فهرست مطالب

تحقیقات جنگل و صنوبر ایران - سال بیستم شماره 3 (پاییز 1391)
 • سال بیستم شماره 3 (پاییز 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/11/08
 • تعداد عناوین: 14
|
 • رضا باقری، رفعت الله قاسمی، محسن کلاگری، فرشید مریخ صفحه 357
  ارقام مختلف صنوبر دارای نیازها و احتیاجات متفاوتی هستند و مقدار آب و دوره های دسترسی آنها به آب تغییرات بسیاری را در شرایط رویشی آنها باعث می شود. با توجه به محدودیت آبی بیشتر نقاط کشور و ملاک عمل بودن دوره های آبیاری بجای مقادیر آبیاری در سیستم های فعلی صنوبر کاری های سنتی و صنعتی موجود در کشور و همچنین ضرورت بررسی وضعیت کمی و کیفی رویش ارقام مختلف صنوبر در رژیم های آبیاری مختلف و تعیین مناسبترین دوره های زمانی آبیاری، این طرح براساس سه دوره زمانی آبیاری 4، 8 و 12 روز (با میزان آبیاری متداول و یکسان در هر دوره)، برای تعداد 9 رقم برگزیده و برتر در منطقه کرج، در قالب طرح اسپلیت پلات و در سه تکرار اجرا شد. پس از تولید نهالهای یکدست ومناسب از ارقام مختلف و انتقال نهالها به عرصه اصلی در سال اول، به منظور ایجاد شرایط یکسان و مناسب برای استقرار درختان جوان، کلیه درختان عرصه به طور یکنواخت، با مقادیر یکسان و همزمان آبیاری شدند. از سال دوم تیمارهای آبیاری مطابق طرح اولیه اعمال شد. همچنین مقادیر آب ورودی به تیمارهای مختلف با کارگذاری «فلوم W.S.C تیپ 3» و اندازه گیری ارتفاع، سطح مقطع و زمان عبور آب از فلوم و با استفاده از منحنی های استاندارد شده هر فلوم تعیین و اندازه گیری شد. در طول فصل رویش و در پایان هر سال شاخص های رویشی مختلفی همچون قطر برابرسینه، ارتفاع کامل، ارتفاع تنه، ابعاد تاج، حجم درختان و همچنین متغیرهای مورفولوژی و فنولوژی اندازه گیری و تعیین شد. در پایان دوره مشخص شد که رویش قطری، ارتفاعی و حجمی صنوبرهای دو تیمار 4 و 8 روزه با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشته و هر دوی آنها با تیمار 12 روزه تفاوت معنی داری دارند. این در حالیست که در تیمار 4 روزه در مقایسه با تیمار 8 روزه سالانه 7500 مترمکعب آب بیشتری به مصرف رسیده است. همگی کلن ها در تیمار 12 روزه با کاهش شدید تولید و ابعاد درختی مواجه شده و می توان گفت دوره آبیاری 12 روزه به هیچ وجه برای صنوبرکاری با هدف تولید چوب مناسب نیست. همچنین کلن های P.n.62/154، P.e.561/41 و P.e.vernirubensis در تیمارهای 4 و 8 روزه از بیشترین تولید حجمی و بهترین ابعاد قطری وارتفاعی برخوردار هستند.
  کلیدواژگان: گونه، کلن، صنوبر، آبیاری، اسپلیت پلات
 • اسماعیل خسروپور، پدرام عطارد، انوشیروان شیروانی، محمد متینی زاده، آناهیتا شریعت صفحه 370
  این مطالعه با هدف اندازه گیری و مقایسه pH، هدایت الکتریکی (EC)، سرب و کادمیم تاج بارش توده های خالص کاج تهران و سرو نقره ای در پارک جنگلی چیتگر انجام شد. در مجموع سه بارندگی برای آنالیز ترکیب شیمیایی تاج بارش اندازه گیری شد. باران فضای باز با استفاده از 10 جمع آوری کننده و تاج بارش با استفاده از 30 جمع آوری-کننده در هر توده که به صورت تصادفی زیر تاج پوشش درختان کاج تهران و سرو نقره ای قرار داده شدند، جمع آوری شد. pH و EC نمونه ها بلافاصله بعد از انتقال به آزمایشگاه اندازه گیری گردید. همچنین غلظت عناصر سرب و کادمیم توسط دستگاه ICP اندازه گیری شد. سرب و کادمیم و EC دارای اختلاف معنی داری بین سه تیمار تاج بارش کاج تهران، سرو نقره ای و باران فضای باز بودند و مقدار آنها به ترتیب ppb 04/74، ppb 25/13 و μm 298 برای تاج بارش کاج تهران، ppb 98/49، ppb 75/10 و μm 251 برای تاج بارش سرو نقره ای و ppb 22/27، ppb 55/8 وμm 5/90 برای باران فضای باز اندازه گیری شد. PH تاج بارش کاج تهران دارای اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد با pH باران فضای باز بود، در حالی که pH تاج بارش سرو نقره ای با pH باران فضای باز اختلاف معنی داری نشان نداد. با توجه به تغییر عناصر سرب و کادمیم در تاج بارش کاج تهران و سرو نقره ای نسبت به آب باران، به نظر می رسد در کنار سایر عوامل برای انتخاب گونه در جنگلکاری های مناطق آلوده شهری، این ویژگی نیز می تواند بسیار حائز اهمیت باشد.
