فهرست مطالب

سلامت و مراقبت - سال چهاردهم شماره 1 (بهار و تابستان 1391)
 • سال چهاردهم شماره 1 (بهار و تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/09/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فیروزه اسد زاده*، فریده مصطفی زاده، سعید صادقی صفحه 9
  زمینه و هدف
  یادگیری فعال، بر حسب نیازهای فردی احتیاج به انگیزه یا علاقه مندی به تلاش در سطح بالا و در جهت اهداف آموزش دارد. نقش انگیزش در یادگیری به قدری کلیدی است که به نظر می رسد اهمیتی بیشتر از هوش دارد، ولی تمام دانشجویان با یک محرک بر انگیخته نمی شوند. انگیزش، عملکردی با تفاوت های فردی است که گاهی در شرایط اجبار و فشار ایجاد می شود. این مطالعه با هدف تعیین میزان انگیزه دانشجویان پرستاری نسبت به انتخاب رشته تحصیلی خود صورت گرفته است.
  روش ها
  این تحقیق یک مطالعه توصیفی- تحلیلی بوده و تعداد 200 دانشجو در رشته پرستاری بوسیله پرسشنامه محقق ساخته با مجموع 27 سوال شامل 15 سوال دموگرافیک و 12 سوال انگیزه بیرونی ودرونی به روش انتخاب تصادفی در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و در نیمسال اول سالتحصیلی 88-87 مورد پرسشگری قرار گرفتند. از این میان 147 پرسشنامه به محقق عودت داده شد و نتایج با استفاده از آزمونهای توصیفی و تحلیلی در نرم افزار SPSS11 تحلیل گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که از بین دانشجویان شاغل به تحصیل (78 نفر) 1/53 درصد زن و (69 نفر) 9/46 درصد مرد بودند. 6/13 درصد (20 نفر) متاهل، 5/39 درصد (58 نفر) بومی و 4/3 درصد (5 نفر) شاغل، 5/12 درصد (18نفر) قبولی منطقه یک 3/56 درصد (83 نفر) قبولی منطقه 2 و 31 درصد (46نفر) از منطقه 3 بودند. با بررسی میانگین داده های مرتبط با انگیزه های درونی و بیرونی دخیل در انتخاب رشته پرستاری این نتیجه حاصل شد که در میان علل انگیزه دانشجویان، بیشترین علاقه مربوط به فعالیت های درمانی (75 ±90/3) و کمترین مربوط به داشتن محل کار مستقل (06/1±52/2) بود. نتایج همچنین نشان داد که دانشجویان بیشتر با انگیزه درونی به انتخاب این رشته روی می آورند. دانشجویان متاهل انگیزه بیشتری نسبت به مجرد ها داشتند که از نظر آماری معنی دار بود (p<0.05)، همچنین دانشجویانی که تحصیلات پدر و مادرشان بالای دیپلم بود انگیزه بیشتری نسبت به سایر دانشجویان داشتند (p<0.05).
  نتیجه گیری
  انگیزه درونی دانشجویان نسبت به انگیزهای بیرونی آنان وضعیت بهتری داشت و توصیه می گردد با توجه به تاثیر انگیزه بیرونی در یادگیری، برای تقویت انگیزهای بیرونی انتخاب رشته پرستاری، تدابیر بیشتری در مورد نماد بیرونی این رشته صورت گیرد.
  کلیدواژگان: دانشجوی پرستاری، انگیزه، انتخاب رشته
 • اسمعیل محمد نژاد، محمدرضا موقری سادات محله*، جمال الدین بگجانی، هادی سیف صفحه 16
  زمینه و هدف
  با توجه به ماهیت ویرانگری بیماران پرخاشگر و ناکامی برنامه های موجود در بخشهای اورژانس، وجود الگوی مراقبتی پیگیر و موثر در پیش بینی، پیشگیری و درمان این بیماران از الویت های پرستاری است.یکی از این الگوها استفاده از چک لیست پرخاشگری است. هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر اقدامات پرستاری در پیشگیری از حالات تهاجمی بیماران تحت نظر در اورژانس بیمارستان روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بود.
