فهرست مطالب

 • سال نوزدهم شماره 3 (پیاپی 52، پاییز 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/10/28
 • تعداد عناوین: 14
|
 • بهنود عباسی، مسعود کیمیاگر، خسرو صادق نیت، مینو محمدشیرازی، مهدی هدایتی، بهرام رشیدخانی، شهریار شهیدی 7، مولود پیاب، نسترن کریمی صفحات 223-234
  زمینه و هدف
  حدود 50% سالمندان، مبتلا به بی خوابی همراه با علائم اختلال در به خواب رفتن، در خواب باقی ماندن یا احساس خستگی به هنگام بیداری هستند. تغییرات متعددی همراه با افزایش سن، می توانند خطر ابتلای سالمندان به اختلالات خواب را افزایش دهند. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر مکمل یاری منیزیم در بهبود بی خوابی در سالمندان بود.
  روش تحقیق: این پژوهش، به شیوه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور انجام شده است. 46 سالمند مبتلا به بی خوابی، به دو گروه مکمل منیزیم و دارونما تقسیم شدند و به مدت 8 هفته، تحت مداخله روزانه با mg500 منیزیم یا دارونما قرار گرفتند. در ابتدا و انتهای مطالعه، پرسشنامه های ISI، فعالیت بدنی و Sleep-log تکمیل شد. عوامل مخدوشگر آنتروپومتریک و رژیم غذایی، با پرسشنامه یادآمد سه روزه خوراک به دست آمد؛ همچنین میزان منیزیم، رنین، ملاتونین و کورتیزول سرم اندازه گیری شد. آنالیزهای غذایی با نرم افزار N4 و آنالیزهای آماری با نرم افزار SPSS (ویرایش 19) انجام شد.
  یافته ها
  بر اساس نتایج این مطالعه، مکمل یاری منیزیم، به میزان معنی داری باعث افزایش مدت زمان (002/0P=) و بازده خواب (03/0P=)، سطح ملاتونین (007/0P=) و رنین سرم (001/0P<) شد؛ همچنین باعث کاهش شاخص شدت بی خوابی (006/0P=)، زمان به خواب رفتن (02/0P=) و سطح کورتیزول سرم (008/0P=)، در گروه مکمل منیزیم نسبت به دارونما شد؛ در حالی که زمان در بستر بودن (37/0P=)، زمان برخاستن از خواب (08/0P=) و سطح منیزیم سرم (06/0P=)، تفاوت معنی داری را نشان ندادند.
  نتیجه گیری
  مکمل یاری منیزیم احتمالا می تواند باعث بهبود شاخص های پرسشنامه ای و بیوشیمیایی خواب در سالمندان شود.
  کلیدواژگان: بی خوابی، منیزیم، مکمل یاری، سالمند
 • جمشید محمدی، علی میرزایی، حمدالله دلاویز، بهرام محمدی صفحات 235-244
  زمینه و هدف
  مطالعات نشان داده است که میوه لگجی دارای خواص آنتی اکسیدانی، کاهش دهنده قند خون و ضد درد و التهاب می باشد. در پژوهش حاضر، اثرات عصاره هیدروالکلی میوه لگجی روی تغییرات میزان انسولین و هیستومورفولوژی پانکراس در موش های صحرایی بررسی گردید.
  روش تحقیق: در این مطالعه تجربی، تعداد 40 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار (وزن 150- 200 گرم و سن 6 هفته)، به طور تصادفی به پنج گروه 8 تایی تقسیم گردیدند. به گروه های سوم، چهارم و پنجم، استرپتوزوتوسین تزریق شد و پس از 72 ساعت، به وسیله گلوکومتر میزان گلوکز خون آنان مشخص گردید. پس از 10 روز، به گروه های دوم، چهارم و پنجم روزانه به ترتیب: 30، 20 و 30 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن، عصاره میوه لگجی به مدت 3 هفته داده شد. در شروع و در طول دوره آزمایش، به طور هفتگی میزان گلوکز خون اندازه گیری گردید؛ همچنین میزان انسولین در پایان آزمایش تعیین شد. مطالعات بافتی به منظور تعیین تعداد سلول های β و قطر جزایر پانکراس، با استفاده از رنگ آمیزی هماتوکسیلین و فلوکسین (CHP یا Chromealum-hematoxylin-phloxine) انجام گردید. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS (ویرایش 13) و آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  کاهش معنی داری در میانگین تعداد سلول های β و قطر جزایر لانگرهانس در گروه کنترل مبتلا به دیابت نسبت به گروه کنترل شاهد مشاهده شد. بررسی های بافت شناسی نشان داد که افزایش معنی داری در قطر جزایر لانگرهانس، تعداد سلول های β و میزان انسولین در گروه درمان شده با عصاره هیدروالکلی میوه لگجی نسبت به گروه شاهد مبتلا به دیابت وجود دارد.
  نتیجه گیری
  عصاره هیدروالکلی میوه لگجی احتمالا می تواند در افزایش تعداد سلول های β و بهبود عملکرد پانکراس آسیب دیده موثر باشد.
  کلیدواژگان: دیابت ملیتوس، موش صحرایی، جزایر لانگرهانس، لگجی
 • آزاده رنجبر حیدری، جینا خیاط زاده، مهدی کشته گر صفحات 245-254
  زمینه و هدف
  بهبود زخم، فرایند پیچیده ای شامل 4 مرحله: هومئوستاز، التهاب، تکثیر و بازسازی مجدد می باشد. در بیماری دیابت قندی، فرایند بهبود زخم بسیار تضعیف شده است. از این رو معرفی ترکیبات جدید جهت تسریع التیام زخم، مورد استقبال واقع می شود. انتظار می رود گیاه جغجغه (Prosopis farcta) با دارابودن اثرات ضد التهابی، ضد میکروبی و ضد دیابتی خود، احتمالا موجب تسریع فرایند التیام زخم های دیابتی گردد. لذا مطالعه حاضر به بررسی اثر عصاره آبی ریشه گیاه جغجغه، بر روند ترمیم زخم در موش های دیابتی پرداخت.
  روش تحقیق: در این مطالعه تجربی، 18سر موش صحرایی نر نژاد ویستار، به طور تصادفی به 3 گروه کنترل سالم، کنترل دیابتی و گروه تیمار (دیابتی تیمار با عصاره ریشه گیاه) تقسیم شدند. گروه های دیابتی، با تزریق STZ دیابتی شدند. در همه گروه ها، در دو طرف پشتی بدن، سه سوراخ به قطر 4 میلی متر ایجاد شد. به مدت 2 روز، روزی 3 بار، گروه های تیمار تحت درمان موضعی با عصاره آبی ریشه گیاه جغجغه وگروه های کنترل، تحت تیمار با نرمال سالین قرارگرفتند. در روزهای 4، 8 و 10، از سوراخ های در حال ترمیم، نمونه برداری مجدد (قطرmm 6) انجام شد. در بررسی بافت شناسی، تراکم سلول های التهابی و تشکیل مجدد اپی تلیوم پوست و عروق خونی جدید، در ناحیه در حال ترمیم، در همه گروه ها مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  روند تشکیل سلول های التهابی (در روز 10 پس از پانچ)، ضخامت اپی تلیوم (از روز4 تا 10) و تراکم عروق خونی (در روز 4 و 8)، در سوراخ های گروه دیابتی تیمار شده با عصاره آبی ریشه، به طور معنی داری (001/0>P و 01/0>P) نسبت به گروه های کنترل تغییر نشان داد.
