فهرست مطالب

زیست فناوری میکروبی - پیاپی 11 (زمستان 1390)
 • پیاپی 11 (زمستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/10/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فاطمه توحیدی، علی ناطمی، محمدرضا خاتمی نژاد صفحه 1
  زمینه و هدف
  باسیلوس ترینجینسیس باکتری گرم مثبت و اسپورزا است. اصلی ترین زیستگاه این باکتری خاک بوده و توانایی تولید انواع متنوعی از پروتئین های کریستالی با خاصیت حشره کشی را دارا ست. هدف از این مطالعه جدا سازی سویه های باسیلوس ترینجینسیس حمل کننده ژن Cry از خاک های نقاط مختلف غرب استان مازندران بوده است.
  روش بررسی
  12 سویه باسیلوس ترینجینسیس پس از غربالگری خاک 35 منطقه از غرب مازندران به روش انتخابی استات سدیم و L-Serine در محیط حداقل جدا سازی شدند. پس از استخراج DNA از تمامی سویه ها، با استفاده از 16S rDNA PCR Sequencing باسیلوس ترینجینسیس بودن سویه های حاوی ژن Cry تایید گردید. همچنین وزن مولکولی نسبی پروتئین کریستالی سویه حاوی ژن Cry از طریق SDS-PAGE ارزیابی گردید.
  یافته ها
  از میان 12 سویه جدا شده تنها در یک سویه ژن Cry از کلاس 1Aa به طریق مولکولی شناسایی گردید. بررسی توالی rDNA سویه جدا شده یک همولوژی 99% را با سویه IBL 200 باسیلوس ترینجینسیس (Accession No: ACNK01000211.1) نشان داد. همچنین وزن تقریبی پروتئین کریستالی مابین 100-90 کیلو دالتون اندازه گیری گردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به تنوع بسیار زیاد ژن پروتئین کریستالی و عدم وجود روش های فنوتیپی دقیق در شناسایی حضور پروتئین کریستالی، استفاده از این روش Semi-conserve PCR می تواند با هزینه اندک و سرعت العمل زیاد باسیلوس های حاوی ژن کریستالی را شناسایی نماید.
  کلیدواژگان: باسیلوس ترینجینسیس، پروتئین کریستالی، شناسایی مولکولی
 • مسعود کرمی، پروانه جعفری، نور امیرمظفری، عادل حمیدی، یاسرعبدالوند، فرزاد طهماسبی صفحه 7
  زمینه و هدف
  باکتری های پروبیوتیک خوراکی با توانایی تغییر فلور میکروبی روده نقش مهمی در سلامت بدن بازی می کنند. پس از مصرف در روده ساکن شده و اثرات مفید خود را اعمال می نمایند. همچنین پروبیوتیک ها جایگزین مناسبی برای آنتی بیوتیک ها هستند. هدف این تحقیق به دست آوردن باسیلوس های بومی شهرستان اراک جداشده از مرغ داری ها و ارزیابی خصوصیات پروبیوتیک آن ها می باشد.
  روش بررسی
  در این تحقیق 41 نمونه از فضولات تازه از 8 مرغ داری شهرستان اراک جمع آوری شد. پس از غنی سازی و توسط تیمار حرارتی باکتری های اسپوردار غربال شدند. سپس خصوصیات پروبیوتیکی سویه ها (مقاومت به اسید، صفرا، پپسین، عصاره سنگدان و تولید ترکیبات ضدمیکروبی) تعیین شد.
  یافته ها
  در این تحقیق 140 ایزوله باسیلوسی غربال و 14 ایزوله به واسطه عدم ایجاد همولیز در مطالعات بعدی استفاده شد. بررسی خصوصیات پروبیوتیکی نشان داد که نیمی از ایزوله ها توانایی رشد در10% نمک را داشته و سویه شماره 8، 100% به اسید کلریدریک مقاوم بوده و سویه شماره 5 نیز 100% به نمک های صفراوی (کولات و داکسی کولات سدیم) مقاوم بودند. سویه های انتخابی به عصاره سنگدان و پپسین مقاوم بوده (بیش از 80%) و توانایی اتصال آن ها به سلول های روده مورد بررسی قرار گرفت. تمامی سویه ها دارای فعالیت ضدمیکروبی علیه پاتوژن های معمول مرغ داری ها همانند Salmonella و E.coli بودند.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که ایزوله های باسیلوسی انتخاب شده خاصیت پروبیوتیکی داشته و پس از تست های تکمیلی و آزمایشهای میدانی می توانند به عنوان پروبیوتیک طیور استفاده شوند در حالی که توانایی ممانعت از بیماری های متداول طیور را دارا می باشند.
