فهرست مطالب

مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
سال دهم شماره 3 (پیاپی 39، پاییز 1391)

 • تاریخ انتشار: 1391/11/23
 • تعداد عناوین: 8
|
 • داوود پورمرزی، شهناز ریماز*، عفت سادات مرقاتی خویی صفحه 1
  زمینه و هدف

  برنامه های آموزشی برای ارتقاء سلامت روان همسران در زندگی مشترک ضروری است. برگزاری هر برنامه آموزشی نیازمند شناخت دقیق نیازهای گروه هدف است. هدف این پژوهش گزارش برخی از نیازهای آموزشی مرتبط با سلامت روان جوانان داوطلب ازدواج می باشد.

  روش کار

  در یک مطالعه مقطعی توصیفی تحلیلی450 نفر از همسران شرکت کننده در برنامه آموزشی قبل از ازدواج در تهران به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی شده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، «پرسشنامه خود ایفا» بود که میزان نیاز به آموزش در حیطه سلامت روان را با مقیاس پنج درجه ای لیکرت مورد بررسی قرار می داد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارSPSS15 و آمار توصیفی و آزمون ها آماری تی تست، آنالیز واریانس یک طرفه و کای دو استفاده شد.

  نتایج

  سطح نیاز به آموزش در حیطه سلامت روان بیش از متوسط (نمره3) بود، زنان به طور معنی داری بیشتر از مردان احساس نیاز می کردند (001/0=p). بیشترین سطح نیاز به آموزش در هر دو جنس مربوط به موضوع روش های زنده نگهداشتن عشق در زندگی مشترک بود. تفاوت سطح نیاز به آموزش در گروه های متغیرهای اجتماعی-دموگرافیک در زنان معنی دار نبود ولی این اندازه در مردان کارگر به طورمعنی داری بیش از مردان با شغل آزاد بود (018/0=p).

  نتیجه گیری

  براساس یافته ها جوانان در حین ازدواج به آموزش در زمینه سلامت روان احساس نیاز می کنند. لازم است برنامه های آموزشی با توجه به اولویت های ابراز شده برای ارتقاء سلامت روان در زندگی مشترک برای جوانان طراحی و اجرا گردد.

  کلیدواژگان: آموزش، سلامت روان، جوانان، تهران
 • رقیه عابدینی، علیرضا چوبینه*، جعفر حسن زاده صفحه 15
  زمینه و هدف

  (WMSDs) Work-related Musculoskeletal Disorders از مشکلات بهداشتی مهم در پرستاران می باشد. از جمله دلایل مهم WMSDs در کارکنان پرستاری وظایف جابجایی بیمار (بلند کردن، انتقال و تغییر وضعیت بدنی بیماران) می باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی-عضلانی ناشی از جابجایی بیمار در کارکنان حرفه ی پرستاری در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز به روش Movement and assistance of hospital patient(MAPO) انجام شده است.

  روش کار

  در این مطالعه مقطعی 400 پرستار شاغل در 75 بخش از 11 بیمارستان مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های ویژگی های دموگرافیک، نوردیک و چک لیست MAPO گردآوری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS16 انجام گرفت.

  نتایج

  میانگین سن و سابقه کار افراد مورد مطالعه به ترتیب 44/6±78/30 و 75/5±92/6 سال بدست آمد. شیوع 12 ماهه WMSDs 2/88% گزارش شد. ارزیابی به روش MAPO نشان داد که بیش از 83 درصد از افراد در معرض خطر اختلالات بوده و در 5/20 درصد آنها خطر بالا می باشد. نتایج نشان داد که وقوع علائم اسکلتی-عضلانی در کارکنان پرستاری مورد مطالعه با امتیاز شاخص MAPO دارای ارتباط معنی دار است (028/0>p).

  نتیجه گیری

  وقوع اختلالات اسکلتی-عضلانی با شاخص MAPO ارتباط دارد. بنابراین، MAPO شیوه ای کارآمد جهت شناسایی و ارزیابی خطر WMSDs ناشی از جابجایی بیماران در کارکنان پرستاری می باشد. جهت بهبود شرایط، فاکتورهایی مانند ابزار کمکی جابجایی، عوامل محیطی و آموزش می بایست مد نظر قرار گیرند.

