فهرست مطالب

مطالعات مدیریت گردشگری - پیاپی 18 (تابستان 1391)
 • پیاپی 18 (تابستان 1391)
 • مطالعات گردشگری
 • تاریخ انتشار: 1391/05/17
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سید صدرالدین شریعتی، دکتراکبر پورفرج، محمد حیدری صفحه 1
  بازدید از منابع فرهنگی و تاریخی یکی از بزرگترین، فراگیرترین و رو به رشدترین بخش های صنعت گردشگری عصر حاضر است. در این میان تمدن اسلامی نیز با توجه به میراث عظیمی که به طور ملموس و ناملموس از خود به جا گذاشته پتانسیل بالایی را برای توسعه ی گردشگری میراث دینی داراست. این شکل از توسعه در مقاصد مذهبی ایران از جمله شهر مقدس قم که قسمت عظیمی از این میراث اسلامی را در خود جای داده اند بسیار قابل اهمیت است. از این رو در این تحقیق تلاش شده است تا با شناسایی موفه های اثر گذار تمدن اسلامی بر توسعه ی گردشگری مقصد مذهبی قم، نقش تمدن اسلامی در توسعه ی این نوع مقاصد بررسی شود. پژوهش به صورت پیمایشی و با ابزار پرسشنامه در بین کارشناسان گردشگری استان قم انجام گرفته است. نتایج یافته ها، حاکی از آن است که تمامی مولفه های پرسشنامه مورد تایید قرار گرفته اند و مولفه های اثر گذار تمدن اسلامی بر توسعه ی گردشگری شهر مقدس قم به ترتیب اولویت عبارتند از: اماکن زیارتی، شخصیت و فضای معنوی، آداب و رسوم اسلامی، تاریخی بودن شهر اسلامی قم، موزه های اسلامی، محوطه های طبیعی مقدس، بناهای تاریخی دوره ی اسلامی، سنت های آشپزی اسلامی، هنرها و صنایع دستی دوره ی اسلامی، و ورزشهای سنتی اسلامی. لذا با توجه به قرار گرفتن میراث ناملموس تمدن اسلامی در کنار میراث ملموس آن به عنوان مولفه های موثر بر توسعه ی گردشگری مقصد مذهبی قم پیشنهاد شد میراث ناملموس اسلامی نیز در کنار سایر شاه کارهای ملموس اسلامی تبلیغ و توسعه داده شود.
  کلیدواژگان: میراث تمدن اسلامی، گردشگری میراث دینی، مقصد مذهبی
 • نادر مظلومی، سید حسین جلالی صفحات 25-48

  سیاستگذاری گردشگری به مهمترین ابزار برای توسعه پایدار صنعت گردشگری تبدیل شده است. با توجه بدین مسئله، پژوهش در حیطه ی سیاستگذاری گردشگری یکی از اولویت های اساسی برای محققان است. پژوهش حاضر با توجه به سیاست های گردشگری کشور در قالب سند توسعه ی گردشگری و برنامه های جامع ملی و منطقه ای در این عرصه و نیاز به شناخت عوامل موثر بر موفقیت و یا شکست این اقدامات در قالب یک پژوهش کاربردی و پیمایشی تعریف شده است. پرسش های اصلی مورد نظر در این پژوهش اختصاص به چیستی و چگونگی تاثیر شبکه های اجتماعی بر موفقیت سیاست های گردشگری در کشور دارد. به منظور پاسخگویی به پرسش های مورد نظر نمونه ای مرکب از 357 نفر از گردشگران خارجی در شهر اصفهان به صورت تصادفی برگزیده شد و تحلیل های آماری با آزمون همبستگی بر روی داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه صورت پذیرفت. نتایج گویای آن است که شبکه های اجتماعی دو مولفه ی اعتماد و ریسک را در زمینه ی محتوایی گردشگری تحت تاثیر قرار می دهند و برهم کنش میان این دو متغیر و قصد سفر بر جذب گردشگران خارجی و در نهایت موفقیت یا شکست سیاستگذاری گردشگری ایران تاثیر گذار است.

