafa Kazemi Page 140
  This paper explores the relationship between the selected facets of small business managerial capabilities and their early stage performance. Every new venture has a certain potential to contribute to economic output, employment and renewal of the industrial structure. Research about the factors that influence the performance of emerging small businesses can play a key role in the development of public policy in this area. This study examines the impact of managerial capability on small business performance. Using a sample of small enterprises in Science and TechnologyParks, it was found that managerial capability had three dimensions: marketing management, financial/operations management, and technological capability. The positive relationship between the first two constructs and the performance variables help to identify the key management activities during start-up stage. The dominant catalyst appears to be marketing capability. Furthermore, the level of marketing capability was found to be associated with the proportion of financing secured from outside sources.
  Keywords: Economic, Development, SME'S, Job creation, Innovation