فهرست مطالب

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران - سال سی‌ام شماره 3 (پیاپی 119، پاییز 1391)
 • سال سی‌ام شماره 3 (پیاپی 119، پاییز 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/10/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مقالات تحقیقی
 • دکتر سید علیرضا مرندی، دکتر بهزاد دماری، دکتر علی اکبر زینالو، دکتر اسماعیل مطلق، دکتر کامل شادپور صفحه 225
  زمینه
  بیش از سه دهه تحقیق در زمینه مولفه های اجتماعی سلامت نشان داده است که عواملی چون شیوه تکامل دوران کودکی، آموزش، اشتغال، مسکن، تفریحات، حمل و نقل عمومی، کشاورزی و حمایت اجتماعی اثرات شناخته شده ای بر سلامت مردم دارند.بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پیشرفت های چشم گیری در شاخص های سلامت مادران و کودکان رخ داد. در آغاز دهه چهارم انقلاب شاهد هستیم که با توسعه شهرنشینی و صنعتی شدن استان های کشور، مردم با عوامل خطر متعددی روبرو شده و کنترل آنها در چارچوب درک متقابل و همکاری بین بخشی و استفاده از تمامی ظرفیت های استفاده نشده مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت و سایر دستگاه ها میسر خواهد بود.نقش کلیدی مجلس شورای اسلامی در بررسی و تصویب قوانین برنامه های پنج ساله توسعه اول، دوم، سوم و چهارم کشور محوری بوده است و اجزای این برنامه ها اغلب محورهای موثر بر سلامت را به ویژه در بخش اشتغال، مسکن، حمایت اجتماعی، خدمات سلامت، محیط زیست و امنیت غذایی در برگرفته است. اقدامات سه دهه گذشته مجلس شورای اسلامی در حمایت از سلامت مردم این نوید را می دهد تا در دهه چهارم انقلاب اسلامی ایران با استفاده از راهبردهای زیر توسط کمیسیون بهداشت و درمان جهشی در شاخص های سلامت کشور ایجاد شود:- جلب حمایت همه جانبه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای اتخاذ و نظارت بر قوانین و سیاست های سلامت محور در کمیسیون های 14 گانه مجلس- مذاکره و جلب حمایت اعضای فراکسیون های مجلس و روسای نمایندگان مجامع استانی برای اقدامات سلامت محور در مجلس و استان ها- همکاری با وزارت کشور در ارتقای عملکرد شوراهای سلامت و امنیت غذایی استان ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا برای ارتقای مشارکت مردم در بهبود محیط پیرامون- نظارت بر عملکرد و کمک به وزارت بهداشت در فعال سازی بیش از پیش شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور- ایجاد نظام دیده بانی شاخص های عدالت در سلامت از طریق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
  کلیدواژگان: عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، عدالت در سلامت، مجلس شورای اسلامی، شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور
 • دکتر آذر معزی، ابراهیم عباسی، دکتر شهره جلایی، زهرا محمودی صفحه 237
  زمینه
  آسیب لیگامان های مچ پا (Ankle Sprain) در زمره شایع ترین ضایعات در میان ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی در همه کشورهای جهان می باشد که ناتوانی های متعددی از جمله درد مچ پا، ناپایداری عملکردی مفصل، اختلالات تعادلی و وضعیتی، عود مکرر ضایعه و... را در پی دارد.