  روش ها
  در این مطالعه مداخله ای از نوع مورد- شاهدی تعداد 200 بیمار مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان روزبه درسال 1388-1389 به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به دو گروه 100 نفری مورد و شاهد تقسیم شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه حاوی (اطلاعات جمعیت شناختی) و چک لیست تعیین حالات تهاجمی دارای سوالات مربوط به علائم پرخاشگری در 6 محور(1- گیجی2- کج خلقی و زود رنجی3- رفتار خشن و طوفانی 4- کلامهای تهدید کننده 5- تهدید های فیزیکی و جسمانی 6- مبادرت به حمله با اشیاء) استفاده گردید. برای پرسنل پرستاری جهت مداخله با چک لیست تدوین شده آموزش لازم داده شد تا بر اساس امتیاز کسب شده توسط بیمار در رابطه با پرخاشگری، مداخلات تعیین شده در دستورالعمل تدوین شده را انجام دهند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمونهای تحلیلی با نرم افزارSPSS ویرایش 11 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج بدست آمده نشان داد که در دو گروه اقدامات معمول(گروه کنترل) و دستورالعمل تدوین شده (گروه مورد)، تنها در حیطه تهدیدهای فیزیکی و جسمانی در گروه اقدام شده بر طبق دستورالعمل تدوین شده بعد از مداخله اختلاف آماری معنی داری وجود داشت(P= 0/008). به عبارتی دستورالعمل تدوین شده تنها در کاهش امتیاز درحیطه تهدیدهای فیزیکی و جسمانی، موثرتر بوده است. بین خصوصیات دموگرافیک بیماران و نتایج گروه های تحت اقدامات معمول و تدوین شده پرستاری و رفتار خشونت آمیز به جز در رابطه با سن و شیفت با دستور العمل معمول پرستاری (P<0/05) ارتباط آماری معنی داری مشاهده نشد (P>0/05).
  نتیجه گیری
  اجرای دستور العمل معمول پرستاری و دستور العمل تدوین شده پرستاری هر دو در کاهش پرخاشگری نقش داشته اند، اما دستورالعمل تدوین شده پرستاری در حیطه تهدیدهای فیزیکی موثرتر بوده است، بنابراین با افزودن تعدادی ازآیتم های دستور العمل تدوین شده پرستاری به دستور العمل معمول پرستاری می توان قدم موثرتری در پیش بینی و پیشگیری بیماران مهاجم در بخش های اورژانس برداشت.
  کلیدواژگان: اقدامات پرستاری، پیشگیری، بیماران تهاجمی، اورژانس روانپزشکی
 • الناز اصغری*، حسین ابراهیمی، ودود چهره برقی، فاطمه مولایی صفحه 23
  زمینه و هدف
  امروزه از اعتیاد به عنوان یکی از مشکلات اجتماعی و بلای خانمان سوز یاد می شود. مطالعات نشان داده است که حدود 75 درصد از معتادان پس از ترک، مجددا به سمت مصرف مواد مخدر روی می آورند، از این رو شناسایی عوامل موثر بر عود اعتیاد بسیار مهم است، لذا این مطالعه با هدف مقایسه عوامل فردی– اجتماعی موثر بر ترک اعتیاد در ترک اول و مجدد انجام شد.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی – همبستگی پس از تعیین حجم نمونه بر اساس مطالعات قبلی 100 پرونده از یک مرکز ترک اعتیاد بزرگ در تبریز به صورت تصادفی ساده از بین پرونده ها انتخاب و با استفاده از پرسشنامه های استاندارد آماده و تکمیل آنها که شامل 2 قسمت مشخصات فردی و اجتماعی و نحوه اعتیاد افراد است در طی سال 1390 به مدت شش ماه جمع آوری شدند. داده ها توسط نسخه 14 نرم افزارSPSS و با آمار توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  از بین پرونده های منتخب 37 پرونده (37%) مربوط به ترک اول و 63 پرونده (63%) ترک مجدد وجود داشت. در مقایسه داده های بین دو گروه، گروه ترک مجدد تعداد افراد مجرد (014/0P<)، الکلی (000/0P<) و سیگاری (05/0P<) به طور معناداری بیش از گروهی بود که برای اولین بار اقدام به ترک کرده بودند. همچنین افرادی که سابقه مصرف مواد مخدر متنوع تری داشتند بیش از سایرین اقدام به ترک مجدد کرده بودند (04/0P<). انگیزه ترک از عوامل فردی- اجتماعی موثر در عود اعتیاد بود.
  نتیجه گیری
  اقدامات مرتبط با ترک اعتیاد باید بر اساس شناخت عوامل زمینه ساز اعتیاد صورت گیرد. در این مطالعه عواملی مانند انگیزه ترک، مصرف سیگار و الکل و... در عود اعتیاد نقش داشت. به عبارتی، طبق یافته ها، خانواده منسجم (عدم تجرد) سبب افزایش انگیزه و عامل ترک قوی و عادات رفتاری نامناسب مانند مصرف الکل و سیگار عامل عود و اقدام به ترک مجدد در اعتیاد محسوب می شوند. عوامل فوق می تواند راهنمای مناسبی برای مسئولین امر در زمینه کنترل اعتیاد باشد.