  کلیدواژگان: سرو نقره ای، کاج تهران، تاج بارش، سرب، کادمیم
 • سیدیوسف عرفانی فرد، فاطمه مهدیان، سیدرشید فلاح شمسی، سیدکاظم بردبار صفحه 379
  در مدیریت جنگل، آگاهی از ویژگی های زیست شناختی و بوم شناختی درختان در یک توده از اهمیت بالایی برخوردار است. نخستین گام در کسب این آگاهی، شناخت الگوی مکانی درختان است. بنابراین برای برآورد سریع و قابل اطمینان پراکنش مکانی درختان، باید از روش های مناسب بهره برد. این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای شاخص های مهم و پرکاربرد فاصله ای و تراکمی در برآورد الگوی مکانی درختان انجام شد. برای این منظور یک توده خالص از درختان بنه در جنگل تحقیقاتی بنه استان فارس آماربرداری صددرصد شد. با استفاده از روش نزدیکترین همسایه، الگوی مکانی مطلق درختان تعیین شد. سپس با برآورد توزیع مکانی درختان با استفاده از شاخص های مورد نظر، کارایی هر یک از آنها ارزیابی شد. الگوی مکانی مطلق درختان بنه در توده مورد بررسی، کپه ای تعیین شد. نتایج نشان داد از بین شاخص های تراکمی مورد بررسی، تنها دو شاخص پراکنش و ضریب ناهمگنی نتوانستند الگوی مکانی کپه ای درختان بنه را تشخیص دهند. همچنین تنها دو شاخص ابرهارت و هینز در بین شاخص های فاصله ای بکار رفته توانستند الگوی مکانی کپه ای درختان بنه را برآورد نمایند. به طور کلی، در این پژوهش شاخص های تراکمی به مراتب بهتر از شاخص های فاصله ای عمل کردند که این موضوع باید در مطالعات آینده روی توده های خالص بنه مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: الگوی مکانی، بنه، شاخص های تراکمی، شاخص های فاصله ای
 • عاطفه محمدی، محمد هادی معیری، حشمت الله حیدری صفحه 393
  به منظور تعیین سن بهره برداری مطلق (کمی) و حداکثر تولید در واحد سطح توده های 18 ساله دست کاشت پالونیا در طرح جنگلداری دکتر بهرام نیا، سه فاصله کاشت 6×3 متر، 8×5 متر و 10×6 متر مد نظر قرار گرفت. در هر فاصله کاشت، 5 اصله از درختان شاخص با توزیع مناسب در طبقات قطری به صورت تصادفی انتخاب شد. پس از قطع درختان انتخابی، دیسک هایی از ارتفاع 4/0 و 30/1 متر و همچنین دیسک های بعدی با فواصل 2 متری از قطر برابرسینه تا نوک درخت تهیه شد. رویش قطری و ارتفاعی به روش آنالیز تنه اندازه گیری شد. همچنین با محاسبه ضریب شکل درختان نمونه در سنین مختلف، موجودی حجمی، رویش متوسط و جاری حجمی در سنین مختلف محاسبه شد. سپس سن بهره برداری مطلق (ضابطه جنگلبانان) مشخص شد. نتایج نشان داد که سن بهره برداری مطلق در فواصل کاشت 6×3، 8×5 و 10×6 متر به ترتیب در 11، 11 و 13 سالگی اتفاق می افتد. همچنین درختان در فاصله کاشت 8×5 متر میانگین رویش حجمی پایه ای بیشتری دارند ولی با توجه به تعداد پایه در هکتار، فاصله کاشت 6×3 متر با 98/525 متر مکعب در هکتار بیشترین متوسط سالانه تولید چوب در هکتار را نسبت به دیگر فواصل کاشت دارد. بنابراین نتیجه گیری می شود که اگر در زراعت چوب پالونیا هدف تولید کمی چوب باشد مناسب ترین فاصله کاشت 6×3 متر است در حالی که اگر هدف زراعت چوب در قالب بیشه زراعی باشد فاصله کاشت 10×6 متر نسبت به 8×5 متر برتری دارد.
  کلیدواژگان: سن بهر برداری، فاصله کاشت، پالونیا، حجم، قطر، ارتفاع
 • ژینوس جشنی، محمدرضا مروی مهاجر، قوام الدین زاهدی امیری، وحید اعتماد، بهنام حمزه صفحه 402
  در این مطالعه به بررسی فلوریستیکی و جامعه شناختی گیاهی بخش بهاربن جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود واقع در 7 کیلومتری شرق نوشهر و ارتباط آن با خصوصیات شکل زمین پرداخته شده است. به منظور تعیین جوامع و زیرجوامع گیاهی جنگلهای بهاربن از مکتب براون- بلانکه (زوریخ- مون پلیه) استفاده شد. تعداد 51 قطعه نمونه 100 مترمربعی در رویشگاه های مختلف برداشت شد. تجزیه و تحلیل داده ها به روش های AFC و CAH با استفاده از برنامه Anaphyto انجام شد. نتایج این بررسی نشان داد که 9 جامعه Querco macrantherae-Carpinetum orientalis، Fraxino excelsioris-Aceretum velutini، Parrotio persicae-Quercetum castaneifoliae، Parrotio persicae-Carpinetum betuli، Pterocaryo fraxinifoliae-Alnetum subcordatae، Aceri velutini-Fagetum orientalis، Carpino betuli-Fagetum orientalis، Rusco hyrcani-Fagetum orientalis و Fagetum orientalis در این بخش وجود دارد. پس از شناسایی جوامع، ارتباط آنها با خصوصیات شکل زمین به روش DCA برنامه CANOCO 4.5 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در محدوده مورد مطالعه، جوامع گیاهی با ارتفاع و جهت جغرافیایی رابطه معنی داری دارند؛ اما رابطه آنها با شیب زمین معنی دار نیست.
  کلیدواژگان: جوامع گیاهی، براون، بلانکه، CAH، AFC، DCA، بخش بهاربن، ناحیه هیرکانی
 • محمدرضا نگهدارصابر، علیرضا عباسی صفحه 420
  به منظور کسب اطلاعاتی جامع از وضعیت کمی جنگلهای بنه در استان فارس و میزان زادآوری طبیعی موجود در آن، طرح آماربرداری در این جنگلها انجام شد. مبنای انتخاب پلات های نمونه برداری روش نمونه برداری خوشه ایبود که در آن پس از تهیه نقشه پراکنش بنه در استان فارس شبکه آماربرداری به ابعاد 20×20 کیلومتر تهیه و در محل رئوس شبکه آماربرداری یک خوشه با 9 قطعه نمونه و آرایش چلیپایی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که زادآوری بنه در این جنگلها 2/5 اصله در هکتار و مقدار میانگین تاج پوشش درختان در این قطعات نمونه 25/171 مترمربع و 855 مترمربع در هکتار است که معادل 55/8 درصد می باشد. میانگین تاج پوشش در خوشه ها 1/1256 مترمربع بود. به طور متوسط در هر خوشه 4/7 قطعه نمونه قرار گرفت. نسبت درختان نر و ماده بنه به یکدیگر در عرصه های جنگلی به ترتیب 3/58 درصد و 7/41 درصد بود. نسبت درختان بنه به کل درختان به طور متوسط 7/7 درصد بود. این رویشگاه ها در اراضی کوهستانی پرشیب با بیرون زدگی سنگی، خاک اسکلتی کم عمق با فرسایش آبی واقع هستند. توسعه اراضی کشاورزی و تجاوز به حریم جنگل، قطع درختان و چرای مفرط دام از مهم ترین عوامل تخریب این جنگلها می باشند. حفاظت و حراست و کاشت درختچه های جنگلی مانند ارژن و تنگرس می تواند باعث بهبود وضعیت این جنگلها شود.
