فهرست مطالب

دانشور پزشکی - پیاپی 100 (شهریور 1391)
 • پیاپی 100 (شهریور 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/06/11
 • تعداد عناوین: 9
|
 • اشرف پیراسته، علی دواتی، زهرا جوهری، لاله محمدی صفحات 1-10
  مقدمه و هدف
  امروزه، اهمیت فعالیت فیزیکی به عنوان رفتار ارتقاءدهنده سلامت به خوبی نشان داده شده است. این مطالعه با هدف تعیین پیش بینی کنندگی سازه های الگوی بین نظریه ای در اتخاذ رفتارهای منظم فعالیت فیزیکی دانشجویان پزشکی انجام شده است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع مقطعی بوده و کلیه دانشجویان پزشکی دانشگاه شاهد در سال 1390به تعداد 307 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه ای شامل سئوالات دموگرافیک، سئوالات فعالیت فیزیکی هفتگی و سئوالات فواید و منافع انجام فعالیت فیزیکی بوده است. این مقیاس براساس الگوی بین نظریه ای طراحی شده و دارای روایی و پایایی لازم می باشد. داده های جمع آوری شده با نرم افزار spss نسخه 16 تجزیه و تحلیل گردید.
  نتایج
  میانگین سنی افراد شرکت کننده 28/22 سال با انحراف معیار 6/2، و 4/69 درصد آنها زن بودند. میانگین انجام فعالیت فیزیکی هفتگی در کل دانشجویان 17/175 دقیقه با انحراف معیار 04/172 بوده و این مقدار در پسرها، اندکی از دخترها بیشتر بود. برآورد آنالیز رگرسیون بدین معناست که هر نمره افزایش در نمره کل فواید انجام فعالیت فیزیکی به طور تقریبی، 7 نمره به نمره کل انجام فعالیت فیزیکی اضافه می کند؛ همچنین هر نمره افزایش در نمره کل موانع انجام فعالیت فیزیکی به طور تقریبی، 12 نمره از نمره کل انجام فعالیت فیزیکی می کاهد.
  نتیجه گیری
  به کارگیری سازه های الگوی بین نظریه ای به سیاست گزاران کمک می کند که به منظور افزایش فعالیت فیزیکی در میان دانشجویان باید مداخلاتی بر اساس این الگوها اعمال کرد.
  کلیدواژگان: فعالیت فیزیکی، منافع، موانع، الگوی بین نظریه ای، دانشجویان پزشکی
 • مهناز صارمی، رضا خانی جزنی، امیر کاوسی، تارا رضاپور صفحات 11-20
  مقدمه و هدف
  ابزارآلات دستی غیرقدرتی، از پرکاربردترین وسایلی هستند که در بسیاری از مشاغل به کارمی روند؛ اهمیت درنظرگرفتن اصول ارگونومی در طراحی، ارزیابی و انتخاب این ابزارآلات، نیاز به تهیه یک ابزار سنجش را توجیه می کند؛ بنابراین مطالعه حاضر به منظور طراحی ابزاری مناسب جهت ارزیابی ارگونومیکی ابزارآلات دستی غیرقدرتی و نیز سنجش اعتبار آن انجام شد.
  مواد و روش ها
  پس از مطالعه منابع و بررسی مطالعات پیشین و مدل های مختلف کاربرد پذیری، پرسش نامه اولیه ای مشتمل بر 34 پرسش طراحی شد و مورد ارزیابی روایی قرارگرفت. برای تعیین پایایی پرسش نامه طراحی شده، چهار ابزار دستی غیرقدرتی و پرکاربرد دندان پزشکی انتخاب و از 30 دانشجوی دندان پزشکی، نظرسنجی به عمل آمد.
  نتایج
  پس از تایید روایی صوری و محتوایی، پایایی درونی با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ که برای سرنگ آسپیره، سرنگ معمولی، پنس معمولی و پنس دندانه دار به ترتیب 85/0، 92/0، 94/0 و 94/0 به دست آمد، مورد تایید قرارگرفت؛ درنهایت پرسش نامه «ارزیابی ارگونومیکی ابزار دستی غیرقدرتی» پس از ویرایش نهایی با 20 پرسش و در سه بعد «کاربردپذیری، ایمنی و ویژگی های فیزیکی» تدوین شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به تعداد کم پرسش ها و سادگی جملات و نیز با استناد به نتایج حاصل در تایید روایی و پایایی، پرسش نامه مزبور را می توان به عنوان ابزاری مناسب برای ارزیابی ابزار دستی غیر قدرتی دندان پزشکی معرفی کرد. پیشنهادمی شود اعتبار پرسش نامه در تحقیق های بعدی با استفاده از سایر ابزار آلات دستی غیرقدرتی در حرفه دندان پزشکی یا سایر مشاغل مورد آزمون قرارگیرد.
