فهرست مطالب

زیست فناوری میکروبی - پیاپی 5 (تابستان 1389)
 • پیاپی 5 (تابستان 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/05/05
 • تعداد عناوین: 8
|
 • شهلا سلطانی نژاد، طیبه ستایی مختاری، پرویز رهبریان صفحه 1
  زمینه و هدف
  استفاده از ترکیبات ضد باکتریایی طبیعی مثل عصاره ها و اسانس های گیاهی برای نگهداری مواد غذایی از رشد چشمگیری برخوردار شده است. کاکوتی کوهی که در طب سنتی ایران برای درمان سرماخوردگی، ناراحتی های گوارشی و التهاب به فراوانی استفاده می شود، از گیاهان خانواده نعناع می باشد. اثرات ضدباکتریایی، ضد قارچی، آنتی اکسیدانتی و ضد التهابی آن گزارش شده است. در این پژوهش فعالیت ضد باکتریایی اسانس و عصاره متانولی کاکوتی کوهی بر برخی باکتری های بیماری زا بررسی شد.
  روش بررسی
  گیاه کاکوتی کوهی در زمان گلدهی جمع آوری و در هرباریوم دانشکده کشاورزی شناسایی شد. جهت تهیه عصاره روش ماسراسیون و اسانس روش تقطیر با آب مورد استفاده قرار گرفت. در ادامه فعالیت ضد باکتریایی اسانس و عصاره متانولی کاکوتی کوهی بر علیه باکتری های Pseudomonas aeroginosa، Salmonella enterica، Enterobacter aerogenes Staphylococcus aureus، Listeria monocytogenes و Bacillus cereus با استفاده از روش انتشار در آگار به کمک دیسک بررسی گردید و حداقل غلظت مهار کنندگی (MIC) و حداقل غلظت میکروب کشی (MBC) آنها با استفاده از روش رقت لوله ای تعیین گشت.
  یافته ها
  رشد همه باکتری های مورد بررسی به جز سودوموناس آئروژینوزا بوسیله اسانس و عصاره متانولی کاکوتی کوهی مهار شد. حداقل غلظت مهار کنندگی اسانس برای لیستریا منوسیتوژنز μg/ml 125/0 و برای سالمونلا انتریکا و انتروباکتر آئروژنز μg/ml 25/0 بود که با حداقل غلظت میکروب کشی اسانس برابر می باشد. در مورد عصاره متانولی حداقل غلظت مهار کنندگی و میکروب کشی برای لیستریا منوسیتوژنز μg/ml 1، سالمونلا انتریکا، استافیلوکوکوس اورئوس و انتروباکتر آئروژنز μg/ml 2 مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  اسانس و عصاره متانولی کاکوتی کوهی اثر ضد باکتریایی قوی بر روی بسیاری از باکتری های بیماریزا بویژه لیستریا منوسیتوژنز دارد. در مقایسه با عصاره متانولی، اسانس تاثیر بیشتری بر روی باکتری های مورد بررسی دارد، زیرا در غلظت های کمتری قادر به جلوگیری از رشد باکتری ها می باشد.
  کلیدواژگان: کاکوتی کوهی، عصاره متانولی، اسانس، فعالیت ضد باکتریایی
 • شهربانو عریان، پریچهر یغمایی، هادی زمانی صفحه 7
  زمینه و هدف
  مصرف محصولات لبنی خصوصا ماست که در نتیجه فعالیت دو میکروارگانیسم لاکتوباسیلوس دلبروکی زیرگونه بولگاریکوس و استرپتوکوکوس ترموفیلوس حاصل می شود، بعنوان پروبیوتیک ها، بسیار مفید می باشد. یکی از اثرات باکتری های پروبیوتیک، کاهش کلسترول و تری گلیسیرید در میزبان است. در این مطالعه اثرات مصرف ماست پروبیوتیک و ماست پگاه با میزان چربی 5/1% و 3% در شرایط in-vivo مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  در این پژوهش از سویه های باکتریایی مورد استفاده در تهیه ماست پروبیوتیکی کشت خالص تهیه شد، سپس برای تشخیص و تعیین پایداری باکتری ها در ماست پروبیوتیک، از تست های تشخیصی استفاده گردید. در مرحله بعد میزان کلسترول و تری گلیسیرید نمونه های ماست و میزان کلسترول، TG، HDLوLDL سرم 65 راس موش صحرایی نر سفید نژاد ویستار اندازه گیری شدند.