  روش کار
  در این مطالعه مقطعی توصیفی 125 ورزشکار در دو گروه سالم و ضایعه دیده جهت تعیین عوامل اینترینسیک و اکسنتریک بروز ضایعه مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  اسپرین مچ پا در رشته های فوتبال، بسکتبال و والیبال شیوع بیشتری را نسبت به سایر رشته های ورزشی داشتند. در 94.4% موارد مکانیزم اسپرین مچ پا حرکت شدید اینورژن مچ پا بوده است. ورزشکاران آسیب دیده به عللی نظیر عدم گرم کردن بدن قبل از فعالیت ورزشی، خستگی، فرود نامناسب، چرخش بدن و سقوط ورزشکار به عنوان عامل اصلی ضایعه خود اشاره کرده اند. بررسی های آماری رابطه معناداری را بین موارد میانگین سن، وزن، قد، سابقه فعالیت ورزشی، تعداد جلسات تمرین، سطح ورزشی، نوع کفش مورد استفاده و بروز اسپرین مچ پا را نشان ندادند، اما یکی از نکات بسیار مهم که در پیشگیری و نیز درمان آسیب های لیگامانی مچ نقش دارد استفاده از تمرینات تعادلی است که در پژوهش حاضر از نظر آماری اختلاف معناداری بین بروز اسپرین مچ پا و عدم انجام تمرینات تعادلی (P value=0.00574) بدست آمد.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بیشترین علل بروز اسپرین مچ پا در ورزشکاران به عوامل اینترینسیک شامل مواردی مانند گرم نکردن بدن، فرود نامناسب، خستگی و... ارتباط دارد. هم چنین یکی از مهم ترین یافته پژوهش حاضر تایید نقش تمرینات تعادلی به عنوان عاملی بسیار کلیدی و مهم در پیشگیری از بروز اسپرین مچ پا است.
  کلیدواژگان: Sprain مچ پا، ورزشکار، عوامل خطر، پیشگیری
 • دکتر رضا قلمقاش، امین کردی یوسفی نژاد، اعظم حسینی صفحه 245
  زمینه
  رضایت شغلی عبارت است از نوع نگرش فرد نسبت به شغل خویش و به مجموع تمایلات مثبت و احساساتی که فرد نسبت به شغل خود دارد. به عبارتی رضایت شغلی متاثر از عوامل مختلفی مانند حقوق و دستمزد، ارتباطات، و... می باشد. رضایتمندی شغلی فیزیوتراپیست ها تاکنون در ایران به طور دقیق مورد ارزیابی قرار نگرفته است. لذا هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی میزان رضایتمندی فیزیوتراپیست ها از شغل شان می باشد.
  روش کار
  به منظور بررسی رضایت شغلی، آزمون رضایت شغلی استرانگ در اختیار 102 فیزیوتراپیست شرکت کننده در کنگره سالانه فیزیوتراپی قرار داده شد. این آزمون مشتمل بر 30 سوال می باشد. به جز سوالات 12 و 13 که شامل ده گزینه هستند، سایر سوالات شامل سه گزینه می باشند که بر حسب سوال نمره گزینه مورد نظر یک، سه و یا پنج خواهد بود. کسب نمره بالاتر به معنی رضایت شغلی بیشتر می باشد. نمرات به دست آمده توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  طبق نتایج به دست آمده، 81.4 درصد از فیزیوتراپیست های شرکت کننده در مطالعه رضایت شغلی متوسط داشتند، در 15.7 درصد، رضایت شغلی پایین بود و در 2 درصد میزان رضایت بسیار اندک بود. محدوده نمره بدست آمده در این مطالعه، 39 تا 122 بود که نشان می دهد هیچ یک از 102 فیزیوتراپیست شرکت کننده در مطالعه رضایت شغلی بالایی نداشتند.
  نتیجه گیری
  از جمله علل رضایت شغلی فیزیوتراپیست ها در دیگر نقاط جهان می توان به استقلال کامل در تصمیم گیری در نحوه درمان بیمار و از جمله علل نارضایتی آنها می توان به خستگی جسمانی و فشار روحی اشاره نمود. سنجش رضایت شغلی به منظور بررسی تغییرات آن حداقل هر شش سال یک بار توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: رضایت شغلی، فیزیوتراپی، آزمون استرنبرگ
 • دکتر مریم السادات حسینی، دکتر صغری یعقوبی پور صفحه 250
  زمینه
  با توجه به بروز عواقب دیررس حاملگی برای مادر و جنین و عوارض شناخته شده آن و عدم توافق نظر در مورد نقش خونریزی سه ماهه اول با شاخص های دیررس حاملگی و وجود بعضی نقایص در تحقیقات قبلی، به منظور تاثیر خونریزی واژینال در سه ماهه اول بارداری بر بروز عوارض دیررس حاملگی بر روی مادر و جنین و مقایسه آن با گروه شاهد، این تحقیق در مراجعین به بیمارستان امام حسین (ع) در سال 90- 88 انجام پذیرفت.