  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی، عضلانی، کارکنان پرستاری، جابجایی بیمار، شاخص MAPO
 • حامد رضاخانی مقدم، داوود شجاعی زاده، محمدحسین تقدیسی، یوسف حمیدزاده اربابی، محمدتقی سوادپور صفحه 27
  زمینه و هدف
  زایمان، اوج دوران بارداری و حاملگی یک زن است که با به دنیا آمدن یک یا چند نوزاد از رحم مادر همراه است. متاسفانه اخیرا، زایمان به روش سزارین با وجود پیامدهای منفی بیشتری بخصوص از نظر جانی و اقتصادی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از طرفی، نقش آموزش بهداشت، تغییر رفتار است و لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر مشارکت رابطین بهداشتی در آموزش مادران برای انتخاب نوع زایمان براساس مدل قصد رفتاری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر اردبیل انجام گرفت.
  روش کار
  این مطالعه یک پژوهش کمی از نوع تجربی می باشد. 140 نفر از مادران باردار نخست زای شهر اردبیل که در ماه هفتم حاملگی خود قرار داشتند بطور تصادفی منظم انتخاب و در دو گروه آزمایش و شاهد مورد مطالعه قرار گرفت.
  پس از انجام پیش آزمون با استفاده از پرسشنامه، در گروه آزمایش آموزش های طراحی شده براساس مدل قصد رفتاری صورت پذیرفت. یک ماه پس از زایمان، از هر دو گروه پس آزمون تهیه گردید و نتایج آگاهی، نگرش، ارزیابی از نتایج و عملکرد با استفاده از آزمون من ویتنی یو و ویلکاکسون آزمون های همبستگی و توصیفی و کای دو تجزیه و تحلیل و مقایسه گردید.
  نتایج
  نتایج مطالعه نشان داد تفاوت آماری معنی داری در زمینه آگاهی، ارزیابی از نتایج، نگرش بعد از انجام مداخله بین دو گروه مداخله و شاهد وجود دارد (001/0 p<). ولی قصد رفتاری قبل و بعد از مداخله تغییر آماری معنی داری نداشت.(106/0p=)
  نتیجه گیری
  هر چند مشارکت رابطین موجب افزایش در میانگین آگاهی، نگرش و ارزیابی از نتایج رفتار در زنان باردار گردید اما در تغییر قصد رفتاری افزایش منعی دار نبود. پیشنهاد می گردد، این تحقیق در سایر شهرها، با مشارکت سایر آموزش دهندگان مانند پزشکان و پرستاران و با استفاده از دیگر مدل ها و روش های آموزشی انجام گرفته و مورد مقایسه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مدل قصد رفتاری، نوع زایمان، رابطین بهداشتی
 • منصور حلیمی، مهدی دلاوری، اشرف تخت اردشیر صفحه 41
  زمینه و هدف
  مالاریا به عنوان یک بیماری منتقل شده از طریق پشه تا حدود زیادی وابسته به شرایط اقلیمی می باشد. درجه حرارت، بارش و رطوبت نسبی از عوامل اقلیمی تاثیرگذار بر توزیع جغرافیایی این بیماری به حساب می آیند. این عوامل اقلیمی هم در رشد و تکثیر پشه آنوفل و هم در فعالیت انگل پلاسمودیوم نقش تعیین کننده ای دارند. هدف این تحقیق ارزیابی مناطق مختلف ایران از لحاظ فراهم بودن شرایط اقلیمی مناسب برای شیوع بیماری مالاریا می باشد.
  روش کار
  در این راستا از 3 عامل اقلیمی میانگین ماهانه دما، بارش دوره فعالیت و نسبت اختلاط رطوبت هوا برای 31 ایستگاه همدید مراکز استان ها در دوره آماری 1975 تا 2005 (میانگین 30 ساله) استفاده شد. برای پهنه بندی کشور از لحاظ مخاطره ی اقلیمی شیوع بیماری مالاریا ابتدا با تعریف و اجرای فیلترهای اطلاعاتی در ابزار جبر نقشه نرم افزار GIS ایستگاه های مورد بررسی براساس درجه تناسب شرایط اقلیمی برای فعالیت و تکثیر پشه آنوفل و انگل پلاسمودیوم در 4 طبقه ریسک اقلیمی قرار گرفتند. سپس از طریق برهم نهی لایه های اطلاعاتی مربوط به نواحی مساعد برای فعالیت پشه و انگل، نواحی مساعد برای بروز بیماری مالاریا براساس شرایط اقلیمی شناسایی گردید. در نهایت با استفاده از مدل درون یاب اسپیلاین داده های ایستگاهی به کل کشور تعمیم داده شده و نواحی مختلف کشور از لحاظ ریسک اقلیمی شیوع مالاریا پهنه بندی شد.
