فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 2 (پیاپی 26، تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/12/19
 • تعداد عناوین: 10
|
 • عزیز کسانی، محمودرضا گوهری، میرطاهر موسوی، محسن اسدی لاری، مرضیه روحانی رصاف، محسن شجاع صفحه 1
  مقدمه و اهداف
  سرمایه اجتماعی شامل شبکه ارتباطات بین افراد، هنجارهای اجتماعی مثل همکاری متقابل و اعتماد در شبکه های اجتماعی می باشد. هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل تاثیر عوامل مختلف مثل سن، جنس، وضعیت اشتغال، سلامت روان و سلامت جسمی بر روی مولفه های سرمایه اجتماعی و ترسیم شبکه ارتباطات این مولفه ها است.
  روش کار
  داده های این مطالعه از قسمت «سرمایه اجتماعی» پیمایش سنجش عدالت در شهر تهران (Urban-HEART) که جامعه هدف آن کلیه شهروندان تهرانی 15 ساله و بالاتر و مشتمل بر یک فرد انتخابی از 22500 خانوار از 22 منطقه شهر تهران بود، استخراج گردید. نمونه گیری این طرح به صورت چند مرحله ای خوشه ایتصادفی بود.. برای انجام تحلیل مسیری سرمایه اجتماعی مدل های علیتی فرضی هر یک از مولفه های سرمایه اجتماعی طراحی و با استفاده از آنالیز رگرسیون چندگانه، مدل های نهایی مولفه های سرمایه اجتماعی ترسیم گردید.
  نتایج
  مهم ترین متغیرهای تاثیر گذار بر الف) اعتماد فردی: وضعیت اشتغال، تاهل و سلامت جسمی؛ ب) همبستگی و حمایت اجتماعی: تحصیلات، سن، وضعیت زناشویی ج) اعتماد اجتماعی: اندازه خانوار، سلامت جسمی و سن می باشد. تاثیر مستقیم متغیر های ذکر شده بر مولفه های سرمایه اجتماعی بیش از تاثیر غیر مستقیم آن ها (از طریق سلامت روان و سلامت جسمی) می باشد.
  نتیجه گیری
  مولفه های سرمایه اجتماعی مستقیما تحت تاثیر وضعیت اشتغال، وضعیت زناشویی، بعد خانوار، تحصیلات، سلامت جسمی و مدت اقامت در محل، می باشند. برنامه ریزی در جهت افزایش سطح تحصیلات و اشتغال، تاهل و سلامت جسمی و ایجاد تسهیلات محلی، می تواند باعث افزایش سرمایه اجتماعی شود.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، اعتماد فردی، همبستگی و حمایت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، تحلیل مسیری
 • امل ساکی مالحی، ابراهیم حاجی زاده، سید رضافاطمی صفحه 13
  مقدمه و اهداف
  جستجو برای ارزیابی و تحلیل فاکتورهای مهم و موثر در بقای بیماران یکی از مباحث کلیدی در مطالعات بالینی است. مدل درخت تصمیم روش جدیدی است که در تعیین فاکتورهای پیش آگهی بیماری و رده بندی بیمارن بر اساس زیرگروه های همگن استفاده می شود. در این روش انتخاب رده ها برحسب مهم ترین فاکتورهای پیش آگهی صورت می گیرد. هدف از این مطالعه تحلیل داده های بقای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال با استفاده از درخت تصمیم است.
  روش کار
  در این مطالعه، از داده های 739 بیمار مبتلا به سرطان کولورکتال استفاده شده است. این داده ها در مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ثبت شده اند. داده ها شامل اطلاعات دموگرافی و هیستوپاتولوژیک هستند. پیشامد مورد نظر در این مطالعه مرگ بیماران است و زمان بقای بیماران از زمان تشخیص بیماری تا وقوع پیشامد (یا سانسور شدن) است که بر حسب ماه اندازه گیری شده است. برای تحلیل داده ها و رده بندی بیماران از مدل درخت تصمیم استفاده شد.
