فهرست مطالب

 • پیاپی 10 (تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/04/04
 • تعداد عناوین: 8
|
 • صفحه 0
 • الهام آقایی، سمیه جمالی، احمد عابدی، مهناز مرتضوی صفحه 1
  در سال های اخیر، روان شناسان و پزشکان در زمینه افسردگی به دنبال ارزیابی و مقایسه اعتبار و کارایی مداخلات روان شناختی و درمان های دارویی بوده اند. در این خصوص، فراتحلیل با یکپارچه کردن نتایج حاصل از انجام تحقیقات مختلف، میزان اندازه اثر روش های درمان را مشخص می نماید.
  روش
  پژوهش حاضر نیز بر آن است تا با استفاده الگوی پژوهشی فراتحلیل، مقایسه میزان اثرگذاری مداخلات روان شناختی و درمان های دارویی را بر کاهش نشانه های افسردگی مورد بررسی قرار دهد. به این منظور 65 پژوهش که از لحاظ روش شناختی مورد قبول بود، انتخاب و فراتحلیل بر روی آنها انجام گرفت. ابزار پژوهش عبارت از چک لیست فراتحلیل بود.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد میزان اندازه ی اثر مداخلات روان شناختی بر کاهش نشانه های افسردگی (0001/0 ≤ P) که طبق جدول کوهن در حد متوسط می باشد. و میزان اندازه اثر درمان های دارویی (001/0 ≤ P) که طبق جدول کوهن در حد اندازه متوسط رو به بالا می باشد.
  نتیجه گیری
  بنابراین به نظر می رسد که درمان دارویی به همراه درمان های روان شناختی می توانند به عنوان درمانی مناسب برای افراد دارای نشانه های افسردگی مورد استفاده قرار گیرد
  کلیدواژگان: فراتحلیل، افسردگی، مداخلات روان شناختی، دارودرمانی
 • شیما حیدری، عباسعلی اللهیاری، پرویز آزاد فلاح صفحه 33
  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر روان درمانگری تحلیلی کوتاه مدت با رویکرد روان شناسی خویشتن در تغییر سبک دلبستگی دانشجویانی با سبک دلبستگی ناایمن بود. آزمودنی های این پژوهش 20 نفر از دانشجویانی با سبک دلبستگی ناایمن از بین دانشجویان دانشگاه صنعتی بابل بودند که به مرکز مشاوره دانشگاه مراجعه نمودند. 10 نفر از این دانشجویان تشخیص سبک دلبستگی دوسوگرا و 10 نفر سبک دلبستگی اجتنابی دریافت کرده بودند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه سبک دلبستگی هازن و شیور استفاده شد. دانشجویان نمونه پژوهش قبل و بعد از مداخله آزمایشی (روان درمانگری تحلیلی کوتاه مدت) این پرسشنامه ها را تکمیل نمودند. داده های به دست آمده با آزمون آماریt وابسته نشان داد که روش درمانگری تحلیلی کوتاه مدت در افزایش سبک دلبستگی ایمن و کاهش سبک اجتنابی تاثیر معنادار در حد 01/0p< داشته است اما سبک دوسوگرا تغییر معناداری نداشته است
  کلیدواژگان: روان درمانگری تحلیلی کوتاه مدت با رویکرد روان شناسی خویشتن، سبک های دلبستگی
 • حسن سعیدی راد، عفت سادات رباط جزی، محمد جمشیدی مقدم، علیرضا محمدی آریا*، فاطمه لچینانی صفحه 51

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه بین هوش هیجانی و هوش شناختی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان (زن و مرد) پایه پنجم ابتدایی شهرستان علی آباد کتول در سال تحصیلی 88-1387 بودند که 75 نفر از آنها به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. ابزار مورد پژوهش شامل آزمون هوش هیجانی بار–ان برای ارزیابی هوش هیجانی، آزمون هوشی وکسلر برای اندازه گیری هوش شناختی و متوسط نمرات نیمسال دوم به منظور بررسی پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که معلم های آنها در دو آزمون هوش (وکسلر و بار–ان) شرکت کرده بودند، بود. نتایج نشان داد بین هوش هیجانی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد اما بین هوش شناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری وجود ندارد. در تبیین این نتایج می توان به اهمیت هوش هیجانی در محیط کار و تفاوت گروه نمونه حاضر با پژوهش های قبل اشاره کرد.