  روش کار
  تحقیق به روش هم گروهی روی 236 بیمار با خونریزی واژینال سه ماهه اول بارداری و 944 نفر گروه کنترل (مجموعا 1180 بیمار) انجام شد. افراد دو گروه مشابه سازی شده و عوارض دیررس حاملگی در مادر شامل فشار خون حاملگی، پره اکلامپسی، دکلمان جفت، زایمان زودرس و پارگی زودرس کیسه آب و عوارض جنینی شامل وزن کم موقع تولد، اختلال رشد داخل رحمی جنین (IUGR)، آپگار دقیقه پنجم کمتر از هفت و پذیرش در NICU بررسی و با آزمون کای دو مورد قضاوت آماری قرار گرفت و در صورتی که اختلاف معنی دار بود خطر نسبی R.R این عوامل با بروز عارضه در نمونه ها تعیین و (CI) فاصله اطمینانی محاسبه شد.
  یافته ها
  افراد دو گروه مشابه بودند. میزان بروز پارگی کیسه آب در گروه شاهد 3.6 درصد و در گروه بیماران 27.1 درصد (p<0.001 و R.R=7.5) بود. فشار خون حاملگی به ترتیب 1.5 و 7.2 درصد (p<0.001) و وزن کم موقع تولد در گروه شاهد 6.6 درصد و در گروه بیماران 12.3 درصد بوده است (p<0.001) میزان بروز پره اکلامپسی، جفت سرراهی، زایمان به روش سزارین و زایمان زودرس در هر دو گروه مشابه بوده است.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد خونریزی سه ماهه اول بارداری بر بروز عوارض دیررس حاملگی مادر و نوزاد نقش داشته و بررسی تاثیر برخی مداخلات در خانم های حامله مبتلا به خونریزی سه ماهه اول در پیشگیری و کاهش عوارض دیررس آن را توصیه می نمائیم.
  کلیدواژگان: خونریزی واژینال سه ماهه اول، پارگی زودرس کیسه آب، فشار خون حاملگی وزن کم موقع تولد
 • علی رضا میراحمدی زاده، فاطمه رضایی، عبدالرسول همتی، شهلا اسدافروز، دکتر بهروز شریفی، دکتر صمد محمدی، دکتر محسن مقدمی صفحه 256
  زمینه
  اصلاح و ارایه خدمات مراقبت اولیه بهداشتی در دو دهه گذشته توانسته است تاثیر شگرفی بر شاخص های سلامت، به خصوص در جوامع روستایی، داشته باشد. نشانگر میزان مرگ و میر کودکان زیر یک سال همیشه مورد توجه سیاست گزاران بخش سلامت بوده و به عنوان یک نشانگر مهم بهداشتی در نظر گرفته شده است. این مطالعه به بررسی روند 20 ساله این نشانگر و ارتباط آن با برخی از نشانگرهای موثر بر سلامت از سال 1369 تا 1388 در جوامع روستایی استان فارس می پردازد.
