فهرست مطالب

محیط شناسی - سال سی و هشتم شماره 4 (پیاپی 64، زمستان 1391)

فصلنامه محیط شناسی
سال سی و هشتم شماره 4 (پیاپی 64، زمستان 1391)

 • 230 صفحه، بهای روی جلد: 50,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1391/11/26
 • تعداد عناوین: 14
|
 • رازقه اخباری زاده، محمدرضا شایسته فر*، اسماعیل دره زرشکی صفحات 1-8

  در این تحقیق، از نانو ذرات اکسید آهن (مگ همایت) برای حذف یون های نیکل دو و کروم شش ظرفیتی از پساب های صنعتی استفاده شد. ابتدا با استفاده از روش نو تک مرحله ای، نانو ذرات مگ همایت (γ-Fe2O3) در دمای اتاق و بدون استفاده از حلال آلی تولید شدند. سپس میانگین اندازه نانو ذرات مگ همایت با تجزیه و تحلیل میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، حدود 14 نانو مترتخمین زده شد. در ادامه، امکان استفاده از این نانو ذرات برای حذف یون های نیکل دو و کروم شش ظرفیتی از پساب های صنعتی، با تاثیر مشخصه های مختلف از قبیل غلظت اولیه کروم و نیکل، pH، زمان تماس، میزان نانو ذرات و دما بررسی شد. نتایج نشان داد، واکنش جذبCr (VI) و Ni (II) به نانوذرات مگ همایت طی 12 دقیقه به تعادل می رسد. با افزایش غلظت میزان جذب کاهش یافته و با افزایش میزان جاذب، زمان تماس و دما، میزان جذب افزایش می یابد. بنابراین برای محلول شبیه سازی شده،، در غلظت اولیه 50 میلیگرم بر لیتر، مقدار جاذب 15/0 گرم و دمای 70 درجه سانتیگراد، میزان جذب کروم در 6/2 = pH و میزان جذب نیکل در 5/8 = pH، حداکثر است. ایزوترم جذبی با مدل فرندلیچ و لانگمویر مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که جذب کروم و نیکل با نانو ذرات مگهمایت از مدل جذبی لانگمویر پیروی می کند. برای احیای جاذب، از اسید کلریدریک با غلظت 05/0 مولار و سود سوز آور استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، اگرچه فرایند جذب سطحی با استفاده از نانو پودر اکسید آهن به عنوان روشی مناسب برای تصفیه پساب های حاوی کروم و نیکل معرفی می شود، در شرایط مشابه، با افزایش غلظت اولیه یون های نیکل و کروم، رقابت نیکل در جذب شدن به جاذب (γ-Fe2O3) بیشتر از کروم است.

  کلیدواژگان: نانوذرات آهن، حذف آلودگی، محیط زیست، نیکل دو ظرفیتی، کروم شش ظرفیتی، جذب سطحی
 • گاگیک بدلیانس قلی کندی، شروین جمشیدی، علیرضا ولیپور صفحات 9-16
  مشکلات معتنی به راهبری راکتورهای بی هوازی به دلیل حساسیت بالا به شرایط محیطی و برقراری شرایط اسیدی، لزوم دستیابی به راهکارهای کارآمد در راستای حفظ پایداری فرایند و بهبود عملیات بهره برداری را مشهود می سازد. در این تحقیق، براساس نتایج بررسی های اولیه درخصوص مشخصات و مشکلات عملکردی راکتورهای بافلدار بی هوازی در مقیاس آزمایشگاهی، تاثیر استفاده از الکترولیز شیمیایی بر رفع اختلالات مشاهده شده در راکتورهای بی هوازی در زمینه احیای pH و بازده حذف جامدات محلول مورد آزمایش قرار گرفت. همچنین، مشخصه های اصلی راهبری مورد بررسی شامل مدت زمان الکترولیز و ولتاژ تحت شرایط مختلف راهبری هستند. مطابق بررسی های انجام شده در بشرهای آزمایشگاهی یک لیتری حاوی فاضلاب شهری و لجن بی هوازی، تحت شرایط ناپیوسته و کنترل شده جریان، در مدت زمان 2 الی 3 ساعت و با ولتاژ 8 الی 12 ولت، بازده حذف جامدات محلول در شرایط بی هوازی به 30 تا 40 درصد ارتقا می یابد. همچنین pH فاضلاب در شرایط اسیدی در این مدت زمان و بدون افزودن مواد شیمیایی از مقادیر اولیه 5/5 و 5/6 به ترتیب به 5/7 و 8 افزایش می یابد. در این شرایط و در تصفیه فاضلاب شهری به طور متوسط COD کل خروجی به 82 میلی گرم بر لیتر و TSS پساب به 72 میلی گرم بر لیتر می رسد که در مقایسه با متوسط کارامدی راکتور بافلدار بی هوازی، تصفیه فاضلاب شهری تا 10 درصد ازعملکرد مناسب تری برخوردار است. بنابراین، این روش می تواند گزینه مناسبی برای ارتقای این واحدها و راکتورهای مشابه محسوب شود.
  کلیدواژگان: فاضلاب شهری، تصفیه بی هوازی، ارتقای کارآمدی راکتورهای بافلدار بی هوازی، الکترولیز
 • فرناز دانشور وثوقی، یعقوب دین پژوه صفحات 17-28
  بررسی روند تغییرات کیفیت آب زیرزمینی در برنامه ریزی و مدیریت پایدار منابع آب هر منطقه از اهمیت بسزایی برخوردار است. در مطالعه حاضر روند تغییرات کیفی آب زیرزمینی دشت اردبیل با توجه به اطلاعات 32 ایستگاه پیزومتری در دوره آماری 1374 تا 1387 با آزمون ناپارامتری اسپیرمن مورد بررسی قرار گرفت. متغیرهای هیدروژئوشیمیایی مورد بررسی شامل متغیرهای مجموع کاتیون ها، مجموع آنیون ها، خاصیت اسیدی (PH)، سختی کل (TH)، هدایت الکتریکی (EC)، سدیم (Na+)، یون سولفات (So42-)، درصد سدیم (Na)، منیزیم (Mg2+)، مقدار مواد جامد حل شده در آب (TDS)، نسبت جذب سدیم (SAR)، کلسیم (Ca2+)، پتاسیم (K+)، کلر (Cl-) و یون بی کربنات (HCO3-) است. متغیرهای مذکور معمولا دو بار در سال (ماه پرآب و ماه کم آب) اندازه گیری می شود. شیب خط روند برای یکایک متغیرها با روش تخمین گر سن (Sen) محاسبه شد. نتایج نشان داد که روند تغییرات غلظت تمام متغیرهای کیفی آب در همه ایستگاه ها افزایشی بوده است. در بین متغیرها، بیشترین روند مثبت معنی دار در هر یک از دو ماه متعلق به متغیر TDS بوده است و متغیرهای مجموع آنیون ها، مجموع کاتیون ها، سدیم، هدایت الکتریکی، TDS، کلسیم و سولفات ها نیز دارای بیشترین مجموعه های معنی دار مثبت در اکثر ایستگاه ها بوده اند. میانه شیب خط روند برای تمام متغیرها مثبت بود. در حالت کلی نتایج تحقیق نشان داد که کیفیت آب زیرزمینی این دشت طی سالهای اخیر از افت شدیدی برخوردار بوده و این روند تغییرات در قسمت های شمال، مرکز و شرق به طور چشمگیری افزایشی بوده است.
