فهرست مطالب

فصلنامه سلامت و محیط زیست
سال پنجم شماره 1 (پیاپی 15، بهار 1391)

 • تاریخ انتشار: 1391/09/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مقاله اصیل
 • روح الله رستمی، احمد جنیدی جعفری، روشنک رضایی کلانتری، میترا غلامی صفحات 1-8
  زمینه و هدف
  بنزن، تولوئن و زایلن ها (BTX) آلاینده های آلی هستند که به طور عمده به همراه نفت و مشتقات آن وجود دارند. BTX جزو آلاینده های زیست محیطی بوده و برای سلامتی انسان نیز مضر به حساب می آیند. استفاده از جاذب هایی مانند زئولیت، یکی از انواع روش های حذف این ترکیبات است که در این مطالعه نیز هدف بر آنست تا حذف ترکیبات BTX با استفاده از زئولیت نوع کلینوپتیلولیت و همچنین زئولیت به همراه نانوذرات اکسید مس به جهت خاصیت کاتالیستی آن مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد.
  روش بررسی
  در این مطالعه از زئولیت منطقه گرمسار سمنان در اندازه دانه ای 1-2 میلی متر و با انجام اصلاح اسیدی توسط اسید کلردریک و همچنین حالت نانوذره دار شده آن با استفاده از نانوذرات اکسید مس، استفاده شد. جریان هوا که به طور مصنوعی آلوده شده بود، به صورت پیوسته به کار گرفته شد و نمونه برداری با استفاده از چارکول تیوب از جریان ورودی و خروجی انجام شد. تشخیص غلظت آلاینده ها با استفاده از کروماتوگرافی گازی با آشکارساز FID صورت گرفت.
  یافته ها
  راندمان حذف برای بنزن، تولوئن، -pزایلن، -mزایلن و -oزایلن در کلینوپتیلولیت به ترتیب برابر 3/78، 1/62، 2/32، 15/32 و 8/18% و در کلینوپتیلولیت حاوی نانوذرات اکسید مس به ترتیب 42/25، 65/35، 33/36، 24/33 و 39/29% به دست آمد. میانگین راندمان حذف ترکیبات BTX در زئولیت بدون نانوذره (31/43%) بیشتر از زئولیت نانوذره دار (32%) به دست آمد. لیکن، نتایج نشان داد که غلظت CO2 در هوای خروجی از زئولیت حاوی نانوذره (ppm 550) بیشتر از زئولیت بدون نانوذره (ppm 525) است.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد که اضافه شدن نانوذرات به زئولیت هرچند باعث کاهش راندمان حذف بنزن و تولوئن شده است که می تواند ناشی از اشغال یا مسدود شدن سایت های جذب آلاینده ها روی زئولیت توسط نانوذرات باشد، ولی موجب ارتقای تاثیر کاتالیستی زئولیت در شکستن مولکول های آلاینده ها و پیشرفت بیشتر فرایند تجزیه آنها تا تبدیل شدن به CO2 شده است.
  کلیدواژگان: زئولیت، کلینوپتیلولیت، BTX، آلودگی هوا، نانوذرات، ترکیبات آلی فرار
 • رامین نبی زاده، مسعود بینش برهمند *، کاظم ندافی، علیرضا مصداقی نیا صفحات 9-20
  زمینه و هدف

  استان گیلان با ارزش زیست محیطی بی نظیر در جنوب غربی دریای خزر واقع شده است. دفع فاضلاب های تصفیه نشده خانگی، صنعتی و کشاورزی به آب های سطحی و سپس دریای خزر سبب آلودگی قابل توجه آب های منطقه و به خصوص سواحل شده و به علت دارا بودن آلودگی های مختلف می تواند سلامت شناگران را به خطر اندازد. هدف از این تحقیق بررسی میزان آلودگی میکروبی آب دریای خزر در استان گیلان است.

  روش بررسی

  در این مطالعه موردی 21 نقطه شناگاه ساحلی دریای خزر در استان گیلان شناسایی و این نقاط از نظرآلودگی میکروبی به وسیله شاخص های میکروبی کلیفرم کل و گرماپای به همراه pH و دما و کدورت در طی یکسال 89-1388 با روش استاندارد بررسی شد. از هر ایستگاه در طی دوره نمونه برداری 6 نمونه و جمعا 122 نمونه برداشت شد. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.

