فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 3 (پیاپی 17، پاییز 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/08/17
 • تعداد عناوین: 9
|
 • داریوش فرهود* صفحه 10
  اقوام روزگار به اخلاق زنده اند قومی که گشت فاقد اخلاق، مردنی است
  زمینه
  بررسی زوایای مختلف «اخلاق» امری است گسترده و بسیار ضروری، زیرا بشر به طور فطری از خوبی ها و فضائل نیک و اخلاقی لذت می برد و از زشتی ها و رذائل اخلاقی بیزار است. با این حال، متاسفانه جهان در طول تاریخ، شاهد خودخواهی ها، جاه طلبی ها، تعصبات و جهالت های گروهی اندک و در مقابل، فقر و بی خانمانی مرگ گروه بزرگی از مردم بوده است.
  آنچه ذهن اندیشمندان و پژوهشگران، مصلحان اجتماعی و اخلاق پژوهان را به خود مشغول نموده، آن است که چگونه می شود، بشری که فطرتا خواستار نیکی و کسب لذت های اخلاقی است، تا به این حد اسیر رذایل و زشتی های اخلاقی گردد؟ از این رو، عوامل مختلفی که در مسیر رشد شخصیت یک انسان و در جهت ترقی و پیشرفت یا برعکس سقوط و از هم پاشیدگی اخلاقی او تاثیر می گذارند، باید مورد بررسی قرار گیرند. عوامل تربیتی همچون خانواده، مدرسه و جامعه نیز هرکدام در جای خود قابل توجه هستند.
  نتیجه گیری
  آنچه در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته و به آن پرداخته شده است، بخش آموزشی یا همان «آموزش اخلاق» است و نه «آموزش اخلاقی» و یا «اخلاق در آموزش».
  کلیدواژگان: آموزش اخلاق، اخلاق در جامعه، اخلاق در خانواده، اخلاق در مدرسه، رشد شخصیت
 • ساسان مهرانی، علی ثقفی، محمد موسی خانی، سحر سپاسی صفحه 20
  زمینه
  در خصوص اهمیت تصمیمگیری اخلاقی حسابداران رسمی در ارتقای اعتبار حرفه، این موضوع مطرح می گردد که چه عواملی باعث می شود تا ارزشهای اخلاقی حسابداران را ارتقاء بخشید. هدف از انجام این تحقیق بررسی این موضوع است که چه عواملی را می توان در تصمیم گیری حسابداران رسمی کشور با اهمیت شمرد. به بیان دیگر، حسابداران رسمی در پایبندی به اخلاق حرفه ای چه عواملی را دخیل می دانند.
  روش کار
  از میان جامعه حسابداران رسمی کشور نمونه ای به تعداد 56 نفر به شیوه نمونه گیری گلوله برفی که برای این نوع مطالعات پیشنهاد شده، انتخاب گردید. برای گردآوری داده ها از روش مصاحبه با طرح سوالاتی در زمینه عواملی که بر تصمیمات اخلاقی حسابداران تاثیر می گذارد، استفاده شد. سوالات مصاحبه عمدتا بر اساس مبانی نظری تحقیق و با بهره گیری از نظر خبرگان و پیشکسوتان این رشته ساخته شد. پایایی همسانی درونی ابزار برابر90% و اعتبار منطقی آن توسط کارشناسان خبره، مطلوب گزارش گردید. از روش تم جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.
  یافته ها
  با استفاده از روش تحلیل تم یافته های تحقیق نشان داد که قوانین و مقررات، ویژگی های فردی حسابدار رسمی، ویژگی های کار حسابرسی، و ویژگی های سازمان حسابرسی کننده از جمله عواملی هستند که می تواند بر تصمیمات اخلاقی حرفه ای حسابداران رسمی کشور تاثیر بگذارند.
  نتیجه گیری
  ویژگی های فردی حسابدار رسمی، ویژگی های کار حسابرسی و ویژگی های سازمان حسابرسی کننده در کنار قوانین و مقررات از جمله عواملی هستند که حسابداران رسمی به آنها در تصمیمات اخلاق حرفه ای خود اشاره کرده اند. همچنین جامعه حسابداران رسمی ایران و موسسات حسابرسی می توانند آنها را در برنامه ریزی و نظارت سازمان های خود در اولویت قرار دهند.