  کلیدواژگان: اعتیاد، ترک اول، ترک مجدد، عوامل فردی، اجتماعی
 • مهناز آذری*، منوچهر فصیح، افروز مردی صفحه 30
  زمینه و هدف
  حاملگی خارج رحمی شایعترین علت مرگ و میر زنان باردار در سه ماهه ی اول حاملگی می با شد. به نظر می رسد که تشخیص زودرس و درمان حاملگی نابجا می تواند پیش آگهی باروری آینده را در این بیماران بهبود بخشد. این مطالعه با هدف تعیین میزان شیوع حاملگی نابجا و عوامل موثر بر آن در بیمارستانهای شهر اردبیل در سالهای1387-1385انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی- مقطعی و گذشته نگر می باشدکه در مدت سه سال بر روی 29793 زن حامله که در بخش جراحی زنان بیمارستانهای اردبیل بستری شده بودند، با نمونه گیری به روش سرشماری انجام یافته است. اطلاعات مربوط به بیماران از طریق پرسشنامه محقق ساخته شامل 2 بخش: اطلاعات دموگرافیک و عوامل مستعد کننده به حاملگی نابجا از روی پرونده های موجود در بایگانی بیمارستان ها بدست آمده است. سپس اطلاعات وارد نرم افزار 11SPSS و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  شیوع حاملگی خارج از رحم در بیماران بستری 3/0 در صد حاملگی ها بود (82 نغر). میانگین سنی 70 نفر (84%) 6/8±30 سال بود. 55 نفر (67%) حاملگی صفر و 19 نفر (2/23 %) سابقه ی یک تا سه بار سقط را ذکر کردند. نتایج تحقیق در مورد عوامل مستعد کننده حاملگی خارج رحمی نشان داد که 44 نفر (2/67%) بیماران سابقه عوامل موثر در ایجاد حاملگی خارج رحمی را داشتند و از این میان 33 نفر (2/56%) سابقه عمل جراحی شکمی – لگنی نظیر سزارین، آپاندکتومی، لا پاراسکوپی، کیست تخمدان و بستن لوله را داشتند. شایع ترین علامت بیماران 58 نفر (2/69%) هنگام مراجعه درد شکمی بود. از 82 بیمار فقط دو نفر (5/2 %) به روش طبی درمان شده و بقیه ی 80 نفر (5/95%) به روش جراحی درمان شده بودند. 48 نفر (5/58%) مبتلا به حاملگی خارج رحمی از روش های تنظیم خانواده استفاده کرده بودند که 20 نفر (4/24%) از روش پیشگیری از بارداری قرص های ترکیبی استفاده کرده بودند. آزمون آماری ارتباط معنی دار بین عوامل مستعد کننده و حاملگی خارج رحم نشان داد (005/0P=)
  نتیجه گیری
  باتوجه به این که اکثریت افراد مورد مطالعه حداقل یک عامل خطر برای ابتلا به حاملگی خارج رحمی را داشتند لذا باید با ترویج استفاده از روش های سدی پیشگیری از بارداری (اسپرم کش، کاندوم و دیافراگم) و همچنین زایمان طبیعی به جای سزارین از میزان ابتلا به حاملگی خارج از رحمی کاست.واژه های کلیدی:
  کلیدواژگان: حاملگی نابجا، شیوع، عوامل مستعد کننده
 • اسمعیل محمدنژاد*، سیده رقیه احسانی، حجت رحمانی، قاسم ابوطالبی، سیمین رنجبران، جیران زبردست صفحه 36
  زمینه و هدف
  ویروس هپاتیت B عامل ایجاد هپاتیت حاد و مزمن، سیروز کبدی و کارسینوم هپاتوسلولار است. آلودگی به ویروس یکی از شایع ترین عفونتهای ویروسی و الویت های مهم بهداشتی در جهان محسوب می شود. یکی از گروه های در معرض خطر پرستاران می باشند، اندازه گیری تیتر آنتی بادی این ویروس می تواند در شرایط ضروری برای انجام اقدامات پیشگیرانه یا درمانی موثر باشد. این تحقیق به منظور تعیین سطح آنتی بادی هپاتیت B و عوامل موثر در تغیرات آن در پرستاران انجام شد.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی که در بین 283 نفر از پرستاران شاغل در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) تهران در سال 1389 انجام شد، نمونه گیری به صورت در دسترس انتخاب و مشخصات دموگرافیکی هر فرد در هنگام خون گیری اخذ شده و سپس تیتر آنتی بادی با روش ایمونواسی در محیط جامد و به کمک آنزیم نشاندار (الیزا) مورد ارزیابی قرار گرفت. تیتر در سه سطح نامناسب (کمتر از 10MIu/ML)، سطح محافظت کننده (مساوی یا بیشتر از 10MIu/ML و کمتر از 100) و سطح خوب (بیشتر از 100 MIu/ML) در نظر گرفته شد. اطلاعات پس از جمع آوری با SPSS 14 و آزمون آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و سطح معنی داری اختلاف ها روی (05/0< P) قرار داده شد.