  یافته ها

  نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که میانگین کلیفرم کل 8/234 و کلیفرم گرماپای برابر60 MPN در100 میلی لیتر نمونه ضمن این که میانگین کلیفرم کل در ایستگاه های 1و2 به ترتیب 1445و600 MPN در100 میلی لیتر نمونه و کلیفرم گرماپای در ایستگاه های 1و2و6و8و9و11 به ترتیب 195،3/163، 5/131، 5/111، 7/127، 8/118 MPN در100 میلی لیتر نمونه می باشد. همچنین رابطه معنی داری بین میزان دما، کدورت و آلودگی میکروبی مشاهده گردید(05/0>P).

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که میانگین کلیفرم کل در دو ایستگاه های و میانگین کلیفرم گرماپای در 6 ایستگاه بیش از حد استاندارد بوده و با توجه به استانداردهای مربوط به محل های شنا به عنوان خطر میکروبی برای شناگران محسوب می شود.

  کلیدواژگان: دریای خزر، گیلان، آب های ساحلی، آلودگی میکروبی، کلیفرم، کلیفرم گرماپای
 • مقداد پیرصاحب، کیومرث کیومرث شرفی، عبدالله درگاهی صفحات 22-28
  زمینه و هدف
  2-4-دی کلروفنوکسی استیک اسید یک علف کش سمی بوده که سلامت انسان ها و حیوانات را می تواند از طرق مختلف به خطر بیاندازد. هدف از این مطالعه بررسی کارایی کربن فعال گرانولی در حذف 2-4- دی از محیط های آبی و همبستگی بین COD با غلظت این سم است.
  روش بررسی
  این پژوهش در مقیاس آزمایشگاهی انجام شده است. ابتدا اقدام به تهیه غلظت های مختلف سم از محلول استوک mg/L 1000 سم شد و سپس COD این نمونه ها اندازه گیری گردید. pH بهینه حذف سم توسط کربن فعال گرانولی مشخص گردیده و میزان جذب سم در غلظت های متغیر سم اولیه و مقادیر متفاوت کربن فعال گرانولی در pH بهینه به دست آمد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که ارتباط مستقیمی بین COD و غلظت سم وجود دارد. با افزایش زمان تماس در غلظت های متغیر سم، میزان حذف COD افزایش یافته است، به نحوی که حداکثر میزان حذف سم به ترتیب90% و 84% در غلظت های اولیه mg/L 50 و 100سم در زمان تماس 50 دقیقه حاصل شد. pH بهینه برای حذف سم در تمامی غلظت های اولیه سم و کربن فعال گرانولی اضافه شده در 6= pH حاصل شد.
  نتیجه گیری
  نتیجه این بررسی نشان داد که کربن فعال گرانولی قابلیت حذف سم 2-4-دی تا حدود 90% را در محیط های آبی دارد. همچنین بین COD و غلظت سم 2-4-دی ارتباط معنی داری برقرار بوده به طوری که می توان از اندازه گیری COD به جای اندازه گیری مستقیم سم استفاده نمود.
  کلیدواژگان: کربن فعال گرانولی، سم 2، 4، دی، جذب سطحی، محیط آبی
 • انسیه طاهری، مهدی حاجیان نژاد، محمد مهدی امین، حسین فرخ زاده، مریم حاتم زاده، مرضیه وحید دستجردی صفحات 29-40
  زمینه و هدف
  گرانولاسیون هوازی لجن، به عنوان فرایندی پبشرفته با مکانیسم ناشناخته، قادر است به یکی از تکنولوژی های آتی تصفیه ببولوژیکی فاضلاب تبدیل شود. پارامتری مانند شوری بالا سبب پلاسمولیز و کاهش فعالیت سلول ها شده و باعث مشکل شدن تصفیه بیولوژیکی فاضلاب شور می شود. هدف از انجام این مطالعه بررسی مشخصات گرانول های هوازی تشکیل شده در راکتورSBR تصفیه کننده فاضلاب شور است.
  روش بررسی
  این مطالعه مداخله ای بر روی تصفیه فاضلاب حاویg/L 10-5/0 کلرید سدیم در راکتورهای پر و خالی شونده متوالی انجام شده است. فاضلاب به کار رفته سنتزی و حاوی مواد مورد نیاز رشد میکروارگانیسم ها بود. pH ورودی در محدوده 8-7 و اکسیژن محلول بین mg/L 5-2 تنظیم گردید. جهت تعیین مشخصات گرانول ها از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) استفاده شد. ازآنالیز EDX جهت تعیین ترکیبات موجود در گرانول ها استفاده گردید.
  یافته ها
  گرانول های ایجاد شده با مشخصات متفاوت بوده و از نظر رنگ ظاهری دو دسته بودند: گرانول هایی به رنگ قهوه ای روشن و گرانول هایی به رنگ سیاه. اندازه گرانول ها در محدوده mm 7-3 با سرعت سقوطcm/s 35/1 - 9/0 و دانسیتهg/L 60 و 32 بود. در تصاویرSEM مشخص شد که در برخی گرانول ها باکتری های رشته ای و قارچ ها، و در برخی دیگر باکتری های غیر رشته ای غالب بودند. هم چنین در آنالیز EDX انجام شده حضور مواد معدنی نظیر کلسیم و فسفات تعیین شد.