  کلیدواژگان: پروبیوتیک، غربال سازی، باسیلوس، فعالیت ضدمیکروبی
 • علی اکبر شعبانی، مرتضی ابراهیمی ورکیانی، سید سهیل آقایی، رضا نصر صفحه 15
  زمینه و هدف
  اخیرا باکتری های تولیدکننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف(Extended Spectrum Beta Lactamases) که توانایی هیدرولیز اکثر آنتی بیوتیک های بتالاکتام را دارند، در سراسر جهان شیوع زیادی یافته اند و به عنوان یک مشکل اساسی در درمان عفونت های باکتریایی مطرح هستند. از مهمترین بتالاکتامازهای وسیع الطیف پلاسمیدی در باکتری های خانواده انتروباکتریاسه و به خصوص درE. coli، محصول ژن TEM-1 می باشد که نقش مهمی در مقاومت سویه های E. coli به داروهای بتالاکتام دارد و با توجه به نقش این باکتری، در عفونت های بیمارستانی، بر آن شدیم تا نقش این ژن باکتریایی را در بروز مقاومت های دارویی در ایزوله های با کتری فوق در دامغان مورد بررسی قرار دهیم.
  روش بررسی
  پس از جمع آوری و انتقال 70 نمونه کلینیکی به آزمایشگاه، نوع باکتری جدا سازی ومورد شناسایی مجدد و دقیق قرار گرفتند، و با توجه به استانداردهای CLSI، با استفاده از روشCombined Disk باکتری های تولید کننده آنزیم بتالاکتامازهای وسیع الطیف، شناسایی و سپس فراوانی ژن TEM-1 در آنان، با روش PCR، مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  از 70 نمونهE. coli جدا شده 27 نمونه(57/38 %) مولد آنزیم های بتالاکتاماز و از بین نمونه های E. coli مولد آنزیم های بتالاکتاماز، 10 نمونه(04/37 %) دارای ژن TEM-1 بودند.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه ژن TEM-1، 04/37 درصد از بتالاکتامازهای وسیع الطیف را در باکتری های E. coli جدا شده در دامغان را، کد می نماید. همچنین این یافته ها اهمیت ژن TEM-1 را در هیدرولیز داروهای بتالاکتام و به خصوص سفالوسپورین های با طیف بالا را در میان سویه های E. coli در شهرستان دامغان نشان می دهد. شناسایی این ژن وتعیین پراکندگی آن می تواند روند تشخیص و درمان بیماران را، سرعت بخشید.
  کلیدواژگان: انتروباکتریاسه، بتالاکتامازهای وسیع الطیف، (ESBLS)، ژن TEM، 1
 • سعاد غابشی، زهره شریفی، سید مسعودحسینی، محمود محمودیان شوشتری صفحه 23
  زمینه و هدف
  عفونت هپاتیتB یکی از شایعترین بیماری های عفونی در جهان است. حضورHBeAg با عفونت زایی بالای عفونت حادHBV مرتبط است. حضورanti-HBe، سرکوب همانندسازی ویروسی و کاهش عفونت زایی بیماری را نشان می دهد. اما گاهی، ظهورanti-HBe به دنبال ناپدید شدن HBeAg در حضور HBV-DNA سرم، همانندسازی فعال ویروس را نشان می دهد. این حالت ممکن است به دلیل حضور موتاسیون های precore/core در ژنوم HBV باشد که بیان HBeAg را تغییر می دهد. هدف از این مطالعه شناسایی HBV-DNA و تیتر ویروس در بیماران HBeAb مثبت است.