  یافته ها
  در بررسی از 283 نفر، میانگین سنی آنها 1/ 7±36 سال بود، 219 نفر(30/77%) مونث و میزان تحصیلات 271 نفر (12/96%) لیسانس و 240نفر (81/84 %) غیر سیگاری بود. 49 نفر (13/17%) دارای سطح نامناسب، 105 نفر (10/37%) دارای سطح محافظت کننده و 129 نفر (58/ 45%) دارای سطح خوب آنتی بادی بودند. بین سن و وضعیت سیگار با سطح آنتی بادی ارتباط معنی داری وجود داشت (003/0=P).
  نتیجه گیری
  افراد با دوره واکسیناسیون ناقص و با تیتر کمتر از MIu/ML10 جزو گروه های آسیب پذیر در برابر هپاتیت B محسوب می شوند، مهمترین اقدام شناسایی افراد حساس و مستعد و انجام واکسیناسیون می باشد تا از ابتلا آنان پیشگیری به عمل آید و علاوه بر آن در مورد عوامل موثر در تغیرات سطح آنتی بادی در افراد مستعد، آموزش لازم داده شود.
  کلیدواژگان: پرستار، تیتر آنتی بادی، هپاتیت، واکسیناسیون
 • نجمه غلامحسینی نژاد، سکینه سبزواری*، عباس عباس زاده، فاطمه حسین نخعی صفحه 44
  زمینه و هدف
  خواب از مهمترین نیازهای جسمی است که برای حفظ سلامتی لازم است اغلب بیماران بستری در بیمارستان از اختلال خواب شاکی هستند و خواب آنان موثر و نیرو بخش نیست. عوامل متعددی بر سلامت خواب بیماران در بیمارستان تاثیر می گذارد که شناخت این عوامل می تواند در برنامه ریزی و ارائه مراقبتهای پرستاری تاثیر بسزایی داشته باشد. پژوهش حاضر به منظور بررسی موانع خواب موثر در بیماران بستری در بیمارستان انجام شده است.
  روش ها
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که در سال 89-88 در رفسنجان انجام شد. جامعه پژوهش بیماران بستری در بخشهای CCU و داخلی و جراحی بیمارستان بود و تعداد 370 نفر بعنوان نمونه و با روش نمونه گیری سهمیه ای با توجه به نسبت تعداد تختهای هر بخش و از بیماران واجد شرایط و به صورت در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه که مشتمل بر 58 سوال و به روش مصاحبه گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از SPSS 13 و آمار توصیفی و تحلیلی انجام شد.
  یافته ها
  در بررسی عوامل موثر بر سلامت خواب، خوابیدن بر روی تخت بیمارستان در293 نفر (2/79 %) و تغییر بستر (بالش، تشک، ملحفه و..) 190 نفر (45 %) به ترتیب بیشترین عوامل محیطی، درد بیشترین عامل فردی182 نفر (3/57 %)، احساس نگرانی از ناتوانی در انجام نقش ها و وظایف (والدینی، همسری و...) در 269 نفر(70 %) و احساس نگرانی از دوری یا تنها شدن خانواده بیشترین عوامل فردی (روانی) (252 نفر، 2/68 درصد)، صحبت کردن با دیگران 64 نفر (3/27 %) بیشترین عادت قبل از خواب و بیدار کردن بیمار جهت انجام مراقبتهای پرستاری معمول 57 نفر (4/15%) بیشترین عامل مراقبتی با تاثیر متوسط تا زیاد بر سلامت خواب موثر بیماران بستری گزارش شد
  نتیجه گیری
  بیماران بستری در بیمارستان از کیفیت خواب مطلوبی برخوردار نیستند و عوامل موثر با توجه به بخش آنان متفاوت است. پرستاران بخشهای مختلف با آگاهی در مورد عوامل موثر بر سلامت خواب، کنترل عوامل و دخالت در محیط و مناسب سازی آن، می توانند به سلامت جسمی و روانی بیماران کمک نمایند.
