فهرست مطالب

Auditory and Vestibular Research - Volume:21 Issue: 3, 2012
 • Volume:21 Issue: 3, 2012
 • تاریخ انتشار: 1391/12/19
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مقاله مروری
 • نسترن قطبی، علیرضا حسن پور صفحات 1-8
  زمینه و هدف
  سیستم حسی پیکری یکی از مهم ترین دستگاه های موثر در حفظ تعادل است. این سیستم از اجزاء محیطی و مرکزی تشکیل شده است. دانستن نقش هر یک از این اجزاء در کنترل تعادل، به طراحی پروتکل های توانبخشی موثر کمک می کند. در برخی بیماری ها اجزاء محیطی و در برخی دیگر اجزاء مرکزی، دچار اختلال می شود. این مقاله تاثیر اختلال عملکرد اجزاء محیطی سیستم حسی پیکری را در کنار اختلال عملکرد اجزاء مرکزی آن بر تعادل مرور می کند.
  روش بررسی
  در این مطالعه به بررسی مقالات مختلفی که از سال 1983 تا سال 2011 پیرامون اختلالات حس پیکری نوشته شده است، پرداخته می شود. از بانک های اطلاعاتی pubmed، Scopus ProQuest، Magiran، Iran Doc، Iran Medex وGoogle Scholar استفاده شد. از واژه های Medical Subject Heading و کلمات کلیدی مرتبط با اختلال تعادل، حسی پیکری، فقدان حس پیکری و پردازش حسی در ترکیبات مختلف برای انجام جستجو استفاده شد.
  نتیجه گیری
  اختلالات سیستم حسی پیکری خواه با منشا محیطی و یا مرکزی، سبب بروز مشکل در حفظ تعادل می شوند. با این وجود در برخی موارد این مسئله مورد توجه قرار نمی گیرد. توصیه می شود در این اختلالات؛ در کنار سایر درمان های رایج استفاده از تمرینات تعادلی نیز حتما در برنامه های توانبخشی بیماران گنجانده شود.
  کلیدواژگان: اختلال تعادل، فقدان حس پیکری، پردازش حسی
 • پژوهشی
 • فرزانه ضمیری عبدالهی، عبدالرضا شیبانی زاده، جلال ثامنی صفحات 9-17
  زمینه و هدف
  آزمون مهار دگرطرفی گسیل های صوتی گوش سیستم وابران شنوایی را ارزیابی می کند. در این آزمون رفلکس آکوستیک یک عامل مداخله گر مهم محسوب می شود. امروزه کاربرد این آزمون به ویژه در کودکان مشکوک به اختلال پردازش شنوایی مرکزی رو به افزایش است بنابراین باید میزان تاثیر این عامل مداخله گر بر مهار دگرطرفی گسیل های صوتی گوش روشن باشد. هدف این پژوهش بررسی اثر فعال شدن رفلکس آکوستیک بر مهار دگرطرفی گسیل های صوتی گذرای گوش بود.
  روش بررسی
  این بررسی روی 39 فرد هنجار 18 تا 26 ساله با میانگین سنی 17/22 و انحراف معیار 34/2 از هر دو جنس صورت گرفت. در این پژوهش، از آزمون تعیین میزان کاهش بین گوشی، رفلکس آکوستیک، گسیل های صوتی گذرای گوش و مهار دگرطرفی آنها استفاده شد.
  یافته ها
  دامنه گسیل های صوتی گذرای گوش در زنان و میزان مهار در مردان به صورت معنی داری بیشتر بود(p=0/01). حداکثر میزان مهار قبل از فعالیت رفلکس در 2000 تا 3000 هرتز بود و با فعال شدن آن ضمن افزایش قابل توجه در تمامی باندهای فرکانسی(p=0/01)، حداکثر مهار در 500 تا 1000 هرتز رخ داد.
  نتیجه گیری
  طبق نتایج پژوهش حاضر دامنه گسیل های صوتی گذرای گوش در زنان و میزان مهار دگرطرفی در مردان بزرگ تر بود. با ارائه مهارکننده دگرطرفی در سطوح شدت مختلف، مهار دگرطرفی گسیل ها همواره رخ می داد. افزایش شدت مهارکننده دگرطرفی باعث افزایش میزان مهار دگرطرفی می شد. با فعال شدن رفلکس عضله رکابی، میزان مهار به صورت معنی داری افزایش یافته و باند رخداد حداکثر مهار به فرکانس های پایین تر تغییر می کرد.
  کلیدواژگان: گسیل های صوتی گذرای گوش، مهار گسیل های صوتی گذرای گوش، رفلکس آکوستیک، کاهش بین گوشی
 • محمد مجید اوریادی زنجانی، بهروز محمودی بختیاری، مریم وهاب، سلیمه جعفری صفحات 18-23
  زمینه و هدف
  به دلیل محدود بودن آزمون های استاندارد شده برای افراد فارسی زبان دچار اختلالات زبانی، جمع آوری نمونه زبانی خودانگیخته، بخش مهمی از پروتکل ارزیابی زبان را تشکیل می دهد. بر این اساس، انتخاب کارآمدترین روش نمونه گیری زبانی که در مدت زمان کوتاه، اطلاعات مناسبی را از توانش زبانی فرد ارائه کند، حایز اهمیت است. در این مطالعه، به مقایسه نمونه های زبانی فراخوانی شده توسط شیوه های توصیف تصویر و داستان گویی با هدف تعیین کارآیی این دو شیوه انجام شد.
  روش بررسی
  در این پژوهش، 30 دانش آموز دختر پایه اول ابتدایی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای بررسی شیوه توصیف تصویر، از دو داستان مصور چهار تصویری استفاده شد، و نمونه زبانی از طریق داستان گویی، با تعریف یک داستان معروف کودکانه به دست آمد. دو شاخص مدت زمان جمع آوری نمونه زبانی و میانگین طول گفته مقایسه شد.
  یافته ها
  تفاوت معنی داری بین میانگین طول گفته حاصل از دو روش بالا مشاهده نشد(p>0/05). اما زمان نمونه گیری از طریق توصیف تصویر کوتاه تر از زمان نمونه گیری از طریق داستان گویی بود(p<0/05).
  نتیجه گیری
  دو شیوه توصیف تصویر و داستان گویی توان یکسانی در فراخوانی نمونه زبانی دارند. از آنجایی که شیوه توصیف تصاویر در مدت زمان به مراتب کوتاه تری نمونه زبانی با پیچیدگی یکسان به دست می دهد، این روش می تواند به عنوان یک روش بهینه مورد استفاده بالینی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: نمونه گیری زبانی، توصیف تصویر، داستان گویی، میانگین طول گفته، مدت زمان نمونه گیری
 • تبسم عظیمی، شیدا پولادی*، بهروز محمودی بختیاری، حمید حقانی صفحات 24-31
  زمینه و هدف

