فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 6 (پیاپی 47، بهمن و اسفند 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/11/03
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محسن رضاییان صفحات 511-512
 • مریم سیوندی پور، عبدالحسین عبداللهی صفحات 513-520
  زمینه و هدف
  افسردگی یکی از اختلالات شایع جوامع انسانی است که آسیب های مختلف فردی و اجتماعی را باعث می شود. این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی رویارویی با شاخصه های علمی شادی (بخشش، قدردانی و اعمال مهربانانه غیرمشروط) بر کاهش علایم افسردگی اساسی از جمله احساس غم، احساس بی لذتی، احساس بی ارزشی و احساس درماندگی انجام گردید.
  مواد و روش ها
  این پژوهش نیمه تجربی در سال 1389 بر روی 150 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان، انجام شد. ابتدا پرسش نامه افسردگی Beck به عنوان پیش آزمون اجرا گردید و 60 نفر از دانشجویان که نمره بالایی در افسردگی کسب کرده بودند، به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. سپس پرسش نامه های شاخصه های علمی شادی در دو گروه تکمیل شد. طی یک جلسه محرک های دیداری و شنیداری به صورت ناخودآگاه به گروه آزمایش ارائه، و پس آزمون افسردگی و پرسش نامه های بخشش، قدردانی و مهربانی اجرا شد. در مرحله بعد، گروه آزمایش آموزش های مربوط به سه شاخصه علمی شادی را دریافت کرد. پس از اتمام جلسات آموزشی، پس آزمون افسردگی، و بخشش، قدردانی و مهربانی در هر دو گروه اجرا شد. از آزمون t برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد ارائه آموزش های مرتبط با شاخصه های علمی شادی، تاثیر معنی داری بر کاهش افسردگی داشته است (00 0/0 p=). همچنین نمره های آزمودنی ها در هر سه شاخصه افزایش نشان داد. اما ارائه محرک های دیداری و شنیداری به صورت ناخودآگاه به آزمودنی ها در کوتاه مدت تاثیر معنی داری بر کاهش افسردگی نداشت.
  نتیجه گیری
  تغییرات ایجاد شده در افسردگی دانشجویان، در اثر رویارویی با شاخصه های علمی شادی بوده است. با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت رویارویی با شاخصه های علمی شادی نقش قابل توجهی در کاهش افسردگی دارد.
  کلیدواژگان: افسردگی، بخشش، قدردانی، اعمال مهربانانه غیرمشروط، دانشجویان
 • راحله زارع شاهی، علی اکبر حق دوست، علی اسدی پور، بهنام صادقی راد * صفحات 523-536
  زمینه و هدف

  بهسازی شیوه های مصرف دارو و گام نهادن به سوی جامعه ای با مصرف مناسب، بی خطر و کارآمد، محور اقدامات عملی و توصیه های سازمان بهداشت جهانی است. این مطالعه، روند تجویز دارو در استان کرمان را بررسی نموده است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی، اطلاعات نسخ مربوط به سال 1387، شامل نسخ 245 پزشک عمومی و 455 پزشک متخصص، استخراج و میانگین قیمت و تعداد اقلام هر نسخه، تعداد اقلام داروهای تزریقی، آنتی باکتریال و کورتیکواستروئید ارزیابی و روند تغییرات آن ها بر اساس سابقه کار، عمومی و یا متخصص بودن پزشک بررسی شد. داده ها با استفاده از آزمون t مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و پس آزمون توکی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  میانگین اقلام تجویزی پزشکان عمومی 49/0 ± 15/3 و متخصص 61/0 ± 85/2 (001/0= p) بود. در نسخ 8/16% از بیماران مراجعه کننده به پزشکان عمومی داروی تزریقی، 7/17% کورتیکواستروئید و 9/51% آنتی بیوتیک تجویز شده بود. در نسخ بیماران مراجعه کننده به پزشکان متخصص 39% آنتی بیوتیک، 4/15% کورتیکواستروئید و 8/12% داروی تزریقی تجویز گردیده بود. اختلاف دو گروه از نظر میزان تجویز آنتی بیوتیک، داروهای تزریقی و کورتیکواستروئید معنی دار بود (به ترتیب 001/0= p، 001/0= p و 016/0= p). پزشکان عمومی با سابقه تر در نوشتن تعداد داروها در هر نسخه محتاط تر بودند (001/0= p)، اما قیمت نسخ آن ها در مقایسه با پزشکان جوان تر بیشتر بود (001/0= p).