  نتایج
  مدل درخت تصمیم متغیرهای مرحله سرطان در زمان تشخیص (بر حسب TNM)، سن بیمار در زمان تشخیص، متغیر نوع مورفولوژی تومور و درجه سرطان را در سطح معناداری (05/0P<) به عنوان فاکتورهای پیش آگهی مهم در بقای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال نشان داد. همچنین بیماران بر حسب این فاکتورها به پنج زیرگروه همگن رده بندی شدند. مقادیر بزرگتر از 1 معیار اندازه اختلاف (measure of separation) (SEP)، مناسبت مدل را تائید می کند.
  نتیجه گیری
  مدل درخت تصمیم علاوه بر ارزیابی فاکتورهای پیش آگهی بیماری، روشی مناسب و قدرتمند در رده بندی نرخ بقای بیماران است.
  کلیدواژگان: درخت تصمیم، تحلیل بقا، فاکتورهای پیش آگهی، رده بندی بقا، سرطان کولورکتال
 • محمد چهرازی، منصور شمسی پور، احمد خسروی، مهدی نوروزی، فرهاد جعفری، فریبا رمضانعلی صفحه 20
  مقدمه و اهداف
  یکی از سوگرایی هایی که در مطالعات بررسی صحت تست های تشخیصی رخ می دهد، سوگرایی تاییدی می باشد. این سوگرایی زمانی رخ می دهد که تست استاندارد طلایی برای یک نمونه غیر گویایی از افرادی که تست تشخیصی برای آن ها صورت گرفته است، انجام می شود.
  روش کار
  در این مطالعه اطلاعات مربوط به 238 بیمار مراجعه کننده به پژوهشگاه رویان جمع آوری شد. این افراد تحت هیستروسکوپی و سونوگرافی جهت تشخیص پولیپ قرار گرفته بودند. با در نظر گرفتن هیستروسکوپی به عنوان استاندارد طلایی، حساسیت و ویژگی سونوگرافی در تشخیص پولیپ به روش فراوانی گرا محاسبه شد. سپس با در نظر گرفتن اینکه فقط بیمارانی هیستروسکوپی می شوند که نتیجه سونوگرافی مثبت داشته باشند با یک مدل بیزی حساسیت و ویژگی سونوگرافی را محاسبه و آنرا با حساسیت و ویژگی سونوگرافی در داده های کامل مقایسه نمودیم. برای اینکار از یک مدل رگرسیون لوجستیک برای پیش بینی نتیجه هیستروسکوپی استفاده شد.
  نتایج
  مقادیر گمشده (منفی کاذب و منفی واقعی) توسط مدل معرفی شده به ترتیب برابر 14 و 177 برآورد شد. با استفاده از این برآوردها، حساسیت و ویژگی بترتیب 72% و 94% محاسبه گردید. مقدار حساسیت و ویژگی داده های کامل برابر 74% و 94% بود.
  نتیجه گیری
  بدین ترتیب به نظر می رسد که آنالیز بیزی به همراه اطلاعات آگاهی بخش یک ابزار قوی در شبیه سازی فضای آزمایش ها می باشد و می توان در تصحیح سوگرایی تاییدی از آن استفاده کرد.
  کلیدواژگان: سوگرایی تاییدی، تست های تشخیص، سونوگرافی واژینال، هیستروسکوپی، MCMC
 • علی اصغر اخلاقی، مصطفی حسینی، محمود محمودی، منصور شمسی پور، ایرج نجفی صفحه 29
  مقدمه و اهداف
  دیالیز صفاقی یکی از شایع ترین روش های دیالیز است که در بیماران مبتلا به بیماری نارسایی کلیه انجام می شود. اغلب مطالعات عوامل موثر بر بقا را با استفاده از آزمون لگ- رتبه ای و روش کاکس بررسی کرده اند. در این مطالعه امکان استفاده از مدل شفایافته در تحلیل بقا این بیماران را بررسی کرده، و کارایی مدل های بقا شفایافته آمیخته وایبل، گاما، لگ نرمال و لجستیک مقایسه می شود.
  روش کار
  تعداد 433 بیمار از بیمارستان های شفا و شریعتی که طی سال های 1376 لغایت 1388، به صورت همگروهی گذشته نگر وارد مطالعه شدند. اثر متغیر های جنس، سن، مرکز درمانی، کلسترول، LDL، HDL، تری گلیسرید، آلبومین، هموگلوبین، کراتینین، FBS، کلسیم و فسفر بررسی شد. از نرم افزارSTATA (11.0) و زیربرنامه CUREREGR جهت تحلیل استفاده شد.
