فهرست مطالب

نامه آموزش عالی - پیاپی 17 (بهار 1391)
 • پیاپی 17 (بهار 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/02/05
 • تعداد عناوین: 8
|
 • صفحه 7
 • میرقاسم حسینی، احمدرضا نصر صفحه 13
  مقاله حاضر، ابتدا، ضمن مروری کوتاه بر رویکردهای اتخاذ شده در رابطه با ارزیابی کیفیت در آموزش عالی، چالش های گریبان گیر نظام های اعتبارسنجی و تضمین کیفیت را مورد بررسی قرار داده و سپس با استفاده از رویکردی تحلیلی سعی بر این دارد تا الگوی مناسب و کارآمدتری را با رویکردی سیستماتیک و با محوریت برنامه درسی، که بتواند پاسخگوی چالش های ارزیابی آموزش عالی در هزاره سوم باشد را؛ ارائه نماید. چرا که برنامه درسی به عنوان قلب مراکز دانشگاهی و مهم ترین عنصر نظام آموزش عالی محسوب شده و در عین حال نقش تعیین کننده و غیرقابل انکار در تحقق اهداف و رسالت های آموزش عالی از نظر کمی و کیفی ایفا می کند. تمرکز بر برنامه درسی در ارزیابی و اعتبارسنجی، سبب شناخت و تجزیه و تحلیل هرچه بیشتر و بهتر اثر عوامل مختلف (درون و برون سازمانی) بر کیفیت آن و در نتیجه کیفیت دانشگاه می شود. در نتیجه، محوریت یافتن برنامه درسی در الگوی اعتبارسنجی تا حد زیادی می تواند چالش های حاصل از الگوی اعتبارسنجی فعلی را برطرف نماید.
  کلیدواژگان: آموزش عالی، کیفیت، اعتبارسنجی، ارزشیابی، برنامه درسی
 • زهرا کریمیان، محمود ابوالقاسمی صفحه 49
  اعضای هیئت علمی از عوامل زیر بنایی آموزش عالی هستند که توسعه کیفی آنها تاثیر بسزایی بر عملکرد دانشگاه ها دارد. و توجه به بالندگی اعضای هیئت علمی به عنوان مهم ترین نیروهای متخصص کشور ضرورتی انکارناپذیر است. با توجه به اهمیت علوم پزشکی در تامین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه، و تحولات سریع این علوم در دهه های گذشته، ضرورت توجه به آموزش پزشکی نوین بیش از سایر حوزه ها احساس می شود و توانمندسازی اعضای هیئت علمی به عنوان یک برنامه بنیادی و با رویکردی توسعه ای مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله، ضمن مروری بر تجارب گذشته آموزش و بالندگی اعضای هیئت علمی در علوم پزشکی و تحولاتی که این حوزه روی داده، چشم اندازی از نقش های فردای اعضای هیئت علمی ترسیم شده است. همچنین چهار دهه فعالیت در آموزش و بالندگی اعضای هیئت علمی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور، بررسی شده که تجارب آزموده ای را در اختیار مدیران آموزش عالی و سایر دانشگاه های کشور قرار می دهد.
  کلیدواژگان: اعضای هیئت علمی، آموزش، بالندگی، دانشگاه علوم پزشکی
 • سیف الله فضل الهی، حسین کریمیان صفحه 77
  هدف پژوهش، بررسی وضعیت استقرار مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم از دیدگاه اعضاء هیئت علمی می باشد. روش تحقیق از نظر اهداف کاربردی و به لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات، توصیفی از نوع پیمایشی است و جامعه آماری شامل 149 نفر می باشد که تعداد 80 نفر از آنان به شیوه تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه مدیریت دانش با 28 گویه در سه محور؛ فنی، فرهنگی و مدیریتی با ضریب پایایی 91/0 بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می دهد که از نظر زیرساخت های فنی و حرفه ای، فرهنگ سازمانی و مدیریتی وضعیت مناسبی برای استقرار مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی وجود ندارد و نیازمند توجه جدی مدیران دانشگاه است. در پایان با توجه به نتایج حاصله، پیشنهاداتی برای بهبود بخشیدن به وضعیت ارائه شده است.
