فهرست مطالب

لسان مبین (پژوهش ادب عرب) - سال سوم شماره 7 (بهار 1391)
 • سال سوم شماره 7 (بهار 1391)
 • 312 صفحه، بهای روی جلد: 50,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1391/11/20
 • تعداد عناوین: 13
|
 • دکتر احمد پاشا زانوس صفحه 0
 • دکتر جواد اصغری صفحه 1
  این مقاله به تبیین درونمایه های روان شناختی، دینی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی مجموعه داستان «حکایات حارتنا» نوشته ی نجیب محفوظ می پردازد. در این مقاله به مبانی اندیشه های روانشناختی نجیب محفوظ که ریشه در مباحث فکری زیگموند فروید و کارل گوستاو یونگ دارد و مبانی اندیشه های دینی وی که نظرات و تجربیات شخصی وی است و اصول اندیشه های سیاسی و اجتماعی او که متاثر از اصول سیاسی – اجتماعی سوسیالیسم است و نیز گرایش های فلسفی وی پرداخته شده است. این مجموعه داستان که مقدمه ای برای آغاز مرحله ی سوم داستان نویسی محفوظ است، از ساختار روایی ویژه ای نیز برخوردار است؛ از این رو، پیش از بررسی درونمایه ها، ساختار داستانی این مجموعه مورد کنکاش قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: داستانک، نجیب، محفوظ، حکایت حارتنا
 • دکتر نرگس انصاری، دکتر طیبه سیفی صفحه 24
  موسیقی به عنوان یکی از ارکان اصلی شعر در ادبیات فارسی و عربی، به دلیل پیوندهای خاص زبانی مورد توجه ناقدان دو زبان بوده است. تاریخ موسیقی، بیانگر تاثیرپذیری شعر فارسی از زبان عربی در اصول موسیقیایی خود است. این علم همراه با پیشرفت دیگر علوم، شاهد تحولات و رویکردهای متفاوتی در دو زبان بوده است که گاه برخی ناقدان به شرح و توضیح اصول گذشته پرداخته و گاه برخی دیگر – به خصوص در دوره ی معاصر- در برابر اصول ثابت گذشته ایستاده و داعیه ی نوآوری داشته اند.
  محمدرضا شفیعی کدکنی و کمال ابودیب از ناقدان برجسته ی معاصر در دو زبان، دارای آثار و تالیفات مشابه و مستقلی در موضوعات ادبی چون صور خیال و به ویژه موسیقی هستند. تبیین رویکردهای نقدی این دو ناقد، نوآوری های ایشان در علم موسیقی و روش تعامل آن دو با نظریه های نقدی گذشته و نظریه های غربی، هدفی است که بحث حاضر تلاش دارد با بررسی دو اثر«موسیقی شعر» و«البنیه الإیقاعیه للشعر العربی» بدان دست یابد.
  تفاوت اساسی رویکرد دو ناقد در پرداختن به مساله ی موسیقی و نوآوری و ابداع نمایان کمال ابودیب در باز کردن زوایای مختلف عروض شعری از جمله نتایج این تحقیق است.
  کلیدواژگان: عروض، موسیقی، شفیعی کدکنی، کمال ابودیب، موسیقی شعر، البنیه الایقاعیه للشعر العربی
 • اعجاز ادبی قرآن کریم و سیر تطور آن / بررسی موردی تالیفات ادبی قرآن پژوهان در قرن دوم و سوم هجری
  رضوان باغبانی، دکتر خلیل پروینی، دکتر محمدابراهیم خلیفه شوشتری، دکتر عیسی متقی زاده صفحه 46
  آغاز پیدایش بحث اعجاز به طور دقیق مشخص نیست؛ اما دیدگاه های دانشمندان قرن دوم و سوم هجری پیرامون مسائل ادبی قرآن کریم، منجر به افزایش گستره ی این بحث و تالیف کتاب های مستقلی درباره ی اعجاز در قرن های بعد گردید. از جمله ی این دانشمندان می توان به ابوعبیده معمر بن مثنی، یحیی بن زیاد فراء، جاحظ و ابن قتیبه اشاره کرد.