  نتیجه گیری

  علی رغم فرآیندهای آموزشی موجود در زمینه تجویز منطقی دارو، شاخص های نسخه نویسی پزشکان با معیارهای جهانی فاصله داشته و ضروری است بر کیفیت و کمیت برنامه های آموزشی افزوده شود. همچنین با اعمال مدیریت کارآمد و نظارت مداوم بر الگوی تجویز دارو می توان شاخص های تجویز منطقی دارو را پایش و کنترل نمود.

  کلیدواژگان: تجویز منطقی دارو، الگوی نسخه نویسی، پزشک عمومی، پزشک متخصص
 • دادالله شاهی مریدی، مجید ملاحسینی، رضا وزیری نژاد صفحات 537-544
  زمینه و هدف
  فاسیای کف پا نقش بسیار مهمی در عملکرد پا دارد و سبب ایجاد قوس کف پا می شود. کشش طولانی بر روی این فاسیا سبب التهاب و درد در ناحیه پاشنه می گردد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر لیزر کم توان در درمان التهاب فاسیای کف پا بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی دو سوکور با استفاده از روش نمونه گیری متوالی از بهمن ماه 1388 تا دی ماه 1389 در درمانگاه فیزیوتراپی فاطمیه (س) رفسنجان بر روی 50 بیمار مبتلا به التهاب فاسیای کف پا انجام شد. بیماران به طور تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم گردیدند. دو روش تحقیق شامل لیزر کم توان و پلاسبو بود. شدت درد موضعی، درد انتشاری، حساسیت به لمس و درد صبحگاهی در جلسات اول، پنجم و دهم ارزیابی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آنالیز واریانس دو طرفه، توکی و مجذور کای استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های این مطالعه نشان می دهد که لیزر کم توان در کاهش شدت درد موضعی التهاب فاسیای کف پا به طور معنی داری موثر بوده است (000/0 p =). اثر لیزر کم توان در کاهش درد انتشاری، حساسیت به لمس و درد صبحگاهی التهاب فاسیای کف پا در جلسه دهم معنی دار بود (000/0 p =).
  نتیجه گیری
  از یافته های این مطالعه می توان نتیجه گرفت که لیزر می تواند در کاهش درد موضعی، درد انتشاری، درد صبحگاهی و بهبود حساسیت به لمس التهاب فاسیای کف پا موثر باشد.
  کلیدواژگان: لیزر کم توان، التهاب فاسیای کف پا، درمان
 • مرتضی پیری، ملیحه عسگریان، مریم بنانچ، مریم سادات شاهین، محمدرضا زرین دست صفحات 545-556
  زمینه و هدف
  نیتریک اکساید و گیرنده های هیستامینی H1 رفتارهای شبه اضطرابی را تحت تاثیر قرار می دهند. علاوه بر این، برهمکنش نیتریک اکساید و گیرنده های هیستامینی H1، در زمینه تعدیل برخی رفتارها اثبات شده است. این مطالعه برای ارزیابی برهمکنش بین پیریلامین، آنتاگونیست گیرنده های هیستامینی H1 و سیستم نیتریک اکساید در ناحیه CA1 مغز موش سوری با استفاده از تست ماز بعلاوه ای شکل مرتفع طراحی شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، 136 موش سوری نر نژاد NMRI با کتامین به علاوه زایلزین بی هوش شدند و دو کانول با استفاده از دستگاه استریوتاکسی در ناحیه CA1 هیپوکامپ پشتی قرار داده شد. بعد از طی یک هفته دوره بهبودی، تست ماز بعلاوه ای شکل مرتفع برای سنجش رفتارهای شبه اضطرابی مورد استفاده قرار گرفت. از آزمون های آماری توصیفی و آنالیز واریانس یک طرفه برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده گردید.
  یافته ها
  تزریق پیریلامین (9 میکروگرم بر موش) به داخل ناحیه CA1 باعث القاء اضطراب شد. تزریق L - آرژنین (1/0 و 5/0 میکروگرم بر موش) یا L-NAME (5 و 10 نانوگرم بر موش)، دو دقیقه قبل از دوز موثر پیریلامین اثر اضطراب زای پیریلامین را مهار نمود.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان دهنده وجود یک برهمکنش پیچیده بین گیرنده های هیستامینی H1 و سیستم نیتریک اکساید است، که رفتار اضطرابی را در ناحیه CA1 هیپوکامپ پشتی تحت تاثیر قرار می دهد. فعال یا مهار نمودن سیستم نیتریک اکساید پاسخ اضطرابی پیریلامین را در هیپوکامپ پشتی مهار می نماید.