  یافته ها
  در ماست های تهیه شده با نسبت های مختلفی از باکتری های لاکتوباسیلوس GG و استرپتوکوکوس ترموفیلوس پس از گرمخانه گذاری، تعداد این باکتری ها به cfu/ml 108رسیده و در طول مدت نگهداری نیز تقریبا به همین تعداد باقی ماندند که این امر پایداری باکتری ها را در ماست پروبیوتیکی تولید شده نشان می دهد. همچنین pH بهینه جهت باکتری های موجود در ماست پروبیوتیکی میزان 6/4 -2/4 می باشد. میزان کلسترول و تری گلیسیرید در نمونه ماست پروبیوتیکی و همچنین در موش های تحت گاواژ با ماست پروبیوتیکی نسبت به ماست پگاه خصوصا 3% در سرم موش های تحت گاواژ ماست پگاه کاهش چشمگیری یافته است که البته کاهش در خصوص کلسترول بیشتر از تری گلیسیرید و در مورد LDL بیشتر از HDL بوده است.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهند که حضور باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس GG در ماست پروبیوتیکی سبب کاهش متابولیت های چربی خصوصا کلسترول در موش گردیده که این امر احتمالا به دلیل پائین بودن میزان ترکیبات کلسترول و تری گلیسیرید در نمونه ماست پروبیوتیک نسبت به ماست معمولی، میزان pH ماست پروبیوتیک و مقاومت باکتری ها به اسید معده و تحمل pH(2 تا 3) و غلظت بالای صفرا (2 درصد) می باشد.
  کلیدواژگان: تری گلیسیرید، LDL، HDL، پروبیوتیک، لاکتوباسیلوس
 • عبد الرزاق مرزبان، غلامحسین ابراهیمی پور، مریم کارخانه، جواد فخاری، سارا محسنی، هاوری علایی صفحه 13
  زمینه و هدف
  افزایش میزان مواد آلی، نیتروژن و فسفات در محیط های آبی توازن رشد موجودات آبزی را به هم می زند و علاوه بر آن مشکلات زیست محیطی جدی را ایجاد می کند. هدف از این پژوهش بررسی میزان جذب فسفات توسط باکتری جداشده از خاک های آلوده به قطران به منظور حذف فسفات از آب های حاوی غلظت بالای فسفات می باشد.
  روش بررسی
  در ابتدا نمونه برداری از خاک های آلوده به قطران با هدف جداسازی یک باکتری تجزیه کنننده قطران در اطراف پالایشگاه قطران اصفهان صورت گرفت جداسازی روی محیط کشت نوترینت آگار انجام شد و در مرحله شناسایی کلنی ها مشخص گردید که مصرف فسفات در این باکتری بالاست. بنابراین به منظور تعیین شرایط بهینه جذب فسفات اثر متغیرهای دما، pH، منبع کربن، غلظت فسفات و نیتروژن روی جذب فسفات بررسی شدند. مقدار فسفات جذب شده به روش رنگ آمیزی اسید اسکوربیک در محیط کشت اندازه گیری شد. وزن خشک سلول نیز بعنوان شاخص رشد باکتری درنظر گرفته شد. در انتها توانایی جذب فسفات آن با باکتری های calcuaceticous Acinetobacter و E.coli بعنوان شاهد مثبت و منفی مقایسه شد و همچنین رشد و جذب فسفات تحت شرایط هوازی و بی هوازی مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  آزمایش شناسایی باکتری به روش بیوشیمیایی و بررسی های ژنتیکی به روش آنالیز قطعه S rDNA16، تشابه این باکتری را با جنس سودوموناس نشان داد. شرایط بهینه جذب فسفات برای این سویه در pH معادل 5/7، دمای c° 35، استات سدیم به عنوان منبع کربن تحت شرایط هوازی و فسفات به اندازه 10 برابر نسبت P ارائه شده توسط گیبس بدست آمد. بیشترین مقدار جذب فسفات تحت شرایط بهینه 5/4 درصد وزن خشک سلول بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده این باکتری بومی توانایی نسبتا مطلوبی در جذب فسفات و ذخیره آن دارد و به دلیل سرعت رشد بالای آن می تواند جهت حذف فسفات از پساب ها مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: جذب فسفات، خاک های آلوده به قطران، سودوموناس
 • فریدون فرقانی، علی ناظمی، شهرآشوب شریفی، محمد اسکندری صفحه 21
  زمینه و هدف
  اهمیت باکتری های اسید لاکتیک(LAB) بر هیچ کس پوشیده نیست. LAB بزرگترین گروه تشکیل دهنده پروبیوتیک ها بوده و کاربردهای فراوانی در صنعت و سلامت دارند. هدف از انجام این پژوهش شناسایی LAB شیرهای خام ارتفاعات بکر البرز و معرفی گونه های بومی مناسب جهت استفاده صنعتی به عنوان جایگزین سویه های وارداتی بوده است. همچنین بررسی تنوع LAB موجود، نگهداری LAB بومی در یک بانک میکروبی و بررسی وجود گونه های جدید از اهداف دیگر پژوهش بوده اند.