  کلیدواژگان: سیاستگذاری گردشگری، شبکه های اجتماعی، اعتماد، ریسک، قصد سفر
 • محمدرضا فرزین، محمد شریفی تهرانی صفحه 49
  در مقاله ی حاضر راهبرد قیمت گذاری دو نرخی برای موزه های با تاکید بر تاثیر احتمالی حداکثر تمایل به پرداخت بازدید کنندگان موزه ملی ایران مورد تحقیق قرار گرفته است که هدف اصلی آن برآورد نرخ عادلانه ی بلیط ورودی این موزه برای هر یک از دو گروه بازدیدکنندگان داخلی و خارجی است. بدین منظور از روش ارزش گذاری مشروط استفاده شد که نتایج حاصله نشان می دهد که wtp بازدید کنندگان داخلی به صورت منفی تحت تاثیر متغیر فاصله است در حالی که رابطه معناداری بین این دو متغیر برای بازدیدکنندگان خارجی حاصل نشد. همچنین متغیر نگرش به صورت معنادار و مثبتی با WTP هر دو گروه بازدیدکنندگان مرتبط بود. بر اساس یافته ی اصلی این پژوهش میانگین WTP برای بازدیدکنندگان داخلی و خارجی به ترتیب 9450 ریال و 31/6 دلار به دست آمد که نشان می دهد نرخ فعلی بلیط ورودی موزه ی ملی ایران به طور قابل توجهی از نرخی که بازدیدکنندگان خارجی تمایل به پرداخت آن را دارند کمتر است. بنابراین می توان با اطمینان بیشتری از عدم مواجه با کاهش رضایت بازدیدکنندگان خارجی، نرخ فعلی بلیط را به میزان منطقی افزایش و راهبرد قیمت گذاری دو نرخی با در نظر گرفتن نرخ بالاتر برای این گروه از بازدیدکنندگان را اتخاذ کرد.
  کلیدواژگان: موزه، نگرش بازدیدکننده، فاصله طی شده ی مبدا و مقصد گردشگری، ارزش گذاری مشروط
 • حبیب ابراهیم پور، محمدحسن زاده، ولی نعمتی صفحه 73
  رفتار شهروندی سازمانی رفتاری است داوطلبانه که از روی میل و اشتیاق و بدون هیچگونه انگیزه ی بیرونی انجام می گیرد. این رفتار فراتر از وظیفه تعریف شده و به منظور کمک به سازمان یا مشتری و ارباب رجوع انجام می پذیرد و در قبال انجام آن انتظار هیچ پاداشی نیست. وجود افراد و کارکنانی با این ویژگی افزون بر تاثیر در تحقق اثر بخش اهداف سازمانی مزیتی رقابتی برای سازمان ها محسوب می شود. این افراد به سازمان متعهد و این تعهد باعث ارائه ی خدمات بهتر به مشتریان میشود. نتیجه این رفتار در سطح فردی وفاداری کارکنان به سازمان و به کار است که در حوزه ی گردشگری و وفاداری به معنی بازگشت چند باره ی گردشگران و معرفی منطقه از سوی آنها تعریف می شود. با توجه به اهمیت رفتار شهروندی در رونق هتل ها و وفاداری گرشگران تحقیق حاضر به بررسی تاثیر این رفتار بر وفاداری گردشگران در هتل های 2 و 3 ستاره ی سرعین پرداخته است. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی است و جامعه ی آماری مدیران و کارکنان بخش های مختلف هتل و مشتریان داخلی هتل است. نتایج بررسی نشان داد که مولفه های رفتار شهروندی سازمانی با وزن متفاوت بر وفاداری گردشگران تاثیر گذار است که از بین آنها پنج مولفه ی پیشگامی در کار، جوانمردی، از خود گذشتگی، وظیفه شناسی و نوع دوستی بیشترین و مولفه های تعهد کاری، وجدان کاری و خود آموزشی و خود بهبودی کمترین وزن نسبی را در وفاداری گردشگران داشتند. در پایان پیشنهاد هایی برای مدیران هتل ارائه شده است.