  کلیدواژگان: حسابداران رسمی، تصمیم گیری اخلاقی، اخلاق حرفه ای، تحلیل تم
 • زهرا دیانتی، وحید طیبی صفحه 30
  زمینه
  از آنجا که سود یکی از مهمترین اقلام دخیل در تصمیمات سرمایه گذاری است بنابراین، رعایت ملاحظات اخلاقی از سوی مدیران مالی برای گزارش صحیح و قابل اتکا از اهمیت والایی برخوردار است. بررسی تحقیقات موجود نشان می دهد که تاکنون تحقیقی داخلی به بررسی تاثیر ابعاد اخلاقی مدیران مالی بر کیفیت سود گزارش شده توسط آنها نپرداخته است. از اینرو، هدف تحقیق حاضر بررسی میزان و نوع تاثیر ابعاد اخلاقی مدیران مالی بر کیفیت سود شرکتهاست.
  روش کار
  روش تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه جمع آوری داده های مربوط به ابعاد اخلاقی مدیران مالی، توصیفی – پیمایشی و درخصوص داده های کیفیت سود، توصیفی(استخراج داده ها از صورتهای مالی شرکتها) است. در این تحقیق با استفاده از داده های 85 شرکت بورسی و الگو معادلات ساختاری مبتنی به روش حداقل مربعات جزئی، الگوی علی تاثیرگذاری بعد اخلاقی آرمانگرایی بر کیفیت سود ارائه شده است.
  یافته ها
  نتایج تحلیل آماری نشان می دهد که بعد اخلاقی آرمانگرایی مدیران بر کیفیت سود گزارش شده توسط آنها تاثیر مثبت دارد و 56% تغییرات این متغیر را تبیین می نماید.
  نتیجه گیری
  کیفیت سود شرکتها تحت تاثیر مستقیم دیدگاه اخلاقی مدیران آنهاست. بعلاوه، نتایج تحقیق، تاکید بر آثار دو متغیر قابل بررسی در تبیین تاثیر دیدگاه اخلاقی مدیران مالی بر کیفیت سود دارد. اندازه شرکت، برکیفیت سود شرکتهای دارای مدیران مالی با دیدگاه آرمانگرا اثر بازدارنده دارد و نسبت بدهی های غیر جاری به دارایی ها، دارای نقش تقویت کننده در این رابطه می باشد.
  کلیدواژگان: آرمانگرایی، کیفیت سود، نسبی گرایی
 • حسین شریفی رنانی*، مرضیه حاجی پور صفحه 40
  زمینه
  فناوری اطلاعات مهمترین ابزار راهبردی صحیح جوامع امروزی به شمار می آید که می تواند به مشارکت موثرتر و شفافتر شهروندان کمک کند. بر همین اساس طی این پژوهش، نقش فناوری اطلاعات در بهبود پاسخگویی به مشتریان مورد بررسی قرار گرفت.
  روش کار
  روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بود و جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران و کارکنان شعب یک بانک در شهر اصفهان تشکیل می دادند. از جامعه آماری مذکور تعداد 269 نفر با استفاده از جدول مورگان به دست آمد و با استفاده از روش طبقه بندی تصادفی برای پاسخگویی به پرسشنامه های پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه ای محقق ساخته با 27 سوال و ضریب اعتبار 88% بود. داده های حاصل از پرسشنامه پژوهش با استفاده از روش های آمار توصیفی و برآورد فاصله ای آزمون t تک متغیره، آزمون t مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاکی از آن بود که استفاده از فناوری اطلاعات (تلفن و دورنگار، رایانه و خدمات بانکداری الکترونیک) پاسخگویی در بانک را افزایش می دهد. همچنین بین دیدگاه کارکنان و مدیران از لحاظ جنسیت، مدرک تحصیلی و سنوات خدمت پیرامون نقش فناوری اطلاعات در بهبود پاسخگویی تفاوت معناداری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که فناوری اطلاعات با نظارت هدفمند و دقیق مدیران ارائه به موقع و سریع گزارشها در سلسله مراتب، سرعت در پاسخگویی به شکایات مشتریان، تخصیص بهینه منابع، دسترسی سریع مشتریان به اطلاعات بانکیشان موجب بهبود پاسخگویی و در نتیجه کاهش فساد اداری می گردد.