  ابوعبیده با تالیف کتاب «مجاز القرآن» و فراء با تالیف کتاب «معانی القرآن» در قرن دوم هجری گام های اولیه را در باب اعجاز قرآن کریم برداشته اند. هر چند این دو دانشمند در تالیفات خود به طور مستقیم به مساله ی اعجاز اشاره ای ننموده-اند، اما با ذکر مسائل بلاغی قرآن کریم زمینه را برای طرح و گسترش اندیشه ی اعجاز ادبی قرآن کریم فراهم آورده اند.
  جاحظ برای نخستین بار در قرن سوم هجری به نظریه ی نظم قرآن اشاره نموده است. وی همچنین به رد نظریه ی صرفه که استادش نظام بیان نموده، پرداخته است.
  ابن قتیبه در قرن سوم هجری کتاب «تاویل مشکل القرآن» را در دفاع از قرآن کریم و اعجاز و بلاغت آن و در پاسخ به طاعنان به نظم و اسلوب قرآن کریم تالیف نمود. وی با گذر از مرحله ی اشارات و نظرات به مرحله ی تالیف مستقل پیرامون اعجاز قرآن کریم و بیان وجوه آن رسید.
  این مقاله به دنبال آن است که سهم هر یک از این دانشمندان را در زمینه ی دانش اعجاز ادبی قرآن کریم و سیر تطور آن روشن نماید.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، اعجاز ادبی، ابوعبیده، فراء، جاحظ، ابن قتیبه
 • دکتر ابراهیم با وفا دلیوند صفحه 65
  زبان، شاهکار خلقت الهی، نهادی است اجتماعی که در کنار نقش اصلی خود- ایجاد ارتباط- دارای نقش هایی چون تکیه گاه اندیشه، نقش ما فی الضمیر و... است که در علم زبان شناسی، اصول و شاخه های مختلفی را به خود اختصاص داده است. در کتاب آسمانی مسلمانان- قرآن - لفظ زبان یا معادل عربی آن«لسان»، بارها تکرار شده و درباره ی پیدایش زبان و خدادادی بودن آن، اعضای مرتبط با تکلم با تاکید بر زبان و لب ها، صراحت و روشنی کلام الهی، زبان حال و زبان قال و عربی بودن زبان قرآن، سخن به میان آمده که با نگاهی محققانه و دقیق اصول زبان شناسی نهفته در آن آشکار می-شود.
  کلیدواژگان: زبان، زبان شناسی، پیدایش زبان، قرآن، تکلم
 • دکتر حسین حدیدی صفحه 81
  شعر عربی در صدر اسلام از لحاظ تصورات و تخیلات شعری و زبان با شعر دوره ی جاهلی تفاوتی ندارد و همان اختصاصات و خشونتهای بدوی را که در اشعار جاهلی می بینیم، در این اشعار هم کم و بیش ملاحظه می کنیم و این وضع تا اواخر قرن اول ادامه داشت. در این دوره شعر عربی خاص گویندگان تازی بوده است و دیگر اقوام در آن دخالتی نداشته اند، اما از اوایل قرن دوم یعنی اواخر عهد بنی امیه و اوایل دور ه ی بنی العباس آثار نفوذ تمدنهای غیر عرب به ویژه ایرانیان. شعرایی همچون محمود وراق، بشار بن برد، ابونواس و صالح بن عبد القدوس آشکار شد. زیرا چنانکه میدانیم بعد از آنکه مسلمانان در حدود یک قرن با آنان مجاورت و معاشرت داشتند، از ایشان تاثیرگرفتند و به همین سبب است که می بینیم از اوایل قرن دوم مسلمانان همان اموری را دنبال کردند که ملل مغلوب مذکور مقارن