  روش بررسی
  نمونه های منتخب شیر خام از 14 نقطه ارتفاعات البرز تهیه، با رعایت شرایط استاندارد به آزمایشگاه منتقل و کلنی های LAB با استفاده از محیط های اختصاصی، مشاهدات ماکروسکوپی و میکروسکوپی و تست های افتراقی جدا شدند. DNA 64 ایزوله بدست آمده استخراج شده و با انجام High Resolution Melting Real Time PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی 16S rDNA گروه بندی شدند. در نهایت نمونه های منتخب هر گروه با انجام PCR مجدد برای تعیین توالی ارسال شدند. نتایج بدست آمده از تعیین توالی با توالی های موجود در بانک میکروبی NCBI مقایسه شده، 6 جنس، 9 گونه و 2 گونه جدید احتمالی شناسایی شدند.
  یافته ها
  باکتری های Streptococcus vestibularis، Enterococcus faecalis، Lactococcus lactis، Streptococcus infantarius، Leuconostoc argentinum، Lactobacillus brevis، Pediococcus pentosaceus، Lactobacillus rhamnosus، Lactobacillus plantarum و دوباکتری از جنس های Pediococcus وEnterococcus بر اساس آنالیز 16SrDNA شناسایی شدند.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل نشان می دهد تنوع ارزشمندی از LAB در شیرهای خام البرز مرکزی وجود دارد. تقریبا همه یافته ها کاربرد صنعتی داشته و می توانند جایگزین سویه های وارداتی شوند. همچنین بر اساس آنالیز 16S rDNA احتمال وجود دو گونه جدید وجود دارد. نکته مهم اینکه با استفاده از High Resolution Melting Real Time PCR امکان کاهش فوق العاده زمان و هزینه پژوهش ایجاد شد که نشان از اهمیت به کارگیری تکنیک های مولکولی در میکروب شناسی و تلفیق آنها با تکنیک های کلاسیک دارد.
  کلیدواژگان: جداسازی، شناسایی مولکولی، باکتری های اسید لاکتیک، شیرهای خام، البرز مرکزی
 • الهام صالحی، مجید مروتی شریف آباد صفحه 29
  زمینه و هدف
  سالمونلوز یکی از بیماری های عفونی در تمام گونه های حیوانات است که توسط گونه های مختلف سالمونلا ایجاد می شود و تظاهر بالینی آن به صورت اسهال یا سپتسمی می باشد. بسیاری از تحقیقات اخیر نشان می دهد که برخی پروبیوتیکها مانند ساکارومایسز بولاردی می توانند از بروز تغییرات پاتولوژیک باکتری سالمونلا در شرایط زنده و داخل بدن موجود زنده جلوگیری نمایند. هدف از این مطالعه بررسی اثرات حفاظتی ساکارومایسز بولاردی بر ضایعات ناشی از سالمونلا در روده موش صحرایی می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تعداد 30 عدد موش صحرایی نر به سه گروه A،B،C تقسیم شدند. موش های صحرایی گروه B وC هر کدام به ترتیب 1 سی سی محلول حاوی 107 و 108 cfu/ml مخمر ساکارومایسز بولاردی به مدت 5 روز به صورت دهانی دریافت کردند. در حالیکه حیوانات گروه A فقط 1 سی سی سالین نرمال به عنوان گروه کنترل دریافت نمودند. به همه موش های صحرایی در روز پنجم یک میلی لیتر سوسپانسیون میکروبی حاوی 107 cfu/ml باکتری سالمونلا تیفی موریوم به صورت دهانی تجویز شد. در روز دهم بعد از تجویز باکتری، تمامی موش های صحرایی یوتانایز شدند. نمونه های بافتی مناسب از روده آنها تهیه و جهت ثبوت بافت در فرمالین 10% قرار داده شده و جهت تهیه مقاطع بافتی مناسب به آزمایشگاه ارسال گردید. همچنین نتایج حاصل از بررسی هیستوپاتولوژیک روده با استفاده از آزمون آماری fisher exact test به طور توصیفی مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد در موش های صحرایی گروه کنترل تقریبا در روز دوم اسهال مشاهده شد اما در موش های صحرایی که مخمر دریافت کرده بودند چنین تغییری مشاهده نشد. همچنین در گروه کنترل در روده تجمع سلولهای آماسی در ناحیه مخاطی و زیر مخاطی روده همراه با افزایش ترشح موکوس قابل رویت می باشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به نظر میرسد ساکارومایسز بولاردی در پیشگیری از ضایعات سالمونلایی دارای نقش محافظتی می باشد.