  چگونگی ارتباط میان پیچیدگی نحوی با ناروانی های لکنت در سال های اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر پیچیدگی نحوی بر میزان ناروانی گفتار کودکان و بزرگسالان لکنتی فارسی زبان در تکلیف گفتار خودانگیخته بود. نتایج به دست آمده می تواند برای شناخت بیشتر ماهیت لکنت کودک و بزرگسال و نیز یافتن شیوه های مناسب تر برای درمان آن کاربرد داشته باشد.

  روش بررسی

  در این مطالعه مقطعی، افراد مورد مطالعه شامل 15 بزرگسال لکنتی تک زبانه فارسی زبان 15 ساله به بالا و 15 کودک لکنتی تک زبانه و فارسی زبان 6-4 ساله بود. پس از تهیه نمونه ای 30 دقیقه ای از گفتار خودانگیخته، گفته های هر فرد از لحاظ میزان ناروانی و پیچیدگی نحوی مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون آماری t زوج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که در هر دو گروه بزرگسالان و کودکان لکنتی، تفاوت معنی داری بین میزان ناروانی جملات ساده و پیچیده وجود داشت(p<0/05).

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که در سطح گفتار خودانگیخته، با افزایش پیچیدگی نحوی میزان ناروانی گفتار کودکان و بزرگسالان لکنتی فارسی زبان افزایش می یابد. همچنین با افزایش پیچیدگی نحوی، میزان ناروانی گفتار کودکان لکنتی نسبت به بزرگسالان لکنتی بیشتر افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: لکنت، بزرگسالان، کودکان، گفتار خودانگیخته، پیچیدگی نحوی
 • مریم آقاملایی، زهراجعفری، ریحانه توفان، مهدیه اسماعیلی، شادی رحیم زاده صفحات 32-39
  زمینه و هدف
  حافظه شنوایی، اساس رشد مهارت های زبانی و فرآیند یادگیری است. هدف از پژوهش حاضر بررسی روند حافظه و یادگیری شنوایی کلامی در زنان جوان 18 تا 30 سال با استفاده از نسخه فارسی آزمون حافظه و یادگیری شنوایی کلامی ری بود.
  روش بررسی
  مطالعه توصیفی و مقطعی حاضر روی 70 زن هنجار در محدوده سنی 18 تا 30 سال با میانگین 2/23 و انحراف معیار 4/2 سال که به روش نمونه گیری غیر احتمالی انتخاب شدند، انجام شد و جنبه های مختلف حافظه از جمله یادآوری فوری، یادآوری تاخیری، توانایی بازشناسی، سرعت فراموشی، تاثیر تداخل و روند یادگیری با استفاده از نسخه فارسی آزمون شنوایی کلامی ری بررسی شد.
  یافته ها
  میانگین امتیازهای افراد مورد مطالعه از 94/8 با انحراف معیار 91/1 در مرحله اول آزمون ری به 70/13 با انحراف معیار 18/1 در مرحله پنجم افزایش یافت. میانگین یادگیری کلی افراد، 19/12 با انحراف معیار 08/1 و میانگین افزایش یادگیری 76/4 بود. همچنین، میانگین امتیازهای افراد در مرحله یادآوری تاخیری و بازشناسی به ترتیب برابر 47/13 با انحراف معیار 2/1 و 72/14 با انحراف معیار 53/0 به دست آمد. میزان تداخل پیش گستر، تداخل پس گستر، سرعت فراموشی و بازیابی به ترتیب 86/0، 96/0، 01/1 و 90/0 به دست آمد.
  نتیجه گیری
  براساس یافته ها، عملکرد حافظه و یادگیری شنوایی کلامی در زنان فارسی‎ زبان با جمعیت مشابه در سایر کشورها مطابقت دارد که این امر نشان دهنده روایی نسخه فارسی آزمون حافظه شنوایی کلامی ری در این گروه است.
  کلیدواژگان: حافظه، یادگیری شنوایی، کلامی، آزمون ری، بزرگسال، فارسی
 • سارا ممتاز، فهیمه حاجی ابوالحسن، سعید فراهانی، منصوره تقاء، شهره جلایی صفحات 40-50
  زمینه و هدف
  در بیماران مبتلا به میگرن وقوع علائم و نشانه های نورواتولوژیک به ویژه علائم دهلیزی از موارد شایع است. در این مطالعه نیز هدف اصلی از پژوهش، بررسی بخشی از سیستم دهلیزی مرکزی افراد مبتلا به میگرن با استفاده از آزمون های نیستاگموس خودبه خودی، نگاه خیره و آزمایش تعقیب آرام در فاز بین حمله ای این بیماران بود.
  روش بررسی
  این مطالعه روی 30 بیمار مبتلا به میگرن و 38 فرد هنجار در محدوده سنی 18 تا 48 سال انجام شد. آزمایش نیستاگموس خودبه خودی، نیستاگموس نگاه خیره در جهت های راست، چپ و بالا و نیز آزمایش تعقیب آرام در سه سرعت 1/0، 2/0 و 4/0 هرتز در این دو گروه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  پنج نفر از افراد گروه مورد و پنج نفر از افراد گروه شاهد، نیستاگموس کمتر از سه درجه را نشان دادند که از نظر آماری تفاوتی بین این دو گروه مشاهده نشد. در هر دو گروه مورد و شاهد هیچ گونه نیستاگموس نگاه خیره در جهت های نگاه به روبه رو، راست، چپ و بالا در زاویه 20 درجه دیده نشد.