  کلیدواژگان: گردشگری، رفتار شهروندی سازمانی، وفاداری گردشگران، روش جانسون
 • فرشته منصوری موید، سمیرا سلیمانی صفحه 93
  هدف این پژوهش مقایسه تصویر ذهنی گردشگرانی است که از ابزارهای مختلف بازاریابی به عنوان منبع اطلاعاتی استفاده می کنند. در این پژوهش ایران به عنوان مقصد مورد مطالعه و گردشگران خارجی که به نوعی تمایل خود را برای سفر به ایران اعلام کرده اند و به دنبال اطلاعات برای انتخاب مقصد سفر خود هستند به عنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب شده اند. برای انجام این پژوهش از روش تحقیق پیمایشی استفاده شد. یافته ها نشان داد اینترنت که از نظر گردشگران مهمترین ابزار برای کسب اطلاعات در مورد مقصد است بر تصویر عاطفی گردشگران تاثیر بسزایی دارد. به این ترتیب که تصویر عاطفی گردشگرانی که از اینترنت به عنوان منبع اطلاعاتی خود استفاده می کنند و کسانیکه از اینترنت استفاده نمی کنند کاملا متفاوت است. در میان ابزارهای بازاریابی مختلف بعد از اینترنت تبلیغات دهان به دهان و کتابچه های راهنما و مجلات در رده دوم و سوم اهمیت قرار دارند. اما با اینکه اینترنت مهمترین ابزار بازاریابی شناخته شد کتابچه های راهنما و مجلات بیشترین تاثیر را بر تصویر ذهنی گردشگران از ایران داشتند و بعد از آن، تبلیغات دهان به دهان، از نظر میزان تاثیر بر تصویر در رده دوم قرار داشت.
  کلیدواژگان: تصویر مقصد، ابزارهای بازاریابی، گردشگران بالقوه، تبلیغات اینترنتی
 • سید کمال صادقی، خلیل جهانگیری صفحه 111
  امروزه گردشگری آب های معدنی یک کسب و کار بزرگ در حیطه صنعت گردشگری به شمار می رود. با توجه به ماهیت درمانی آب های معدنی و روند فزاینده ای گردشگران سلامت، مناطق برخوردار از آب های معدنی مستعد جذب گردشگران سلامت نه تنها از شهرهای مختلف ایران بلکه از سراسر دنیا است. وجود جاذبه های طبیعی از جمله چشمه های آب گرم معدنی ایجاد مجتمع های آب درمانی سبب شده تا سرعین به یک شهر با کارکرد صرفا توریستی در استان اردبیل تبدیل شود. با توجه به رقابت فزاینده ی جذب گردشگر بین مناطق مختلف دنیا، پژوهش حاضر در صدد است تا ضمن بررسی نظرها و خواسته های گردشگران سرعین نسبت به پیش بینی نیازها و رفع کمبودها و توسعه ی گردشگری در شهر سرعین کمک کند. در این راستا از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل 646 پرسشنامه از گردشگران آب گرم های سرعین به بررسی علل بازدید گردشگران از سرعین، وضعیت امکانات آب گرم ها از نظر گردشگران و نیز میانگین تمایل به پرداخت گردشگران برای هر بار استفاده از مهمترین آب گرم های این شهر با استفاده از روش دو مرحله ای هکمن پرداخته شده است. بر اساس یافته های تحقیق علت اصلی بازدید گردشگران از سرعین بهره مندی از خاصیت درمانی چشمه های آب گرم است. همچنین متوسط تمایل به پرداخت گردشگران برای هر بار استفاده از آب گرم های جامیش گولی، سبلان و بئش باجیلار به ترتیب 19700، 33400 و 29000 ریال محاسبه شد.