  کلیدواژگان: سلامت خواب، بیماران بستری، موانع خواب موثر
 • فریده مصطفی زاده*، فیروزه اسد زاده صفحه 55
  زمینه و هدف
  انسان موجودی چند بعدی است که بعد معنوی در مرکز این ابعاد قرار داشته و در کسب سلامتی تاثیر بسزایی دارد. معنویت به عنوان مهمترین بعد وجودی انسان و به عنوان یک نیروی قوی در مرکز زندگی وی قرار دارد و با سلامتی، احساس خوب داشتن و بهبودی پیوند خورده است. داشتن سلامت معنوی در عملکرد دانشجویان و پرسنل مامایی و مراقبت از بیماران نقش بسیار مهمی بر عهده دارد. لذا مطالعه فوق با هدف بررسی و تعیین سلامت معنوی دانشجویان مامایی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل انجام شد.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی – تحلیلی جامعه پژوهش را 76 نفر از دانشجویان مامایی ورودی های 88-86 پیوسته و ناپیوسته ورودی 1389 شاغل به تحصیل در دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل در سال 1390 تشکیل می دادند. نمونه گیری به روش سرشماری انجام گرفت و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد سلامت معنوی با نمره دهی سیستم لیکرت استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و تحلیلی در نرم افزار آماری SPSS 14 استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که 73/94 درصد (72 نفر) از دانشجویان مامایی دارای سلامت معنوی در حد متوسط بودند و نتایج آزمون آماری اختلاف آماری معنی داری بین سلامت معنوی و ورودی های مختلف مامایی نشان نداد (05/0p>). میانگین کلی امتیاز سلامت معنوی دانشجویان مامایی (5/1± 65/73) بود، بین مشخصات دموگرافیک دانشجویان و سلامت معنوی دانشجویان نیز اختلاف آماری معنی دار مشاهده نشد (05/0p>).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش سلامت معنوی دانشجویان مامایی در حد متوسط بود که این نتایج اهمیت پرداختن به موضوع معنویت و مراقبت معنوی در بین دانشجویان را نشان می دهد و لازم است برای ارتقا سطح معنویت در دانشجویان مامایی در آموزش دروس مامایی به امر معنویت هم پرداخته شود و در طی تحصیل آموزش مامایی در محتوای دروس تئوری و عملی موضوع معنویت هم گنجانده شود.
  کلیدواژگان: معنویت، سلامت معنوی، دانشجویان مامایی
 • الهام ایمانی، زهرا خادمی*، فاطمه نقی زاده، مهین عسکر نیا صفحه 61
  زمینه و هدف
  تشنج ناشی از تب شایع ترین شکل تشنج در کودکان است و معمولا پیش آگهی خوبی دارد. چون بروز تشنج در اطفال همواره تجربه نگران کننده ای برای والدین است، شناسایی عوامل خطر و برنامه ریزی جهت پیشگیری از عود تشنج بسیار مهم است. هدف از این مطالعه تعیین ویژگی های تشنج ناشی از تب در کودکان بستری در بیمارستان کودکان بندرعباس در سال 1389 می باشد.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی مقطعی و گذشته نگر، پس از بررسی 222 پرونده مربوط به کودکانی که از فروردین تا اسفند 1389 به علت تب تشنج بستری شده بودند انجام گرفت. ابزار مورد استفاده پرسشنامه حاوی مشخصات فردی، خصوصیات و علل ایجاد کننده تشنج بود که با مطالعه پرونده ها توسط پژوهشگر تکمیل گردید. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 14 و آزمون آماری توصیفی و استنباطی انجام گردید.
  یافته ها
  اکثر واحدهای مورد پژوهش پسر (143 نفر) و بیشترین محدوده سنی کودکان 2-1 سال بود. 2/18درصد (40 نفر) از افراد مورد پژوهش سابقه مصرف داروی ضد تشنج را داشتند. بیشترین علت تشنج به ترتیب 9/45 درصد (102نفر) تب با منشا ناشناخته، 8/28 درصد (64 نفر) عفونتهای سیستم تنفسی فوقانی، 6/21 درصد (48 نفر) گاستروآنتریت و 6/3 درصد (8 نفر) عفونتهای ادراری بود. در 3/28 درصد (26 نفر) موارد، تشنج در کمتر از یک ساعت ظاهر شده بود. اکثر تشنج ها (4/69 درصد) در تب بالاتر از 7/38 درجه رخ داده بود و فقط در 3 درصد از افراد تکرار تشنج بدون تب مشاهده شده بود. طول مدت تشنج در بیشتر موارد 1/64 درصد (142 نفر) کمتر از 5 دقیقه و نوع تشنج در بیشتر موارد 1/80 درصد (178 نفر) به صورت تونیک کلونیک ژنرالیزه گزارش شده است.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که بیشترین موارد تشنج به دلیل تب با منشا ناشناخته بود، بنابراین کنترل به موقع و مناسب درجه حرارت کودکان پس از ابتلا به عفونتهای ویروسی و باکتریال می تواند نقش مهمی در کاهش موارد تشنج ناشی از تب و عوارض آن داشته باشد.
