فهرست مطالب

 • سال بیستم شماره 3 (پاییز و زمستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1391/09/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مقاله اصیل
 • نقش یادگیری مهارت ها نوآوری در توسعه نوآوری دانش در گروه علوم پزشکی
  دکتر ماشااله ترابی، مریم گودرزی صفحه 7
  زمینه و هدف
  اکثر روانشناسان معتقدند مدیرانی که از قابلیت هوش هیجانی بالایی برخورداند از احساسات و عواطف مثبت خود در تصمیم گیری هایشان استفاده م یکنند، در مواجه با استرس بر خود تسلط دارند، ک متر دچار خشم، افسردگی یا ترک خدمت می شوند، با دیگران رابطه ی اثربخش و سازنده برقرار م یکنند و عملکرد بهتری در محیط کارشان دارند.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه ی پژوهش مدیران حوزه ی ستادی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی) 5 معاونت و یک حوزه ی وزارتی(می باشد که جهت انجام این مطالعه معاونت های توسعه ی مدیریت و منابع و آموزشی وزارتخانه به روش نمون هگیری خوش های انتخاب و کلیه ی مدیران پایه)شامل روسای گروه ها، روسای ادارات و معاونین آن ها(،) n=100 (مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت گردآوری داد ه ها از پرسش نامه ی هوش هیجانی شرینگ) 33 سوال(و پرسش نامه ی نشانه های استرس) 85 سوال(که از منابع علمی مدیریت استخراج شد، استفاده شد. جهت انداز هگیری عملکرد مدیران از فرم های ارزشیابی عملکرد سالانه ی وزارت بهداشت استفاده شد. پرسش نامه توسط پژوهشگر در بین افراد مورد نظر توزیع گردید. برای تحلیل داد ه ها از ضریب همبستگی پیرسون، روش های آزمون معن یدار بودن همبستگی، رگرسیون، تحلیل مسیر و پی شبینی)ضرایب استاندارد و غیر استاندارد(استفاده گردید.
  یافته ها
  در مدیران مورد مطالعه بین هوش هیجانی با استرس و استرس با عملکرد و هوش هیجانی با عملکرد رابطه ی معناداری وجود داشت. بر اساس آزمون رگرسیون رابطه ی بین عملکرد و هوش هیجانی و استرس به لحاظ آماری معنادار بود. در واقع هوش هیجانی هم به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم)از طریق کاهش استرس(بر عملکرد اثر داشت)تاثیر هوش هیجانی در اثر مستقیم برابر 612 / 0 و دراثر غیرمستقیم به واسطه ی استرس برابر 73 / 0 بود(و استرس به عنوان یک عامل واسطه عمل کرد و مدل پیشنهادی پژوهشگر تایید گردید.
  نتیجه گیری
  هوش هیجانی به طور مستقیم اثر قوی بر عملکرد دارد و نیز به طور غیرمستقیم از طریق کاهش استرس بر عملکرد اثر دارد. در نتیجه، افزایش مهارت های هوش هیجانی مدیران منجر به تسلط بر شرایط ممکن، کنترل خشم و اضطراب و بهبود عملکرد آن ها می شود که در این خصوص آموزش در جهت ارتقای مولف ه های هوش هیجانی در مدیران ضروری به نظر می رسد
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، استرس، عملکرد، مدیر
 • دکتر فرهاد جعفری، دکتر فاطمه علیزاده، دکتر سید سعید سید مرتاض صفحه 17
  زمینه و هدف
  حکمای طب سنتی ایران، رعایت اخلاق را برای طبیب ضروری میدانستند و این موضوع نه تنها در آثار و مکتوبات آن ها، بلکه در سیره ی آنان نیز منعکس بوده است. ایشان برای پزشک، نه تنها از لحاظ سجایای اخلاقی، بلکه حتی از نظر خصوصیات و صفات ظاهری نیز مشخصاتی قائل بودند. هدف این مطالعه، بررسی خصوصیات ظاهری پزشک، از دیدگاه حکمای طب سنتی ایران می باشد.
  روش بررسی
  مطالعه ی حاضر، پژوهشی مروری است که در آن، با بررسی متون و مقالات طب سنتی ایران، صفات ظاهری پزشک خوب را که حکمای طب سنتی ایران به آ نها پرداخته و لازم دانسته اند، مطالعه کرده ایم.
