فهرست مطالب

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران - سال سی‌ام شماره 2 (پیاپی 118، تابستان 1391)
 • سال سی‌ام شماره 2 (پیاپی 118، تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/07/15
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مقالات تحقیقی
 • دکتر سعید رضا مهرپور، محمد رضا آقا میرسلیم صفحه 121
  زمینه
  یکی از شایع ترین انواع شکستگی در سنین بالا شکستگی های استئوپروتیک می باشد. متاسفانه تحقیقات نشان داده است آمار ناتوانی و مرگ و میر حاصل از این نوع شکستگی ها بسیار بالا است، از طرفی شانس تکرار شکستگی پس از شکستگی اولیه افزایش می یابد که این مطلب یادآور این حقیقت می باشد که پیشگیری از شکستگی های استئوپروتیک ضرورتی غیر قابل انکار است، لذا بران شدیم تا بدین وسیله نحوه درمان بیماران پوکی استخوان توسط جراحان ارتوپد را ارزیابی کرده و نقاط ضعف آنها را دریابیم تا با تصحیح روش برخورد صحیح با شکستگی های استئوپروتیک از میزان تکرار شکستگی، ناتوانی و مرگ و میر این نوع شکستگی ها بکاهیم.
  روش کار
  در این مطالعه 920 بیمار با شکستگی استئوپروتیک که به سه بیمارستان مراجعه کرده اند و دارای مشخصات مورد نظر می باشند مورد بررسی قرار گرفتند. برای ارزیابی نحوه درمان جراحان ارتوپد اطلاعات نحوه تشخیص و درمان از پرونده بستری و از پرونده مراجعات بعد از ترخیص به درمانگاه استخراج و مورد استفاده قرار گرفت. سپس با توجه به تست ها و داروهای تجویز شده و ارزیابی نحوه درمان و عملکرد ارتوپدها پس از جراحی می توان دریافت که آیا یک متخصص ارتوپد در مورد درمان پوکی استخوان با بیمار خود تعاملی صحیح دارد یا خیر.
  یافته ها
  تنها %8.2 از جراحان ارتوپدی به بیماران با شکستگی های استئوپروتیک می گویند که استئوپروز دارند. در این مطالعه نتایج حاکی از عدم تشخیص و درمان صحیح و مناسب می باشد. این مطلب خود بیانگر عدم وجود آموزش مناسب در این زمینه به جراحان ارتوپد می باشد.
  نتیجه گیری
  ما اعتقاد داریم در برخورد با یک بیمار با شکستگی استئوپروتیک جراحان ارتوپد نباید تنها به درمان شکستگی بپردازند و بلکه می بایست متوجه بیماری خاموش زمینه ای خطرناک بیمار باشند و برای کنترل و درمان استئوپروز تدبیری مناسب اتخاذ کنند.
  کلیدواژگان: شکستگی استئوپروتیک، جراحان ارتوپد، استئوپروز
 • دکتر اکرم پوربخت، بهرام جلایی صفحه 128
  زمینه
  با توجه به شیوع کم شنوایی ناشی از صدا و ضرورت پیشگیری از آن در این مطالعه برآن بودیم تا اثر حفاظتی آماده سازی صوتی در حفاظت از آسیب حلزون بر اثر مواجهه با صدای شدید را بررسی کنیم.
  روش کار
  این بررسی به طور تجربی بر حلزون گوش 10 خوکچه هندی که به صورت تصادفی به دو گروه (5 حیوان در هر گروه) تقسیم شده بودند، انجام گرفت. حیوانات در گروه کنترل به مدت 4 ساعت در معرض صدای شدید 4 کیلوهرتز با شدت 105 دسی بل و در گروه آماده سازی قبل از مواجهه با صدای شدید به مدت 6 ساعت در روز و به مدت 5 روز در معرض آماده سازی صوتی با فرکانس 4 کیلوهرتز و شدت 85 دسی بل قرار گرفتند. یک هفته پس از مواجهه، حیوانات برای بررسی بافت شناسی کشته شده و از نظر میزان آسیب سلول های مویی خارجی، داخلی و نگهدارنده مورد مقایسه قرار گرفتند.