  نتایج
  نقشه های پهنه بندی ریسک اقلیمی مالاریا در ایران نشان داد که نواحی جنوبی کشور شامل استان های هرمزگان، بوشهر، خوزستان و نواحی جنوبی سیستان و بلوچستان مانند چابهار و نیک شهر و نیز نواحی شمالی کشور شامل استان های مازندران و گیلان دارای بالاترین پتانسیل اقلیمی شیوع بیماری مالاریا می باشند. در حالی که نواحی شمال غرب کشور شامل استان های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل و کردستان دارای پایین ترین پتانسیل اقلیمی شیوع بیماری مالاریا هستند. همچنین مشاهده شد که بخش زیادی از جمعیت کشور در پهنه با مخاطره متوسط به بالا ساکن می باشند.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل می تواند در شناسایی مناطق مختلف کشور از لحاظ پتانسل اقلیمی شیوع مالاریا در برنامه های کنترل و مبارزه با مالاریا بسیار مفید واقع گردد. اما باید خاطر نشان گردد که تحقیق حاضر بروز بیماری مالاریا در نواحی مختلف کشور را صرفا بر اساس عوامل اقلیم شناختی بررسی می کند، در حالی که دخالت عوامل اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی و مسائل مربوط به مهاجرین افغانی و پاکستانی و نیز کمیت و کیفیت اجرای برنامه های کنترل مالاریا در منطق مختلف کشور موجب عدم انطباق کامل پهنه بندی ارائه شده با واقعیت موجود می گردد.
  کلیدواژگان: شرایط اقلیمی، بیماری مالاریا، پشه آنوفل، سامانه اطلاعات جغرافیایی، ایران
 • شهناز ریماز، شکرالله محسنی، عفت سادات مرقاتی خویی، مریم دستورپور، فاطمه اکبری صفحه 53
  زمینه و هدف
  عود بعد از درمان سوء مصرف مواد از مشکلات شایع نظام کنترل و پیشگیری از اعتیاد است.80 درصد از معتادان، کمتر از 6 ماه مجددا به مصرف مواد روی می آورند. هدف این مطالعه تعیین عوامل موثر بر عود سوء مصرف مواد در معتادان مراجعه کننده به دو مرکز ترک اعتیاد شهر تهران می باشد.
  روش کار
  این مطالعه مورد- شاهدی بر روی 160 نفر مورد عود و 160 نفر شاهد انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای محقق ساخته بود. از آزمون های کای دو، نسبت برتری (OR) و رگرسیون لجستیک برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
  نتایج
  در این مطالعه، نسبت برتری برای بررسی ارتباط عود سوء مصرف مواد با سیگاری بودن بعد از ترک 14/7 (244/13- 855/3CI: )، مشغولیت ذهنی نسبت به مصرف مواد 76/6 (678/11 – 915/3 CI: )، معاشرت با دوستان معتاد 38/6 (398/10 – 921/3CI: )، ضعف و بی حالی 93/3 (305/6 -446/2 CI: ) و مشاجرات خانوادگی 04/2 (385/3- 227/1CI:) بود. در افراد مصرف کننده تریاک و شیره نسبت به کراک و شیشه شانس کمتری (208/0. OR=، 336/0 - 128/0. CI: ) برای عود سوء مصرف داشتند.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه ارتباط بین متغیرهای فردی، اجتماعی، روانی و طبی و عود سوء مصرف را نشان می دهد. نتایج این مطالعه پیشنهاد می کند که مشاوره و رویکردهای درمانی در خانواده، پایش و مراقبت طولانی مدت از درمان شدگان، و برنامه های حفاظتی و مراقبتی در درمان های اعتیاد ادغام شود تا از اثر عواملی مانند مشاجره خانوادگی، فشار همسانان، بر عود اعتیاد بکاهد.