  کلیدواژگان: نیتریک اکساید، پیریلامین، گیرنده های هیستامینی H1، ماز بعلاوه ای شکل مرتفع، موش سوری
 • طوبی حیدری، فریبا فرخی، مریم باقرپور، لیلا امیری فراهانی صفحات 557-566
  زمینه و هدف
  خستگی بعد از زایمان، زمینه را برای افزایش میزان بروز افسردگی بعد از زایمان مساعد می کند. این مطالعه با هدف مقایسه دو روش زور زدن مدیریت شده و خود به خودی در طی مرحله دوم زایمان بر خستگی بعد از زایمان در زنان نخست زا در بیمارستان آموزشی درمانی آیت الله طالقانی شهر اراک در سال 1389 صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  در طی این کار آزمایی بالینی، 104 زن نخست زا به روش تصادفی در دو گروه زور زدن مدیریت شده و خود به خودی قرار گرفتند. در گروه زور زدن خود به خودی زائو در طی مرحله دوم زایمان با احساس فشار شروع به زور زدن می کرد و در گروه زور زدن مدیریت شده بلافاصله بعد از اتساع کامل دهانه رحم با شروع انقباض، نفس عمیق کشیده و با نگهداشتن تنفس تا 10 شماره زور می زد. شدت خستگی 1 و 24 ساعت بعد از زایمان با پرسش نامه ارزیابی خستگی استاندارد مورد بررسی قرار گرفت. از آزمون های t من ویتنی و مجذور کای برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین مدت مرحله اول و دوم زایمان در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت. شدت خستگی در 1 و 24 ساعت بعد از زایمان بین دو گروه تفاوت معنی داری داشت (به ترتیب 004/0= p، 001/0= p). تفاوت آماری معنی داری از نظر میانگین نمره کل خستگی بین دو گروه وجود داشت که به ترتیب در گروه زور زدن مدیریت شده و زور زدن خودبخودی در 1 ساعت بعد از زایمان 64/10 ± 19/30 و 68/10 ± 17/24 (005/0= p) و در 24 ساعت بعد از زایمان 28/9 ± 75/18 و 5/5 ± 25/10 (001/0= p) بود.
  نتیجه گیری
  زور زدن خود به خودی با شدت خستگی کمتری در 1 و 24 ساعت بعد از زایمان همراه بود. با توجه به اهمیت نقش مادری و مراقبت از نوزاد، پیشنهاد می شود از این روش ایمن جهت اداره مرحله دوم زایمان
  کلیدواژگان: زور زدن خود به خودی، زور زدن مدیریت شده، خستگی بعد از زایمان، نخست زا
 • فرناز فهیمی، کاوه شفیعی، جعفر احمدی کهنعلی، مهرنوش مهرابیان، احسان پزشکی، اعظم دهقانی صفحات 567-574
  زمینه و هدف
  ارتباط بین بیماری آترواسکلروتیک شریان های کرونر و کاروتید، با کبد چرب غیرالکلی گزارش شده است. اما مطالعات کافی در مورد ارتباط کبد چرب غیرالکلی با بیماری های عروق داخل مغز وجود ندارد. مطالعه حاضر جهت بررسی ارتباط این بیماری با شاخص های همودینامیک عروق داخل مغزی توسط سونوگرافی داپلر ترانس کرانیال انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی، 47 نفر از نظر شاخص های همودینامیک عروق داخل مغزی توسط سونوگرافی داپلرترانس کرانیال بررسی گردیدند. این افراد در سه گروه کبد چرب غیرالکلی خفیف (10 نفر)، متوسط (10 نفر)، شدید (11 نفر) و گروه شاهد فاقد کبد چرب غیرالکلی (16 نفر) در سونوگرافی، قرار گرفتند. از آزمون های آماری توصیفی، ANOVA و مجذور کای برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد.
  یافته ها
  شاخص های نبض پذیری و مقاومت شریانی در شریان های مغزی قدامی، میانی، خلفی و کاروتید داخلی در سمت راست و چپ در گروه کبد چرب غیرالکلی شدید به طور معنی داری بیشتر از گروه شاهد بود (05/0 p<). شاخص های فوق در گروه کبد چرب غیرالکلی متوسط نسبت به گروه شاهد در شریان های مغزی میانی دو طرف و در شریان های کاروتید داخلی و شریان های مغزی قدامی دو طرف در گروه کبد چرب غیرالکلی شدید نسبت به گروه کبد چرب غیرالکلی خفیف به صورت معنی داری افزایش یافته بود.