  یافته ها
  در بررسی آسیب شناسی در گروه کنترل آسیب شدیدی در سلول های مویی به ویژه سلول های مویی خارجی ردیف اول به طور متمرکز در دور دوم و به صورت پراکنده در سایر نقاط حلزون مشاهده شد. در گروه آماده سازی شده آسیب متمرکزی در دور دوم حلزون به چشم نخورد اما آسیب سلولی کمتری به صورت پراکنده در حلزون دیده می شد. در گروه آماده سازی، تعداد سلول های آسیب دیده در دور دوم حلزون به طور معنی داری در مقایسه با گروه کنترل کاهش نشان داد (p < 0/05).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که آماده سازی صوتی، به میزان قابل توجهی از آسیب حلزون بر اثر صدای شدید محافظت می کند.
  کلیدواژگان: حفاظت، آسیب ناشی از صدا، حلزون، سلول های مویی، آماده سازی صوتی، خوکچه هندی
 • مریم سرور طاهرآبادی، دکتر علیرضا نخعی، دکتر محمدرضا روحانی، دکتر اسماعیل صانعی مقدم، دکتر سهیلا خسروی صفحه 136
  زمینه
  کاتاراکت پیری یکی از شایع ترین دلایل نابینایی در جهان می باشد. عوامل مختلفی در ایجاد کاتاراکت پیری نقش دارند که مهمترین آنها استرس اکسیداتیو است. استرس اکسیداتیو در اثر افزایش تولید رادیکال های آزاد یا کاهش ظرفیت آنتی اکسیدانی بدن ایجاد می شود. رادیکال های آزاد باعث آسیب اکسیداتیو اجزای سلولی شده و ترکیباتی تولید می کنند که به عنوان مارکر استرس اکسیداتیو استفاده می شوند. این مطالعه به منظور بررسی مارکرهای آسیب اکسیداتیو پروتئین ها و لیپیدها در بیماران مبتلا به کاتاراکت پیری و مقایسه آن با افراد سالم انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه مورد - شاهدی، که بر روی 45 بیمار مبتلا به کاتاراکت پیری و 45 فرد سالم انجام گرفت، مارکرهای استرس اکسیداتیو پروتئین ها و لیپیدها در نمونه سرم اندازه گیری شد. پروتئین کربونیل و توتال تیول احیاء به عنوان مارکر آسیب کسیدتیو پروتئین ها و مالون دی آلدهید به عنوان نشانه اکسیداسیون لییپیدها مورد بررسی قرار گرفت. متوسط سطح سرمی مارکرهای استرس اکسیداتیو بین دو گروه بیمار و کنترل با استفاده از (SPSS Version18) و آزمون های آماری مناسب مقایسه شد.
  یافته ها
  میزان پروتئین کربونیل سرم در گروه بیمار و کنترل به ترتیب 0.233±0.096 و 0.248±0.104 بود که از لحاظ آماری اختلاف چشمگیری نداشت (P=0.265)، اما مشاهده شده که سطح سرمی مالون دی آلدهید در گروه بیمار (10.32±2.53) در مقایسه با گروه کنترل (6.15±1.16) بالاتر است (P=0.001). میزان توتال تیول احیاء سرم در گروه بیمار و کنترل به ترتیب 277.5±104.2 و 392.5±121.3 بود. توتال تیول سرم در بیماران در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری پایین تر بود (P<0.001).
  نتیجه گیری
  اکسیداسیون پروتئین ها و لیپیدهای عدسی چشم یکی از دلایل ایجاد کاتاراکت می باشد. افزایش تولید رادیکال های آزاد با پیشرفت سن، به استرس اکسیداتیو منجر شده و با اکسید کردن لیپیدها و گروه های تیول پروتئین ها می تواند ریسک ابتلاء به کاتاراکت پیری را افزایش دهد. کاهش توتال تیول احیاء و افزایش مالون دی آلدهید در سرم بیماران نسبت به گروه کنترل در مطالعه حاضر بیانگر دخالت استرس اکسیداتیو در ایجاد کاتاراکت پیری است.
  کلیدواژگان: کاتاراکت پیری، استرس اکسیداتیو، پروتئین کربونیل، توتال تیول احیاء، مالون دی آلدهید
 • نرگس حسین نظری، دکتر کیانوش هاشمیان، سبحان پورنیکدست، دکتر بهروز بیرشک، عزیزرضا قاسم زاده، خلیل الهویردی یانی صفحه 144
  زمینه
  تقریبا 90 درصد زنان یکی از علائم سندرم پیش از قاعدگی را تجربه می کنند و این علائم بر کیفیت روابط زنان در خانواده، محل کار و اجتماع تاثیر می گذارد. هدف این پژوهش تعیین تاثیر درمان شناختی - رفتاری بر کاهش علائم سندرم پیش از قاعدگی است.