ظهور اسلام سرگرم آنها بودند. مهمترین عنصری که به تمدن اسلامی جلوه ی تازه و ترقی و کمال بخشید، عنصر ایرانی است که با روی کار آمدن دولت عباسی در همه ی شوون آن تمدن و از آن جمله در ادب عربی دخالت کرد و اثر این داخل شدو این تاثیر در شعر به همان حد آشکارست که در نثر؛ در این مقاله به بررسی شعرای ایرانی که به عربی شعر سروده اند، پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: سروده های عربی شعرای ایرانی، محمود وراق، بشار بن برد، ابونواس، صالح بن عبدالقدوس
 • دکتر سیداسماعیل حسینی اجداد، دکتر رحمت پورمحمد، محمد بهرامی نصیرمحله صفحه 110
  یکی از مهم ترین شیوه های تاثیرگذاری بر روح و روان، استفاده از تمثیل است. تمثیل ها علاوه بر جنبه های ادبی و بلاغی در پرورش نفوس و برانگیختن احساسات و عواطف آدمی نقش بسزایی دارند و در اعماق روح و جان نفوذ کرده و گوینده را در اهداف و مقاصد یاری می کنند. تمثیل های قرآن از یک سو چون کاملا واقعی، حقیقی و منطبق با محیط زندگی انسان است و از سویی دیگر به دلیل بهره گیری دقیق، حکیمانه، متعادل و هماهنگ از تمام تمایلات و عواطف و غرایز بشری، در برانگیختن احساسات و تهییج عواطف و سوق دادن روح انسان به سوی رشد و کمالات نفسانی و ملکات روحانی و کاهش نگرانی ها و اضطرابات، بسیار موثر هستند. علاوه برآن تمثیل های قرآن از روش ها و اسلوب های گوناگون و متنوعی همچون، ترغیب و تحذیر، معرفی الگوهای نیک و بد، خوف و رجاء، مدح و ذم و درشتی و نرمی و... برای اصلاح و تربیت جسم و روح بشر بهره ی فراوان برده اند.
  کلیدواژگان: تمثیل های قرآنی، عواطف و احساسات، روح و روان، تربیت
 • دکتر کبری خسروی، دکتر حسین چراغی وش، معصومه نادری صفحه 139
  هنر فراخوانی شخصیت های دینی از جمله مسائل مهمی است که مورد توجه شاعران معاصر عربی قرار گرفته و بازتاب بسیاری در آثارشان داشته است. نزار قبانی از جمله شاعرانی است که در جای جای آثارش از این هنر بهره برده و سعی داشته اهداف خود را از این رهگذر بیان کند، چرا که خفقان سیاسی و اوضاع اجتماعی حاکم بر دوره ی معاصرش به او اجازه نمی دهد تا اهدافش را آشکار و واضح بیان نماید.
  آنچه که ذکر شد و بسیاری از دلایل ناگفته ی دیگر که در رهگذر این پژوهش به آن ها خواهیم پرداخت، سبب شد تا به کیفیت و چگونگی بازتاب این شخصیت ها (شخصیت های دینی تاریخی) در شعر نزار قبانی پرداخته و به دنبال پرده برداشتن از هدف او از این فراخوانی باشیم، و به همین منظور مجموعه های شعری وی در هفت جلد را مورد بررسی قرار داده و دریافتیم که نزار برای بیان امید به آینده، آزادی، ایجاد شور انقلابی، برانگیختن حس نوع دوستی و بیان رنج انسان معاصر و... از شخصیت های دینی مانند حضرت محمد (ص)، حضرت مسیح (ع)، امام حسین (ع) و... بهره برده است.
