فهرست مطالب

پژوهش های ژئومورفولوژی کمی - سال یکم شماره 2 (پاییز 1391)
 • سال یکم شماره 2 (پاییز 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/11/07
 • تعداد عناوین: 9
|
 • ابوالقاسم گورابی، مجتبی یمانی صفحه 1
  تحلیل روابط بین ویژگی های مورفومتری حوضه‎ی زهکشی مخروط افکنه از موضوعات اساسی هیدروژئومورفولوژیکی است که این پژوهش بدان پرداخته است. برای استخراج مرز و 21 عامل مورفولوژیک از 30 حوضه و مخروط افکنه در قلمرو ایران مرکزی، از داده های رقومی ارتفاعی و نرم افزار WMS 8.4استفاده شده است. تدقیق مرز حوضه ها و مخروط افکنه ها استخراجی با همپوشانی آنها بر روی تصاویر مختلف انجام شد. تحلیل آماری در محیط نرم افزارهای آماری انجام گرفته است. ارتباط بین شاخص های ژئومورفیک حوضه مخروط افکنه به دو گروه پارامترهای وابسته و غیر وابسته تقسیم می شوند. نتایج نشان می دهند که الگوی کلی همبستگی بین پارامترهای بیست‎ویک‎گانه فوق در ایران مرکزی با الگوی کلی نواحی دیگر یکسان است. میزان همبستگی بین پارامترهای وابسته با کاهش قلمرو پژوهش از سطح ناحیه‎ی ایران مرکزی به سطح مناطق کوچک تر افزایش یافته و با مقیاس بررسی، ارتباط تنگاتنگی دارند. سطح همبستگی بین پارامترهای ژئومورفیک حوضه مخروط افکنه از گروه هایی با مساحت زیاد به گروه هایی با مساحت کمتر، افزایش می یابد. در بین پارامترهای مورد بررسی، همبستگی و ارتباط بین مساحت، شیب و طول حوضه های زهکشی مخروط افکنه ها، به صورت زوج های مختلف (6 رابطه) نسبت به پارامترهای دیگر ژئومورفیک بیشتر است. همبستگی بین پارامترهای حوضه مخروط افکنه در مناطق کمابیش همگون هیدرو اقلیمی اکولوژیکی در ایران مرکزی، نسبت به کل ایران مرکزی بیشتر است. نتایج نشان می دهند که ضرایب رابطه های اختصاص یافته به ارتباط مخروط افکنه حوضه‎ی زهکشی در سراسر قلمرو ایران مرکزی که در طبقه بندی های اقلیمی منطقه‎ی خشک و نیمه‎خشک به شمار می‎روند یکسان نبوده و تفاوت های چشمگیری دارند. این بررسی همچنین نشان می دهد که بین برخی از پارامترهای ژئومورفیک حوضه و مخروط افکنه همبستگی معناداری وجود ندارد. لذا پیشنهاد می گردد، در تحلیل روابط اختصاصات حوضه- مخروط افکنه با روابط ارائه شده در منابع موجود، بهتر است از نتایج حاصل از بررسی های حوضه های مجاور و در حد امکان، منطقه ای استفاده شود.