  نتیجه گیری
  افزایش شاخص های نبض پذیری و مقاومت شریانی در شریان های داخل مغزی در افراد مبتلا به کبد چرب غیرالکلی شدید می تواند ناشی از ایجاد تغییرات آترواسکلروتیک در شریان های داخل مغزی باشد که موید اهمیت کنترل عوامل خطر ایجاد آترواسکلروزیس و پیشگیری و درمان به موقع بیماری های عروق داخل مغزی در این بیماران است.
  کلیدواژگان: کبد چرب غیر الکلی، سونوگرافی داپلر ترانس کرانیال، شاخص های همودینامیک عروق مغزی
 • محمد زارع بیدکی، محسن رضاییان، پوران علی عباسی صفحات 575-598
  زمینه و هدف
  کاربرد حیوانات در پژوهش به دلیل استفاده غیرداوطلبانه از سوژه های تحقیق در فرآیندهایی دردناک و زجرآور که معمولا به مرگ آنها می انجامد، از نظر اخلاقی بحث برانگیز است. هدف از نگارش این مقاله، مرور جنبه های اخلاقی مربوط به بهره برداری از حیوانات در پژوهش های زیستی و پزشکی از دیدگاه تاریخی، نظری، علمی و اسلامی است.
  مواد و روش ها
  عبارت ها و واژه های انگلیسی و فارسی مرتبط در پایگاه های اطلاعات علمی معتبر خارجی و ایرانی مانند PubMed، Web of Knowledge، Google Scholar، Google، IranMedex، Magiran و SID جستجو شدند.
  یافته ها و بحث: بررسی تاریخی حاکی از روند افزاینده حساسیت نسبت به کاربرد حیوانات در علوم زیستی و پزشکی در جهان و ایران است. از نظر فلسفی با اثبات وجود آگاهی و قابلیت تجربه درد و رنج در حیوانات، کاربرد روش هایی که مستلزم تحمیل درد، رنج و یا کشتن آنهاست را دیگر نمی توان توجیه کرد. شواهد علمی اخیر حاکی از توانایی حیوانات در تجربه انواع درد و هیجان و سرکوب آنها در حضور انسان و نیز وجود سامانه های هیجانی پایه (مانند خشم، وحشت، ترس، افسردگی و استرس) و مهارت های کلامی، حل مشکل، شناخت وابسته به ابزار، تلقین، خودآگاهی، استدلال علیتی، یادگیری انعطاف پذیر، تصویرسازی، آینده نگری و بازی کردن در آنهاست. این ویژگی ها و توانایی ها می تواند بستری برای حمایت اخلاقی از آنها فراهم آورد. همچنین بر اساس معارف اسلامی، خلقت حیوانات هدفمند بوده و به واسطه داشتن شعور و فطرت، سزاوار مراقبت و احترام هستند و لذا احکام کلی مربوط به نحوه تعامل انسان با حیوانات را می توان به کاربرد حیوانات در تحقیقات تعمیم داد.
  نتیجه گیری
  رعایت حقوق حیوانات و مسایل اخلاقی در پژوهش های حیوانی از پایه های محکم نظری، علمی و اسلامی و قانونی برخوردار است. ضروری به نظر می رسد که پژوهشگران علاوه بر شناخت و رعایت حقوق حیوانات، به روح مقررات، یعنی به حداقل رساندن کاربرد حیوانات و بهبود کیفیت زندگی سوژه های حیوانی، توجه کافی داشته باشند.
  کلیدواژگان: اخلاق، حقوق، پژوهش، حیوانات، اسلام
 • محسن اخگری، محمد آقازاده امیری، محمد قاسمی برومند، سیدمهدی طباطبایی صفحات 599-604
  زمینه و هدف
  تعیین شیوع پیرچشمی و انجام معاینات دوره ای چشم، مشکلات ناشی از پیرچشمی را کاهش می دهد. هدف بررسی حاضر، تعیین شیوع پیرچشمی در مراجعین به کلیینک اپتومتری دانشکده توانبخشی دانشگاه شهید بهشتی بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، پرونده بیماران معاینه شده در سال 1387 مورد بررسی قرار گرفت. متغیرهای مورد بررسی سن، جنس، نوع و مقدار عیب انکساری، پیرچشمی و سلامتی سگمان قدامی و خلفی چشم بود. بیماران به دو گروه سنی کمتر از 40 سال و بیشتر از 40 سال تقسیم شدند. داده ها با استفاده از آزمون های توصیغی و مجذور کای تجزیه و تحلیل گردیدند.