  کلیدواژگان: عود سوء مصرف مواد، مراکز ترک اعتیاد، مورد - شاهدی
 • شایسته حاجی زاده، سحرناز نجات، سید رضا مجدزاده، مینو محرز، حمیدرضا ستایش، محمد مهدی گویا صفحه 65
  زمینه و هدف
  با گسترش استفاده از داروهای آنتی رترو ویرال میزان مرگ ناشی از بیماری ایدز کاهش یافته و از آنجا که امید زندگی در مبتلایان به عفونت HIV تغییر یافته، نیازهای بهداشت جنسی و باروری آنها تغییر کرده و اهمیت توجه به آن نیز افزایش یافته است، به طوری که در سال1389، 8/20 درصد از مبتلایان در آن سال از طریق برقراری روابط جنسی مبتلا شده اند.
  روش کار
  مطالعه مقطعی می باشد که برای400 فرد اچ آی وی مثبت، پرسشنامه به روش مصاحبه تکمیل شد، نمونه گیری در هر مرکز به روش پی در پی تا رسیدن به حجم نمونه مورد نظر انجام شد.
  نتایج
  60 درصد نمونه های پژوهش مرد بودند و 2/44 درصد مردان و 3/51 درصد زنان اچ آی وی مثبت در گروه سنی 34-25 سال قرار داشتند، درخصوص رفتارهای پرخطر بعد از ابتلا به عفونت اچ آی وی، بیشترین درصد مربوط به رفتار جنسی پرخطر بوده که 6/49 درصد از مردان و 6/15 درصد از زنان بعد از تشخیص عفونت اچ آی وی رفتار جنسی پرخطر یعنی ارتباط جنسی بدون کاندوم با فرد اچ آی وی منفی داشتند و 5/62 درصد از افراد اچ آی وی مثبت دراین تحقیق، از خطرات ارتباط جنسی غیر ایمن (بدون کاندوم) آگاه نبودند.
  نتایج پژوهش نشان داد که احتمال رفتارهای جنسی پرخطر، با مردبودن، مجردبودن، تحصیلات زیردیپلم، سابقه اعتیاد و مصرف مشروبات الکلی ارتباط دارد (05/0 p <) و مدل رگرسون لجستیک نشان داد که رفتار پرخطر جنسی با مردبودن، مجردبودن، تحصیلات زیردیپلم، مصرف مشروبات الکلی و استفاده از روش های هورمونال و دائمی تنظیم خانواده ارتباط معنی داری دارد (05/0 p<).
  نتیجه گیری
  همگام با مطالعات گذشته، این تحقیق سطوح نسبتا بالایی از رفتارهای پرخطرجنسی از زمان تشخیص در یک جمعیت اچ. آی. وی مثبت را نشان داد، به نظر می رسد ارائه خدمات مناسب بهداشت باروری و جنسی به این افراد منجر شود تا زندگی جنسی و باروری بدون خطر یا کم خطر برای آلوده کردن شریک جنسی شان داشته باشند.
  کلیدواژگان: اچ آی وی، ایدز، رفتار پر خطر، مرکز مشاوره بیماری های رفتاری
 • فاطمه حیدرپور، کاظم محمد، سوسن حیدرپور، فرید نجفی، کورش هلاکویی نایینی صفحه 77
  زمینه و هدف
  زمان مورد نیاز برای حاملگی خواسته (TTP) Time to pregnancyنامیده می شود. عوامل موثر بر TTP به دلیل تفاوت در شیوه زندگی و موقعیت جغرافیایی ممکن است در کشورها و مکان های مختلف متفاوت باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر بر طول مدت زمان تا بارداری (TTP) در شهرستان کرمانشاه سال 1390 انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه مورد- شاهدی 174 مادر با TTP بیشتر از 12 ماه و 587 مادر با TTP مساوی و کمتر از 12 ماه به ترتیب به عنوان گروه مورد و شاهد انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود تجزیه و تحلیل با استفاده ازنرم افزار SPSS16 انجام شد و 05/0>p به عنوان سطح معنادار آماری در نظرگرفته شد.
  نتایج