  کلیدواژگان: مخروط افکنه، حوضه‎ی زهکشی، ایران مرکزی، پارامترهای مورفومتری
 • ندا جباری، محمدرضا ثروتی، محمد مهدی حسین‎زاده صفحه 17
  حوضه‎ی آبخیز حصارک در شمال‎غرب شهر تهران، در ناحیه‎ی زمین‎شناختی البرز مرکزی واقع شده است. با توجه به فعال بودن حرکات کوه‎زایی در برخی از نواحی ایران و برای آگاهی از میزان فعالیت نیروهای درونی و تکتونیکی در منطقه‎ی مطالعاتی، از هشت شاخص ژئومورفیک که عبارت‎اند از: شاخص‎های منحنی هیپسومتریک و انتگرال هیپسومتریک، شاخص پیچ‎وخم پیشانی کوهستان، شاخص‎های عدم تقارن حوضه‎ی زهکشی و تقارن توپوگرافی عرضی، شاخص نسبت پهنای کف دره به ارتفاع دره، شاخص گرادیان طولی رودخانه و شاخص پیچ‎وخم رودخانه استفاده شده است. به‎طورکلی، دانش تکتونیک ژئومورفولوژی، مطالعه‎ی ساختارهایی است که بر اثر تکتونیزم و عکس‎العمل میان فرآیندهای تکتونیکی و ژئومورفولوژیکی حاصل شده‎اند. رودخانه‎ی فصلی حصارک، حوضه‎ی آبخیز حصارک را زهکشی کرده و از به‎هم‎پیوستن دو شاخه‎ی اصلی تشکیل شده است. بنابراین، هر شاخه به‎عنوان یک زیرحوضه در نظر گرفته شده و شاخص‎های ژئومورفیک برای هر زیرحوضه، جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به ویژگی‎های خاص هر یک از شاخص‎ها و نتایج حاصل از آنها در سه زیرحوضه، مشخص شد که حوضه‎ی حصارک از نظر تکتونیکی جزء مناطق فعال است.
  کلیدواژگان: تکتونیک ژئومورفولوژی، شاخص‎های ژئومورفیک، رودخانه‎ی حصارک، حوضه‎ی آبخیز حصارک
 • مهران مقصودی، صمد شادفر، محمد عباسی صفحه 35
  یکی از انواع فرسایش آبی که موجب تخریب اراضی و برهم‎خوردن تعادل در پهنه های منابع طبیعی و اراضی کشاورزی می‎شود و خسارات سنگینی به‎بار می‎آورد، پدیده‎ی فرسایش خندقی است. برای کنترل این پدیده، شناخت عوامل موثر و پهنه بندی حساسیت اراضی نسبت به آن، اهمیت ویژه ای دارد. تخریب اراضی، بر هم خوردن منظر زمین و تعادل اکولوژیک و به مخاطره افتادن منابع زیستی در این مناطق، ازجمله موارد دیگری است که پژوهش درباره‎ی فرسایش، به‎ویژه فرسایش خندقی در اراضی استان قم را گریزناپذیر و الزامی می‎کند. در همین راستا، حوضه‎ی آبخیز زواریان در استان قم، برای انجام پژوهش انتخاب شده است. روش های مختلفی برای پهنه بندی حساسیت اراضی به فرسایش خندقی وجود دارد. در این پژوهش از شاخص همپوشانی برای پهنه بندی در منطقه استفاده شد. برای تهیه‎ی نقشه‎ی حساسیت فرسایش خندقی از عکس‎های هوایی، تصاویر ماهواره‎ایETM+ و برای عملیات میدانی از GPS استفاده شد. بررسی ها نشان داد که جنس زمین، شیب، منابع و قابلیت اراضی، جهت شیب و کاربری اراضی، عوامل اصلی موثر در وقوع فرسایش خندقی هستند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که واحدهای سنگ‎شناسی Q2 (تراس‎های جوان و مخروط‎افکنه های درشت‎دانه دوره‎ی کواترنری) 41/94 درصد و تیپ اراضی دشتی و تپه‎ماهوری 96/99 درصد از مناطق تحت تاثیر فرسایش خندقی را به خود اختصاص داده اند، درضمن طبقه‎ی شیب 0-10 درصد (87/84 درصد)، جهت شیب شمال، مشرق و جنوب‎شرقی با (06/69 درصد) و کاربری مراتع متوسط و زمین های کشاورزی(85/98 درصد) دارای بیشترین گسترش مناطق تحت تاثیر فرسایش خندقی در حوضه‎ی آبخیز مورد مطالعه هستند.