  یافته ها
  در تمدن ایران، قبل و به خصوص پس از اسلام، توجه خاصی به خصوصیات و ویژگی های طبیب شده است و علاوه بر برخورداری از دانش کافی، دارابودن سجایای اخلاقی، همچنین ظاهر، پوشش و رفتار و منش مناسب مورد توجه بوده است. حکما توصی ه های فراوان وگاهی با ذکر جزئیات در مورد شرایط حضور بر بالین بیمار، نحوه ی گفتار، آراستگی، نوع و کیفیت لباس، بهداشت ظاهری و فردی، چگونگی ابراز احساسات و نحوه ی تعامل با بیمار و اطرافیان و حتی عادات شخصی همچون خواب، خوراک، اوقات فراغت و... بیان نموده اند.
  نتیجه گیری
  بنابر منابع طب سنتی ایرانی- اسلامی و نظر حکما به نظر می رسد اهمیت رفتار، گفتار و ظاهر مناسب طبیب کمتر از صلاحی تهای علمی او نبوده است.
  کلیدواژگان: اخلاق پزشکی، طب سنتی ایران، صفات ظاهری
 • دکتر مصطفی اکبری، محسن درکه، جواد محمدی، حسن رضایی صفحه 25
  زمینه و هدف
  اضطراب یک پدیده ی عالمگیر بشری است. برای درمان این اختلال معمولا از روش های دارویی و روانی استفاده م یگردد. در پژوهش حاضر از اثربخشی تلاوت قرآن به عنوان یک شیوه ی روان درمانی برای کاهش اضطراب زندانیان استفاده شده است. پژوهش حاضر نیمه تجربی و طرح پژوهش پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل می باشد.
  روش بررسی
  جامع هی پژوهش شامل تمامی زندانیان مرد زندان مرکزی کرمانشاه می باشد که در سال 1390 بیش از یک ماه در زندان حضور داشتند و مورد آزمون اضطراب بک قرار گرفتند. از میان شرکت کنندگانی که نمر هی آ نها در آزمون اضطراب بک شدید بود 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و به دو گروه مساوی مداخله و کنترل تقسیم شدند. سپس برای گروه مدخله 15 جلسه و هر جلسه 45 دقیقه آوای قرآن پخش گردید. بعد از مداخله ی درمانی برای گروه آزمایش، هر دو گروه مورد آزمون مجدد قرار گرفتند و داد ه ها با استفاده از آزمون آماری t همبسته برای مقایسه ی درون گروه و t مستقل برای مقایسه ی بین دو گروه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که آوای قرآن باعث کاهش اضطراب در گروه مداخله گردیده است وفرضی هی پژوهش در سطح α=% 1 و با 99 % اطمینان مورد تایید قرار گرفت؛ یعنی آوای قرآن باعث کاهش اضطراب زندانیان م یگردد.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که آوای قرآن درمان مناسبی برکاهش اضطراب زندانیان می باشد
  کلیدواژگان: آوای قرآن، اضطراب، زندانیان
 • دکتر محمد رفیعی، دکتر بهمن توان، فرزانه جهانی صفحه 33
  زمینه و هدف
  یکی از نهادهای مهم اجتماعی که مورد توجه علمای مذهبی، اخلاقی و صاحب نظران تعلیم وتربیت، جامعه شناسی و روان شناسی قرار گرفته، نهاد خانواده می باشد. شناخت عواملی که سبب قوام و استحکاماین نهاد اجتماعی م یگردد، می تواند گام مفیدی در راستای ارتقای سطح فرهنگ جامعه باشد. هدف این مطالعه تعیین ارتباط عملکرد خانواده و نگرش دینی پرسنل صف و ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه یک بررسی تحلیلی- مقطعی می باشد که بر روی یک نمون هی تصادفی 384نفری از پرسنل صف و ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک انجام شده است. ابزار جمع آوری داد ه ها پرسش نامه های دموگرافیک، نگرش مذهبی و عملکرد خانواده بود. داده ها با استفاده از آماره های توصیفی، آزمون های آماری تی تست، آنالیز واریانس، رگرسیون و همبستگی پیرسون با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان میزان همبستگی بین نمرات عملکرد خانواده و نگرش مذهبی نمون ه ها 27 / 0 - بوده است و این ضریب در سطح خطای کمتر از 001 / 0 معنادار بود) 001 / r =- 0/27، p <0 (. بین میانگین نمرات نگرش مذهبی و عملکرد خانواده در سطوح سنی، جنس، میزان تحصیلات، وضعیت تاهل و وضعیت منزل مسکونی،اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه هر چقدر نگرش دینی قوی تر بوده، نمره ی عملکرد خانواده مطلوب تر گزارش شده است. بنابراین بر پایی کلاس های آموزش خانواده به صورت جدی و در سطح وسیع توسط مراکز مشاوره و برپایی کلاس های آموزشی و تربیتی و فرهنگی جهت ارتقای نگرش دینی و در نتیجه ارتقای عملکرد خانواد ه ها پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: عملکرد خانواده، نگرش دینی، پرسنل، ستاد، صف
