فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 3 (پاییز 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/12/08
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمد ملکوتیان، علی فاتحی زاده، الهام میدانی صفحه 1
  سابقه و اهداف
  وقوع پدیده های خوردگی و رسوب گذاری درشبکه آب آشامیدنی باعث آسیب های اقتصادی و بهداشتی می گردد. هدف این مطالعه تعیین پتانسیل خوردگی و رسوب گذاری آب شرب شهر کرمان می باشد.
  روش بررسی
  مطالعه توصیفی- مقطعی است که در بازه زمانی مهر لغایت آذر سال 1390 انجام گرفت. جهت تعیین کیفیت شیمیایی آب در شبکه مورد نظر نمونه ها لحظه ای و به تعداد 40 نمونه برداشت و آنالیز شد. حجم نمونه های برداشتی4-2 لیتر و ظروف مورد استفاده جهت جمع آوری نمونه ها از نوع شیشه ای بود.کیفیت فیزیکی وشیمیایی نمونه های مورد بررسی و وضعیت پتانسیل خوردگی و رسوبگذاری با استفاده از اندیس اشباع لانژلیه (LSI)، اندیس رایزنار (RI) پورکوریوس (PSI) و شاخص تهاجم (LS) تعیین گردید. آزمایشات بر اساس روش های مندرج در کتاب استاندارد روش های آزمایش آب و فاضلاب انجام گردید. داده ها با استفاده از آمار توصیفی تحلیل گردید.
  یافته ها
  نتایج آنالیزهای شیمیایی آب شرب مورد استفاده با مقادیر رهنمودی سازمان جهانی بهداشت و استاندارد های ایران مطابقت داشت. بیش از92 درصد نمونه هاشاخص لانژلیه بیش از صفر داشت. در بیش از82 درصد نمونه هاشاخص رایزنارکمتر از هفت بود. بر اساس شاخص پورکوریوس تنها 60 درصد نمونه ها رسوب گذار بود و اندیس تهاجم حکایت ازرسوب گذار بودن 90 در صد نمونه ها داشت. لذا با توجه به شاخص های LSI، RI، PSI و LS، آب آشامیدنی در شبکه توزیع شهر کرمان دارای پتانسیل رسوبگذاری است.
  نتیجه گیری
  کیفیت شیمیایی آب شبکه شرب شهرکرمان از نظر شاخص های رسوب گذاری نامتعادل است و بیان می نماید که جریان آب در شبکه توزیع آب شهر کرمان باعث رسوبگذاری در شبکه توزیع آب شهر و سایر تاسیسات می گردد. از این رو لازم است برنامه ریزی مناسبی انجام گیرد تا از آسیب های اقتصادی جلوگیری شود.
  کلیدواژگان: خوردگی، رسوبگذاری، شبکه توزیع، کیفیت آب، شهر کرمان
 • علیرضا محسنی تبریزی، علیرضا کلدی، مهدیه جوادیان زاده صفحه 11
  سابقه و اهداف
  خشونت نسبت به زنان در خانواده، واقعیتی آزار دهنده است. این نوع خشونت، عرصه زندگی را برای زن و شوهر تنگ می کند و اثرهای متعدد و قابل توجهی بر کودکان و نوجوانان شاهد این خشونت بر جای می گذارد.
  تحقیقات نشان می دهد در خانواده هایی که فرزندان کتک خوردن مادران خود را تجربه کرده اند، در بزرگسالی، دختران تمایل به تحمل همسرآزاری دارند و پسران، کتک زدن همسر را حق قانونی خود می دانند.
  نتایج حاصل از طرح ملی بررسی خشونت خانگی علیه زنان در 28 استان که درمحدوده زمانی سال 80 75 انجام شد حاکی از افزایش 23 درصدی خشونت خانگی علیه زنان در شهرستان یزد است تحقیق حاضر درصدد بررسی عوامل موثر بر خشونت خانگی علیه زنان در شهرستان یزد انجام گرفته است.
  روش بررسی
  روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع پیمایش است. جامعه آماری تحقیق را کلیه زنان متاهلی که به علت همسرآزاری در 3 ماهه آخر سال 1389 به مراکز پزشکی قانونی و بهزیستی شهرستان یزد مراجعه نموده اند تشکیل می دهند. نمونه مورد بررسی 142 زن مورد خشونت قرار گرفته بوده و روش نمونه گیری به صورت نمونه در دسترس بوده است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی بر حسب مورد استفاده شده است.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان می دهد که تفاوت سنی زوجین، اعتقاد به باورهای مرد سالارانه و وضعیت زندگی شوهر در دوران کودکی از نظر مشاهده، تجربه و یادگیری خشونت در خانواده با خشونت علیه زنان ارتباط معنادار دارد.
  نتیجه گیری
  مهم ترین نتیجه پژوهش تاکید بر نقش پررنگ تربیتی فرهنگی در بروز پدیده همسرآزاری است. بطوریکه مردانی که در کودکی در خانواده شاهد کتک خوردن مادران خود بوده اند بیشتر به خشونت علیه زنان روی می آورند و زنانی که به باورهای مردسالارانه معتقدند و به نوعی آن را پذیرفته اند نیز بیشتر مورد خشونت واقع شده اند. واژه های کلیدی:
  کلیدواژگان: خشونت علیه زنان، باورهای مرد سالارانه، یادگیری خشونت
 • محمد علی مروتی شریف آباد، نسرین فدائی وش، حمید وردی پور، حسین فلاح زاده صفحه 25
  سابقه و اهداف
  با توجه به ترکیب جمعیتی جوان کشور ایران و شیوع مصرف سیگار در میان جوانان و اهمیت شناخت عوامل تعیین کننده و پیش بینی کننده رفتار استعمال سیگار در اتخاذ و اجرای برنامه های پیشگیرانه، این مطالعه با هدف تعیین پیش بینی کننده های مصرف سیگار براساس الگوی تصورات- تمایلات در دانش آموزان دبیرستانی شهر مراغه انجام گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی همبستگی که به روش مقطعی انجام شد، 240 دانش آموز از طریق نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای از 2 دبیرستان پسرانه و 2 دبیرستان دخترانه شهر مراغه در تحقیق وارد شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای محقق ساخته با روائی و پایایی قابل قبول می باشد که شامل اطلاعات دموگرافیک و سازه های الگوی تصورات- تمایلات بود که به صورت خودگزارشی تکمیل می گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزار آماری 16 SPSS وآزمون های آماری ضریب همبستگی ونیز آنالیز رگرسیون انجام شد.