  یافته های این مطالعه معنی داری آماری بهره و فاز تعقیب آرام را فقط در یکی از فرکانس های مورد بررسی نشان می دهد اما این معنی داری از لحاظ بالینی در محدوه طبیعی قرار گرفته است. به علاوه ساکادیک بودن تعقیب آرام در افراد گروه مورد، از دیگر یافته های مطالعه حاضر است.
  نتیجه گیری
  این نتایج پیشنهادکننده وجود نقایص نورواتولوژیک جزئی در میگرن است که به احتمال زیاد ناشی از وجود نقص در عملکرد سیستم چشمی حرکتی با منشا دهلیزی مخچه ای است.
  کلیدواژگان: میگرن، ویدئونیستاگموگرافی، چشمی، حرکتی، تعقیب آرام، نیستاگموس خودبه خودی، نیستاگموس نگاه خیره
 • سلیمه جعفری، زهرا آقا رسولی، یحیی مدرسی، محمد کمالی صفحات 51-61
  زمینه و هدف
  شناسایی دقیق و سریع اختلالات زبان و درمان آن از اولویت بالایی برای درمانگران برخوردار است. یکی از روش های بررسی سریع ساختار زبانی، بازگویی داستان است که برای اجرا و تحلیل، سریع تر از دیگر روش ها است و سیستم امتیاز دهی پایایی دارد. هدف از این پژوهش ساخت و تعیین روایی و پایایی آزمون بازگویی داستان در کودکان شش تا هفت ساله فارسی زبان بود.
  روش بررسی
  ابتدا با کمک گفتاردرمانگر، زبان شناس و داستان نویس کودک، داستانی مناسب کودکان شش تا هفت ساله نوشته شد. برای بررسی روایی محتوایی داستان، از 14 متخصص، نظرسنجی شد. سپس تصاویر مناسب با داستان تهیه و به صورت لوح فشرده در آمد، سپس دوباره نظرسنجی صورت گرفت. پایایی به روش آزمون بازآزمون، به فاصله دو هفته روی 72 کودک در گروه سنی شش تا هفت سال شامل 36 دختر، 36 پسر اجرا شد. برای بررسی پایایی مقیاس امتیازدهی از روش پایایی بین ارزیاب استفاده شد.
  یافته ها
  شاخص روایی محتوایی آزمون بازگویی داستان 89 درصد، میزان تکرارپذیری نسبی کل آزمون 83 درصد و خطای معیار اندازه گیری آن 76/2 بود. همچنین تکرار پذیری نسبی مقیاس امتیازدهی 93 درصد و همبستگی پیرسون برای آن 90 درصد به دست آمد. همبستگی امتیاز های دو بار انجام آزمون معنی دار بود(p<0/01).
  نتیجه گیری
  آزمون بازگویی داستان، روشی سریع برای ارزیابی ساختار های زبان کودکان شش تا هفت ساله فارسی زبان است. آزمون از لحاظ محتوایی و کیفی، روا بوده و پایایی بالایی دارد.
  کلیدواژگان: آزمون، بازگویی داستان، ساختار زبان، کودکان، فارسی زبان
 • مرضیه معلمی، فهیمه حاجی ابوالحسن، جمیله فتاحی، منصوره تقاء، رویا ابوالفضلی، شهره جلایی، فاطمه خمسه صفحات 62-69
  زمینه و هدف
  در بسیاری از مبتلایان به میگرن، مصرف داروهای پیشگیری کننده در کاهش حملات و علائم بیماری از جمله شکایات دهلیزی موثر است. با توجه به بهبود شکایات، احتمال تاثیر پذیری ساختارهای عصبی مسئول، به دنبال مصرف داروها وجود دارد. بنابراین هدف مطالعه حاضر، مقایسه پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی در مبتلایان به میگرن با و بدون درمان با داروهای پیشگیری کننده بود.
  روش بررسی
  افراد مطالعه شامل 46 فرد مبتلا به میگرن در دو گروه بیماران تحت درمان با داروهای پیشگیری کننده 21 نفر و گروه بدون درمان 25 نفر بودند. محدوده سنی بیماران 60 - 20 سال بود. پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی با ارائه محرک تن برست 500 هرتز با شدت 95 دسی بل nHL ثبت شد.
  یافته ها
  میانگین نسبت دامنه ای با p=0/02 و زمان نهفتگی بین قله ای در گوش راست با p=0/03 و در گوش چپ با p=0/001در گروه تحت درمان بیشتر از گروه بدون درمان به دست آمد که این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار بود. تفاوتی بین میانگین زمان نهفتگی قله p13، n23 و دامنه مطلق در دو گروه مشاهده نشد(p>0/05).
  نتیجه گیری
  داروهای پیشگیری کننده میگرن، احتمالا در بهبود میانگین پارامترهای اصلی پاسخ در گروه بیماران تحت درمان نقش دارند.
  کلیدواژگان: پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی، داروهای پیشگیری کننده، سیستم دهلیزی، میگرن
 • نسیبه سلطانی نژاد، علی قربانی*، مسعود صالحی، سعید فخر رحیمی صفحات 70-76
  زمینه و هدف