  کلیدواژگان: هوش هیجانی، هوش شناختی، پیشرفت تحصیلی
 • زهرا شعبانی صفحه 65
  هدف از این پژوهش، مقایسه تفکر انتقادی بر فرایند تصمیم گیری در نخبگان علمی و اجتماعی است و تصوراتی است که با حصول مهارت های فکری، امکان همگرایی بر نخبگان علمی واجتماعی فراهم می آید. اگرچه در روند تاریخ ایران براساس نگرش ها و زمینه های اجتماعی و فرهنگی مختلف به تعارض های نخبگان دامن زده شده است، گسترش مهارت های تفکر انتقادی و تصمیم گیری به تعامل و تعاطی اندیشه ها در نخبگان منجر می شود و بر همین اساس تفکر انتقادی موقعیتی است که در آن مسائل از چند دیدگاه مورد بررسی قرار می گیرد و از طریق تبادل نظر برای، راه حل های مختلف پیدا می شود و همچنین توسعه یافتگی مهارت های تفکر تحقق پیدا خواهد کرد. روش این تحقیق از نوع علی– مقایسه ای است و در آن، توانایی مهارت تفکر انتقادی بر فرایند تصمیم گیری در نخبگان علمی– اجتماعی مورد مقایسه قرار گرفته است. توانایی تفکر انتقادی که از قبل ایجاد شده است، به صورت شبیه سازی توانایی تفکر تحلیلی، تفکر استنباطی و تفکر ارزشیابی بر فرایند تصمیم گیری گروهی، راهبردی و تعارض های اجتماعی مورداندازه گیری قرارگرفت. در این پژوهش، نمونه تحقیق نخبگان علمی، اجتماعی به صورت نمونه گیری هدفدار و خوشه ایدر سطح کشور، در دو گروه و هر گروه 110 نفر انتخاب شد. در این پژوهش از آزمون مهارت های تصمیم گیری محقق ساخته و تفکر انتقادی کالیفرنیا استفاده شد. تجزیه وتحلیل آماری داده ها و انتقال آنها به برنامه SPSS با استفاده از آمار توصیفی وآمار استنباطی آزمون t، ضریب همبستگی، تحلیل سه عاملی و رگرسیون گام به گام محاسبه شده است. یافته های تحقیق نشان داد که تفکر انتقادی و تصمیم گیری در نخبگان علمی بیشتر از نخبگان اجتماعی بوده و تاثیر تفکر انتقادی بر فرایند تصمیم گیری در نخبگان علمی معنادار می باشد. معادله رگرسیون نشان داد که تفکر استنباطی 11 درصد فرایند تصمیم گیری را تبیین می کند. در جمع بندی کلی می توان گفت که فرایند تعارض بین نخبگان، چندوجهی است و در واقع این تعارض هم واکنشی به وضع موجود و هم عاملی برای تغییر است. بنابراین به نظر می رسد که راه جلوگیری از تعارض، برنامه ریزی دراز مدت و سوق به همگرایی ملی است.
  کلیدواژگان: تحلیل، استنباط، ارزشیابی، تفکر انتقادی، تصمیم گیری
 • حسین قمری گیوی، سید جلال الدین شارعی، نعمت محمدی پور ریک، باس ابوالقاسمی صفحه 101
  درد از عمومی ترین فشار روانی است که انسان و به خصوص کودکان با آن مواجه اند و برای کنترل آن از روش های دارویی و غیردارویی استفاده می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی دو روش غیردارویی آرامسازی و انحراف توجه در کنترل درد کودکان بستری در بیمارستان عمومی است. به این منظور 51 کودک بستری در بیمارستان از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت همتاسازی شده در سه گروه مساوی آرامسازی، انحراف توجه و گروه کنترل جایگزین شدند. نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد، دو گروه آزمایشی در ادراک درد کاهش معنی داری نسبت به گروه کنترل در مقیاس عددی درد نشان داده و روش آرامسازی موثرتر از روش انحراف توجه می باشد. نتایج حاکی است دو روش انحراف توجه و آرامسازی می تواند به عنوان دو روش غیردارویی در کنار سایر روش های کنترل درد کودکان به کار گرفته شود و موجبات سازش هر چه بیشتر کودکان با درد را فراهم آورد.