  کلیدواژگان: ژئومورفولوژی، حساسیت اراضی، فرسایش خندقی، شاخص همپوشانی، حوضه‎ی زواریان قم
 • محمد جعفر زمردیان، ریحانه برومند صفحه 53
  رشته‎کوه بینالود یک سیستم چین‎خورده‎ی تراستی است که در شمال‎شرق ایران واقع شده و افزون‎بر فرایند‎های آغازین و حرکات دامنه‎ای، فرایند‎های جریانی و رودخانه‎ای آن را دگرگون‎کرده و لندفرم‎‎های آبی گوناگون و متعددی را، چه در پیکره‎ی کوهستان و چه در نقاط پایکوهی و دشت‎‎های مجاورش خلق کرده است. یکی از بارزترین و مهم‎ترین لندفرم‎‎ها‎ی بیان‎شده، شکل‎گیری مخروط‎افکنه‎‎های متنوع در پایکوه‎‎های شمالی و جنوبی بینالود است که از دیدگاه منشا و ژنز، شکل و ابعاد کمی (تعداد، وسعت، و...) تفاوت‎‎های بارز و آشکاری را از خود نشان می‎دهند. این تفاوت‎‎های ژئومورفولوژیکی مخروط‎افکنه‎‎های شمالی و جنوبی بینالود، معلول دخالت عوامل و عناصر هیدرومورفوتکتونیکی بوده و در پتانسیل‎‎ها و تنگنا‎های محیطی، پیدایش و تعدد سکونتگاه‎‎های شهری و روستایی و نیز، فعالیت‎‎های وابسته به آنها تاثیرگذار بوده است. ازجمله اینکه مخروط‎افکنه‎‎های دامنه‎ی شمالی، از نظر کشاورزی دارای منابع آب و خاک فراوان و مطلوب بوده، درحالی‎که مخروط‎افکنه‎‎های دامنه‎ی جنوبی دچار تقطیع شده و این قطعه‎قطعه‎شدن و کوچکتر بودن مخروط‎‎های مذکور، مانع هرگونه فعالیت می‎شود. بنابراین شناخت مخروط‎افکنه‎‎های منطقه، هم از دیدگاه پژوهش‎های بنیادی و هم از دیدگاه برنامه‎ریزی محیطی، امری ضروری و مهم به‎شمار می‎آید. از این رو، پژوهش پیش رو برپایه‎ی روش تاریخی و به‎ویژه، روش تجربی بوده و بر اساس آن به واکاوی مساله پرداخته است. در راستای انجام این پژوهش و رسیدن به اهداف آن، هم‎زمان با انجام عملیات میدانی و آزمایشگاهی و کارگاهی (مانند تفسیر اسناد جغرافیایی و گرانولومتری) از مدل‎‎های ژئومورفولوژیکی (استرالر) و نرم‎افزار‎های GIS، ArcGIS هم استفاده شده است. نتایج به‎دست‎آمده نشان می‎دهد که عوامل گوناگونی در بروز تفاوت‎‎های ژئومورفولوژیکی مخروط‎افکنه‎‎های شمالی و جنوبی بینالود تاثیرگذار بوده و در این میان عوامل تکتونیکی (چین خوردگی‎‎های تراستی بینالود) و عوامل هیدرومورفوتکتونیکی بیشترین نقش را داشته‎اند.
  کلیدواژگان: مخروط‎افکنه، بینالود، مورفوژنز، هیدرومورفوتکتونیک
 • سیاوش شایان، غلامرضا زارع، محمد شریفی کیا، شهرام امیری صفحه 73
  یکی از لندفرم‎ها و چشم اندازهای جالب در طبیعت، گنبدهای نمکی هستند. این پدیده ویژگی های منحصربه‎فردی دارد و از نقطه نظر ژئومورفولوژی این عارضه از اهمیت شایانی برخوردار است. گنبدهای نمکی با رخنه‎ی توده های نمک در پوش سنگ رسوبی و رساندن خود به سطح زمین تشکیل شده اند. این عمل بر اثر چگالی کمتری که سنگ نمک از پوش سنگ خود دارد و همچنین به‎دلیل نیروهای تکتونیکی و خاصیت ویسکوپلاستیکی نمک انجام می گیرد. گنبد نمکی کرسیا، ازجمله‎ی این لندفرم ها بوده که در جنوب شرقی استان فارس و شمال دشت داراب واقع شده است. این گنبد نمکی در گذر زمان با تاثیرپذیری از عوامل درونی و بیرونی دچار تغییراتی شده است. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی، تصاویر ماهواره ای، روش پیمایشی و تحلیلی به بررسی این اشکال پرداخته شود. نتایج نشان داد که اشکال ژئومورفولوژیکی جالبی، ازجمله مخروط افکنه نمکی، خزش نمکی، چشمه‎ی نمکی، رودخانه‎ی نمکی و اشکال گل کلمی در اطراف گنبد نمکی کرسیا به‎وجود آمده است. در بین این اشکال، مخروط نمکی بیشترین وسعت را به‎خود اختصاص داده است. گنبد نمکی کرسیا با داشتن چندین پدیده‎ی ژئومورفولوژیکی، از ارزش علمی آموزشی و زمین‎گردشگری برخوردار است.