  کلیدواژگان: پاسخگویی، فساد اداری، فناوری اطلاعات
 • محمد آتشک*، محمد قهرمانی، محمود ابوالقاسمی، مقصود فراستخواه صفحه 50
  زمینه
  مبارزه با اشکال مختلف فساد اداری در نهادهای مختلف اجتماعی در طی دهه گذشته مطمح نظر مجامع بین المللی و دولتها برای تحقق اهداف حکمرانی مطلوب از جمله شفاف سازی، مسوولیت پذیری و پاسخگویی قرار گرفته است. در این میان تشخیص، پیشگیری و مبارزه با فساد اداری در نظام آموزشی به دلیل وسعت، ماهیت، حساسیت و پیچیدگی های آن با مشکلات جدی مواجه است، از این رو به نظر می رسد واکاوی جوانب مختلف مفهوم فساد اداری در نظام آموزشی با مدد از تجارب بین المللی در تحقق اهداف مذکور مفید باشد.
  روش کار
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی- کتابخانه ای بوده است که اطلاعات آن از طریق بررسی اسناد و مدارک موجود مرتبط و به شیوه استنادی، گردآوری و با توجه به سووالات پژوهش، تدوین شده است.
  یافته ها
  فساد اداری در بخش آموزش دولتی به معنای استفاده نظام مند از اختیارات دولتی برای کسب منافع شخصی است که اثری قابل توجه بر مقوله های دسترسی به نظام آموزشی، کیفیت آموزش، برابری در بهره مندی از فرصتهای آموزشی دارد که این امر می تواند در سطوح مختلف وزارتخانه ای، استانی یا مدرسه ای و در قالب اختلاس، رشوه، تخلف، اخاذی، پارتی بازی رخ بدهد که نمونه های آن را می توان در حیطه های ساخت مدارس، استخدام، ارتقاء، انتصاب، رفتار و سلوک کادر آموزشی، تامین و توزیع مواد و تجهیزات آموزشی و غیرآموزشی، تخصیص وجوه ویژه، امتحانات و مدارک تحصیلی مشاهده کرد.
  نتیجه گیری
  برای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری در نظام آموزش دولتی باید ضمن شناسایی مولفه ها، اشکال و حوزه های فساد اداری، به ایجاد و حفظ سامانه هایی شفاف در تصویب قوانین مرتبط، تقویت توانمندی های اداری برای افزایش مسوولیت پذیری و افزایش مشارکت ذی نفعان همت گماشت.
  کلیدواژگان: فساد در آموزش، نظام آموزش دولتی، اخلاق آموزشی
 • علیرضا ثقه الاسلامی* صفحه 60
  زمینه
  گسترش استفاده از اینترنت به عنوان یک آزمایشگاه تحقیقاتی جهان گستر و رسانه ای در خدمت فعالیتهای پژوهشی، موجب پیدایش موضوعات و مسائل اخلاقی و حقوقی نوظهور و متعددی گردیده است. این مقاله در نظر دارد به طور خاص ماهیت چنین مشکلات و مسائلی را که بعضا مسائلی گشوده می باشند، تبیین و تصریح نماید که شناخت و بررسی ماهیت آنها را مقدم بر هر راهکار عملی می پندارد.
  روش کار
  ابتدا اخلاق پژوهش به عنوان زیرمجموعه ای از اخلاق کاربردی و نیز شاخه ای از اخلاق حرفه ای معرفی می شود، سپس ورود به قلمروی مجازی به منزله ظهور رویکرد نوینی به فعالیتهای پژوهشی مطرح شده و اخلاق پژوهش در پرتو این قلمروی نوین بررسی می گردد. در ادامه به طرح پیامدهای اجتماعی ناشی از فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیر آنها بر اخلاق پژوهش در فضای مجازی پرداخته می شود. سپس چهار اصل شاخص در هدایت اخلاقی پژوهشها به طور کلی معرفی می شوند؛ خودمختاری، بخشش، انصاف و مالکیت معنوی. در ادامه، با مقایسه میان مسائل اخلاق پژوهش در جهان مادی و جهان مجازی، به طور مشروح به برخی از موضوعات و مسائل اخلاقی در پژوهشهای مجازی پرداخته می شود.