  فعل از مهم ترین اجزای جمله است و آسیب به آن از ابعاد قابل توجه نابسامانی های زبان در دوران رشد کودک به شمار می رود. با توجه به این که در ایران برای بررسی این جنبه از زبان در کودکان آزمون مناسبی وجود ندارد، هدف از این پژوهش ساخت و ارزشیابی آزمون تصویری افعال برای کودکان 36 تا 54 ماهه فارسی زبان و بررسی قدرت تمایز گذاری آن در کودکان مورد مطالعه بود.

  روش بررسی

  در این مطالعه مقطعی، فهرستی از افعال که قابلیت به تصویر کشیدن را داشتند، تهیه شد. برای تعیین شاخص روایی محتوایی از هفت گفتاردرمانگر نظرسنجی شد و تعداد 55 فعل که مورد تایید هر هفت نفر بود، انتخاب شد. سپس تصاویر مناسب برای این تعداد فعل، با همکاری همان هفت متخصص، انتخاب گردید. آزمون روی 106 کودک در سه گروه سنی (42-36، 48-42 و 54-48 ماهه)، اجرا شد. پایایی آزمون با دو روش تکرارپذیری و ثبات درونی و همبستگی توانایی پاسخ دهی آزمودنی ها با سن آنها با آزمون آماری اسپیرمن تعیین شد.

  یافته ها

  شاخص روایی محتوا برای تعداد 55 فعل برابر با یک بود. در بررسی پایایی، ضریب همبستگی حاصل از دو بار اجرا، 90/0 و ثبات درونی 60/0 بود که با استفاده از روش حذف آیتم این مقدار به 71/0 افزایش یافت. بین توانایی پاسخ دهی آزمودنی ها و سن آنها با ضریب همبستگی 76/0 ارتباط معنی دار وجود داشت. (p<0/001)

  نتیجه گیری

  آزمون تصویری افعال، ابزاری مناسب برای ارزیابی افعال در کودکان 36 تا 54 ماهه و دارای قدرت تمایز گذاری بین سه گروه سنی مورد مطالعه است.

