فهرست مطالب

بورس اوراق بهادار - پیاپی 18 (تابستان 1391)
 • پیاپی 18 (تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/11/21
 • تعداد عناوین: 9
|
 • رضا عیوض لو، رضا راعی، شاپور محمدی صفحه 5
  اعمال محدودیت بر روی معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی یکی از محورهای اصلی مورد توجه نهادهای نظارتی محسوب می شود. ایزلی و همکاران (Easley، et al.، 2002) مدل ریزساختاری را توسعه داده اند که قادر است احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی را اندازه گیری نماید. معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی شامل معاملات توسط دارندگان اطلاعات نهانی و تحلیل گران پیشرو می باشد. این مقاله از یک سو به دنبال مطالعه اثرات تقویمی در احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی در بورس تهران بوده و از سوی دیگر روند احتمالات را در طی زمان بررسی می کند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران در ماه دهم سال (دی ماه) افزایش داشته و در ماه دوازدهم سال (اسفند ماه) کاهش می یابد. همچنین یافته های تحقیق بر کاهش PIN از سال 1387 تا سال 1389 دلالت می کند.
  کلیدواژگان: معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی، احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی (PIN)، مدل های مبتنی بر اطلاعات، اثرات تقویمی و افشای اطلاعات
 • عزت الله عباسیان، محسن نظری، الهام فرزانگان صفحه 19
  حباب قیمتی به معنای افزایش شدید و پیوسته در قیمت دارایی ها است. این پدیده به گونه ای است که افزایش های اولیه قیمت ناشی از عواملی مثل پیش بینی افزایش های آتی قیمت ها موجب جذب خریداران جدید، سفته بازی و از این رو افزایش بیشتر قیمت ها می شود. برای بررسی این موضوع، فرضیه اصلی این تحقیق آن است که آیا افزایش شدید قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران توسط عوامل بنیادی بازار تعیین می شود یا سفته بازی عوامل بازار نیز در تعیین قیمت نقش دارند؟ به منظور بررسی رابطه ی بین سیاست پولی و قیمت های سهام، مکانیزم انتقال براساس مدل خطی شده ی انتظارات عقلایی با فرض رفتار پیش نگر درقیمت سهام در چارچوب مکتب کینزی جدید درنظر گرفته شده است. بررسی های تجربی این موضوع با استفاده ازروش متغیرهای ابزاری GMM و به-کارگیری داده های آماری در بازه ی زمانی فروردین 1379 تا اسفند 1388، نشان می دهند که نرخ بهره ی حقیقی اثر منفی و تولید اثر مثبت اما ضعیف بر بازدهی حقیقی سهام دارند. همچنین بازدهی های دوره های گذشته، بازخوردی مثبت بر قیمت های جاری سهام دارند که این امر دلالت بر وجود رفتارهای سفته بازی و انحراف قیمت ها از ارزش ذاتی خود دارد.
  کلیدواژگان: حباب عقلایی، سیاست پولی، مدل کینزی جدید، رفتار پیش نگر، کانال نرخ بهره
 • علیرضا فضل زاده، رضا رنجپور، رسول توحیدی صفحه 39
  در این پژوهش توانایی مدل های شارپ و تحلیل پوششی داده ها (DEA) در انتخاب پرتفوی کارا در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های حاضر در بورس می باشد. با توجه به محدودیت های اعمال شده تعداد 88 شرکت و در سه دوره از اول سال 1385 تا آخر سال 1387 بررسی گردیدند. به دلیل آنکه کاراترین ابزار برای انتخاب پرتفوی بهینه مدل مارکویتز می باشد (راعی و همکاران، 1383)، این مدل به عنوان مدل پایه انتخاب گردید و توانایی مدل های شارپ و DEA نسبت به مدل مارکویتز آزمون گردید. برای دستیابی به پرتفوی های مدل مارکویتز و مدل شارپ از نرم افزار MATLAB و برای مدل DEA از نرم افزار DEA SOLVER استفاده شد. پس از مشخص شدن پرتفوی ها و محاسبه بازدهی و ریسک هر کدام فرضیات پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS مورد آزمون قرار گرفت و مشخص شد که مدل شارپ توانایی تشکیل پرتفوی را در بورس اوراق بهادار تهران دارد ولی الگوی CCR مدل تحلیل پوششی داده ها این توانایی را ندارد.