  روش بررسی
  50 نمونه سرمی بیماران مزمن آلوده به HBV مورد مطالعه قرار گرفت. مارکرهای سرولوژیکی هپاتیت B شامل HBsAg، HBeAg، HBeAb، HBcAb، به وسیله الایزا اندازه گیری شد. HBV-DNA از نمونه های سرم استخراج شد و سپس PCR بر روی HBV-DNA استخراج شده به کمک پرایمر اختصاصی ژن C انجام شد. تیتر ویروسHBV در سرم به وسیله Real-Time PCR تعیین شد. در این مطالعه هر دو روش PCR و Real-Time PCR انجام شد. سطوح آنزیم های کبدی AST و ALT در بیماران توسط کیت پارس آزمون و بر طبق دستورالعمل کیت اندازه گیری شد.
  یافته ها
  از 50 بیمار آلوده به HBV، همگی از نظر HBsAg وanti-HBc مثبت بودند و فقط 92% آنها HBeAb مثبت بودند. HBV-DNA در همه بیماران شناسایی شد. از بیماران HBeAbمثبت،7/36% آنها دارای تیتر ویروس بالای Copy/ml 105 بودند.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد که طیفی از بیماران HBeAb مثبت، دارای تیتر ویروسی بالایی بودند. بنابراین ضروری است که احتمال حضور موتاسیون های precore /core در این بیماران مطالعه شود.
  کلیدواژگان: ویروس هپاتیت B، : موتاسیون های کور و پره کور، تیتر ویروس، HBeAb
 • معصومه کرمی میرآبادی، رامین دیباج، عبدالرزاق هاشمی شهرکی، عباس دایی ناصر، محمدحسن شاه حسینی، حسن شجاعی صفحه 29
  زمینه و هدف
  مطالعه مایکوباکتریومهای غیرسلی به دلیل اهمیت و اثرات اثبات شده ای که در امر سلامت عمومی اجتماعات انسانی دارند بسیار ضروری و حیاتی به نظر می رسد. از سوی دیگر در میان عوامل محیط زیستی، آب نقش عمده ای را به عنوان منبع و واسطه انتقال این گروه از میکروارگانیسم ها به انسان ایفاء می نماید و شواهد فزاینده ای دال بر ارتباط مایکوباکتریوم های موجود در آب با عفونت های انسانی وجود دارد. هدف از این پژوهش شناسایی و جداسازی اعضای این خانواده باکتریایی در منابع آبهای سطحی استان اصفهان بود.
  روش بررسی
  در مجموع 70 نمونه آب از منابع آبی سطحی استان اصفهان برداشت و پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه عمل فیلتراسیون وآلودگی زدایی روی آن صورت گرفت و روی محیط لونشتین جانسون کشت داده شد و در دماهای مختلف انکوبه گردید. در صورت رشد عوامل میکروبی شبیه به مایکوباکتریومها تستهای تشخیصی برای شناسایی آنها شامل تست های بیوشیمیایی، و نیز مولکولی مانند PCR مبتنی بر ژن 65 hsp برای شناسایی جنس مایکوباکتریوم بکار گرفته شد.
  یافته ها
  از مجموع 70 نمونه آب 24 (36%) ایزوله مایکوباکتریوم جداسازی شد که 5 (14%) ایزوله مربوط به آب پارک، 6 (17%) ایزوله ازآب میادین شهری، 1 (8/6%) ایزوله از آب چشمه،2 (6/13%) ایزوله از آب چاه، 1 (7/2%) ایزوله از آب لوله کشی منازل شخصی،3 (2/10%) ایزوله از آب کشاورزی، 3 (6/12%) ایزوله از آب رودخانه و 3 (17%) ایزوله از آب بیمارستان بودند.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که درصد قابل توجهی از منابع آبی آلوده به مایکوباکتریومها می باشد که چنانچه افراد با ضعف سیستم ایمنی مانند سالمندان، کودکان و بیماران مبتلا به بیماری های زمینه ای در معرض اینگونه میکروبها قرار گیرند می تواند پیامد خطرناکی داشته باشد.