  نتیجه گیری
  گرانول های دارای جمعیت باکتریایی غیر رشته ای غالب، دارای فشردگی و سرعت ته نشینی بالاتری هستند. حضور غلظت های مختلف شوری سبب پلاسمولیز سلول های باکتریایی و افزایش غلظت ترکیبات EPS در سیستم و تسریع گرانولاسیون می گردد.
  کلیدواژگان: گرانول های بیولوژیکی هوازی، تصفیه فاضلاب شور، راکتورمنقطع متوالی
 • علی الماسی، مقداد پیرصاحب، عبدالله درگاهی صفحات 41-50
  زمینه و هدف
  فنل یکی از ترکیبات آروماتیک بوده که به دلیل سمیت بالا و حضور آن در پساب های صنایع، بایستی نسبت به حذف آن و جلوگیری از آلودگی آب های پذیرنده اقدام نمود. بهترین و کم هزینه ترین روش تصفیه پساب های آلوده به فنل و ترکیبات فنلی، استفاده از روش های تصفیه بیولوژیکی، به ویژه روش های طبیعی است. هدف از این تحقیق بررسی کارایی برکه تثبیت بی هوازی در حذف فنل و سایر ترکیبات آلی از فاضلاب پالایشگاه نفت است.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع تجربی تحلیلی بوده و برکه تثبیت بی هوازی مورد استفاده در مقیاس آزمایشگاهی با ابعاد 1×1×2/0متر با استفاده از ورقه فایبرگلاس با ضخامتmm 6 طراحی، ساخته و راه اندازی گردید. زمان ماند هیدرولیکی برکه بی هوازی در این مطالعه 2 روز و بارهیدرولیکی آن 95 لیتر در روز منظور گردید. با توجه به ماکزیمم غلظت فنل در پساب نفت، بار آلی برکه بی هوازی 100 گرم در مترمکعب تامین شد. پس از راه اندازی و بذرپاشی و تثبیت بیولوژیکی، مطالعه کارایی برکه ادامه پیدا کرد. در این مطالعه علاوه بر غلظت فنل موجود در فاضلاب نفت، به میزان mg/L 100 فنل برای ورودی پایلوت تامین گردید. سپس پارامترهای ازت آمونیاکی، فسفات، فنل به ترتیب در طول موج nm 425، 690، 500 توسط دستگاه اسپکتروفتومتر Varian مدل UV-120-02 برای هریک از نمونه ها و همچنین اکسی‍‍‍‍ژن مورد نیاز شیمیایی کل، اکسیژن مورد نیاز شیمیایی محلول، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی کل، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی محلول، pH و ORP سیستم اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که راندمان حذف پارامترهای ازت آمونیاکی، فسفات، فنل، اکسی‍‍‍‍ژن مورد نیاز شیمیایی کل، اکسیژن مورد نیاز شیمیایی محلول، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی کل، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی محلول در برکه بی هوازی به ترتیب 91/519 %، 34/ 64 %، 82/89%، 99/74%، 34/ 73 %، 75/71%، 9/68 %به دست آمد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که برکه بی هوازی قابلیت حذف فنل و سایر ترکیبات آلی از فاضلاب پالایشگاه نفت با کارایی بالا دارد و با توجه به ویژگی های خوب این سیستم می توان از این سیستم به جای سیستم های گران و پیچیده ای استفاده کرد.
  کلیدواژگان: برکه تثبیت بی هوازی، فنل، فاضلاب نفت
 • لاله دیوبند، مجید بهزاد، سعید برومندنسب صفحات 51-62
  زمینه و هدف
  وجود فلزات سنگین در منابع آب از مشکلات مهم زیست محیطی بسیاری از جوامع است. این فلزات اثرات خطرناکی بر روی سلامتی انسان دارند. هدف از این مطالعه، بررسی و مقایسه حذف سرب توسط جاذب های نانو و میلی متری خاکستر برگ سدر است.
  روش بررسی