  کلیدواژگان: گردشگران سلامت، آب درمانی، سرعین، تمایل به پرداخت، روش دو مرحله ای هکمن
 • علی عطافر، جواد خزایی پول، مهدی پور مصطفی خشکرودی صفحه 131
  توسعه ی فناوری اطلاعات بر حوزه های مختلف کسب و کار و زندگی جاری بشر امروزی اثر داشته است و زمینه تحول، تسریع امور را با ایجاد بسترهای یکپارچه فراهم آورده است. در این میان صنعت گردشگری به مثابه یکی از کسب و کارهای سودآور و مهم دنیا در سال های اخیر تجربه ها و تحولات جدیدی را مشاهده کرده است و با تغییراتی چشم گیر سعی کرده است تا گام های بزرگی برای تطبیق خود با فناوری نوین بردارد. هدف از این تحقیق را بسط مدل پذیرش تکنولوژی تشکیل می دهد و جامعه آماری آن مشتریان هتل های شهرستان نوشهر است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 262 نفر از این مشتریان برای نمونه انتخاب شده اند. اعتبار مدل نیز از طریق مدل یابی معادلات ساختاری، مورد تایید قرار گرفته و بر اساس نتایج تحلیل مسیر ارتباط متغیرهای این تحقیق تایید شده است. نتایج تحلیل آماری این تحقیق با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری نشان می دهد که نگرش و سودمندی درک شده عوامل اصلی موثر بر قصد نسبت به رزرو اینترنتی هتل است و متغیرهای اضافه شده اعتماد، اعتبار و سازگاری از طریق نگرش بر نیت استفاده از رزرو اینترنتی هتل تاثیر گذار هستند.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، گردشگری الکترونیک، اعتماد، اعتبار، سازگاری
|
 • Dr. Seyyed Sadroddin Shariati, Dr. Akbar Pourfaraj, Mohammad Heydari Page 1
  Visiting cultural and historical destinations is one of the largest, most pervasive, and fastest growing trends in tourism industry. It is well known that bothtangible and intangible legacies of Islamic civilization have created a great potentialto develop religious heritage tourism in religious destinations of Iran. The holy city of Qom, which embodies a large range of Islamic heritage, is one of such destinations able to foster tourism.This study reviews the role of Islamic civilization in tourism development and identifies factors affecting it in Qom. The research is of survey type and questionnaires were distributed among the tourism experts of Qom. Results approved all the predefined indexes. Factors of Islamic civilization that affect tourism development in Qom, are the following respectively:pilgrimage places, spiritual ambiance, Islamic traditions, being historical, Islamic museums, sacred natural sites, Islamic monuments, Islamic culinary traditions, Islamic arts and crafts, Islamic performing arts, Islamic music,Islamic medicine, Islamic literature and poets, and Islamic traditional sports.Since, both tangible and intangible legacies of Islamic civilization were proved to have influence on the development of religious tourism destination of Qom, the author suggested that Islamic intangible heritage should be promoted and developed alongside other Islamic tangible masterpieces.
  Keywords: Islamiccivilization heritage, religious heritage tourism, religious destination
 • Dr. Nader Mazloomi, Seyyed Hossein Jalali Pages 25-48

  Tourism policy making, as an essential pillar in sustainable tourism development, is a fundamental priority for researchers to explore. In this vein, thecurrent research probes into Iran's tourism policies, namely Tourism Development Vision and comprehensive national and regional plans, and highlights the need for identifying factors affecting the success or failure of these plans. The main questions dealt with in this study are about what and how social networks’ websites influence the success of tourism policies in the country. Atotal of 357 foreign tourists visiting Isfahan were chosen randomly. Subsequently, correlation test was performed on the data collected through structured questionnaires. Findings indicate that social networks’ websites influence trust and risk in tourism; and interaction of these two factors with travel intention ultimately affects the success or failure of Iran's tourism policymaking.

  Keywords: tourism policymaking, social networks, trust, risk, travel intention
 • Mohammad Reza Farzin, Mohammad Sharifi Tehrani Page 49
  This study pertains to the investigation of dual pricing strategy for museums entrance fees, centering on the impact of two variables of “visitors’ attitude towards museums” and “traveled distance from the tourists’ origin to destination” on visitors’ maximum Willingness to Pay (WTP). Applying contingent valuation method, this researchaims to estimatea fair and optimal admission fee to offer to each segment of domestic and foreign visitors to the National Museum of Iran. Results manifest that domestic visitors’ WTP is negatively influenced by distance, while no significant relationship is found between these variables for foreign visitors. On the other hand, the attitude variable is significantly associated with both groups’ WTP with positive sign. According to the main findings, the mean WTP is RLS 9450 and US$ 6.31 for domestic and foreign visitors respectively, implying that the current entry fee of RLS 10000 is substantially less than what most foreign respondents stated as their maximum willingness to pay. This prompts considering a reasonable increase in the current entry fee and the practice of adopting dual pricing, whereby foreign visitors are asked to pay higher prices than domestic ones.