  کلیدواژگان: مایکوباکتریومهای غیر سلی، آبهای سطحی، ژن 65 hsp، PCR
 • محمدحسن شاه حسینی، روزبه زند، الهام مسلمی، وجیهه فدایی صفحه 35
  زمینه و هدف
  اشریشیا کلی از طریق آب، گوشت، شیر و فرآورده های آن به انسان منتقل می شود، با توجه به اینکه شیر از مواد غذایی با ارزش در سبد غذایی خانواده ها است کنترل کیفیت باکتریولوژیکی شیر خام و پاستوریزه در سطح مراکز تولید،جمع آوری و فرآوری شیر بسیار حائز اهمیت است. استفاده از روش های متواتر کشت جهت شناسایی اشریشیاکلی هم بسیار وقت گیر بوده و هم دقت پایینی دارند و ممکن است باعث بدست آمدن نتایج مثبت کاذب گردند. واکنش زنجیره ای پلیمرآز (PCR) از جمله روش هایی است که می تواند جایگزین مناسبی برای آزمایشات رایج باشد که روشی حساس، دقیق، ارزان و سریع می باشد. هدف از این مطالعه بهینه نمودن تست PCR جهت شناسایی اشریشیاکلی در شیر، معرفی حالت زنده اما غیر قابل کشت در صنایع غذایی و مقایسه کشت با PCR در شناسایی اشریشیاکلی در شیر قبل و بعد از پاستوریزاسیون می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه 50 نمونه شیر خام و 50 نمونه شیر پاستوریزه جمع آوری گردید. DNA به روش جوشاندن استخراج شد و به وسیله PCR بهینه شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج واکنش PCR بر روی ژل آگارز ارزیابی شد. جهت کشت نیز ابتدا از روش MPN 9 لوله ای استفاده گردید سپس از لوله های حاوی گاز بر روی محیط کشت ائوزین متیلن بلو آگار (EMB) به صورت خطی کشت داده شد.
  یافته ها
  در بین 50 نمونه شیر غیر پاستوریزه در 24 نمونه تست PCR مثبت ارزیابی گردید اما در 20 نمونه نتیجه کشت میکروبی مثبت بود و در بین 50 نمونه شیر پاستوریزه در 29 نمونه تست PCR مثبت ارزیابی گردید اما در هیچ نمونه ای نتیجه کشت میکروبی مثبت نبود.
  نتیجه گیری
  این بررسی نشان داد که روش PCR در مقایسه با روش های متواتر کشت دارای حساسیت بیشتری بوده و قادر به شناسایی اشریشیاکلی در داخل شیر با ویژگی بالا و صرف زمان کم تر می باشد.
  کلیدواژگان: شیر، اشریشیا کلی، کشت میکروبی، PCR
 • مهرناز طاهری پور، جلال مردانه، محمد مهدی سلطان دلال صفحه 41
  زمینه و هدف
  کلبسیلا پنومونیه زیر گونه رینواسکلروماتیس، کوکوباسیل گرم منفی و غیر متحرک در خانواده انتروباکتریاسیه می باشد که در محیط یافت می شود و به عنوان بخشی از فلورطبیعی پوست، مجراهای تنفسی و معدی روده ای انسان ها و حیوانات ایفای نقش می نماید. شیر و فرآورده های آن ممکن است منابع مهمی از گونه های بیماریزا کلبسیلا باشند. هدف از این مطالعه جداسازی و تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های کلبسیلا پنومونیه زیر گونه رینواسکلروماتیس جدا شده از پودر های شیرهای خشک مصرفی نوزادان در بخش NICU می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی تعداد 125 نمونه پودر شیر خشک که جهت تغذیه نوزادان در بخش مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) بیمارستان ها مورد بررسی قرار گرفتند. جداسازی و شناسایی میکروارگانیسم بر اساس روشاستاندارد FDA انجام شد. حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های جدا شده بر اساس پروتکل ارائه شده توسط سازمان استاندارهای بالینی و آزمایشگاهی (CLSI 2011) با روش استاندارد انتشار دیسک مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه مقطعی از تعداد 125 نمونه پودر شیر خشک مورد بررسی 3 نمونه (4/2%) از نظر آلودگی به کلبسیلا پنومونیه زیر گونه رینواسکلروماتیس مثبت بودند. نتایج حاصل از تست حساسیت ضد میکروبی نشان داد که همه جدایه ها به آنتی بیوتیک های آمیکاسین، سفوتاکسیم، نالیدیکسیک اسید، تیکارسیلین، کلرامفنیکل، سیپروفلوکساسین، و مینوسایکلین حساس (100 درصد) می باشند.