  روش کار
  این پژوهش از نوع پژوهش شبه آزمایشی است، جامعه آماری پژوهش شامل 420 زن 25 تا 45 ساله بودند که از طریق فراخوان مایل به همکاری شدند. نمونه گیری به روش نمونه گیری داوطلبانه انجام گرفت. پس از جمع آوری پرسشنامه ها و حذف موارد ناقص و با توجه به محدوده سنی شرکت کنندگان (45-25 سال) و در نتیجه تکمیل فرم نشانگان پیش از قاعدگی که قبلا به سندرم پیش از قاعدگی تشخیص داده شده بودند، 34 نفر در دو گروه مساوی آزمایش و گواه هر کدام 17 نفر به صورت تصادفی جای گرفتند و پس از 10 جلسه مشاوره شناختی رفتاری برای گروه آزمایش داده ها مورد تحلیل کوواریانس قرار گرفتند.
  یافته ها
  تحلیل آماری داده ها نشان داد که نمرات پس آزمون توسط متغیر مستقل مورد تاثیر واقع شده (F=113.24) و (P – Value = 0.00<0.05=α) و میانگین نمره کل پرسشنامه سندرم پیش از قاعدگی در گروه آزمایش از 36.87 در پیش آزمون به 26.32 در پس آزمون کاهش یافت، ولی میانگین فوق در گروه گواه از 35.80 در پیش آزمون به 34.71 در پس آزمون تغییر داشته که این تغییر در گروه گواه معنادار نبوده است.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که درمان شناختی - رفتاری بر مولفه های روانی و جسمانی سندرم پیش از قاعدگی کارمندان زن دانشگاه علم و صنعت تاثیر داشته و منجر به کاهش آنها گردیده است.
  کلیدواژگان: درمان شناختی، رفتاری، سندرم پیش از قاعدگی، زنان، افسردگی
 • محمود جلیلی صفحه 150
  زمینه
  قدرت گرفتن دست پیش نیاز مهم برای عملکرد اندام فوقانی می باشد و به لحاظ اینکه با ضربه، عفونت، جراحی و در طی بیماری های التهابی کاهش می یابد شناخت عواملی که قدرت دست را افزایش می دهند حائز اهمیت است. لذا در این مطالعه اثر وضعیت ارنج بر قدرت گرفتن دست مورد بررسی قرار گرفت.
  روش کار
  این بررسی به روش سنجش تحلیلی و به صورت مقطعی انجام گرفته است. در این تحقیق قدرت گرفتن دست راست و چپ در مراجعین به دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران مورد ارزیابی قرار گرفت. اندازه گیری قدرت با استفاده از یک داینامومتر استاندارد و در دو وضعیت Full ext و 90 درجه Flex آرنج انجام شد. در مجموع تعداد 55 نفر زن و 45 نفر مرد در مطالعه شرکت کردند.
  یافته ها
  اختلاف معنی داری بین میانگین های قدرت گرفتن دست راست مردان در 90 درجه فلکشن آرنج (49.08= میانگین و SD=±8.02) و full ext آن (50.41= میانگین و SD=±8.03) وجود دارد.- اختلاف معنی داری بین میانگین های قدرت گرفتن دست راست زنان در 90 درجه فلکشن آرنج (28.89= میانگین و SD=±4.33) و full ext آن (30.13= میانگین و SD=±4.50) وجود دارد.- اختلاف معنی داری بین میانگین های قدرت گرفتن دست چپ مردان در 90 درجه فلکشن آرنج (48.07= میانگین و SD=±7.13) و full ext آن (49.83= میانگین و SD=±7.84) وجود دارد.- اختلاف معنی داری بین میانگین های قدرت گرفتن دست چپ زنان در 90 درجه فلکشن آرنج (27.98= میانگین و SD=±4.55) و full ext آن (28.51= میانگین SD=±4.09) وجود دارد.یافته های این تحقیق نشان داد قدرت گرفتن دست در full ext آرنج بیشتر است.