  کلیدواژگان: آماربرداری خوشه ای، زادآوری، تاج پوشش، نهال، Pistachia mutica
 • حیدرشرفیه، خسرو ثاقب طالبی صفحه 429
  این تحقیق به منظور شناخت ویژگی های رویشگاهی گونه اوری (Quercus macranthera Fisch et Mey) در منطقه رودبارک استان سمنان انجام شده است. اوری گونه غالب جنگلهای مرتفع شمال ایران است. این گونه در استان سمنان در دو منطقه شمال شاهرود و شمال سمنان (ابتدای حوضه تجن) در ارتفاعات فوقانی گسترش دارد. در منطقه رودبارک در شمال سمنان از ارتفاع حدود 1700 متر تا 2000 متر بالاتر از سطح دریا به صورت تک درخت و از 2000 تا 2500 متر به صورت گونه غالب و اصلی ظاهر می شود و به طور کلی در شیب شمالی پراکنش بیشتری دارد. برای مطالعه خصوصیات رویشگاهی و جنگل شناسی این گونه در همین منطقه 42 پلات برای اندازه گیری مشخصه های رویشی و در 34 پلات از این تعداد اندازه گیری های مربوط به مشخصه های خاک شامل بافت خاک (درصد رس، شن و لای)، کربن آلی، آهک و اسیدیته اندازه گیری بعمل آمد. میزان اسیدیته در رویشگاه های اوری بین 2/5 الی 1/8 متغیر است. خاک در نواحی پراکنش اوری در شکلهای مختلف زمین شامل دامنه، دره و اراضی مسطح اغلب دارای بافت لوم- رسی- شنی است، ولی در یالها لوم- رسی است. بافت خاک در جهت های جغرافیایی شرقی و شمال، لوم- رسی- شنی و در جهت های جنوبی و غربی لوم می باشد. کربن آلی در سه جهت شمالی، شرقی و غربی که از رطوبت بیشتری برخوردارند تقریبا یکسان بوده و به ترتیب 57/1، 69/1 و 95/1 درصد می باشد، ولی مقدار آن در جهت جنوبی 48/0 درصد است که با سایر جهت ها اختلاف معنی داری را نشان می دهد. حداقل و حداکثر مقدار آهک در رویشگاه های مورد مطالعه به ترتیب 9/0% (جهت غربی) و 20% (جهت جنوبی) اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که بلندترین درخت اوری با 23متر ارتفاع در منطقه مسطح و قطورترین درخت اندازه گیری شده با 255 سانتی متر قطر بر روی دامنه شمالی قرار داشت. بیشترین ارتفاع و حجم درخت اوری در ارتفاع 2200 تا 2500 متری از سطح دریا دیده شد و حداکثر حجم تک درخت اوری با 81/19 سیلو در دامنه شمالی مشاهده گردید. بیشترین زادآوری اوری در جهت شرقی مشاهده شد. در مجموع زادآوری تمامی گونه ها بیشتر در دامنه شمالی مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: ارتفاع، قطر، حجم، جهت جغرافیائی، خاک، ارتفاع از سطح دریا
 • تکتم مومنی مقدم، مسلم اکبری نیا، خسرو ثاقب طالبی، رضا اخوان، سیدمحسن حسینی صفحه 444
  به منظور بررسی اثر عوامل محیطی شیب، جهت دامنه و ارتفاع از سطح دریا بر روی وضعیت کمی و کیفی زادآوری توده های جنگلی ارس در دامنه های هزار مسجد واقع در شمال خراسان رضوی، نقشه های شیب، جهت، ارتفاع از سطح دریا و شکل کلی زمین (Landform) تهیه و پس از تلفیق نقشه های فوق، واحدهای همگن مشخص شد. از روش استراتیفیکاسیون (مونه بندی) برای نمونه برداری استفاده شد و تیپ بندی با استفاده از روش ترکیب نقشه ها انجام شد. سپس نسبت به برداشت سه قطعه نمونه دایره ای شکل به مساحت 1000 مترمربع در هر واحد همگن اقدام شد. در هر قطعه نمونه یک نمونه از خاک سطحی برداشت و پس از اندازه گیری خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک نتایج با استفاده از آزمون چند متغیره PCA تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که ارتفاع از سطح دریا بر مشخصه های تعداد نهال در قطعه نمونه، قطر یقه، ارتفاع و درصد نهالهای شاداب تاثیر دارد. عامل شیب بر مشخصه های تعداد نهال در قطعه نمونه تاثیرگذار است. جهت جغرافیایی تنها بر درصد نهالهای با شادابی متوسط موثر است و شکل کلی زمین با هیچ یک از مشخصه های مورد بررسی ارتباط معنی داری ندارد. براساس نتایج آزمون PCA می توان گفت که آهک، شوری، رس و فسفر بیشترین تاثیر را بر زادآوری ارس دارند.
  کلیدواژگان: ارتفاع از سطح دریا، شیب، جهت دامنه، شکل زمین، زادآوری ارس، خراسان
 • پژمان ایمانی، اکبر نجفی، اسماعیل قجر صفحه 460
  هدف پژوهش حاضر طراحی جاده جنگلی کم هزینه تر از طریق تهیه نقشه پهنه بندی هزینه جاده سازی و در نظر گرفتن مهمترین عوامل موثر در هزینه جاده سازی با کمک AHP و بکارگیری الگوریتم حل مسئله کوتاه ترین مسیر (Shortest Path) می باشد. در پژوهش حاضر از بین عوامل مختلفی که در طراحی جاده های جنگلی تاثیرگذارند 5 عامل شیب عرضی، هیدرولوژی، زمین شناسی، خاک شناسی و شیب طولی در نظر گرفته شد. بعد از وزن دهی و تلفیق عوامل هزینه جاده سازی، اقدام به تهیه نقشه پهنه بندی هزینه در نرم افزار Arc GIS 9.3 گردید. در مرحله بعد با استفاده از الگوریتم کوتاه ترین مسیر اقدام به طراحی جاده شد. به منظور مقایسه الگوریتم با روش رایج، از مسیر طراحی شده توسط یک کارشناس مجرب و آشنا به منطقه استفاده شد و با در نظر گرفتن نقطه شروع و پایان، یک مسیر واقعی توسط کارشناس طراحی گردید. طول و هزینه ساخت مسیر جاده طراحی شده به وسیله الگوریتم به ترتیب 55 و 65 درصد کمتر از مسیر جاده طراحی شده توسط کارشناس، قبل از اصلاح در طبیعت می باشد. طول مسیر طراحی شده به وسیله الگوریتم، 19 درصد و هزینه ساخت آن 21 درصد کمتر از مسیر طراحی شده توسط کارشناس، بعد از اصلاح در طبیعت می باشد. این اختلاف معادل 916000000 ریال هزینه کمتر برای واریانت ارائه شده به وسیله الگوریتم کوتاه ترین مسیر است. نتایج این تحقیق نشان داد که با استفاده از نقشه پهنه بندی هزینه و الگوریتم کوتاه ترین مسیر می توان مسیری با طول و هزینه ساخت کمتری نسبت به طراحی دستی توسط کارشناس طراحی کرد.