  کلیدواژگان: ویژگی، کودکان، علل، تشنج ناشی از تب
|
 • Firouzeh Asadzadeh*, Farideh Mostafazadeh, Saeid Sadeghi Page 9
  Introduction
  Active learning, based on individual needs requires a high level of motivation or interest in trying which is in line with the purposes of education. The role of motivation in learning is so high that seems to matter more than IQ, but not all the students are motivated with one thing. Motivation is a performance with individual differences that sometimes is created in coercion and pressure conditions. This research has been done in this regard.
  Methods
  This research is a descriptive - analytic study of 200 nursing students. Data was collected using a questionnaire with a total of 27 questions that included 15 demographic questions and 12 questions about the intrinsic and extrinsic motivating factors. Of these, 147 questionnaires were returned to the researcher and the results were analyzed using SPSS 11.
  Results
  Results showed that 53.1% (78 persons) of the students were female and 46.9% (69 persons) were male. 13.6% (20persons) were married, 39.5% (58persons) were native and 3.4% (5 persons) were employed. 12.5% (18persons) were from acceptance zone 1, 56.5% (83 persons) from Zone 2 and 31% (46 persons) were from Zone 3. A survey of intrinsic and extrinsic motivating factors effective in choosing the nursing field showed that the most interesting factors were health-related activities (3.90±0.75)and independent work place was the least interesting (2.52±1.06). The results also showed that students entering this filed had more intrinsic motivation. Married students’ motivation was significantly more than the single (p <0.05). Also, students whose parents had postgraduate degrees were significantly more motivated than other students (p <0.05).
  Conclusion
  students’ intrinsic motivation had a better condition than their extrinsic motivation So given the impact of extrinsic motivation in learning, additional measures should be added to the apparent qualities of this field to strengthen the extrinsic motivating factors in choosing this course.
  Keywords: Motivation, Career selection, Nursing Students
 • Esmaeil Mohammad Nejad, Mohammadreza Movaghari Sadat Mahhaleh*, Jamaloddin Begjani, Hadi Seif Page 16
  Introduction
  Considering destructive nature of aggressive patients and failure of current controlling plans of aggression in the emergency department, developing an effective continuous care model in predicting, preventing and nursing care of these patients is a nursing priority. One of the effective measures is using violence Checklist.We aimed to evaluate the effects of nursing care on controlling patients’ violence in emergency unit of psychiatric hospital in Tehran University of Medical Sciences.
  Methods
  In this case - control study, using convenience sampling method, 200 patients admitted to Roozbeh Hospital in 2010 were assigned into two groups of about 100 people each: standardized intervention and control (routine) intervention. A questionnaire including demographic questions and Violence-imposed questions regarding aggressive signs related to 6 domains(1-confusion 2-Irritability and petulance 3- duress and stormy behaviors 4-verbal threat 5-physical threat 6- Attempted assault with objects)was used to collect the data. Nursing staff were educated for the intervention by standard checklist based on patients’ aggression. Data was analyzed with descriptive statistics, analytical tests (Chi-square and Mann-Whitney) and Spearman correlation using SPSS version 11.
  Finding
  Findings showed that outcomes of physical threats control were better in case group compared to control group (P= 0.008). There was no significant relationship between demographic data and scores of both groups and between age and shift and duress and stormy behaviors (0<0.05).
  Conclusion
  Both routine and standardized intervention were effective in controlling aggressive patient but outcomes of physical threats control were better in case group (standardized intervention) compared to control group (routine intervention). Therefore, adding some items of standardized intervention to routine intervention protocol is an effective measure for the prediction and prevention of patients’ violence in emergency wards.
  Keywords: Nursing care, Prevention, Violent patient, Psychiatric emergency
 • Elnaz Asghari*, Hosein Ebrahimi, Vadood Chehreh Barghi, Fatemeh Molaee Page 23
  Background And Objective
  Nowadays, addiction is addressed as one of the most important and challenging issues. Studies show 75% of addicts experience addiction relapse. So recognizing addiction relapse reasons is very important. The aim of this study was determine and compare the socicdemographical factors of people in first and second quitting of drug addiction.