  کلیدواژگان: گنبد نمکی، تکتونیک نمکی، کرسیا، اشکال ژئومورفولوژیکی، روش پیمایشی، تحلیلی
 • منصور جعفر بیگلو، سجاد باقری سیدشکر، سعید نگهبان صفحه 87
  سیستم‎های رودخانه‎ای به‎شدت به تغییرات زمین‎ساخت حساس هستند و در واکنش به حرکات زمین ساختی، دچار تغییراتی در ویژگی‎های ژئومورفولوژیکی بستر و تغییرات بستر خود می‎شوند. این تغییرات موجب پیدایش آثار مخربی روی زمین‎های کشاورزی، نواحی مسکونی و سازه‎های اطراف رودخانه می‎شود. در این پژوهش رودخانه‎ی گیلان‎غرب به طول 20 کیلومتر از لحاظ آثار نوزمین ساخت مورد بررسی قرار می‎گیرد. با استفاده از عکس‎هایی هوایی سال 1344، تصاویر ماهواره‎ای TM سال 1365 و تصاویر IRS سال 1381 مسیر رودخانه، در سه دوره‎ی زمانی در محیط نرم افزارArcGIS رقومی شده و تغییرات بستر، تعداد مئاندرها و تغییرات طول رودخانه در این سه دوره محاسبه شده است. در ادامه برای اثبات تاثیر فعالیت‎های نوزمین ساختی، شاخص‎های ژئومورفیک SL و S محاسبه شد و نیمرخ طولی رودخانه مورد تحلیل قرار گرفت. درنهایت با بازدیدهای میدانی از منطقه، شواهد ژئومورفولوژیکی آثار نوزمین ساخت بر رودخانه‎ی گیلان‎غرب شناسایی شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که طی دوره‎ی زمانی 37 ساله، نوزمین ساخت عامل اصلی تغییرات رودخانه‎ی گیلان‎غرب بوده است. به‎دلیل شدت فعالیت‎های نوزمین ساختی، میزان تغییرات رخ داده در رودخانه طی دوره‎ی زمانی 1365 تا 1381 شدیدتر از دوره‎ی زمانی 1344 تا 1365 بوده است و این امر توسط جابه‎جای بیشتر بستر، تغییرات تعداد مئاندرها، طول رودخانه و میزان حداکثر جابه‎جایی رخ داده در این دوره و همچنین مقادیر کمی شاخص‎های ژئومورفیک و شواهد ژئومورفولوژیک و تفسیر نیمرخ طولی رودخانه تایید می‎شود. الگوی رودخانه در قسمت‎های کم‎شیب‎تر از نوع مئاندری و در مناطق پرشیب‎تر از نوع الگوی شریانی است.