  کلیدواژگان: الگوریتم، کوتاه ترین مسیر، جاده جنگلی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، طراحی، هزینه ساخت
 • زهرا محمدی، رامین نقدی، مهدی عاکف، ایرج باقری، علیرضا صیادی صفحه 472
  تردد ماشین آلات چوبکشی می تواند اثرهای مخرب طولانی مدتی بر خصوصیات فیزیکی خاک ازجمله جرم مخصوص ظاهری و مقاومت خاک داشته باشد.این تحقیق به منظور بررسی میزان بازیابی خصوصیات فیزیکی خاک تراکم یافته در طی دوره 20 ساله در جنگل اسالم در شمال ایران انجام گرفت. بدین منظور سه پارسل از سری یک و دو ناو اسالم انتخاب گردید. تیمارها شامل سه دوره زمانی (1، 10 و 20 سال)، دو طبقه شیب (بیشتر و کمتر از 20 درصد) و دو سطح ترافیک (زیاد و کم) بود. به منظور اندازه گیری جرم مخصوص ظاهری و مقاومت خاک، پلاتی به ابعاد 5×12 متر تعیین و در هر پلات، نمونه برداری در مسیرهای چوبکشی و شاهد انجام شد. آزمایش جرم مخصوص ظاهری در آزمایشگاه انجام شد و مقاومت خاک با استفاده از دستگاه پنترومتر، اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که شیب طولی مسیر و شدت ترافیک فاکتورهای بسیار مهم بر روند بازیابی خاک در مسیرهای اسکیدررو بودند، به طوری که بیشترین کوبیدگی خاک در شیب بیش تر از 20% و سطح ترافیک زیاد اتفاق افتاد. همچنین نتایج نشان داد که 20 سال بعد از زمان چوبکشی، جرم مخصوص ظاهری و مقاومت خاک در حال بازیابی بودند، اما با مقادیر شاهد تفاوت معنی دار داشتند.
  کلیدواژگان: احیا طبیعی، خاک جنگلی، ویژگیهای فیزیکی خاک
 • سیاوش بختیاروند بختیاری، هرمز سهرابی صفحه 481
  اهمیت اطلاع از زیتوده درختان و اندازه گیری آن با توجه به موضوعات تغییر اقلیم و گرمایش زمین در حال افزایش است. اندازه گیری مستقیم زیتوده به ویژه در مورد ریشه، بسیار مشکل، پر هزینه و زمان بر است. در این موارد معمولا از روش های برآورد زیتوده استفاده می شود. از جمله روش های متداول در برآورد زیتوده، استفاده از معادلات آلومتریک است. هدف تحقیق حاضر، استقرار معادلات برآورد اندوخته کربن در اندام های هوایی، زیرزمینی و کل درختان در چهار گونه شامل توت (Morus alba)، اقاقیا (Robinia pseudoacacia)، کاج تهران (Pinus eldarica) و سرو نقره ای (Cupressus arizonica) در جنگل کاری اطراف کارخانه فولاد مبارکه است. به این منظور تعداد 15 اصله درخت برای هر گونه (در مجموع 60 اصله) به صورت کاملا تصادفی و با پراکنش مناسب در طبقات قطری و ارتفاعی انتخاب و پس از قطع، به اجزای مختلف تفکیک و وزن تر کامل هر جزء در محل قطع اندازه گیری شد. برای اندازه گیری زیتوده ریشه نیز تعداد 5 اصله از 15 اصله درختان قطع شده هر گونه به طور کامل ریشه کنی شد و پس از تعیین وزن تر، نمونه هایی برای تعیین وزن خشک از آن ها تهیه گردید. وزن خشک و درصد کربن هر جزء در آزمایشگاه اندازه گیری شد. روابط آلومتریک با استفاده از تحلیل رگرسیون غیر خطی بین متغیرهای مستقل و اندوخته کربن در قسمت های مختلف و کل درخت برقرار گردید. در مجموع 96 مدل برای برآورد اندوخته کربن در قسمت های مختلف چهار گونه ایجاد شد که تنها 8 مدل معنی دار نبود. نتایج این تحقیق نشان داد برای کاج و سرو نقره ای متغیر قطر برابرسینه و برای توت، متغیر قطر در ارتفاع 3/0 متری مدل هایی با بیشترین ضریب تعیین ایجاد نمود. در مورد اقاقیا متغیر خاصی که در همه موارد مدل هایی با بیشترین ضریب تعیین را تولید نماید، وجود نداشت؛ اما در برآورد اندوخته کربن کل اندام های هوایی و زمینی، ضریب تعیین مدل به دست آمده با متغیر ارتفاع کل درخت بیشترین مقدار را داشت. به طور کلی در هر دو بخش اندام های هوایی و زمینی مدل های ایجاد شده برای گونه های سوزنی برگ نسبت به گونه های پهن برگ دقت بیشتری داشتند.