  یافته ها
  آزمودنیها به ترتیب 3/77، 4/ 91، 7/80، 4/33، 4/ 41 درصد میانگین از ماکزیمم نمره سازه های قصد عدم مصرف سیگار، هنجارهای اجتماعی، نگرش، تمایلات و تصورات راکسب نمودند. میانگین نمره سازه های تمایل، نگرش منفی به سیگار و تصورات مثبت به سیگار برحسب مصرف سیگار در افراد مورد مطالعه دارای اختلاف معنادار آماری بود. قصدعدم مصرف سیگار با تمایلات و تصورات مثبت نسبت به مصرف سیگار همبستگی منفی و با هنجارهای اجتماعی نسبت به قصد عدم مصرف سیگار همبستگی مثبت داشت. همچنین یافته ها نشان دادکه متغیرتمایل بیشتر از قصد (73/1= Odd Ratio در مقابل 10/1)احتمال تجربه مصرف سیگار را افزایش می دهد.
  نتیجه گیری
  افراد با توجه به شرایط زندگی ومحیط اجتماعی، امکان دارد تصوراتی مثبت یا منفی از فرد سیگاری داشته باشند و این تصورات می تواند در بوجود آمدن تمایل به مصرف سیگار موثر باشند و این ضرورت مداخلات خاص که تصورات و تمایلات را مورد هدف قرار دهد را می طلبد.
  کلیدواژگان: دانش آموزان، الگوی تصورات، تمایلات، مصرف سیگار
 • عبدالایمان عموئی، علی اکبر محمدی، محمد تقی قانعیان، محمد ابراهیم عموئی اوجاکی صفحه 36
  سابقه و اهداف
  منطقه 5 شهرداری تهران به لحاظ وسعت، جمعیت، موقعیت جغرافیائی و تعداد نواحی از مناطق بسیار بزرگ شهر تهران می باشد. این منطقه از ظرفیت های مناسب جهت اجرای طرح تفکیک از مبدا پسماندهای جامد شهری برخور دار است. در این پژوهش، میزان پتانسیل اقتصادی و زیست محیطی حاصل از انجام طرخ تفکیک از مبداء پسماندهای جامد منطقه 5 شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی بوده که در سال 1390 با جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه حضوری با مسئولین بازیافت منطقه 5 شهر تهران و بررسی اسناد و مدارک موجود در نواحی هفت گانه و نیز با کمک مطالعات کتابخانه ای انجام گردیده است. داده های حاصل از این مطالعه با استفاده از نرم افزار آماری16 SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  از میزان 4241 تن بازیافت ماهیانه پسماند جامد، 1/32 درصد(1361 تن) آن را کاغذ و مقوا تشکیل می دهد. همچنین میزان بازیافت اجزای نان خشک، پلاستیک و پت، زایدات آهنی، شیشه و منسوجات به ترتیب 7/13، 16، 5، 2/6 و 3/4 درصد بدست آمد. با توجه به میزان بازیافت سالیانه کاغذ و مقوا(16332 تن) از لحاظ اقتصادی سود حاصل از فروش کاغذ 3266400000 ریال، سود ناشی از کاهش قطع درختان 2345490000 ریال، سود حاصل از کاهش مصرف انرژی و آب به ترتیب 8201547648 ریال و 9933840 ریال و میزان کاهش هزینه های جمع آوری، حمل و دفع پسماند 928998000 ریال محاسبه گردید.
  نتیجه گیری
  با عنایت به نتایج این پژوهش، طرح تفکیک و بازیافت پسماندهای جامد خشک در منطقه 5 شهرداری تهران می تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی و زیست محیطی موجود در این منطقه را مرتفع نماید.
  کلیدواژگان: پسماند جامد، طرح تفکیک از مبداء، منطقه پنج تهران
 • ناصر حاتم زاده، مهین نظری، لیلا قهرمانی صفحه 45
  سابقه و اهداف
  حوادث ترافیکی در ایران همواره بیشترین میزان مرگ و میر را به دنبال داشته است و یکی از مهم ترین علل مرگ و میرها در حین تصادفات رانندگی نبستن کمربند ایمنی می باشد، بطوریکه 63 درصد از مرگ ها را به آن نسبت می دهند. شواهد محکمی در مورد موثر بودن رویکرد استفاده از کمربند ایمنی در کاهش شدت بروز حوادث ترافیکی وجود دارد. ارائه برنامه های آموزشی مبتنی بر مبانی تئوریک مهمترین محور برنامه های آموزش بهداشت است. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی تاثیر اجرای برنامه آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی به منظور ارتقای استفاده از کمربند ایمنی در بین رانندگان بود.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه مداخله ای نیمه تجربی بود که در بین کارکنان مراکز بهداشت شهرستان اهواز که دارای خودروی سواری بودند، انجام گرفت. بدین منظور به طور تصادفی از مرکز بهداشت شرق 80 نفر در گروه مداخله و مرکز بهداشت غرب 73 نفر در گروه شاهد وارد مطالعه شدند و به مدت دو ماه مورد پیگیری قرار گرفتند. پس از انجام ارزشیابی تشخیصی اقدام به مداخله آموزشی گردید. داده های حاصل از این پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساز، که پایایی آن با انجام یک مطالعه پایلوت توسط آزمون ضریب آلفا کرونباخ و روایی آن نیز با نظر کارشناسان مربوطه حاصل شده بود، به روش خودگزارش دهی، جمع آوری و سپس توسط نرم افزار آماری SPSS ویرایش هفدهم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  قبل از مداخله دو گروه از نظر متغیرهای زمینه ای یکسان بودند و بین سازه های مدل در دو گروه اختلاف معناداری مشاهده نشد. ولی بعد از اجرای برنامه آموزشی اختلاف معناداری برای افزایش میانگین نمره سازه های مدل اعتقاد بهداشتی و رفتار استفاده از کمربند ایمنی در بین گروه مداخله وجود داشت (05/0 > P)، اما در گروه شاهد اینگونه نبود. همچنین ارتباط معناداری بین بهره گیری از برنامه آموزشی و سازه راهنما برای عمل در بین هر دو گروه مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان دهنده ارتقاء سازه های مدل اعتقاد بهداشتی و رفتار در استفاده از کمربند ایمنی بعد از اتمام برنامه آموزشی در بین گروه مداخله می باشد که نشان از موثر بودن آموزش های مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی می باشد.