  نتیجه گیری
  این بررسی نشان داد وضعیت آرنج می تواند قدرت گرفتن دست را تحت تاثیر قرار دهد و آگاهی از چگونگی تاثیر وضعیت آرنج بر قدرت دست می تواند توسط درمانگران برای آموزش بیماران مورد استفاده قرار گیرد در ضمن با دانستن وضعیت برتر می توان برنامه درمانی هر فرد را به نحوی طراحی نمود تا بیمار، اندام فوقانی خود را در وضعیت خاصی قرار دهد که بالاترین کارایی را در جهت نیل به حداکثر کارکرد فراهم سازد.* نتایج این مطالعه در ارزیابی و درمان ضایعات دست و آموزش نحوه انجام فعالیت ها به بیمار با ارزش می باشد.
  کلیدواژگان: قدرت گرفتن، آرنج، وضعیت، دست
 • دکتر اشرف توانایی ثانی، دکتر مهدی خالقی نیا صفحه 155
  زمینه
  عفونت ها علت شایع مراجعه و بستری معتادان تزریقی می باشند. این مطالعه، جهت آشنایی بیشتر با خصوصیات اپیدمیولوریک این گروه از بیماران، شامل مشخصات فردی مثل سن، جنس، تحصیلات و...، همچنین نوع ماده مخدر تزریقی و عفونت های شایع در آنها انجام شده است.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی - مقطعی، در بخش عفونی بیمارستان امام رضا (ع)، در سال 1386-1387 در مشهد انجام شده است. تعداد 62 معتاد تزریقی بستری در این بخش، مورد مطالعه قرار گرفتند و مشخصات فردی، اپیدمیولوژیک، علائم، عوارض و نوع اعتیاد در پرسشنامه ای جمع آوری گردید و با استفاده از آمار توصیفی و جداول فراوانی، پردازش شد.
  یافته ها
  یافته های به دست آمده نشان داد: کریستال، شایع ترین ماده مصرفی تزریقی (%83.9) و هرویین، نورچیزک و تمچیزک، شیره، سایر موارد مصرفی را تشکیل می دادند. شایع ترین علت بستری این بیماران عفونت پوست و نسج نرم (%33.8) بود. استافیلوکوک طلایی به تنهایی عامل (%50.9) موارد مثبت کشت خون بود. تست های HCV، HIV، HBsAg،HTLV1 به ترتیب در %71، %14.5، %8.1، %8.1 مثبت بودند. کل هزینه ای که مددکاری تقبل کرده است 196/512/55 تومان بود.
  نتیجه گیری
  بر خلاف سایر مقالات در تمام دنیا، در این مطالعه شایع ترین ماده مصرفی تزریقی، کریستال بود و میزان HCV نسبت به سایر مطالعات در ایران بالاتر بود. شیوع بالای فاشیت نکروزان و افزایش موارد HCV و افزایش شیوع باسیل های گرم منفی در کشت خون احتمالا مربوط به افزایش مصرف کریستال باشد. لذا توصیه می شود مطالعات بیشتری در این زمینه صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: اعتیاد، کریستال، عفونت
 • دکتر وحید نجاتی صفحه 162
  زمینه
  بررسی شیوع مشکل رفتاری به عنوان اولین گام در شناسایی و درمان این اختلالات می تواند راهگشای درمانگران و معلمان باشد. هدف از این مطالعه بررسی شیوع مشکلات رفتاری در دانش آموزان ابتدایی شهرستان های استان تهران بود.
  روش کار
  این مطالعه مقطعی مقایسه ای در 347 دانش آموز ابتدایی در 5 شهرستان به صورت تصادفی از بین شهرستان های استان تهران انتخاب و در هر شهرستان دو مدرسه دخترانه و پسرانه به صورت تصادفی انتخاب و به همین ترتیب معلمان و دانش آموزان به صورت تصادفی انتخاب شدند. آزمون مشکلات رفتاری راتر به منظور تعیین مشکل رفتاری دانش آموزان مورد استفاده قرار گرفت. از آزمون های آماری تحلیل واریانس و تی برای بررسی ارتباط متغیرهای پژوهش استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد شیوع بیش فعالی و پرخاشگری 14.2 درصد، اضطراب و افسردگی 6.4 درصد، ناسازگاری اجتماعی 4.18 درصد، رفتار ضد اجتماعی 0.3 درصد و نقص توجه 6.8 درصد می باشد. شهرستان های کرج و اسلامشهر، پایه های تحصیلی اول و پنجم و پسران شیوع بالاتری در مشکلات رفتاری داشتند.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش حاضر پیشنهاد می شود معلمان در خصوص مشکلات رفتاری کودکان آموزش داده شوند و روش های آموزش و برخورد با این کودکان در جزواتی آموزشی در اختیار ایشان قرار گیرد. معلمان دبستان های پسرانه و به طور اختصاصی کرج و اسلامشهر اولویت بیشتری در این خصوص دارند.