  کلیدواژگان: زیتوده، ارتفاع، قطر، کاج تهران، سرو نقره ای، توت، اقاقیا
 • مهرداد ذوقی، رامین رحمانی، اسلام شایسته پاهنگه صفحه 493
  روشنه، فضای باز شده ای است که در تاج پوشش جنگل در اثر افتادن یک یا چند درخت (وقوع طوفان، اتمام دیرزیستی) به وجود می آید. در این تحقیق به منظور بررسی میزان موفقیت زادآوری و مشخص کردن بهترین مساحت روشنه، ویژگی های کمی گروه های زادآوری در طبقه های سطحی مختلف روشنه مورد ارزیابی قرار گرفت. برای انجام این تحقیق تعداد 15 روشنه زادآوری در سه طبقه سطحی 50 تا 150 (کوچک)، 150 تا 300 (متوسط) و 300 تا 600 (بزرگ) مترمربع با 5 تکرار در هر طبقه انتخاب شد. در داخل هر روشنه به منظور اندازه گیری برخی ویژگی های کمی گروه های زادآوری از پلات های 4 متر مربعی با فاصله 2 متری از هم در قالب یک طرح سیستماتیک ساده به صورت ترانسکت شمالی- جنوبی و ترانسکت شرقی- غربی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها در قالب طرح کاملا تصادفی با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه انجام شد. به منظور مقایسه میانگین ها از آزمون دانکن استفاده شد. نتایج نشان داد که در روشنه های بزرگ ارتفاع و میزان رشد طولی نوشاخه بهاره در مقایسه با روشنه های کوچک به طور معنی داری بیشتر است (05/0P<). همچنین مشخص شد که از لحاظ فراوانی نونهال و نهال در مترمربع، روشنه های متوسط در مقایسه با روشنه های بزرگ و کوچک از وضعیت مطلوب تری برخوردار هستند؛ به این صورت که بیشترین فراوانی نونهالها و نهالهای ممرز و انجیلی در روشنه های متوسط مشاهده شد. از این رو می توان چنین نتیجه گرفت که روشنه های متوسط (150 تا 300 مترمربع) مناسبترین روشنه برای استقرار نهال در برشهای تک گزینی می باشند.
  کلیدواژگان: روشنه، گروه زادآوری، نهال، ممرز، تک گزینی
 • مهران نصیری صفحه 505
  مقاومت چوب گونه های جنگلی نقش موثری در جلوگیری از توسعه و گسترش آتش سوزی جنگل دارد. بنابراین هدف از این پژوهش، بررسی مقاومت چوب گونه های درختی در هنگام آتش سوزی و ارزیابی مدت زمان سوختن کامل چوب با توجه به رطوبت و پوست آن می باشد. به همین منظور، چوب گونه های ممرز، توسکا، انجیلی، راش، لرگ، شیردار، پلت، زربین، بلندمازو و آزاد به دو صورت چوب خشک و چوب تر (با رطوبت طبیعی)، دارای پوست و بدون پوست شاخه تهیه شد. سپس مدت زمان سوختن چوب های مذکور در حرارت 400 درجه سانتی گراد با استفاده از کرنومتر اندازه گیری شد. نتایج نشان می دهد مقاومت چوب های تر در برابر سوختن کامل بین 3/2 (بلندمازو) تا 9/2 برابر (انجیلی) چوب های خشک می باشد. گونه های انجیلی و ممرز به ترتیب دارای بیشترین و کمترین مقاومت در برابر سوختن کامل می باشند. همچنین مقاومت چوب، به ترتیب برای گونه های پلت، شیردار، راش و آزاد افزایش می یابد. حضور پوست سبب افزایش مقاومت در برابر سوختن کامل برخی گونه های درختی می شود. به طوری که اختلاف مدت زمان سوختن کامل چوب های تر و خشک گونه های راش، زربین، پلت، شیردار و آزاد به ترتیب 46، 82، 110، 116 و 169 ثانیه اندازه گیری شد. گونه توسکا و لرگ با وجود قابلیت استقرار زیاد در مناطقی با زهکشی ضعیف، توانایی مقابله با آتش را ندارند. بنابراین بهتر است در مناطقی با خطر زیاد آتش سوزی با عوامل انسانی (به ویژه در کنار جاده های جنگلی و مناطق گردشگری) و طبیعی، گونه هایی مثل انجیلی، آزاد، پلت، شیردار و راش (با توجه به نیاز رویشگاهی) که توانایی بهتری در به تاخیر انداختن گسترش آتش سوزی دارند، به عنوان آتش بر زنده استفاده شوند.
  کلیدواژگان: آتش بر زنده، آتش سوزی، رطوبت چوب، پوست چوب، سوختن کامل
 • بهارک شیرانپور، مسعود طبری، سیدمحسن حسینی، افسانه رضایی صفحه 514
  تنظیم رطوبت بذر یکی از عوامل مهم در نگهداری و افزایش دوام بذر با حفظ کیفیت آن می باشد که به روش های مختلفی انجام می شود. با توجه به اهمیت این عامل، این پژوهش به منظور بررسی تنظیم رطوبت و تعیین آستانه تحمل به خشکی بذر گیلاس وحشی با استفاده از روش وزنی در آون و دسیکاتور انجام شد. برای انجام این تحقیق پس از محاسبه وزن نمونه ها در سطوح رطوبتی مورد نظر، روند کاهش رطوبت در آون با استفاده از تغییر دما و در دسیکاتور با استفاده از سلیکاژل بررسی شد. نتایج حاصل نشان داد که همبستگی بالایی بین رطوبت محاسبه شده به روش وزنی و رطوبت واقعی وجود دارد، بنابراین استفاده از این روش در پیش بینی دوره کاهش رطوبت بذر گیلاس وحشی مناسب می باشد. همچنین در طی روند کاهش رطوبت، میانگین درصد زنده مانی بذر گیلاس وحشی در دسیکاتور در مقایسه با آون از وضعیت مطلوب تری برخوردار بود. همچنین با توجه به ثبات زنده مانی بذر گیلاس وحشی در طی روند کاهش رطوبت، آستانه تحمل به خشکی خاصی برای آن قابل تعریف نیست، بنابراین نمی توان رطوبت بحرانی معینی را برای بذر این گونه تعیین کرد.