  کلیدواژگان: ابزار دستی غیرقدرتی، ارگونومی، پرسش نامه، کاربردپذیری، دندان پزشکی
 • نوشین داودی، محمد مهدی عطارپور یزدی، اعظم همتی، حسین سلطانی نژاد صفحات 21-28
  مقدمه و هدف
  افزایش کاربردهای درمانی برای اینترفرون گامای انسانی نوترکیب (hrIFNg) که یک سایتوکین پیش التهابی ضدویروسی است، موجب گسترش روش های بهینه سازی تولید آن شده است؛ در این مطالعه، تولید این گلیکوپروتئین در سیستم یوکاریوتی تک سلولی Leishmania tarentolae که از مارمولک tarentolae annularis به دست می آید، برای بیان ژن هترولوگ مورد بررسی قرارگرفته است.
  مواد و روش ها
  به منظور تکثیر cDNA ژن IFNg از روش RT-PCR روی سلول های تک هسته ای خون محیطی تحریک شده با فیتوهماگلوتینین یک فرد ایرانی سالم استفاده شد و به منظور بیان پروتئین hrIFNg، cDNA تکثیرشده در دو کاست بیانی کلون شد. به نحوی که هر کاست بیانی دارای یک کپی از ژن hIFNg بود؛ این کاست های بیانی با روش الکتروپوریشن در جایگاه ژن RNA ریبوزومی (ssu) L. tarentolae وارد شدند. پس از ترانسفورم، کلون های ترانسفورم شده در حضور آنتی بیوتیک های اختصاصی انتخاب شدند.
  نتایج
  سازه های مورد نیاز بیان اینترفرون گامای انسانی در سلول های L. tarentolae تهیه و به داخل سلول انگل وارد شد و کارایی سازه ها، با تکنیک وسترن بلات تاییدشد.
  نتیجه گیری
  تاکنون انواع مختلفی از سلو ل های پروکاریوتی و یوکاریوتی به عنوان سیستم های بیانی در تولید پروتئین های نوترکیب استفاده شده اند ولی به دلیل ویژگی هایی، اغلب در بیان این گلیکوپروتیین ناموفق بوده اند. سیستم به کار رفته در این مطالعه از خصوصیاتی ویژه ازقبیل سرعت رشد بالا، شرایط کشت ارزان و گلیکوزیلاسیون مناسب گلیکوپروتیین ها بهره مند است که می تواند برای تولید پروتئین نوترکیب به کاررود.
  کلیدواژگان: اینترفرون گامای انسانی نوترکیب، جایگاه ریبوزومی (ssu)، لیشمانیا تارنتولی
 • حمید اراضی، احمد قیاسی، کاکو حسینی، حسین محمد امین پور صفحات 29-36
  مقدمه و هدف
  تمرین های استقامتی یا مصرف اسیدهای چرب امگا-3 آثاری مفید بر دستگاه قلبی عروقی دارند؛ اما به نظر می رسد استفاده هم زمان آنها فواید بیشتری داشته باشد. پژوهش حاضر، اثر چهار هفته مکمل یاری اسیدهای چرب امگا-3 و تمرین استقامتی را بر لیپیدهای خون و عملکرد استقامتی مردان جوان بررسی کرد.
  مواد و روش ها
  40 مرد جوان غیرورزشکار دارای اضافه وزن، تری گلیسرید و کلسترول بالا به طور تصادفی به گروه های «امگا-3»، «تمرین استقامتی»، «امگا-3 و تمرین استقامتی» و گروه «کنترل» تقسیم شدند و در یک آزمون چهار هفته ای شرکت کردند. گروه های مکمل، روزانه یک عدد کپسول امگا-3 مصرف می کردند. گروه های تمرین، سه جلسه در هفته تمرین می کردند به طوری که در هفته اول، شدت فعالیت 65 درصد ضربان قلب بیشینه و مدت آن 20 دقیقه بود، و هر هفته، شدت فعالیت 5 درصد و مدت آن 4 دقیقه افزایش می یافت. نمونه های خونی پیش و پس از دوره آزمون، جمع آوری و غلظت تری گلیسرید، کلسترول، HDL و LDL اندازه گیری شد. عملکرد استقامتی آزمودنی ها با آزمون بروس ارزیابی شد.
  نتایج
  در گروه های «تمرین استقامتی» و «امگا-3 و تمرین استقامتی» غلظت تری گلیسرید و کلسترول کاهش و حداکثر اکسیژن مصرفی، افزایشی معنی دار نشان دادند. غلظت HDL گروه های «امگا-3»، «تمرین استقامتی» و «امگا-3 و تمرین استقامتی» افزایش معنی دار و غلظت LDL گروه «امگا-3 و تمرین استقامتی»، کاهشی معنی دار داشت.
  نتیجه گیری
  استفاده تنها یا هم زمان تمرین های استقامتی و اسیدهای چرب امگا-3، موجب بهبود وضعیت چربی های خون و عملکرد استقامتی می شوند؛ ولی به ظاهر، مصرف امگا-3 همراه با تمرین های استقامتی می تواند، بر این متغیرها به طور مطلوب تر تاثیربگذارد.