  نتایج
  شاخص آکائیک برای مدل وایبل برای تمام متغیرها کمتر از سایر مدل ها می باشد. در مدل چند متغیره، سن و آلبومین روی بقا بلند مدت بیماران اثر معنی داری داشتند (01/0>P). اثر تری گلیسرید روی بقای بلند مدت در مرز معنی داری قرار داشت (065/0=P). همچنین اثرHDL، FBS و کلسیم روی بقاء کوتاه مدت معنی دار بود (01/0>P). ولی LDL در مرز معنی داری قرار داشت (088/0=P).
  نتیجه گیری
  مدل های شفایافته می تواند در شرایط مناسب برای تحلیل بقا بیماران دیالیزی به کار روند و بقای بلند مدت بیماران را از بقای کوتاه مدت جدا کنند. این ابزار آماری می تواند تفسیر ظریف تر و دقیق تر از آنچه که در داده های بقا وجود دارد، ارائه کند.
  کلیدواژگان: مدل های بقای شفایافته آمیخته، دیالیز صفاقی سرپایی مداوم، تحلیل بقاء، نسبت شفایافتگی
 • عبدالله محمدیان هفشجانی، حمیدرضا برادران، نضال صراف زادگان، محسن اسدی لاری، آرش رمضانی، شیدخت حسینی، فاطمه الله بخشی هفشجانی صفحه 39
  مقدمه و اهداف
  با وجود روند روبه کاهش شیوع بیماری های کرونری در کشورهای پیشرفته و پیشرفت های چشمگیر در درمان بیماران،میزان کشندگی در پی رخداد سکته قلبی حاد در هر دو جنس بالا باقی مانده است. تعیین عوامل پیشگویی کننده بقای کوتاه مدت از سکته قلبی می تواند نقش مهمی در کاهش مرگ و میر در بیماران داشته باشد.
  روش کار
  در این مطالعه همگروهی، اطلاعات تمامی بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی حاد که درطی سال های1378 تا 1386 به بیمارستان های شهر اصفهان مراجعه کرده اند، درمرکزتحقیقات قلب و عروق اصفهان گردآوری شده است. با استفاده از روش رگرسیون کاکس، خطر نسبی تک متغیره و چند متغیره تطبیق شده مربوط به متغیرهای مطالعه محاسبه شد.
  نتایج
  در طی دوره مطالعه 8800 بیمار به مطالعه وارد شدند که 6/73%از آن ها مرد بودند. میانگین سنی بیماران 58/12±85/61 و میزان بقای 28 روزه کل بیماران 5/90% بود. خطر نسبی مرگ برای گروه های سنی 50 تا 70 سال(1/3-2 CI: 5/2RR=) و گروه سنی بالاتر از 70 سال (3/6-4 CI: 5 RR=) و در زنان (9/1-5/1 CI:7/1RR=) و در گروهی که داروی استرپتوکیناز را دریافت نکرده بودند (1/1- 8% CI: 9/0RR=) و از نظر نوع انفارکتوس قلبی، خطر نسبی مرگ برای انفارکتوس تحتانی (8/7-2/2 CI: 2/4RR=) و برای انفارکتوس قدامی (3/13-4 CI: 2/7RR=) بود.
  نتیجه گیری
  بامشخص شدن شاخص های پیشگویی کننده بقای کوتاه مدت بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی باید در اقدامات درمانی و مراقبتی گروه های با خطر بیشتر)بیماران با سن بالاتر، زنان و انفارکتوس قدامی(دقت بیشتری مبذول گردد.
  کلیدواژگان: انفارکتوس قلبی حاد، بقای کوتاه مدت، عوامل پیشگویی کننده، رگرسیون COX، مطالعه همگروهی قلب اصفهان
 • الهام ایمانی، زهرا خادمی، فاطمه نقی زاده، مهین عسکرنیا، آرزو ایمانی صفحه 48
  مقدمه و اهداف
  تشنج شایع ترین اختلال نورولوژیک کودکان است که نیازمند توجهات خاص و بررسی های اپیدمیولوژیک جهت پیشگیری از تکرار حملات تشنجی می باشد. هدف از این پژوهش، بررسی اپیدمیولوژیک تشنج در کودکان بندرعباس بود.