  کلیدواژگان: آرامسازی، انحراف توجه، کنترل درد، کودکان، بستری
 • عمر کیانی پور، احمد اعتمادی، شیوا دولت آبادی، مهرداد حاجی حسنی صفحه 117
  هدف این پژوهش بررسی اثربخشی و مقایسه موسیقی درمانی و شناخت درمانی روی کنترل خشم در نوجوانان پسر بود. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون بود. از میان دانش آموزان پسر ناحیه دو شهرستان رباط کریم از طریق نمونه گیری در دسترس یک مدرسه انتخاب شد و با اجرای پرسشنامه خشم اسپیلبرگر 30 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه جایگزین شدند. موسیقی درمانی غیرفعال به مدت 8 جلسه روی یک گروه اجرا شد و روی گروه دیگر 8 جلسه شناخت درمانی اجرا شد. گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی شفه تجزیه و تحلیل شدند. تحلیل کوواریانس نشان داد که بین گروه های مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد. آزمون تعقیبی شفه نشان داد که بین گروه کنترل و موسیقی درمانی تفاوت معناداری وجود ندارد اما بین گروه کنترل و شناخت درمانی و همچنین بین گروه شناخت درمانی و موسیقی درمانی تفاوت معناداری وجود دارد(01/0>P). اجرای موسیقی درمانی غیرفعال نتوانست در افزایش میزان کنترل خشم تاثیری داشته باشد. اما شناخت درمانی به طور چشمگیری میزان کنترل خشم را افزایش داد.
  کلیدواژگان: موسیقی درمانی، شناخت درمانی، کنترل خشم
 • ناصر یوسفی صفحه 137
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی دو روی آورد شناخت درمانی مذهب محور و معنا‎درمانگری در کاهش نشانگان پرخاشگری، افسردگی و اضطراب دانشجویان صورت گرفت.
  روش
  جامعه تحقیق شامل کلیه دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه کردستان بود که از این جامعه 90 دانشجو به شیوه تصادفی انتخاب شدند. با استفاده از فهرست تجدید نظر شده نشانه های مرضی (SCL-90-R دروگاتیس،1975) و مصاحبه تشخیصی تکمیلی برمبنای DSM IV- R میزان پرخاشگری، افسردگی و اضطراب آزمودنی ها تعیین شدند و به تصادف در سه گروه 30 نفری (گروه شناخت درمانی مذهب محور، معنا‎‎درمانگری و گواه) قرار گرفتند. با استفاده از مقیاس SCL- 90-R میزان پرخاشگری، افسردگی و اضطراب آزمودنی ها، در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری اندازه گیری شد.
  یافته
  نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری نشان داد که روی آورد شناخت درمانی مذهب محور و معنا‎درمانگری در کاهش نشانگان پرخاشگری، اضطراب و افسردگی موثرند و اثر آنها در مرحله پیگیری ماندگار است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد، بین دو روی آورد شناخت درمانی مذهب محور و معنا‎درمانگری در کاهش اضطراب و پرخاشگری تفاوت معناداری و جود ندارد، اما روی آورد شناخت درمانی مذهب محور در کاهش افسردگی موثرتر از معنا‎ درمانگری بود.
  کلیدواژگان: پرخاشگری، افسردگی، اضطراب، معنا‎درمانگری، شناخت درمانی مذهب محور
|
 • Elham Aqaei, Somayyeh Jamali Student), Ahmad Abedi , Mahnaz Mortazavi Page 1
  In recent years, psychologists and psychiatrists sought to evaluate and compare the validity and efficiency of psychological interventions and medicinal treatments in the field of depression disorder. In this regard, by integrating the results of different studies, meta-analysis determines the level of the effect of treatment methods. This study aims at investigating into the level of the effect of psychological interventions and medicinal treatments on reducing depression symptoms using the meta-analysis model. For this purpose, 65 methodologically acceptable studies were selected and the meta-analysis method was applied. The research tool used in this study is the meta-analysis checklist. The level of the effect of psychological interventions on reducing depression symptoms is found to be d=0/47 (P< 0/0001) which is considered an average level according to Cohen’s table. The level of the effect of medicinal treatments is d=0/62 (P< 0/0001), which is higher than average based on the above mentioned table. Therefore it seems that medicinal treatments along with psychological interventions can be applied as appropriate treatments for individuals suffering from depression symptoms.
  Keywords: meta, analysis, depression, psychological intervention, medicinal treatment
 • Shima Heydari, Abbas Ali Allahyari , Parviz Azad Fallah Page 33
  This study examines the effect of short-term psychoanalytic psychotherapy with self-psychology approach on change of attachment style in students with insecure attachment.20 students recognized as having insecure attachment are selected as the sample for this research. 10 students are categorized under the ambivalent attachment and ten others under the avoidant attachment groups. These students filled the Hazan & Shaver attachment style questionnaire. Both groups had received therapy (12 sessions, once every week and individually). Finally the data were analyzed using the dependent T tests, and results show that the said type of therapy can affect the attachment style. It can be concluded that short-term psychoanalytic psychotherapy increases secure and decreases avoidant attachment style scores. However, no significant change is seen in the ambivalence attachment style scores.