  کلیدواژگان: تحلیل روند، کیفیت آب زیرزمینی، متغیرهای هیدروشیمیایی، دشت اردبیل، آزمون اسپیرمن
 • الهه خزاغی، علی اصغر آل شیخ، محمد کریمی، محمدحسن وحیدنیا صفحات 29-44
  پایش و پیش بینی مشخصه های کیفیت هوا در مناطق شهری یکی از چالش های محیط زیست انسانی محسوب می شود. این مهم وابسته به عوامل متعددی مانند توپوگرافی، اقلیم، جمعیت و شبکه حمل و نقل است که نحوه تعامل این عوامل مکانی به عنوان پدیده ای دینامیک، غیر خطی و دارای ابهام عنوان شده است. در این تحقیق به منظور پیش بینی و مدل سازی میزان آلاینده مونوکسیدکربن از شبکه عصبی- فازی و GIS در قالب دو مدل متفاوت استفاده شده است. در مدل اول داده های آموزشی با استفاده از روش کریجینگ ایجاد و برای هر ایستگاه ناحیه ای در نظر گرفته شد که از داده های موجود در آن ناحیه، برای آموزش آن استفاده شد. برای هر ناحیه قانون های فازی استخراج شده و به هر پیکسل آن ناحیه اعمال و میزان آلاینده تخمین زده شد. در مدل دوم هر ایستگاه به طور جداگانه با استفاده از داده های خود آموزش داده شد. برای هر ایستگاه قانون های فازی آن استخراج شده و غلظت آلاینده تخمین زده شد. به علت این که پیش بینی در ایستگاه ها صورت می گیرد، در نهایت برای مدل سازی مکانی غلظت در محدوده مورد مطالعه از روش کریجینگ استفاده شده است. برای انجام تست عملی این تحقیق، از داده های هواشناسی ایستگاه های واقع در سطح شهر تهران استفاده شد. میانگین RMSE مجموعه ایستگاه ها در مدل اول با قانون های سوگنو،613/1 ppm و با قانون های ممدانی، 484/1 ppm و در مدل دوم با قانون های سوگنو، 445/1 ppm و با قانون های ممدانی، 374/1 ppm به دست آمد. نتایج حاکی از آن است که هر دو مدل به خوبی میزان آلاینده را پیش بینی می کنند.
  کلیدواژگان: آلودگی هوا، سیستم اطلاعات مکانی، شبکه عصبی فازی، سیستم استنتاج فازی ممدانی، کریجینگ
 • علی اکبر شمسی پور، مجتبی مهدیان ماهفروزی، هانیه اخوان، زینب حسین پور صفحات 45-56
  جزیره گرمایی شهر به افزایش دمای فضای انسان ساخت شهری در مقایسه با حومه طبیعی آن اشاره دارد. این پدیده که از پیامدهای گسترش شهرنشینی و شهرسازی است، و امروزه به مسئله ای بسیار با اهمیت در اقلیم شناسی شهری تبدیل شده است. رشد سریع و عدم توجه کافی به عناصر طبیعی موثر در فرایند برنامه ریزی و اجرای طرحهای شهری، پیامدهای زیست محیطی متعددی به همراه دارند که از جمله آنها پدیده جزیره گرمایی است که از تمرکز فعالیت های انسانی و نیز از تغییر نوع پوشش سطحی ناشی می شود. در این پژوهش به منظور واکاوی رفتار روزانه جزیره گرمایی شهر تهران با بررسی 8 روز از سال 2006 و با استفاده از پهنه بندی میدان وزش باد و دما، رفتار روزانه جزیره گرمایی واکاوی شد. داده های جوی از 14 ایستگاه هواشناسی استخراج شد. همچنین میدان باد با استفاده از مدل آلودگی هوا مدل سازی شد. شکل فضایی جزیره گرمایی در هر روز با فواصل زمانی سه ساعته در نرم افزاز ArcGIS ترسیم شدند. محاسبات آماری، از جمله شدت جزیره گرمایی محاسبه شد. نتایج واکاوی داده های ایستگاهی و خروجی مدل نشان می دهند که با وجود رسیدن باد به حد آستانه محاسبه شده، شدت جزیره گرمایی همواره مثبت است. به علاوه سرعت و جهت باد بیش ترین نقش را در الگوی فضایی و شدت جزیره گرمایی دارد و میان الگوهای فشار با جزیره گرمایی ارتباط خوبی وجود ندارد. مرکز اصلی جزیره گرمایی در حدفاصل ایستگاه های بهمن، بازار و آزادی قرار دارد و در ضمن هسته اصلی برودتی شهر تهران در اطراف ایستگاه های شمال تهران، اقدسیه و تجریش به دست آمد.