  کلیدواژگان: ژئومورفولوژی رودخانه، تغییرات بستر، شواهد ژئومورفولوژیکی، شاخص‎های ژئومورفیک، رودخانه‎ی گیلان‎غرب
 • مصطفی خبازی، عبدالله سیف، مسعود معیری، مریم نوحه سرا صفحه 103
  مخروط‎افکنه‎ها یکی از مهم‎ترین لندفرم‎های کواترنری شمرده می‎شوند که می‎توان از آنها به‎عنوان پدیده‎ایی ژئومورفیک، در شناخت میزان فعالیت‎های تکتونیکی بهره جست. در این پژوهش نخست، مخروط‎افکنه‎های حوضه‎ی آبخیز دق سرخ در ایران مرکزی از نظر تعداد، مساحت و نحوه‎ی پراکنش در ارتباط با ویژگی‎های فیزیکی حوضه‎های آبریز بالادست، همچون مساحت، طول، ارتفاع کم، متوسط و مطلق محاسبه شد. سپس تلاش گردید بر اساس رابطه‎های موجود، ارتباط معناداری میان میزان فعالیت‎های تکتونیکی و حجم مخروط‎افکنه‎ها و مساحت حوضه‎ی آبریز آنها برقرار شود. در گام بعد با استفاده از 6 شاخص ژئومورفیک، میزان فعالیت‎های تکتونیکی منطقه (Lat) ارزیابی شد. پارامترهای (S)، (R)، (h) با استفاده از نرم‎افزارهایArc GIS وAuto CAD به‎دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد، گرچه بین عوامل حجم مخروط‎افکنه‎ها (V) و مساحت حوضه‎ی آبخیز بالادست (BA)، می‎تواند روابط معنادار بالایی وجود داشته باشد، اما در محدوده‎ی مطالعاتی، مساحت حوضه‎های بالادست مخروط‎افکنه‎ها (BA) تاثیر معناداری بر حجم آنها (V) ندارد؛ بنابراین با مطالعه‎ی ویژگی‎های زمین‎شناسی، استخراج لایه‎ها و روی‎هم‎اندازی محدوده‎های حوضه‎های آبریز بالادست، محدوده‎ی مخروط‎افکنه‎ها و گسل‎ها، مشخص شد. بررسی ها نشان داد وجود گسل در حوضه‎های بالادست مخروط‎افکنه‎ها تاثیر زیادی در افزایش حجم آنها ایفا کرده، به‎گونه‎ای که در هر حوضه، بالاترین مقدار عامل V مربوط به مخروطی است که در حوضه‎ی بالادست آن گسل وجود دارد. بنابراین عامل تکتونیک نقش اصلی در افزایش یا کاهش حجم مخروط‎افکنه‎ها داشته و مساحت حوضه‎ی بالا دست(BA)، به‎عنوان یک عامل فرعی شمرده‎ می‎شود.
  کلیدواژگان: کواترنری، لندفرم، مخروط‎افکنه، تکتونیک فعال، گسل، دق سرخ
 • احمد عباس‎نژاد، سمیه ذهاب ناظوری صفحه 127
  بدیهی است میزان فرسایش بادی و حجم نقل و انتقال مواد به ویژگی‎های سرعت، جهت و فراوانی باد و از سویی به ویژگی‎های سطح زمین و مواد رسوبی وابسته است. هدف این پژوهش، شناسایی اشکال فرسایش بادی و عوامل موثر در شکل‎گیری آنها در دشت رفسنجان است. با استفاده از تفسیر عکس‎های هوایی50000: 1 و 20000: 1 منطقه و همچنین مشاهدات صحرایی، عوارض بادی دشت رفسنجان شناسایی و واحدهای ژئومورفولوژی بادی آن تفکیک شده‎اند. این واحدها شامل سنگفرش بیابان، یاردانگ‎ها، زیبرها، پهنه‎ی ماسه‎ای، بارخان‎ها، سیف بارخان‎ها، سیف‎ها و تلماسه‎های خطی گیاهی، نبکاها و تلماسه‎های پشته‎ای، گنبدهای ماسه‎ای، پارابولیک‎ها و پارابولیک سیف‎ها هستند. همچنین این مطالعه نشان داد که در تشکیل تلماسه‎های بادی این منطقه، عواملی چون، تغییر جهت وزش باد، توپوگرافی، پوشش گیاهی، اندازه‎ی ذرات ماسه و مقدار ماسه‎ی موجود در هر محل نقش داشته‎اند. یاردانگ‎ها در محدوده‎ای از سطح پلایای دشت رفسنجان که توسط گسل فعال دشت رفسنجان بالا رانده شده، به‎دلیل فرسایش دیفرانسیل این محدوده توسط ماسه‎های عبوری، ایجاد شده‎اند.