  Methods
  In this descriptive- correlationd study, after calculating sample size according to related studies, 100 full documents of a rehabilitation center of welfare organization were randomly selected with scientific calculator, and analyzed confidentially. The data was analyzed by descriptive and inferential statistics using SPSS V14.
  Results
  The results showed that 63% of the study cases had experienced at least one attempt to quit drug use. In this group the rate of singles (p< 0.014), alcoholics (p<0.000) and smokers (p<0.05) were significantly high. People who have used various drugs had experienced more quitting (p<0.04). The kind of motivation to quit was the reason for relapse.
  Conclusion
  Addiction rehabilitation should be done according to background factors. The study results indicated that among investigated people, intention, marital status, smoking, alcoholism and kind of drugs rank as the most important factors in the relapse of opium addiction. In other words, family is a positive factor but smoking and alcoholism are negative factors in addiction rehabilitation. These findings could help the authorities to control the issue.
  Keywords: Addiction, First quit, Relapse, Sociodemographical Factor
 • Mahnaz Azari*, Manochehr Fasih, Afruz Mardi Page 30
  Background and Objective
  Ectopic pregnancy (EP) is the most common cause of maternal mortality in the first trimester. It seems that early diagnosis and treatment of EP could help and improve the prognosis of fertility rate in the future.This study was conducted to determinethe prevalenceof ectopic pregnancyin Ardabil hospitals in the years2005-2008.
  Methods
  In this retrospective descriptive and cross-sectional study, 29793 pregnancies were recorded in Ardabil between 2005- 2008 and 82 cases of these pregnancies were ectopic.in this study sampling were coallected using concensus method. Data were collected using a researcher-made questionnaire with two parts: demographic questions and questions on risk factors of ectopic pregnancy. The data were analyzed by SPSS 11using descriptive and inferential statistics.
  Results
  Prevalence of EP in Ardabil was found to be (0.3%). Most of the patients (84%) were 30±8.6 years of age. 55 persons (67%), were primipara and 19 persons (23.2%), had a history 1-3 times abortion.The result of research showed that 44 of the patients (67%), had experienced factors effective in EP. From these 33 persons, (56.2), with abdomino-pelvic surgeries such as cesarean, appendectomy, laparoscopy, ovarian cyst and tubectomywere. The most common sign was abdominal pain 58 persons, (%69.2). Only two patients of all were treated by medical method using and the rest were operated. 48 persons (%58.5), with ectopic pregnancy used contracep tives. Most of these women, 20 persons -%24.4, had used OCP (oral contraceptive pill).
  Conclusion
  Given that most of the studied cases have had at least one risk factor for ectopic pregnancy, some preventive methods including Bayer methods (spermicides, condoms and diaphragms) andalso promoting normal delivery rather than cesarean section should be considered.
  Keywords: Ectopic pregnancy, Prevalence, Risk factors
 • Esmaeil Mohammad Nejad*, Syyedeh Roghayyeh Ehsani, Hojjat Rahmani, Ghasem Abootalebi, Simin Ranjbaran, Jeiran Zebardast Page 36
  Introduction
  Hepatitis B virus is the cause of acute and chronic hepatitis, cirrhosis and hepatocellular carcinoma. That is considered as one of the most common viral infections. One of the groups at risk is nursing in emergency wards. Measuring of the Hepatitis B virus antibody in these groups can be effective for the prevention and treatment in critical situation. The purpose of this study is evaluating the level of safety against hepatitis B among nursing staff.
  Methods
  In this analytic- descriptive study conducted among 283 nurses of Imam Khomeini Hospital Complex in Tehran in 2010-11, hepatitis B antibody titer was evaluated with ELISA method (Enzyme-linked immunosorbent assay). Antibody titers were considered at three levels: inappropriate level (less than 10MIu/ML), protectione level (equal or more than10MIu/ML and less than 100 MIu/ML) and good level (more than 100 MIu / ML). The data were analyzed using SPSS 14. P value <0.05 was considered significant.
  Results
  In survey of 283 subjects, mean age was 36±7.1 years, 77.3 percent (219 persons) were female, 96.12 percent (271 persons) had bachelor and 84.81 percent (240 persons) were non-smoker. 17. 13 percent (42 persons) had inappropriate Ab level, 37.1 percent (105 persons) had protective and 45.58(129 persons) had good level. There was a significant relationship between age and smoking status with antibody titers (P=0.03).
  Conclusions
  Those with incomplete vaccination course and with titers less than 10MIu/ML (inappropriate level) were considered among vulnerable groups against hepatitis B. Therefor its important to identify sensitive and susceptible people and Vaccinating & them to prevent from disease more over there must be enough education about effective facors in ontibody level in susceptible persons.