  کلیدواژگان: فراخوانی، شخصیت های دینی، شعر نزارقبانی
 • دکتر محمد دزفولی، علی صیادانی صفحه 164
  بدون شک معنای هر واژه ای در بستر واقعیت و فرهنگ زمان خود مشخص می شود و پویایی آن با گذر زمان پیش می رود. این قاعده ی سیر و تحول در واژه ی فتوت نیز صدق می کند؛ در واقع، فتوت و جوانمردی نمودی از خصوصیات اخلاقی است که محیط سوزان و خشک عرب در وجود بادیه نشینان نهادینه کرده است. نمود اولیه ی این واژه در شجاعت جلوه گر می شود و عربها، فرد شجاع و دلیر را می ستودند و بزرگ می شمردند و این امر همانطور که گفتیم مقتضای محیط زندگی عربها است و تعریف و تبیین معنای فتوت با توجه به محیط آنان صورت می گیرد. نمود دوم در صفت بخشش است؛ انسان بخشنده در نزد عربها از جایگاه والایی برخوردار است؛ زیرا قوام زندگی بیشتر ساکنان صحراء در زمان قحطی و خشک سالی است. علاوه بر این دو معنا، معانی دیگری نیز در طول زمان بر این واژه افزوده شد و به شکلی در آمد که حقیقتا می شد واژه ی جوانمرد را برای کسی که دارای آن ویژگی ها بود، اطلاق کرد؛ این ویژگیها عبارتند از: صبر و بردباری، وفای به وعده، حمایت از ضعیف.
  از آنجایی که در دوره ی جاهلی، بعضی از افراد نماد و تمثیل واژه ای به شمار می آمدند؛ مانند حاتم در جود و بخشش، السموال در وفاداری، عنتره در فتوت و شجاعت و عمروبن کلثوم در حمایت از حریم قوم؛ لذا در این نوشتار سعی برآن بوده تا با نگاهی تحلیلی و بررسی محتوایی دیوان عنتره، معنا و روح واژه ی فتوت و دلالت بیرونی آن تعیین گردد.
  کلیدواژگان: فتوت، عنتره، تحلی، عصر جاهلی
 • دکتر مجید صالح بک، فرشته فرضی شوب صفحه 184
  مقصود از تقابل شهر و روستا در ادبیات، توجه به تفاوت شهر و روستا از نظر ویژگیهای زندگی در این دو مکان و تاثیر آن بر خلق و خوی ساکنان آن است. این مضمون از دیرباز در آثار شاعران عرب به صورت محدود و در دوران معاصر، به تبع پیشرفت های فراوان و تمایل مردم به شهرنشینی، به شکل گسترده نمود پیدا کرده است. وجوه بارز تقابل این دو مفهوم را می توان در آثار شاعر مصری، عبدالمعطی حجازی به خوبی دریافت. حجازی بسیار بیشتر از هم عصران خویش به این مبحث پرداخته و به زوایایی اشاره کرده که شاعران دیگر کمتر به آن توجه کرده اند. این مقاله به بررسی تعامل شعرای معاصر خصوصا حجازی با این پدیده می پردازد.
  کلیدواژگان: بادیه، حضر، شهر، روستا، حجازی
 • رویکردی جامعه شناختی بر آثار طاهر و طار / مطالعه مورد پژوهانه: رمان الزلزال بر اساس الگوی لوسیان گلدمن
  دکتر صالح الدین عبدی صفحه 206
  شیخ رمان نویسی الجزائر، «طاهر وطار» از جمله ی نویسندگان معاصر است که می توان الجزائر را با تمام فرازها و نشیبهایش در همه ی نوشته هایش دید. رمان «الزلزال» از رمانهای مشهور اوست که در آن به مساله ی «قانون اصلاحات ارضی» 1971 در الجزائر اشاره می کند. این رمان به نوعی بیان کننده ی اندیشه ها و دیدگاه-های«وطار» است، زیرا که وی به سوسیالیسم به عنوان راه چاره ای برای درد و رنجهای الجزائر معتقد بود. جهان بینی پنهان اثر در ستایش اشتراکی بودن و بیزاری از فئودالها و اشراف بورژوا (طبقات سرمایه داران استثمارگر) است که باعث گونه ای رویارویی متناقض بین رخدادها و مکانهای شهر و ضد قهرمان داستان شده که برخاسته از برخورد ضرورت بین اردوگاه دهقانان با فئودالها و اشراف بورژوا است. رمان«الزلزال» رمان پیکار گفتمان طبقات است. این پژوهش با دیدگاه جامعه شناسی«گلدمن» بررسی می شود که به دنبال پیوندهای ساختاری بین اثر ادبی و جهان بینی نویسنده است.