  کلیدواژگان: انتخاب پرتفوی، مدل مارکویتز، مدل شارپ، مدل تحلیل پوششی داده ها، بورس اوراق بهادار
 • محمداسماعیل فدایی نژاد، نوید خرم نیا صفحه 61
  در این تحقیق، رابطه بین افشای اطلاعات سود، نقدشوندگی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می رد. در واقع این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که اولا آیا افشای اطلاعات سود از جانب شرکت ها برای مخاطبین دارای ارزش می باشد و ثانیا باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش نقدشوندگی بازار می شود؟ جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. تعداد 41 شرکت به روش نمونه گیری کوکران انتخاب شده اند. از این بین تعداد 138 توقف معاملاتی مربوط به افشای اطلاعات سود شرکت ها، حاوی 87 مورد خبر بد و 51 مورد خبر خوب با استفاده از روش نمونه گیری حذفی انتخاب شدند که طی دوره ی زمانی 1388-1385 مورد بررسی قرار گرفته اند. با توجه به این که داده های جمع آوری شده برای فرضیه های این تحقیق مربوط به 138 توقف معاملاتی طی 4سال و از نوع داده های مقطعی بوده اند، از روش تجز و ل میانگین نمونه ها از طرق نرم افزار SPSS جهت آزمون فرها استفاده گرد. نتا ق حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95 درصد در مورد اخبار بد منتشر شده از سوی شرکت، هر سه فرضیه تحقیق مبنی بر باارزش بودن اطلاعات و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش نقدشوندگی بازار تایید شده است و در مورد اخبار خوب فقط فرضیه سوم تحقیق مبنی بر افزایش نقدشوندگی بازار تایید گردیده است.
  کلیدواژگان: افشای اطلاعات سود، بازده غیرعادی، عدم تقارن اطلاعاتی، نقدشوندگی، نسبت آمیهود
 • لیلا سهرابی صفحه 83
  وضعیت قانونی سرمایه گذاری خارجی در حقوق ایران مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مقررات محدود کننده و سختگیرانه تا قوانینی که برای سرمایه گذاران خارجی مطلوبیت افزونتری داشتند و در نهایت بذل توجه خاص و تخصصی به فرایند سرمایه گذاری خارجی، خصوصیاتی است که در هر کدام از قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری خارجی، تبلور خاصی یافته اند. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از گزینه هایی که دارای قابلیت فراوان برای جذب سرمایه های خارجی می باشد از نظر قانونگذار دور نمانده است و هرچند که در منابع قانونی اولیه سرمایه گذاری خارجی به طور کلی تمامی بخش های اقتصادی از جمله بازار سرمایه شامل این قوانین می گردیدند لکن در دوره های اخیر و بعد از برنامه چهارم توسعه، این شکل از سرمایه گذاری با دید تخصصی تری نگریسته شد لکن آنچه که باعث تاسف می گردد آن است که در هر دوره ای از قانونگذاری، قسمتی از بازار سرمایه و یا توانایی های آن مغفول مانده است و علیرغم وجود آیین نامه تخصصی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه، باید به ناچار قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی را در این موارد مجرا دانست. امری که خود باعث ایجاد توالی فاسد زیادی گردیده است از جمله آنکه با وجود اصل مهم حفظ کلیت و انسجام بازار، هر بخش از بازار سرمایه تحت حاکمیت اراده متفاوتی از قانونگذار گردیده که برای نمونه می توان به عدم شمول آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازار خارج از بورس، در خصوص بورس کالای ایران اشاره نمود که تمامی این نقایص در مجموع باعث می گردد که از تمامی ظرفیت های ممکن سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه استفاده نگردد و یا اینکه سرمایه گذار خارجی با توجه به وضعیت مبهم و عدم شمول مقررات تخصصی بر حیطه های خاص از جمله بورس کالا دچار سردرگمی گردیده و در