  نتیجه گیری
  باتوجه به نتایج فوق، عصاره ریشه گیاه جغجغه، احتمالا با تسریع روند التهابی، تکثیر اپی تلیوم و تشکیل عروق خونی، دارای نقش موثر بر روند ترمیم زخم های دیابتی است؛ هر چند مطالعات بیشتر در این زمینه مورد نیاز می باشد.
  کلیدواژگان: گیاه جغجغه، ترمیم زخم، موش صحرایی، دیابت
 • علی زارعی محمودآبادی، معصومه معصومی کریمی، مجید بهابادی، مهدی کمالی، رضا کوشکی، فریبا خلیلی، نیما فرهادی، مصطفی نادری، سامان سجادی، مسلم جعفری ثانی، جواد علیزاده صفحات 255-265
  زمینه و هدف
  آنژیوژنز، از مهمترین فرایندهای زیستی است که هر گونه اختلال در آن، به بیماری منجر می شود. نقطه اصلی در هدایت سیگنالینگ این فرایند، فاکتور رشد اندوتلیال عروقی است که از طریق رسپتورهایش اعمال اثر می کند. مطالعه حاضر، در جهت مهار بیان رسپتور تیپ І این فاکتور (VEGFR-1)، با استفاده از siRNA اختصاصی در محیط کشت، به منظور استفاده از تاثیر مهاری آن در درمان نئوواسکولاریزاسیون چشم صورت گرفته است.
  روش تحقیق: در این مطالعه تجربی، ابتدا با استفاده از توالی ژن هدف، توالی های siRNA اختصاصی، علیه آن طراحی، Blast و ساخته شد. از طرف دیگر، cDNA سلولHUVEC، سنتز و ژن هدف، با کمک پرایمر اختصاصیVEGFR1 و PCR، به میزان مورد نیاز تکثیر شد؛ سپس در وکتور بیانی PEFGP-N1، کلون و تایید شد. پلاسمید ناقل حاصل، با استفاده از لیپوفکتامین، به سلول Hela که فاقد بیان ژن هدف بود، انتقال داده شد. میزان بیان GFRدر وکتور اولیه و وکتور کلون شده، در حضور و عدم حضور siRNA اختصاصی علیهVEGFR1 مورد ارزیابی قرار گرفت و میزان مهار ژن، از طریق ارزیابی کاهش فلورسانس سبز رنگ ناشی از GFP، وسترن بلات و RT-PCR مورد بررسی قرار گرفت. نتایج، با استفاده از آزمون تی تست، مورد آنالیز قرار گرفت و 05/0P< معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  فلورسانت ناشی از اثر siRNA در گروه هدف در مقایسه با گروه کنترل کاهش داشت SDS Page و وسترن بلاتینگ از سلول حاوی وکتور مواجهه یافته با هر دو نوع siRNA، کاهش میزان پروتئین را نشان داد. نتایج حاصل از دو siRNA به کاررفته، بیانگر کاهش بیان ژن در سطح رونویسی و ترجمه در مقایسه با گروه کنترل بود (05/0P<).
  نتیجه گیری
  siRNA اختصاصی طراحی شده علیه VEGFR-1، با استفاده از لیپوفکتامین، به طور مناسب به داخل سلول منتقل و از بیان رسپتور، به طور معنی دار جلوگیری نمود؛ لذا احتمالا به عنوان یک فاکتور مناسب درمانی جدید، در جلوگیری و یا کاهش نئوواسکولاریزاسیون در چشم، مطرح باشد.
  کلیدواژگان: VEGFR، 1، siRNA، نئوواسکولاریزاسیون، HUVEC، RT، PCR
 • ادریس بذرافشان، فردوس کرد مصطفی پور، بهنام باریک بین صفحات 266-276
  زمینه و هدف
  در طی سال های اخیر، رنگ های راکتیو، به دلیل کارایی ویژه به طور گسترده در صنایع نساجی مورد استفاده قرار گرفته اند؛ اما تخلیه پساب های حاوی چنین رنگ هایی به منابع آبی، به دلیل ویژگی های سرطان زایی، جهش زایی، ماهیت سمی و ایجاد رنگ در آب، می تواند آثار زیانباری بر محیط طبیعی بر جای گذارد. مطالعه حاضر، با هدف بررسی کارایی خاکستر حاصل از پوسته میوه پسته در حذف رنگ راکتیو قرمز 198 از محلول های آبی انجام پذیرفت.
  روش تحقیق: در این مطالعه تجربی، اثر پارامترهای مختلف بهره برداری از قبیل pH (2-12)، غلظت اولیه رنگ (20-200 میلی گرم در لیتر)، زمان تماس (5-270 دقیقه) و دوز جاذب (1/0- 5 گرم در لیتر) مورد مطالعه قرار گرفت.
  یافته ها
  حداکثر ظرفیت جذب خاکستر پوسته میوه پسته معادل 1/238 میلی گرم بر گرم، در pH معادل 2، زمان تماس 60 دقیقه و دوز جاذب 3/0 گرم در لیتر حاصل شد؛ همچنین داده های تعادل، با مدل های ایزوترم لانگمویر و فروندلیچ تطبیق داده شد که حاصل امر، نشانگر تطابق بهتر داده های حاصل از مطالعه حاضر با مدل جذب فروندلیچ (9352/0R2=) نسبت به مدل جذب لانگمویر (8868/0R2=) بود.
  نتیجه گیری
  خاکستر پوسته میوه پسته، از توانایی مطلوبی در حذف رنگ راکتیو قرمز 198 از محلول های آبی و فاضلاب های صنعت نساجی برخوردار است.
  کلیدواژگان: رنگ راکتیو قرمز 198، جذب سطحی، جاذب طبیعی، پوسته میوه پسته
 • انور اسدی، محمد هادی دهقانی، نوشین راستکاری، سیمین ناصری، امیر حسین محوی صفحات 277-285
  زمینه و هدف
  پساب های صنایع چرم سازی و آبکاری، از متداول ترین منابع ورود کروم به آب های پذیرنده می باشند؛ لذا هدف از این تحقیق، مقایسه پتانسیل نانوذرات اکسید روی و پراکسید هیدروژن، جهت حذف کروم 6 ظرفیتی از آب های آلوده می باشد.
  روش تحقیق: در این مطالعه تجربی- تحلیلی، فاکتورهای موثر بر فرایند احیا از جمله ZnO (با غلظت 05/0- g/L15/0) و H2O2 (با غلظت 5/0-mol/L5/1) در فرایند UV/H2O2 و pH (5-9) مورد بررسی قرار گرفتند. غلظت اولیه سوبسترا، بین 1/0-mg/L15 متغیر در نظر گرفته شد. محلول استوک کروم شش ظرفیتی، با استفاده از حل کردن دی کرومات پتاسیم (K2Cr2O7) در آب مقطر یک بار تقطیر، تهیه گردید. غلظت باقیمانده کروم، به وسیله دستگاه اسپکتروفتومتری در طول موج 540 نانومتر اندازه گیری گردید.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که با افزایش غلظت احیاکننده ها و همچنین کاهش pH، راندمان احیای کروم افزایش پیدا می کند. در غلظت های پایین کروم، اثر فرایند نانوفتوکاتالیستی بیشتر از روش شیمیایی بود اما در غلظت های بالا عکس این حالت مشاهده گردید. در این تحقیق، اثر این فرایند بر روی نمونه های آب طبیعی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  UV/ZnO که یک فرایند پاک و بدون لجن می باشد، برای احیای Cr(VI) به Cr(III) موثر می باشد.
  کلیدواژگان: پراکسید هیدروژن، اکسید روی، پرتوتابی فرابنفش، کروم 6 ظرفیتی، آب آلوده
 • رضا قادری، شهناز طبیعی*، سمیرا پیروی، معصومه جعفری پور صفحات 286-293
  زمینه و هدف