  این مطالعه در مقیاس آزمایشگاهی به صورت ناپیوسته و با تغییر فاکتورهای موثر مانند pH (3، 4، 5، 6، 7 و8)، زمان تماس(5، 10، 15، 30، 45، 60، 90 و120 دقیقه) و مقدار جاذب (1، 2، 5، 10، 20 و 50 گرم بر لیتر) در غلظت 10 میلی گرم بر لیتر محلول فلزی سرب مورد بررسی قرار گرفت. سینتیک های جذب سرب بر روی جاذب های تهیه شده بر اساس مدل های هو و همکاران و لاگرگرن و تطابق داده های جذب با ایزوترم های جذب لانگمیر و فروندلیچ بررسی شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که با افزایشpH از 3 تا 5 کارایی جذب افزایش، ولی در pH بالاتر از 5 یون های فلزی رسوب کردند. افزایش زمان تماس باعث افزایش کارایی جذب و با افزایش مقدار جاذب نانومتری کارایی ابتدا افزایش و سپس کاهش یافت. همچنین داده های به دست آمده در این تحقیق برای هر دو جاذب نشان می دهند جذب سرب از مدل سینتیک هو و همکاران و ایزوترم لاگرگرن به خوبی تبعیت می کند.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به دست آمده سطح ویژه بالاتر نانو ذرات (56/29 متر مربع بر گرم) نسبت به میلی ذرات (80/17 متر مربع بر گرم) باعث می شود ظرفیت جاذب نانومتری (93/19 میلی گرم بر گرم)، حدود 4 برابر بیشتر از ظرفیت جاذب میلی متری (673/4 میلی گرم بر گرم) باشد و این نشان دهنده توانایی بالای نانو ذرات در جذب عنصر سرب از محیط های آبی است.
  کلیدواژگان: سرب، جذب، خاکستر برگ سدر، نانو ذرات
 • زهرا سجادی میان آب، نصرالله کلانتری، جابر مظفری زاده صفحات 63-75
|
 • Ruhollah Rostami, Ahmad Jonidi Jafari, Roshanak Rezaee Kalantari, Mitra Gholami Pages 1-8
  Background And Objectives
  Benzene، toluene and Xylenes (BTX) are organic pollutants، which are mainly associated with oil and its derivatives. BTX is environmental contaminants and considered harmful to human health. Application of surface absorbents such as zeolite is one of several methods for the removal of these compounds. In this study، BTX compounds'' removal efficiencies were investigated and compared by using clinoptilolite type zeolite and zeolite with copper oxide nanoparticles.
  Materials And Methods
  In this study، the modified zeolite by hydrochloric acid in the grain size 1-2 mm and modified zeolite with nano particle of copper oxide were used. Artificially- Contaminated Air flow was used continuously. To determine BTX concentrations، samplings were done by charcoal tube in current input and output. The concentrations of contaminants were determined by gas chromatography with FID detector.
  Results
  Removal efficiency of benzene، toluene، p-xylene، m-xylene and o-xylene by clinoptilolite were 78. 3%، 62. 1%، 32. 2% 32. 15% and 18. 8%، respectively. For the clinoptilolite containing copper oxide nano particles efficiency were 25. 42%، 35. 65%، 36. 33%، 33. 24% and 29. 39%، respectively. Average removal efficiency of BTX compounds observed when the zeolite without nanoparticles used (43. 31%) was more than zeolite with nanoparticles (32%). The results showed that the concentration of CO2 in the outlet air of the zeolite-containing nanoparticle (550 ppm) was more than the zeolite without nanoparticle (525 ppm).
  Conclusion
  Results showed that adding nanoparticles to the zeolite، although the removal efficiency of benzene and toluene can be reduced. The results showed that adding nanoparticles to the zeolite، although can be reduced removal efficiency of benzene and toluene، which may be due to occupying or blocking of the pollution absorption sites by the nanoparticles on the zeolite، but It cause promote more catalytic effect of zeolite in the decomposition process of contaminants by breaking the molecules of pollutants and their further degradation progress is done for conversion to carbon dioxide
  Keywords: Zeolite, Clinoptilolite, BTX, Air pollution, Nanoparticles, volatile organic compounds
 • Ramin Nabizadeh, Masoud Binesh Brahmand, Kazem Naddefi, Ali Reza Mesdaghiniya Pages 9-20
  Background And Objectives