  یافته ها
  تعداد بیماران مورد مطالعه 600 نفر بود. میانگین و انحراف معیار سن کل بیماران، 21 ± 21/34 و برای مبتلایان به پیرچشمی 9/10 ± 53/55 سال بود. شیوع پیرچشمی در کل بیماران، 41% و در جمعیت بالای 40 سال 5/92% بود. از 246 بیمار پیرچشم، 131 نفر (3/53%) زن و 115 نفر (7/46%) مرد بودند. اختلاف نسبت مبتلایان به پیرچشمی در گروه های سنی مختلف معنی دار بود (001/0 p =) اما این تفاوت در مردان و زنان معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه با افزایش سن شیوع پیرچشمی افزایش نشان داد. شیوع پیرچشمی در بیماران دوربین از نزدیک بین بیشتر بود.
  کلیدواژگان: پیرچشمی، دامنه تطابق، سن و جنس
 • رضا قوطاسلو، صفر فرج نیا صفحات 605-610
  زمینه و هدف
  مننژیت باکتریایی خصوصا مننگوکوک یکی از خطرناک ترین بیماری های عفونی است. هدف از این مطالعه، بررسی شیوع مننژیت کودکان ناشی از مننگوکوک، در کودکان، به روش های مولکولی و مقایسه آن با روش های مرسوم بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی، 275 کودک مشکوک به بیماری مننژیت در مرکز پزشکی کودکان تبریز به روش نمونه گیری آسان و در دسترس مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه ها از طریق انجام پونکسیون نخاعی تحت مطالعه باکتریولوژی و آگلوتینایسیون قرار گرفت. DNA به روش فنل- کلروفرم استخراج و PCR انجام شد.
  یافته ها
  میانگین سنی بیماران 04/2 ± 20/42 ماه و کمترین 11 روز و بیشترین 11 سال بود. مننژیت مننگوکوکی در جنس مذکر بیشتر از دختران بود (به ترتیب 60% و 40%). تعداد 5 مورد در تست آگلوتیناسیون (8/1%) و 3 مورد (1/1%) در کشت و 10 مورد (6/3%) PCR مثبت بودند.
  نتیجه گیری
  مننگوکوک یکی از عوامل اصلی ایجاد کننده مننژیت باکتریایی کودکان در منطقه آذربایجان به شمار می آید. روش PCR برای شناسایی مننژیت مننگوکوکی ارزش بالایی دارد.
  کلیدواژگان: نایسریا مننژیتدیس، مننژیت، PCR
|
 • M. Rezaeian Pages 511-512
 • M. Sivandi Pour, A.H. Abdollahi Pages 513-520
  Background And Objectives
  Deprestion is a dibilitating disorder which causes meny social and health problems for the people. This research was done to asses the impact of encounter to scientific indexes of happiness on the reduction of depression symptoms.
  Materials And Methods
  This experimental design research was done in accordance to pre-test and past-test design with a control group. The primal sample of this research were 150 students of Kerman Bahonar university that had been choosen by multistage clustering. Beck depression Questionnaire was given to them as pre test and the rate of participant''s depression was assessed. Then 60 participants were chosen and randomly assigned to the control and experimental group. After that Beck depression Questionnaire (BDI-II) ‚ gratitude Questionnaire (GQ-6) ‚ kindness Questionnaire and forgiveness Questionnaire (TRIM-12) were applied for the two groups. Eight training sessions were organized for the experimental group and 3 free discussion sessions for the control group. At the end of sessions Beck depression Questionnaire (BDI-II) ‚ gratitude Questionnaire (GQ-6) ‚ kindness Questionnaire and forgiveness Questionnaire (TRIM-12) were performed for both groups.
  Results
  The results indicated that unconscious encounter to visual and audile provocatives about scientific indexes of happiness، forgiveness‚ gratitude and unconditional kindness didnot have any meaningful effects on the reduction of depression while the training sessions about scientific indexes of happiness (forgiveness‚ gratitude and unconditional kindness) had meaningful effects on the reduction of depression.