  کلیدواژگان: کمربند ایمنی، رانندگان، مدل اعتقاد بهداشتی
 • عباسعلی رمضانی، عبید الله فرجی، محمود فاطمی، مریم سلوکی صفحه 56
  سابقه و اهداف
  با آغاز زندگی مشترک، زوجین نیازمند اطلاعات مناسب و دقیق در زمینه جنبه های گوناگون بهداشت باروری می باشند.لذا این مطالعه به منظور تعیین تاثیر برنامه آموزش و مشاوره قبل از ازدواج بر آگاهی و نگرش زوجین نسبت به بهداشت باروری طراحی و اجرا گردید.
  روش بررسی
  دراین مطالعه نیمه تجربی، تعداد 250 زوج شرکت کننده در کلاسهای مشاوره قبل از ازدواج مرکز مشاوره سلامت شهرستان زابل در سال 1388 با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتما لی آسان ا نتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند.ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه خود ساخته شامل سه بخش اطلاعات فردی، آگاهی و نگرش بود که در قبل و بعد از آموزش تکمیل گردید. برای انجام مداخله و برنامه آموزشی از کارشناسان بهداشت عمومی استفاده گردید.داده ها پس از جمع آوری با استفاده از آمار توصیفی و آزمونهای آماری t زوج شده و t مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و X2 مورد تجزیه قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سنی افراد مورد مطالعه 899/3 ± 78/21 سال بود. میانگین نمره آگاهی و نگرش افراد مورد مطالعه به ترتیب در قبل و بعد از آموزش از 44/2 ± 85/5 به 87/2 ± 92/8 واز 75/1 ± 25/10 به 71 /1 ± 12/11 افزایش پیدا کرد(05/0 ≥ p). مقایسه تغییرات آگاهی و نگرش در قبل و بعد از آموزش افراد مورد مطالعه بر حسب هریک از متغیر های جنس،شغل و سطح تحصیلات.اختلاف آماری معنی داری را نشان داد(05/0 ≥ p).
  نتیجه گیری
  هر چند برنامه آموزش و مشاوره قبل از ازدواج نسبتا بر آگاهی و نگرش زوجین تاثیر دارد ولی این برنامه ها نیاز به اصلاح اساسی دارد و مهمترین اصل در ارتقای کیفیت این برنامه ها انتخاب یک محتوی آموزشی فراگیر بر اساس نیازسنجی آموزشی و مشکلات اساسی زوجین قبل از ازدواج و اختصاص زمان بیشتری به این کلاسها می باشد.
  کلیدواژگان: آموزش و مشاوره قبل از ازدواج، زوجین، آگاهی، نگرش، بهداشت باروری
 • عبدالمجید قلیزاده، مجید کرمانی، میترا غلامی، مهدی فرزادکیا صفحه 66
  سابقه و اهداف
  آلودگی فاضلاب ها بدلیل حضور آلاینده های مختلف نظیر رنگ ها، هیدروکربن های هالوژنه، ترکیبات فنلی و غیره می باشد. خاکسترسبوس برنج یک جاذب ارزان قیمت، جدید و با تولید قابل توجه در کشور است و هدف این مطالعه مقایسه کارایی جاذب ارزان قیمت خاکستر سبوس برنج و گران قیمت کربن فعال گرانوله در حذف 2-کلروفنل و 4-کلروفنل از محیط های آبی است.
  روش بررسی
  آزمایشات بصورت ناپیوسته با بررسی تاثیر فاکتورهایی نظیر pH، زمان تماس، غلظت اولیه ترکیب فنلی و دوز جاذب روی جذب انجام شد. سنجش 2-کلروفنل و 4-کلروفنل توسط اسپکتروفتومتری، در طول موج های 274 و 280 نانومتر انجام گرفت. در نهایت آنالیز داده ها با استفاده از مدلهای ایزوترم و سینتیک صورت پذیرفت.
  یافته ها
  حذف هردو ترکیب توسط کربن فعال بیشتر بود اما خاکستر سبوس برنج هم حذف قابل قبولی نشان داد. pH بهینه حذف دو ترکیب روی خاکستر سبوس برنج 5 و کربن فعال 7 بدست آمد. جذب با افزایش غلظت آلاینده و کاهش دوز جاذب کاهش یافت. مطالعات سینتیک جذب، تبعیت از مدل شبه درجه دوم روی هردو جاذب را آشکار ساخت. داده های ایزوترم نیز نشان داد جذب این ترکیبات روی خاکستر سبوس برنج با مدل فروندلیچ و روی کربن فعال برای 2-کلروفنل با مدل لانگمویر و 4-کلروفنل با مدل فروندلیچ سازگار است.
  نتیجه گیری
  هر دو جاذب کربن فعال و خاکستر سبوس برنج ظرفیت جذب مناسب داشتند و می توان با بهینه سازی فاکتور های موثر بر جذب، از خاکستر سبوس برنج به عنوان جایگزینی کارامد و ارزان قیمت در حذف این ترکیبات فنلی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: جذب، خاکستر سبوس برنج، کربن فعال، ترکیبات فنلی، ایزوترم جذب
 • محمد حسن احرامپوش، امیر حسین محوی، حسین فلاح زاده، سیده پروین موسوی صفحه 79
  سابقه و ا هداف: وجود اسید هیومیک به عنوان یکی از پیش سازهای تری هالومتان ها در منابع آب از مشکلات بهداشتی بسیاری از جوامع است. در همین راستا در سال های اخیر، روش های مختلفی برای حذف اسید هیومیک، مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه با هدف بررسی امکان سنجی استفاده از نانوتیوب های کربنی چند جداره به عنوان جاذب در فرآیند جذب اسید هیومیک در شرایط اسیدی از محلول های آبی انجام شده است.