  کلیدواژگان: تحمل به خشکی، آون، سلیکاژل، زنده مانی، رطوبت بحرانی
|
 • R. Bagheri, R. Ghasemi, M. Calagari, F. Merrikh Page 357
  Various poplar varieties have different needs and requirements and different water supply and intervals can change their growth conditions, significantly. Due to limited water resources at most parts of Iran, irrigation interval is more important than irrigation volume in conventional and industrial poplar plantation systems. The aim of the study was to investigate the quantitative and qualitative growth characteristics of different poplar varieties at various irrigation regimes and identify the best irrigation interval. For this reason a trial was conducted in Karaj City of Iran under experimental design of split plots at three replicates. The main plots consisted of three irrigation intervals (4, 8 and 12 days) and the subplots consisted of nine poplar clones. The water supply at each irrigation interval was equal and there were nine seedlings at each subplot at 3 X 3 m. spacing. Irrigation regime for all treatments at first year of trial was similar. The irrigation treatments were supplied at the second year of the trial and an equal water supply was applied to all irrigation treatments, using flume model W.S.C. type3 at each water supply resource and measuring water dimension and time pass of each flume and application of standard curves. The measured poplar growth characteristics consisted of dbh, total height, stem height, crown diameter, stem volume, morphology and phenology. The results showed that there was only significant difference between the both 4 and 8 and the 12 day irrigation intervals in respect to growth parameters. Although there was not significant difference between the 4 and 8 day intervals in respect of growth parameters, but water consumption at the 4 day interval was 7500 m3 more than that of the 8 day interval. All the poplar clones had intensive growth reduction at the 12 day interval irrigation regime and it might be concluded that this irrigation interval is not appropriate for poplar wood production. The poplar clones of P. n. 62/154, P. e. 561/41 and P.e. vernirubensis had the best growth performance at the 4 and 8 day irrigation intervals.
  Keywords: Species, clone, Populus, irrigation, split plot
 • E. Khosropour, P. Attarod, A. Shirvany, M. Matinizadeh, A. Shariat Page 370
  This research was carried out to compare the chemical composition of throughfall (TF), i.e., lead (Pb) and cadmium (Cd) as well as electrical conductivity (EC) and acidity (pH) beneath Pinus eldarica and Cupressus arizonica plantations with open field rainfall in the Chitgar Forest Park. The open field rainfall and TF were collected by 10 and 60 manual cylindrical plastic collectors, respectively. ICP was used in order to measure the concentrations of Pb and Cd. Three rainfall events were measured for chemical analysis. Pb and Cd concentrations as well as EC of TF were significantly different among Pinus eldarica, Cupressus arizonica, and the open field rainfall (P. eldarica: 74.07 ppb, 13.25 ppb, and 298 mµ; C. arizonica: 49.98 ppb, 10.75 ppb, and 251 mµ; open field rainfall: 27.22 ppb, 8.55 ppb, and 90.5 mµ). pH showed a significant difference between Pinus eldarica and the open field rainfall. Concerning the efficiency of plantation canopy for cleaning Pb and Cd concentrations of the atmosphere, changes in the amount of chemical compositions will provide an insight into the multiple criteria of selecting species for plantation projects in polluted urban areas.
  Keywords: Cupressus arizonica, Pinus eldarica, throughfall, chemical composition, lead, cadmium
 • Y. Erfanifard, F. Mahdian, R. Fallah Shamsi, K. Bordbar Page 379
  It is so important to know about biological and ecological characteristics of trees of a stand, in forest management. The first step to achieve this knowledge is to recognize the spatial pattern of trees. So it is necessary to apply suitable methods to have a reliable and quick estimation of the spatial distribution of trees. This research was aimed to compare the important and mostly applied distance- and density-based indices, utilized to estimate the spatial pattern of trees. For this purpose, a pure wild pistachio stand was full-callipered in Fars Wild Pistachio Research Forest, Iran. The true spatial pattern of the trees was determined by nearest neighbor method. The efficiency of each index was then evaluated by estimating the spatial distribution of the trees, utilizing the indices. The true spatial pattern of the wild pistachio trees in the studied stand was clumped. The results showed that only the two density-based indices of “dispersion” and “heterogeneity factor” could not detect the clumped pattern of wild pistachio trees among the investigated indices. The two distance-based indices of “Eberhardt” and “Hines” could estimate the clumped pattern of the wild pistachio trees among the applied indices as well. In general, the density-based indices performed much better than the distance-based indices in this research and this conclusion should be considered in the future studies on pure wild pistachio stands.
  Keywords: Spatial pattern, wild pistachio, density, based indices, distance, based indices
 • A. Mohammadi, M.H. Moayeri, H. Heydari Page 393
  To determine the best absolute harvesting age (quantitative purpose) and maximum production per area of a 18- year-old stands of Paulownia fortunei plantation at Dr. Bahramnia Forest Management project, Three spacing treatments including 3x6, 5x8 and 6x10 m. were examined. Five typic trees with normal diameter class distribution were chosen from each spacing treatment, randomly. The selected trees were fell down and sample discs were made from the stems at 0.4, 1.3 m. and then at 2 m. intervals between 1.3 m. and top height. Diameter and height growth were measured, based on stem analysis method. Stand volume, mean and current annual volume growth at different age stages were calculated, based on calculating fom factor at various age stages. Overall, the absolute harvesting age (forester’s criteria) was determined. The results showed that the absolute harvesting ages at 3x6, 5x8 and 6x10 m. spacing treatments were 11, 11 and 13 years, respectively. In addition, the trees at 5x8 m. spacing treatment had the greatest individual mean annual volume growth, but in respect to trees density per hectar, the trees at 3x6 m. spacing treatment achieved the heighest mean annual wood production per hectar in comparison to the other spacing treatments, which was 525/98 m3/ha. Therefore, it could be concluded that if the aim of Paulownia plantation is quantitative wood production, the spacing of 3x6 m. will be the best, but if the purpose is agroforestry, the spacing of 6x10 m. will be better than the spacing of 5x8 m.
  Keywords: Harvesting age, Spacing, Paulownia, volume, diameter, height
 • J. Jashni, M. Marvi Mohadjer, Gh. Zahedi Amiri, V. Etemad, B. Hamzehee Page 402
  The aim of this research was to study the plant associations in Baharbon district of Kheyroud Forest (north of Iran) and their relationship to physiographical factors. Determination of plant associations and sub associations were done, using Braun - Blanquet School. For this purpose, 51 releves consisting of 100 m2 area, were located at different sites. The phytosociological data was analyzed by the Factorial Correspondences (AFC) and Classification Ascendant Hierarchique (CAH) methods, using the Anaphyto software. Nine associations consisting of Querco macrantherae-Carpinetum orientalis, Fraxino excelsioris-Aceretum velutini, Parrotio persicae-Quercetum castaneifoliae, Parrotio persicae-Carpinetum betuli, Pterocaryo fraxinifoliae-Alnetum subcordatae, Aceri velutini - Fagetum orientalis, Carpino betuli-Fagetum orientalis, Rusco hyrcani-Fagetum orientalis and Fagetum orientalis were distinguished in this forest. Then relationships between the associations and the landform features were investigated, applying the DCA method and CANOCO 4.5 software. The results showed that although there were significant relationships between the associations and the altitude and the geographical aspects; but there was not significant relationship with the slope gradient.