  روش کار
  در این مطالعه سری های زمانی، با استفاده از داده های اکولوژیک گرفته شده از زیج حیاتی و با استفاده از مدل رگرسیونی، ابتدا تغییرات زمانی و سپس اثر برخی از نشانگرهای موثر بر سلامت بر میزان مرگ ومیر کودکان زیر یک سال بررسی شد. سطح معنی داری کمتر از 0.05 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میزان مرگ و میر کودکان زیر یک سال در این دوره 20 ساله روند نزولی داشته است. این میزان از 31.5 در 1000 در سال 1369 به 16.19 در سال 1388 کاهش یافته است. (p<0.001) متغیرهای پیشگویی کننده شامل روند 20 ساله سرانه تولید ناخالص داخلی، درصد باسوادی زنان بالای 15 سال و درصد زایمان در بیمارستان ارتباط معنی داری با روند میزان مرگ و میر کودکان زیر یک سال داشت. (p<0.05)
  نتیجه گیری
  کاهش 50 درصدی میزان مرگ و میر کودکان زیر یک سال و بهبود سایر شاخص های سلامت و بهداشت حاکی از تاثیر نظام مراقبت های اولیهی بهداشتی بوده و با ادغام برنامه های جدید و اصلاح نظام مراقبت های اولیهی بهداشتی می توان نسبت به بهبودی بیشتر این شاخص ها دست یافت.
  کلیدواژگان: میزان مرگ و میر کودکان زیر یک سال، روند، فارس، ایران
 • مقاله مروری
 • دکتر ناصر ابراهیمی دریانی، دکتر محمد طاهر، دکتر سمیرا شیرزاد، دکتر سحر طباطبا وکیلی صفحه 272
  اختلال آنزیم های کبدی معمولا به طور تصادفی طی انجام آزمایشات روتین در افراد بدون علامت رخ می دهد. این اختلال آزمایشگاهی جزء شایع ترین اختلالاتی است که هر پزشکی با آن مواجه می شود. در این مقاله مروری، سعی شده است که راهنمایی جهت تفسیر تغییرات سطح آنزیم های کبدی ارائه شود.تغییرات آنزیم های کبدی به طور کلی به دو دسته هپاتوسلولار و کلستاتیک تقسیم می شوند. در این مقاله چگونگی برخورد با این تغییرات آنزیمی در هر دو دسته مذکور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
  کلیدواژگان: آمینوترانسفراز، هپاتیت، آلکالن فسفاتاز، تست های عملکرد کبدی
 • نامه به سردبیر
 • دکتر امیراشکان نصیری پور، سارا آقابابا، نسیم نبی پور صفحه 288
  دو شغله بودن کارکنان بخش سلامت پدیده شایعی است که به عنوان چالشی برای نظام سلامت تلقی شده است. در این مقاله پس از طرح مباحث زمینه ای پیرامون این موضوع و ارائه نقاط ضعف و قوت آن، به روش های مدیریت آن اشاره خواهد شد که در نهایت هدف، ارائه راهکار مناسب برای کشور می باشد. در این مقاله مطالعه مروری و مفهومی، جستجو در مقالات ژورنال های معتبر، مطالعه الگوهای ارائه شده، و اسناد دولتی در زمینه دو شغله بودن کارکنان نظام سلامت با کلید واژه های Dual Practice و Health Sector صورت گرفت. مداخلاتی که نظام های سلامت با این پدیده داشته اند در سه دسته ممنوعیت دو شغله بودن، پذیرش دو شغله بودن با وجود برخی از محدودیت ها، و پذیرش بدون هیچگونه محدودیتی طبقه بندی می شوند. در ایران پذیرش دو شغله بودن با وجود برخی از محدودیت ها منطقی تر به نظر می آید. اما چگونگی سازوکارهای آن انجام مطالعات بیشتر در این زمینه را می طلبد. بنابراین بازنگری در ماده 36 قانون برنامه پنجم توسعه پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: دوشغله بودن، کارکنان نظام سلامت، راه کارها، برنامه پنجم توسعه
 • دکتر محمد دائمی صفحه 295
 • دکتر محمدرضا زالی صفحه 301
|
 • Seyed Alireza Marandi, Behzad Damari, Aliakbar Zeinaloo, Esmaeil Motlagh, Kamel Shadpour Page 225
  Background
  Over three decades of research on social determinants of health suggest unequivocal impact of factors like childhood development, education, employment, housing, entertainment,public transportation, agriculture and social support, on people’s health. In the aftermath of the Islamic Revolution, there has been eye-catching progress in the areas of maternal and child health. The key role of the Islamic Consultative Assembly in examining and approving five years development plans of the Islamic Republic is irrefutable. The implementation of national development plans has often contained core determinants of health, in particular in the areas of employment, housing, social support, health services,environment and food security. The support rendered by the Islamic Consultative Assembly to promoting health in the past three decades, spurs further hope for greater strides in terms of health indicators of the country, in accordance with the following
  Keywords: Social Determinants of Health, Health Equity, Islamic Consultative Assembly (Parliament), Council on Health, Food Security, Indepensent Health System Consultant
 • Azar Moezy, Ebrahim Abasi, Shohreh Jalaie, Zahra Mahmoudi Page 237
  Background
  Ankle sprains are the most common musculoskeletal injuries that occur in athletes all over the world. Ankle sprains can also cause longterm disability such as ankle pain, Functional ankle instability, postural disorders, recurrent ankle sprain and etc.