  درماتیت آتوپیک یک بیماری التهابی مزمن پوست می باشد که در چند دهه اخیر شیوع چشمگیری یافته است. در ایجاد این بیماری مولتی فاکتوریال، علاوه بر عوامل ژنتیک، عوامل محیطی متعددی را دخیل دانسته اند. نظر به اینکه، بیماری اغلب در کودکان دیده می شود، این تحقیق با هدف تعیین شیوع درماتیت آتوپیک و برخی عوامل خطرساز آن، در کودکان 2-5 ساله مهد کودک های شهر بیرجند طراحی گردید.
  روش تحقیق: در این مطالعه مورد- شاهدی، کلیه کودکان 2-5 ساله مهدکودک های شهر بیرجند، توسط پزشک عمومی با استفاده از معیارهای استاندارد هانفین و راجکا معاینه شدند. پس از شناسایی کودکان مبتلا، جهت مقایسه عوامل خطرساز بیماری، 100 کودک غیر مبتلا از همان مهد کودک، به طور تصادفی به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند و پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن تایید شده بود، در اختیار والدین کودکان قرار گرفت. داده ها پس از جمع آوری، با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (ویرایش 15) و آزمون های مجذور کای، تی تست و رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  شیوع درماتیت آتوپیک 3/14% بود. 8/15 % دختر و 6/15% بیشتر از 4 سال سن داشتند. میانگین سن شروع تغذیه با شیرگاو و تخم مرغ، در کودکان مبتلا کمتر از گروه شاهد بود (به ترتیب 04/0P=، 03/0P=). استعمال سیگار و نگهداری حیوان خانگی در محیط زندگی کودک، از عوامل افزایش شانس ابتلا به درماتیت بودند (به ترتیب 41/11-13/1CI= 95% و 58/3=OR، 62/9-17/1CI= 95% و 35/3=OR).

  نتیجه گیری

  نظر به شیوع درماتیت آتوپیک، نقش عوامل خطرساز شامل: شروع زودهنگام تغذیه کمکی به خصوص با شیر گاو و تخم مرغ و نیز استعمال سیگار و نگهداری حیوان خانگی در محیط زندگی، از اهمیت زیادی برخوردار است.

  کلیدواژگان: درماتیت آتوپیک، عوامل خطرساز، کودکان، مهد کودک
 • محمود میرحسینی، آذر میرزایی، رضا مقصودی، لعبت جعفرزاده، بهمن صادقی صفحات 294-301
  زمینه و هدف
  سقط خودبخودی، یکی از عوارض شایع حاملگی است که علت آن در بسیاری از موارد غیر قابل توجیه باقی می ماند. در برخی تحقیقات، به نقش آنتی بادی های ضد تیروئید در ایجاد سقط های خودبخودی اشاره شده است. هدف این مطالعه، تعیین ارتباط بین سقط جنین و وجود آنتی بادی های ضد تیروئید در خون مادر می باشد.
  روش تحقیق: در این مطالعه مورد-شاهدی، 102 زن 15 تا 45 ساله مراجعه کننده به بیمارستان هاجر یا کلینیک وابسته دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، به روش در دسترس انتخاب شدند. 51 زن که به دلیل سقط، مراجعه کرده بودند، به عنوان گروه مورد و 51 زن باردار با سن حاملگی کمتر از 20 هفته، به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند. بررسی بر روی نمونه خون بیماران با TSH نرمال، برای بررسی آنتی بادی های ضد تیروئید انجام شد. مقادیر بالاتر از IU/ml50 و IU/ml75، به ترتیب برای آنتی بادی ضد تیروئیدپروکسیداز (TPO-Ab) و آنتی بادی ضد تیروگلوبولین (TG-Ab)، مثبت تلقی شد. یافته های حاصل از مطالعه، با آزمون های تی تست گروه های مستقل و کای دو با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  از 51 زن مورد مطالعه، مقادیر AntiTPO-Ab 18 نفر مثبت بود که10نفر از آنها، در گروه مورد و 8 نفر در گروه شاهد قرار داشتند. از 18 نفر دارای AntiTG-Ab مثبت، 11 نفر در گروه شاهد و 7 نفر در گروه مورد بودند. تفاوت بین گروه کنترل و مقادیر AntiTPO-Ab (468/0=P) و AntiTG-Ab (675/0=P) معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  احتمالا بین سقط جنین و وجود آنتی بادی های ضد تیروئید در خون مادر، ارتباطی وجود ندارد. شاید دیگر علل سقط مانند برخی از انواع عفونت ها، مصرف سیگار تاثیر داشته باشند که نیاز به مطالعه بیشتر دارد.
  کلیدواژگان: سقط، آنتی بادی های ضد تیروئید، آنتی بادی ضد تیروئید پروکسیداز، آنتی بادی ضد تیروگلوبولین
 • سوسن بهدانی، رضا دستجردی، غلامرضا شریف زاده * صفحات 302-311
  زمینه و هدف