  روش بررسی
  این مطالعه تجربی بصورت ناپیوسته انجام شده که در آن اثر پارامترهای مختلف زمان تماس، غلظت اسید هیومیک و میزان نانوتیوب در حذف اسید هیومیک بررسی شده است. در طی مراحل مختلف تحقیق، غلظت اسید هیومیک با استفاده از اسپکتروفتومتر در طول موج 254 نانومتر تعیین شد.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد که حداکثر ظرفیت جذب سطحی اسید هیومیک بر روی نانوتیوب های کربنی چند جداره 37/31 میلی گرم بر گرم در شرایط pH اسیدی(4= pH) اتفاق افتاده است. همچنین مشخص گردید که زمان مناسب جهت دستیابی به حداکثر جذب اسید هیومیک و حالت تعادل، 3 ساعت می باشد. با افزایش دوز جاذب از 04/0 به 08/0 گرم در 100 میلی لیتر راندمان حذف برای محلول اسید هیومیک با غلظت اولیه 20 میلی گرم در لیتر از 5/93 به 8/96 درصد افزایش می یابد. با کاهش غلظت اولیه اسید هیومیک از 30 به 5 میلی گرم در لیتر در 4= pH و زمان 3 ساعت راندمان حذف از 5/91 به 9/96 درصد افزایش یافته است.
  نتیجه گیری
  به دلیل اندازه کوچک، سطح مقطع زیاد، شکل کریستالی و نظم شبکه ای منحصر به فرد و در نتیجه واکنش پذیری بسیار زیاد و عملکرد قابل توجه نانوتیوب های کربنی چند جداره به عنوان جاذب در حذف آلاینده های آلی از محلول های آب، این جاذب می تواند جهت حذف اسید هیومیک موثر باشد.
  کلیدواژگان: نانوتیوب های کربنی چند جداره، جذب سطحی، اسید هیومیک، آب
 • علی ظفرزاده، بیژن بینا، مهناز نیک آیین، حسین موحدیان عطار، مهدی حاجیان نژاد صفحه 91
  سابقه و اهداف
  یکی از سیستمهای بیولوژیکی ترکیبی نوین که در تصفیه فاضلاب حاوی مواد آلی و ازت بکار برده می شود، سیستم راکتورهای بیولوژیکی با بستر متحرک (Moving Bed Biofilm Reactors - MBBR) است. در این تحقیق، این فرایند در راکتورهای بیوفیلمی با بستر متحرک حاوی آکنه های KMT (k1) در مقیاس آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  در این سیستم، از دو راکتور سری بصورت انوکسیک (R1) و هوازی (R2) بترتیب دارای حجم 5/3 و 10 لیتر که در دمای oC 5/28، 8- 7، pH =، mg/l 1- 5/1 DO = و نسبت برگشت داخلی Q 3 بصورت پیوسته استفاده شد. کلیه آزمایشات بر اساس کتاب ستاندارد متد انجام شد. نسبت پر شدگی راکتورهای R1 و R2 با آکنه های k1 به ترتیب 40 و 50 در صد حجمی بود. آنالیز آماری داده ها با نرم افزار spss و excel انجام شد.
  یافته ها
  متوسط غلظت اکسیژن محلول در راکتور هوازی در دوره بهره بردازی در دامنه mg/l 5/1-1 بود. متوسط راندمان حذف کربن آلی (SCOD) در بارگذاریهای مختلف (mg/l 2000-300) بیش از 95% بود و بیشترین میزان آن در راکتور انوکسیک حذف شد. راندمان حذف نینروژن در بارگذاری های مختلف (mg -N/l 250-25) در دامنه 4/99-80 درصد متغییر بود و بیشترین راندمان حذف در بارگذاری mg/m 2. day 181/0-127/0 براساس سطح بیوفیلم در راکتور انوکسیک در حضور کربن آلی (حدود 92%) بدست آمد. نتایج نشان داد که با افزایش میزان بارگذاری ترکیبات ازته، نیتریفیکاسیون افزایش یافته، اما سرعت افزایش آن در بارگذاریهای بالا، کاهش یافته است. علت آن به احتمال زیاد تجمع یون نیتریت در راکتور هوازی می باشد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که فرایند حذف ترکیبات آلی و ازته از فاضلاب در سیستم MBBR به روش پیش دنیتریفیکاسیون، بدون برگشت لجن و بدون استفاده از منبع کربن خارجی، در شرایط محدود اکسیژن محلول در راکتور هوازی، دارای عملکرد قابل توجهی جهت تصفیه فاضلاب های دارای مقادیر زیاد ترکیبات ازته و آلی می باشد.
 • ابوالفضل برخورداری، جواد شیرازی، غلامحسین حلوانی صفحه 103
  سابقه و اهداف
  بدون تردید یکی از عوامل تاثیر گذار بر سلامت شاغلین پروژه های عمرانی مانند تونلسازی، خطرات بالقوه در حین اجرا می باشد که می تواند خسارات جبران ناپذیری را ببار آورد. بنابراین شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک فرایند تونلسازی با بکارگیری از تکنیک آنالیز ایمنی شغلی در این مطالعه مد نظر می باشد.
  روش بررسی
  مطالعه توصیفی حاضر خطرات بالقوه فعالیتهای تونلسازی یکی از پروژه های بزرگ عمرانی سد و نیروگاه آبی در حال ساخت را با تکنیک آنالیز ایمنی شغلی Job Safety Analysis)) را شناسایی و سپس سطح ریسک فعالیتها ارزیابی گردیده است. اجرای آنالیز ایمنی شغلی، طبق روش توصیه شده در استاندارد OSHA 3071 و تعیین سطح ریسک های موجود طبق استاندارد MIL-STD-882E (ویرایش پنجم) انجام گرفته است. سطح ریسک هر فعالیت بر اساس چهار شاخص قضاوت شامل شدید، نسبتا شدید، متوسط و پایین ارائه گردیده است.