  روش کار
  این مطالعه به صورت توصیفی مقطعی پس از بررسی 222پرونده کودک مبتلا به تشنج انجام گرفت. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  اکثر کودکان (5/64%) مورد بررسی پسر و در محدوه سنی 2-1سال بودند. تب (1/81%) به عنوان بیشترین عامل بروز تشنج ذکر شده بود. در 8/58% موارد سن کودک در زمان بروز اولین حمله تشنجی 3-1 سال بود. 8/63% موارد حمله تشنجی در زمان بیداری رخ داده بود و 8/65% نمونه ها در زمان پذیرش هوشیاری طبیعی داشتند. میانگین طول مدت تشنج در 1/64% موارد کمتر از 5 دقیقه و نوع تشنج در 1/80% به صورت تونیک کلونیک ژنرالیزه گزارش شده است. 9/28% موارد سابقه تشنج در سایر اعضاء خانواده کودک وجود داشته و در 36/19% قرابت فامیلی نزدیک بین والدین وجود داشت. بین نوع زایمان، سن هنگام تولد و وزن هنگام تولد با نوع تشنج و مدت تشنج رابطه معنی داری مشاهده نشد (05/0
  نتیجه گیری
  با ارائه شواهد دقیق از حملات می توان به شناسایی عوامل ایجاد کننده و تشدید کننده آن کمک کرده و دفعات حمله و بروز عوارض راکاهش داد.
  کلیدواژگان: اپیدمیولوژی، تشنج، کودکان، بندرعباس
 • حسین فرامرزی، پژمان باقری، علی اکبر محمدی، عفت هادی زاده صفحه 54
  مقدمه و اهداف
  مطالعه حاضر قصد دارد با تعیین الگوی همه گیری شناسی انواع سوختگی و مهم ترین عوامل خطر آن در استان فارس، دید وسیع تری از این معضل در جامعه به لحاظ محتوائی و اتیولوژی پدید آورد.
  روش کار
  این مطالعه یک پژوهش مقطعی توصیفی- تحلیلی است که بر روی حوادث سوختگی بروز یافته در سال 1389 در استان فارس به روش سرشماری انجام گرفته است. در این مطالعه علاوه بر تعیین مشخصات توصیفی حوادث، با استفاده از نرم افزار SPSS19 ارتباط برخی عوامل خطر مهم نیز با درصد سوختگی تعیین شده اند.
  نتایج
  در میان کل 328 نفر بیمار با میانگین سنی 94/17±93/25 مشتمل بر 178 بیمار مرد (3/54%) و 150 بیمار زن (7/45%)، شایع ترین سن بروز حادثه 26 سالگی، میانگین درصد سوختگی 84/26±63/36%، میانگین مدت بستری در بیمارستان 72/12±40/13روز، 249 مورد سوختگی غیر عمدی (91/75%) و 79 مورد عمدی (09/24%)، مهم ترین دلیل سوختگی های عمدی طلاق با 55 مورد (76/16%)، شایع ترین ماه بروز حادثه آذرماه، میزان بروز تجمعی کلی جراحات سوختگی 28/7 در صدهزار نفر و میزان کشندگی سوانح برابر 88/29% بدست آمد.
  نتیجه گیری
  با توجه به برتری سوختگی های غیرعمدی، میزان کشندگی نسبتا بالا و اهمیت موارد عمدی، به نظر می رسد بایستی بر ریشه یابی، مراقبت، درمان و لزوم تحقیقات همه جانبه در این حوزه به عنوان یک اولویت بسیار مهم بهداشت و درمان کشور تاکید گردد.
  کلیدواژگان: سوختگی، استان فارس، همه گیر شناسی، عوامل خطر
 • محمود بختیاری، مسعود صالحی، فرید زایری، پروین یاوری، علی دلپیشه، فرزانه مباشری، مسعود کریملو صفحه 65
  مقدمه و اهداف
  هدف از اندازه گیری کیفیت زندگی، ارزیابی ماهیت ذهنی کیفیت زندگی، دستیابی به ادراک خود فرد از وضعیت موجود زندگی و سلامتی است.