  نتیجه گیری
  آگاهی از گونه های کلبسیلا مقاوم به دارو در صنعت غذایی دارای اهمیت فراوانی می باشد، زیرا در صورت عدم کنترل ارگانیسم های مقاوم به دارو ممکن است این باکتری ها از طریق پودرهای شیر خشک، شیر و محصولات آن به جامعه انسانی منتقل می گردند.
  کلیدواژگان: شیر خشک، کلبسیلا پنومونیه زیر گونه رینواسکلروماتیس، حساسیت آنتی بیوتیکی
 • پروانه جعفری، قدرت الله محمدزمانی، فرزانه الماسیان، مریم تاج آبادی ابراهیمی صفحه 47
  زمینه و هدف
  پروتئین تک یاخته واژه ای است که برای اولین بار در دهه 1960 برای تعریف زیست توده میکروبی تولیدی در فرایندهای تخمیری استفاده شد. به نظر می رسد تولید پروتئین تک یاخته راه حلی برای غلبه بر مشکل جهانی کمبود پروتئین باشد.تولید این نوع محصولات بر پایه تبدیل زیستی سوبستراهای ارزان قیمت و غالبا ضایعات، به مواد با ارزش غذایی می باشد. هدف از این تحقیق تعیین عوامل موثر بر تولید SCP در کشت غوطه ور با استفاده از متانول به عنوان تنها منبع کربن بود.
  روش بررسی
  در این تحقیق از طراحی تاگوچی برای بهینه سازی تولید پروتئین تک یاخته (SCP) توسط باکتری متیلوباکتریوم سویه 69 بهره برده شد. برای این منظور 4 عامل موثر شامل غلظت متانول آغازین، دور همزن، نرخ هوادهی و pH در 3 سطح و آرایه متعامد L9در نظر گرفته و بهینه شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بهینه تولید با این سویه متیلوتروف در کشت غوطه ور در غلظت متانول g/L 18، هوادهی vvm 3، دور همزن rpm 800 و pH اولیه 8 حاصل می شود. تحت شرایط بهینه حداکثر غلظت بیومس تولیدی برابر g/L 16 و حدودا 2 برابر غلظت حاصله در کشت بسته ارلن آزمایشگاهی بود. پروتئین تام و واقعی محصول به ترتیب بالغ بر 74 و 62% اندازه گیری شد.
  نتیجه گیری
  درصد پروتیئن، میزان زیست توده و الگوی اسید آمینه نشان داد که محصول حاصله از این باکتری به لحاظ اسیدهای آمینه ضروری غنی بوده و می تواند برای غنی سازی پروتئینی مکمل های غذایی حیوانات به کار گرفته شود. اما آزمون های میدانی بیشتری ضروری است تا ارزش غذایی این محصول را تعیین نماید.
  کلیدواژگان: روش تاگوچی، بهینه سازی، پروتئین تک یاخته، فرمانتور
|
 • Tohidi F., Nazemi A., Jafarpour M Page 1
  Background And Objective
  Bacillus thuringiensis is a Gram-positive and endospore-forming bacterium. Soil is main habitat of this bacteria and it have capable of producing a wide variety of crystalline proteins with insecticide properties. The purpose of this study was isolation of Bacillus thuringiensis strains which carriers Cry gene through soil around the West Mazandaran province.Methods of research: 12 strains of Bacillus thuringiensis were isolated in minimal medium from 35 regions of west Mazandaran province, after soil screening by selective method of sodium acetate and L-Serine. After extracting DNA from all strains, confirming the strains including Cry genes as Bacillus thuringiensis, has been done through using 16S rDNA PCR Sequencing. Also relative molecular weight of crystal protein of the strain containing Cry gene were assessed by SDS-PAGE.