  یافته ها
  در مجموع 232 خطربالقوه شناسایی گردید. نتایج نشان می دهد 9/15% درصد از ریسکهای شناسایی شده در منطقه شدید، 3/17% نسبتا شدید، 4/38% متوسط و 4/28% در محدوده پائین قرار داشتند. بیش از یک سوم خطرات شناسایی در محدوده غیر قابل قبول قرار گرفته اند که علت عمده آن را می توان انجام کار در ارتفاع بدون استفاده از تجهیزات مناسب، تاخیر در تحکیمات سنگهای ناپایدار و کمبود تجهیزات رفتار شناسی تونل برشمرد.
  نتیجه گیری
  انتظار می رود با تامین اعتبار مالی، فراهم نمودن تجهیزات و ابزار کار و نظارت بر انجام کار به روش ایمن بتوان سطح ریسک های موجود را بطور چشمگیری کاهش داد.
  کلیدواژگان: شناسایی خطر، JSA، تونلسازی، ارزیابی ریسک
 • زینب احدی، حسن مظفری خسروی، محمد افخمی اردکانی، بمانعلی جلالی خان آبادی، حسین فلاح زاده صفحه 113
  سابقه و اهداف
  دیابت ملیتوس یکی از بیماری های شایع غدد درون ریز می باشد که به دلیل توسعه زندگی ماشینی بروز آن در اکثر نقاط دنیا روز به روز در حال افزایش است. اختلال چربی ها یکی از اختلالات متداول در این بیماری است که خود سبب پیدایش و تشدید عوارض کوتاه و بلند مدت آن می شود. استفاده از گیاهان دارویی از جمله استراتژی های درمانی برای پیشگیری و کنترل عوارض ناشی از بیماری دیابت می باشد که نمونه هایی از آنها گیاه چای ترش و سبز است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثر مصرف چای ترش و سبز بر قند و چربی بیماران دیابت نوع دو دارای اضافه وزن و چاقی انجام شده است.
  روش بررسی
  این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی می باشد که با مشارکت 100 بیمار مبتلا به دیابت تحت پوشش مرکز تحقیقات یزد در طول سال 1390 انجام گرفت. افراد به طور تصادفی به دو گروه چای ترش و چای سبز تقسیم شدند. هر دو گروه به مدت 4 هفته روزانه سه بار و هر بار 150 سی سی به فاصله 2 ساعت بعد از هر وعده ی غذایی چای مربوط به خود را مصرف کردند. قند ناشتا و پروفایل لیپیدی در ابتدا و انتهای مداخله اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نود و چهار نفر مطالعه را به پایان بردند. میانگین متغیرهای دموگرافیک، قند و چربی ها در آغاز و پایان مداخله بین دو گروه تفاوت معنی داری نشان نداد. در هر دو گروه تنها HDL-C در پایان نسبت به آغاز مداخله افزایش معنی داری داشت، به طوری که در گروه گیرنده چای ترش میانگین آن از 4/8 ± 1/37 آغاز مطالعه به 8/8 ± 8/41 میلی گرم در دسی لیتر (6/16 درصد افزایش) و در گروه گیرنده چای سبز از 1/9 ± 7/38 به 13 ± 43 میلی گرم در دسی لیتر (14 درصد افزایش) رسیده است.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد که مصرف چای ترش و سبز هر دو بر افزایش معنی دار HDL-C موثرند. بنابراین با عنایت به این اثر و سایر اثرات مفید گزارش شده از مطالعات مشابه، نوشیدن آنها در بیماران دیس لیپیدمیک به ویژه بیماران مبتلا به دیابت قابل توصیه است.
  کلیدواژگان: دیابت ملیتوس، چای ترش، چای سبز، پروفایل لیپیدی
 • سید سعید مظلومی محمودآباد، معصومه زین العابدینی، محمدتقی نور بالا، حسین فلاح زاده صفحه 125
  سابقه و هدف
  سرطان پوست، شامل سرطان پوست غیر ملانوم (NMSC) و ملانوم، فراوانترین سرطان در بین سرطانها می باشد. در ایران نیز شایعترین سرطان، سرطان پوست است. هدف این مطالعه بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مردم شهر یزد درباره سرطان پوست و محافظت در برابر آفتاب بود.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی می باشد. شرکت کنندگان 360 زن و مرد در فاصله سنی 55-18 سال، در شهر یزد بودند. داده ها به کمک یک پرسشنامه خود گزارشی جمع آوری شد. سپس داده ها از طریق نرم افزار آماری SPSS با استفاده از آزمون های آماری، T- test، ANOVA، Kruskal-Wallis، Chi-Square، Pearson Correlation، Spearman Correlation مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  از 358 شرکت کننده که پرسشنامه ها را تکمیل کردند، 44 ٪ مرد و 56 ٪ زن بودند. میانگین نمرات آگاهی 04/5 ± 72/12، نگرش 95/2 ± 94/28 و عملکرد 75/1 ± 37/8 بود. این مطالعه نشان داد آگاهی ارتباط معنی داری با سن، جنس، تحصیلام و شغل(05/0 P <). نگرش نسبت به سرطان پوست ارتباط معنی داری با تحصیلات و شغل داشت(05/0 P <). رفتار ارتباط معنی داری با تحصیلات داشت(05/0 P <). همچنین ارتباط معنی داری بین آگاهی درباره سرطان پوست با نگرش و عملکرد و بین نگرش با عملکرد وجود داشت.
  نتیجه گیری
  این مطالعه تاکید دارد بر اهمیت نقش آگاهی در نگرش و رفتار و نقش نگرش در رفتار. همچنین سطح آگاهی، نگرش و عملکرد مردم تحت تاثیر چندین فاکتور شامل جنس، سن، تحصیلات و شغل است. این فاکتورها باید به هنگام طراحی برنامه های مداخله ای درباره سرطان پوست و محافظت در برابر آن در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، عملکرد، سرطان پوست، مردم
|
 • M. Malakootian, A. Fatehizadeh, E. Meydani Page 1
  Background
  Occurrence of corrosion and deposition in drinking water in distribution system can leads to economic and health damages. The aim of this study was to investigate the corrosion and precipitation potential of drinking water in Kerman distribution system.