  نتایج آنالیز چند متغیره نشان داد سواد زن (دیپلم و بالاتر) (984/0-741/0= 95%CI، 854 /0=OR)، افزایش دفعات نزدیکی در هفته (839/0- 631/0=95% CI، 728/0= OR)، عدم قرارگیری در معرض دود مواد دخانی (965/0-380/0=95%CI، 606 /0= OR) و داشتن گروه خونیA نسبت به O (01/1-405/0=95% CI، 639/0= OR) و نداشتن سابقه بیماری زن (774/0-350/0=95%CI،520/0=(OR به طور معناداری شانس زمان تا باردار شدن را کاهش و BMIبیش از25 کیلوگرم بر متر مربع (312/3-489/1=95% CI، 221/2=OR)، قاعدگی نامنظم (441/6-127/2=95%CI،701/3=OR) و عدم انجام فعالیت های ورزشی زن (918/2-263/1=95%CI، 920/1=OR) و داشتن سلبقه بیماری واریکوسل در مرد (739/17-600/2=95%CI،792/6= (ORشانس زمان تا بارداری را افزایش می دهند.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج این مطالعه، عواملی از قبیل BMI بالا و عدم انجام فعالیت های ورزشی زن شانسTTP را افزایش و عواملی از قبیل افزایش تعداد نزدیکی در هفته شانس آنرا کاهش دادند. زوجینی که بدنبال حاملگی هستند و بدنبال مداخلات پزشکی می روند معمولا عوامل مرتبط با TTPرا مد نظر قرار نمی دهند. توصیه می شود مراقبین بهداشتی از این زوجین حمایت کنند و به آنان آموزش و مشاوره لازم را بدهند.
  کلیدواژگان: زمان تا باردار شدن (TTP)، کم باروری، عوامل موثر، کرمانشاه
 • حمید سپهردوست، الهام رجبی صفحه 91
  زمینه و هدف
  بیمارستان ها به عنوان یکی از نهادهای مهم ارایه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی بخش سلامت، درصد بالایی از منابع کلیدی این بخش را جهت پاسخ گویی به نیاز مصرف کنندگان در اختیار دارند. هدف از انجام تحقیق حاضر، شناسایی عوامل موثر برکارایی فنی، مقیاس و مدیریتی بیمارستان های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی طی سال های 1386 تا 1388 و یافتن راهکارهای مناسب جهت افزایش سطح کارآیی بیمارستان های ناکارآمد.
  روش کار
  جامعه آماری این تحقیق شامل 65 بیمارستان فعال تامین اجتماعی طی سال های 1386 الی 1388 است. به منظور سنجش کارایی فنی بیمارستان ها از مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA) با فرض بازدهی ثابت و جهت بررسی کارایی مقیاس و مدیریتی از مدل نهاده محوری(BCC) با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس تولید (VRS) استفاده شد.
  نتایج
  از میان نهاده های موثر در کارایی فنی، مشخص گردید که بیمارستان های کوچک با کم تر از صد تخت فعال به میزان 11 درصد و بیمارستان های بزرگ با بیش تر از صد تخت فعال به میزان 8/8 درصد از مازاد ورودی شامل نهاده های کارکنان پزشکی، پرستاری، سایر کارکنان و تخت فعال برای تولید خدمات بیمارستانی برخوردارند. همچنین میانگین ضرایب اهمیت نهاده ها شامل کارکنان پزشکی، کارکنان پرستاری، سایر کارکنان و تخت فعال در کارایی فنی بیمارستان های کوچک به ترتیب 24، 8/9، 7/11 و 8/16 درصد و در کارایی فنی بیمارستان های بزرگ به ترتیب 7/25، 18، 7/21 و 7/30 درصد بدست آمد.
  نتیجه گیری
  با توجه به میانگین کارایی مدیریتی و مقیاس بدست آمده، توصیه می گردد که بیمارستان های تحت پوشش سازمان برای رسیدن به وضعیت کارآمد، نسبت به کاهش هزینه های مازاد مربوط به نهاده های ورودی و همچنین افزایش میزان خروجی محصول یا خدمات دهی بیمارستانی اقدام نمایند.
  کلیدواژگان: بیمارستان، تامین اجتماعی، تحلیل پوششی داده ها، کارایی فنی، کارایی مقیاس
|
 • Davoud Pourmarzi, Shahnaz Rimaz, Effat Merghati Khoii Page 1
  Background And Aim