  نتیجه گیری
  هدایت اخلاقی و به کارگیری اصول حمایت از افراد و موضوعات انسانی در پژوهشهای مجازی پیچیدگی های خاص خود را دارد؛ بر این اساس و در پایان به برخی از این مشکلات اخلاقی مشخص و متمایز، اشاره می شود که عبارتند از: به مخاطره افتادن حریم شخصی و محرمانگی، عدم شناسایی هویتها به سبب استفاده از هویت های مستعار، دریافت رضایت آگاهانه توسط محققان، تعیین رهنمودهای اخلاقی جهان شمول، تاثیر شکاف رقومی، و تاثیر عدم تماس چهره به چهره بر پژوهش مجازی.
  کلیدواژگان: اخلاق پژوهش مجازی، حریم خصوصی، رضایت آگاهانه، مالکیت معنوی، محرمانگی
 • محمدرضا محوبی، نورا رمضانی صفحه 70
  زمینه
  مسائل زیست محیطی ایجاد کننده بحرانهای گسترده زیست محیطی پذیرفته شده ای در سطح جهان هستند که علم به تنهایی برای حل مسائل زیست محیطی کافی نخواهد بود. شواهد موجود نشان می دهد رابطه کشاورزان با زمین موجب آگاهی عمیق آنان از چرخه های طبیعی، قدردانی از طبیعت زیبا و احساس مسوولیت در قبال آن است.
  روش کار
  این تحقیق با هدف سنجش اخلاق زیست محیطی روستاییان اوزینه استان گلستان به اجرا در آمده است. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری شامل 55 زن و 200 مرد روستایی ساکن در اوزینه استان گلستان بوده اند که از این تعداد با استفاده از جدول مورگان و اعمال روش نمونه گیری تصادفی ساده، 49 زن و 131 مرد روستایی انتخاب شده اند. برای بررسی اجزای تشکیل دهنده ابزار اندازه گیری، روایی محتوا با نظرخواهی از استادان ترویج و آموزش کشاورزی انجام شده است. محاسبه اعتبار با تکمیل 30 پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار آن 84/0 به دست آمده است.
  یافته ها
  نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان داد رابطه معنی داری بین متغیرهای مستقل تعداد اعضای باسواد خانواده، میزان استماع رادیو و تماشای تلویزیون، تعداد اعضای خانواده و تعداد دام و میزان برخورداری آنان از اخلاق زیست محیطی وجود دارد. همچنین رابطه معنی داری بین متغیرهای مستقل، میزان شرکت پاسخگویان در دوره های آموزشی، میزان تماس آنان با مروج و میزان برخورداری آنان از اخلاق زیست محیطی وجود دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق بیانگر وجود نوعی تعهد اخلاقی برای حفظ محیط زیست نزد هر دو گروه زنان و مردان روستایی است؛ از این رو توجه به طرح مباحث زیست محیطی در آموزشهای رسمی، سوادآموزی و ترویجی خاص آنان، تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی، توجه به مشارکت زنان روستایی در برنامه های حفظ محیط زیست مورد پیشنهاد است.
  کلیدواژگان: اخلاق زیست محیطی، کشاورزان، استان گلستان، ایران
 • حسن رهنما*، فروغ سنجریان صفحه 80
  زمینه
  دانش امروزی بشر به چنان پیشرفتی دست پیدا کرده است که در حوزه های مختلف علمی از پزشکی تا کشاورزی و صنعت قادر به دستورزی ژنتیکی و خلق موجودات جدید با اهداف مختلف می باشد. بنابراین، امروزه به عصری وارد شده ایم که با دستورزی کدهای ژنتیکی موجودات مختلف و یا مهندسی موجودات کاملا جدید، تعامل ما با جهان طبیعت در حال تغییر است.