  Methods
  This cross-sectional study was performed from September to November of 2011. For determining the chemical quality of Kerman drinking water, 40 samples with 2-4 L were taken in glass container and then were analyzed. The physical and chemical quality of samples was determined and the potential of corrosion and precipitation of waters were analyzed in terms of four corrosion indicesie. Langelier Index (LI), Ryznar Index (RI), Pockorius Index (POI) and Aggressiveness Index (LS). The test methods were adopted from “standard methods for water and wastewater examination” and the obtained data were analyzed with description parameters.
  Results
  Based on the results, chemical quality of water in Kerman Distribution system was under the Iranian national standard and WHO guideline. The results showed that the LI index for >90% was above zero and RI index indicated that >82% of samples was below 7. According to POI and LS index, the deposition rate was 60 and 90%, respectively. By survey of LI, RI, POI and Ls indexes, it was found that Kerman distribution system water has scaling (precipitation) potential.
  Conclusion
  The chemical quality of Kerman distribution system water is imbalance thus resulting in the scale formation in water distribution system and other equipments. In addition, to stop economical loss the planning for water quality stabilization is necessary.
  Keywords: Corrosion, Precipitation, Distribution system, Water quality, Kerman city
 • Ar Mohseni Tabrizi, Ar Kaldi, M. Javadianzadeh Page 11
  Background
  Violence against women in families is a tormenting reality. This violence makes woman's living impossible and exerts many influences upon the children and adults as witness. In the families that children have experienced their mother's breathing, girls tend to tolerate spouse abuse and boys tend to beat their wives at adulthood. The results of national plan's study regarding violence against women in 28 provinces conducted since 1996 to 80 indicates that there is an increase in of 23 present domestic violence in Yazd. The purpose of this research is to look for the main factors for domestic violence against women in Yazd.
  Methods
  This research is based on measurement the statistical population in the research are all the married women that by virtue of spouse abuse had referred to welfare and legal medicine center in Yazd province during the last 3 months in 1389. The sample included 142 women. The gathering data tool was questionnaire, inferential statistics and descriptive statistic.
  Results
  The findings indicate that age, belief in patriarchy and state of husband's life in childhood, and experiencing violence all have meaningful relation with violence against women.
  Conclusion
  The most important and appeal result is the cultural – training factor in relation with spouse abuse phenomenon so that the men who are witness in beating of their mothers tend to violate against women and the women who believe in patriarch at opinions and accept it, are under more harsh effects.
  Keywords: Violence against women, Patriarch opinions, Observation of violence
 • Ma Morowatisharifabad, N. Fadaeevash, H. Allahverdipour, H. Fallahzadehh Page 25
  Background
  Regarding the young population in Iran and prevalence of smoking among them and the importance of determining predictors of smoking consumption in adaption and implementation of preventive behaviors programs, the study was conducted with the aim of determining predictors of smoking based on Prototype/Willingness Model among high school students in Maragheh city in west Azarbyjan.
  Methods
  In this analytical study carried out as cross-sectional, total number of 240 high school students were entered in the study with a two stage random sampling from 4 selected high schools of Maragheh city. Data were collected with a valid and reliable questionnaire including demographic information and constructs of Prototype/Willingness Model and were completed with self report. Data were then analyzed with SPSS software using regression and correlation coefficient tests.
  Results
  Subjects earned 77.3, 91.4, 80.7, 33.4 and 41.4 percents from maximum scores of intention to not smoking, subjective norms, attitude, willingness and prototype respectively. There were statistically significant differences in mean scores of willingness to smoke, negative attitude to smoking and positive images to smoking by smoking status. There was a negative significant correlation between intention to not smoking and positive images to smoking and it had a positive significant correlation with social norms. Results also showed that willingness increases the chance of smoking experience more than intention (odd ratio=1.73 vs. 1.10).
  Conclusion
  Living conditions and social environment may causes some positive/negative images to smoking and those images could produce willingness to smoking experience, so special interventions aiming imagination and willingness to smoking are recommended.
 • Ae Amouei, Aa Mohammadi, Mt Ghaneian, Me Amouei Ojaki Page 36
  Background
  Region 5 of Tehran is a very large and important zone due to population, size, geographical position and number of areas. This region is appropriate for performing separation of solid wastes plan. This study investigated economical and environmental potential of municipal solid wastes in region 5 of Tehran.
  Methods
  This descriptive cross-sectional study was performed in 2011. Data were collected from interview with the manager of solid wastes recycle in this region and studying documents and library searching. Data were then analyzed by SPSS 16.
  Results
  Paper and cardboard recycled contain 32.1% of total solid wastes recycled per month (1361 tons). Also, recycled percentage of waste bread, plastics and pet, metals, glass, and textiles were 13.7%, 16. 5%, 6.2%, and 4.3% respectively. Recycled papers (16332 tons per year) cause to save 3266400000 Rials due to selling of paper, 2345490000 Rials due to prevention of tree-cutting and 8201547648, 9933840 and 928998000 Rials from decreasing of energy and water using and reduction of collection and transportation costs of solid wastes respectively.
  Conclusion
  Considering these results, source separation and recycle plan of solid wastes in region 5 of Tehran is critical and can be resolve many economical and environmental problems.
  Keywords: Solid Waste, Source separation plan, Region 5, Tehran
 • N. Hatamzadeh, M. Nazari, L. Ghahramani Page 45
  Background
  Traffic accidents have the highest mortality rate in Iran and one of the main causes of deaths (63%) in traffic accidents is unused seat belt. There are Strong evidences about the effectiveness of using safety belts in reducing the severity of traffic accidents consequences. Providing theoretical based training programs, is the main focus in health education. In this study, the effectiveness of a health belief model based educational program on using seat belt by drivers has been investigated.
  Methods
  In the quasi-experimental study, among health care workers in Ahwaz,153 drivers who owned cars were participated. The participants were divided in two groups, personnel of East Health Center (80 cases) and West Health Center (73 cases). They were randomly selected for intervention and control groups respectively and followed up for two months. After the diagnostic evaluation, educational programs about the use of safety belts were conducted and then post test was done. In both pre- and post test, data were collected via a researcher designed self administered questionnaire based on HBM, which its validity assessed by experts panel and for assessing its reliability Cranach alpha coefficients were calculated in a pilot study. Data were analyzed by appropriate statistical methods using SPSS-17.