  Keywords: museum, visitor's attitude, traveled distance from the tourist's origin to destination, contingent valuation
 • Dr. Habib Ebrahimpour, Dr. Mohammad Hasanzadeh, Vali Nemati Page 73
  Organizational citizenship behavior is a type of voluntary behavior that is displayed out of the person’s own willingness, without any extrinsic motivation.This behavior is beyond the predefined duties of the employee and is done for helping out the organization or the customer, and entails no compensation. Existence of people with such behavior in organizations, not only helps accomplishing the organizational goals, but also acts a source of competitive advantage for institutions. The fruit of such behavior in individual level is loyalty of employees to organization and the job. This loyalty in tourism and hotelieringarenas translates into multiple returning of tourists and recommendation of destinations to others. Respecting the importance of organizational citizenship behavior in prosperity of hotels and formation of tourist loyalty, the current research engages in the study of its influence on loyalty of tourists accommodating in 2 and 3 stared hotels of Sarein. The method is descriptive-survey type. Statistical population encompasses the customers, managers and employees of different sections of hotels. Findings of the research revealed that indexes of citizenship behavior influence the tourist’s loyalty by different weights. In the end, some suggestions are provided for the hotel managers.
  Keywords: tourism, organizational citizenship behavior, tourist loyalty
 • Dr. Fereshteh Mansouri Moayyed, Samira Soleimani Page 93
  Purpose of this study is to compare the destination image among tourists who take benefit of different marketing tools for their information gathering. Iran was chosen as the study destination and the potential foreign tourists who were willing to visit Iran and were somehow in search of information for choosing their travel destination, comprised the statistical population.The method employed for gathering data is survey. Findings reveal that internet, as the tourists’ most important tool for information collection, significantly affects the affective image of tourists, rendering a completely different affective image of destination among users and non-users of internet. Among various marketing tools, word of mouth, tourism magazines and brochures are the next most important arketing tools after internet.Despite the fact that internet is recognized as the most important marketing tool, guidebooks and brochures are identified to have the main impact on the destination image of Iran, after which comes word of mouth in the second place.
  Keywords: destination image, marketing tools, potential tourists, internet advertising
 • Dr. Seyyed Kamal Sadeghi, Khalil Jahangiri Page 111
  Sarein is one the touristic cities of Ardabil province, known for its hot springs and hydrotherapy spots. In light of this, investigating the tourists’ views and demands for this place can be useful in predicting needs,removing scarcities and developing tourism industry in this city. Taking advantage of the two-stage Heckman approach, this study estimates the tourists’ WTP for visiting JamishGoli, Sabalan and BeshBajilar – three of Sarein hot springs. Also it deals with assessing the causes of tourists’ visits to Sarein, and the state of the city’s amenities in the tourists’ eyes. Requested data sets were obtained through the questionnaires and interviews of 646 individuals who visited the mentioned hot springs. Results revealed that the mean WTP for each visit to JamishGoli, Sabalan and BeshBajilar equals 19700, 33400 and 29000 RLs respectively.
  Keywords: health tourism, Sarein, hydrotherapy, Willingness to Pay, two, Stage Heckman approach
 • Dr. Ali Attafar, Javad Khazaei Pool, Mehdi Pormostafa Khoshkrodi Page 131
  Development of information technology has influenced various domains of business and human life. Tourism industry as one of the world's most profitable industries has seen new experiences and gone through evolutions in recent years, taking giant steps to adapt to modern technologies. The purpose of this study is to investigate factors that affect adoption of online hotel booking. An extension of the technology acceptance model constitutes the conceptual framework of the research. Statistical population involves all Noshahr county’s hotel customers, out of which a sample of 226 individuals where randomly selected. The validity of the model has been proved by the structural equation modeling. Also, path analysis was used to analyze the relationship between the study variables. Results of the structural equation modeling indicate that attitude and perceived usefulness are the main factors affecting the intention towards online hotel booking. Also, the added variables of trust, credibility, and consistency influence the intention by way of attitude towards online hotel booking.
  Keywords: information technology, electronic tourism, trust, credibility, consistency