  Keywords: Nurse, Anti- HBV Antibody, Hepatitis, Vaccination
 • Najmeh Gholamhoseininejad, Sakineh Sabzevari*, Abbas, Abbaszade, Fatemeh Hosseinnakhaiee Page 44
  Background
  sleep is one of the most important physical needs. Hospitalized patients often complain of sleep disturbance; their sleep not being refreshing or restorative. Many factors effect on sleep health in hospitalized patients. Being aware of these factors can be very effective on planning and providing nursing care.
  Aim
  The purpose of this study was to study the effective factors on sleep health in hospitalized patients in wards.
  Material and Method
  This was a descriptive study done in 2009 in Rafsanjan. Through Quota sampling method, 370 patients in CCU, medical and surgical wards were selected. A questionnaire with 58 questions was used to collect data by interview. The data was analyzed using spss 16.
  Result
  The results showed that sleeping in hospital beds in 293 people- %79.2, and the changes in bed (pillow, mattress, coverlet, …) were the greatest environment factors, pain was the greatest physical factor, 182 people- % 57.3 felt worried about not being able to perform the everyday roles (parental, marital, …), 269 people- % 70, was the greatest mental factor, talking with others, 64 people - % 27.3, the greatest before sleep habit and awakening the patients for nursing care, 57 people- % 15.4, was reported as the greatest care factor.
  Conclusion
  Patients hospitalized in the hospital do not have a good quality sleep. Nurses in difference wards with the knowledge about effective factors on sleep health in hospitalized patients will be able to help improve the physical and mental health of the patients.
  Keywords: Sleep Health, Hospitalized Patients, Effective Factors
 • Farideh Mostafazadeh*, Firozeh Asadzadeh Page 55
  Introduction
  Human being is a multidimensional creature, with the spiritual dimension as the central dimension which is effective in achieving health and feeling of satisfaction. Studies have shown having spiritual health has an important role in student performance, midwifery staff and patient care. The aim of this study was to determine the spiritual health of midwifery students in Ardabil faculty of nursing and midwifery.
  Methods
  In this descriptive analytical study, the study population was 76 midwifery students studying in Ardabil faculty of nursing and midwifery who entered university in the years 2007-2009 and 2010. Sampling was done using Census method and for data collection standard Questionnaire of spiritual health with Likert scoring system was used. SPSS software and descriptive statistics were used for data analysis.
  Results
  Findings showed that %94 (72persons) of midwifery students had moderate Spiritual health and the test results did not show any significant difference between spiritual health in midwifery students who entered the university in different years.
  Discussion
  The Findings showed that spiritual health of Midwifery students was in moderate Level. The results of this study indicate the importance of spirituality among the students therefore, considering the spiritual education in midwifery course seems necessary.
  Keywords: Spirituality, Spiritual health, midwifery students
 • Elhamimani, Zahra Khademi*, Fatemeh Naghizadeh, Mahin Askarnia Page 61
  Introduction
  Seizure caused by fever is the most common form of convulsion in children and usually has a good prognosis. Because Incidence of convulsion in children is a worrying experience for parents, identifying risk factors and planning for the prevention of seizure recurrence is very important. The purpose of this study was to determine the characteristics of febrile convulsion in children admitted to Pediatric Hospital of Bandar Abbas in 2010.
  Methods
  This retrospective cross-sectional study was performed on 222 children hospitalized for febrile convulsion from March to February 2010. The instrument was a questionnaire containing demographic data and causes and characteristics of seizures completed from patients records. Data analysis was performed using SPSS 16, chi square and ANOVA.
  Results
  Findings showed that most of the children were male (143) and in the age range of 1-2 years. 18.2 percent (40 cases) had history of using anti convulsion drugs. Most of febrileconvulsion (45.9 percent, 102 cases) was caused by fever of unknown origin. The other causes included: upper respiratory infections (28.8 percent, 64 cases), gastroenteritis (21.6 percent, 48 cases), and urinary tract infections (3.6 percent, 8 cases). In 28.3% of cases seizure took place in less than one hour from the beginning of fever. Most of convulsions (69.4%) occurred in temperature more than 38.7 0C. Only in 3% of samples, convulsion occurence was without fever. Seizure duration in most cases (64.1percent, 142cases) was reported to be less than 5 minutes. Types of seizures in most cases, (80.1 percent, 178 cases) were reported as generalized tonic colonic.
  Conclusion
  In this study, most cases of seizure occurred with fever of unknown origin. Therefore timely and appropriate temperature control in children after viral and bacterial infections can have an important role in reducing the incidence of febrile convulsion and its complications.
  Keywords: Characteristics, Children, Etiology, Febrile convulsion