  Methods
  The purpose of this study was to examine prospectively intrinsic and extrinsic risk factors for ankle sprains in 125 Irainin athletes that were divided into two groups: Healthy and Injured groups. Ankle range of motions, Achilles Tendon 's flexibility and Calf's size were measured and related questionnaire was completed.
  Results
  Ankle sprains were more common in soccer, basketball and volleyball than other sports. Severe ankle inversion was the most common (94/4%) mechanism of ankle sprain. Fatigue, not warming up, improper landing, ankle rotations were expressed by the athletes as the main reasons causing their ankle sprains. There were no significant differences between ages, weight, height,training sessions, playing surfaces, foot wears and ankle sprains.Most interestingly was the significant relation between balance training and ankle sprain prevention. (P value = 0.00574)
  Conclusion
  The intrinsic factors such as fatigue, not warming up,improper landing were most common risk factors for ankle sprain in Iranian athletes. One of the main findings of the present study was the positive role of balance training as a key factor in prevention of ankle sprains.
  Keywords: Ankle Sprain, Risk Factors, Prevention
 • Reza Ghalamghash, Amin Kordi Yoosefinejad, Azam Hosseini Page 245
  Background
  Job satisfaction is defined as the viewpoint of a person and the collection of positive thoughts about his job. In the other word, job satisfaction is affected by salary, interconnections and etc. Job satisfaction of physiotherapists has never been investigated precisely in Iran so the aim of this study was to evaluate the job satisfaction of Iranian physiotherapists.
  Methods
  102 physiotherapists attended in the annual congress of physical therapy participated in this study and filled the “Sternberg” job satisfaction form. This test comprised of 30 questions. Except the twelfth and thirteen’s questions other questions have three items and items are graded to one, three or five according to the question. Higher grade indicates more job satisfaction. SPSS software wasused to analyze the data.
  Results
  results showed that 81.4% of physiotherapists had an average satisfaction, 15.7% had low satisfaction and 2 % had very low job satisfaction scores. Our test range was between 39 and 122 and showed that none of the 102 participants had a high job satisfaction.
  Conclusion
  complete independence in managing the patients is one of the satisfaction reasons for the physiotherapists all round the world and physical and mental stress is a reason for unsatisfaction. It is suggested that job satisfaction need to be evaluated every six months to study the changes occur.
  Keywords: job satisfaction, physiotherapy, Sternberg test
 • Maryam Sadat Hosseini, Soghra Yaghoubi Page 250
  Background
  Sometimes first trimester Vaginal bleeding occurs due to multiple unknown factors but don’t terminate the pregnancy.Outcomes of these Pregnancies are the subject of debate. This study estimates the outcomes in these Pregnancies, which might be complicated with first trimester vaginal bleeding.