  کلیدواژگان: اسیدهای چرب امگا، 3، تمرین استقامتی، لیپیدهای خون، عملکرد استقامتی
 • رحیم احمدی، وحید عسگری صفحات 37-48
  مقدمه و هدف
  اختلال های تیروئید شایع ترین اختلال های بالینی هستند. این پژوهش به بررسی مشخصات فردی، علایم بالینی و سابقه رژیم غذایی در مبتلایان به کم کاری یا پرکاری تیروئید در همدان، پرداخته است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه گذشته نگر مقطعی به بررسی شاخص های مورد نظر پژوهش، طی سال های 1382 تا 1386 در همدان پرداخته و جامعه آماری، شامل همه مبتلایان به کم کاری یا پرکاری تیروئید در همدان بوده که به مراکز درمانی مراجعه کرده، پرونده تشکیل داده بودند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه و مصاحبه بود. در بررسی آماری، آزمون «مربع کای» و «تی تست» استفاده شد.
  یافته ها
  از 1080 نمونه، 63 درصد و 37 درصد به ترتیب دارای کم کاری و پرکاری تیروئید بودند. فراوانی گروه های خونی در مبتلایان در مقایسه با جمعیت نرمال، تفاوتی معنادار نداشت. تعداد مبتلایان در جنس مونث بیشتر از مذکر بود (001/0p<). سابقه ازدواج فامیلی به ترتیب در 5/38 درصد و 39/18 درصد از والدین مبتلایان به پرکاری و کم کاری تیروئید و سابقه تنش های روانی در 25/41 درصد مبتلایان به پرکاری و 3/60 درصد مبتلایان به کم کاری تیروئید و سابقه رخداد آزاردهنده در 5/45 درصد مبتلایان به پرکاری و 4/64 درصد از مبتلایان به کم کاری تیروئید مشاهده شد. میانگین مصرف گوشت و غلات در مبتلایان، نسبت به میانگین استاندارد حداقل مصرف مورد نیاز، کمتر بود (01/0p<).
  نتیجه گیری
  بروز کم کاری یا پرکاری تیروئید در زنان، شایع تر بوده، زمینه های ژنتیکی و تاریخچه خانوادگی و به طور خاص سابقه تنش های روانی از مهم ترین علل مرتبط با کم کاری یا پرکاری تیروئید بوده است.
  کلیدواژگان: کم کاری تیروئید، پرکاری تیروئید، مشخصات فردی، علایم بالینی شایع، سابقه رژیم غذایی، همدان
 • نادر شوندی، رضا افشار، ابوالفضل سمیعی، رحمان شیخ حسینی صفحات 49-56
  مقدمه و هدف
  هدف از این تحقیق، بررسی اثر یک جلسه تمرین شدید کاراته بر برخی شاخص های آسیب عضلانی و عملکرد کلیه در کاراته کارهاست.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق مقطعی با طرح پیش آزمون-پس آزمون، 10 نفر کاراته کار نخبه مرد به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و در یک جلسه تمرینی 2 ساعته شرکت کردند. نمونه خون و ادرار آزمودنی ها پیش از تمرین، 1 ساعت بعد از تمرین و نمونه ادراری 6 ساعت بعد از تمرین گرفته شد. مقادیر کراتین کیناز ولاکتات دهیدروژناز و کراتینین به روش های آزمایشگاهی محاسبه شدند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی، آزمون اندازه گیری تکرارشونده، آزمون t همبسته و آزمون ویلکاگسون و در سطح اطمینان 95 درصد انجام شد ((P<0.05.
  یافته ها
  بین مقادیر کراتین کیناز ولاکتات دهیدروژناز ادرار بین سه زمان اندازه گیری، اختلافی معنی دار وجودداشت. میان مقادیر کراتین کیناز ولاکتات دهیدروژناز و کراتینین خون و ادرار پیش و بعد از تمرین، اختلافی معنی دار وجودداشت و همچنین، میان مقادیر کراتین کیناز ولاکتات دهیدروژناز و کراتینین ادرار در فاصله 1 ساعت بعد از تمرین و 6 ساعت بعد از تمرین اختلافی معنی دار مشاهده شد ((P<0.05.
  نتیجه گیری
  به نظرمی رسد که یک جلسه تمرین شدید کاراته سبب افزایش برخی شاخص های آسیب عضلانی بدون کاهش در عملکرد کلیوی شده، ولی این مقادیر، 6 ساعت بعد از تمرین به حالت اولیه بازگشته است.
  کلیدواژگان: ورزش های رزمی، کراتین کیناز، لاکتات دهیدروژناز، کراتینین
 • زهرا حجتی بناب، الهامه نیکخواه * صفحات 57-66
  مقدمه و هدف