  کلیدواژگان: روده، هیستوپاتولوژی، ساکارومایسز بولاردی، سالمونلا تیفی موریوم
 • آنیتا خنافری، آزاده روحی، سعید تقوایی گنجعلی صفحه 35
  زمینه و هدف
  لوان بیوپلیمری متشکل از واحدهای فروکتوز با کاربردهای وسیع در صنایع مختلف پزشکی، دارویی و غذایی است. هدف از انجام این تحقیق تولید بیوپلیمر لوان از باکتری باسیلوس پلی میکسا و بررسی الگوی رشد و استخراج آن در شرایط بهینه بوده است.
  روش بررسی
  در این تحقیق از کشت تلقیح باکتری باسیلوس پلی میکسا با مشخصه1020 PTCC به محیط کشت تولید به نسبت 5-3% افزوده شد. نمونه ها بر روی شیکر با دورrpm 200 و دمای 35-30 درجه سانتیگراد در مدت زمانهای 5، 7 و10 روز گرمخانه گذاری گردیدند. استخراج بیوپلیمر پس از سانتریفوژ با دورrpm 2000، توسط اتانل 95 درجه در دو مرحله انجام شد. اثرات میزان همزنی بر تولید بیوپلیمر در بازه های زمانی مختلف مورد بررسی قرار گرفت. الگوی رشد باکتری نسبت به میزان تولید بیوپلمر ترسیم گردید. نوع بیوپلیمر با استفاده از روش های تعیین بیشینه جذب نوری، تعیین نقطه ذوب، ویسکوزیته، میزان رطوبت پذیری و طیف سنجی مادون قرمز(IR) تایید شد.
  یافته ها
  نتایج این تحقیق بیشترین میزان تولید بیوپلیمر لوان را در شرایط همزنی سه ساعته به مدت دو مرتبه در طول یک شبانه روز و در طول دوره گرمخانه گذاری 5 شبانه روزه به مقدار 5/19 گرم بر لیتر نشان داد. دمای ذوب لوان استخراج شده 200 درجه سانتیگراد، بیشینه جذب آن برابر 216 نانومتر، میزان رطوبت پذیری 20%، وزن خاکستر آن 50% و میزان ویسکوزیته آن در غلظت 1%، 2/1 تعیین گردید. بررسی طیف مادون قرمز (IR) بیوپلیمر لوان حضور پیوندهای هیدوکسیل، هیدروکربنی، کربونیل و کربوکسیل را به ترتیب در طول موج های 3488،292،1633و1053 نانومتر نشان داد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این تحقیق میزان بیوپلیمر لوان استخراج شده را در شرایط بهینه 5/19 گرم بر لیتر نشان داد که نسبت به تحقیقات انجام شده افزایش 26/1% داشته است. با توجه به نتایج بدست آمده و خصوصیات شیمیایی حاصل، استفاده از بیوپلیمر فوق در صنایع دارویی، پزشکی و غذایی مطلوب به نظر می رسد.