  کلیدواژگان: جزیره گرمایی شهری، سرعت باد آستانه، الگوی روزانه، TAPM، تهران
 • کریم سلیمانی، جلال زندی، سیران زندی صفحات 57-66
  هدف از انجام این پژوهش، تعیین مناسب ترین روش میان یابی به منظور بررسی و تحلیل مکانی اندازه اسیدیته و غلظت املاح محلول چشمه های حوضه آبخیز میرده واقع در شمال غربی استان کردستان است. به این منظور 268 دهنه چشمه از مجموع 907 چشمه موجود در منطقه مورد مطالعه به صورت تصادفی انتخاب شد و پس از اندازه گیری EC و PH چشمه ها، 168 نمونه از چشمه ها به عنوان چشمه های آموزشی به صورت تصادفی و با پراکنش مناسب انتخاب شد و از 100 چشمه باقیمانده برای آزمایش و اعتبارسنجی مدل استفاده شد. تجزیه و تحلیل مقایسه ای بین روش های زمین آمار مانند کریجینگ معمولی و کریجینگ ساده، کریجینگ جهانی و روش های معین مانند عکس فاصله، تابع شعاعی، چند جمله ای موضعی، چند جمله ای عام در میزان توانایی آنها در تخمین غلظت PH و TDS چشمه ها انجام گرفت. نتایج ارزیابی صحت با استفاده از چشمه های آزمایشی نشان داد که در تخمین غلظت املاح محلول روش چندجمله ای عام درجه3 با داشتن پایین ترین میزان RMSE (69/66) و همچنین در تخمین PH روش کریجینگ ساده با کمترین RMSE (005/0) نسبت به سایر روش ها نتایج بهتری در برآورد مشخصه های متناظر داشته اند. بنابراین با استفاده از نقشه های درون یابی شده این مشخصه ها می توان نسبت به تخمین مقادیر TDS و PH سایر چشمه های موجود در حوضه اقدام کرد. بررسی نتایج به دست آمده از درون یابی مقادیر TDS انطباق بسیار خوبی با تغییرات ژئومرفولوژی و توپوگرافی منطقه داشته و در مناطقی که فعالیت های انسانی بیشتر بوده و اراضی کشاورزی بیشتری وجود دارد، میزان شوری و غلظت املاح محلول چشمه ها افزایش یافته است.
  کلیدواژگان: چشمه آب زیرزمینی، زمین آمار، کیفیت آب، PH، TDS
 • محمدرضا رضایی، حمید محمدی، آیت الله کرمی صفحات 67-78
  کمبود آب، یکی از عوامل مهم بازدارنده توسعه کشاورزی و اقتصادی و اجتماعی در اکثر کشورهای در حال توسعه بویژه کشورهای قرار گرفته در کمربند خشک و نیمه خشک جهان است. در این تحقیق سعی بر آن است که با در نظر گرفتن الگوی مصرف آب و با تاکید بر پایداری استفاده از منابع آب در استان فارس به بررسی عوامل موثر بر بهره برداری منابع آب پرداخته شود. به دلیل وجود پراکندگی شرایط آب و هوایی و پهناوری استان فارس، به بررسی عوامل موثر بر پایداری در شهرستان های مرودشت، داراب، فسا، اقلید و سروستان پرداخته شد. در تحقیق حاضر، با استفاده از تخمین رگرسیون در الگوی لوجیت، عوامل موثر بر پایداری مورد بررسی قرار می گیرند. متغیر وابسته رگرسیون شاخص ترکیبی است که با کاربرد فرمول و رویکرد فازی محاسبه شده است. متغیرهای مستقل نیز شامل متغیرهای اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی و فنی و مدیریتی هستند. یافته های مطالعه نشان داد که متغیرهای تعداد اعضای خانوار، نظام بهره برداری از اراضی، سطح درآمد خانوار زارعان، دبی آب و هزینه تاسیسات انتقال آبیاری، به ترتیب به صورت منفی، مثبت، مثبت، منفی و منفی معنادار شدند. شاخص مدیریت در دو نوع بهره برداران با پایداری بالا و پایین معنادار شده است که نشان از نقش عمده شرکت در کلاس های ترویجی در بالا بردن سطح دانش و آگاهی بهره برداران دارد. متغیر فاصله میان منبع آب تا مزرعه در مدل تخمینی برای بهره برداران با پایداری پایین و بالا نتایج متفاوتی را نشان داد. متغیرهای مربوط به کشت محصولات صیفی و نوع خاک در مدل، معنادار نشدند. ضریب متغیر نوع سیستم آبیاری نیز نشان داد که بهره برداران دارای سیستم آبیاری کرتی در مقایسه با بهره برداران دارای سیستم شیاری، آب کمتری هدر می دهند.
  کلیدواژگان: پایداری، منابع آب، استان فارس
 • نورالله کرمی شاهملکی، سیدمحمودرضا بهبهانی*، علیرضا مساح بوانی، کمال خدایی صفحات 79-92

  آسیب پذیری طبیعی آبخوان را می توان امکان رسیدن آلاینده به آب زیرزمینی و انتشار در آن پس از آلوده شدن سطح زمین تعریف کرد. این ویژگی، خصوصیتی نسبی، بدون بعد و غیر قابل اندازه گیری بوده و نه ففط به ویژگی های آبخوان بلکه به خصوصیات زمین شناسی و هیدرولوژی منطقه نیز بستگی دارد. در زمینه بررسی آسیب پذیری آب زیرزمینی روش های مختلفی ابداع شده اند که در این میان، روش شاخص و بویژه DRASTIC به دلیل سهولت اجرا جزء پراستفاده ترین روش ها هستند. در روش DRASTIC هر مشخصه ای را که به طور بالقوه بر احتمال آلودگی تاثیرگذار باشد در یک مقیاس طبقه بندی کرده و پس از اعمال ضرایب مشخصه ها، نمره ای جهت ارزیابی آسیب پذیری ارائه می کند. نکته قابل توجه در این روش سلیقه ای بودن رتبه بندی و وزن دهی مشخصه هاست و می تواند سبب کاهش کیفیت نتایج شود. برای بهبود و اصلاح مدل DRASTIC پیشنهادهای زیادی را محققان ارائه داده اند. اکثر این محققان حذف مشخصه های کم اهمیت و یا اضافه کردن مشخصه های موثر، اصلاح ضرایب مدل و رتبه بندی مشخصه ها را پیشنهاد کرده اند. این تحقیق به منظور برطرف کردن ایرادهای ذکر شده و انتخاب مدل مناسب برای ارزیابی آسیب پذیری آبخوان به بررسی و مقایسه سه روش ترکیبی رگرسیون لجستیک، DRASTIC اصلاح شده و AHP-DRASTIC پرداخته و پس از جمع آوری مشخصه های ورودی، آسیب پذیری براساس مدل های مذکور محاسبه شد. در پایان به منظور انتخاب مدل مناسب از محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن بین غلظت نیترات و کلاس های آسیب پذیری استفاده شد. نتایج مبین دقت بالای روش AHP-DRASTIC نسبت به روش های ترکیبی مطالعه شده در این تحقیق بود.