  همانند هر فناوری نوظهور، نگرانی، ترس و جنبه های اخلاقی در مهندسی ژنتیک هم مطرح است. برخی از این نگرانی ها مبنای درستی داشته و مربوط به مخاطرات احتمالی و جنبه های احتیاطی این فناوری است در حالی که سایر نگرانی ها نتیجه اطلاعات نادرست، تعصبات مذهبی، یا هیجانات اجتماعی می باشد. بسیاری از مخالفان از این نگرانند که استفاده از این فناوری جدید در زندگی گیاهان و جانوران و حتی انسان دخالتهای ناروائی بکند و یا آثار سوئی بر سلامت انسان و محیط زیست بگذارد. با توجه به جوان بودن این فناوری و امکانات فراوانی که در جهت بهبود شرایط و اوضاع زندگی بشری به همراه دارد، ارزیابی دقیق جنبه های اخلاقی می تواند آینده دوران مهندسی ژنتیک را بیمه نماید. در صورتی منافع مهندسی ژنتیک بیش از مخاطراتش خواهد بود که نظارت کافی بر روی آن صورت گرفته و نگرانی های اخلاقی مربوط به آن از جمله کرامت، پیامدهای خطرناک، و عدالت مورد توجه باشد.
  نتیجه گیری
  قانونگذاران و مسوولان ذیربط نباید قوانینی وضع نمایند که بی دلیل به کارگیری مهندسی ژنتیک را محدود نماید. این فناوری نباید به طور کامل ممنوع و یا متوقف شود بلکه باید به طور عادلانه ای مدیریت شود تا جامعه از مزایای بیشمار آن بهره مند گردد.
  کلیدواژگان: اخلاق زیستی، ارتقای ژنتیکی، تراریخته، ژن درمانی، مهندسی ژنتیک
 • پژمان اسماعیلی* صفحه 90
  زمینه
  علم جغرافیا عبارت است از بررسی رابطه متقابل انسان با محیط با شرط حفظ سلامتی محیط زیست. ویژگی های انسانی، اصولی بر خود حاکم دارد همانگونه که محیط پیرامون نیز چنین است با این تفاوت که اصول حاکم بر محیط پیرامونی جبری و تابعی از اصول خلقت است، ولیکن بر اصول انسانی علاوه بر رفتارهای غریزی و جسمی، قواعدی متکی بر تعقل و تفکر تفوق داشته و حکمفرمایی می کند و همین قاعده باعث تمایز انسان با سایر موجودات شده است که عمیقا از اصول اخلاقی بوده و به فطرت پاک و اندیشه های او بازگشت نموده و از آن پیروی می کند.
  جغرافیا به عنوان یک علم چند وجهی باعث شده تا توجه جغرافیدانها را به ساختمان و روابط متقابل دو سامانه معطوف می سازد. سامانه بوم شناختی که مردم و محیطشان را به هم می پیوندند و سامانه فضایی که نواحی را ضمن مبادله پیچیده جریانها به یکدیگر مربوط می سازد. بعضی اوقات، دانشمندان زمین را به عنوان خانه انسان مطالعه می کنند. تعبیر خانه، دارای بار اخلاقی امنیتی، اجتماعی و محیطی بوده و تعهد انسان را به موضوع افزون می سازد. حال تلفیق علم طب که ریشه ای انسانی دارد و به نوعی خود دارای بار امنیتی، اجتماعی و محیطی بوده و وجوه مشترک آن با علم جغرافیا، علت توجه و پرداخت مقاله به مضامین مربوط به آن است.
  روش کار
  پژوهش به روش کتابخانه ای و بهره جویی از پایگاه های اطلاعاتی و مجلات تخصصی انجام شده است.