  دیابت شیرین، از بیماری های مزمن شایع جهان و تهدیدکننده سلامت روانی می باشد. عوامل متعددی از جمله تقویت ایمان دینی و افزایش توان خودمراقبتی، در درمان و کنترل عوارض این بیماری موثر است. این پژوهش، با هدف بررسی نقش توکل به خدا و خودکارآمدی بر سلامت روان بیماران دیابتی نوع 2 انجام شده است.
  روش تحقیق: این مطالعه توصیفی - تحلیلی از نوع همبستگی، بر روی 204 نفر از بیماران دیابتی نوع 2 که به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند، انجام شد. توکل به خدا، خودکارآمدی و سلامت روان بیماران، با استفاده از پرسشنامه های استاندارد توکل به خدا،DMSES و GHQ-28 اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (ویرایش 13)، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون آماری T-Test و رگرسیون چندگانه در سطح 05/0=α تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که بین دو جنس، از نظر توکل به خدا، خودکارآمدی و سلامت روان، در سطح 05/0P< تفاوت معنی داری وجود ندارد؛ همچنین ضریب همبستگی پیرسون بین توکل به خدا و خودکارآمدی (001/0P< و 45/0=r)، سلامت روان و توکل به خدا (001/0>P و 56/0-=r) و سلامت روان و خودکارآمدی (001/0>P و 44/0-=r) معنی دار بود. تحلیل رگرسیون نشان داد که توکل به خدا و خودکارآمدی، 35% واریانس سلامت روان بیماران دیابتی را تبیین می کند و پیش بینی کننده ای قوی برای آن می باشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به افزایش شیوع دیابت شیرین، این بیماری از مشکلات مهم بهداشتی جهان محسوب می شود؛ بنابراین، مداخله برای افزایش ایمان معنوی و خودکارآمدی در جهت انجام فعالیت های خود مراقبتی، در کاهش آسیب های دیابت مفید خواهد بود.

  کلیدواژگان: توکل به خدا، خودکارآمدی در مدیریت دیابت، سلامت روان، دیابت نوع 2
 • انسیه نوروزی، محمدرضا میری، شهلا گل محمدی صفحات 312-323
  زمینه و هدف
  یائسگی، بیانگر پایان دوران باروری زنان بوده که با کاهش استروژن مرتبط می باشد و تاثیر قابل ملاحظه ای بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان دارد. هدف از این مطالعه، بررسی برخی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی زنان یائسه، بر اساس مرحله تحلیل رفتاری الگوی پرسید بود.
  روش تحقیق: این مطالعه به صورت مقطعی و از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای، در مورد 200 زن یائسه سالم شهر بیرجند در سال 1390 اجرا گردید. اطلاعات مورد نیاز، توسط پرسشنامه کیفیت زندگی MENQOL و پرسشنامه سنجش عوامل مربوط به سازه تحلیل رفتاری الگوی پرسید، جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS(ویرایش 18) انجام گردید.
  یافته ها
  میانگین سنی افراد مورد مطالعه 26/5±26/54 سال و میانگین سن وقوع یائسگی 86/2±89/48 سال به دست آمد. 5/38 درصد افراد مورد بررسی بی سواد بوده و 7 درصد آنها نیز از تحصیلات دانشگاهی برخوردار بودند. آزمون همبستگی پیرسون، همبستگی مثبت و معنی داری بین کیفیت زندگی با نوع نگرش نسبت به پدیده یائسگی، عوامل قادرساز و عوامل تقویت کننده نشان داد (01/0P<). ضمنا ارتباط معکوس آماری، میان کیفیت زندگی با آگاهی نسبت به یائسگی و نیز خودکارآمدی درک شده زنان یافت شد (01/0P<)؛ همچنین کیفیت زندگی زنان یائسه با سطح تحصیلات، ارزیابی از سطح درآمد و نیز ارزیابی وضعیت سلامت، ارتباط معنی دار داشت.
  نتیجه گیری
  فراهم نمودن دسترسی بیشتر به عوامل قادرساز، ایجاد نگرش مثبت و کمک به خلق گروه های حمایتی، گام هایی ضروری برای ارتقای سلامت زنان در طی سال های یائسگی می باشد.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، یائسگی، تحلیل رفتاری، الگوی پرسید
 • حمیده احتشام صفحات 324-331
  زمینه و هدف
  تولید علم رکن اصلی تمام برنامه ها برای نیل به توسعه پایدار است. در حال حاضر، مهمترین شاخص تولید علم، تعداد مدارک نمایه شده از مجلات علمی در پایگاه های اطلاعاتی است. در این پژوهش، تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، در پایگاه شبکه اینترنتی علوم با شاخص های علم سنجی مورد بررسی قرارگرفت.
  روش تحقیق: این پژوهش، کاربردی و از دسته مطالعات توصیفی است. منبع گردآوری داده ها، پایگاه اطلاعاتی شبکه علوم و جامعه آماری پژوهش، مقالات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، نمایه شده در این پایگاه طی سال های 2000 تا 2011 است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و روش های علم سنجی استفاده شد.
  یافته ها
  جامعه پژوهش، شامل 81 مقاله بود که در مجموع 163 بار مورد استناد قرار گرفته بودند. بیشترین تعداد مدارک (57 عنوان) مربوط به مقالات اصیل original articles)) بود و از نظر موضوعی، بیشتر مقالات (11 درصد) در حوزه موضوعی سم شناسی ((Toxicology رده بندی می شد. بیشترین تعداد مقالات علمی دانشگاه (2/22درصد)، در سال 2009 در این پایگاه نمایه شده بودند و بیشترین تعداد استناد به مجموع مقالات (6/46)، مربوط به سال 2011 بود. بیشترین همکاری بین المللی در نگارش مقالات، میان محققان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با محققان ایالات متحده (8/4 درصد) و در سطح ملی، با محققان دانشگاه علوم پزشکی مشهد (27 درصد) بود. شاخص هرش محاسبه شده دانشگاه، برابر 6 بود.
  نتیجه گیری
  روند رشد تولیدات علمی دانشگاه و تعداد استنادات به آنها، سیر صعودی دارد اما، کمتر از حد انتظار است.
  کلیدواژگان: علم سنجی، پایگاه شبکه علوم، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 • کورش قنادی، خاطره عنبری، ابوالفضل زنده دل، مجید عبدالهیان، سیده زهره طاهری صفحات 332-337
  زمینه و هدف
  خونریزی های حاد دستگاه گوارش فوقانی، یک اورژانس شایع پزشکی محسوب می شود که اغلب به بستری شدن در بیمارستان می انجامد. در این مطالعه مقطعی، در طی سال 1390، کلیه بیمارانی که با خونریزی حاد دستگاه گوارش فوقانی به بیمارستان فوق تخصصی شهدای عشایر خرم آباد مراجعه نموده بودند، به همراه یک گروه کنترل همسان شده به لحاظ سنی و جنسی، مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات دموگرافیک، خصوصیات بالینی و یافته های آندوسکوپیک بیماران جمع آوری گردید. از 62 بیمار مورد مطالعه، 42 نفر (7/67%) مرد بودند. میانگین سنی بیماران 1/12±5/54 سال بود. بیشترین فراوانی خونریزی های گوارشی، در گروه سنی 60-79 سال (5/35٪) دیده شد. نسبت شانس ایجاد خونریزی گوارشی در مصرف منظم NSAID، در بیماران نسبت به گروه کنترل، 8/3 با فاصله اطمینان 3/1-8/4 بود. شایع ترین تظاهر بالینی خونریزی، هماتمز (9/62٪) و شایع ترین بیماری زمینه ای مستعدکننده خونریزی در این افراد، سیروز کبدی (5/61٪) بود. شایع ترین علت اصلی خونریزی، زخم های گوارشی (7/42%) بودند.
  کلیدواژگان: عوامل خطر، خونریزی، گوارش، خرم آباد
 • رضا قادری، محمود زردست، محمدرضا مفتح * صفحات 338-343