  کلیدواژگان: کودکان بهنجار فارسی زبان، آزمون، فعل، روایی، پایایی
 • آزاده ایمانی، اکرم پوربخت، مهدی اکبری، مسعود مطلبی کاشانی صفحات 77-85
  زمینه و هدف
  آماده سازی صوتی ارائه یک محرک بی خطر، با شدت متوسط است که مقاومت گوش را در برابر صدای شدید بعدی افزایش می دهد. ازاین رو در این مطالعه ضمن بررسی تاثیر آماده سازی صوتی بر تغییر آستانه پاسخ های برانگیخته شنوایی ساقه مغز با محرک کلیک، به بررسی تاثیر فرکانس آماده سازی بر حفاظت شنوایی در خوکچه های هندی نیز پرداخته شد.
  روش بررسی
  پانزده خوکچه هندی به صورت تصادفی به سه گروه مساوی تقسیم شدند. گروه های آماده سازی 6 ساعت در روز به مدت 5 روز، به ترتیب در معرض 1 و 4 کیلوهرتز نویز اکتاو باند با شدت 85 دسی بل SPL قرار گرفته و در روز ششم در معرض نویز شدید، 4 کیلوهرتز و 105 دسی بل SPL، به مدت چهار ساعت قرار گرفتند. گروه شاهد فقط در معرض نویز شدید، 4 کیلوهرتز و 105 دسی بل SPL، به مدت چهار ساعت قرار گرفت. آستانه گیری با آزمون پاسخ های برانگیخته شنوایی ساقه مغز با محرک کلیک، یک ساعت پس از پایان مواجهه با نویز شدید و سپس هفت روز بعد انجام شد.
  یافته ها
  پاسخ های برانگیخته شنوایی ساقه مغز، تغییرات کمتر آستانه گروه های آماده سازی صوتی را نسبت به گروه شاهد نشان داد(001/0p≤). در مقایسه آستانه های کلیک در دو گروه آماده سازی صوتی 1 و 4 کیلوهرتز، تغییر آستانه در گروه آماده سازی 4 کیلوهرتز کمتر بود اما این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  نتایج الکتروفیزیولوژیک مطالعه حاضر تاکید کرد که آماده سازی صوتی تاثیر حفاظتی در برابر نویز شدید ایجاد کرده و فرکانس آماده سازی تاثیر معنی داری در تغییر آستانه پاسخ های برانگیخته شنوایی ساقه مغز با محرک کلیک ندارد.
  کلیدواژگان: آماده سازی صوتی، حفاظت شنوایی، کاهش شنوایی ناشی از نویز، خوکچه هندی
 • حامد رحمانی، محمود بی جن خان، مهران قاجارگر صفحات 86-102
  زمینه و هدف
  هدف از انجام این مطالعه، بررسی حساسیت درکی شنوندگان بومی فارسی، زبانی دارای تکیه قابل پیش بینی، نسبت به سرنخ های آکوستیکی تکیه است. این پژوهش براساس الگوی شناختی ناشنوایی تکیه طراحی شده است که مطابق آن، هر قدر جایگاه تکیه در یک زبان، بیشتر قابل پیش بینی باشد، گویشور بومی آن زبان، دارای حساسیت درکی ضعیف تری نسبت به ویژگی های تکیه خواهد بود.
  روش بررسی
  در این آزمون، نوع خاصی از آزمون درکی تطبیق به کار رفت که در آن 35 گویشور فارسی در قالب سه گروه متمایز براساس زمینه زبانی، باید محرک های مصنوعی پخش شده را، به صورت رایانه ای، شبیه سازی می کردند. در کنار بررسی عملکرد فارسی زبانان در درک تکیه، تاثیر دانش آواشناسی و قرار گرفتن در محیط زبان انگلیسی بر حساسیت درکی آنها نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  در یافته های این پژوهش مشخص شد که حساسیت کلی فارسی زبانان نسبت به تکیه ضعیف است. با این حال قرار گرفتن آنها در محیط زبانی انگلیسی، تاثیر چشمگیری در میزان حساسیت آنها به تکیه در پی داشت(p<0/0001)؛ در حالی که دانش آواشناسی تاثیری در عملکرد درکی گویشوران نداشت. همچنین از بین سه همبسته، بیش از همه، در تشخیص دیرش، میان فارسی زبانان مشکل وجود داشت(p=0/0001) و از لحاظ آماری تفاوتی میان درک سرنخ فرکانس پایه و شدت مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  گویشوران زبان فارسی عملکرد ضعیفی در درک تکیه دارند و چنین نتیجه ای با پیش بینی الگوی ناشنوایی تکیه در مورد ناشنوایی تکیه گویشوران زبان های دارای تکیه ثابت سازگار است.
  کلیدواژگان: درک گفتار، الگوی ناشنوایی تکیه، گویشوران فارسی، سرنخ های درکی، محرک های مصنوعی
 • کورش امرایی، سعید حسن زاده، غلامعلی افروز، حجت پیرزادی صفحات 103-109
  زمینه و هدف
  افراد کم شنوای عمیق که عمل کاشت حلزون برای آنها انجام شده است روابط رضایت بخشی با همسالانشان ندارند و نمی توانند به طور کامل وارد جوامع شنوایان شوند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر برنامه آموزش خانواده محور مهارت های اجتماعی بر بهبود مهارت های اجتماعی کودکان کاشت حلزون شده بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه آزمایشی 16 خانواده شامل مادر به همراه فرزند کاشت حلزون شده با محدوده سنی 12 تا 19 سال که حداقل 2 سال از برنامه کاشت حلزون آنها گذشته باشد، از بین داوطلبانی که از میان 328 خانواده عضو انجمن احیای شنوایی ایران که شرایط ورود به طرح را داشتند، انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه 8 نفره مورد و شاهد تقسیم شدند. هر دو گروه (والدین) مقیاس رتبه بندی مهارت های اجتماعی را به عنوان پیش آزمون تکمیل کردند. افراد گروه مورد در 12 جلسه 60 تا 75 دقیقه ای تحت آموزش مهارت های اجتماعی قرار گرفتند. پس از آن مجدد مقیاس رتبه بندی مهارت های اجتماعی به عنوان پس آزمون روی هر دو گروه مورد و شاهد اجرا شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که برنامه آموزش خانواده محور مهارت های اجتماعی بر مهارت های قاطعیت(p<0/01)، خویشتن داری(p<0/01) و اجتماعی کلی(p<0/01) تاثیر مثبت و معنی دار داشت، اما بر مهارت همکاری و مشارکت(p>0/05) تاثیر معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به اثربخشی برنامه آموزش خانواده محور بر بهبود مهارت های اجتماعی کودکان کاشت حلزون شده، می توان بهبود این مهارت ها را به عنوان حلقه ای از برنامه توانبخشی بعد از کاشت حلزون شنوایی به کار برد.