  Methods
  this was a prospective cohort study. 236 cases included women gravid 1, 2 with a history of first trimester vaginal bleeding and delivery after 28 weeks of gestational age admitted to ImamHossein hospital during 1388, 1390. Control group included 944 women gravid 1, 2 without any history of first trimester vaginal bleeding within the same period of time. Data were analyzed wasused to estimate relative risk (R.R) and 95% confidence intervals (95%CI)
  Results
  compared with the control group (n=944) women with a history of first trimester vaginal bleeding (n=236) were more likely to have, premature rupture of membranes (R.R=7/5, CI 95%),gestational hypertension (R.R=4/8, CI 95%), abruption (R.R=4/5, CI 95%), low birth weight (R.R=1/9, CI 95%), intra uterine growth restriction (R.R=2/7, CI95%), Apgar at 5 minute <7 (R.R=3/4,CI95%), admission to NICU (R.R=4/3, CI95%).
  Conclusion
  It seems that first trimester vaginal bleeding has affected complications of late pregnancy of mother and infant The effect of interventions in pregnant women with first trimesterbleeding are recommended in the prevention and reduction of late complications.
  Keywords: Vaginal Bleeding, Pregnancy Complications, Premature Rupture of membranes, Low birth weight
 • Alireza Mirahmadizadeh, Fatemeh Rezaee, Abdolrasul Hemmati, Shahla Asadafrooz, Behrooz Sharifi, Samad Mohammadi, Mohsen Moghadami Page 256
  Background
  Reforming and providing primary health care services in the past two decades had a wonderful impact on health indicators, particularly in rural communities. Infant Mortality Rate (IMR)always regarded as an important indicator of health system. This study conducted to show the twenty-year IMR trend and its relationship with some of socio-economic indicators in Fars province, south of Iran, during 1990 -2009.
  Methods
  In this time-series study, using ecological data from vital horoscope and also regression model, we showed trend of IMR and also affecting some health and non-health indicators on twenty-year IMR trend. P value under 0.05 was considered as significant level.
  Results
  During this 20-years period, IMR had a downward trend from 31.5 to 16.2 in 1000 live births (p<0.001). There is a significant relation (p<0.05) exist between IMR and predictive variables such as Gross Domestic Product (GDP), literacy of women above 15 and rate of deliveries in hospital, and IMR.
  Conclusion
  Decreasing and improving IMR during the past twodecades period showed that the government health policy and investment had achieved a successful result. However, with promotion and renewing primary health cares, we can improve IMR and other health indicators than before.
  Keywords: Infant Mortality Rate, Trend, Fars, Iran
 • Naser Ebrahimi Daryani, Mohammad Taher, Samira Shirzad, Sahar Tabtaba Vakili Page 272
  Background
  Liver enzyme alteration may be an incidental finding in asymptomatic individuals who have undergone routine laboratory tests. Isolated alteration of liver enzymes in a healthy individual often represent a challenge even for experienced clinicians. In this article we decide to provide a guide to interpreting alterations to liver enzyme levels.Liver enzyme alterations are classified to predominantly hepatocellular or predominantly cholestatic patterns. We review abnormal enzymatic activity within the 2 subgroups, and suggested initial investigations.
  Keywords: Aminotransferase, hepatitis, alkaline phosphatase, liver function tests
 • Amir Ashkan Nasiri Pour, Sara Aghababa, Nasim Nabi Pour Page 288
  Dual practice is a common phenomen that is considered a challenge for health care system. In this paper, we provide underlying issues about dual practice its, strengths and weaknesses, and methods to manage it. Finally, we propose a solution for Iran.In this review, we have searched electronic databases, models, and government documents about dual practice of health care workers with “dual practice” and “health care workers” as key words.Types of interventions categorized in 3 groups: Complete prohibition dual practice, acceptance dual practice with some restrictions, Complete acceptance. In Iran acceptance of dual practice with some restrictions is logic. But Mechanisms of it needs further studies. so revision the 36 article of Fifth Development Plan is recommended.
  Keywords: Dual Practice, Health Care Workers, interventions, Fifth Development Plan