  Results
  Among 12 isolated strains, Cry gene in 1Aa class was recognized only just in one strain and through molecular method. Investigating rDNA sequence of isolated strain indicated a 99% homology with a Bacillus thuringiensis strain IBL 200(Accession No: ACNK01000211.1). Also, the approximate weight of it crystal protein was measured between 90-100 kDa.
  Conclusion
  due to variety of crystal protein genes and lack of accurate phenotypic methods in detecting crystalline proteins, using semi-conserve PCR method identifies Bacillus species containing the crystal gene, through low cost and in quick form.
  Keywords: Bacillus thuringiensis, crystal protein, Molecular Detection
 • Karami M., Jafari P., Amirmozaffari N., Hamidi A., Abdolvand Y., Tahmasbi F. Page 7
  Background And Objective
  The oral probiotic bacteria with ability to change the intestinal microbial flora play an important role as health supplement in body. After ingestion they are residing in intestinal tract and exhibit beneficial effect. Also probiotic bacteria are suitable alternative for (natural) antibiotics. The purpose of this study was screening of Arak native Bacillus isolated from poultry farms and evaluation of their probiotic properties.Methods of research: In this study 41 samples of fecal material were collected from 8 different poultry farms. After enriching and heat treatment, spore-forming bacteria were screened. The probiotic properties of the isolates (Acid, bile, salt, pepsin, and chicken gizzard extract resistance and antimicrobial compound production) were determined.
  Results
  In this study 140 isolates of Bacillus were screened 14 strains were subjected to more research base on negative haemolysis. Investigation of probiotic properties of isolates showed that most of them could growth in the presence of 10% NaCl, starin 7 was resistance to HCl (up 91.7%) while starins 9 and 10 were completely resistance to bile salts (cholate and deoxycholate sodium). The selected strains were tolerated to chicken gizzard extract and pepsin (up to 80%) and their adhesion ability to intestinal cells in under evaluation. All the strains showed antimicrobial activity against the common poultry pathogens such as Salmonella sp and E.coli.
  Conclusion
  This study showed that the isolates are potential probiotics and after complementary and filed experiment they can be used as poultry probiotics with the ability of inhibition of poultry common disease.
  Keywords: Probiotic, Screening, Bacillus, antimicrobial activity
 • Shabani Aa Ebrahimi Verkiani M., Agaei Ss, Nasr R Page 15
  Background And Objective
  In recent years, prevalence of Extended Spectrum β- Lactamase (ESBLs) Producing bacteria were increased. These bacteria can hydrolyze the most of β-lactam antibiotics and are known as one of the main problems in Drug resistances and bacterial infection control programs and its illness treatment. TEM-1 β-Lactamase gene product is one of the most important ESBLs β-Lactamase in Enterobactriacea, such as E. coli, Which is the most important factor in E. coli resistant strains to β-lactam drugs and cause Nosocomial infections. In this study, The frequency of TEM-1 gene in Damghan Clinical isolated of Extended Spectrum β-Lactamase (ESBLs) Producing E. coli was surveyed by PCR method.
  Materials And Methods
  In this project, information of patients were collected through special forms and then, transfer 70 bacterial isolated to laboratory, The specimens were tested and bacterial type were Identified, examined for β-Lactamase producing by combined disk method (according to CLSI) and then Extended Spectrum β-Lactamase Producing bacteria were surveyed by using PCR method to determine the TEM-1 gene frequency.
  Results
  From 70 E. coli isolate, 27 specimens were β-Lactamase Producer. 10 of 27 specimens (%37/04), had TEM-1 β-Lactamase resistance gene.
  Conclusion
  These results indicated the importance of TEM-1 gene in β-lactam antibiotics hydrolysis between E. coli strains isolated in Damghan. The identification of this gene frequency in clinical isolates such as E. coli strains can speed up the process of diagnosis and treating of patients.