 • سید حسین شاهچراغی، جمیله نوروزی، محمدحسن شاه حسینی، غلامرضا جوادی، حجت الله مرادی صفحه 41
  زمینه و هدف
  پلاسمید pXO1 در Bacillus anthracis مسئول رمز کردن ژنهای تولید توکسین است و پلاسمید pXO2، مسئول رمز کردن ژنهای سنتز کپسول میباشد. پلاسمید مسئول سنتز توکسین، 189kb و پلاسمید مسئول سنتز کپسول، 95kb اندازه دارند. هدف از این مطالعه، بررسی حضور ژن pxo در Bacillus cereus، Bacillus subtilis و Bacillus thuringiensis بوده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 65 نمونه خاک از سراسر کشور جمع آوری شد و سپس تست های استاندارد بیوشیمیایی انجام شد. با استفاده از روش فنل و کلروفرم، جداسازی پلاسمید pXO1 انجام و وجود آن با استفاده از الکتروفورز ژل اگاروز تایید گردید. سپس جداسازی پروتئینها از ارگانیسمهای ایزوله شده انجام شد و برای مشاهده باندهای پروتئینی، از تست SDS-PAGE استفاده شد.
  یافته ها
  از 65 نمونه خاک جمع آوری شده، 31 باسیلوس جدا شدند که 19 مورد آنها Bacillus cereus، 12 مورد Bacillus subtilis بودند و 7 باسیلوس نیز اهدایی و شامل 2 Bacillus cereus و 2 Bacillus subtilis و 3 Bacillus thuringiensis بودند. در 13 Bacillus cereus باند پلاسمیدی مربوط به پلاسمید pXO1 در الکتروفورز مشاهده شد. در SDS-PAGE نیز باندهای پروتئینی مربوط به پلاسمید pXO1 که مسئول رمز کردن توکسین در Bacillus anthracis است در همان 13 Bacillus cereus یعنی 2/34 درصد از کل باکتری ها مشاهده گردید، ولی باند پروتئینی مربوط به پلاسمید pXO2 که مسئول رمز کردن کپسول در Bacillus anthracis است، در کل باسیلوس های مورد بررسی مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  این تحقیق نشان داد که انتقال پلاسمید pXO1 از Bacillus anthracis به Bacillus cereus در ایران انجام شده است ولی انتقال پلاسمید pXO2به هیچ کدام از باسیلوس های مورد بررسی صورت نگرفته بود.
  کلیدواژگان: SDS، PAGE، باسیلوس، پلاسمید pXO1
 • طاهر محمدیان صفحه 49
  هلیکوباکتر پیلوری یک باکتری گرم منفی، میکروآئروفیلیک و تاژکداری است که نخستین بار از نمونه بیوپسی معده انسان در سال 1983 جداسازی شد. این ارگانیسم احتمالا معمولترین عفونت مزمن باکتریایی در انسان ها است، و تقریبا نیمی از جمعیت جهان را آلوده نموده است. اهمیت بالینی زیاد آلودگی به این باکتری منجر به توسعه روش های تشخیصی زیادی شده است. روش های تشخیص هلیکوباکتر پیلوری به دو دسته تهاجمی و غیرتهاجمی تقسیم می شوند. روش های تهاجمی مستقیما از روی نمونه های بیوپسی معده، باکتری را تشخیص می دهند، در حالیکه روش های غیر تهاجمی بر اساس بررسی نمونه های مختلف (بعنوان مثال سرم، ادرار و هوای بازدمی) می باشند، که بصورت غیرمستقیم وجود هلیکوباکتر پیلوری را تشخیص می دهند.
  اخیرا روش های ایمنی-آنزیمی برای تشخیص مستقیم هلیکوباکتر پیلوری توسعه یافته که قادر است، آنتی ژنهای این باکتری را در مدفوع تشخیص دهد. این روش ها که روش های آنتی ژن مدفوعی نامیده می-شوند، به دلیل غیرتهاجمی بودن بصورت وسیعی مورد استفاده قرار گرفته است. دوگروه از روش های اخیر وجود دارد که روش های بر مبنای آنتی بادی های پلی کلونال و روش های بر مبنای آنتی بادی های مونوکلونال نامیده می شوند. بنظر می رسد بکارگیری آنتی بادی های پلی کلونال در مقابل آنتی ژن های اختصاصی هلیکوباکتر پیلوری نظیر آلکیل هیدروپراکسید ردوکتاز می تواند کارایی اینگونه روش ها را افزایش دهد.
|
 • Soltani Nejad Sh, Sataee Mokhtari T., Rahbarian P Page 1
  Background And Objective
  Currently there is an interest to use natural antibacterial compounds, Ziziphora clinopodioides, which is widely used in Iranian traditional medicine for treatment of common cold, gastrointestinal disorders and inflammations, is a member of Labiatae family. Several effects such as antibacterial, antifungal, antioxidant and anti-inflammatory have been reported as the effects of this plant. The antibacterial activity of methanolic extract and essential oil of Ziziphora clinopodioides was determined in this study.