 • دکتر ماندانا صاحب زاده، مرضیه رحیمیان صفحه 45
  زمینه و هدف
  پدیده ی سالمندی به عنوان یکی از مهم ترین چال شها برای جامعه و سیستم مراقبت های بهداشتی مطرح می باشد و رضایت بیماران سالمند در موفقیت فرآیند مراقبت بهداشتی و درمانی نقش مهمی ایفا م یکند. این تحقیق به بررسی میزان رضایتمندی بیماران سالمند بستری از خدمات ارائه شده در بیمارستان های عمومی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1388 پرداخت.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی - تحلیلی مقطعی تعداد 100 نفر بیمار سالمند بستری در بخ شهای بستری مراکز درمانی عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت جم عآوری اطلاعات از پرسش نامه ی رضایتمندی بیمار سالمند که بر اساس پرسش نامه ی رضایتمندی بیمار PSQ II طراحی شده و پس از ترجمه و بومی سازی بر اساس نیازهای مراقبتی بیماران سالمند سوالاتی به آن افزوده یا از آن کاسته شده، استفاده گردید.
  یافته ها
  میانگین نمره ی رضایت کلی از بیمارستان های عمومی شهر اصفهان 4/ 56 درصد بود. آزمون همبستگی پیرسون نشان م یدهد که نمره ی رضایتمندی در ابعاد مختلف بای کدیگر رابط هی مستقیم دارد، به جز در بعد مالی که با هیچ یک از ابعاد دیگر ارتباط ندارد. در کل میانگین نمره ی رضایتمندی بیماران از بعد کیفیت تخصصی) 7/ 59 درصد(و رفتار بین فردی) 9/ 60 درصد(بیش از سایر ابعاد بوده است و در بعد نحوه ی ارتباطات، این نمره کمتر از همه ی ابعاد دیگر بوده است) 7/ 48
  نتیجه گیری
  با توجه به سطح پا یین رضایتمندی در بعد نحوه ی ارتباطات، به نظر می آید که مسوولین و کادر درمانی می بایست در نظر داشته باشند که توجه به خواسته ی بیمار مبنی بر داشتن اطلاعات بیش تر پیرامون بیماری خود می تواند تاثیر به سزایی در افزایش رضایت او داشته باشد.
  کلیدواژگان: رضایت بیمار، سالمند، خدمات و مراقبت بهداشتی، بیمارستان
 • گیاهان دارویی و توصیه های درمانی در مثنوی
  دکتر ابوالقاسم امیراحمدی، مریم فسنقری صفحه 59
  در سده ی هفتم هجری قمری، همزمان با رشد و ترقی علوم نقلی و عقلی، دانش پزشکی نیز راه کمال وپیشرفت را طی می نمود. این دانش که در زیر مجموعه ی حکمت، مورد مطالعه قرار می گرفت، توجه بسیاری از شعرای این دوره را به خود مشغول داشته، خلق مضامین تازه و گاه تصاویر زیبای ادبی را باعث گردید. در اوایل قرن هفتم هجری قمری علی رغم این که علوم عقلی مورد بی مهری واقع شده بود، از گرایش اهل علم و ادب به مطالعه ی کتب و آثار مربوط به ریاضی، نجوم و طب کاسته نشد. در این میان، شعرای فارسی زبان نیز ضمن مطالعه ی علوم دینی متداول روزگار خود، ریاضی، فلسفه، نجوم و طب را هم می آموختند.
  کاربرد فراوان اصطلاحات طبی، گیاهان دارویی و بعضا ارائه ی شیوه های درمان بیماری ها حاکی از میزان آگاهی شاعران از این دانش)طب(است. مولوی نیز، با اشاره به برخی بیمار یها و خواص داروهای گیاهی، سعی داشته است مضامین عرفانی خود را با چاشنی مباحث طبی در هم آمیزد تا به سخنش جلوه ای دیگر بخشد.
  کلیدواژگان: مثنوی، مولوی، بیماری، درمان، گیاهان دارویی
|
 • The Role of Innovation Skills Learning in Development of Knowledge Innovation in Medical Sciences Group
  Mashallah Torabi, Maryam Goodarzi Page 7
  Background And Objective
  The most important step to implementation of an innovation system in any institution is achieving a comprehensive organizational perception of innovation. Due to the expansion of innovation activities, there is a learning requirement for innovation techniques and their evaluation. This research surveyed the steps for learning the innovation skills and their role in dynamics of medical sciences.