  «آویشن، شیرین بیان و سنا» کاربردی گسترده در طب سنتی آذربایجان شرقی دارند. ترکیب های موثر که توسط عصاره متانولی از این گیاهان استخراج می شوند، می تواند عاملی برای فعالیت های زیستی این گیاهان و کاربردهای درمانی آنها باشد. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی فعالیت های آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی عصاره متانولی گیاهان مورد نظر بود.

  مواد و روش ها

  عصاره متانولی گیاهان مورد بررسی به روش خیساندن پودر خشک آنها و سپس تبخیر حلال به وسیله روتاری اواپوریتور به دست آمد. برای آزمایش آنتی اکسیدانی، از روش اتواکسیداسیون پیروگالول استفاده شد؛ سنجش فعالیت های ضدباکتریایی نیز توسط روش انتشار دیسک در برابر سه میکروارگانیسم روده ای خانواده انتروباکتریاسه انجام یافت. میزان حداقل غلظت بازدارنده رشد باکتری (MIC) و حداقل غلظت کشنده باکتری (MBC) نیز محاسبه شد.

  نتایج

  میزان فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی آویشن، به دوز وابسته است؛ گیاه سنا نیز به میزان کمی، خاصیت آنتی اکسیدانی از خود نشان داد؛ اما فعالیت آنتی اکسیدانی خاصی در عصاره شیرین بیان مشاهده نشد؛ درخصوص خواص ضدباکتریایی نیز هر سه باکتری به عصاره متانولی، حساس بوده، قطر مهاری به طور متوسط از 4 تا 15 میلی متر نشان دادند.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده، «آویشن» دارای خاصیت آنتی اکسیدانی قوی تر و همچنین خواص ضدباکتریایی بیشتری نسبت به دو گیاه دیگر است. درکل، نتایج متفاوت حاصل درخصوص هر گیاه به مواد تاثیرگذار موجود در عصاره متانولی هر گیاه و مقادیر آن بستگی دارد که آن نیز وابسته به عواملی نظیر جنس، خانواده گیاه و روش عصاره گیری است.