  کلیدواژگان: مهارت های اجتماعی، کم شنوای عمیق، خانواده، کاشت حلزون
|
 • Nastaran Ghotbi, Alireza Hassanpour Pages 1-8
  Background And Aim
  The somatosensory system is one of the most effective systems in balance control. It consists of peripheral and central components. Knowing the role of these components in balance control assists the developing of effective rehabilitation protocols. In some diseases peripheral components and in others central components are impaired. This paper reviews the effect of impairment of peripheral and central components of the somatosensory system on balance control.
  Methods
  In this study publication about somatosensory impairments from 1983 through 2011 in PubMed، Scopus، ProQuest، Google Scholar، Iran Medex، Iran Doc and Magiran were reviewed. Medical subject headings terms and keywords related to balance، somatosensory، somatosensory loss، and sensory integration/processing were used to perform the searches.
  Conclusion
  Somatosensory impairments either with peripheral or central origin، can cause problems in balance control. However، these problems are not considered in some patients. In these impairments، balance training is recommended to be used alongside other routine treatments in the patients'' rehabilitation programs.
  Keywords: Balance disorder, balance impairment, somatosensory loss, sensory processing
 • Farzaneh Zamiri Abdollahi, Abdolreza Sheibanizadeh, Jalal Sameni Pages 9-17
  Background And Aim
  Contralateral suppression of transient evoked otoacoustic emissions (TEOAEs) test evaluates the efferent auditory system. In this test، acoustic reflex is an important confounding variable. In recent years، application of this test is growing especially in children suspect to central auditory processing disorder. Therefore، the magnitude of influence of this confounding variable on the suppression of TEOAEs should be made clear. The aim of this study was to investigate the impact of acoustic reflex on contralateral suppression of TEOAEs.
  Methods
  This research was performed on 39 normal-hearing adults of both sexes and of 18-26 years of age. Tests were used for the determination of interaural attenuation (IA)، acoustic reflex، TEOAEs and contralateral suppression of TEOAEs.
  Results
  TEOAEs amplitudes and their contralateral suppression were significantly higher in females and males respectively (p=0. 01). The amount of TEOAEs suppression before reflex activity ranged between 2000 to 3000 Hz. Activation of acoustic reflex significantly increased the magnitude of suppression in all frequency bands (p≤0. 01) and maximum suppression occurred in 500 to 1000 Hz.
  Conclusion
  For achieving accuracy of clinical findings، clinicians should always use suppressant levels lower than the acoustic reflex threshold. It is recommended that different norms for males and females be used in contralateral suppression of TEOAEs.
 • Mohammad Majid Oryadi Zanjani, Behrooz Mahmoodi Bakhtiari, Maryam Vahab, Salime Jafari Pages 18-23
  Background And Aim
  Due to limitation of standardized tests for Persian-speakers with language disorders، spontaneous language sampling collection is an important part of assessment of language protocol. Therefore، selection of a language sampling method، which will provide information of linguistic competence in a short time، is important. Therefore، in this study، we compared the language samples elicited with picture description and storytelling methods in order to determine the effectiveness of the two methods.
  Methods
  In this study 30 first-grade elementary school girls were selected with simple sampling. To investigate picture description method، we used two illustrated stories with four pictures. Language samples were collected through storytelling by telling a famous children''s story. To determine the effectiveness of these two methods the two indices of duration of sampling and mean length of utterance (MLU) were compared.
  Results
  There was no significant difference between MLU in description and storytelling methods (p>0. 05). However، duration of sampling was shorter in the picture description method than the story telling method (p<0. 05).
  Conclusion
  Findings show that، the two methods of picture description and storytelling have the same potential in language sampling. Since، picture description method can provide language samples with the same complexity in a shorter time than storytelling، it can be used as a beneficial method for clinical purposes.
 • Tabassom Azimi, Sheida Puladi, Behrooz Mahmoodi Bakhtiari, Hamid Haghani Pages 24-31
  Background And Aim