  Keywords: Phytosociology, Braun, Blanquet school, AFC, CAH, DCA, Baharbon district, Hyrcanian Forest
 • M.R. Negahdarsaber, A.R. Abbasi Page 420
  The aim of the study was to identify the quantitative characteristics of wild pistachio forests of Fars province of Iran and their natural regeneration. For this reason, the cluster sampling method was applied which consisted of a 20×20 km network with nine sample plots, each of 2000 m² area with crucified pattern. The results showed that the natural regeneration was weak and the number of seedlings was 5.2/ha, the average crown cover was 171.25 m²/plot and 855 m²/ha or 8.5% of total forests area. The average of plots per cluster was 7.4 and the average of crown cover per cluster was 1256.1 m². Proportion of wild pistachio trees was 7.7%, consisting of 58.3% male individuals. Most of the stands were located in mountainous areas with steep slopes covered with rock materials or shallow soils. Application of rain-fed farming, tree cutting and over grazing were the main causes of forest degradation. Forest protection and reforestation with native shrubs including wild almond species might have positive effects on rehabilitation and improvement of wild pistachio natural regeneration.
  Keywords: Cluster sampling, natural regeneration, seedling, crown cover
 • H. Sharafieh, Kh. Sagheb, Talebi Page 429
  Quercus macranthera is a dominant tree species of high elevation parts of north forests of Iran (Caspian region). It is distributed at high elevation area of Semnan and Shahrood cities of Semnan province at two types: 1. Scattered between 1700 and 2000 m. a.s.l. and 2. dense as dominant species between 2000 and 2500 m. a.s.l. and often on north aspects. In onder to study the silvicultural characteristics and site demands of this species, 42 sample plots were laid out on different land forms and geographical aspects, which In 34 plots, soil properties, including texture (clay, sand and loam), organic carbon, lime and acidity were studied. The results showed that pH varied between 5.2 and 8.1 and soil texture was almost sandy clay loam in all land forms, with an exception of clay loam on ridges. soil texture on north and east aspects was sandy clay loam, whereas on south and west aspects was loamy. Organic carbon percentage at three humid aspects (north, east and west) was 1.57, 1.69 and 1.95 %, respectively, whreas at south aspect was 0.48 % and significantly different from the other three aspects (p< 0.05). The maximum and minimum percentage of lime was 20 and 0.9 at south and west aspects, respectively with significant difference (p<0.01). The absolute maximum total height and diameter belonged to oak trees at flat land and north aspect, respectively. The greatest height and volume belonged to oak trees at 2200 to 2500 m. a.s.l. The absolute maximum volume belonged to an indivual oak tree (19.81 m3) on north slope. The maximum regeneration of oak trees was found at east aspect. Most of the forest species had the highest natural regeneration on north slopes.
  Keywords: Diameter, height, volume, soil, aspect, elevation
 • T. Momeni Moghaddam, M. Akbarinia, Kh. Sagheb, Talebi, R. Akhavan, S.M. Hosseini Page 444
  In order to investigate the effect of environmental factors, including slope gradient, aspect and elevation on regeneration of Juniperus excelsa subsp. polycarpus, some Juniper stands were selected at Hezar Masjed Mountains, north of Khorasan Razavi province, north-east of Iran. Maps of slope gradient, aspect, elevation and landform were used and combined together to develop homogenious polygons of land units. The sampling was made, using stratification method and three sample plots, each 1000 m2. The plots were then laid out on the land units. To study the physico-chemical properties, one soil sample was made from subsoil, at each plot. The soil data were analyzed, using the Principle Component Analysis (PCA). Some parameters, including number of Juniper seedlings and their total height, collar diameter, health and vitality status were measured. The results showed that the elevation has significant effect on number of the seedlings, collar diameter and total height of the seedlings and proportion of health classes. Slope gradient showed significant effect on number of the seedlings per plot. The geographic aspect showed significant relation only with the proportion of moderate healthy seedlings. The impact of land form on Juniper seedlings was not significant. The Principle Component Analysis (PCA) output showed that phosphorus, clay, silt, EC and CaCo3 are the most important factors influencing regeneration of Juniperus excelsa subsp. polycarpus.
  Keywords: Elevation, slope, geographic aspect, landform, regeneration, Juniperus excelsa
 • P. Imani, A. Najafi, E. Ghajar Page 460
  The main purpose of the current study was to design less costly forest roads using cost zoning map. For this purpose, the most important effective factors on cost of forest road construction were weighted using the Analytical Hierarchy Process (AHP). Five factors, terrain slope, hydrology, geology formations, soil texture and road slope, were weighted using the AHP. The cost zoning map was developed after weighting the supposed factors and overlay their corresponding map in ESRI Arc GIS 9.3 environment. In Next step, two variants of forest road were planned to connect the start point to the end point, using a 1) Shortest Path (SP) algorithm and 2) a skill expert. The results showed that the length and the cost of the variant planned by SP algorithm were 55% and 65% lower than the path planned by the expert before designing in the field, respectively. The results of the study after designing both planned variants in the field, demonstrated that the length and the cost of the SP-based feasible path were 19% and 21% lower than the expert-based variants, respectively. This means the SP saved 916000000 Rials. The results showed that using the zoning map cost in combination with a shortest path algorithm can lead to a more favorite layout of the forest roads than traditional methods of planning.
  Keywords: algorithm, Shortest Path, forest road, Analytical Hierarchy Process, planning, construction cost
 • Z. Mohammadi, R. Naghdi, M. Akef, I. Bagheri, A. Sayadi Page 472
  Skidding machinery traffic can have a long-term detrimental impact on soil physical properties such as bulk density and strenght. Therefore, the trial was conducted to investigate the recovery status of soil physical properties, compacted during twenty-year period at Asalem Forest, north of Iran. For this purpose, three parcels of the first and the second districts of Nave Asalam Forest, were chosen. The treatments consisted of three periods after skidding (1, 10 and 20 years), two slope classes (>20% and <20%) and two traffic levels (high and low or control). In order to assess soil bulk density and soil strenght a sample plot of 12×5 m. was located at each treatment (totally 12 plots). At each plot, soil strength was measured directly by penetrometer and iitact cores werer sampled to measure bulk density in laboratory. The results showed that longitudinal slope gradient classes and traffic intensity levels were very important factors in soil recovery process in skid trails. Overall, it might be concluded that the most soil disturbances occured on gradient more than 20% and high traffic levels. The result also showed that 20 years after skidding, soil bulk density and soil strenght were under process of recovery, but have significant difference with the control treatment.