  Educational programs for couple's mental health promotion in marital life are a necessity. The first step in planning an educational program understands the needs of the target group. This paper reports the mental health educational needs in youth planning to marry.

  Materials And Methods

  In a descriptive-analytical cross sectional study, 450 individuals taking part in pre-marriage education courses in Tehran were selected by randomized stratified sampling. The data was collected using a questionnaire that measured the educational needs in the area of mental health by the 5-point Likert-type scale. Data analysis was done using the SPSS-15 software, the statistical tests being the independent T-test, one-way analysis of variance (ANOVA), and the chi-square test.

  Results

  On the whole, the subject's felt need for mental health education was more than moderate (3 on the Likert scale); women expressed a higher need than men (p=0.001). The main concern of the participants - both men and women - was How to keep romance alive in married life. The extent of need expressed for mental education was not statistically different in different socio-demographic groups of women, while worker men expressed a higher need than self-employed men (P=0.018).

  Conclusion

  Based on the findings of this study, young people planning to marry have a felt need for education in the area of mental health. It is recommended to design and implement educational programs to promote their knowledge in this area with due consideration of priorities stated by them.

  Keywords: Education, Mental health, Youth, Tehran
 • Roghayeh Abedini, Alireza Choobineh, Jafar Hassanzadeh Page 15
  Background And Aims

  Work-related musculoskeletal disorders (WMSDs) are a serious problem among the nursing staff. Manual patient-handling tasks, such as lifting, transferring, and repositioning patients, are the major causes of WMSDs among nursing staff. The objective of the present study was risk assessment of musculoskeletal disorders during patient transfers by the movement-and-assistance-of-hospital patient (MAPO) technique among hospital nursing staff of Shiraz University of Medical Sciences (SUMS), Shiraz, Iran.

  Materials And Methods

  This cross-sectional study included 400 randomly selected nurses from 75 wards in 11 hospitals in Shiraz. Data were collected using demographic and Nordic Musculoskeletal Disorders Questionnaires and the MAPO index checklist. Statistical analysis was performed using SPSS version 1.

  Results

  The means of age and job tenure of the subjects were 30.76±6.44 and 6.92±5.75 years, respectively. The 12-month prevalence of musculoskeletal disorders was 88.2%. The results of assessment by the MAPO index revealed that more than 83% of the subjects were at risk, 20.5% of them exposed to high risk. Further analysis of the data indicated that the musculoskeletal disorders occurrence was significantly associated with the MAPO index score (p<0.05).

  Conclusion

  Work-related musculoskeletal disorders were found to be associated with the MAPO index. Therefore, MAPO is an appropriate tool for musculoskeletal disorders risk identification and assessment due to patient handling in the nursing personnel. In any attempt to improve the working conditions, patient transfer aids, environmental factors, and proper training should be taken into consideration.