  Guilan province، with unique environmental values ​​of the Caspian Sea is located in the southwest of Caspian Sea. Disposal of untreated domestic sewage، industrial and agricultural surface water cause pollution of the Caspian Sea region and endanger the health of swimmers. This study performed to determine the microbial contamination of coastal water in Guilan.

  Materials And Methods

  In this work، 21 sampling point in the Caspian Sea littoral provinces of Guilan were selected and microbial contaminations were assessed using microbial indicators of fecal and total coliform. Parameters such as pH، temperature، and turbidity also monitored during the year. In this study، 122 samples were taken and then analyzed by statistical software.

  Results

  The results showed that the average values of total coliform and fecal coliform were 234. 8 and 60 MPN per 100 ml، respectively. The fecal pollution appeared to be high in some stations. Also significant relationship between temperature، turbidity and microbial contamination was observed (P< 0. 05).

  Conclusion

  The results revealed high total coliform in the two stations. The average fecal coliform of six stations were higher than the local standards.

  Keywords: Caspian Sea, Guilan, Microbial contamination, Total Coli form, Fecal Coli form
 • Meghdad Pirsaheb, Kiumars Sharafi, Abdollah Dargahi Pages 22-28
  Background And Objectives
  2، 4-dichlorophenoxy acetic acid is a well-known herbicide which can be dangerous for both human and animal health in different ways such as its presence in drinking water. This study aimed at Performance of granular activated carbon to 2-4-D removal from aqueous solution and assessing the relationship between COD and 2-4-D concentration
  Materials And Methods
  This study is a lab-scale study. Firstly، different 2-4-D concentrations were prepared from Stock solution (1000 mg/L)، and then their CODs were measured. Optimum pH for 2-4-D removal was determined and its absorption rate at different concentrations was measured.
  Results
  Results showed a clear relationship between COD and 2-4-D concentration. On the other hand، COD removal increased as time elapsed، so that maximum removal 90% and 84% at initial 2-4-D concentrations of 50 and 100 mg/L were observed at contact time of 50 min respectively. Optimum pH for all concentrations was determined as 6.
  Conclusion
  According to present study it can be concluded that activated carbon have be up to 90% of 2-4-D removal from water environment. In addition، a significant relationship was observed between COD and 2-4-D concentration، so that direct measurement of COD can be used instead of 2-4-D measurement.
  Keywords: Granular activated carbon, Toxin 2, 4, D, Adsorption, Aqueous environment
 • Ensieh Taheri, Mahdi Hajian Nejad, Mohammad Mahdi Amin, Hossein Farrokhzadeh, Maryam Hatamzadeh, Marzieh Vahid Dastjerdi Pages 29-40
  Background And Objectives
  Aerobic sludge granulation is an advanced phenomenonin which its mechanisms have not been understood. Granulation can be a promising and novel biological wastewater treatment technology to eliminate organic and inorganic materials in future. High salinity is a parameter which leads to plasmolisatian and reduction of the cell activity. This could be a problem for biological treatment of the saline wastewater. Aerobic granule was formed and investigated during this study.
  Materials And Methods
  This study is an intervention study on the treatment of wastewater with 500-10000 mg/L concentration of NaCl by sequencing batch reactor. Asynthesized wastewater including nutrient required for microorganism''s growth was prepared. Input and output pH and EC were measured. Range of pH and DO varied between 7-8، and 2-5 mg/L، respectively. SEM technology was used to identify graduals properties.
  Results
  In terms of color، granules divided into two groups of light brown and black. Granule ranged in 3-7mm with the sediment velocity of 0. 9-1. 35 m/s and density of 32-60 g/L. Properties of granules were varied. Filamentous bacteria and fungi were dominant in some granules. However non filamentous bacteria were dominant in others. EDX analysis indicated the presence of Ca and PO4.
  Conclusion
  Granules with non filamentous bacterial were compact and settled faster. Presence of different concentrations of salinity leaded to plasmolysis of the bacterial cells and increased concentrations of EPS in the system as a result of which granulation accelerated.
  Keywords: Aerobic biological granule, Saline wastewater treatment, Sequencing batch reactors
 • Ali Almasi, Meghdad Pirsaheb, Abdollah Dargahi Pages 41-50
  Background And Objectives
  Phenol is one of the aromatic compounds، which due to its high toxicity and its presence in the industrial effluents، should be removed and prevented it، to the receiving water resources. The natural biological plant has been accepted as one of the most feasible، eco-friendly and cost-effective options for the treatment of pollutants such as Phenol. The aim of this study is efficiency evaluation of the anaerobic stabilization pond performance in removing phenol and other organic compounds from Kermanshah oil refinery wastewater.
  Materials And Methods
  The method of study was experimental and analytical، a laboratory scale anaerobic stabilization pond، with dimensions of 1 × 1 × 0/2 m، using fiberglass sheet with a thickness of 6 mm was designed and built up. In this study The hydraulic retention time and hydraulic loading rate were expected 2 days and 95 liters per day respectively. Organic loading rate for anaerobic pond was 100 g/m3. After starting، seeding and biological stability، samples were taken. Initial phenol concentration was added about of 100 mg/l to pilot input، then the parameters such as NH3، PO4 and Phenol were measured by Varian spectrophotometer model UV-120-02 in the wavelength 425، 690، 500 nm respectively. TCOD، SCOD، TBOD، SBOD، pH and ORP were measured according to the standard methods of water and wastewater.
  Results
  The results showed that the removal efficiency of NH3، PO4، phenol، TCOD، SCOD، TBOD، SBOD in the anaerobic pond were obtained 91. 51%، 64. 34%، 89. 82% 74. 99 % 73. 34% 71. 75%، 68. 9% respectively.