  نتیجه گیری
  در این مقاله ضمن پرداخت به یکی از اصول حاکم بر علم جغرافیا یعنی حفظ سلامتی محیط زیست، سعی شده تا عملکرد انسانی و رفتار اخلاقی حاکم بر محیط را با مصادیق گوناگون بیان نموده و با تاکید بر یکی دیگر از شاخه های علم جغرافیا یعنی جغرافیای پزشکی ضمن توجه به ترکیبی بودن آن به عنوان یک حلقه مفقوده، زمینه را برای رابطه منطقی و هدفداری که باید بین انسان با رفتارهای عقلانی و محیط با جبر غریزی برقرار باشد فراهم کرده به جریانی که بستر ساز اصول اخلاقی میان دو قطب است سوق دهد؛ و نیز مبین این موضوع باشد که رابطه انسان با محیط زیست با هدف سلامتی هر دو، دقیقا علمی با اصول و مشخصه های اخلاقی است. شاخه مهم جغرافیای پزشکی به عنوان یک حلقه مفقوده به رابطه منطقی که بایستی بین اصول اخلاقی انسان با محیط برقرار باشد اشاره می کند و به این نکته می پردازد که جغرافیای پزشکی با معرفی سلامت محیط و رابطه انسان به صورت عقلایی با محیط، دقیقا علمی با مشخصه های اخلاقی است.
  کلیدواژگان: جغرافیای پزشکی، محیط زیست، اخلاق جغرافیایی
|
 • D. Farhud* Page 10
  Background
  Study of ethics from different angles, is necessary and essential, as man,naturally enjoys good virtues and ethical principles, and is weary of meanness and indecent behaviors. But still, it is unfortunate that history has observed selfishness, greedy ambitious, fanaticism and bigotry, collective ignorance, and in turn, poverty, homelessness and even massive deaths.What has occupied the minds of intellectuals, social reformers and ethical searchers, is the relationship between the two groups of characters.As such, various factors present in the course of personality development, improvement or ethical dissociation, ought to be investigated. Educational factors, such as family, school, and society as a whole, are to be extensively considered.
  Conclusion
  In this paper, what has been considered, is the educational part or "education ofethics" and not "ethical education" or "ethics in education".
  Keywords: Education of ethics, Family ethics, Personality development, School ethics, Society ethics
 • S. Mehrani, A. Saghafi, M. Mousakhani, S. Sepasi Page 20
  Background
  Due to the importance of Certified Public Accountants’ ethical decision m aking in advancing any specific profession, it is important to find out what possible factors may affect their ethical values. In other words, the purpose of this study was to investigate what factors Certified Public Accountants may think would affect their decision making.
  Methods
  A total of 56 subjects were selected through a snow-ball sampling from IranianCertified Public Accountants’ population. The snow-ball sampling is mostly recommended for this kind of study. Interview was used as an instrument to collect data from the subjects regarding their ethical values. A checklist for interview was constructed based mostly on literature and on professional accounting experts’ point of views. The reliability of internal consistency coefficient of the instrument was reported to be significant (0.90). Professional accounting experts rated the logical validity of the instrument very satisfactory. The thematic analytical method (them method) was used to analyze the data.
  Results
  Based on the findings of the study, it was found that Law and Regulations, CPA Personal Characteristics, Auditing Job Characteristics and Organization Inception Characteristics were among the most important factors that may affect Certified Public Accountants’ ethical values.
  Conclusion
  CPA Personal Characteristics, Auditing Job Characteristics and Organization Inception along with Law and Regulations are among factors that CPAs consider them important in their ethical decision making. Therefore, Iranian Association of Certified Public Accountants and auditing institutes can use them to improve planning and advance their efficiency and accountability.
  Keywords: Certified Public Accountant (CPA), Ethical decision making, Professional ethic, Thematic analysis
 • Z.Dianati Dilami, V.Tayebi Page 30
  Background
  Because the income is one of the most important items that affect on investment decisions, so the consistence of ethical standards by managers has very high importance for accurate and reliable reporting. The review of available researches shows there is no domestic research that examines the effect of financial manager's ethical orientations on their reported earnings quality. For this reason, the purpose of presented research is the survey of extent and type of affection of financial manager's ethical orientations on the earnings quality of firms.
  Methods
  This research is a applied research on the base of purpose and a descriptive-survey research on the base of the method of gathering data related to financial manager's ethical orientations and it is a descriptive research(to extract data from financial statements of firms) for data of earnings quality. In this research the gathered data of 85 firms listed on Tehran stock exchange was tested by using the structural equation model based on partial- List square (PLS) method and so the casual model of affecting Idealism ethical orientation on earnings quality was presented.