نتیجه تمایل کمتری به وارد نمودن سرمایه خود پیدا نماید. از این رو بررسی دقیق تمامی منابع قانونی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه با لحاظ دو قانون مادر در این زمینه یعنی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار و تبیین دقیق آنها با هدف شناسایی و رفع نقایص این الزامات ضروری است. هرچند در زمینه بررسی سرمایه گذاری خارجی به طور کلی و سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه به طور خاص تحقیقاتی انجام گردیده است لکن بررسی جنبه حقوقی این نوع از سرمایه گذاری و تبیین تمامی قوانین و مقررات موجود در این زمینه لازم می باشد که در این نوشتار سعی بر آن بوده است که با استفاده از سیر تحول قوانین و مقررات تمامی جنبه ها و تنگناهای حقوقی وضعیت موجود بررسی گردد.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری خارجی، کشور پذیرنده سرمایه، بازار سرمایه، قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، اوراق بهادار
 • محسن مرادی، مرتضی شفیعی سردشت، ملیحه ابراهیم پور صفحه 113
  توانایی پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها به عنوان یکی از حوزه های مدیریت ریسک، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف تحقیق حاضر بهبود فرآیند پیش بینی درماندگی مالی با تکیه بر دو بخش مهم در فرآیند مزبور است. برای این منظور ساختار تحقیق در دو بخش پیکربندی شده است. در بخش نخست تمرکز این مقاله بر متغیرهای پیش بین بوده و در بخش دوم نیز بر دو مدل مهم پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تاکید شده است. برای تحقق این هدف مجموعه ای از20 نسبت مالی به همراه امتیاز کارایی به عنوان یک متغیر پیش بین غیر مالی، کاندیدای ورود به دو مدل پیش بینی کننده مهم و در عین حال متفاوت ماشین بردار پشتیبان و تحلیل ممیزی چندگانه شدند. امتیاز کارایی مزبور به وسیله مدل تحلیل پوششی داده ها محاسبه گردیده است. به منظور برآورد متغیرهای تاثیرگذار و همچنین تسریع عملیات پیش بینی، با استفاده از فرآیند انتخاب ویژگی از میان 21 متغیر مورد نظر تعداد 10 نسبت مالی به همراه متغیر غیر مالی کارایی برای ورود به مدل های پیش بینی انتخاب شدند. همچنین به منظور جلوگیری از پدیده فرایادگیری از روش اعتبار سنجی متقابل با 12 زیرمجموعه برای هر یک از مدل های پیش بینی کننده، استفاده گردید. در ادامه به منظور بررسی تاثیر متغیر غیر مالی کارایی، متغیرهای انتخابی یک بار با حضور کارایی و بار دیگر بدون حضور این متغیر به ترتیب وارد مدل های پیش بینی شدند. نتایج بدست آمده حاکی از عدم تغییر دقت کلی این مدل ها بود. بدین ترتیب هیچ یک از فرضیه های تحقیق تایید نشدند
  کلیدواژگان: پیش بینی، درماندگی مالی، ماشین بردار پشتیبان، تحلیل ممیزی چندگانه، کارایی
 • مهدی مرادزاده فرد، محمدصادق زارعزاده مهریزی، رضا تاکر صفحه 137
  هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین پاداش هیات مدیره و مالکیت نهادی با مدیریت سود، که از طریق اقلام تعهدی اختیاری سنجیده می شود، در سطح شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی سال 1384 تا پایان سال 1388 می باشد. در این تحقیق برای اندازه گیری مدیریت سود از مدل تعدیل شده جونز استفاده شده است. نتایج تحقیق با بکارگیری آزمون داده های ترکیبی اثرات تصادفی بیانگر آن است که بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود رابطه منفی وجود دارد به عبارت دیگر، با افزایش درصد مالکیت نهادی سهام، انعطاف پذیری شرکت برای مدیریت اقلام تعهدی کاهش می یابد. علاوه براین نتایج حاکی از آن است که بین میزان پاداش هیات مدیره و مدیریت سود رابطه مستقیم وجود دارد.