  Conclusion
  The results showed that the ability for phenol and other organic compounds removal in anaerobic pond using petroleum refinery wastewater is higher than the other systems which are expensive and complex.
  Keywords: Anaerobic stabilization pond, Phenol, Petroleum wastewater
 • Laleh Divband, Majid Behzad, Saeed Boroomand Nasab, Sara Divband Pages 51-62
  Background And Objectives
  Existence of Heavy metals in water resources is one of the most important environmental problems in many countries. These metals have dangerous effects on human health. The purpose of this study is to investigate and compare lead removal by nanometer and millimeter absorbents of Zizyphus Spinachristi fly ash.
  Materials And Methods
  This study was non-continuous experiment which was implemented under laboratory conditions with and by changing effective factors such as pH (3، 4، 5، 6، 7، 8)، contact time (5، 10، 15، 30، 45، 60، 90، 120 minutes) and adsorbent concentration (1، 2، 5، 10، 20 and 50 mg/ L). The data was fitted based on four models including Ho et al، Lagergern، Lungmuir and Freundlich which the first two models used for absorption kinetic and the latter two considered as absorption isotherm.
  Results
  The Result of this study showed that as the pH increases from 3 to 5 adsorption efficiency increased as well. Furthermore، when pH was over 5، the metal ions settled down. With increasing contact time، adsorption efficiency increased as well. With increasing the amount of nanometer as an adsorbent، removal efficiency increased and then decreased. Also the adsorption process followed precisely Ho et al kinetic and Langmuir isotherm، for both absorbents.
  Conclusion
  Based on the obtained results، specific area of the nano particles was more than millimeter particles (29. 56 m2/g & 17. 80 m2/g)، therefore adsorption capacity of nano absorbent was four times more than adsorption capacity of millimeter (19. 93 mg/g & 17. 80 mgr/g). Furthermore، the findings concluded high capability of nano particles towards Sorption of lead ions (Pb) from aqueous solutions.
  Keywords: Lead, Adsorption, Fly ash of Zizyphus Spinachristi, Nanometer particles
 • Zahra Sajadi Mian Ab, Nasrollah Kalantari, Jaber Mozafarizadeh Pages 63-75
  Background And Objectives
  Due to population intensity and industrial activities، quality of groundwater is important in Bushehr province and in particularly in coastal areas. The salinity of groundwater in Asaluyeh plain is increasing from the heights towards the Persian gulf and in some places are not even applicable for irrigation.
  Materials And Methods
  In order to explore the source of the chloride anomaly، groundwater samples were analyzed and compared with the Persian Gulf samples. Also Water Samples Different diagrams were determined and the reasons of water salinity of Asaluyeh Plain were investigated.
  Results
  The results of chemical analyses showed the groundwater excessive salinity، especially near the sea. Based on correlation matrix، the highest correlation between the sodium and chlorine ions was observed.
  Conclusion
  The factors influencing on groundwater salinity in the plain varies and arising from solution of halite and gypsum from surrounding formations، suddenly increas sodium chloride in some parts of plain and forming Cl-Na water type. The results indicated that the Groundwater Type of Asaluyeh is Cl-Na and therefore it is classified as non-potable water.
  Keywords: Persian gulf, Asaluyeh, Groundwater quality, Salinity, Nacl anomaly
 • Mahdi Kargar, Amir Hossein Mahvi Pages 76-86
  Backgrounds and
  Objectives
  Large quantities of sludge are produced in biological wastewater treatment. Because this sludge is highly rotten، it should be stabilized before its disposal. Aerobic and anaerobic digestion is widely considered as stabilization techniques. Because of high retention time and sludge dewatering difficulties، reduction in retention time، operation and maintenance should be given into consideration. Ultrasonic process increases the enzymatic activity، so decreases the hydrolysis time، a limiting factor in digestion process، and contributes to the decrease of the detention time. The objective of this investigation is to determine the effect of ultrasound in improving dewatering and stabilization of aerobic and anaerobic digested sludge. In addition، the impact of ultrasonic treatment on improvement of sludge dewatering and aerobic and anaerobic digestion is compared.
  Materials And Methods
  In this survey، samples of aerobic and anaerobic digestion were collected from local full-scale Garb Town and Tehran South wastewater treatment plant، respectively. The grab samples were collected for 4 month from July to October 2010. Total numbers of 20 samples were collected biweekly for each type of digestion. Each sample was sonicated for 15، 30، 60، and 90 min under 35 and 131 kHz frequencies separately. Total solids، volatile solids، pH، temperature، total COD، dissolved COD and settle able solids were measured. Ultrasound bath of the solution in a 300 mL glass reactor was performed as a bath reactor with power of 500 W.
  Result
  The results showed that the application of ultrasonic wave increased dissolved COD and temperature and decreased volatile solid، pH and settle able solids. Application of ultrasonic wave with frequency of 131 kHz decreased the VS and increased the dewatering of sludge more effective than the 35 kHz frequency and the highest performance was at 15 min of time and 131 kHz of frequency. Also sonication method showed better efficiency for anaerobic sludge samples compared to the aerobic sludge samples.
  Conclusion
  The results obtained showed that digestion and dewatering properties of sludge improved by ultrasonic application. Therefore it can be used as an alternative method for the sludge treatment.
  Keywords: Aerobic, Anaerobic Stabilization, Dewatering, Stabilization, Ultrasonic Wave, Municipal Wastewater Sludge
 • Fahim Amini, Masoud Yunesian, Mohammad Hadi Dehghani, Nima Hosseni Jazani, Ramin Nabizadeh Nodehi, Maasoumeh Moghaddam Arjomandi, Maasoumeh Moghaddam Arjomandi Pages 87-98
  Background And Objectives