  پیلوماتریکس کارسینوما، تومور ضمایم پوستی بسیار نادری است که از سلول های ماتریکس فولیکول مو منشا می گیرد و با رشد اگزوفیتیک و اغلب، عود موضعی مشخص می شود اما پتانسیل متاستاز آن محدود است. برای اولین بار پیلوماتریکس کارسینوما توسط Lopansri و Mihm در سال 1980 توصیف شد و از آن زمان تاکنون، حدود 90 مورد از آن در مقالات و منابع گزارش گردیده است. هیچ درمانی به جز جراحی وسیع برای تهاجم موضعی و متاستاز آن به اثبات نرسیده است. ما در اینجا یک مورد از پیلوماتریکس کارسینوما را در پسری 9 ساله شرح می دهیم که با توده سفتی در ناحیه پیشانی مراجعه کرده بود اما پوست روی ضایعه طبیعی بود.

  کلیدواژگان: پیلوماتریکس کارسینوما، تومورهای ضمایم پوست، پیشانی
 • سید حسن گلبویی، رضا قادری صفحات 344-346
  حفظ و یکپارچگی پوست در انسان و حیوانات برای محافظت در برابر از دست دادن آب، خونریزی و مقابله با ورود میکروارگانیسم ها حیاتی است. به این منظور، بهبود و ترمیم زخم در انسان و حیوانات تکامل یافته، با یک مکانیسم کاملا پیچیده و پیشرفته صورت می پذیرد. در بین پزشکان متخصص پوست و جراحان متخصص جراحی زیبایی و پوست، در زمینه درمان بیماران مبتلا به زخم های پوستی و ترمیم پوست، هنوز هم مواردی مورد بحث و چالش است. در حال حاضر، داروها و ترکیبات شیمیایی و گیاهی گوناگونی وجود دارند که برای تسریع بهبود و ترمیم زخم های مختلف پوستی و سوختگی و یا زخم های پس از جراحی و لیزر به کار می روند. در این مقاله، به طور خلاصه به بحث در مورد ترمیم زخم و تحلیل مقاله منتشرشده در شماره بهار 1390 این مجله خواهیم پرداخت.
  کلیدواژگان: ترمیم زخم، عسل، چای سبز
|
 • Behnood Abbasi, Masud Kimiagar, Khosro Sadeghniiat, Minoo Mohammad Shirazi, Mehdi Hedayati, Bahram Rashidkhani, Shahriar Shahidi, Moloud Payab, Nastaran Karimi Pages 223-234
  Background And Aim
  Nearly 50% of the elderly have insomnia، with difficulty in going to sleep، oversleeping، or feeling unrefreshed on waking up. With aging، several changes can occur that place one at risk of insomnia. The objective of the present study was to determine the efficacy of magnesium supplementation -the natural NMDA antagonist and GABA agonist- to improve insomnia in the elderly.
  Materials And Methods
  A double blind randomized clinical trial was conducted on 46 elderly subjects، randomly allocated into the magnesium and the placebo group and received 500 mg magnesium and placebos daily for 8 weeks، respectively. Questionnaires of insomnia severity index، physical activity، and sleep-log were completed at baseline and after the intervention period. Anthropometric and dietary confounding factors were obtained using 24h recall for 3 days. Blood samples were taken at baseline and after the intervention period for analysis of serum magnesium، renin، melatonin، and cortisol. Statistical analyses were performed using SPSS (V. 19) and N4 software; P-value<0. 05 was considered as statistically significant.
  Results
  No significant differences were observed in assessed variables between the two groups at the baseline. According to the present research magnesium supplementation significantly increased sleep time (P=0. 002)، sleep efficiency (P=0. 03)، concentration of serum renin (P<0. 001) and melatonin (P=0. 007); besides، it significantly decreased ISI score (P=0. 006)، sleep onset latency (P=0. 02)، and serum cortisol concentration increase (P=0. 008) in the magnesium group. Although total sleep time (P=0. 37)، waking up length of time (P=0. 08)، and serum magnesium concentration P=0. 06) did not reveal any significant difference.
  Conclusion
  Supplementation of magnesium appears to improve different measures effective in insomnia in the elderly.
  Keywords: Insomnia, Magnesium, Dietary supplementation, Elderly
 • Jamshid Mohammadi, Ali Mirzaei, Hamdollah Delaviz, Bahram Mohammadi Pages 235-244
  Background And Aim
  It has been shown that Capparis spinosa fruit has hypoglycemic، antioxidant، antiinflammatory، and analgesic properties. The aim of the present study was to determine the effects of Capparis spinosa fruit on histomorphological changes in pancreas after triggering diabetes mellitus in male rats.
  Materials And Methods
  Forty Wistar rats (150- 200 g، 6 weeks of age) were randomly divided into five equal groups of 8 animals. Groups III، IV and V received intraperitoneal injection of streptozotocin. Blood glucose of the groups was measured، using a glucometer، after 72 hours. After 10 days، Group II، IV and V daily received 30، 20 and 30 mg/kg extract of Capparis spinosa respectively، for three weeks. Blood glucose was measured in the beginning of the study and at the end of every week. Besides، insulin of the blood was measured at the end of the study. The number of β cells and diameter of islets of Langerhans were determined using hematoxylin- phloxine staining. The collected data was analyzed by means of one-way ANOVA، using SPSS software (V: 13).
  Results
  Mean number of β cells and diameter of the islets significantly decreased in the diabetic control group compared to the nondiabetic controls. Histological assessments showed a significant increase in the number of β cells، diameter of islets، and amount of insulin in groups treated with hydroalcoholic extract of Caparis Spinosa compared to the diabetic control group.
  Conclusion
  Administration of Capparis spinosa extract could increase the number of β cells and improve the function of damaged pancreas in diabetic rats.
  Keywords: Diabetes mellitus, Rats, Islets of Langerhans, Capparis spinosa fruit
 • Azadeh Ranjbar Heidari, Jina Khayyat-Zadeh, Mehdi Keshtahgar Pages 245-254
  Background And Aim
  Wound healing is a complex process which is divided into four overlapping phases: heamostasis، inflammation، proliferation، and remodeling. In diabetic patients، progression of healing takes longer and thus using new medication to accelerate it is required. It is expected that Prosopis farcta which has antibacterial، antidiabetic and antiinflammation effects will facilitate diabetic wound healing. Thus، the present study aimed at investigation the effect of aqueous extract of Prosopis farcta root on wound healing in diabetic rats.
  Materials And Methods
  In this experimental study، 18 wistar male rats were randomly divided into 3 equal groups: normal control، Diabetic- control، and experimental group (diabetes treatment with root extract). Diabetes was induced through intraperitoneally injection of Streptozocin (STZ). Then، in all groups، in two lateral posterial parts 3 holes (4 mm in diameter) were punched. For 2days، 3 times on each، the experimental group was locally treated with root aqueous extract of Prosopis farcta. In the control groups normal saline was used in the same way. On the 4th، 8th and 10th day after punching samples were collected from the healing hole (which were now 6 mm in diameter). Histological observations revealed inflammatory cells، reepithelization، and neovascularization in the areas.