  کلیدواژگان: رفسنجان، ژئومورفولوژی، اشکال بادی، عکس هوایی، مشاهدات میدانی
 • فریبا اسفندیاری درآباد، سید اقبال‎هاشمی صفحه 145
  از دسته مخاطرات طبیعی که جان و مال انسان‎ها را تهدید می‎کنند، ناپایداری‎های دامنه ای هستند و ازجمله این دامنه های ناپایدار، می‎توان به دامنه های مشرف بر مسیر ارتباطی پاوه نودشه اشاره کرد. این دامنه ها شاید در گذشته چندان ناپایدار نبوده اند، اما امروزه با دخالت مستقیم و غیرمستقیم انسان، تعادل طبیعی خود را از دست داده و درنتیجه ناپایدار شده اند. در این پژوهش با استفاده از مدل تحلیل سلسله‎مراتبی AHP و با استفاده از نرم‎افزار Expert Choice 11، به عوامل موثر در ناپایداری این دامنه ها شامل: شیب، لیتولوژی، پوشش گیاهی، گسیختگی سنگی و فاصله از گسل با توجه به تاثیراتشان وزن داده شد و درنهایت، لایه های اطلاعاتی تهیه و در محیط GIS نقشه‎ی پهنه‎بندی ریزش آنها تهیه شده است. ازجمله عواملی انسانی که سبب ناپایداری این دامنه ها شده است، می‎توان به تغییر در کاربری اراضی، کاهش پوشش گیاهی، تغییر در هندسه‎ی شیب دامنه ها و زیربری دامنه ها و احداث راه‎های ارتباطی روی این دامنه‎ها، اشاره کرد که سبب شده است این دامنه ها ناپایدار شده و تعادل طبیعی خود را از دست بدهند، به‎گونه‎ای که در بیشتر طول مسیر شاهد ریزش دامنه هستیم.
  کلیدواژگان: ناپایداری دامنه‎ای، ریزش، Expert Chioce11، AHP، GIS
|
 • Goorabi A., Yamani M Page 1
  Morphometric analysis of relationships between characteristics of basins and alluvial fans is major Hydrogeomorphological issues that this research addressed in the Central Iranian territory. Studies of drainage basin and alluvial fans morphometry have been carried out in many parts of the world. In Iran, such as works include those of Shayan (2003), Mokhtari (2007), Maghsudi (2008), and Goorabi (2009), etc. Morphometric parameters can be used to describe, analyze and compare basins and alluvial fans of different sizes. There is a close correlation between the morphologic features of the basin (e.g., Area, shape, slop, length, aspects, length, width, etc.) And the alluvial fans (e.g., Length, width, area, slope, etc.). In this study, we analyzed 21 morphometric parameters between 30 alluvial fans and basin in central Iran.
  Keywords: Alluvial Fan, Drainage basin, Central Iran, Morphometric Parameters
 • Jabbari N., Sarvati M. R., Hosseinzadeh M. M. Page 17
  Active tectonic or active geomorphology tectonic studies effective dynamic processes in shaping the earth and existent prospects. In Geology the term tectonic points out to transformed buildings and evaluation of the tolls and structures. To evaluate aquiferous basin of Hesarak in terms of kind of tectonic, we used 8 morphotectonic indexes: Hypsometric curve and Hypsometric integral, Mountain front sinuosity, Drainage basin asymmetry factor, Transverse topographic symmetry factor, Ratio of valley floor width to valley height, Stream length-gradient index, River sinuosity. Hesarak aquiferous basin is 14/40 km2 and located in northwest of Tehran and seasonal river of Hesarak drains the basin.
 • Maghsoodi M., Shadfar S., Abbasi M Page 35
  The most important form of soil erosion is gully erosion which reduce production amount, can restrict land use seriously and can be a serious danger for fences, roads and different structures. A gully is a channel or small valley with relatively steep slopes which occurs after heavy rainfall or by water erosion caused by snow melting. The gully erosion includes an area of 1085/80 acres of Zavvarian basin and close to 7.77 percent of arable lands of the case study area. Thus it is necessary to recognize effective factors in formation and development of the gullies and also to do the zoning of land sensitivity to gully erosion in order to optimize the management of the risk. This study aimed to identify the gully erosion effective factors, growth and expansion of this type of erosion and finally review and analysis of these factors.