  کلیدواژگان: جامعه شناسی ادبیات، طاهر و طار، الزلزال، گلدمن، ادبیات الجزائر
 • دکتر صادق فتحی دهکردی، ژیلا قوامی صفحه 237
  نماد پردازی به عنوان یکی از جلوه های ادبی شعر شاعران سرکش و عصیان گر عرب نظیر امل دنقل جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. او یکی از شاعران برجسته ی مصر در دوره ی معاصر است که از این شیوه برای بیان اعتراض و انتقاد خود استفاده می کند. وی به اندازه ای زبان نمادین را متناسب با موقعیت به کار می برد که شعرهای او، علاوه بر تفسیر رویدادهای سیاسی و اجتماعی، نوعی پیش بینی اوضاع جامعه نیز است. تنوع نمادهای او و کاربرد بجای آنها، نشان از آگاهی گسترده ی او از میراث عربی و دقت و توجه زیاد نسبت به مسائل روز جامعه دارد. امل دنقل، با یادآوری عزت و عظمت گذشته ی ملتهای عربی از طریق این نمادها، بر هویت ملی و میهنی خود تاکید می ورزد و تلاش می کند تا با بیدارسازی وجدان خفته ی آنها و دمیدن روح ایستادگی و پایداری در آنها، جهان عرب را به بازگرداندن این عزت و عظمت فرا خواند؛ زیرا به عقیده ی او گرفتاری های کنونی مردم عرب، ناشی از دور شدن آنها از سرچشمه های فرهنگ و ادب خویش است. او از نمادهای قطرالندی، کلیب، صلاح الدین ایوبی، عبدالرحمن داخل (صقر قریش)، سیف الدوله، ابوالهول و اسب برای اشاره به شکوه گذشته ی عربها بهره می گیرد.
  این مقاله برآن است تا جلوه های نمادین قدرت و عظمت گذشته ی عربها را در شعر امل دنقل مورد پژوهش و بررسی قرار دهد.
  کلیدواژگان: نماد، امل دنقل، شعر معاصر مصر، ادبیات پایداری
 • دکتر علی اکبر مرادیان، دکتر سیدمحمود میرزایی الحسینی، جنت نصری صفحه 267
  شاعر معاصر عراق محمد مهدی جواهری بزرگترین شاعر کلاسیک عرب، در نجف در خانواده ای مذهبی و متدین متولد شد و رشد یافت و از همان ایام کودکی در جلسات قرائت و حفظ و تفسیر آیات قرآن حضور داشت که این امر در شکل گیری شخصیت ادبی وی تاثیر بسزایی داشته است، تا آنجا که خودش قرآن را نخستین منشا پیشرفت و شکل گیری شخصیت ادبی خویش معرفی می کند و قدرت کلام و قلم و بیان خود را مدیون زبان قرآن می داند. لذا شعر وی به انحاء مختلف هم در حوزه ی الفاظ و مفاهیم و داستانهای قرآنی و هم در زمینه ی ساختار و اسلوب و موسیقی فواصل آیات از قرآن اثر پذیرفته است.
  این مقاله به بررسی تاثیر موسیقی وآهنگ و وزن الفاظ و فواصل آیات سوره های قرآنی در بعضی از اشعار وی به خصوص در ساختار قصاید و نظام قافیه ها هم در حوزه ی لفظ و هم وزن و هم آهنگ آنها می پردازد.