  Results
  The results of statistical analysis show that the ethical orientation of idealism ofmanagers has a positive effect on their reported earnings quality and it explains the 56% ofchanges in this variable.
  Conclusion
  as results show, it is necessary that professional and responsible institutions pay special attention to the education of ethics in educational plan of accounting. Furthermore, the standard's setters should set the ethical professional rules and instructions that they are in accordance with the cultural atmosphere of our country by the way the ground is provided for more quality information in this profession.
  Keywords: Earnings quality, Idealism, Relativism
 • H. Sharifi Renani *, M. Hajipour Page 40
  Background
  Information technology is the most important correct strategic tool in today societies than can help to the more efficient and more transparent participation of the citizens.According to this, during this study, the role of information technology on the improvement of accountability was determined.
  Methods
  The research method was descriptive and evaluative in nature with the statisticalpopulation of the research was composed of the managers and staff of a Bank in Isfahan, of whom 269 were selected as simple size by randomized stratified sampling using Morgan’s Table to answer the research questionnaires. The tool for data collection was a researcherdeveloped questionnaire with 27 questions that the reliability of the questionnaire was 0.88℅ that was estimated by Cronbach’s Alpha. The data obtained from the research were analyzed using the descriptive statistical methods and one- variable T-tests, non- parametric independent student test, one way ANOVA, and Tukey’s HSD tests.
  Results
  The results indicated that using the IT (Telephone, Fax, Computer and Electronic Banking Services) increases the rate of accountability in bank. Also, there is a meaningful difference between the perspectives of the staff and managers according to his sex, educational degree and the service year about the role of IT in the improvement of accountability.
  Conclusion
  The results of this research showed that IT through a purposeful and careful monitoring, on-time presentation, the optimal allocation of resources, quick accessibility of th e customers to the bank information and improves the accountability and as a result decreases administrative corruption.
  Keywords: Accountability, Administrative Corruption, Information Technology
 • Mohammad Atashak*, Mohammad Ghahremani, Mahmoud Abolghassemi, Maghsoud Farasatkhah Page 50
  Background
  In the recent decades, the international bodies has named fighting against various forms of Administrative corruption in modern social institutions as a means of achieving good governance that includes transparency, responsibility, and accountability as well. It is believed that fighting against corruption in the educational systems is a major challenge as it involves issues such diagnosis, nature of corruption, social sensitivities and complexities. Therefore, the present paper aims at studying different aspects of fighting corruption through focusing on the international experience.
  Methods
  The study is done based on a library descriptive method; the data collection is doneby reviewing the related literature and documentation. The questionnaire is designed on the basis the collected data.
  Results
  Administrative Corruption in Public education sector means the systematic use of state authority for personal gain is a significant effect on the issue of access to the educational system, quality education, equality in educational opportunities which this can different levels of ministry, provincial or school and in the form of embezzlement, bribery and pay off, fraud, extortion, favoritism that have to happen that samples can be in the area of school construction, recruitment, promotion, appointment, academic behavioral conduct, supply and distribution of educational and no educational materials and equipment, allocating allowances, examinations and qualifications observed.
  Conclusion
  There are a number of measures that must be implemented in fighting against Administrative corruption in Public educational systems as follows: Diagnosis of the components of corruption, Defining types and scope of corruption, Transparency in the related rules and regulations, strengthening administrative abilities to increase accountability and Participation of stakeholders
  Keywords: Corruption in Education, Educational Ethics, Public Educational System
 • A. Seghatoleslami* Page 60
  Background
  Developing increasingly Internet as a ubiquitous research laboratory and a convenient media to doing research is caused new ethical and variety legal issues and problems. This paper explains and explicates the nature of ethical problems of research, partly open problems, in cyberspace especially and it is preferred any practical solutions.
  Methods
  Firstly, the research ethics is defined as a branch of applied ethics and professional ethics. Then, the research ethics is surveyed under new approach to doing research through introducing to cyberspace. There are presented some information and commutation technology social effects, and also their outcomes on the research ethics in cyberspace. Thus, these include the most main issues and problems on the virtual research ethics field. In continue, there are distinguished the most important ethical principles in conducting virtual research; autonomy, beneficence, justice, and intellectual property. Hence, there are discussed and considered in detail some ethical issues associate with these ethical principles that indicate their completeness and consistency.