  Keywords: Musculoskeletal disorders, Nursing personnel, Patient transfer, MAPO
 • Hamed Rezakhani Moghaddam, Davoud Shojaeizadeh, Mohammad Hossein Taghdisi, Yousef Hamidzadeh, Mohammad Taghi Savadpour Page 27
  Background And Aim
  Delivery or parturition is the peak of a woman’s pregnancy period, accompanied with birth of one or more babies. Unfortunately, Cesarean section, despite its probable undesirable health and economic consequences, has become more and more common. Considering that the goal of health education is behavior change in people, the objective of this study was to investigate the role of health volunteers in educating mothers consulting the health care centers in Ardabil in the area of choice of delivery method based on the Behavioral Intention Model (BIM).
  Materials And Methods
  In this experimental study, 140 primaparous mothers in Ardabil city in the seventh month of pregnancy were selected by systematic random sampling and divided into a case and a control group, and a written pretest was given to both groups. Education based on the BIM was imparted to the case group. One month after delivery, both groups were post-tested. The data on awareness, attitude, results evaluation and practice were analyzed using the Wilcoxon, Mann Whitney-U and Chi-square tests.
  Results
  The findings revealed statistical differences between the case and control groups after intervention with regard to awareness, evaluation of results and attitude (p<0.001). However, behavioral intention did not change (p=0.106).
  Conclusion
  Although health volunteer's participation results in an increase in knowledge and promotes attitude and evaluation of behavioral results in pregnant women, it does not change their behavioral intention. It is suggested to conduct similar studies for comparative purposes involving other trainers, such as physicians and nurses in other cities, using other educational models and methods.
  Keywords: Behavioral Intention Model (BIM), Delivery kind, Health volunteers
 • Mansour Halimi, Mehdi Delavari, Ashraf Takhtardeshir Page 41
  Background And Aim
  Malaria as a mosquito-borne disease is largely dependent on climatic conditions. Temperature, rainfall and relative humidity are considered as climatic factors affecting the geographical distribution of this disease. These climatic factors have definite roles not only in the growth and proliferation of the mosquito Anopheles but also in the parasite Plasmodium activity. The purpose of this study was to find in which regions of Iran climatic conditions favour spread of malaria.
  Material And Methods
  Data on 3 climatic factors, including the mean monthly temperature, rainfall and mixed ratio of humidity, obtained from 31 synoptic meteorological stations during the 30-year period 1975-2005 were used. By running the informative filters through map algebra tools in the Geographical Information System (GIS), the synoptic meteorological stations were classified into 4 groups in terms of climatic conditions favouring activity and proliferation of the mosquito Anopheles and the parasite Plasmodium. Then the regions were interpolated in terms of climate risk of malaria incidence using the tension Spiline interpolation method.
  Results
  The maps of climatic potential malaria risk indicated that the southern provinces including Hormozgan, Bushehr and Khuzestan, southern parts of Sistan-Balouchistan province, such as Chabahar and Nikshahr, as well as Northern provinces of the country, including Mazandaran and Gilan, have the highest climatic potential for risk of malaria spread. On the other hand, provinces in the North Western region, including West and East Azarbaijan, Ardebil, Kurdistan and Zanjan, have the lowest climatic potential risk of malaria spread. Further analysis of the data showed that a large segment of the population is living in regions with medium- to high-risk zones.
  Conclusion
  The findings of this study can be used when designing malaria control programs to identify different regions in terms of climate-based malaria risk. The presented risk map of malaria in this study is completely based on climatic factors. The disconformity between these presented climate-based maps and the observed high-risk map is due to such factors as socioeconomic and lifestyle changes, as well as border problems (foreign subjects entering the country).
  Keywords: Climatic condition, Malaria disease, Anopheles mosquito, GIS, Iran
 • Shahnaz Rimaz, Shokrolah Mohseni, Effat Merghati Khoei, Maryam Dastoorpour, Fatemeh Akbari Page 53
  Background And Objectives
  Relapse after treatment is a common problem among drug addicts in addiction control and prevention programs. About 80% of the addicts relapse into drug abuse within 6 months after treatment. The purpose of this study was to determine factors associated with drug abuse relapse in patients consulting two selected addiction treatment centers in Tehran.
  Material And Methods
  In this case-control study, 160 relapsed patients were compared with 160 abstentious patients. A researcher-developed questionnaire was used to collect data. Chi-square test, odds ratio (OR) and logistic regression were performed for data analysis.
  Results
  The findings showed that factors increasing rate of relapse were smoking after relapse (OR=7.14, CI=3.855-13.244), substance-related cues (OR=6.76, CI= 3.915-11.678), interaction with addict peers (OR=6.38, CI=3.921-10398), malaise (OR=3.93, CI=2.446-6.305), and family conflict (OR=2.04, CI=1.227-3.385). Opium- and dross-addicts were found to be less likely to have a relapse than crack- or pot- users (OR= 0.208, CI-0.128- 0.336).
  Conclusion