  Results
  Significant changes in proliferation of inflammatory cells (on the 10th day)، epithelium thickness (on the 4th and 8th day،)، more angiogenesis (on the 4th- 10th day) in the experimental wounds were compared with those in the diabetic control group (Respectively P<0. 001، P<0. 01).
  Conclusion
  Considering the above findings، the extract of Prosopis farcta root، has effective roles on wound healing in diabetic rats، probably due to its anti- inflammatory، reepithelization، and neovascularization properties. However، more studies are needed in this respect.
  Keywords: Prosopis farcta, Wound healing, Rat, Diabetes
 • Ali Zarei Mahmud Abadi, Masoomeh Masoomi Karimi, Majid Bahabadi, Mahdi Kamali, Reza Kushki, Fariba Khalili, Nima Farhadi, Mostafa Naderi, Saman Sajadi, Moslem Jafari Sani, Javad Alizadeh Pages 255-265
  Background And Aim
  Angiogenesis is one of important biological processes any disruption in which leads to disease. The main signaling factor in this process is VEGF which acts through its receptors. The present study was done in order to inhibit the expression of receptor type1of this factor (VEGFR-1) using specific siRNA in the culture medium to use its inhibitory effect on neovascularization in the eye.
  Materials And Methods
  In this experimental study; first، using target gene sequences، sequences of the specific siRNA were designed against them; blasted and manufactured. On the other hand، cDNA of HUVEC cell was synthesized and PCR، with specific primers for target gene، was reproduced as necessary. Then، PEFGP-N1 expression vectors were cloned and confirmed. Then، the obtained plasmid vector was transferred to Hela cells lacking target expressive genes through lipofectamin. GFR expression rate in the initial vector and in the cloned one، both in presence and in absence of specific VEGFR1 siRNA، was assessed. Evaluation of gene inhibition was carried out through decreasing of green fluorescence from GFR، Western blot and RT-PCR. Results were analyzed using T-test and P<0. 05 was taken as the significant level.
  Results
  The fluorescence emission from defined siRNA decreased compared to control group. SDS pages and blots from vector cloned cells exposed to both siRNA showed reduced protein expression The outcome of applying two siRNA indicates gene expression in the form of transcription and translation، compared to the control group (P<0. 05).
  Conclusion
  Specifically designed siRNA against VEGFR1، through lipofectamin، was appropriately transferred into cell and significantly prevented from the receptor expression. In fact، by blocking angiogenesis signaling route، it was able to prevent neovascurization. Thus، this can be made use of as an appropriate factor in preventing or decreasing neovascularization in the eye.
  Keywords: VEGFR, 1, siRNA Neovascularization, HUVEC, RT, PCR
 • Edris Bazrafshan, Ferdos Kord Mostafapour, Behnam Barikbin Pages 266-276
  Background And Aim
  Reactive dyes have extensively been used in textile industries during last year''s due to their superior performance، but the effluence of the waste containing such dyes into water resources can pose hazardous effects on the environment and to the human health because of their carcinogenic، mutagenic، allergenic and toxic nature. The present research was performed to study the efficiency of pistachio-nut shell ash in removing Reactive Red 198 dye from aqueous solutions.
  Materials And Methods
  In the present experimental study، effects of various operating parameters such as initial concentration of dye (20-200 mg/L)، contact time (5-270 mines)، adsorbent dosage (0. 1-5 g/L) and pH (2-12) were investigated.
  Results
  Maximum adsorption capacity of the pistachio-nut shell ash was 238. 1 mg/g at pH 2، contact time 60 minutes and adsorbent dosage 0. 3 g/L. Besides، the equilibrium data were also fitted into the Langmuir and Freundlich equilibrium isotherm models. It was found that the data fitted into Freundlich (R2=0. 9352) model in a better extent than into Langmuir''s (R2=0. 8868).
  Conclusion
  According to results of the present study، it was found that pistachio nut-shell has a high capacity to remove Reactive Red 198 dye from aqueous solutions and textile industry wastewater.
  Keywords: Reactive Red 198, Adsorption, Pistachio, nut shell
 • Anvar Asadi, Mohammad Hadi Dehghani, Noushin Rastkari, Simin Nasseri, Amir Hossein Mahvi Pages 277-285
  Background And Aim
  Common sources of chromium in wastewater are electroplating and leather industries. Thus، the present study aimed at investigating and comparing between chemical (H2O2) method and nano-photocatalytical (UV/ZnO) method in removing of Cr (VI) from polluted water.
  Materials And Methods
  In this experimental-analytical study، effective factors on reduction process such as ZnO (0. 05–0. 15 g/L)، H2O2 (0. 5-1. 5 mol/L) for UV/H2O2 process and pH (5-9) were investigated. The initial concentration of the substrate was taken 0. 1-15mg/L. Stock chromate (V: 6) solution was prepared through dissolving Potassium dichromate (K2Cr2O7) in originally distilled water. Residual concentrations of Cr (VI) were measured spectrophotometrically at 540nm.
  Results
  The results indicated that with increasing reduction agent concentration and decreasing pH، the removing efficiency increased. For low initial concentrations of Cr (VI) photocatalytic process was more effective than the chemical one، but for high initial concentration the result was the opposite. In the present study، using of these procedures was applied to natural water samples.
  Conclusion
  The results of this study indicated that H2O2 as a cheap and available agent and also UV/ZnO، as a friendly and without residual environmental treatment process، can be used for effective reduction of Cr (VI) to yield Cr (III).
  Keywords: Hydrogen peroxide, UV, ZnO, Hexavalent chromium, polluted water
 • Reza Ghaderi, Shahnaz Tabiee, Samira Peyrovi, Masoomeh Jafari Pour Pages 286-293
  Background And Aim