  کلیدواژگان: زیرساخت مدیریت دانش، آموزش عالی، عامل مدیریت، عامل فرهنگ، دانشگاه آزاد اسلامی
 • هدی نصیری، علی محقر صفحه 97
  هدف از این مقاله آن است که برتری روش های نرم تحقیق در عملیات را در مقابل روش های اولویت بندی سختی چون MADM اثبات نماید. لازم به ذکر است که در روش SCA این راهبردها طی چهار مرحله Shaping، Designing، Comparing and Choosing اولویت بندی می شود. لذا در این مقاله با احترام به روش های رتبه بندی کمی چون MADM به معرفی روش رتبه بندی کیفی و نسبتا جدیدی چون SCA پرداخته شده است و به عنوان مورد مطالعاتی، اهداف و استراتژی های یک محیط آموزشی - دانشگاه علم و فرهنگ- اولویت بندی شده است.
  در پایان نتایج حاصله به نحوی رضایت بخش فضای مساله را برای این رتبه بندی روشن و شفاف نمود به طوری که با پیمایش تک به تک سطور جدول نهایی بتوان علاوه بر درک سازگاری بین گزینه ها، اولویت زمانی آنها را نیز برداشت نمود. یعنی به کمک روش SCA کلیه استراتژی های آموزشی این دانشگاه در تقابل با یکدیگر قرار گرفته و در نهایت گزینه ای اولویت بالاتری دارد که سازگاری بیشتری با سایر گزینه ها داشته باشد.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری، تحقیق در عملیات نرم، تحقیق در عملیات سخت، اولویت بندی، روش انتخاب استراتژیک
 • سعید نورالهی، رضوان حکیم زاده، فرهاد سراجی صفحه 119
  هدف از پژوهش حاضر ارزیابی مطلوبیت طراحی آموزشی دوره های الکترونیکی دانشکده مجازی علوم حدیث بود. که در آن عناصر طراحی دوره های الکترونیکی (محتوا، تعامل، بازخورد، طراحی میانجی، درگیری و فعالیت دانشجویان و سنجش و ارزشیابی) مورد ارزیابی قرار گرفت. نوع پژوهش ارزشیابی و از جامعه آماری دانشجویان و آموزشیاران دانشکده مجازی علوم حدیث تعداد 202 دانشجو به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند؛ آموزشیاران دوره (15نفر) سرشماری شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته (با پایایی ضریب آلفای کرانباخ 86/0) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد: آموزشیاران بازخورد را مطلوب و دانشجویان نسبتا مطلوب، هر دو گروه محتوا را مطلوب، تعامل، طراحی میانجی، فعالیت و درگیری دانشجویان و سنجش و ارزشیابی را در سطح نسبتا مطلوب ارزیابی کرده اند. در کل طراحی آموزشی دوره های الکترونیکی در دانشکده مجازی علوم حدیث در سطح نسبتا مطلوبی ارزیابی شد.
  کلیدواژگان: یادگیری الکترونیکی، طراحی آموزشی، ارزیابی کیفیت دوره ها، دانشگاه مجازی، دانشکده مجازی علوم حدیث
 • مریم پیران، حمیدرضا پروار، کرامت اسمی صفحه 137
  هدف پژوهش حاضر «بررسی تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر بروز خلاقیت از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه های شیراز و علوم پزشکی شیراز» است. این تحقیق از نوع توصیفی – همبستگی و جامعه آماری آن (1128) نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه های شیراز و علوم پزشکی شیراز است که از بین آنها تعداد 133 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون (2007) و همچنین پرسشنامه خلاقیت رندسیپ (1979) می باشند که پایایی آنها از طریق ضریب آلفای کرانباخ به ترتیب 81/. و 84/. بدست آمد. نتایج نشان داد که بین هر یک از ابعاد چهارگانه فرهنگ سازمانی و خلاقیت رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که از میان ابعاد فرهنگ سازمانی بعد درگیر کار شدن در درجه اول و بعد سازگاری در درجه آخر از نظر قدرت پیش بینی خلاقیت قرار دارد.