  Materials And Methods
  The aerial parts of Z. clinopodioides were collected. Plant materials were identified in the herbarium of the department of agricultural faculty of Jiroft Islamic Azad University. The dried and powdered plant materials were extracted by maceration method. Air dried plant material was hydro distilled using a Clevenger type apparatus to produce essential oil. The antibacterial activity of essential oil and methanolic extract were evaluated against Pseudomonas aeroginosa, Salmonella enterica, Enterobacter aerogenes, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes and Bacillus cereus. MICs and MBCs were determined by the broth micro dilution method.
  Results
  The growth of all bacteria except Pseudomonas aeroginosa was inhibited by the essential oil and methanolic extracts of Z. clinopodioides. Minimum inhibitory concentration of essential oil for Listeria monocytogenes was 0.125 μg/ml and for Salmonella enterica and Enterobacter aerogenes was 0.25 μg /ml. MIC of methanolic extract of Z.clinopodioides for Listeria monocytogenes 1 μg/ml and for Salmonella enterica, Enterobacter aerogenes and Staphylococcus aureus was observed 2 μg/ml.
  Conclusion
  The essential oil and methanolic extract of Z. clinopodioides had a strong and broad spectrum of antibacterial activity against many pathogenic bacteria especially Listeria monocytogenes.
  Keywords: Ziziphora clinopodioides, methanolic extract, essential oil, antibacterial activity
 • Oryan Shahrbano, Yaghmaie Prichehr, Zamani Hadi Page 7
  Background And Objective
  The Consumption of dairy products, especially yoghurt, which is a fermented product, resulted and; microorganism's activity called Lactobacillus delbrueckii ssp.bulgaricu and Streptococcus thermophilus, can have beneficial effects on the body. Reducing cholesterol and triglycerides in the host is one of the effects of probiotic bacteria. In this study, the effects of probiotic yoghurt and Pegah yoghurt with 1.5% and 3% fat in in-vivo conditions were investigated.
  Materials And Methods
  First a pure culture was obtained from the bacterial strains used in the preparation of probiotic yoghurt. Then diagnostic tests were employed to identify the bacteria and used them in producing yoghurt as well as to determine the stability of the bacteria in probiotic yoghurt. Then cholesterol and triglycerides levels were measured in the yoghurt samples. This study used 65 male White Wistar rats weighing 250±16g in seven groups. After gavage and separating the serum, using cholesterol, TG, HDL and LDL kits, the amount of each was calculated.
  Results
  It was observed that in yoghurts prepared with different levels of the Lactobacillus GG and S.thermophilus bacteria, after incubation the number of these bacteria reached 108 cfu / ml and was almost constant during the storage, which is an indication of bacteria stability in the produced probiotic yoghurt. Moreover, optimal pH in the probiotic yoghurt was 4.2 – 4.6. The results evaluation revealed that cholesterol and triglycerides levels in the probiotic yoghurt sample as well as in mice under gavage with probiotic yoghurt had significantly decreased compared to Pegah yoghurt especially 3% in the serum of mice under gavage with Pegah yoghurt. It was observed that the reduction in cholesterol was more than triglycerides and LDL more than HDL.
  Conclusion
  The results indicate that the presence of probiotic bacterium of Lactobacillus GG in probiotic yoghurt reduced the lipid metabolites especially cholesterol in the mice, which is the main factor of low cholesterol and triglyceride compounds in probiotic yoghurt compared to common yoghurt.
  Keywords: cholesterol, triglycerides, LDL, HDL, probiotic, Lactobacillus
 • Marzban A., Ebrahimipour Gh, Karkhaneh M., Fakhari J., Mohseni S., Alaee H Page 13
  Background And Objective
  The increasing concentration of organic matters, nitrogen and phosphorous cause an unbalanced growth of planktonic life and create serious environmental problems. The aim of this study is evaluation of phosphate uptake ability by bacterium isolated from soils contaminated with coal tar to remove phosphate from over plus phosphate in wastewaters.
  Materials And Methods
  The first stage, sampling was performed from soils contaminated with coal tar in around of Esfahan coal tar refinery by nutrient agar plates. This study was done in order to isolate a bacterium with high ability to degrade coal tar but in during of identification, this bacterium was indicated with high ability to consume phosphate. To determine optimal P-uptake conditions, different variations were examined including pH, temperature, carbon source, phosphate and nitrogen concentration. P-uptake ability was compared with Acinetobacter calcoaceticus and E.coli. Finally, the growth and phosphate uptake were studied under the aerobic and anaerobic conditions.