  Methods
  This research was a cross sectional and descriptive- analytical study. The research was conducted among 24 faculties of Tehran University of Medical Sciences participating in a workshop on innovation skills. We used a pre-post test questionnaire that consisted of 20 elements about educational subjects of the workshop.
  Results
  The results showed a significant progress of participants’ knowledge in innovation skills from 58.62 to 63.65.
  Conclusion
  The results of this research show the success of a workshop to improve innovation knowledge among participants. This information might help the health care decision makers for compilation of strategic plans related to innovation skills and knowledge sharing.
  Keywords: Emotional intelligence, stress, performance, manager
 • Farhad Jafari, Fatemeh Alizadeh, Seyed Saeed Seyed Mortaz Page 17
  Introduction
  Great physicians of traditional Iranian medicine believed that it is essential for a physician to know medical ethics. They paid special attention to ethics not only in their manuscripts but also in their practice. They even specified many characteristics which are desirable and necessary for physicians. The purpose of this research was to study the apparent characteristics necessary for physicians، from the perspective of traditional Iranian medicine (Persian medicine).
  Methods
  This study is a review article، which has overviewed traditional Iranian medicine literature and textbooks، to find the suggestions about the physical characteristics that are essential for physicians.
  Results
  In Iranian civilization، both before and after Islam، special attention has been paid to physicians'' characteristics as well as their knowledge and morality. Having desirable appearance، clothing and good manners have been recommended. Traditional Iranian physicians have expressed great advices with details about the condition of the patients'' bedside، manner of speech، and the type and quality of clothing، appearance and personal hygiene، how to express feelings، how to interact with patients and their family and even personal habits such as sleep، food and leisure.
  Conclusion
  According to the texts of traditional Iranian medicine it seems behavioral characteristics of physicians are as importance as their knowledge.
  Keywords: Traditional Iranian medicine, Persian medicine, medical ethics, physical characteristics.
 • Mostafa Akbari, Mohsen Darakeh, Javad Mohammadi, Hassan Rezaie Page 25
  Background And Objective
  Stress is a widespread event among prisoners. To treat this disorder، pharmacological and psychotherapy methods are usually used. In the present study the effectiveness of Quran reciting has been evaluated as a psychotherapy method to alleviate the stress of prisoners. This semi-experimental pre test- post test study was conducted with a control group.
  Methods
  The research population consisted of male prisoners in central prison of Kermanshah who were in prison for more a month during 2011 and the Beck test was utilized. Thirty prisoners with high Beck test scores were divided into two groups of fifteen (case and control groups). Then، the case the Quran reciting sound was broadcasted for the case group during 15 forty-five minute- sessions. After the intervention therapy for the experiment group، both control and intervention groups were retested and the data were analyzed using correlated T test to compare inside group an independent T between two groups.
  Results
  The results of this research indicated that Quran reciting sound alleviates the stress among prisoners. This was confirmed with a significant difference in test scores (p=001/0) among two groups
  Conclusion
  regarding the research findings Quran reciting sound is a useful method to reduce stress among prisoners.
  Keywords: Quran reciting sound, anxiety, prisoners
 • Mohammad Rafiei, Bahman Tavan, Farzane Jahani Page 33
  Background And Objective
  Family institiution، is recognised to be one of the most important social institiutions by religious scientists، sociologists and psychologists. The recognition of the elements that strengthen this social institiution can be a useful step in promoting the culture in any society. The purpose of the current study was to investigate the relationship between family functioning and religious attitude among line and staff personnel of Arak University of Medical Sciences.
  Methods
  Three hundred and eighty four line and staff employees of the Arak University of Medical Siences were selected randomly and subjected to this analytical cross sectional study. Family structure، religious attitude، and demographic questionnaires were used as research tools. Data analyses was performed using descriptive، t-test،ANOVA، regression and correlation analysis.
  Results
  Pearson Correlation score between family functioning and religious attitiude was -0. 27 and this score was significant in the 0. 01 level (r=-0. 271، p<0. 0001). There was no significant differences between mean scores of family functionning and religious attitude with regard to age، sex، marriage status، education level and home situation..
  Conclusion
  It can be concluded that as religiuos attitude increases، the family functioning gets better. Performing family teaching classes by consulting centers and helding continous religious programs is recomended.
  Keywords: Family functionning, religious attitiude, personnel