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، ضدباکتریایی، عصاره متانولی، آویشن، سنا، شیرین بیان
 • اکرم آهنگرپور، اشرف امیرزرگر، علی اکبر عروجن، حمیده بختیاری زاده، ام البنین نیک رفتار صفحات 67-74
  مقدمه و هدف
  هویج (Daucus carota) سرشار از بتاکاروتن و دارای خواص آنتی اکسیدانی است. گزارش شده که هویج روی دستگاه تولید مثل زن، تاثیرهای استروژنی و هورمونی می گذارد. درخصوص اثر این گیاه، روی انقباض های رحمی، تحقیق تجربی انجام نشده است؛ بنابراین تصمیم گرفته شد اثر عصاره آبی هویج بر انقباض های رحم جدا شده موش صحرایی بررسی شود.
  مواد و روش ها
  در مطالعه تجربی حاضر 32 سر موش صحرایی از نژاد ویستار (300-200گرم)، در چهار گروه قرارگرفتند؛ پس از ایجاد انقباض به وسیله پتاسیم کلراید و اکسی توسین و انکوبه کردن با پروپرانولول و نالوکسان، اثر غلظت های مختلف عصاره بررسی شد. بعد از لاپاراتومی، قطعات 5/1 سانتی متری رحم جداشده در حمام بافت محتوی ml10 دیژالون (c°29) قرارداده شدند؛ سپس توسط پتاسیم کلراید mM60 و اکسی توسین mU/ml10 قطعات رحم منقبض شده، پس از آن عصاره آبی هویج در غلظت های (1/0تا8/0mg/ml) در حضور دو ماده بالا به حمام بافت افزوده شد. در این بررسی، بافت های رحم به وسیله پروپرانولول Mμ1 و نالوکسان Mμ1 به صورت جداگانه انکوبه و نقش گیرنده های بتاآدنورسپتورها و اوپیوئیدی ارزیابی شدند.
  نتایج
  غلظت های عصاره به صورت تجمعی و وابسته به دوز، انقباض های ناشی از پتاسیم کلراید (05/0p<) و اکسی توسین (001/0p<) را کاهش داد؛ همچنین پروپرانولول و نالوکسان در اثر عصاره نقشی نداشتند.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه پیشنهادمی دهد که به احتمال، اثر ضدانقباضی عصاره آبی هویج از طریق مسدودکردن کانال های کلسیمی وابسته به ولتاژ صورت گرفته است؛ اگرچه رسپتورهای بتاآدرنرژیک و اپیوئیدی در این اثر، نقشی را از خود نشان ندادند.
  کلیدواژگان: هویج، پتاسیم کلراید، اکسی توسین، انقباض رحمی
 • الهه طالبی گرکانی، علیرضا صفرزاده صفحات 75-82
  مقدمه و هدف
  واسپین (سرپین مشتق از بافت چربی احشایی) آدیپوکینی است که با پتانسیل افزایش حساسیت انسولینی شناسایی شد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر شدت و حجم تمرین مقاومتی بر غلظت سرمی واسپین و شاخص مقاومت به انسولین است.
  مواد و روش ها
  32 سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار با میانگین وزن 24 ± 287 گرم به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند: 1) کنترل؛ 2) تمرین با شدت پایین؛ 3) تمرین با شدت متوسط و 4) تمرین با حجم بالا در شدت متوسط. تمرین مقاومتی شامل بالارفتن از نردبان با وزنه های متصل به دم حیوانات بود. پس از چهار هفته تمرین مقاومتی، غلظت سرمی گلوکز، انسولین، واسپین اندازه گیری و شاخص مقاومت به انسولین (HOMA-IR) محاسبه شد.
  نتایج
  غلظت سرمی واسپین در گروه های تمرینی در مقایسه با گروه کنترل پایین تر بود. گروه های تمرینی غلظت سرمی انسولین و شاخص مقاومت به انسولین پایین تری نسبت به گروه کنترل داشتند. پایین ترین غلظت سرمی انسولین و شاخص مقاومت به انسولین در گروه تمرین با حجم بالا در شدت متوسط مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  این پژوهش نشان داد که تمرین مقاومتی به کاهش غلظت سرمی انسولین و واسپین همراه با کاهش شاخص مقاومت به انسولین منجرمی شود. حجم تمرین مقاومتی از عوامل موثر بر بهبود حساسیت انسولینی است.
  کلیدواژگان: شدت تمرین، حجم تمرین، تمرین مقاومتی، واسپین، مقاومت به انسولین
|
 • Ashraf Pirasteh, Ali Davati, Zahra Jouhari, Laleh Mohamadi Pages 1-10
  Background And Objective
  Nowadays، the importance of physical activity as a health promoting behavior has been well documented. The purpose of this study was prediction of transtheorical model (TTM) ’s constructs on regular physical activity among medical students.
  Materials And Methods
  This study was a descriptive-analytic research that carried out on 307 medical students at Shahed University using census method in 2011. The instruments of data collection were demographic and standard scale of seven-day physical activity recall (PAR)، and benefits scale & barriers scale. The TTM guided instrument development. Collected data was analyzed using SPSS version 16.
  Results
  The findings of descriptive statistics showed that mean age of students was 22. 28 years (SD = 2. 6) and 69. 4% of participants were women. Mean of weekly physical activity in all of the students was 175. 17 minutes، SD: 172. 04، but in men a little more than women. The finding of analytic statistics showed that regression analysis predict that if 1 score increase to total scores of benefits caused 7 scores in addition to total scores of physical activity and 1 score increase to total scores of barriers caused 12 scores decrease to total scores of physical activity.
  Conclusion
  Those findings and using TTM constructs will help practitioners for intervention and to improve the physical activity among university students.
  Keywords: Benefits, Barriers, Physical activity, Transtheorical model, Medical students