  کلیدواژگان: AHP DRASTIC، DRASTIC، رگرسیون لجستیک، آسیب پذیری، آب زیرزمینی
 • سیدعلی جوزی، محسن دهقانی، مرتضی زارعی صفحات 93-108
  امروزه طرح ریزی یک سامانه مدیریت راهبردی با استفاده از ابزارها و فناوری های مناسب برای کاهش پیامدهای ناخواسته ناشی از فقدان مدیریت اصولی پسماند در مناطق روستایی ضروری است. در این مطالعه تلاش شد تا در جامعه مورد مطالعه (روستاهای شهرستان میناب) که حدود 37/74 درصد از جمعیت شهرستان میناب را شامل می شود اطلاعات مورد نیاز از طریق نظرسنجی از مردم طی مراجعه حضوری و تکمیل پرسشنامه از خانوارهای منتخب، نمونه برداری، توزین و تجزیه و تحلیل فیزیکی زباله های روستایی جمع آوری شود. به منظور ارائه برنامه راهبردی مدیریت پسماندهای روستایی از روشA’WOT (تلفیقی از روش هایSWOT و AHP)، که از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره در حوزه محیط زیست است بهره گیری شد. پس از شناسایی عوامل اثرگذار بر مدیریت پسماند، به منظور تدوین برنامه راهبردی، وزن هر عامل از طریق فرایند تحلیل سلسله مراتبی با نرخ ناسازگاری 02/0 تعیین شد. در ادامه، عوامل مورد نظر در جداول ارزیابی عوامل داخلی و عوامل خارجی مورد ارزشیابی قرار گرفتند که به ترتیب نمرات 105/2 و 367/2 به دست آمد. اعداد به دست آمده در مرحله تلفیق موقعیت یابی شدند. در ادامه، جدول برنامه ریزی کمی راهبردی تشکیل شده و راهبردهای ممکن بر اساس نمرات جذابیت شناسایی شدند. نتایج این بررسی نشان داد که راهبرد«تنویر افکار عمومی از طریق تبلیغات رسانه ای و آگاهی جامعه در مورد آلودگی ناشی از پسماندها و نحوه مدیریت آنها به کمک دهیاری ها» به عنوان مهمترین راهبرد پیش روی با امتیاز224/5 است.
  کلیدواژگان: مدیریت راهبردی، پسماند تصمیم گیری، چند معیاره، تکنیک A، WOT، شهرستان میناب
 • مهدی غلامعلی فرد، شریف جورابیان شوشتری، سیدحمزه حسینی کهنوج، محسن میرزایی صفحات 109-124
  استان مازندران به دلیل واقع شدن در خط ساحلی دریای خزر و دارا بودن شرایط منحصر به فرد همواره در معرض توسعه و تغییرات بوده است. با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور می توان پایش و مدل سازی تغییرات کاربری اراضی را به منظور مدیریت این استان حساس انجام داد. بنابراین این مطالعه با هدف مدل سازی تغییرات کاربری اراضی مناطق ساحلی استان مازندران با استفاده از LCM انجام شد. آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره Landsat متعلق به سالهای 1367، 1379، 1385 و 1390 انجام شد. مدل سازی نیروی انتقال با استفاده از پرسپترون چند لایه شبکه عصبی مصنوعی و 8 متغیر انجام پذیرفت. تخصیص تغییر به هر کاربری با استفاده از زنجیره مارکف محاسبه شد. سپس با استفاده از مدل پیش بینی سخت و دوره واسنجی 1379 تا 1385 مدل سازی برای سال 1390 صورت گرفت و برای ارزیابی صحت با نقشه واقعیت زمینی سال 1390 مورد مقایسه قرار گرفت. در پایان نیز با استفاده از دوره واسنجی 1385 تا 1390 پوشش سرزمین سال 1395 پیش بینی شد. نتایج نشان داد در کل دوره مورد مطالعه، 33487 هکتار از وسعت جنگل کاسته و به ترتیب 21367 و 13155 هکتار به وسعت اراضی کشاورزی و مناطق مسکونی اضافه شده است. نتایج مدل سازی نیروی انتقال با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در اکثر زیر مدل ها صحت بالایی را نشان داد. خطای کل در مدل سازی برای سال 1390، 84/12% به دست آمد که نشان دهنده انطباق زیاد تصویر پیش بینی شده مدل با تصویر واقعیت زمینی و قابل قبول بودن مدل است. نتایج مدل سازی برای سال 1395 نشان داد، که مساحت کاربری جنگل و اراضی باز در این سال نسبت به 1390 کاهش و کاربری کشاورزی و مسکونی افزایش خواهند یافت.