  Atopic dermatitis is a chronic inflammatory skin disease whose prevalence has increased in the last few decades. It is a multifactorial disease and، in addition to genetic factors، various environmental factors are important in the picture the present study was designed to investigate prevalence of atopic dermatitis and its risk factors in 2-5 year old children at the kindergartens of Birjand city.

  Materials And Methods

  In this case–control study، all 2-5 year olds (810 cases) at the kindergartens of Birjand city were assessed using Hanifin & Rajka criteria. After diagnosing afflicted children، in order to identify risk factors of the disease، 100 of them from the same kindergarten-without atopic dermatitis-were randomly selected as the control group. Both groups were matched with respect to age and sex. A self- designed questionnaire، consisting of 25 questions about risk factors of the disease، was used to collect information. The obtained data was analyzed by SPSS software (V; 15) using T-test، Chi- square and logistic regression.

  Results

  Prevalence of atopic dermatitis in children was 14. 3%. of which 15. 8% were females and 15. 6% were over 4 years old. Mean age of feeding on cow milk and eggs was lower in the case group. (P=0. 04، P=0. 03، respectively). There was a significant association between keeping domestic animals and cigarette smoking in the habitation and atopic dermatitis (OR=3. 35، CI=1. 17– 9. 62، 0. 95; OR=3. 58 CI=1. 13– 11. 41، 0. 95 respectively).

  Conclusion

  In prevalence of atopic dermatitis، the role of some risk factors including early supplemental nutrition، particularly feeding on cow milk and eggs، cigarette smoking and keeping domestic animals in the habitation are determinative.

  Keywords: Atopic dermatitis, Risk factors, Children
 • Mahmoud Mirhosseini, Azar Mirzaee, Reza Maghsoudi, Lobat Jaafarzadeh, Bahman Sadeghi Pages 294-301
  Background And Aim
  Spontaneous abortion is the most common pregnancy complication with no reasonable causes in most cases. Some research imply the role of antithyroid antibodies (e. g. AntiTPO-Ab and AntiTG-Ab) that can cause spontaneous abortion. In the present study، the association between abortion and presence of antthyroid antibodies in mother’s serum was assessed.
  Materials And Methods
  In this case control study، 102 women aged 15-45 years، who referred to Hajar hospital of Shahrekord or the clinic affiliated to Shahrekord University of Medical Sciences were selected. Out of 102 women، 51 who had had abortion selected as the cases and 51 pregnant women with gestational age less than 20 weeks were include as the controls.. In order to assess antithyroid antibodies level، blood samples were taken from every participant with normal TSH level.. Anti-thyroid peroxidase antibody (Anti-TPO-Ab) >50 IU/ml and anti-thyroglobulin antibody (Anti-TG-Abs) >75 IU/ml were defined as Positive. The obtained results were analyzed by means of t-test and χ2، using statistical SPSS software.
  Results
  Out of 51 subjects، 18 had positive Anti-TPO-Ab، of which -10 were among the cases and 8 belonged to the controls. Out of 18 women with positive AntiTG-Ab، 11 cases were in the control group and 7 were in the cases. The differences between the control group and the amounts of Anti-TPO-Abs (P=0. 468) and Anti-TG-Abs (P=0. 675) were not swignificant.
  Conclusion
  The results revealed that there is no association between abortion and presence of antithyroid antibodies in mother’s serum. Other abortion causes such as various kinds of infections and smoking might be involved which requires more research.
  Keywords: Abortion, Ant thyroid antibodies, AntiTPO, Ab, AntiTG, Ab
 • Susan Behdani, Reza Dastjerdi, Gholam Reza Sharifzadeh Pages 302-311
  Background And Aim

  Diabetes mellitus is a prevalent chronic disease in the world، which threatens mental health. Various factors، including improvement of religious faith and increasing self-care efficacy، are effective in the treatment and control of the complications of the disease. The present study aimed at studying of the role of trust in God and self– efficacy in the mental health of type П diabetics.