  Results
  biochemical tests and 16S rDNA analysis for this bacterium showed similarity to Pseudomonas genus. The results obtained from optimization tests including pH of 7.5, temperature of 35˚ c and sodium acetate as the carbon source under the aerobic conditions. The most p-uptake was determined 4.8% under the optimal conditions.
  Conclusion
  with regard to results obtained, this bacterium has a favorable ability to phosphate uptake and its store. Therefore, because high growth rate of this bacterium is useful for Phosphate removal on sludge.
  Keywords: phosphate uptake, soils contaminated with coal tar, Pseudomonas
 • Fereidoun Forghani, Ali Nazemi, Shahrashoub Sharifi, Mohammad Eskandari Page 21
  Background And Objective
  Industrial importance of Lactic Acid Bacteria (LAB) is widely known. LAB are the greatest former of Probiotics and have numerous applications in health and industry. The aim of this study was to identify LAB from the raw milks of virgin heights of Alborz and introduce local species with industrial potential to be replaced for imported species. Also survey of present LAB diversity, preservation of local LAB in a microbial bank and looking for new species were the other goals of the study.
  Materials and Methods
  Raw milk samples were collected from 14 selected areas of Alborz Heights and transported to the laboratory under standard terms. LAB colonies were isolated by macroscopic and microscopic observations and differential tests. DNAs of the 64 isolates were extracted and grouped by High Resolution Melting-Real Time PCR using 16SrDNA universal primers. Finally 1 sample was chosen from each group and sent for sequencing after performing PCR. Alignment of the resulted sequences with NCBI GeneBank identified 6 genuses, 9 species and 2 potentially new species.
  Results
  Streptococcus vestibularis, Enterococcus faecalis, Lactococcus lactis, Streptococcus infantarius, Leuconostoc argentinum, Lactobacillus brevis, Pediococcus pentosaceus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum and two bacteria from genuses Pediococcus and Enterococcus were identified by 16SrDNA analysis.
  Conclusion
  The results show an amazing diversity of LAB in raw milks of Central Alborz. Most of the isolates have industrial potential and can be replaced for imported strains. Also due to 16SrDNA analysis, there is a chance for presence of two new species. The important point is that application of High Resolution Melting-Real Time PCR in this study resulted in a great decrease in time and expenses which proves the importance of using molecular techniques in microbiology and their combination with classic methods.
  Keywords: Isolation, Molecular Identification, Lactic Acid Bacteria, Raw Milks, Central Alborz
 • Salehi E., Morovati Sharif Abad M Page 29
  Background And Objective
  Salmonellosis is an infectious disease of all animals species caused by a number of different species of Salmonellae and manifested clinically by preacute septicemia or enteritis. Much recent investigation suggested that some probiotics such as Saccharomayces boulardii can prevent pathological changes caused by Salmonellae in vivo. This study was conducted to investigate the protective effects of Saccharomyces boulardii on intestine pathologic lesions of Salmonella typhimurium in rat.
  Material And Methods
  Thirty Conventional male rats were divided in to three group (A,b,C).Rats in group B and C received 1 ml of saline contained 107 ¬and 108 CFU of Saccharomyces boulardii orally for 5 days. Respectively animals in group A (as control) received only 1 ml saline as experiment groups on day five all animals were challenged orally with 107 Salmonella typhimurium on day 10, firstly all rats challenged with bacterium then all animals were euthanised. specimens of intestine were fixed in 10% buffered formalin solution for histological examinations and translated to pathologic library. The result of intestine histopathologic examinations was investigated by fisher exact test.
  Results
  The result indicate that all control groups show diarrhea and infilteration of inflammatory cells in mocosa compared with rat in experiment group that didn’t show any marked pathological changes in the intestine.
  Conclusion
  This study indicates that sacharomyces boulardii hase protective effect on Salmonella typhimurium infection in rat and histological examination confirm this results.
  Keywords: intestine, histopathology, Saccharomayces boulardii, Salmonella typhimurium
 • Khanafari A., Roohi A., Taghvaei Gangali S Page 35
  Background And Objective
  Levan is a biopolymer consisting of fructose units which usage in medical and pharmaceutical and food industries. The production of levan biopolymer from Bacillus polymyxa and surveying the growth and extraction pattern of it in optimized situation was the purpose of this research.