 • Zomorodian M.J., Boroomand R Page 53
  Flow and river processes are one of exogenous factors causing genesis and change of some roughness such as alluvial cones. Alluvial cones are one of erosive cumulative landforms of flow processes and in addition to a set of potentials such as fertile soils and rich surface and ground waters and etc, they have some geomorphologic dangers and bottlenecks such as land intersection and embankment and etc. Since many rural and urban dwellings are placed on alluvial cones, they face with such potentials and bottlenecks so comprehensive and close study and identification of alluvial cones are necessary genetically and practically. In addition to geomorphic dangers and potentials, alluvial cones of Binalood northern and southern hillsides have apparent differences and asymmetries. Thus it is necessary to study and analyze these differences.
 • Shayan S., Zare Gh. R., Sharifikia M., Amiri Sh Page 73
  Salt domes are one of the landforms and Interesting landscape of the nature. This feature has unique properties and from the view point of Geomorphology, it has significant importance. Salt domes have formed by penetrating in cap Sedimentary rock and bringing to the surface earth. This formation is because of that rock salt has lower density than the cap rock, and due to tectonic forces and Viscoplastic property of salt. Corsia salt dome is one of the landforms, which located in the southeast of the Fars province and the north of Darab plain. This salt dome has changed over time by effect of internal and external factors.
 • Jafarbiglo M., Bagheri Saidshokeri S., Neghban S Page 87
  One of the most important of river’s geomorphologic studies is Investigation of bed changes and geomorphologic characteristics of them. River systems are highly sensitive to land construction changes and in order to response to tectonic movements, some changes happen in bed and also in geomorphologic characteristics of bed. The Gilan-gharb River is located in northwest of Zagros in south of Kermanshah province. The geomorphologic documents of the it’s basin involve continuing neotectonic activities in pleu-quaterners period. Changes in the bed of Gilan-gharb River result in adverse impacts on agricultural lands, residential areas and structures around Gilan-gharb River. Goal of this research is evaluating of bed changes and geomorpholic characteristics in Gilan-gharb River.
 • Khabazi M., Seif A., Moayeri M., Nohesara M Page 103
  Morphology of alluvial fans with different levels might be recognized as an index from tectonic activities, because they reflect the amount of tectonic processes such as corrosion fault, displacement and folding over and next to the mountain front.The watershed of Degh Sorkh is located in tectonic zone of Iran center. Building blocks in this part of Iran are the result of young Alpine tectonic process and the general process of the main buildings of geology in this zone are matched with the general process of tectonic zones in Sanandaj, Sirjan and Zagroos.
 • Abbasnejad A., Zahabnazouri. S Page 127
  Rafsanjan plain, being about 4000 Km2 in area is located at the southeast of central Iran in a tectonic depression trending NW-SE. Due to the erosion of Sarcheshmeh and Davaran mountains (respectively at the south and north of the plain), sediments carried by floods to this depression have created bahadas comprised of alluvial fans at the north and south of the plain. At the central part, where the floods cease, a clay flat playa is present. Aeolian landforms lie mainly at the surface of both northern bahada and the central playa
 • Esfandyary Drabad F., Hashmi S.I Page 145
  Instability of the natural range of geological phenomena and the morphology of the surface deformation has a significant role. And the impact that human activities, can become a dangerous phenomenon.Range of geomorphological processes such as forms of internal and external processes, which each year and the financial toll of human life imposed on them. A range of actions including crawling, falling, and falling rocks, landslides, Soly Flucsion (sent flowers), avalanches, mass movements of soil and rock and. .. Is. Some of these processes is referred to as the bulk material. Mass movement of detachment and transportation of soil and rock material under the influence of the downward force of gravity (Motamed, 1379: 55). Among the paths connecting the Pave – Novdesheh Because of the particular situation in the territory of the Zagros (Zagros North West), Due to the change in elevation along the mountains and also the impact of water and heat, cold, humid to semi-arid climatic conditions Hkmfrmast (Alai Taleghani, 1384, p. 163).Today saw the field with the observed land use changes, loss and loss of vegetation and trenching on slopes composed of loose materials are These factors combined with the impact of internal and external forces that has caused most of the slopes overlooking the Pave - Nodesheh be unstable.