  کلیدواژگان: مدل سازی تغییرات کاربری اراضی، LCM، شبکه عصبی مصنوعی، سواحل استان مازندران
 • حمیدرضا رنجبر، علیرضا قراگوزلو، علیرضا وفایی نژاد، هنک دی کلجور صفحات 125-140
  پیشرفت تکنولوژی و توسعه فناوری همگام با رشد جمعیت شهری، همواره پیامدهای مثبتی را برای رفاه عمومی به همراه داشته است، اما از تاثیرات منفی آن مبتنی بر گسترش آلودگی های مختلف محیط زیست، نظیر آلودگی صوتی نمی توان براحتی چشم پوشی کرد. در این زمینه آگاهی کافی از روند انتشار آلودگی های صوتی، کنترل و پیشگیری گسترش آنها را ممکن ساخته که به این منظور تهیه نقشه های سه بعدی انتشار آلودگی صوتی و مدل سازی آن چنین امری را میسر خواهد ساخت. در این تحقیق، ابتدا با توجه به عدم وجود مدل نویز در ایران، با مطالعه مدل های استاندارد موجود درجهان، روش اول استاندارد تهیه نقشه نویز آلمان SMM1 برای محاسبه ترازهای نویز در این محدوده انتخاب شد. آزمون صحت این مدل با استفاده از تکنیک paired t-test با سطح اطمینان 95 درصد گویای این است که مدل قادر به پیش بینی نویز در سطوح مجاور محدوده ترافیکی با Sig. 2-tailed=0/516 در سطح افقی وبه همین ترتیب Sig. 2-tailed=0/896 در سطح عمودی است. سپس الگوریتمی برای مدل سازی سه بعدی آلودگی صوتی با استفاده از مدل مذکور ارائه شد. در خاتمه نتایج تلفیق مدل نویز با مدل سه بعدی شهر در محیط GIS مبین این است که به دلیل بالا بودن اثر نویز بر وجوه جلویی و کناری ساختمان ها، این نواحی برای کاربری های تجاری و مسکونی مناسب نیستند، فقط نواحی پشت ساختمان ها با اثر تراز نویز پایین تر برای مناطق مسکونی مناسب تر ند. ساخت دیوار صوتی شفاف سرکج به ارتفاع هفت متر در فاصله نزدیک به لبه بیرونی بزرگراه به عنوان راهکاری موثر برای کاهش نویز در این محدوده در حد استاندارد های مجاز کاربری های تجاری و مسکونی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: آلودگی صوتی، GIS، مدل ترافیکی نویز، مدل سه بعدی شهر، مدل سازی سه بعدی نویز
 • کرمی مردمی، هاشم هاشم نژاد، ملیحه باقری، کسری حسن پور رحیم آباد صفحات 141-154
  امروزه معماری مراکز درمانی از عملکردگرایی صرف، به ایجاد محیط شفابخش تغییر کرده است. از مهمترین ارکان ایجاد چنین محیطی، حذف آلودگی های صوتی است. هدف از این مطالعه ارائه مجموعه ای ساختار یافته از راهکار های کاربردی و مبتنی بر شواهد علمی جهت طراحی محیط های غیرآلوده صوتی (سازگار با مهندسی صوتی) در بیمارستان هاست؛ که به برای معماران، طراحان داخلی و سایر تخصص های مربوط به ایجاد محیط های درمانی کاربرد داشته باشد. این مطالعه به روش توصیفی-تحلیلی به انجام رسیده. برای جمع آوری داده ها از جست وجوی نظام مند در پایگاه های معتبر اینترنتی استفاده شد. پس از غربالگری مدارک جمع آوری شده،30 مورد گزینش و پس از تحلیل، تفسیر و تعمیم مطالب، یافته های مطالعه در شش دسته بندی کلی، ساختاردهی و گزارش شد. در یافته های این مطالعه، پنج دسته راهکار (1-برنامه ریزی فضایی 2-انتخاب مصالح مناسب ساختمانی 3-کنترل آلودگی صوتی مربوط به خارج از ساختمان 4-کنترل آلودگی صوتی مربوط به داخل ساختمان 5-تامین شاخص های محرمانگی گفت وگوها) برای دستیابی به محیط های صوتی ایده آل در مراکز درمانی، تبیین شده است؛ همچنین نیازهای آکوستیکی خاص، برای بخش مراقبت ویژه نوزادان و فوریت های پزشکی مورد بررسی قرار گرفته است. کاربست الزامات ارائه شده در این مطالعه، در مراحل ابتدایی ایده پردازی، برنامه ریزی و طراحی بنا، نتایج مطلوبی در راستای حذف آلودگی صوتی و ارتقای کیفیت محیط های درمانی را درپی خواهد داشت.
  کلیدواژگان: مراکز درمانی، طراحی بیمارستان، اکوستیک، کاهش آلودگی صوتی، معماری
 • فرزانه رزاقین، محمد رحیم رهنما، معصومه توانگر، حسین آقاجانی صفحات 155-168
  اندیشه اکولوژیکی در مفاهیمی مانند توسعه پایدار، شهر اکولوژیکی و پارک های اکولوژیکی متجلی می شود، نماد توسعه شهری پایدار اکولوژیکی، احداث پارک های شهری منطبق با شاخص های اکولوژیکی است. مقاله با هدف ارائه ضوابط و معیارهای برنامه ریزی و طراحی اکولوژیکی پارک های شهری و امکان استفاده از آنها در طراحی پارک های جدید و موجود تهیه شده است و مقایسه سه نمونه از پارک های موجود مشهد با اصول پارک های اکولوژیکی و شناخت تفاوت ها و شباهت ها نتیجه کار است. اطلاعات به دو صورت اسنادی و میدانی جمع آوری شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه پارک های مشهد و جامعه نمونه سه پارک ملت، وحدت و کوهسنگی است. بررسی و ارزیابی شاخص های اکولوژیک در سه محور عمده کالبدی و طراحی اکولوژیکی، زیست محیطی و فرهنگی- آموزشی در سه پارک نمونه نشان داد که وضعیت جاری در این پارک ها از دید اکولوژیکی نامناسب بوده که نشان از غیراکولوژیکی بودن این پارک ها دارد. میانگین شاخص های رعایت شده در ساختمان های کل پارک های مورد مطالعه و در بین شاخص های 17 گانه، برابر 9/10 درصد و این میزان برای معابر اصلی 37 درصد و برای معابر فرعی 6/45 درصد است. فضای بازی کودکان و پارکینگ ها نیز به ترتیب دارای میانگین 7/58 و 8/11 درصد هستند. با توجه به میانگین امتیازهای به دست آمده در مورد هر شاخص و فاصله بسیار زیاد این پارک ها از شاخص های پارک های اکولوژیکی و به منظور ارتقای سطح کیفی پارک های موجود مشهد پیشنهادهایی در سطوح خرد و کلان مدیریتی، برنامه ریزی و طراحی فضاهای سبز شهری ارائه شده است.
  کلیدواژگان: اکوپارک، توسعه پایدار، شاخص های اکولوژیکی، فضای سبز شهری، مشهد
 • الهام یوسفی، فاطمه قسامی، اسماعیل صالحی، محسن کافی صفحات 169-178
  فضای سبز، به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع دارای ابعاد زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی وکالبدی است و برای این که بتواند نقش ها و عملکرد های خود را به خوبی ایفا کند، اولین و مهمترین گام تعیین مکان های مناسب برای آن است، که پیش زمینه آن تجزیه و تحلیل تناسب فضای سبز است. و سه گام اصلی آن تعیین عامل های تناسب، وزن دهی عامل ها به روش AHP و در پایان روش هم اندازی لایه ها و تهیه نقشه تناسب نهایی است، که این نقشه هم نشان دهنده مکان های مناسب برای ایجاد پارک محله ای است و همچنین می توان بر اساس آن تحلیل تناسب پارک های موجود را انجام داد. به همین منظور در این پژوهش برای تحلیل تناسب فضای سبز شهری بیرجند (در مقیاس پارک محله ای) معیارهایی در سه گروه: 1- معیارهای فیزیکی؛ که خود به دو دسته معیارهای مکانی(شیب، فاصله از منابع آب) و وضعیتی (فاصله از مناطق مسکونی، فاصله از خیابان های اصلی، فاصله از مراکز فرهنگی و آموزشی و قیمت زمین) تقسیم می شود.2- معیارهای جمعیتی (تراکم جمعیت) و 3- معیارهای اکولوژیکی (غنای لکه ای، ارتباط و پیوستگی لکه ها و...) انتخاب شد. بنابراین پس از تهیه نقشه تناسب نهایی، تحلیل اکولوژیکی و اجتماعی نیز به تحلیل مکانی موقعیتی ترکیب شد تا بتوان تحلیلی همه جانبه از وضعیت فضای سبز داشت. در پایان مطابقت نتایج به دست آمده و وضع موجود باطرح تفضیلی مورد بررسی قرار گرفت، مشکلات موجود و پیشنهادهایی لازم برای بهبود وضعیت تناسب مشخص شد و نیروی مناطق مختلف شهر برای توسعه این نوع فضای سبز و مکان یابی آن برآورد شد.