  The findings of this study reveal that relapse into drug abuse is significantly associated with personal, social, psychological and medical variables. It is recommended to integrate family counseling and therapeutic approaches, constant monitoring, and health care in treatment plans in order to reduce the adverse effects of factors such as family conflicts, peer pressure and drug-related cues in patient's likelihood of relapse.
  Keywords: Drug abuse relapse, Drug abuse recovery centers, Case, control
 • Shayesteh Hajizadeh, Saharnaz Nedjat, Reza Majdzadeh, Minoo Mohraz, Hamid Reza Setayesh, Mohammad Mehdi Gouya Page 65
  Introduction
  Development of effective antiretroviral therapies (ART) has reduced mortality and increased life expectancy among individuals with HIV infection. Antiretroviral therapy regiments have improved symptoms and quality of life among these patients, whose sexual and reproductive needs, have, therefore, increased as well. In 2010, 20.8% of HIV-infected Iranians acquired the disease through sexual relations. The objective of this study was to define high-risk sexual behaviors among individuals infected with HIV referred to the Triangular Clinics of Universities of Medical Sciences in Tehran.
  Materials And Methods
  This cross-sectional interview-based survey included 400 HIV-positive individuals selected by consequential sampling.
  Results
  The majority (60%) of the subjects was males, and 44.2% of men and 51.3% of women with HIV were in the age group 34-25 years. On the whole, 15.6% of the women and 49.6% of the men had high-risk sexual behaviors after diagnosis of HIV infection. Further analysis of the data showed that 62.5% of HIV-positive individuals were not aware of the risks of unsafe sexual relationship (using no condom) for HIV-positive transmission.. Based on the logistic regression module, it was found that factors strongly associated with high-risk sexual behavior were being male, being single, under high school diploma/graduate degree, alcohol intake and use of hormonal and permanent methods of family planning (p<0.05).
  Conclusion
  The findings of this study confirm previous reports showing common high-risk sexual behaviour after diagnosis in HIV-positive populations. Providing suitable health services and advice on fertility and sexual health will result in no- or low-risk sexual life for couples.
  Keywords: HIV, AIDS, High, risk behavior, Behavioral Counseling Centers
 • Fatemeh Heydarpour, Kazem Mohammad, Sousan Heydarpour, Farid Najafi, Kourosh Holakouie Naieni Page 77
  Background And Aim
  The time needed to achieve a wanted pregnancy is referred to as time to pregnancy (TTP). Due to differences in lifestyles and geographical locations in different countries, factors affecting TTP may be different in various countries. This study was conducted in 2011 to determine factors affecting time to TTP in Kermanshah, Iran.
  Materials And Methods
  In this case-control study 174 women with TTP>12 months (cases) and 587 women with TTP<=12 months (controls) were selected. The tool for collecting data was a questionnaire. The SPSS-16 software was used for data analysis, a p-value <0.05 being considered as statistically significant.
  Results
  Multivariate analysis showed that factors decreasing TPP statistically significantly were women's education level (≥high school diploma; OR=0.854, CI 95%=0.741-0.984), frequency of intercourse in a week (OR=0.728, CI95%=0.631-0.839), blood group A compared to O (OR=0.639, CI95%=0.405-1.01), and non-exposure to smoking (OR=0.606, CI95%=0.380-0.965). On the other hand, factors increasing TPP were a woman's irregular menstrual cycle (OR=3.701, CI95%=2.127-6.441), lack of physical activity (OR=1.920, CI95%=1.263-2.918) and a body mass index (BMI) higher than 25 (OR=2.221, CI 95%=1.489-3.312).
  Conclusion
  According to the results of this study, a high BMI and lack of exercise increase, while factors such as frequency of intercourse decrease the length of TTP. Couples seeking medical intervention for pregnancy often disregard factors associated with TTP. It is recommended that care-providers support these couples, promote their awareness, and give them suitable advice.
  Keywords: Time to pregnancy, subfertility, effective actors, Kermanshah
 • Hamid Sepehrdust, Elham Rajabi Page 91
  Background And Aim
  Hospitals as one of the major institutions providing health care services within the health sector utilize a high percentage of the sector's key resources to respond to the needs of consumers. The aim of the present study was to identify factors affecting technical, scale and management efficiency of the Social Security Organization (SSO) hospitals during the period 2007-2009 and find ways to improve the efficiency of inefficient hospitals.
  Materials And Methods
  A total of 65 SSO hospitals active during the period 2007-2009 were included in the study. Data envelopment analysis was used assuming constant return to scale of production (CRS). To distinguish between management and scale efficiency of hospital units, the study used input-oriented model (BCC) assuming variable return to scale (VRS).
  Results
  The findings showed that small hospitals with less than, and large hospitals with more than, 100 active beds have 11% and 8.8% surplus inputs, respectively, the surplus inputs being medical and nursing staff, other personnel, as well as active beds for hospital services. In addition, the impact factors of medical staff, nursing staff, other personnel, and active beds were 24%, 9.8%, 11.7% and 16.8% for small hospital's efficiency and 25.7%, 18%, 21.7% and 30.7% for large hospital's efficiency, respectively..
  Conclusion
  Considering the average scale and management scores derived for efficiency measurement, it is recommended that the Social Security Organization hospitals reduce their surplus costs and increase their output products and services to achieve the optimum level of efficiency.
  Keywords: Hospital, Social Security, Data Envelopment Analysis, Technical Efficiency, Scale Efficiency