  Materials And Methods

  The present descriptive– analytical and correlational study was done on 204 type П diabetics selected through systematic randomized method. The patients'' trust in God، self– efficacy، and mental health were assessed by means of «trust in God» questionnaires DMSES and GHQ-28. The obtained data was analysed by means of SPSS software (version 13)، Pearson''s correlation coefficient، t-test، and multiple regression analysis at the significant level α=0. 05.

  Results

  It was found that there was no significant difference between the two genders regarding trust in God، self-efficacy، and mental health at the level P<0. 05. Besides، according to Pearson''s coefficient correlation the relationship between trust in God and self-efficacy (P<0. 001، r=0. 45)، between mental health and self-efficacy (P<0. 001، r=0. 44) was significant. Regression analysis revealed that trust in God and self-Efficacy justifies 35% of mental health variance in diabetics and are powerful prognosticators of the illness.

  Conclusion

  Regarding the increase in the prevalence of diabetes mellitus، the disease is one of the notorious health problems in the world. Thus، intervention aimed at increasing religious faith and self-efficacy in order to do self-care activities will be useful in decreasing diabetic complications.

  Keywords: Trust in God, Self, efficacy, Mental health, Type 2 diabetes
 • Ensiyeh Noroozi, Mohammad Reza Miri, Shahla Gol Mohammadi Pages 312-323
  Background And Aim
  Menopause is a physiological event occurring in women at about the age of 50. It signals the end of the reproductive years and is associated with signs of estrogen deficiency having a considerable impact on women’s health-related quality of life. The aim of the present study was to investigate factors associated with quality of life in Postmenopausal women based on Behavioral Analysis phase of PRECEDE Model.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was conducted through stratified sampling on200 healthy postmenopausal women in Birjand in 2011. Necessary data was collected by means of two validated and reliable questionnaires، i. e. quality of life questionnaire (MENQOL) and a questionnaire for assessing factors based on Behavioral Analysis phase of PRECEDE Model Inferential and descriptive statistics via SPSS software (Version: 18) was used for data analysis.
  Results
  Mean age of respondents was 54. 26±5. 26 years and mean age at menopause was 48. 89±2. 86. More than one third (38. 5 %) of menopausal women were illiterate and 7%had University education. Pearson''s correlation coefficient indicated a positive relationship between quality of life and attitude toward menopause، enabling، and reinforcing factors; but there was a negative relationship between quality of life and knowledge about menopause and women''s perceived self-efficacy (P<0/01). The final point to mention is that quality of life was significantly associated with education level، health condition، and economical status.
  Conclusion
  Providing more access to enabling factors، which creates a positive attitude and helping to establish supporting groups is necessary to promote women''s health during menopause.
  Keywords: Quality of life, Menopause, Behavioral analysis, Precede Model
 • Hamideh Ehtesham Pages 324-331
  Background And Aim
  Science production is the main basis of all programs to achieve sustainable development. Currently، the most important indicators of science production are the number of articles indexed in databases. In the present research، the scientific output of the work of researchers at Birjand University of medical sciences، manifested in the «Web of Science» database were taken into consideration by means of scientometrics indicators.
  Materials And Methods
  This work is a descriptive- applied study. The population was the scientific output of BUMS'' researchers which was indexed in Web of Science during 2000-2011. For data analysis descriptive statistics and scientometrics methods were used.
  Results
  The study population included 81 articles that had been cited 163 times in total. Maximum number of records (57) covered original articles and the topic of most papers (11%) was toxicology. Maximum number of scientific papers (22. 2 percent) were indexed at this database in 2009 and the highest number of citations to all papers (46. 6) referred to the year 2011. Most international collaboration of the researchers was with authors from The United States (8. 4 percent)، and in the national level، it was with Mashhad University of Medical Sciences (27%). BUMS Hirsch index was 6.
  Conclusion
  Growth of scientific production and citations is increasing، but it is less than expected.
  Keywords: Scientometrics, Web of Science Database, Birjand University of Medical Sciences
 • Koorush Ghanadi, Khatereh Anbari, Abolfazl Zendedel, Majid Abdolahian, Zohreh Taheri Pages 332-337
  Acute upper gastrointestinal bleeding is a common medical emergency that often leads to hospitalization. In the present cross-sectional study conducted during 2011، all patients with acute upper gastrointestinal bIeeding living in Khorramabad city referring to the specialized Shohada Ashayer hospital، after being matched with a control group for age and sex، were assessed. Endoscopic findings، demographic data، and clinical characteristics were collected using a questionnaire. Out of 62 patients، 67. 7% were males. Mean age of the patients was 54. 5±12. 1 yrs. The most frequent gastrointestinal bleeding was found in 60-79 year olds (35. 5%). The ratio of gastrointestinal bleeding in regular NSAID consumption was 3. 8 (CI=1. 3-4. 8). Hematemesis (62. 9%) was the most common primary presentation. The most common prevalent underlying disease predisposing bleeding in these patients was cirrhosis (61. 5%) and the main causes of bleeding were digestive ulcers (42. 7%).
  Keywords: Risk factor, Bleeding, Gastrointestinal, Khoramabad
 • Reza Ghaderi, Mahmood Zardast, Mohammadreza Mofateh Pages 338-343

  Pilomatrix carcinoma is a very rare adenexal tumor which originates in the hair matrix cells and is marked by exophytic growing and common local recurrence، but the metastatic potential is limited. It was first described in 1980 by Lopansri and Mihm، and since then about 90 cases have been reported in the literature. There is no established treatment for the wide local invasion and metastasis of the pilomatrix except wide surgical resection. The case reported here was a 9-year-old boy with Pilomatrix carcinoma presented with a hard mass on the forehead but with normal overlying skin.

  Keywords: Pilomatrix carcinoma, Adenexal tumors, Forehead