  Keywords: Enterobacteriaceae, ESBLS, TEM, 1 gene
 • Ghabeshi S., Sharifi Z., Hosseini Sm, Shooshtari Mm Page 23
  Background And Objective
  Infection with hepatitis B is one of the most common infectious diseases worldwide. The presence of HBeAg correlates with high infectivity in acute HBV infection. The presences of anti-HBe indicate suppression of viral replication and low infectivity of disease. But sometimes, the appearance of anti-HBe is followed by disappearing of HBeAg in the presence of detectable HBV-DNA in serum indicates active viral replication. This situation may be due to the presence of certain precore and core mutations in the HBV genome that alter the expression of HBeAg. The aim of this study was to detect HBV-DNA and viral load in HBeAb positive patients.
  Materials And Methods
  We studied 50 sera of hepatitis B infected patients. Hepatitis B serological markers including HBsAg, HBeAg, HBeAb and HBcAb were measured by Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA). HBV-DNA was extracted from serum samples. Then, PCR was carried out on the extracted HBV-DNA using specific primer for C gene. HBV viral load in serum was detected by Real-Time PCR. In this study both methods PCR and Real-Time PCR were performed. Liver enzymes levels ALT& AST were measured in patients by using Pars Azmoon kit and based on kit instruction.
  Results
  Of 50 HBV infected patients, all patients (100%) were positive HBsAg and anti-HBc and only 92 % of them were HBeAb positive. HBV-DNA was detected in 100% of patients. Of HBeAb positive patients, 36.7% of them had high viral load.
  Conclusion
  The results of this study show that there is a spectrum of HBeAb positive patients had high viral load. Therefore, it is necessary that the possibility of the presence of precore and core mutations in these patients should be studied.
  Keywords: HBV, core, precore mutations, Viral Load, HBeAb
 • Karami, Mirabadi M., Dibaj R., Hashemi, Shahraki, Daei, Naser A., Shahhosseiny Mh, Shojaei H. Page 29
  Background And Objective
  Study of nontuberculous Mycobacteria is pivotal due to their undisputable impact on human health and environment. Among ecosystem factors Surface water plays an important role in the circulation of mycobacteria throughout the environment and transmission of some pathogens to a human. In addition, there are increasing evidence showing the correlation of mycobacteria isolated from water resources and nosocomial infections. Therefore, the main aim of the current study was to isolate and identify the nontuberculous mycobacteria from surface water resources.
  Materials And Methods
  A total of 70 water samples were collected from the surface water resources in Isfahan, transferred to the research laboratory and subjected to filtration and decontamination. They were then subcultured onto Lowenstein Jensen medium and incubated at various temperatures and inspected weekly for the appearance of Mycobacterium-like colonies. A battery of biochemical and molecular tests including hsp65 based PCR were then applied to identify the isolates up to genus level.
  Results
  Out of 70 water samples a total of 24 (36%) mycobacteria were isolated. Among these, 5 stains isolated from water resources in local parks, 6 from urban water resources, 1 and 2 from the countryside springs and wells respectively, 1 from household tap water, 3 from agriculture and farms, 3 from rivers and 1 from water resources in hospitals.
  Conclusion
  The results of the current study showed that a noticeable rate of water resources are contaminated with mycobacteria which could be considered as a potential hazardous source of infection for the people exposed to them, in particular those with immunocompromised immune systems such as the aged, the children and the patients with immunodeficiency conditions.
  Keywords: nontuberculous Mycobacteriim, surface water, hsp65, PCR
 • Shahhosseiny Mh, Zand R., Moslemi E., Fadaie Noghani V Page 35
  Background And Objective
  Escherichia coli is the most common aerobic organisms in human gut and some other warm-blood animals. It is Indicator of fecal contamination of food and water. According to available reports E.coli can be transmitted to humans through the water, meat, milk and its products. Considering that the milk is a valuable food in the food basket families, bacteriological quality control of raw and pasteurized milk is critical in production facilities, milk collection and processing. Successive cultivation methods for detection of E.coli was also very time consuming and have low accuracy and may cause false positive results. Polymerase Chain Reaction (PCR) is sensitive, accurate, inexpensive and fast method that can substitute for common testing methods.