  Conclusion
  The results shows that changes in students’ depression scores were due to encounter to independent variables (encounter to scientific indexes of happiness). Based on the research results‚ it can be cocluded that encounter to scientific indexes of happiness (forgiveness‚ gratitude‚ unconditional kindness) can have agreat effect on the reduction of depression.
  Keywords: Depression‚ Forgiveness‚ Gratitude‚ Unconditional kindness student
 • R. Zareshahi, A.A. Haghdoost, A. Asadipour, B. Sadeghirad Pages 523-536
  Background And Objectives

  Improving the drug usage pattern and moving through a community with appropriate، safe، with doses that meet individual requirements and for an adequate period of time is pivotal and recommended by World Health Organization. In this study، we investigate the drug prescription patterns in the Kerman province in Iran.

  Materials And Methods

  Prescription indices in Kerman prescription database of Food and Drug deputy in 2008، which includes prescription of 245 general practitioners and 455 physicians، were extracted. Selected WHO drug use indicators including number of prescribed medicines and their cost، maximum number of prescribed medicine، number of prescribed antibiotics، injection and corticosteroids were investigated in this cross-sectional study design.

  Results

  Average number of medicines prescribed per patient was 3. 15±0. 49 and 2. 85±0. 61 for general practitioners and physicians، respectively (p=0. 001). Mean for maximum number of prescribed medicines were 6. 67±1. 20 and 6. 57±1. 67 for general practitioners and physicians، respectively. For general practitioners، 16. 8% of prescriptions encountered with an injection، 17. 7% encountered with a corticosteroid prescription and 51. 9% encountered with an antibiotic. For physicians، 12. 8% of prescriptions encountered with an injection، 15. 4% with a corticosteroid prescription and 39. 0% encountered with an antibiotic. The difference in prescribing these categories was significant between practitioners and physicians (p=0. 001، p=0. 001 and p=0. 016، respectively). Experienced practitioners were more cautious in the number of prescribed medicines (p=0. 001)، however، the price of their prescriptions were higher than the young practitioners (p=0. 001).

  Conclusion

  Despite the educational programs for the rational use of drugs، prescribing indicators are far from international recommended criteria. Hence، it is necessary to promote prescribing practices through establishing more comprehensive training courses related to the rational use of medicines. Besides، exerting surveillance systems is a useful way to monitor and control drug usage in the community.

  Keywords: Rational use of drug, Prescribing practice, General practitioner, Physician
 • D. Shahimoridi, M. Mollahossaeini, R. Vazirinejad Pages 537-544
  Background And Objectives
  Plantar fasciitis has very important performance in function of the foot that this is which causes the arc of the foot. Long strech on this fascia causes inflammation and calcaneal pain. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of low power laser in the treatment of plantar fasciitis.
  Materials And Methods
  This study was a double blinded clinical trial conducted on a consecutively selected sample of 50 patients from 9 February 2010 to 11 January 2011 in Fattemieh Physiotherapy Clinic of Rafsanjan. Patients who were all suffering from plantar fascilitis were divided in two equal groups randomly. Two research methods were included: laser and placebo. Intensity of local pain، radicular pain، sensitivity to palpation and morning pain were assessed in 1st، 5th and 10th sessions. For data analysis bilateral ANOVA، touky and X2 were used.
  Results
  The results of this study showed that low power Laser has been significantly effective in reduction of local pain of the plantar fasciitis (p<0. 0001). In the 10th session X2 test revealed that laser can be effective in the reduction of redicular pain، sensitivity to palpation and morning pain of the plantar fasciitis (p<0. 0001).
  Conclusion
  This study indicated that in the 10th session، laser can be effective in the reduction of local pain، redicular pain، morning pain and improving of sensitivity to palpation of the plantar fasciitis.
  Keywords: Low Power Laser, Plantar Fasciitis, Treatment
 • M. Piri, M. Asgariyan, M. Bananej Shahin, M.R. Zarrindast Pages 545-556
  Background And Objectives
  Nitric oxide and histamine H1 receptors influence anxiety-like behaviors. Furthermore، interaction between nitric oxide and histamine H1 receptors has been demonstrated in the modulation of some behavior. The present study was designed to evaluate the interactions between pyrilamine، aH1 receptor antagonist and nitric oxide systems in the CA1 brain region of the mice using the plus-maze test.