  کلیدواژگان: محمدمهدی جواهری، قرآن، شعر، سبک، فواصل و قوافی
|
 • Dr. Javad Asghari Page 1
  This paper studies the psychological, religious, political and social themes in the ''Stories of Haratna" by Nagib Mahfouz. This article considers the foundation of the psychological thoughts of Mahfouz that have their roots in Sigmund Freud and Gustavo Yong. Mahfouz's religious thoughts are the expression of his personal thoughts and experiences and his social and political thoughts are Marx's philosophy of socialism. The chosen collection which is an introduction to the third phase of Mahfouz's story writing embodies unique narrative structure. Thus, before considering the themes, the narrative structure of the collection will be explored.
  Keywords: Short story, Nagib Mahfouz, Stories of Haratna
 • Dr. Narges Ansari, Dr. Tayebeh Saifi Page 24
  Music is considered as one of the primary elements of poetry both in Arabic and Persian literature, and it has been the focus of many critics due to certain language bonds. History of music signifies the responsiveness of Persian poetry to that of Arabic in its musical principles. With the advancement of music along with other sciences, it has encountered different revolutionary changes and viewpoints in both languages. In this respect, some critics explain the past principles while others, especially in the contemporary era, resist the traditional rules of music in poetry and invented new ones. Mohammad Reza Shafiee and Kamal Abodeib are two notable contemporary critics with similar and independent literary works such as imagery and especially music. A comparative study of the two critic's approach, their innovation in the field of music, and their interactions with traditional and western theories in "Music of Poetry" and "Metrics in Arabic Poetry" are the aim of this paper. The major difference in the approach of the two critics is their dealing with the issue of music and innovation and Abodeib's innovation in opening various angles in metrics are the results of the present paper.
  Keywords: Metrics, music, Shafiee Kadkani, Kamal Abodeib, Music of Poetry, Metrics in Arabic Poetry
 • Rezvan Baghbani, Dr. Khalii Parvini, Dr. Mohammad Ebrahim Khalifeh Shooshtari, Dr. Isa Motaghi Zadeh Page 46
  The beginning for miracle discussion is not known; however, the worldview of the second and third A.H. scholars about the Koranic literary issues led to the expansion of this discussion and independent writings about miracle in later centuries. Among such scholars we can refer to Abu Abideh Moamer Ibn Motani, Yahya Ibn Ziyad Fara, Jahaz, and Ibn Ghatibeh. Abu Abideh with his 'Mojazo Al-ghoran' and Fara with 'Maani Al-ghoran' in the second A.H. took the first steps in this discussion. Even though the two scholars have not directly referred to the issue of miracle but employing the Koranic rhetoric they have provided the ground for expansion of the idea of the Koranic miracles.
  Keywords: The Koran, Literary miracle, Abu Abideh, Fara, Jahaz, Ibn Ghatibeh
 • Dr. Ebrahim Bavafa Dalilvand Page 65
  Language as God's masterpiece of creation is a social structure that beside its main role – to establish relationships- has other functions such as the base of thoughts and consciousness that has allocated itself to different principles and branches. In the holly book of Muslims, the Koran, the word or its Arabic equivalent 'lesan' has been repeated over and over. About the birth of language and its gifted quality, the related speech organs with an emphasis on the tongue and the lips, fluency and clarity of God's words, and the Koran's language being Arabic has been exam examined to make explicit the hidden linguistic principles.
  Keywords: Language, Linguistics, Language birth, The Koran, Speech
 • Dr. Hossein Hadidi Page 81
  In the early days of Islam, Arabic poetry was not different from the poetry of the Pre-Islamic Era with respect to language, thought and imagination. These poems contained all the same characteristics and primitive crudeness that are more or less found in pre-Islamic Arabic poetry. This kind of poetry continued up to the end of the first century A.H. During that period, Arabs used to compose poems in Arabic and non-Arabs did not make any attempts to interfere. However, from the beginning of the second century A.H. that is the end of the Umayyad Era and the beginning of the Abbasid Era, the influence of non-Arab civilizations and communities became effective and influential. It is said that Muslims had social contacts and proximity with non-Arabs for nearly one century; therefore, from the beginning of the second century A.H. non-Arab Muslims started to engage themselves in those affairs which led to the defeat of their Arab predecessors in this field. The most important factor that bestowed the Islamic civilization progress and perfection was the Persian element with which the coming of the Abbasid to power, deeply influenced the pace of the Islamic civilization including Arabic literature. The effect of this influence is as apparent in poetry as it is in prose. This paper studies Iranian poets who composed Arabic poems.