  کلیدواژگان: شهرستان های استان تهران، شیوع، مشکل رفتاری
 • مقاله مروری
 • دکتر محمد تراز، دکتر ایمان کریم زاده، دکتر حسین خلیلی صفحه 169
  دردهای نروپاتیک در اثر آسیب یا اختلال عملکرد سیستم عصبی مرکزی یا محیطی ایجاد می شود. از جمله شایع ترین انواع دردهای نروپاتیک می توان به نروپاتی محیطی دیابتی، نورالژی پس هرپسی و نورالژی عصب سه قلو اشاره کرد. پاراستزی، گزگز شدن، احساس سوزش و درد خود به خودی به صورت مداوم یا متناوب از جمله علائمی است که بیماران مبتلا به دردهای نروپاتیک از آن شکایت دارند. درد نروپاتیک یک احساس و تجربه ناخوشایند است که می تواند اثرات مهمی بر کیفیت زندگی فرد داشته باشد. دردهای نروپاتیک اغلب به سختی به درمان پاسخ می دهد و با درمان های موجود، درد تنها 40 الی 60 درصد از بیماران به طور نسبی تسکین می یابد. داروهای ضد افسردگی (سه حلقه ای و مهارکننده های بازجذب سروتونین و نوراپی نفرین)، لیگاندهای زیرواحدa2-d کانال کلسیم (گاباپنتین و پره گابالین) و لیدوکائین موضعی به عنوان خط اول جهت تسکین دردهای نروپاتیک در نظر گرفته می شود. ضددردهای اوپیوئیدی و ترامادول عموما به عنوان خط دوم درمان دردهای نروپاتیک پیشنهاد می شود. داروهای دیگر همچون ضد تشنج ها (کاربامازپین)، آنتاگونیست های گیرنده ان متیل دی آسپارتات و کاپسایسین موضعی به طور عمده در خط سوم قرار می گیرد. بنابراین با توجه به اهمیت دردهای نروپاتیک، ضرورت مرور درمان های دارویی و غیر دارویی جدید بدیهی به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: دردهای نروپاتیک، نروپاتی محیطی دیابتی، نورالژی پس هرپسی، درمان های دارویی
 • مقاله موردی
 • دکتر نادر اکبری دیلمقانی، دکتر محمد صمدیان، دکتر مهدی خواجوی، دکتر علی قاضی پور، دکتر رضا جباری، دکتر مهدی حیدری صفحه 183
  مننژیوم های شیار بویایی (Olfactory Groove Meningiomas) درصد کمی از تومورهای داخل جمجمه ای را تشکیل می دهند. این تومورها در حفره قدامی جمجمه از ناحیه صفحه غربالی استخوان اتموئید تا ناحیه اتصال آن به پلانوم اسفنوئید منشا می گیرند. این تومور در کودکان ناشایع و پیک شیوع سنی آن 12 سالگی است و در پسرها اندکی شایع تر است. به دلیل رشد بسیار آهسته این تومورها در حین بروز علامت بسیار بزرگ هستند. با توجه به موقعیت آناتومیک تومور که در مجاورت عروق قدامی مغز و اعصاب بینایی می باشد، جراحی OGMs چالشی بزرگ برای جراحان اعصاب و قاعده جمجمه می باشد. در این گزارش مورد ما به توصیف یک منژیوم بسیار بزرگ و مهاجم در یک پسر 13 ساله که تهاجم گسترده ای به اربیت و سینوس های پارانازال داشت خواهیم پرداخت.