 • Mahnaz Saremi, Reza Khani Jazani, Amir Kavousi, Tara Rezapour Pages 11-20
  Background And Objective
  Non-powered hand tools are frequently used in many trades and industries. The importance of paying attention to ergonomic design، evaluation and selection of hand tools، justify the necessity of creating an appropriate evaluating tool. The aim of the present study was to desing such a questionnaire as well as to validate it.
  Materials And Methods
  Based on the literature، previous studies and diverse usability models، a primary questionnaire was written with 34 items to which the validation process was applied. In order to determine the reliability of the questionnaire، four commonly used non-owered dental hand tools was evaluated by 30 dental students.
  Results
  After confirming face and content validity،the instrument yields good internal reliability by Cronbach''s alpha coefficient equal to 0. 85، 0. 92 0. 94 and 0. 94 for aspiration syringe، usual syringe، usual forceps and notched forceps،respectively. Finally، the «ergonomic evaluation of non-powered hand tools questionnaire» consists 20 items in a 3-factor structure including usability، safety and physical interaction.
  Conclusion
  The proposed questionnaire is quite brief and written in a clear and common language. Our results confirmed its applicability for dental non-powered hand tools. However، it is preferable to conduct furthere researches in order to evaluate its validity in other occupations and other non-powered hand tools.
  Keywords: Non, powered hand tools, Ergonomics, Questionnaire, Usability, Dentistry
 • Noushin Davoudi, Mohammad Mehdi Attarpour Yazdi, Azam Hemmati, Hossein Soltaninejad Pages 21-28
  Background And Objective
  The aim of the present study was to express recombinant human interferon-gamma in Leishmania tarentolae. The Leishmania expression system represents the combination of easy handling known from bacterial expression systems with the potential of a eukaryotic protein expression, folding and modification system. The trypanosomatid protozoan host Leishmania tarentolae was isolated from lizard and is not pathogenic to mammals.
  Materials And Methods
  In this study, two constructs were developed for expression of recombinant human interferon-gamma (hrIFNg) in L. tarentolae. Each one of constructs carries an antibiotic resistant gene such as Hygromycin and Nourseothericin. For high level expression of the human interferon-gamma, developed DNA cassette that contains interferon-gamma (IFNg) cDNA was designed to integrate into a genomic small subunit rRNA locus of L. tarentolae by homologous recombination.
  Results
  The integration of the expression cassette into the ssu locus was confirmed by diagnostic PCR of the genomic DNA of transgenic strain.
  Conclusion
  Although it has been shown that E. coli might be considered as a suitable host with a relatively high level of expression and lack of posttranslational modifications and the need for refolding stages are still big challenges. In contrast, L. tarentolae is eukaryotic gene expression machinery, which includes full glycosylation and disulfide bond formation, and thus represents a potential advantage over other expression systems. These facts confirm that the gene expression system using Leishmania parasites combines many of the advantages of both prokaryotic and eukaryotic expression systems.
  Keywords: hrIFNg, ssu locus, L. tarentolae
 • Hamid Arazi, Ahmad Ghiasi, Kako Hosseini, Hossein Mohamadaminpoor Pages 29-36
  Background And Objective
  Although endurance training or omega-3 fatty acids consumption have beneficial effects on cardiovascular system، but it seems that their simultaneous use have more benefits. This study investigated the effect of 4-week omega-3 fatty acids supplementation and endurance training on blood lipids and endurance performance of young men.
  Materials And Methods
  Forty untrained overweight young men with high cholesterol and triglyceride were randomly divided into «omega-3»، «endurance training»، «omega-3 and endurance training» and «control» groups and participated in a 4-week test. Supplement groups consumed an omega-3 capsules per day. Training groups trained 3 sessions per week and with 65% maximal heart rate for 20 minutes in the first week. Exercise intensity and duration were increased 5 percent and 4 minutes respectively every week. Blood samples were collected before and after the test period and triglyceride، cholesterol، HDL and LDL concentrations were measured. Endurance performance of Subjects was assessed by the Bruce test.
  Results