  کلیدواژگان: مدیریت سود، اقلام تعهدی اختیاری، پاداش هیات مدیره، مالکیت نهادی
 • علی سعیدی، امیر شیری قهی صفحه 153
  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق ساختار مالکیتی به عنوان متغیر مستقل و نسبت کیوتوبین (معیار عملکرد مالی شرکت ها) به عنوان متغیر وابسته و معیار اندازه گیری عملکرد در نظر گرفته شده است. قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی از ابتدای سال 1383 لغایت 1387 می باشد که در مجموع با توجه به محدودیت های اعمال شده 93 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید. آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از روش رگرسیون تلفیقی با اثرات ثابت نشان داد که رابطه ای بین انوع مختلف مالکیت و عملکرد وجود ندارد، لیکن در روش رگرسیون تعمیم یافته رابطه خطی معنی دار و معکوس بین دارندگان بیش از 5% سهام شرکت ها و عملکرد آن به دست آمد و تاثیر دیگر شاخصه های ساختار مالکیت یعنی میزان مالکیت سهامداران حقیقی، حقوقی و بزرگترین سهامدار بر عملکرد شرکت تایید نشد.
  کلیدواژگان: ساختار مالکیت، عملکرد شرکت، Q توبین، رگرسیون تعمیم یافته
 • رضا غلامعلی پور، علی ثقفی صفحه 173
  پیش بینی های ارائه شده توسط مدیران در مورد سودآوری دوره آتی شرکت ها، دارای پتانسیل های ارزشمندی است که به سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیمات بهینه کمک می کند. همانند سایر اطلاعات، ارزش این پیش بینی ها وابسته به دقت و باورپذیری آنها از دیدگاه سرمایه گذاران است. در این تحقیق، محتوای اطلاعاتی اولین پیش بینی های سود ارائه شده توسط مدیران برای دوره آتی (با در نظر گرفتن دقت پیش بینی های دو دوره اخیر)، تکرارپذیری رفتار مدیران در ارائه پیش بینی های دارای سوگیری و عوامل موثر بر خطای پیش بینی مدیران در سال های 1383 الی 1389 با نمونه ای متشکل از 176 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش داده های تلفیقی بررسی شد. نتایج تحقیق حاکی از تاثیرگذاری پیش بینی های ارائه شده (دارای خبر مثبت یا منفی) بر قیمت سهام می باشد، به نحوی که علاوه بر تغییرات سود پیش بینی شده سال آتی نسبت به آخرین پیش بینی سود سال جاری، دقت پیش بینی های ارائه شده برای سال جاری نیز با بازده هفت روزه حوالی زمان ارائه پیش بینی سال آتی رابطه دارد. سرمایه گذاران به پیش بینی های جدید آن گروه از شرکت هایی که در دو دوره اخیر پیش بینی های آنها محقق شده است واکنش بیشتری نشان می دهند. علاوه بر این نتایج تحقیق نشان می-دهد مدیرانی که در دوره جاری بازده دارایی های بالایی داشته اند، با فرض تکرار این عملکرد، برای دوره بعد پیش بینی های خوش بینانه ارائه می کنند. در نهایت بررسی عوامل موثر بر خطای پیش بینی سال آتی نشان دهنده رابطه مثبت بین متغیرهای سطح اقلام تعهدی سرمایه در گردش و خطای آخرین پیش بینی سال جاری با خطای پیش بینی سال آتی و رابطه منفی بین درصد سرمایه گذاران نهادی با خطای پیش بینی سال آتی می باشد.