  Materials And Methods
  In this study grown on medium trips through standard and PCR molecular techniques were compared. For this purpose, 50 samples of raw and pasteurized milk were collected. DNA were done extracted by boiling method then evaluated by optimized PCR and Results of PCR reactions were evaluated on agarose gel. For cultivation 9 tubes MPN used at first then the tube containing the gas cultured on the EMB medium by linear method.
  Results
  Among the 50 samples of raw milk, PCR test result evaluated positive in 24 samples but the microbial culture was positive in 20 samples and among the 50 samples of pasteurized milk, PCR test result evaluated positive in 29 samples but microbial culture results in no instance was positive.
  Conclusion
  This study showed that the PCR method compared with the successive cultures methods is more sensitive, and able to detect E.coli in milk with high specificity and less time.
  Keywords: milk, Escherichia coli, Cultivation, PCR
 • Taheripour M., Mardaneh J., Soltan Dalal M Page 41
  Background And Objective
  K. pneumonia subsp.rhinoscleromatisis a non-motile gram negative coccobacillus, in the Enterobacteriaceae family. This organism is found in the environment and is considered to be part of the normal flora of the skin, respiratory and gastrointestinal tracts of humans and animals. Milk and its products might represent important sources of pathogenic Klebsiella species. The goal of this investigation was isolation and determination of antimicrobial susceptibility pattern of K. pneumonia subsp.rhinoscleromatis strains isolated from consumed powdered infant formula milk in NICU ward.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, total 125 consumed powdered infant formula milk in NICU ward were surveyed for microbial contamination. FDA protocol was used for Isolation and Identification of K. pneumoniaesubsp.Rhinoscleromatis from samples. Antimicrobial susceptibility test was carried out based on CLSI (2011) recommendations by using the standard disc diffusion method.
  Results
  In this study, K. pneumonia subsp.rhinoscleromatis was isolated from 3 (2.4%) of 125 powdered infant formula milk samples. Antimicrobial susceptibility results showed that all isolated strains are sensitive (100%) to amikacin, cefotaxime, nalidixic acid, chloramphenicol, ciprofloxacin, ticarcillin and minocycline.
  Conclusion
  awareness of drug resistant Klebsiella spp. is important for the food industry. In the absence of control measures, drug resistant organisms might be transmitted to humans by the consumption of milk, powdered infant formula milk and milk products.
  Keywords: powdered infant formula milk, K. pneumoniaesubsp.rhinoscleromatis, antimicrobial susceptibility
 • Jafari P., Mohammad Zamani G., Almasian F., Tajabadi Ebrahimi M Page 47
  Background And Objective
  Single Cell Protein (SCP) is a term coined in the 1960´s to define microbial biomass products which were produced by fermentation. SCP production technologies are applied to solve the problem of worldwide protein shortage. They evolved as bioconversion processes which turned low value substrate, often wastes, into products with added nutritional value.
  Materials And Methods
  In this research, Taguchi experimental design was applied to optimize the conditions for Single Cell Protein (SCP) production by Methylobacteriumsp. NO. 69. The objective of this research was to determine the significant parameters in the production of SCP in submerged fermentation with methanol as sole Carbone source. Four factors viz., Methanol concentration, Aeration rate, Agitation speed and pH, each at three levels, were selected and an orthogonal array layout of L9 performed.
  Results
  The experiment result indicated that Methanol (18 g/L), Aeration (3 vvm), agitation (800 rpm) and pH (8) were the important factors for SCP production by selected methylotrophic strain in submerged fermentation at the optimum levels.Under the optimal culture condition, the maximum biomass concentration was 16 g/L, which is about two times higher than that at the batch culture in erlenmeyer flask. The total and true protein content of the product was up to 74 and 62% respectively.
  Conclusion
  The protein content, biomass concentration and amino acid profileof the microbial biomass showed that it was enriched with all essential amino acids and could be employed in protein enrichment of animal feed supplements. But Additional laboratory and field experiments are necessary to evaluate the nutritional value of this product.
  Keywords: Taguchi method, Optimization, Single Cell Protein, Fermenter