  Recently، researchers have increasingly turned to study the relation between stuttering and syntactic complexity. This study investigates the effect of syntactic complexity on the amount of speech dysfluency in stuttering Persian-speaking children and adults in conversational speech. The obtained results can pave the way to a better understanding of stuttering in children and adults، and finding more appropriate treatments.

  Methods

  In this cross-sectional study، the participants were 15 stuttering adult Persian-speakers، older than 15 years، and 15 stuttering child Persian-speakers of 4-6 years of age. In this study، first a 30 minute sample of the spontaneous speech of the participants was provided. Then the utterances of each person were studied in respect to the amount of dysfluency and syntactic complexity. The obtained information was analyzed using paired samples t-test.

  Results

  In both groups of stuttering children and adults، there was a significant difference between the amount of dysfluency of simple and complex sentences (p<0. 05).

  Conclusion

  The results of this study showed that an increase in syntactic complexity in conversational speech، increased the amount of dysfluency in stuttering children and adults. Moreover، as a result of increase of syntactic complexity، dysfluency had a greater increase in stuttering children than stuttering adults.

 • Maryam Aghamollaei, Zahra Jafari, Reyhane Toufan, Mahdiyeh Esmaili, Shadi Rahimzadeh Pages 32-39
  Background And Aim
  Auditory memory plays an important role in developing language skills and learning. The aim of the present study was to assess auditory verbal memory and learning performance of 18-30 year old healthy adults using the Persian version of the Rey Auditory-Verbal Learning Test (RAVLT).
  Methods
  This descriptive، cross-sectional study was coducted on seventy 18-30 year old healthy females with the mean age of 23. 2 years and a standard deviation (SD) of 2. 4 years. Different aspects of memory، like immediate recall، delayed recall، recognition، forgetting rate، interference and learning، were assessed using the Persian version of RAVLT.
  Results
  Mean score increased from 8. 94 (SD=1. 91) on the first trial to 13. 70 (SD=1. 18) on the fifth trial. Total learning mean score was 12. 19 (SD=1. 08)، and mean learning rate was 4. 76. Mean scores of the participants on the delayed recall and recognition trials were 13. 47 (SD=1. 2)، and 14. 72 (SD=0. 53)، respectively. The proactive and retroactive interference scores were 0. 86 and 0. 96، respectively. The forgetting rate score was 1. 01 and the retrieval score was 0. 90.
  Conclusion
  The auditory-verbal memory and learning performance of healthy Persian-speaking females was similar to the performance of the same population in other countries. Therefore، the Persian version of RAVLT is valid for assessment of memory function in the Persian-speaking female population.
 • Sara Momtaz, Fahimeh Hajiabolhassan, Saied Farahani, Mansoureh Togha, Shohre Jalaie Pages 40-50
  Background And Aim
  Neurotologic signs and symptoms، especially vestibular symptoms، are common in migraine patients. The goal of this study was to investigate some parts of the central vestibular system using some subtests of videonystagmographic evaluation، including spontaneous nystagmus، gaze-evoked nystagmus، and smooth pursuit between their attacks of migraine.
  Methods
  Thirty patients with migraine and 38 healthy volunteers of 18-48 years of age were included in this study. Spontaneous nystagmus، gaze-evoked nystagmus toward the right، left and upward، and also smooth pursuit using three different velocities were performed in both groups.
  Results
  Five normal subjects and five migraine patients had spontaneous nystagmus، which was less than three degrees; there was no statistically significant difference between the two groups. No gaze-evoked nystagmus was seen in both groups. In one velocity of smooth pursuit evaluation، gain and phase were significantly different. The statistical difference in gain and phase was not clinically important as it was in normal range of the device. Another statistically significant parameter was saccadic morphology of smooth pursuit which was seen in migraine patients.
  Conclusion
  These results suggest the presence of subtle otoneurological abnormalities in migraine patients that is probably due to deficiency of oculomotor function with vestibulocerebellar origin.
 • Salimeh Jafari, Zahra Agharasouli, Yahya Modaresi, Mohammad Kamali Pages 51-61
  Background And Aim
  Valid identification، prevention، and treatment of language disorders have a high priority for the clinicians. Story retelling is a method for studying language development which is faster than other procedures in implementing and analyzing، and has a reliable scoring system. The aim of this project is to construct story retelling test for assessing language structure in 6-7 year old، Persian children.
  Methods
  An appropriate story for 6-7 year old children was written by the help of a speech pathologist، a linguist، and a novelist. The validity of the constructed story was checked by 14 experts. Then related pictures were design and their validity was examined. The test was conducted on 72 children (36 girls، 36 boys) of 6-7 years. The reliability was administered with a test-retest design with a two week interval. The reliability of the scoring system was evaluated with inter-rater method.
  Results
  Content validity index for this test was 89%، interclass correlation was 83%، and standard error of measurement was 2. 76. The interclass correlation for scoring system was 93% and Pearson''s correlation was 90%. Correlation of the test-retest scores was statistically significant (p<0. 01).
  Conclusion
  This story retelling test has appropriate validity and reliability. It is suitable for quick assessment of language structure in 6-7 year old، Persian children.
 • Marziyeh Moallemi, Fahimeh Hajiabolhassan, Jamileh Fatahi, Mansoureh Togha Roya Abolfazli, Shohre Jalaie, Fatemeh Khamseh Pages 62-69
  Background And Aim
  In many migraine patients prophylactic drugs are effective in reducing attacks and symptoms such as vestibular complaints. Therefore، related neural pathways are probably also affected. This study aimed to compare vestibular evoked myogenic potential in migraine patients under treatment with prophylactic drugs and those without any treatment.
  Methods
  Subjects included 46 patients with migraine. They were evaluated in two groups; those under treatment with prophylactic drugs (21 subjects) and those without treatment (25 subjects). The age range of patients was 20-60 years. The vestibular evoked myogenic potential were recorded with 500 Hz tone bursts at 95 dB nHL.
  Results
  Mean of amplitude ratio (p=0. 02)، and interpeak latency values in the right ear (p=0. 03) and left ear (p=0. 001) were higher in patients with prophylactic therapy than the group without therapy; this difference was statistically significant. There was no statistical difference between the two groups in terms of mean of latency of p13 and n23 peaks، and absolute amplitude (p>0. 05).
  Conclusion
  Prophylactic drugs probably improve mean of main response parameters of vestibular evoked myogenic potential in migraine patients with prophylactic therapy.
 • Nasibe Soltaninejad, Ali Ghorbani, Masoud Salehi, Saeed Fakhrrahimi Pages 70-76
  Background And Aim

  Verb is one of the most important aspects of a sentence، and verb deficit is a noticeable part of developmental language disorders. In Iran، there is no standard test for evaluating this aspect of language in children. This study aimed to develop and evaluate a picture verb test for 36-54 month-old normal Persian-speaking children، and assess its ability to differentiate between children.