  کلیدواژگان: پیش بینی های مدیران، محتوای اطلاعاتی، خطای پیش بینی، تمرکز مالکیت، سرمایه گذاران نهادی، اقلام تعهدی
|
 • Reza Eyvazlu, Reza Raee, Shapour Mohammadi Page 5
  Regulators consider restricting insider trading via market regulations. Easley et al. (2002) has developed microstructure model for estimating private information probability. Information based trades include trades from insiders and pioneer analysts. This research studies calendar effects of PIN in Tehran Stock Exchange and time trends of PIN. Results indicate the PIN increase in 10th month (Dey) and decrease in 12th month (Esfand). In the other hand, PIN decreased from year 1387 to year 1389.
  Keywords: Insider Trading, PIN, Information Based Models, Calendar Effects, Information Disclosure
 • Ezatollah Abbasian, Mohsen Nazari, Elham Farzanegan Page 19
  Bubble is prolonged stock price boom, which is always followed by bust, in the sense that the initial increases in prices are due to the expected increase in the future that attracts new buyers and thus speculators. The main hypothesis of this research is whether the increasing stock prices are driven by market fundamentals or just by speculation. In this paper to investigate the relationship between monetary policy and stock prices, the transmission mechanism is based on linearized rational expectations model with assuming the forward-looking behavior of stock prices, have been considered in the framework of the New Keynesian Academy. Experimental analysis during 2000:M1 to 2010:M2 using GMM procedure, shows that real interest rates have negative effect, and expected output has a positive effect on real stock returns. Also, past stock returns have a positive momentum on current stock prices, which represents the speculation causing the deviation of prices from their intrinsic values.
  Keywords: Rational Bubbles, Monetary Policy, New, Keynesian Model, Forward, looking Behavioral, Interest Rate Channel
 • Alireza Fazlzadeh, Reza Ranjpour, Rasoul Tohidi Page 39
  In this research, the ability of Sharp and Data Envelopment Analysis (DEA) models for choosing efficient portfolio in Tehran Stock Exchange has been studied. The study population is all firms listed in Tehran Stock Exchange. Due to restrictions, 88 companies were analyzed in three periods from early 2006 to the end of the year 2008. Markowitz model was chosen for research as the base model and ability of Sharp and DEA models was examined according to Markowitz model. For obtaining the Markowitz and Sharp Portfolios, we used MATLAB software and for obtaining DEA Portfolio we used DEA SOLVER software. After the portfolio return and risk was specified and calculated, research assumptions were tested using the SPSS software and it was found that the sharp model has ability to combine portfolio at Tehran Stock Exchange but DEA model has this ability.
  Keywords: Portfolio Selection, Markowitz Model, Sharp Model, DEA Model, Exchange Market
 • Mohammad Esmaeil Fadaeinejad, Navid Khoramnia Page 61
  In this research, the relationship between three indices of earning information disclosure, liquidity and information asymmetry in Tehran Stock Exchange companies were considered. Indeed, we investigate if revealing the interest information of companies to customers could be helpful and can either decrease the information asymmetry or increase the liquidity. Sample population was all companies in Tehran Stock Exchange. Forty one companies were selected by Cochrane sampling. Considering sampling limitation, we examined 138 trading suspensions due to revealing the companies interest information including 87 bad news and 51 good ones from 1385 to 1388. Analysis of Means in SPSS software was used for examining the hypotheses. The results indicate that in 95 per cent confidence interval, in case of bad news all three hypotheses related to usefulness of information, information asymmetry reduction and stock liquidity rising were confirmed. In case of bad news the only confirmed theory was related to increasing of stock liquidity.
  Keywords: Earning Information Disclosure, Abnormal Return, Information Asymmetry, Liquidity, Amihud Ratio
 • Leila Sohrabi Page 83
  The legal status of foreign investment in Iran has passed many levels. Too strict, limiting laws and laws which were more desirable and finally a professional view to foreign investment are the characteristics of relevant rules. The legislator has paid attention to capital market as a method that has many abilities to absorb foreign capital. Although in the initial legal sources foreign investing in capital market is generally permitted but in the recent laws this aspect is professionally viewed but unfortunately in every period of legislation, a part of capital market and its abilities is forgotten. There are different problems in legal status of foreign investment in capital market such as ambiguity in relevant laws. However, in the field of foreign investment in general and foreign investment in particular, capital markets research has been done but researches with this type of attitude to the legal aspects of investment and explanation of all rules and regulations in this area is necessary. In this article, has trying legal status evolution with all laws and regulations, and legal aspects of its problem and suitable solution.