  کلیدواژگان: مننژیوم شیار بویایی، کودکان، اربیتال، سینوس های پارانازال
 • نامه به سردبیر
 • دکتر عبدالحمید حسابی صفحه 189
  شاید خواننده با مشاهده این عنوان تصور کند که منظور اینست که وقتی جراح عمل جراحی را تمام می کند باید قلم به دست گرفته و شرح عمل کاملی از اقدامات انجام شده را همراه دستورات لازم در پرونده بیمار بنویسید - که البته این کار واجب و لازمی است.اما منظور از طرح این جمله به خاطر ذکر این نکته است که متاسفانه جراحان کمتر تمایل به نوشتن دارند؛ در حالی که هر کدام از این عزیزان خاطرات بسیار شنیدنی در سینه دارند که نوشتن هر کدام از آنها می تواند درسی برای همکاران دیگر باشد.
 • دکتر محمد دائمی صفحه 190
 • دکتر سیدمصطفی محقق داماد صفحه 194
|
 • Saeed Reza Mehrpour, Mohammad Reza Aghamirsalim Page 121
  Background
  Osteoporotic fractures are an important reason of morbidity and mortality in the elderly population, and impose huge economic burden on health services. There have been major advances in the treatment of osteoporosis and many steps can be taken to prevent or even reduce the risk of fractures. Orthopedic surgeons manage most of these fractures and are often the only physician seen by the patient, so they have great responsibility to diagnose, treat and follow these elderly patients.
  Methods
  In this study we showed under-diagnosis and undertreatment of osteoporosis in patient with fragile fracture and it clearly demonstrated that the orthopedic surgeons lack sufficient training in osteoporosis diagnosis and treatment.
  Conclusion
  We believe that the orthopedic surgeon have to be announced what responsibility they have to treat not only the fractures but also the hidden and dangerous disease of osteoporosis.
  Keywords: osteoporosis, fragile fractures, orthopedic surgeon
 • Akram Pourbakht, Bahram Jalaei Page 128
  Background
  Since noise-induced hearing loss is a common problem and its prevention is important, we aimed to evaluate whether previous exposure to moderate level of noise could prevent subsequent high level noise-induced cochlear damage.
  Methods
  This study was conducted on 10 guinea pigs randomly divided into two groups (n=5, each). Animals in control group exposed to 4 kHz, 105 dB SPL octave band noise for 4 hours, while in conditioned group animals exposed to 85 dB SPL, 4 kHz octave band noise, 6 hours/day for 5 days before exposing to 105 dB noise. One week later, the subjects euthanized for histological evaluationand the remaining and lost outer hair, inner hair and supporting cells were compared.
  Results
  Our results showed that outer hair cells row 1 was injured the most. A massive damage around the second turn of the cochlea was observed in control group. Conditioning significantly reduced the amount of hair cell loss. In conditioned group, the amount of hair cell loss was significantly reduced when compared to control (p < 0/05).
  Conclusion
  Our findings confirmed that conditioning protects against noise-induced cochlear hair cell loss.
  Keywords: Protection, noise, hair cell loss, conditioning, guinea pig
 • Maryam Sarvartaherabadi, Alireza Nakhaee, Mohammad Reza Rohani, Esmaeil Sanei Moghaddam, Soheila Khosravi Page 136
  Background
  Senile cataract is the most prevalent cause of blindness in the world. Various factors are involved in the pathogenesis of senile cataract. The most important factor is oxidative stress. Oxidative stress is due to increased production of free radicals or reduction of antioxidant capacity in the body. Free radicals cause oxidative damage to cellular components and produce oxidative stress markers. The aim of the present study was to compare markers of oxidative stress associated with proteins andlipids in patients with senile cataract and healthy individuals.
  Methods
  In this case-control study that was conducted on 45 patients with senile cataract and 45 healthy peoples, oxidative stress markers of proteins and lipids were measured in serum. Protein carbonyl and reduced total thiol as markers of protein oxidation and malondialdehyde as marker of lipid oxidation were investigated. SPSS 18 and appropriate statistical test were used for comparing average serum level makers of oxidative stress between patient and control groups.
  Results
  Serum protein carbonyl level in patient and control groups was 0.233±0.096 and 0.248±0.104, respectively, and there was no statistically significant difference (P=0.265), but serum malondialdehyde level was found significantly higher in patient group (10.32±2.53) than that measured in the control group (6.15±1.16) (P=0.001). The level of serum reduced total thiol level in patient and control group was 277.5±104.2 and 392.5±121.3, respectively. Serum total thiol was significantly lower in the senile cataract group compared with control group (P<0.001).