  Results
  Background and demographic variables of both groups were similar and it is found that before interventions, two groups have no statistically significant differences in their model constructs scores. But after the training program, scores for health belief model constructs and behavior among intervention group unlike the control group, significantly increased (P< 0.05). A significant relationship between using educational program and the cues to action constructs were observed in both groups.
  Discussion
  The results indicate promote health belief model and behavior of structures in the use of safety belts after completing the training program is among the intervention group and the requirement to provide training based on health belief model indicate.
  Keywords: Safety belts, drivers, Health Belief Model
 • Aa Ramazani, A. Faraji, M. Fatemi, M. Solooki Page 56
  Background
  Couples need to attain appropriate and exact information about various aspects of reproductive health in initiation of joint life. The aim of this study was to determine of effect of pre-marriage education and consultation on knowledge and attitude of couples regarding reproductive health.
  Methods
  This quasi-experimental study was done on 250 couples participating in pre-marriage counseling classes in Zabol's Health Counseling Center in 2010. The sampling was performed by simple non-randomized method. The instrument for data collecting was a questionnaire consisting of 3 sections: demographic information, knowledge questions and attitude questions. This education plan was conducted by health professionals presented in the from of lecture regarding reproductive health. Then data were then analyzed by SPSS software and descriptive statistics such as pair T-Test, one-way variance analysis, independent T-Test and X2.
  Results
  Mean age of the participants was 21.78+3.89 years. Mean score of the participant's knowledge before presenting education was 5.85+ 2.44 which increased to 8.92+ 2.87 after education (p< 0.05). Mean score of attitude before education was 10.25+1.75 which increased to 11.12+1.71 after education (p< 0.05).The results also showed that the difference of mean of knowledge and attitude before and after intervention with variables such as sex job, and educational level was statistically significant(p< 0.05).
  Conclusion
  Although pre-marriage education and consulting plan affects on knowledge and attitude of couples but this plan needs to be revised basically and the most important principle in quality promotion of this plans is selection of a comprehensive educational content based on educational need assessment and prime difficulties of couples in pre-marriage and dedication of more time for these classes.
  Keywords: Pre, marriage, Education, counseling, Couple, Knowledge, Attitude, reproductive health
 • Am Gholizadeh, M. Kermani, M. Gholami, M. Farzadkiam Page 66
  Background
  Industrial wastewaters contain organic pollutant such as dyes, halogenated hydrocarbon, phenolic compounds and so on Rice husk is a cheap material which is new available in our country. The aim of this study is removal efficiency comparing rice husk ash performance with commercial granulated activated carbon in removal of 2-CP and 4-CP from aqueous solutions.
  Methods
  Experiments were carried out in dual laboratory-bench scale to evaluate the effect of f actors including adsorbent dosage, pH, equilibration time and phenolic compound concentration regarding the effect of selected pollutant adsorption for removing this phenolic compound and comparing these methods. Spectrophotometeric measurements were carried on in wave lengths of 274 and 280 nm for 2-chlorophenol and 4-chlorophenol respectively. The adsorption parameters were determined using both of isotherm and kinetic models.
  Results
  The Results showed that the activated carbon efficiency for selected compounds was rather more than rice husk ash. However rice huck ash (RHA) efficiency for these compounds was comparable with activated carbon. It was shown that a rapid equilibration could be achieved at pHs as low as 5 and 7 for RHA and GAC, respectively. The adsorption efficiency decreased with increasing the initial phenolic concentration and decreased with decreasing the adsorbent dosage. The adsorption isotherm studies clearly indicated that the adsorption process is on surface of RHA and fits into the Freundlich model. Also GAC adsorption isotherm for 2-Chorophenol fit into the Langmuir isotherm and for 4-chlorophenol fit into Freundlich model. The applicability of Ritchie, pseudo first order and pseudo secound order kinetic model was also been investigated. It was indicated that both methods were correlated with pesoudo secound order kinethic model.
  Conclusion
  Activated carbon and RHA exhibit reasonable adsorption capacity for the phenolic compounds and as to the results, RHA was found to be a useful agricultural waste product for the removal of some phenolic compounds.
  Keywords: Adsorption, Rice husk ash, Activated carbon, Phenolic compounds, Isotherm
 • Mh Ehrampoush, Ah Mahvi, H. Fallahzadeh, Sp Moussavi Page 79
  Background
  The presence of humic acid in water resources is the most health problems of many communities. In recent years, various methods have been focused on for decreasing or removing humic acid that is in water resources and is one of the Trihalomethanes (THMs) precursors. The aim of this study is investigation the use of Multi-Walled Carbon Nanotubes (MWCNTs) as adsorbent at humic acid adsorption process in acidic conditions from aqueous solution.
  Methods
  This experimental study was done in batch system to investigate the effects of Variations such as contact time, humic acid concentration and dose of nanotubes in removal of humic acid. In this study, humic acid concentration was determined during various steps of research using UV-vis spectrophotometer at 254 nm.
  Results
  The Results of this study showed that maximum surface adsorption of humic acid onto multi-walled carbon nanotubes was 31.37 mg/gr and maximum adsorption had occurred at acidic pH (pH = 4). This study also had determined that appropriate time for receiving maximum adsorption of humic acid and equalization state is 3 hours. By increasing the adsorbent dose from 0.04 to 0.08 gr per 100 ml, removal efficiency of humic acid solution with 20 mg/l initial concentration increased from 93.5 to 96.8 %. By decreasing humic acidinitial concentration from 30 to 5 mg/l, removal efficiency increased from 91.5 to 96.9 % at pH=4 after 3 hours.
  Conclusion
  This adsorbent could be effective for removal of humic acid due to small size, large surface area, crystal shape and exclusive network arrangement and consequently very high reactivity and noticeable performance of multi-walled carbon nanotubes as adsorbent in removal of organic pollutants from aqueous solution.
  Keywords: Multi, walled carbon nanotubes, Surface adsorption, Humic acid, Water
 • Zafarzadeh, Bina, Nikaeen, Movahedianattar, Hajian Nejad Page 91
  Background
  Moving bed biofilm reactor (MBBR) is one of the new hybrids biological systems that are used in treatment of wastewater contaminated by organic and nitrogen pollutant. In this study, the continuously operated laboratory scale Kaldnes(k1) moving bed biofilm reactors (MBBRs) was investigated.