  Materials And Methods
  In this experimental study، 136 adult male NMRI mice were anesthetized with ketamine and xylazine and two cannuale were inserted stereotaxically into the CA1 region of the dorsal hippocampus. After 1 week recovery، the elevated plus maze test was used to test the anxiety-like behaviors.
  Results
  Intra-CA1 injection of pyrilamine induced anxiety. Intra-CA1 injection L-arginine (0. 1 and 0. 5 µg/mouse) or L-NAME (5، 10 ng/mouse) 2 min after befor effective dose of pyrilamine (9 µg/mouse) inhibited anxiogenic effects of pyrilamine.
  Conclusion
  These results show that there are complex interactions between histamine H1 receptors and nitric oxide system that affect anxiety behaviors in the CA1 region of dorsal hippocampus. Activation or inhibition of nitric oxide system inhibits anxiogenic response of pyrilamine in the dorsal hippocampus.
  Keywords: Nitric Oxide, Pyrilamine, Histamine H1 Receptors, Elevated Plus Maze, Mouse
 • T. Heidari, F. Farokhi, M. Bagherpour, L. Amiri Farahani Pages 557-566
  Background And Objectives
  Postpartum fatigue increases incidence of postpartum depression. This study accomplished with aim to compare managed and spontaneous pushing during second stage of labor on postpartum fatigue in nulliparous women in Ayatollah Taleghani Hospital in Arak in 2010. Methods and Materials: In this clinical trial research 104 nulliparous women were randomly allocated in two groups as a managed and spontaneous pushing. when contraction is started، the mother breath deeply and force with keep breathing to 10 numbers. Fatigue severity determined 1 and 24 hours after delivery with standard questionnaire. Data was analyzed by using Mann–Whitney U and Chi-square tests.
  Results
  Mean duration of first and second stage of labor in two groups was not statistically significant difference. Fatigue severity in the 1 and 24 hour after delivery between the two groups was statistically significant (p=0. 004، p=0. 001). The difference of fatigue score between the two groups was statistically significant that respectively in managed pushing and spontaneous pushing 1 hour after delivery 30. 19±10. 64 and 24. 17±10. 68 (p=0. 005) and 24 hour after delivery 18. 75±9. 28 and 10. 25±5. 5 (p=0. 001).
  Conclusion
  spontaneous pushing results in less fatigue in the first and 24 hours after delivery than another method. we recommend using this method in second stage of labor because of the importantance of maternal role and newborn care in this time.
  Keywords: Spontaneous Pushing, Managemented Pushing, Postpartum Fatigue, Primiparous
 • F. Fahimi, K. Shafiee, J. Ahmadi, M. Mehrabian, E. Pezeshki, A. Dehgani Pages 567-574
  Background And Objectives
  Non alcoholic fatty liver disease is a common disease with an increased risk of atherosclerotic changes of the vascular structures، which could lead to vascular disease. T his study has been carried out to evaluate the significant relation ship among non alcoholic fatty liver disease and hemodynamic criterion of the intracranial vessels by transcranial doppler ultrasound as a non invasive method. Matrials and
  Methods
  In this cross sectional study، involving 47 subjects ages 23 to 68، who had been evaluated for hemodynamic criterion of the intracranial vessels by transcranial doppler ultrasound were studied. Subjects were divided based on the ultrasound criterion for fatty liver disease as follows: mild (10 patients)، moderate (10 patients) and severe (11 patients). ANOVA and K2 were used to analyze the data.
  Results
  The results indicated that the hemodynamic criterion of intracranial cerebral vessels، pulsatility index (PI) and resistance index (RI) in anterior، middle and posterior cerebral arteries and internal carotid arteries in severe non alcoholic fatty liver group were significantly higher as compared to control group (p<0. 05). There was a significant increased in these hemodynamic criterion values in middle cerebral arteries in non alcoholic moderate fatty liver group as compared to the control group (p<0. 05).
  Conclusion
  Increase in the values of pulsatility index (PI) and resistance index (RI) of the intracranial cerebral vessels in moderate and severe non alcoholic fatty liver groups could be related to atherosclerotic changes of the intracranial vessels owing to malfunction of the cellular endothelium secondary to non alcoholic fatty liver disease as part of the metabolic syndrom، emphysis the significance control of the atherosclerotic risk factors and early prevention and treatment of intracranial vessels disease to reduce complications of the non alcoholic fatty liver disease.