  Conclusion
  Oxidation of lens proteins and lipids is a reason for cataract formation. Increased production of free radicals with aging and subsequently creation of oxidative stress conditions lead to oxidation lipids and thiol groups of proteins and can cause increased senile cataract risk. In present study decreased level of serum reduced total thiol and increased level of malondialdehyde in patient group in comparison with controls suggest involvement of oxidative stress in the development of senile cataract formation.
  Keywords: Oxidative stress, Senile cataract, Protein carbonyl, Reduced total thiol, Malondialdehyde
 • Narges Hosseinnazari, Kianoosh Hashemian, Sobhan Pournikdast, Behrouz Birashk, Azia Reza, Ghasemzadeh, Khalil Allahvirdi Yani Page 144
  Background
  Approximately 90 percent of women experience one symptom of premenstrual syndrome (Hesiao, 2002) and these symptoms affect women's relationships with their family, work environment and society. Women suffering from Premenstrual syndrome (PMS) tend to have negative attitudes towards their own psychological changes. Negative attitudes and inappropriate adaptive reactions may bring about physiological consequences.This study aimed to investigate the effectiveness of counseling with cognitive-behavioral approach on reducing PMS symptoms.
  Methods
  The research method was quasi experimental with pre test-post test design and control group. The statistical population included 420 women aged 25 to 45 who were willing to cooperate through the call. The sampling was done voluntarily. After collecting the questionnaires, eliminating incomplete forms and according to the age range of participants (45-25 years), 34 women who were identified to suffer from Premenstrual syndrome were selected by available sampling method as the statistical sample and were randomly divided into two groups named control and intervention each of which containing 17 members. Hypothesizes were tested by co-variance analysis after 10 sessions of cognitivebehavioral consultation.
  Results
  Statistical analysis of results indicated that the post-test scores have been affected by the independent variable (F=113.24, P<0.05, Sig (2-tailed) = P – Value = 0.00<0.05=α) and the total mean score of intervention group for ore-test declined from 36.87 to 26.32 at post-test. But, this amount for control group changed from 35.80 to 34.71 which did not show a significant difference.
  Conclusion
  The results of this study showed that cognitivebehavioral therapy had positive effects on PMS symptoms of female staffs of Science and Industry University and have relieved their symptoms.
  Keywords: Premenstrual syndrome, group counseling, cognitivebehavioral approach, depression
 • Mohmoud Jalili Page 150
  Background
  grip strength is an important prerequisite for good performance of the upper limb and also as an indicator of disease activity. Hand strength decrease with trauma, surgery and during inflammatory diseases. Therefore it is important to know factors that increase hand strength. This study was designed to investigate the effect of elbow position on hand strength.
  Methods
  In this survey hand strength was evaluated on right and left hand of normal people (45 women and 55 men) in faculty of rehabilitation. People in this survey didn’t have any euromuscloskeletal problem. A standard hand dynamometer was used to measure the hand strength in full extension and 90 degrees of elbow flexion. This survey was a descriptive analytic cross sectional study.
  Results
  There was significant different between means of right hand strength in 90 flexion (x= 49.08) and full ext of elbow (x=50.41) in males.There was significant different between means of right hand strength in 90 flex (x= 28.89) and full ext of elbow(x=30.13) in females.Results indicated that hand strength was significantly higher when the elbow was in full extension.All of these evaluations did on left hand and their results were almost the same.
  Conclusion
  This study shows that various elbow position can change hand strength. the knowledge of how changes in elbow position affect strength of the hand can be used to train patients by therapist.With this knowledge, an individualized program can be designed to train the patient in the specific upper extremity positioning that provides the greatest efficiency to maximize performance.The findings are valuable in the evaluation, and rehabilitation of hand injuries and training patients how to do activity of daily living.
  Keywords: grip strength, elbow, position, hand
 • Ashraf Tavanaee Sani, Mehdi Khaleghi Nia Page 155
  Background
  Infections are considered as the most common reason of referral and hospitalization in Intravenous (IV) drug abusers. This study has been conducted to clarify epidemiologic specifications of these patients including their personal details (age, sex, education, etc.) and type of the drug injected and their most common infections.
  Methods
  This descriptive cross-sectional study has been conducted in Infectious Disease Department of Imam-Reza Hospital between 2007 to 2009 in Mashhad. 62 drug users were enrolled in study and personal IRAN and epidemiological details, symptoms, mode of addiction and their complications were collected through questionnaires. Data were analyzed by descriptive statistical methods and frequency tables.