  Keywords: Natural recovery, forest soil, soil physical properties
 • S. Bakhtiarvand Bakhtiari, H. Sohrabi Page 481
  Considering the climate change and global warming topics, importance of tree biomass and its measurement is increasing. Direct biomass measurement, especially for root section, is very costly, time consuming and difficult to implement. Usually, in such cases biomass can be estimated, using allometric equation. The aim of this research was to establish equations for estimating carbon content at above and below ground and whole tree biomass for four species, including Mulberry (Morus alba), Black Locust (Robinia pseudoacacia), Eldar Pine (Pinus eldarica) and Arizona cypress (Cupressus arizonica) planted around Mobarakeh Steel complex. For this purpose, 15 trees for each species (totally 60 trees) with appropriate diameter and height distribution, selected randomly and fell down and cut to different segments. Then the different components were separated and total fresh weight was measured at the field. Also roots of 20 trees fully excavated and after fresh weight measurement, some samples for dry weight determination were taken. Dry weight and carbon content of each sample were measured at laboratory. Allometric relationships between independent variables and carbon storage of different components and whole tree were established by nonlinear regression analysis. Overall, 96 models were derived for the four species and only eight of them were not statistically significant. The results showed that for Pine and Cypress, DBH (Diameter at Breast Height) and for Mulberry diameter at 0.3 m established models with highest coefficient of determination at all cases. For Black Locust, there was not special variable which can establish model with high coefficient of determination in all cases. For estimating the whole above- and below ground carbon storage of different organs, tree height had the highest coefficient of determination. Generally, concerning the both above and below ground biomass, modeling allometric relationships resulted in higher coefficient of determination of modeling for coniferous rather than for broadleaved species.
  Keywords: Eldar pine, Arizona cypress, Mulberry, Black locust, biomass, diameter, height
 • M. Zoghi, R. Rahmani, E. Shayesteh Pahangeh Page 493
  In this study, in order to investigate regeneration success and determine the best gap area, the quantitative characteristics of the regeneration groups were evaluated at different gap area classes. For this purpose, 15 regeneration gaps were selected at three area classes with five replications at each class, including: 50-150 (small), 150-300 (medium) and 300-600 m2 (large). Four square meter plots at two meter intervals were used to measure some quantitative characteristics of the regeneration groups by a simple systematic design on north-south (N-S) and east-west (E-W) transects. The data was analyzed, using the completely randomized statistical design and one way variance analysis and Duncan test methods. The Results showed that the total height and the height growth of the saplings were significantly higher in the large gaps in comparison to the small gaps. In addition, the frequency of seedlings and the density of sapling were the greatest in the medium sized gaps. For this reason seedling frequency of Carpinus betulus and Parrotia persica was found in the medium sized gaps. Overall, it can be concluded that in the selection cutting method, the medium sized gaps (150-300 m2) are the most suitable ones.
  Keywords: gap, regeneration, sapling, carpinus, selection system
 • M. Nasiri Page 505
  Wood resistance of forest species to fire has effective role in preventing forest fire development and expansion. Thus, the aim of this research was to study the tree species wood resistance to fire and to measure the time needed for complete wood burning, considering the wood’s moisture and bark. The trial was conducted under the Completely Randomized Experimental Design with six replicates, 10 forest species (Carpinus betulus, Alnus glutinosa, Parrotia persica, Fagus orientalis, Pterocarya fraxinifolia, Acer cappadocicum, Acer velutinum, Cupresus sempervirence var horizontalis, Quercus castaneifolia and Zelkova carpinifolia), two levels of wood moisture (dry and wet or natural moisture) and two barked and bark free treatments. The woods were burnt at 400°C and the time needed for complete burning was measured by a chronometer. The results showed that the resistance of wet woods to complete burning was 2.3 (Quercus castaenifolia) to 2.9 (Parrotia persica) times more than the dry woods. Carpinus betulus and Parrotia persica had the greatest and the lowest resistance to complete burning, respectively. Moreover, the resistance of Fagus orientalis, Acer cappadocicum, Acer velutinum and Zelkova carpinifolia to complete burning increased, respectively. Bark increased the resistance of some species to complete burning, for instance the time difference for complete burning of wet and dry woods of Fagus orientalis, Cupressus sempervirens var. horizontalis, Acer cappadocicum, Acer velutinum and Zelkova carpinifolia was 46, 82, 110, 116 and 169 seconds, respectively. Although Alnus glutinosa and Pterocarya fraxinifolia had high capacity to establish in sites with poor drainage, but they had a very low resistance to fire. Therefore, it is recommended to plant Fagus orientalis, Acer cappadocicum, Acer velutinum, Parrotia persica and Zelkova carpinifolia as an alive firebreak in areas with high fire risks (naturally and human related reasons), for instance near forest roads and tourism centers, for their capacity to prevent fire development and expansion
  Keywords: Alive firebreak, bark, wood, moisture, bark, burning
 • B. Shiranpour, M. Tabari, S.M. Hossini, A. Rezaee Page 514
  Regulation of seed moisture content is one of the important factors in maintaining and increasing seeds durability and quality which is made by different methods. For this reason, the trial was conducted to regulate moisture content and to determine the threshold drought resistance of wild cherry seeds, using the weight method and oven and desiccator. After calculating weight of the seed samples at the specified moisture content levels, the trend of moisture reduction in oven by temperature change and in desiccator by silica gel was investigated. The results showed that there was high correlation between the calculated moisture content by weight method and the actual one. Thus using this method for prospecting the process of desiccation in wild cherry seeds is appropriate. Also during the process of desiccation, the seed's average viability in desiccator was more than that in oven. Due to stability of the wild cherry seed's viability during the process of moisture reduction, particular threshold for drought tolerance was not defined. Therefore, certain critical moisture content for seeds of this species might not be determined.
  Keywords: Drought tolerance, Oven, Silica gel, viability, critical moisture