  Keywords: non alcoholic fatty liver disease (NAFLD), trans cranial doppler ultrasound, hemodynamic criterion of intracranial cerebral arteries
 • M. Zare-Bidaki, M. Rezaein, P. Ali-Abasi Pages 575-598
  Background And Objectives
  The use of laboratory animals for biomedical research، due to using unwilling research subjects in potentially painful or distressful procedures usually leading to death، is a hotly debated ethical issue. The our purpose was to review of ethical issues of using animals in biomedical research from historical، theoretical، scintific and Islamic standpoints.
  Materials And Methods
  To collect appropriate research papers and resources in this regard، the related Persian and English words and phrases were searched in a valid set of Iranian and world scientific databases such as PubMed، Web of Knowledge، Google Scholar، IranMedex، Magiran and SID.
  Results And Discussion
  historitically، there is an increasing sensitivity to using animals in biomedicine in Iran and the world. Theoretically، if animal would have consciousness and ability to experiencing pain and distress، then application of some methods resulted to pain، distress and killing will not justifiable. Recent scientific evidence is suggesting of animal abilities to exprincing and supressing various pains and emotions، as well as the existence of basic emotional systems (such as anger، fear، panic، depression and stress) and vebal، problem-solving skills، tool-related cognition، empathy and self-awareness، causal reasoning، flexible learning، imagination، prospection and Play behavior. These abilities and features may confer a base for ethical protection. Besides، according to Islamic doctrines، the creation of animals has purposeful and animals deserve care and respect; hence، many catholic Islamic decrees regarding to the interaction between human and animals may be generalized to animal using in research.
  Conclusion
  Animal rights and ethical issues in the animal research are supported by solid theoretical، scientific، Islamic and legislatorial fundamentals. It seems necessary that researches become aware and comply with the regulations، as well as to have enough attention to the soul of regulations، i. e. to minimize the animal use and to promote the quality of life of animal research subjects.
  Keywords: Ethics, Rights, Research, Animal, Islam
 • M. Akhgary, M. Aghazadeh Amiri, M. Ghassemi- Broumand, S.M. Tabatabaee Pages 599-604
  Background And Objectives
  This study aimed to determine the prevalence of presbyopia in patients examined in Optometry clinic of Faculty of Rehabilitation of Shahid Beheshti Medical Univessity. Meterials and
  Methods
  In this crosse- sectional study، 600 files of the patients examined in the optometry clinic of Rehabilitation Faculty of Shahid Beheshti Medical university in year 2008/2009 were analyzed. Variables included age، sexe، amount and type of refractive errors، presbyopia and health of anterior and posterior eye segment. The patients were divided into two groups: groupe 1، included the pattients ages less than 40 and groupe 2، patients ages 40 years and older. Groupe 2، were divided. The deta were analyzed using X2 and descriptive test.
  Results
  The mean and standard deviation of ages of all the 600 patients'' was 34. 21±21 and for presbyopic patients was 55. 53±10. 9 years. Prevalence of presbyopia in total population was 41% and in population over 40 years، was 92. 5%. From 246 presbyopic patients، 131 cases (53. 3%) were females and 115 cases (46. 7%) were males. There was a significant statistica l difference between the presbyopia patients compared to the other groups (p<0. 0001) but this different between men and women was not significant (p= 0. 23).
  Conclusion
  In this study، the prevalence of presbyopia increased with aging. The prevalence of presbyopia in hypermetropia patients was more than myopic patients.
  Keywords: Presbyopia, Refractive error, Age, gender
 • R. Ghotaslou, S. Farajnia Pages 605-610
  Background And Objectives
  Bacterial meningitis especially meningococcal meningitis is a serious and sometimes fatal infection. The aim of this study was the determination of meningitis disease by routine and molecular assay s.
  Materials And Methods
  CSF samples were collected from 275 children and agglutination، bacteriological tests were achieved. DNA extraction was done according to phenol-chlorophorm method and PCR was carried out by the specific primers.
  Results
  The mean age of the patients was 42±2 month. Younges was 11 days and the oldest child was 11 years old. Meningococcal meningitis was more common in the male gender. Totally، Neisseria meningitidis was found in 3 (1. 1%)، 5 (1. 8%) and 10 (3. 6%) by culture، agglutination and PCR assays، respectively.
  Conclusion
  One of the most common etiological agents of meningitis is Neisseria meningitidis in the Azerbaijan state. Molecular diagnosis has higher sensitivity and specifity in comparison to culture and agglutination tests.
  Keywords: Meningitis, Neisseria meningitidis, PCR