  Materials And Methods
  In this research 3-5% of inoculum's culture medium of Bacillus polymyxa with PTTC1020 was added to the production medium. Samples incubated at 30-35˚C and 200 rpm for 5, 7 and 10 days. Biopolymer was extracted by ethanol (95%) in two phases, after centrifuging at 2000 rpm. Effects of agitation on biopolymer production were assessed in different intervals. Grows pattern of bacteria drown toward the amount of biopolymer production. Biopolymer type confirmed by use of determining maximum optical density, melting point, viscosity, moisture content and IR Spectrum methods.
  Results
  The research outcome presented maximum amount of levan biopolymer production in the situation of 3 hours of agitation for two times per day and incubation of five days as 19.5 gram per liter. Melting point, nanometer maximum optical absorption, moisture content, ash weight and viscosity in 1% density of extracted levan was appointed 200˚C, 216, 20%,50% and 1/2 respectively. Assessing IR spectrum of levan biopolymer, showed the existence of hydroxyl, hydrocarbon, carbonyl, carboxyl bonds at 1053, 3488, 292 and 1633 nanometer length waves respectively.
  Conclusion
  Levan biopolymer extracted in this research was determined 19.5 g/L in optimum situation which shown 1.26% increased comparison with the other research. According to results and chemical characteristics obtained, it seems being desirable to use this biopolymer in medical, pharmaceutical and food industries.
  Keywords: Levan biopolymer, Bacillus polymyxa, viscosity
 • Shahcheraghi S.H., Nowruzi J., Shahhosseiny M.H., Javadi G., Moradi H.A Page 41
  Background And Objective
  pXO1 plasmid in Bacillus anthracis encode genes responsible for toxin production and plasmid pXO2, encode genes responsible for capsule synthesis. Plasmid size responsible for toxin synthesis is 189kb and Plasmid size responsible for capsule synthesis is 95kb. The purpose of this study is investigation of the presence of pxo genes in the Bacillus cereus, Bacillus subtilis and Bacillus thuringiensis.
  Materials And Methods
  In first step 65 soil samples were collected throughout the country and then Bacilluses identified using standard biochemical tests. The isolation of pXO1plasmid, was performed using phenol and chloroform and its presence was confirmed in agarose gel electrophoresis. Then performed separation of proteins and was used SDS-PAGE for observation of protein bands.
  Results
  From the 65 soil samples, were isolated 31 Bacillus that were including 19 Bacillus cereus, 12 Bacillus subtilis and 7 Bacillus of dedicated also were including 2 Bacillus cereus and 2 Bacillus subtilis and 3 Bacillus thuringiensis. In 13 Bacillus cereus associated pXO1 plasmid bands were observed in electrophoresis. In SDS-PAGE protein bands related to the pXO1plasmid responsible for encoding Bacillus anthracis toxin was observed in the 13 Bacillus cereus, ie 34/2 percent of total bacteria, but protein band related to pXO2 plasmid responsible for encoding capsule Bacillus anthracis was not found in review bacilluses total.
  Conclusion
  This study showed that transformation of pXO1 plasmid from Bacillus anthracis to Bacillus cereus has been done in Iran but transformation of pXO2 plasmid was not performed to investigate Bacilluses.
  Keywords: SDS, PAGE, Bacillus, pXO1plasmid
 • Taher Mohammadian Page 49
  Helicobacter pylori (H. pylori) is a micro-aerophilic, Gram-negative and flagellated bacterium which was first isolated from a human gastric biopsy specimen in 1983. This organism is probably the most common chronic bacterial infection of humans, present in almost half of the world population. The high clinical relevance of H. pylori infection has stimulated the development of numerous diagnostic methods. These methods can be classified as invasive, i.e. those that detect H. pylori directly in gastric biopsy specimens, or non-invasive, i.e, based on the study of various samples (e.g. serum, urine, breath air), which indirectly indicate the presence of H. pylori. Recently, enzyme immunoassays (EIA) for direct detection of H. pylori antigens in the stool have been developed and widely used because of their full non-invasive nature. There are two groups of the EIAs including polyclonal antibody-based stool antigen tests and monoclonal antibody-based stool antigen tests. The application of specific polyclonal antibodies against H. pylori-specific antigens such as alkyl hydro peroxide reductase (AhpC) may increase the efficacy and the specificity of polyclonal antibody-based stool antigen tests.