  Keywords: Foreign Investment, Acceptance of Investment, Securities Market Act of the Islamic Republic of Iran, Foreign Investment Promotion, Protection Act
 • Mohsen Moradi, Morteza Shafiee Sardasht, Malihe Ebrahimpour Page 113
  Ability to predict financial distress as one of the areas of risk management has various social and individual aspects. The aim of this study is to improve predicting financial distress process relying on two important processes. The first part of this article focuses on the financial distress predictor variables and then the two major models of financial distress prediction have been emphasized. For the goal, 20 financial ratios and efficiency of corporate as non-financial predictive variable, entering the two predictive models also differ in nature mean support vector machines and multiple discriminate analyses. The efficiency was computed by DEA. In order to have a real and effective estimate of predictive variables, by using feature selection method among variables, 10 financial ratios beside efficiency have chosen. Also to avoid of over fitting, cross-validation method with 12 v-folds has been conducted. As well as to compute the influence of efficiency on prediction accuracy, the prediction models were conducted by with and without efficiency respectively. Because of lack of the significant difference in the results of mentioned models, all hypotheses were rejected.
  Keywords: Prediction, Bankruptcy, Support Vector Machines, Multiple Discriminate Analyses, Efficiency
 • Mehdi Moradzadehfard, Mohammadsadegh Zarezadeh Mehrizy, Reza Takor Page 137
  The purpose of this paper is investigating the relationship between board compensation and institutional ownership with earnings management. A set of listed Companies in Tehran Stock Exchange have been investigated to analyze the relationship for the year 2007 to 2011. Modified Cross Sectional Jones Model (1995) has been used to determine the earnings management. The task of analyzing and testing the hypothesis is fulfilled by the panel data models. The findings of the paper indicate the presence of negative relationship between institutional ownership and earnings management while we got statistically significant and positive relationship between Board compensation and earnings management.
  Keywords: Earnings Management, Discretionary Accruals, Board Composition, Institutional Ownership
 • Ali Saeedi, Amir Shiri Page 153
  The purpose of this paper is to analyze the effect of ownership structure on performance of listed companies in Tehran Stock Exchange (TSE). In this paper, ownership structure is considered as independent variable and TobinQ as a financial performance criterion of companies is considered as dependent variable. Data is gathered from 93 listed companies during 2004 to 2008. Data structure is panel and analysis has been done using Ordinary Least Squared (OLS) with fixed effect and Generalized Least Squared (GLS) with fixed effect. The results, using OLS show that, there is no relation between ownership structure and company’s performance, but using GLS, we have found negative linear relation between ownership percentage of shareholder with greater than 5 percent and company’s performance.
  Keywords: Ownership Structure, Corporate Performance, TobinQ, Generalized Least Square (GLS)
 • Reza Gholamali Pour, Ali Saghafi Page 173
  Management forecasts about future earnings have valuable potentials that can help investors to make efficient decisions. The value of these forecasts related to precision and believability of them. With a sample of 176 companies listed in Tehran securities exchange, we exam the Information content of management earnings forecasts, repeat of bias in forecasts and factors affecting management earnings forecasts error. Results indicate that management’s earnings forecasts have information content, and the precision of current year forecasts related to market-adjusted stock return cumulated over the seven trading days around the forecast release date. Investors are more responsive to new management forecast news when past management forecasts met. Other results indicate that managers who have high return on assets, appear to over-extrapolate past performance in forecasting future earnings. We also find that that working capital accrual, forecast error in current year and institutional investor related to management’s earnings forecasts error of future year.
  Keywords: Management Earnings Forecasts, Information Content, Forecasts Error, Accrual, Ownership Concentration, Institutional Investor