فهرست مطالب

International Journal of Group Theory - Volume:2 Issue:3, 2013
 • Volume:2 Issue:3, 2013
 • تاریخ انتشار: 1391/11/04
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فهیمه محمد زاده، اعظم حکم آبادی، بهروز مشایخی صفحات 1-8
  فرض کنید یک -گروه متناهی و یک زیرگروه نرمال با شرایط و باشد. نتیجه ای از الیس در سال 1998 نشان می دهد مرتبه ضربگر یک جفت از -گروه های متناهی توسط کراندار می شود و لذا مرتبه ضربگر برابر با برای یک عدد صحیح نامنفی است. اخیرا نویسندگان این مقاله ساختار را برای زمانی که دارای یک مکمل در و است. این مقاله به دسته بندی جفت های زمانی که دارای یک مکمل نرمال در است و می باشد، اختصاص داده شده است.
 • سخار جیوتی باشیا صفحات 9-17
  فرض کنید یک گروه و باشد. دوری ساز زیرمجموعه دوری باشد. گروه یک گروه آراسته گفته می شود اگر برای هر یک زیرگروه باشد. گروه را یک گروه C-آراسته نامیم اگر برای تمام، یک زیرگروه دوری باشد، جاییکه اشتراک تمام دوری ساز های است. در این یادداشت، گروه های C-آراسته متناهی با را دسته بندی می کنیم.
 • ای. ال. پرنس، آر. ال. فرای صفحات 19-38
  زیرگروه های گروه های سیمپلکنیک که یک بردار غیر صفر از فضای سیمیلکتیک زمینه را ثابت نگه می دارند، زیر-گروه های آفین نامیده می شوند. گروه توسیعی شکافته شده زیرگروه آفین گروه سیمپلکتیک از شاخص 255 است. در این مقاله تکنیک ماتریس هتای فیشر-کلیفورد برای ساختن جدول سرشت های گروه لختی 27: (2) از از شاخص 28 بکاربرده می شود
 • واروجان اتابکیان، امیر جان گورگیان، آنی خاچاتوریان، آشوت پهلوانیان صفحات 39-47
  ثابت می کنبم هر خودریختی نرمال حاصلضرب -تابدار گروه های دوری از مرتبه فرد هرگاه عدد را بشمارد، داخلی است.
 • مایکل وان لی صفحات 49-61
  فرمول PORC برای تعداد جبر های غیرشرکتپذیر از بعد 2، 3 و 4 روی میدان متناهی GF را بدست می آوریم. همچنین چند کران مجانبی برای تعداد جبر های از بعد روی GF را ارایه می دهیم.
 • تائو ژائو صفحات 63-70
  یک زیرگروه از گروه را -محاط شده نامیم اگر زیرگروه نرمالی از وجود داشته باشد بطوری که در زیرنرمال باشد و، جاییکه زیرگروه -جایگشتپذیر بیشن از در باشد. در این مقاله اثر برخی زیرگروه های -محاط شده بر ساختار یک گروه متناهی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج جدیدی بدست آمده اند.
|
 • Fahimeh Mohammadzadeh, Azam Hokmabadi, Behrooz Mashayekhy Pages 1-8
  Let G be a finite p-group and N be a normal subgroup of G with |N|=p^n and |M|=p^m. A result of Ellis (1998) shows that the order of the Schur multiplier of such a pair (G,N) of finite p-groups is bounded by p^(1/2 n(2m+n-1)) and hence it is equal to p^(1/2 n(2m+n-1)-t)for some non-negative integer t. Recently, the authors have characterized the structure of (G,N) when N has a complement in G and t≥3. This paper is devoted to classification of pairs $(G,N)$ when $N$ has a normal complement in $G$ and $t=4,5$.
  Keywords: Pair of groups, Schur multiplier, Finite p, groups
 • Sekhar Jyoti Baishya Pages 9-17
  Let $G$ be a group and $x in G$. The cyclicizer of $x$ is defined to be the subset $Cyc(x)={y in G | is cyclic}. $G$ is said to be a tidy group if $Cyc(x)$ is a subgroup for all $x in G$. We call $G$ to be a C-tidy group if $Cyc(x)$ is a cyclic subgroup for all $x in G setminus K(G)$, where $K(G)$ is the intersection of all the cyclicizers in $G$. In this note, we classify finite C-tidy groups with $K(G)=lbrace 1 rbrace$.
  Keywords: Finite groups, cyclicizers, tidy groups, C, tidy groups
 • Abraham Love Prins, Richard Llewellyn Fray Pages 19-38
  The subgroups of symplectic groups which fix a non-zero vector of the underlying symplectic space are called affine subgroups. The split extension group A(4) = 2^7:SP(6,2) is the affine subgroup of the symplectic group SP(8,2) of index 255. In this paper, we use the technique of the Fischer-Clifford matrices to construct the character table of the inertia group 2^7:O-(6, 2) of A(4) of index 28.
  Keywords: split extension, coset analysis, Fischer matrices
 • Varuzhan Atabekyan, Amirjan Gevorgyan, Ani Khachatryan, Ashot Pahlevanyan Pages 39-47
  We prove that each normal automorphism of the $n$-periodic product of cyclic groups of odd order $rge1003$ is inner، whenever $r$ divides $n$.
  Keywords: $n$, periodic product of groups, free product of groups, normal automorphism, inner automorphism, free Burnside group
 • Michael Vaughan, Lee Pages 49-61
  Graham Higman wrote two immensely important and in uential papers on enumerating p-groups in the late 1950s. The papers were entitled Enumerating p-groups I and II, and were published in the Proceedings of the London Mathematical Society in 1960. A complete description of the algebras of dimension 2 over a nite eld is given by Petersson and Scherer. They also give formulae for the number of algebras of dimension 2 over GF(q), which agree with the formulae given here. We give the formulae for the numbers of algebras of dimensions 2, 3 and 4 in Section 2. In Section 3 we give a broad outline of how the formulae can be obtained and in Section 4 we draw some quite precise conclusions about the asymptotic form of the formulae for general n.
  Keywords: Enumerating p, groups, Enumerating algebras, Polynomial On Residue Classes
 • Tao Zhao Pages 63-70
  We call H an SS-embedded subgroup of G if there exists a normal subgroup T of G such that HT is subnormal in G and Hcap Tleq H_{sG}, where H_{sG} is the maximal s-permutable subgroup of G contained in H. In this paper, we investigate the influence of some SS-embedded subgroups on the structure of a finite group. Some new results were obtained.
  Keywords: s, permutable subgroup, SS, embedded subgroup, p, nilpotent group, Sylow tower group