  Nosocomial infection is the cause of deaths، morbidity، higher costs and increased length of stay in hospitals. Correct and appropriate use of antiseptic and disinfectants play an important role in reducing infections. In this study the efficacy of antiseptics on bacteria causing hospital infections has been studied.
  Materials And Methods
  This study was conducted in the laboratory of Imam Khomeini Hospital of Uremia. In this study the Antimicrobial activity of Descocid، Korsolex basic، Mikrobac forte and persidin 1% was studied against bacteria causing hospital infections such as Enterobacter aeruginosa 1221 (NCTC 10006)، Staphylococcus epidermidis (PTCC: 1435 (Cip81. 55) and Pseudomonas aeruginosa Strain PAO1. Sensitivities of bacteria were determined by Minimum inhibitory Concentration (MIC) and Minimum bactericidal Concentration (MBC) antiseptics. In the second stage، the concentration of antiseptics was prepared according to the manufacturer''s suggested protocol and the effect of antimicrobial agents were studied at the certain concentration and contact time.
  Result
  All disinfectants (Descocid، Korsolex basic، Mikrobac forte) concentration and contact time، Accordance with the manufacturer''s brochure، had inhibitory effect on all bacteria. That this is consistent with the manufacturer''s brochure. Persidin one percent in concentration of from 2 and 4 V/V % and exposure time 5 minutes could not inhibit the growth of bacterial. But at concentrations of 10 and 20% respectively 15 and 30 minutes exposure time، all three types of bacteria can be inhibited، which is consistent with the manufacturer''s claims.
  Conclusion
  In this study، the efficacy of antiseptics was determined with the Micro-dilution method recommended by the NCCLS. Korsolex basic، weakest antiseptics (the highest MIC) for the inhibition of three bacteria was determined. But Between all four antiseptics (according to manufacturer concentration)، Only one percent Percidine 2 and 4 V/V % in consumer dilution and 5 minutes exposure time failed to inhibit the growth of Pseudomonas aeruginosa، Staphylococcus epidermidis and Enterobacter aeruginosa.
  Keywords: Antiseptics, Hospital, Staphylococcus epidermidis, Enterobacter aeruginosa, Pseudomonas aeruginosa
 • Fazlollah Changani, Anvar Asadi, Gholam Ali Haghighat, Amir Hossein Mahvi Pages 99-106
  Background And Objectives
  since there is not any information about the quality and quantity of carpet cleaning wastewater، this study was done for the evaluation of carpet cleaning wastewater characterization in Tehran.
  Materials And Methods
  There are 122 carpet-cleaning units in Tehran. Compound samplings were taken from 10 randomly selected carpet-cleaning units. Each unit was sampled 5 times and analyzed based on the Standard Methods. Quality parameters measured included chemical oxygen demand (COD)، detergent، color and suspended solids (SS)، and data was analyzed using statistical software spss16.
  Results
  Results showed that the amount of water usage for carpet cleaning was 30. 84 liters per square meter of carpet washed. The average level of COD، color، detergent and SS in the effluent of carpet cleaning unit was 367. 4 mg/l، 171. 85 ADMI، 55. 51 mg/l and 359. 62 mg/l، respectively.
  Conclusion
  The effluent characteristics of carpet cleaning units are almost with in the domestic wastewater range. However، since these wastes are disposed untreated into the environment which are then enter surface and groundwater، all measured parameter were higher than proposed standards regulated by EPA، So treating process must be done before disposal.
  Keywords: Wastewater carpet washing, Quantity, quality parameters, Tehran
 • Majid Kermani, Mitra Gholami, Abdolmajid Gholizade, Mahdi Farzadkia, Ali Esrafili Pages 107-120
  Background And Objectives
  Phenols in trace quantities are usually present in the treated effluent of many wastewater-treatment plants. Phenol compounds even at low concentration can cause toxicity، health and significant taste and odor problem in drinking waters. This research focuses on understanding the sorption process and developing a cost-effective technology for the treatment of water contaminated with phenolic compounds، which are discharged into the aquatic environment from a variety of sources. In order to remove phenolic compounds from water، a new natural sorbent، rice husk ash، was developed.
  Materials And Methods
  Removal of phenol، 2-chlorophenol and 4-chlorophenol were characterized by spectrophotometric technique at wavelengths of 269. 5، 274 and 280 nm، respectively، under batch equilibrium conditions and via changing the parameters of contact time، initial pH، and initial concentration of adsorbates and dosages of sorbent. Finally، the results were analyzed by the kinetic and isotherm models.
  Results
  in this study، the equilibrium time was found to be 240 min for full equilibration of adsorbates. Removal percent of 2-chlorophenol was lower than two others. The maximum removal of phenol، 2-CP and 4-CP was observed at an initial pH of 5. The percentage removal of these phenolic compounds increased with increasing adsorbent dose and decreasing initial concentration. In kinetics studies، correlation coefficient and ARE factor showed that the sorption of phenol (R2=0. 9999)، 2-chlorophenol (R2=0. 9992) and 4-chlorophenol (R2=1) fitted by pseudo second order model. Isotherm studies also revealed that، Langmuirmodel for phenol (R2=0. 9499)، Freundlich model for 2-chlorophenol (R2=0. 9659) and 4-chlorophenol (R2=0. 9542) were the best choices to describe the sorption behaviors.
  Conclusion
  Sorption process is highly dependent on the pH and it affects adsorbent surface characteristics، the degree of ionization and removal efficiency. At high pH hydroxide ions (OH-) compete for adsorption sites with phenol molecules. The sorption was done rapidly and a plateau was reached indicating the sorption sites occuupied till they were saturated. Since the increasing sorbent dose would improve sorption site، its increasing enhances phenolic compounds removal.
  Keywords: Rice Husk Ash, Phenolic Compounds, Sorption, Isotherms, Kinetics
 • Hamid Reza Salari, Joo, Mohammad Reza Kalbassi Pages 121-132
  Background And Objectives