  Keywords: Iranian poets composing Arabic poems, Mahmood Varragh, Bashar Ibn Bord, Saleh Ibn Abd Al ghodoos
 • Dr. Sayyed Esmaeel Hosseini Ajdad, Dr. Rahmat Pour Mohammad, Mohammad Bahrami Nasir Mahaleh Page 110
  One of the most important methods of influencing the psyche and the mind is use of parable. In addition to the literary aspects, parable plays an important role in nourishing the psyche and provoking human's sentiments. This literary device influences the mind and the soul of the addressee and contributes to the addresser's object. The Koran's parables are on the one hand absolutely factual, real and compatible with man's environment; and on the other hand, they arouse emotional feelings and lead the soul to perfection and lessen the anxiety due to characteristics such as exactness, wisdom, well-balanced and being in harmony with man's sentiments and instincts. Moreover, the Koranic parables have used different and creative methods and frameworks such as encouragements and premonition, introducing the good and bad models, fear and hope, compliment and complain, harsh and soft encounter and many other methods to nurture human body, sentiments, mind and the psyche.
  Keywords: The Koran's parable, Sentiments, feelings, Psyche, the mind, Nurture
 • Dr. Kobra Khosravi, Dr. Hossein Cheraghi Vash, Masoumeh Naderi Page 139
  The art of summoning religious characters is among important issues that has attracted the attention of the contemporary Arab poets and has been reflected in their works. Nizar Qabbani is among the poets who has made use of this art in all parts of his literary works, and has had the aim of expressing his targets via his works, as the political suffocation and social conditions of his time didn’t allow him to express his aims clearly and explicitly. The above mentioned reasons and many unmentioned ones will be considered. The paper concentrates on the quality of these characters in Qabbani's poems and explicitly explains his aims of this summoning. To achieve this aim, we have analyzed his seven-volume poetry collections. We found that Nizar employs religious characters such as prophet Muhammad, Jesus, and Imam Hussein to express hope for the future, freedom, causing revolutionary fervor, evoking a sense of patriotism and contemporary expression of human suffering.
  Keywords: Summoning, Religious characters, Nizar Qabbani's Poetry
 • Dr. Mohammad Dezfouli, Ali Seydani Page 164
  Undoubtedly, the meaning of any word is clarified in the reality and culture of its age and on its dynamism proceeds with the passage of time. This rule also applies to the word 'chivalry', in fact chivalry is a moral characteristic that Arab's hot and dry environment has institutionalized in the Bedouins. The symbolic aspect of this word appears in bravery; Arabs praise and respect brave men. As it was mentioned, this is the necessity of Arab's environment, thus, defining and explaining the concept of 'chivalry' is practicable in regard to their environment. The second aspect appears in generosity. The generous man is highly respected among Arabs, because most of the lives of Bedouins is passed in drought and starvation. In addition to these two, other meanings were added to this word over the time, these characteristics are patience, loyalty to promises and supporting the weak. Since in the age of ignorance some people symbolized a word; for example 'Hatam' for generosity, 'Al Samuel' for loyalty, 'Antarah' for chivalry and bravery and Amr Ibn Kulthum for 'guarding the territory of the race', therefore, the paper tries to define the meaning and concept of the word chivalry and its true examples with an analytical outlook and analyzing the content of Antarah's Divan.