  In the «endurance training» and «omega-3 and endurance training» groups، triglyceride and cholesterol concentrations significantly decreased and maximal oxygen consumption increased. HDL concentrations of «omega-3»، «endurance training» and «omega-3 and endurance training» groups significantly increased and LDL concentration of «omega-3 and endurance training» group had a significant decrease.
  Conclusion
  Endurance training or omega-3 fatty acids consumption improve blood lipids and endurance performance and combined effects of omega-3 consumption and endurance training has apparently the most favorable effect on these variables.
  Keywords: Omega, 3 fatty acids, Endurance training, Blood lipids, Endurance performance
 • Rahim Ahmadi, Vahid Asgary Pages 37-48
  Background And Objective
  Thyroid disorders، particularly hypothyroidism or hyperthyroidism، are among the common clinical disorders occurring in most communities. The main aim of this study was to determine the individual characteristics، common clinical signs and diet history in patients with hypo- or hyperthyroidism in different areas in Hamedan
  Materials And Methods
  This study was a cross sectional retrospective study، which was conducted to investigate individual characteristics، common clinical signs and diet history in patients with hypo- or hyperthyroidism during 2003-2007 in Hamedan province. Statistical population in our study comprised patients with hypo- or hyperthyroidism referring to hospitals or care centers in different areas in Hamedan province during 2003-2007، and was documentary profiled. Individual questionnaire، clinical signs questionnaire، food frequency questionnaire and face to face interview were used to collect the data. The data was analyzed using t- or Chi-square tests to determine the association between variables and hypo- or hyperthyroidism in patients and to compare study subgroups.
  Results
  The results showed that out of 1080 patients whom we studied، 63% were hypothyroid and 37% were hyperthyroid. The distribution of ABO blood group phenotype in hypo- or hyperthyroid patients was comparable to its normal distribution in the area. The frequency of hyperthyroidism or hypothyroidism was higher in females than males (p<0. 001). History of familial marriage was observed in 38. 5% or 18. 39% of parents of hyperthyroid or hypothyroid patients، respectively. History of psychological problems was common in 41. 25% of hyperthyroid and in 60. 3% of hypothyroid patients and a history of negative life events was observed in 45. 5% of hyperthyroid and in 64. 4% of hypothyroid patients. There was lower consumption of meat and cereal food groups in patients than standard recommended orders (p<0. 01).
  Conclusion
  Occurrence of hyperthyroidism or hypothyroidism was more common in females than males. Genetic background، familial history، and psychological problems were among the important causes associated with hypo- or hyperthyroidism in patients in Hamedan.
  Keywords: Hypothyroidism, Hyperthyroidism, Individual characteristics, Common clinical signs, Diet history, Hamedan
 • Nader Shavandi, Reza Afshar, Abolfazl Samiei, Rahman Sheikh Hoseini Pages 49-56
  Objective
  Aim of this investigation was to study the effect of one-session karate training on muscle and renal damage markers in karate athletes.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study with pre- and post-test design، 10 elite volunteer male athletes were selected and participated in one-session training (2 hours). Urine and blood samples were collected before training and one hour after training and urine samples was collected 6 hours after training، too. Urinary and plasma creatinine، LDH and CK values were measured through laboratory methods. Data was analyzed using descriptive statistics، repeated measures، paired sample t test and Wilcoxon with 95% of confidence level.
  Results
  There were significant differences between urinary values of creatinine، LDH and CK in the three sampling phases (p<0. 05 There were also significant differences between the mean urinary and blood values of creatinine، LDH and CK within pre-exercise and 1 hour post-exercise values and urinary values of creatinine، LDH and CK within 1 hour post-exercise value and 6 hours post-exercise، too (p<0. 05).
  Conclusion
  It seems that a session of intensive karate training can increase muscular damage and renal function markers but these values decreased to initial measures 6 hours after training.
  Keywords: Martial arts, Creatine kinase, Lactate dehydrogenase, Creatinine
 • Zahra Hojjati Bonab, Elhameh Nikkhah Pages 57-66
  Background And Objective