  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، خلاقیت، درگیر کار شدن، یکپارچگی، سازگاری، ماموریت
 • شهناز نایب زاده، فروغ حیرانی، مهدی سلطانی نژاد، مصطفی نجاتی صفحه 165
  هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین متغیرهای پیش زمینه ای و عملکرد آموزشی دانشجویان می باشد. این پژوهش یک مطالعه میدانی است که جامعه آماری آن کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری می باشد و نمونه مورد بررسی 134 نفر دانشجویی هستند که حداقل یک ترم از تحصیل آنها گذشته است. داده های لازم جهت دستیابی به اهداف تحقیق از طریق پرسش نامه استاندارد در تحقیقات بین المللی جمع آوری گردیده است. نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی از این است که عملکرد آموزشی دانشجویان با بومی بودن، وضعیت اسکان و شاغل بودن دانشجو مرتبط است؛ همچنین متغیرهای انگیزه فرد در ورود به دانشگاه، تاثیر و نفوذ دوستان و اعضای خانواده در انتخاب رشته و دانشگاه، رشته تحصیلی در مقطع قبلی، انگیزه های فردی جهت ادامه تحصیل در مقطع بالاتر و انتظارات فرد از نتایج تحصیل با عملکرد آموزشی وی رابطه معنی داری دارند؛ بر مبنای یافته های حاصل از بررسی نمونه آماری تحقیق پیشنهاداتی کاربردی نیز برای جامعه آماری تحقیق حاضر و نیز برای تحقیقات آتی ارائه گردیده است.
  کلیدواژگان: عملکرد آموزشی، انگیزه، انتظارات، تاثیرات میان فردی، کارشناسی ارشد حسابداری
|
 • Mir Ghaseam Hoseini, Ahmad Reza Nasr Page 13
  This paper, in the first place, tries by a brief review of the approaches about quality Assurance, investigate the challenges that higher education and systems of the quality Assurance are facing. Secondly using analytic policies, it tries to offer a more suitable and effective model based on systematic (input, process, product, output, result) and curriculum focused policy which has got the capacity to deal with the challenges of the higher education evaluation in the third millennium. Curriculum is considered to be the heart of the universities and the most important element in higher education which in turn, has a determining and undeniable role in the fulfillment of the aims of the higher education both qualitatively and quantitatively. Focusing on curriculum in evaluation and accreditation leads to a more and better recognition and analysis of the impact of different issues (inside and outside organization) on its quality and hence on the quality of the university.Therefore, curriculum focused accreditation model can, to a great extent, deal with the present challenges resulted from present accreditation model.
  Keywords: Higher education, Quality, Accreditation, Evaluation, Curriculum
 • Zahra Karimian, Mahmoud Abolghasemi Page 49
  Faculty members are important and key factors in higher education that their quality affects on universities function greatly. Knowledge accelerated movement and great changes that extent human knowledge lead to pay attention to faculty development as most important special manpower. Regard to medical sciences is important in creating, maintaining and health promoting of society and new accelerated revolution that occurs in recent decades, Attention to medical education was felt more than other area and faculty empowerment was paid attention as an underlying program with developmental Approach. In this article, with review education experience and faculty development in medical sciences and revolution that occur in this area, the view of role of faculty in the future was drawn. Also Four decades faculty development activities in medical education at universities of medical sciences give valuable experiments for higher education managers in other universities.
  Keywords: Faculty, Training, Development, Scholarly teaching, University of Medical Sciences
 • Seyfollah Fazlollahi, Hossein Karimyan Page 77
  The main purpose of this research is to study the current situation of knowledge management infrastructures from the viewpoint of faculty members of Islamic Azad University, Qom branch. Methodology is practical in terms of target and it is a descriptive-survey study as far as collection of data is concerned. Statistical population was consisted of 149 faculty members from whom 80 people were selected randomly as sample group. Data collection tool was knowledge management questionnaire consisted of 28 statements in three main domains of technical, cultural and managerial with durability coefficient of 0.91. The results of research indicate that there are problems related to the technical, managerial and organizational culture of the aforementioned university which demands undivided attention of authorities. According to the results, recommendations have been made for improving the situation of knowledge management in the university.