  کلیدواژگان: مکان یابی، تحلیل تناسب، فضای سبز شهری، اصول اکولوژیک
|
 • Akhbarizadeh R., Shayestehfar M. R., Darezereshki E Pages 1-8

  In this study, iron oxide nanoparticles (maghemite) were used to remove Ni (II) and Cr (VI) from mine’s waste water. First, by using novel single step, maghemite nanoparticles (γ-Fe2O3) produced at room temperature, without the use of natural solvents and oxides. The average particle size of the maghemite was estimated to be 14 nm, by transition electron microscope (TEM(. Various factors influencing, such as initial concentration, pH, time and dose of nanoparticles at a constant temperature of 30 ° C, were studied. The results indicated that, adsorption reaction of Cr (VI) and Ni (II) to maghemite nanoparticles, equilibrium within 12 minutes. Absorption rate, decresed with increasing initial concentration and increased with increasing contact time, amount of adsorbent and temperature. best chromium absorb occurs at 50 mg/l initial concentrations, 0.15 gr doses of nanoparticles, 70 ºC and also pH=2.6 and best nickel absorb occurs at pH=8.5. Absorption isotherms were analyzed by Langmuir and freundlich models and It was found that the absorption of chromium and nickel on maghemite nanoparticles, follow Langmuir absorption model.. Based on the results, in the same situation, nickel adsorption is better than chromium adsorption. For recovery of adsorbent, hydrochloric acid (HCL) and NaOH with concentrations of 0. 05 M and 0.01 M, were used, respectively. Based on the results, in the same situation, nickel adsorption is better than chromium adsorption.

  Keywords: Environment, Adsorption, Iron nanoparticles, Removing pollution, Divalent copper
 • Badalians Gholikandi G., Jamshidi S., Valipour A Pages 9-16
  Unless anaerobic reactor and digesters have been applied worldwide, suitable operation is still challenging. Threats of facing with low efficiency operationally, their sensitivity and souring phenomenon are part of typical problems. In this article, the application of electrolysis as an upgrading alternative is investigated for the purpose of controlling its capability on effluent quality promotion and reactor's recovery. The effective factors, a.e. retention time and voltage are considered as well. In order to assess upgrading efficiency, blank samples and required anaerobic sludge were achieved through a bench scale anaerobic baffled reactor (ABR) while in 1 liter beakers, electrolysis was tested. According to laboratory experiments implemented on 1 liter beakers containing municipal wastewater and anaerobic sludge, the efficiency of total dissolved solids (TDS) in anaerobic electrolyte cell developed 30 to 40 percent comparing to anaerobic baffled reactor (ABR). Furthermore, in utmost 3 hours with 12 volts, the pH improved from initial amount of 5/5 and 6/5 to 7/5 and 8 respectively while effluent's total COD and suspended solids (TSS) achieved in that order to 82 and 72 mg/L. Consequently, using electrolysis can upgrade anaerobic units appropriately.
 • Daneshvar Vousoughi F., Dinpashoh Y Pages 17-28
  Study of groundwater quality trend in any region is very important from the view of scheduling and sustainable water resources management. In the present study trend analysis conducted on groundwater quality based on information of 32 piezometeric stations located in the Ardabil plain from 1993 to 2008 using the non-parametric Spearman test. Hydrogeochemical variables studied here are Total anions, Total Cations, calcium, magnesium, sodium (Na+), potassium (K), chloride (Cl-), bicarbonate (HCO3-), total hardness (TH), electrical conductivity (EC), sulfate (SO4-2), total dissolved solids (TDS), Na% and pH, which are measured two times a year.One measurement belonged to the month in which groundwater level reach to its highest level that named wet month and other in lowest level that named these as dry months in the present study. Trend line slope estimated using the Sen’s estimator approach. Results showed that concentration of all groundwater quality variables exhibited upward trends at all stations. TDS is the parameter that witnessed the most significant trend in two mentioned months (wettest and driest). For the detected rising trends, the most significant parameters are Cations, EC, Ca and TDS in the most of stations. Median of slopes was positive in the case of all variables. Results for slope of trend lines were shown by Box and Whisker plots for four parameters. In general, quality of Ardebil plain groundwater decreased in the study time period. Strong positive trends observed for water quality in the north, central and east part of the Ardabil plain.
  Keywords: Ardabil plain, Spearman test, Groundwater quality, Hydrogeochemical variables, Trend analysis
 • Khazaei E., Alesheikh A., Karimi M., Vahidnia M. H Pages 29-44
  Monitoring and forecasting of air quality Parameters in urban areas is considered as one of the challenges of the human environment. It depends on several factors such as topography, climate, population and transport network which the interaction of these spatial factors has been as a dynamic phenomenon, non-linear and ambiguous. In this study, two models suggested to predict and modeling concentrations of carbon monoxide (CO) pollutant using neuro-fuzzy system and GIS. In the first model the training data which is created by Kriging. An area was considered for each station and the data in that area was used for training. Fuzzy rules were extracted for each area and applied to each pixel of the region for the concentration estimation of the pollutant. In the second model, each station is trained with its own data separately. Fuzzy were extracted for each station and pollutant concentration was estimated as well. Having concentration predictions at station points, Kriging was used to model the spatial concentration. The data gathered from different meteorological stations in Tehran is used to train the neural network. In the first model, average RMSE of all stations for ANFIS is 1.613 ppm and for M-ANFIS is 1.484 ppm and in the second model average RMSE of all stations for ANFIS is 1.445 ppm and for M-ANFIS is 1.374 ppm. The results showed that both models have a good capability of concentration prediction of the pollutant.