  Thymus vulgar، Cassia angustifolia and Glycyrrhiza glabra are widely used in the East Azerbaijan folk medicine. Effective compounds present in these plants could be candidates for some of their biological activities and therefore for their therapeutic uses. In this study، methanolic extract of these plants was used to detect their antioxidant and antimicrobial activity.

  Materials And Methods

  Methanolic extract of the dried powder was obtained by maceration method. Then، the solvent was removed by rotary evaporator. As antioxidant activity test، superoxide anion radical scavenging level was measured by a pyrogallol auto-oxidation system. The antibacterial activity of methanolic extract of these plants was tested by disc diffusion method against 3 enteric microorganisms. The minimal inhibitory concentrations (MIC) and the minimum bactericidal concentration (MBC) of methanolic extracts were also determined.

  Results

  The antioxidant activity of methanolic extract of Thymus was dose-dependent; The Cassia also showed antioxidant properties in small quantities، but no specific antioxidant activity of Glycyrrhiza extract was observed. The three microorganisms were sensitive to the methanolic extract of these plants and showed 4 to 15 mm zone of inhibition.

  Conclusion

  Thyme has both stronger antioxidant and antibacterial activities than the other two plants. Generally، different results obtained for each plant depend on several factors such as amount of active ingredients contained in each plant and it also depends on genus and the family of plants، type of solvent and extraction method.

  Keywords: Antioxidant, Antibacterial, Methanolic extract, Thyme, Senna, Licorice
 • Akram Ahangarpour, Ashraf Amirzargar, Ali Akbar Oroojan, Hamideh Bakhtiyarizadeh, Ommolbanin Nikraftar Pages 67-74
  Background And Objective
  Daucus carota has antioxidant effect and a high content of beta carotene. It has been reported that Daucus carota has estrogenic and hormonal effects on female reproductive system. Since there was no experimental research about the effect of this plant on uterus contraction، we therefore decided to study the effect of aqueous extract of Daucus carota on uterus contractions.
  Materials And Methods
  In this experimental study، 32 virgin Wistar rats (200-300 g) were divided into 4 groups. After inducing contraction with KCL، oxytocin and incubation with propranolol and naloxane، the effect of various doses of the extract was assessed. After laparatomy، a piece of uterus (1. 5 cm) was excised and mounted in an organ bath (10 ml) containing De Jalon (29 °C). Then، pieces of uterus were contracted with KCL and oxytocin and aqueous extract of Daucus carota at doses of 0. 1-0. 8 mg/ml was added to organ bath in the presence of KCL and oxytocin. In this study، the uterus was separately incubated with propranolol (1 µM)، naloxone (1 µM) and the role of β-adrenoceptors and opioid receptors were also evaluated.
  Results
  Cumulative concentrations of the extract dose-dependently decreased uterine contractions induced by KCl (p<0. 05) and oxytocin (p<0. 001). Also، incubation of tissues with propranolol and naloxone did not have any role in the effect of this extract.
  Conclusion
  The results of this study suggest that antispasmodic effect of aqueous extract of Daucus carota probably accomplished via voltage dependent calcium channels blockade and β-adrenoceptors and opioid receptors did not have any role in this effect.
  Keywords: Daucus carota, KCl, Oxytocin, Uterus contraction
 • Elahe Talebi-Garakani, Alireza Safarzade Pages 75-82
  Background And Objective
  Vaspin (visceral adipose tissue-derived serpin) was identified as a potential insulin sensitizing adipokine. The purpose of this study was to investigate the effect of resistance training intensity and volume on serum vaspin concentration and insulin resistance index.
  Materials And Methods
  Thirty two male Wister rats (287 ± 24 g) were randomly divided into four groups: (1) control، (2) trained with low intensity، (3) trained with moderate intensity، and (4) trained with high volume in moderate intensity. The resistance training consisted of climbing a ladder carrying a load suspended from the tail. After 4 weeks resistance training، serum glucose، insulin، and vaspin concentrations were measured، and insulin resistance index (HOMA-IR) was calculated.
  Results
  Serum vaspin concentrations were lower in trained groups compared with control group. Trained groups had lower serum insulin concentrations and insulin resistance index than control group. The lowest serum insulin concentration and insulin resistance index were found in high volume in moderate intensity group.
  Conclusion
  This study indicated that resistance training could decrease serum vaspin and insulin concentrations as well as insulin resistance index. The volume of resistance training is an effective factor to improve insulin sensitivity.
  Keywords: Training intensity, Training volume, Resistance training, Vaspin, Insulin resistance