  Nanotechnology defined as understanding and controlling of materials at dimension between 1-100 nm، which show unusual physical and chemical properties. With Increasing development of nanotechnology، concerns associated with release of materials containing nanoparticles into the environment is rising. The purpose of this study is investigation of salinity effect on the acute toxicity of silver nanoparticles in rainbow trout fry (Oncorhynchusmykiss).

  Materials And Methods

  In order to conduct the toxicity tests، the Caspian Seawater (12±0. 2 ppt) and (0. 4 ppt) as sources of brackish water and freshwater were used، respectively. Toxicity of silvernano particles were evaluated in brackish water and freshwater at concentrations of1، 2، 4، 8، 16، 32and64ppm and 0. 12، 0. 25، 0. 5، 1، 2، 4 and8 ppm، respectively. In addition، in order to investigate the quality of the used silver nanoparticles the Zetasizer، ICP، and TEM method were applied.

  Results

  Results of 96-hour median lethal concentration (LC50 96h)، showed that toxicity of silver nanoparticles for rain bow trout fry in brackish water is 12 times less than its toxicity in freshwater.

  Conclusion

  According to the toxicity categories، analysis of the results showed that، for rainbow trout fry (1g)، silver nanoparticles are classified as highly toxic agent substances in fresh water، and little toxic in brackish water، respectively.

  Keywords: Nano, Eco, toxicology, Silver nanoparticles, Rainbow trout, Salinity, Acute Toxicity