  Keywords: Air pollution, Kriging, Neuro, fuzzy system, Mamdani fuzzy inference system, GIS
 • Shamsipour A., Mahdian Mahforouzi M., Akhavan H., Hoseinpour Z Pages 45-56
  The urban heat island effect refers to the temperature rise of the cities in comparison to the suburbs. This phenomenon which is a consequence of urbanization and has become a major issue in the urban climatology may have serious consequences in the developing countries which are facing a rapid and unplanned urban growth. Tehran, the capital and the most populated city of Iran, this phenomenon is obviously seen due to various factors. In this study, in order to analyze the diurnal actions of the urban heat island formation 8 days of the year 2006 were studied using an integrated method. The meteorology data were gathered from 14 surface stations and the wind field was simulated using The Air Pollution Model (TAPM). The spatial formation of the heat island was calculated using ArcGIS 9.3 with a 3 hours interval. Statistical calculations including the heat island intensity was done using MS Excel. The results show that despite reaching the threshold wind velocity, the heat island intensity has always been positive. Besides, wind direction and speed plays the most significant role in the formation of the heat island. And, there is no direct relation between the air pressure and the heat island. The main core of the hat island of Tehran is located between the Stations of Bahman, Bazaar and Azadi and the main cold core is located around the stations Tajrish, Shomal e Tehran and Aghdasyeh.
  Keywords: TAPM, Urban Heat Island, Tehran, Wind Threshold Velocity, Diurnal Pattern
 • Zandi K., Zandi J., Zandi S Pages 57-66
  The aim of this study was to determine the best interpolation method to achieve spatial and quality distribution of springs from point view (TDS) and PH in Mirdeh watershed NW Kurdistan province. Field sampling collections was done and 268 springs of total 904 springs of whole watershed selected randomly. Electrical conductivity and PH of springs was determined and 168 springs was used as training springs and remain 100 springs was used to testing model and validation purpose. The comparative analysis between geostatistical methods such as: Ordinary Kriging, Simple Kriging, Universal Kriging, IDW, RBF, LPI and GPI were done. The result of accuracy assessment on test springs showed that Global Polynomial with order 3 have the lowest RMSE (66.69) and also to prediction PH, Simple Kriging interpolating of test spring were obtained lowest RMSE and therefore prediction of PH and TDS of other springs were obtained in the study area. Investigating of results revealed that springs have good conformity with geomorphological and topographical variations of study area and in the Northeast and southeast of study area that agricultural and human activity is more than other area, salinization and Total Dissolved Solid (TDS) is more increased.
  Keywords: Grounwater spring, PH, Water quality, Geostatistic, TDS
 • Rezaie M. R., Mohammadi H., Karami A Pages 67-78
  Water shortages is one of the main factors inhibiting economic and social development and agriculture in most developing countries, especially in countries located in arid and semi-arid belt of the world. The study tried to investigate the affecting factors on water resources exploitation with considering water utilization pattern and an emphasis on sustainable water use in Fars province. Due to scattering scattering and wide climate of Fars province, the investigation was done in Marvdasht, Darab, Fasa, Sarvestan and Eghlid districts. In the present study, using logit regression model, factors affecting the sustainability examined. Dependent variable of regression is calculated with the use of combined index by formula and fuzzy approaches. Independent variables include social, economical, physical and technical and management factors. Results showed that variables of number of household members, land utilization system, the level of farmers’ household income, water debi and transport irrigation facilities cost were significantly negative, positive, positive, negative and negative, respectively. The management index in two low and high sustainability exploiters was significant that indicates the important role of participating in extension classes in raising awareness and knowledge of farmers. Variable of distance between the water source and farm in regression models of exploiters with high and low sustainability showed different results. Variables related to summery crops and soil type in the model, were not significant. Variable coefficient of irrigation system type also showed that farmers with plot irrigation systems have less water wastage compared to farmers with ribbed irrigation systems.
  Keywords: Fars province, water resources, Sustainability
 • Karami Shahmaleki N., Behbahani S. M. R., Massah Bavani A., Khodaei K Pages 79-92

  Natural aquifer vulnerability can be defined as reaching pollution to groundwater and the possibility to propogate in it after land contamination. This is a relative specification, with no dimension and cannot be measured; which it is not only depended on aquifer specification but also on geological and hydrological characteristics of the aquifer of the region. Varieties of methods have been developed for evaluating groundwater vulnerability and because of the ease of implementation index method and particular DRASTIC method are among of the widely used methods. Each parameter in the DRASTIC method that potentially affects the likelihood of contamination is categorized on the same scale and after applying coefficients of the parameters, vulnerability assessment is provided with a score. One important point in this method is that ranking and weighting of the parameters is highly depended on the personal decision and judgment which can reduce the quality of the results. Many suggestions for improving DRASTIC model have been developed by researchers. Most of the researchers suggested excluding less important parameters, adding affective parameters, modifying the model coefficients, and ranking parameters.In this research, in order to overcome the above mentioned drawbacks and selecting the appropriate model for assessing the vulnerability of aquifers; three

  Methods

  logistic regression, modified DRASTIC and AHP-DRASTIC are examined and compared, and after collecting input parameters, vulnerability is assessed based on the models. In order to select the most appropriate model and evaluating performance of the models, Spearman correlation coefficient for nitrate concentration and vulnerability class is used. The results indicate high performance of AHP-DRASTIC in comparison to the combined method.

  Keywords: groundwater, AHP, DRASTIC, logistic regression, vulnerability
 • Jozi S. A., Dehghani M., Zarei M Pages 93-108
  Nowadays planning a strategic management system using appropriate tools and technologies to reduce the negative consequences resulting from lack of proper waste management in rural areas is essential. it was tried that in the study population which includes approximately 74/37 percent of the Minab city's population to collect Data from surveys of people attending in person and through questionnaires from selected households, Sampling, weighing and physical analysis of rural waste. To provide Waste management strategic plan in rural areas of Minab, AWOT (a combination of methods, SWOT and AHP), is used. After identifying the factors affecting waste management, to develop a strategic plan, the weight of each factor through the process of hierarchical analysis of incompatibility determined the rate of 0/ 02. Then the considered factors put in assessing a matrix of internal and external that scored 2/105 and 2/367 by order. After completing matrix plannings results showed that strategies to enlightening the public through media and community awareness about pollution from waste management and how they contribute to sheriff's office as the best strategy with the score 5/224.