  Keywords: Knowledge management infrastructures, Higher education, Managerial factors, Cultural factors, Islamic Azad University
 • Hoda Nasiri, Dr. Ali Mohaghar Page 97
  The aim of this article is to prove the supremacy of Strategic Choice Approach (SCA) versus Hard priority methods like MADM5.It should be born in mind that SCA method has four steps to set priorities between strategies that are Designing, Shaping, Choosing and Comparing, respectively. Hence, this paper introduces a qualitative and almost newer method such as SCA even though it countenances other quantitative priority methods such as MEDM. In this article, the University of Science and Culture is the case study serving as an academic environment and its objectives and strategies have been prioritized. Ultimately, results were satisfactory as far as prioritizing is concerned and it enabled us to define the consistency and chronological order among items using Multi Attribute Decision Making. In Conclusion, the strategies face with each other to be compared in terms of consistency, so any item which has the most consistency with the others, has the highest priority.
  Keywords: Decision Making, Soft Operations Research, Hard Operations Research, Prioritizing, Strategic Choice Approach
 • Saeed Norollahy, Rezvan Hakimzadeh , Farhad Seraji Page 119
  Instructional design is the main part of education process. In this research, we performed an evaluation on instructional design of virtual courses in Hadith Science College. Therefore, we considered six elements of instructional design including: content, interaction, feedback, interface design, students’ involvement and assessment and measurement of learning. Methodology was descriptive-survey. Statistical population consisted of both students (202 people) and instructors (15 people) of Hadith Science College using stratified sampling. Data has been collected employing a questionnaire (durability coefficient of 0.86). Finally, results of research are as follows: Feedback was considered satisfactory and rather satisfactory from the viewpoint of instructors and students, respectively. Content got desirable quality from both groups and the other elements got rather desirable quality. In aggregate, instructional design of e-learning courses in Hadith Science College was rated rather desirable.
  Keywords: E, learning, Instructional Design, Course Evaluation, Virtual University, Virtual University of Hadith Science
 • Maryam Piran, Hamidreza Parvaar, Keramat Esmi Page 137
  The purpose of this study is to investigate the effect of organizational culture dimensions on the creativity from the viewpoint of Shiraz and Shiraz University of Medical Sciences faculty members. The research method was descriptive- correlation. In order to answer the research questions, 133 faculty members of Shiraz and Medical Sciences University constituted this study's sample through proportional stratified random sampling using Cochran formula for sample size. Two instruments the Denison organizational culture (2007) and Randsipcreativity questionnaires (1979) were used to collect the required information for which durability was calculated 0.81 and 0.84 respectively using Cronbach’s Alpha coefficient. To analyze collected data correlation coefficient, independent T test and multiple regression were used that indicated positive correlation between each of the quadruplet dimensions of organizational culture and creativity. Multiple regression analysis also shown that from the four dimensions of organizational culture, the dimension involvement was in the first-rate and the dimension adaptability was in the final grade in terms of anticipating creativity.
  Keywords: Organizational culture, Creativity, Involvement, Consistency, Adaptability, Mission
 • Shahnaz Nayebzadeh , Forough Heirany, Mehdi Soltani Nezhad, Mostafa Nejati Page 165
  The goal of the present study is to investigate the relationship between background variables and educational performance of accounting MA students. This study used a survey method for which statistical population was 134 accounting MA students who had passed at least one semester of their graduate study. The needed data for achieving the research goals was gathered using a standard questionnaire which is currently utilized in international studies. The results of the present study show that the educational improvements of the students is related to being native of the city where they study, their residential status and their employment status; besides the variable motivation for entering university, the influence of the friends and family members in choosing their subject of the study and the university, prior preparation, personal motivation for continuing their studies to higher ranks and the individual expectation of the results of studying have meaningful relationship with educational performance of the individual. A number of practical suggestions have been provided for the subjects of the present study as well as future studies on the basis of the results from the analysis of the statistical sample.
  Keywords: Educational performance, Motivation, Expectation, Influences among individuals, M.A in Accounting