  Keywords: short, term psychoanalytic psychotherapy with self, psychology approach, attachment styles
 • Hassan Saeedi Rad, Effat Sadat Robatjazi, Mohammad Jamshid Moghaddam, Alireza Mohammadi Aria, Fatemeh Lachinani Page 51

  The present study aims at identifying the relation between emotional and cognitive intelligence of teachers and students’ educational progress. The statistical population consists of teachers (whether male or female) of the 5th grade in Ali Abad Katool City in the academic year of 2008-2009, out of whom 75 people were randomly chosen as sample. The tools used in this research are the Bar-On model of emotional intelligence, Wechsler Intelligence scale, and the average score of the second semester used in order to examine the educational progress of students whose teachers attended both the above said intelligence tests. The results show there is a positive and meaningful correlation between teachers’ emotional intelligence and students’ educational progress; however, no significant relation was found between the cognitive intelligence and students’ educational development. It can be concluded that emotional intelligence is quite significant in the working environment.

  Keywords: emotional intelligence, cognitive intelligence, educational progress
 • Zahra Shabani Page 65
  This research is aimed at comparing the effect of critical thinking on the decision-making process in scientific and social elites. In this causal-comparative study, the sample was selected via cluster and purposive sampling. The ability of critical thinking, which has previously been created, is measured by stimulating analytical, inferential, and evaluative thinking skills during the group and strategic decision-making process and social conflicts. The major findings of this study indicate that critical thinking and decision making skills were more in scientific elite than social ones, and the effect of critical thinking on the decision-making process in scientific elites is significant. Also, the inferential thinking explains 11% of the decision-making process.
  Keywords: analysis, inference, evaluation, critical thinking, decision making
 • Hossein Ghamari Givi, Seyyedjalaleddinsharei , Nematmohammadypoorrik , Abbas Abolghasemi , Maghsoud Nader Pilehroud Page 101
  Pain is the most common type of stress encountered by humans, especially children. Medications and non-pharmaceutical techniques are used to control pain. The present study aims at examining two non-pharmaceutical methods of pain control, namely relaxation and attention deviation in children admitted to state hospitals. To this end, 51 hospitalized children are selected via convenience sampling method, and once homogenized; they are placed in three equal groups: relaxation, attention deviation and control group. The results of analysis of single-variable covariance show that perception of pain decreases in the two experimental groups compared to the control group, and that relaxation is more effective than the attention deviation method. It can be concluded that two methods of attention deviation and relaxation can be used as non-pharmacological methods along with other methods of pain control in children and cause them to get along with their pain more easily.
  Keywords: relaxation, attention deviation, pain control, children, hospitalized
 • Omar Kianipour , Ahmad Etemadi , Shiva Dolatabadi , Mehrdad Haji Hasani Student) Page 117
  The present research is aimed at comparison between the effect of music therapy based on Iranian music and cognitive therapy on anger control in adolescent boys. In this study with pre-test/post-test experimental design, a school in district two of RobatKarim City is selected via convenience sampling. Using the Spielberger’s STAX-2 anger expression questionnaire, 30 students are selected and randomly assigned to three groups. The first group received eight sessions of non-active music therapy and the second one underwent cognitive therapy for the same period of time. No intervention was made to the control group. TheANCOVAand Scheffe Posthoc test are applied to analyze the data. The ANCOVA indicates significant difference in the three studied groups. The Posthoc Scheffe test shows no significant difference between the control group and the one receiving music therapy; however, a significant difference is observed between the control group and the cognitive therapy one, as well as between the cognitive and the music therapy groups(P<0/01). Non-active music therapy had no effect on increasing the level of anger control. On the contrary, cognitive therapy enhanced the anger control in the subjects.
  Keywords: music therapy, cognitive therapy, anger control
 • Naseryoosefi Page 137
  This study is aimed at investigating the effect of religious-based cognitive therapy and logotherapy on reducing the depression, anxiety, and aggression symptoms in university students. The statistical population consists of all students referring to the Consultation Center at Kurdistan University in Sanandaj, out of whom 90 were selected via random sampling. By applying SCL-90-R test, the level of aggression, depression, and anxiety of the participants is measured and they are randomly divided into three groups (30 subjects in each group). Thus, three groups, namely religious-based cognitive therapy, logotherapy and controlled groups are formed. The SCL-90-R scale is employed to measure the level of the above said symptoms in pre-test, post-test and follow-up stages. The results show that both religious-based cognitive therapy and Logotherapy reduce symptoms of aggression, anxiety, and depression of students and their effect is permanent in the follow-up stage. Also, no significant relation is found between the said two therapies. However, religious-based cognitive therapy is more effective in reducing depression symptoms compared with logotherapy.
  Keywords: aggression, depression, anxiety, logotherapy, religious, based cognitive therapy