  Keywords: Chivalry, Antarah, Analyze, Age of Ignorance
 • Dr. Majid Saleh Beyk, Freshteh Farzi Shoob Page 184
  The idea of conflict between urban and rural areas in literature is to consider the living features of these places concerning and the effect of those characteristics on their inhabitant's temperaments. Since long time ago, this theme has been limitedly seen in the works of Arab poets however, due to many improvements and the people's tendency towards urban life, this focus has been widely seen in the contemporary period. The outstanding aspects of the conflict between these two concepts can be well viewed in the works of the Egyptian poet Abdolmoti Hejazi. Hejazi has dealt with this issue more than his other contemporaries and he has pointed to angles which have been less considered by others. This article investigates the approach of contemporary poets, particularly Hejazi with this phenomenon.
  Keywords: Bedouin, Urbanism, City, The country, Hejazi
 • Dr Salah Al Din Abdi Page 206
  Sheikh Taher Vetter, the Arabic Algerian novelist is one of the contemporary writers whose works portrays Algeria with all its ups and downs. Al-zelzal is a famous novel in which the issue of land reform law of 1971 in Algeria is discussed. To a certain extent, This novel expresses the thoughts and ideas of its writer. Vetter believed socialism as a solution to the problems of Algeria. The hidden world view of the work praises the shared hatred of the Feudal and Bourgeois nobility that causes a kind of confrontation between the conflicts of the events, that of the town's places and the antihero. This in turn, originates from the necessity of dealing between the camp with the peasants against of the Feudal and aristocrats. Al-Zalzal is a novel that shows the discourse of class struggle. This study employs Goldman's sociology to examine the structural relationships between the literary work and the writer's worldview.
  Keywords: Sociology of literature, Taher Vettar, Al, zelzal, Goldman
 • Dr. Sadegh Fathi Dehkordi, Zhila Ghavami Page 237
  Symbolism has allocated a specific place to itself as one of the literal manifestation of contemporary Arabic poetry in rebellious and disobedient poets such as Amal Donqol. He is one of Egypt's prominent poets in the contemporary period that uses this method for expressing his own objections and criticisms. He uses symbolic language to such an extent that his poems, in addition to interpretation of political and social events, are a kind of prediction of society's situation. Variety of his symbols and their use is an indication of his extensive knowledge of Arabic inheritance and great subtlety and attention to the issues of modern society. Amal Donqol stresses on his national and patriotic identity with remembrance of Arabs’ past glory and grandeur through these symbols and through awakening of Arabic societys’ slept conscience and inspiring into them the soul of resistance and stability, tries to summon them to returning of these glory and grandeur, for in his opinion today's problems of Arabs are raised from distancing their own literature and culture. He uses the symbols of Qatro Al-Nada, Kolayb, Salah Al-Din, Abdo Al-Rahman Dakhel (Saqre Qoraysh), Saif Al- Dawleh, The Sphinx (Abolhowl) and horse for referring to Arabs past grandeur. This article intends to examine and discuss symbolic manifestations of power and grandeur of Arabs’ past time in Amal Donqol's poems.
  Keywords: Symbol, Grandeur, Poetry, Amal Donqol
 • Dr. Aliakbar Moradian, Dr. Mahmud Mirzaey Alhosainy, Jannat Nasry Page 267
  Arab contemporary poet, Mohammed Mahdi Al-Jawahiri is one of the greatest Arabian classic poets that was born in religious family and grew. He took apart in lessons of Quran's reading, memorizing and commentary from childhood regularly, and this action had a more effect on the form of his literary personality, so far he expressed that Quran is main and first factor in growing and forming of his literary personality and in ability of his speech and writing too. Therefore his poems with different methods, either in the field of word, meanings and Quran stories or in the field of structure and music between verses have been affected from Quran.So this paper enplanes the music and rhythm of words and verses of Quran's structure and rhythm and music.
  Keywords: Mohammed mahdi Al Jawahiri, Quran, poet, style, chapters