  Methods
  In this system, two series as Anoxic reactor (R1) and aerobic (R2) have a size 3.5 and 10 liters, respectively. This system was operated at temperature 28.5 oC, pH=7-8, DO= 1-1.5 mg/l and internal recycle ratio in continuously. All tests based on the standard methods were performed. The Anoxic and Aerobic reactors were filled to 40 and 50 %(v/v) to attach and retain biomass with k1 biofilm carriers, respectively. Statistical analysis software was SPSS and EXCEL.
  Results
  During operation, the average dissolved oxygen in the aerobic reactor was 1-1.5 mg/l. The average removal efficiency of soluble organic carbon (SCOD) was obtained over 95% at different load organic matter (300-2000 mg/l) in the anoxic reactor. The average removal efficiency of total nitrogen (TN) occurred in the range of 80-99.4% at different load nitrogen (25-250 mg/l) and maximum removal efficiency based on biofilm surface area occurred close 92% at loading rate of 0.127-0.181 mg-N/m2.day. The results show that nitrification rate was increased to increase loading rate of nitrogen compounds but the rate of nitrification was decreased at high loading rate. Probably this was due to an excessive accumulation of nitrite ion in the aerobic reactor.
  Conclusions
  This investigation showed that the process of removal organic and nitrogen compounds in the MBBRs system under pre-denitrification without recycle sludge and external carbon source has an acceptable performance for treatment of wastewater with high load organic carbon and organic nitrogen compounds.
  Keywords: Wastewater, Organic, nitrogen compounds, Oxygen limited, Moving bed biofilm reactors, Kaldnes
 • A. Barkhordari, J. Shirazi, Gh Halvani Page 103
  Background
  There is no doubt that one of the effective factors in implementation of projects that have potential hazard can cause irreversible losses. Therefore recognizing potential hazards is of paramount importance.
  Method
  The present descriptive-analysis study was conducted at Rudbar Lorestan Dam constructional projects. For recognizing potential hazard in tunneling activities, job safety analysis (JSA) was performed according to OSHA 3071 method and for observing this purpose, the risk assessment matrix was carried out on the basis of MIL-STD-882E standard. Combination of severity and probability of each risk makes it possible to determine the risk level and the priority of control measures, qualitatively rating from 1-24.
  Results
  Generally, a total of 232 risk factors were identified in different activities. As results show, %15.9 of recognized risks were serious, %17.3 almost serious, %38.4 medium and %28.4 were in low level. Therefore more than one-third hazards are assessed as unacceptable. Work at heights without using proper lifting, lack of equipment of tunneling treatmentolagy, delay in unstable rock mass support can be enumerated as the causative factors.
  Conclusion
  A llocating a percentage of the budget of every construction project to provide safety and rescue equipment as well as experienced safety experts can significantly reduce the risk level. For assessment criteria, MIL-STD-882E standard was used and four indices were presented for decision making: serious, almost serious, medium, and low.
  Keywords: JSA, Risk Assessment, Tunneling, Hazard identify
 • Z. Ahadi, H. Mozaffari–Khosravi, M. Afkhami Ardekani, Ba Jalali, Khanabadi, H. Fallahzadeh Page 113
  Background
  Diabetes mellitus (DM) is a common endocrine disease its incidence of which in increasing for machine life development in most parts of the world. Dyslipidemia is one of the common disorders in this malady causing development and progression of short and long term complications. One of the usual approaches for controlling and preventing the complications of DM is using herbal products such as green and sour tea. The aim of this study was compare the effect of these teas on glucose and lipid profile in type 2 DM with overweight and obesity.
  Methods
  This randomized controlled clinical trial was conducted on 100 type 2 diabetic patients in Yazd Diabetes Research Center in 2011. The diabetic patients were randomly divided into green(GG) and sour tea(SG) groups. Two groups used tea for 4 weeks, three times a day, 150 ml two hours after each main meals. Fasting blood glucose (FBG), lipids and lipoproteins were measured at the beginning and the end of the intervention.
  Results
  Ninety four patients completed the study. The mean of FBG, lipids and demographic variables did not significantly differ between two groups at the beginning and the end of intervention. Only the mean for HDL-C significantly increased at the end of intervention in both groups, so that in SG the mean from 37.1 ± 8.4 at the beginning reached 41.8 ± 8.8 mg/dl at the end of intervention (16.6% increase) and in GG the related figures were 38.7 ± 9.1 and 43 ± 13 mg/dl (14% increase) respectively.
  Conclusion
  This study revealed that both sour tea and green tea consumption caused significantly increase of HDL-C in both groups. Regarding this effect and another useful reported effects by similar studies, consumption of these can be recommended for dyslipidemic patients especially in patients with diabetes.
  Keywords: Diabetes Mellitus, Sour tea, Green tea, Lipid profile
 • Ss Mazloomy Mahmoodabad, M. Zeynolabedini, M. Noorbala, H. Fallahzadeh Page 125
  Background
  Skin cancers including non-melanoma (NMSC) and melanoma are the most frequent skin cancers in the world. Skin cancer is the most common type of skin cancer in Iran too. The purpose of this study was to assess the knowledge, attitudes, and performance of Yazd people concerning skin cancer and sun protection.
  Methods
  A questionnaire was used to 360 participants aged 18- 55 years.
  Results
  Of the 358 participants who completed the questionnaire,44% were male and 56% female. Mean of knowledge score was 12.7 ± 5.04, mean of attitude score was 28.94 ± 2.95, and mean of performance was 8.37 ± 1.75. This study showed that knowledge was significantly associated with age, gender, education, and job (P< 0.05).Attitude toward skin cancer was significantly associated with education and job (P< 0.05), and performance was significantly associated with education (P< 0.05). Also there was a significant relationship between knowledge of skin cancer with attitude and performance, and between attitude with performance. The mass media was the main source of information about skin cancer for participants.
  Conclusion
  This study highlights the role of knowledge on attitude and performance and the role of attitudes on performance as well as people’s level of knowledge, attitude and performance as they are influenced by several factors including gender, age, education and job. These factors should be kept in mind when designing intervention programs concerning skin cancer and take steps to protect against it.
  Keywords: knowledge, attitude, performance, skin cancer, people