  Results
  The study revealed that crystal is the most common used drug (83.9%), followed by Heroin, Norchizak & Tamchizak, and Sheereh (a remnant of opium). The most common reason for admission was skin and soft tissue infection (33%). Anti HCV, Anti HIV, HBSAg, and Anti HTLV1 were positive in 71%, 14.5%, 8.1%,and 8.1%, respectively.
  Conclusion
  In this article, unlike other surveys around the world,the most common type of drug used for injection was crystal and the degree of HCV positive cases was higher than similar studies inIran. High prevalence of necrotizing fasciitis, higher percentage of gram Negative bacillus in blood cultures as well as greater number of HCV positive, are probably due to the crystal usage. Hence, it seems reasonable that more advanced studies Should be conducted in this regard.
  Keywords: IDUs, crystal, infections
 • Vahid Nejati Page 162
  Background
  The first step of identification and management of behavioural problems is evaluation of epidemiology of this dilemma that could be consider as a guide for teachers and clinicians. The purpose of present study is Evaluation of epidemiology of behavioral problems in primary school of Tehran satellite cities.
  Methods
  In this cross sectional study that performed in 347 elementary school student, we select 5 satellite cities of Tehran randomly and in each city select one girl and one boy school, in each school one 5 classes and in each class 5 students were selected randomly. We used Rotters Behavioural Disorder Questionnaire for evaluation. ANOVA and T- Test was performed for statistical evaluation.
  Results
  Findings show prevalence of hyperactivity 14.2%, anxiety and depression 6.4%, conduct disorder 4.18%, antisocial disorder 0.3% and attention deficit 6.8%. Between the cities Karaj and Eslamshahr among the grades first and fifth grades and interm of gender boys have higher rates of disorders.
  Conclusion
  based on our findings teachers should be educated on behavioral disorders of children and method of educating and facing with them with educational pamphlet. Boy's schools and Eslamshahr and Karaj have higher priority.
  Keywords: Cities of Tehran, Epidemiology, behavioural disorder
 • Mohammad Taraz, Iman Karimzadeh, Hossein Khalili Page 169
  Background
  Neuropathic pain results from injury to or dysfunction of the central or peripheral nervous ystem. Diabetic peripheral neuropathy, post-herpetic neuralgia, and trigeminal neuralgia are among the most common types of neuropathic pain. Patients with these types of pain usually suffer from localized symptoms such as constant or intermittent paresthesia, tingling, burning sensation or spontaneous pain. Neuropathic pain is an unpleasant sensation and experience that could adversely affect the quality of life of patients.They often responds to treatment with difficulty and based on the current treatments, only 40 to 60% of patients with neuropathic pain achieve partial relief. Antidepressants (tricyclics and serotoninnorepinephrinereuptake inhibitors), ligand of calcium channel α2-δ subunits (gabapentin and pregabalin) and topical lidocaine have been considered as the first-line therapy for neuropathic pain. Opioid analgrsics and tramadol are generally recommended as the secondline therapy. Other agents such as antiepileptics (e.g.carbamazepine), antagonists of N-Methyl-D-aspartate receptor (e.g. memantine, dextromethorpham), and topical capsaicin have been mainly classified as the third-line treatment for neuropathic pain.Due to the importance of neuropathic pain, reviewing its novel nonpharmacological and pharmacological modalities seems necessary.
  Keywords: Neuropathic pain, diabetic peripheral neuropathy, postherpeticneuralgia, trigeminal neuralgia, pharmacological treatments
 • Nader Akbari Dlimaghani, Mohammad Samadian, Mehdi Khajavi, Ali Ghazipoor, Reza Jabbari, Mehdi Heydari Page 183
  Olfactory groove meningiomas OGM are rare, benign intracranial tumors. They arise from the anterior cranial fossa at the cribriform plate of the ethmoid bone through the suture with the planum sphenoidale. Meningiomas are rare in children and their peak age of incidence is 12 and is slightly more prevalent in boys. Because of their slow growth they are diagnosed at a late stage when they usually have already reached a large size. OGMs surgery is a special challenge for neuro and skull base surgeons because of their proximity to the vessels of the anterior cranial circulation and the optic nerves.in this case report we describe a huge invasive OGM with extensive spread to orbital and paranasal sinus region of a 13 Years Old male patient.
  Keywords: Olfactory groove meningioma, children, Orbital, Paranasal sinus