  Conclusion
  Implementing and conducting the ethical principles regarding the protection of human subjects participating in virtual research have itself typical complexities. Therefore,there are identified and indexed some of the distinct and critical ethical challenges and problems to doing research in cyberspace, such as: privacy and confidentiality problem, identity non-identifying and anonymity problem, informed consent problem, universal codes of ethics, digital divide problem, and faceless communication problem of virtual research ethics.
  Keywords: Confidentiality, Informed Consent, Intellectual Property, Privacy, Virtual Research Ethics
 • M.R. Mahboobi* N. Ramezani Page 70
  Background
  Environmental problems producing the widely admitted global environmental crisis and science alone will not be sufficient to solve environmental problems. Existent evidences show that farmers have been characterized as people whose ties to the land have given them a deep awareness of natural cycles, appreciation for natural beauty and sense of responsibility as stewards.
  Methods
  This research is aimed measurement of rural environmental ethics in Ouzineh in Golestan province and is done through descriptive and survey method. The target populations in the study consist of 200 men and 55 women. Using simple random sampling procedure and Krejcie and Morgan table 131 men and 49 women were selected and interviewed using a questionnaire. The data resulted from this procedure was analysed using SPSS/WIN software. Content and face validity of the instrument were obtained by the faculty members of Department of agricultural extension and education. The reliability analysis was conducted with completing 30 uestionnaires and Cronbach’s alpha value was 0/84.
  Results
  The results obtained from analytic statistics indicated that there are significant relationships between independent variables namely number of educated family members, amount of listening to radio and watching TV, number of family members and number of animals (95%), rate of participation in educational classes and contact with extension agent (99%) and dependent variable namely environmental ethics.
  Conclusion
  The results of this study showed that rural men and women have a moral obligation to take care of environment. So this research suggests using environmental discussions in formal and non formal education for rural men and women and production of radio and TV programs and pay attention to participation of rural women to take care of environment programs.
  Keywords: Environmental Ethics, Farmers, Golestan Province, Iran
 • H. Rahnama *, F. Sanjarian Page 80
  Background
  We are on the verge of being able to transform, manipulate, and create organisms for any number of productive purposes. From medicine, to agriculture, and industries, we are within reach of an age when manipulating the genetic codes of various organisms, or engineering entirely new organisms, promises to alter the way we relate to the natural world. As with any revolutionary technology, anxieties, fears, and moral objections to the promise of genetic engineering abound. Some are well-grounded and suggest caution,while others are the product of misinformation, religious prejudice, or hysteria.Many having this attitude are afraid that the use of the new technology amounts to an inadmissible interference with the life of animals, plants and humans. Given the relative youth of the technology and the tremendous possibilities it offers for improvement of the human condition, as well as the environment in general, careful consideration of ethical implications now can help inform and ensure the future of the genetic engineering era.Provided that it is appropriately regulated, bearing in mind ethical concerns relating to dignity, harmful consequences, and justice, its potential benefits outweigh its harms.
  Conclusion
  Legislators and other responsible decision-makers should not implement regulations that unduly restrict implementation of genetic engineering. The technology should not be completely banned or prohibited, but managed justly to ensure a stable and equitable social structure.
  Keywords: Bioethics, Genetic engineering, Genetic enhancement, Gene therapy, Transgenic
 • P. Esmaeeli* Page 90
  Background
  Geography knowledge involved mutal relation between human and environment conditional to keeping environment healthy. Human characteristics has its principle, environment is also the same but its difference is that environment principles are predestination and are functions of creation principle, and in human, principles are more instinctive and bodily, there are some basis which depends on thoughts, so this principle make human different with other animals, and is deeply consisted on moral principles and involved pure thoughts.
  Methods
  Research is a library method and using database and professional magazines.In this paper we study keeping environment healthy which is one of the principles in geography so that we can study its function and moral behavior with different aspects and by focusing on medical geography as a lost ring in logical relation which must exist between human moral principles with environment, we study this point that medical geography is a knowledge which really has moral characters.
  Keywords: Environment, Geographical ethics, Medical geography