  Methods

  A list of verbs that could be depicted was collected and content validity was assessed by seven speech therapist. 55 verbs were selected. Then، three pictures were prepared for each verb and one of those pictures was chosen by the same seven specialists. 106 children aged 36-54 months participated in this study. They were divided into three groups (36-42، 42-48، and 48-54 months). Reliability of this test was assessed by Spearman''s correlation and internal consistency. Correlation between children''s scores and their age was calculated.

  Results

  Content validity index of all verbs were 1. Spearman''s correlation of 0. 89 and internal consistency of 0. 60 was obtained. By deletion of item method، the Kuder-Richardson score was enhanced to 0. 71. There was a significant correlation between children''s ability to respond and their age (r=0. 76، p < 0. 001).

  Conclusion

  This test is a suitable tool for assessment of verbs in 36-54 month-old Persian-speaking children and can differentiate between three groups under study.

 • Azadeh Imani, Akram Pourbakht, Mehdi Akbari, Masoud Motalebi Kashani Pages 77-85
  Background And Aim
  Sound conditioning is exposure to a non-traumatic، moderate level of sound which increases inner ear resistance against further severe noise. In this study، we aimed to survey the effect of sound conditioning on auditory brainstem response (ABR) threshold shifts using click stimulus، and the effect of the frequency of conditioning on hearing protection.
  Methods
  Fifteen guinea pigs were randomly divided into 3 groups. Two conditioned groups were exposed to 1 kHz، and 4 kHz octave band noise at 85 dB SPL، 6 hours per day for 5 days، respectively. On the sixth day، the animals were exposed to 4 kHz octave band noise at 105 dB SPL، for 4 hours. The control group was exposed to intense noise، 4 kHz at 105 Db SPL for 4 hours (without conditioning). After exposure، ABR thresholds using click were recorded an hour، and 7 days after noise exposure.
  Results
  The results of the ABR with click stimulus showed less thresold shifts in conditioned groups than control (p≤0. 001). Comparison of the results of conditioned groups، showed less threshold shift by 4 kHz conditioning، however، this difference was not statistically significant (p>0. 05).
  Conclusion
  Electrophysiological data of our study showed that sound conditioning has a protective effect against subsequent intensive noise exposure، and the frequency of conditioning does not have significant effect on ABR threshold shifts when using click stimulus.
 • Hamed Rahmani, Mahmoud Bijankhan, Mehran Ghajargar Pages 86-102
  Background And Aim
  The current study has been designed based on the framework of the Stress Deafness Model (SDM)، and aims at investigating native listeners'' general perceptual sensitivity to the acoustic correlates of stress in Persian، a language with predictable stress. According to SDM، more regularity in a language implies poorer perceptual sensitivity of its native speakers، as regular stress patterns will not require lexical encoding.
  Methods
  The experiment was a modified method of adjustment task where subjects had to simulate stimuli played to them. A total of thirty five Persian speakers took part in the experiment and were placed in three groups based on their linguistic background. In addition to overall perceptual sensitivity، the effect of exposure to English and phonetic knowledge were also tested.
  Results
  Persian speakers showed a weak perception of stress correlates. It was found، however، that exposure to English will improve stress deafness among Persian natives (p<0. 0001). However، the results failed to show any significant effect by phonetic knowledge. It was also shown that the duration had the most erroneous perception by participants (p=0. 0001)، while there was no statistically significant difference between understanding fundamental frequency clues and intensity perception by listeners.
  Conclusion
  Since Persian speakers showed an overall weak perception of stress correlates، the results support the predictions made by SDM.
 • Kourosh Amrai, Saied Hassanzadeh, Gholam Ali Afrooz, Hojat Pirzadi Pages 103-109
  Background And Aim
  Hearing impaired individuals، who have undergone cochlear implantation، do not have satisfactory relationships with their peers and cannot be fully integrated into the hearing communities. The main purpose of this study was to examine the effect of a family-oriented social skills training program on cochlear implant users.
  Methods
  In this experimental study، 16 volunteer families consisting of mothers and their 12-19 year old children، who had undergone cochlear implantation at least two years in advance، were chosen from 328 families، members of the Hearing Rehabilitation Association of Iran. They responded to social skills rating scale as pre-test after they were randomly assigned to control and experimental groups. The experimental group underwent a 12-session social skills training. The social skills rating scale was then administered as a post-test in the two groups.
  Results
  The results showed the effectiveness of the family-oriented social skills training program on assertion (p<0. 01)، self-controlling (p<0. 01)، and general social skills (p<0. 01); however، they showed no significant effect on cooperation (p>0. 05).
  Conclusion
  The study revealed that family-oriented social skills training program is effective in improving the social skills of individuals with cochlear implantation. Therefore، this training program can be employed to improve these skills as an integral part of the rehabilitation program.