  Keywords: waste, Strategic management, multi, criteria decision making, Minab city, technique AWOT
 • Gholamalifard M., Joorabian Shooshtari S., Hosseini Kahnuj S. H., Mirzaei M Pages 109-124
  Always Mazandaran province had been exposed to development and changes because of location in coastline of the Caspian Sea and having unique conditions. GIS and remote sensing can be used to monitor in order to manage this sensitive province. Then, this study is trying to detect land cover changes in coastal areas of mazandaran province using LCM. Land cover changes detection have done using Landsat satellite images belonging to the years 1988, 2001, 2006, and 2010. Modeling the transition potential was performed by using multi-layer perceptron artificial neural network and 8 variables. Then modeling was done for 2010 by using the hard predict model and 2001-2006 calibration period and in order to determine accuracy of evaluate it was compared with ground truth map in 2010 year. Finally, land cover in 2016 was predicted by using the 2006-2010 calibration periods. The results showed that the total period of study 33487 ha of forest area has declined. And 21367 and 13155 ha has been added to the extent of agricultural and residential lands, respectively. More changes forest related to conversion to agriculture (30424 ha) and then converted to residential (1265 ha). In most of sub-models, the results of potential modeling of using artificial neural networks demonstrated high accuracy (52-94 percent). The total error in the modeling was obtained 12.84% for 2010, which this reflects high compliance in predicted image by model with the ground truth image. Modeling results for 2016 showed that, area of forest and open land will be lower compared to the 2010 (9988 and 429ha, respectively) and agricultural and residential land increased (respectively 7607 and 2810 hectares).
  Keywords: LCM, land cover changes modeling, Coastal Areas of Mazandaran Province, Artificial Neural Network
 • Ranjbar H. R., Gharagozlou A., Vafaei Nejad A., De Kluijver H Pages 125-140
  Although technical development has positive consequences for public welfare, its influences on environment especially by noise is considerable. Three-dimensional maps of noise pollution made it possible to control and prevent its spread. In this research, primarily because of the lack of a standard model of noise in Iran, we chose the Standard noise mapping method 1 (SMM1) which has been spread in Dutch for calculating noise levels of the study area. The validity of this model was tested by using the paired t-test technique with 95% confidence level. The combined model of noise with 3D city model in GIS environment determines that because of high influence of noise on front and lateral aspects of buildings, these areas are not suitable for commercial and residential applications, only backside of buildings due to a lower noise level are more suitable for residential areas. Construction of transparent sound walls in the type of cantilever to a height of seven meters, close to the outer edge of the highway was presented as an effective way to reduce the noise in the allowable range of commercial and residential purposes.
  Keywords: (English): 3D city model, Traffic noise model, Noise pollution, Three, dimensional modeling of noise, GIS
 • Mardomi K., Hashemnejad H., Bagheri M., Hassanpour Rahimabad K Pages 141-154
  Nowadays, previously performance-oriented architecture of healthcare centers has been switched to creating a healing environment; and one of the most important pillars to create such an environment is omitting sound pollutions. Today's hospital have chaotic situation regarding noise pollution not only in our country, but also in all over the world. The present study aims to provide a complex structured by practical approaches which are based on scientific evidences for designing environments without sound pollution in the hospitals which can be applicable for architects, interior designers, and other related specialties.This research has been performed using descriptive-analytical method and organized searching in authentic data banks was applied for data collection. After screening the collected documents, 30 samples were selected and after analyzing, interpreting, and generalizing the issues existing in these documents, the findings were structured and reported in six general classifications. Five set of approaches were described in the findings of this study as follows: 1- space planning 2- selecting materials and finishes 3- controlling the sound pollution out of the building 4- controlling the sound pollution inside the building 5- providing speech privacy index to achieve improved sound environments in healthcare centers. Also, specific acoustical needs for Neonatal intensive care and emergency department have been investigated in the present study. Application of the provided requirements in the initial stages of idea providing of planning, and building design will lead to desirable results to omit sound pollution and promote the quality of healthcare environments.
  Keywords: Hospital Architecture, Healthcare Environment, Sound Pollution, Acoustic, Noise Reduction
 • Razzaghian F., Rahnama M. R., Tavangar M., Aghajani H Pages 155-168
  The distinguishing characteristic in the third millennium is planning based on principles of sustainable development in line with nature and all activities related to urban issues. Ecological concepts and consequently ecological park refers to a comprehensive and integrated set of measures which create coordination, balance between the constituent elements of the park in order to establish sustainable development. It means that environmentally friendly plants are not the only matter, so at the same time recycling and saving energy is also considered. We can say that it includes such a wide scale of ecological indicators of environmental variables energy use and materials used which has been considered in this paper. Evidence in planning and designing urban green spaces that are currently used, indicating the fact that the idea of ecological design is very poor. The idea of using ecological parks needs theoretical foundations, principles, criteria, standards and providing them from one side and comparison of existing parks and identifies the similarities and differences with these criteria, from the other side, which are consider in this paper. This paper aims to provide standards and criteria for ecological planning and design of urban parks and use them in the design of new and existing parks consistent with its criteria then the comparison of three existing parks and ecological parks in Mashhad with the principles and finding differences and similarities as the last purpose. So the ecological landscape thinking will be clear at the end.
  Keywords: Eco, park, Urban parks, Mashhad, Ecological indicators, Sustainable development
 • Yousefi E., Ghassami F., Salehi E., Kafi M Pages 169-178
  Green space, as a social development indicator has environmental, social, cultural, economical, and skeletal aspects and to be able to play its role effectively, the first and most important step is to select an appropriate site for it. Site selection necessitates stability analysis of urban green space. The main three steps are identifying stability factors, AHP-based weighting factors and layers overlaying and providing suitability map. The map shows appropriate places for developing local parks and it helps to analyze the stability of the existing parks. In the present research, to analyze the stability of urban green space in Birjand (on local park scale), three criteria are selected as follows: (1) physical or environmental which is divided into two groups of local criteria (slope, distance from water resource) and situational (distance from residential areas, distance from main streets, distance from educational and cultural centers and land price), (2) population criteria (population density) and (3) ecological criteria (patch richness, patch relations and …). Therefore, after providing a suitability map, social and ecological analyses were combined with situational local analysis to have a holistic analysis of green space. Finally, the findings and the current situation’s compatibility with the described plan was studied, the problems were addressed and the potential of different urban areas for developing this type of green space and site location were assessed.
  Keywords: Site selection, Stability analysis, Urban green space, Ecological principles