  روش کار
  در این مطالعه مقطعی در سال 1388، 1000 نفر از جمعیت 15 تا 75 ساله شهر تهران شامل دو گروه افراد سالم و معلولین جسمی- حرکتی، با استفاده از پرسشنامه WHOQOL-100 از نظر کیفیت زندگی مورد مقایسه قرار گرفتند. نمونه گیری از افراد سالم به صورت نمونه گیری تصادفی انجام شد، افراد معلول نیز از مرکز جامع توانبخشی هلال احمر که یک مرکز مرجع برای این افراد است، انتخاب شده اند. تحلیل اطلاعات توسط نرم افزارSPSS نسخه 18، و آزمون های تی مستقل و رگرسیون چندگانه انجام شد.
  نتایج
  میانگین و انحراف معیار سن افراد سالم مشارکت کننده در مطالعه برابر با 75/12 ± 09/35 و میانگین و انحراف معیار سن معلولین مشارکت کننده در پژوهش برابر با 86/12 ± 88/35 به دست آمد. تنها در حیطه های سلامت جسمی و استقلال نمره کیفیت زندگی این دو گروه با یکدیگر اختلاف معنا داری داشتند (001/0P<)، به طوریکه میانگین نمره هر دو حیطه در افراد سالم بیشتر از افراد معلول بود. در سایر حیطه ها اختلاف آماری معنا داری بین کیفیت زندگی این دو گروه مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  افراد معلول به دلیل محدودیت های موجود در حیطه های جسمی و استقلال دارای نمره کیفیت زندگی کمتری نسبت به دیگر اقشار جامعه بوده و این قشر نیازمند دریافت خدمات ویژه از سازمان های ذیربط جهت کم کردن هرچه بیشتر فاصله بین افراد سالم و معلول از دید کیفیت زندگی هستند.
  کلیدواژگان: معلولین، کیفیت زندگی، پرسشنامه WHOQOL 100
 • محمد رفیعی، معصومه کلانتری صفحه 73
  مقدمه و اهداف
  درک غلط، مدل های ذهنی از مفاهیمی می باشند که با مدل های علمی مستند مغایرت داشته باشند. سنجش درک غلط آماری می تواند در آموزش بهتر این درس کمک بسیار خوبی نماید. احتمال یکی از مهم ترین مفاهیم آمار می باشد. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی و ارزیابی شیوع درک غلط مفاهیم احتمال در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1389 بوده است.
  روش کار
  این مطالعه یک بررسی توصیفی- تحلیلی می باشد که بر روی یک نمونه تصادفی طبقه بندی شده از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1389 انجام گرفته است. حجم نمونه 267 فرد بود. پرسشنامه های سنجش درک غلط احتمال توسط دانشجویان این دانشگاه در سال فوق مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه، کای اسکوئر، رگرسیون لجستیک، آزمون کروسکال والیس و آزمون یک نسبت مورد آنالیز قرار گرفتند.
  نتایج
  نتایج نشان داد که میانگین نمرات درک مفاهیم احتمال در دانشجویان مورد بررسی 46/10 با انحراف معیار 47/3 بوده است. میزان شیوع درک غلط در مفاهیم احتمال در دانشجویان مورد بررسی 2/26 درصد بدست آمد. همچنین ارتباط آماری معناداری بین میزان شیوع درک غلط احتمال با رشته تحصیلی دانشجویان مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  درک نادرست از مفاهیم احتمال یکی از مشکلات آموزش درس آمار می باشد و توجه به آن می تواند مشکلات این مفاهیم را تا حدودی حل نماید، با مطالعات تکمیلی باید به بررسی علل این مفهوم پرداخت.
  کلیدواژگان: درک غلط احتمال، دانشگاه علوم پزشکی اراک
 • آسیه منصوری، یاسر مخیری، الهام محمدی فرخران، زینب توکل، اکبر فتوحی صفحه 82
  مقدمه و اهداف
  از آنجایی که زندگی در خوابگاه می تواند بر کیفیت خواب دانشجویان موثر باشد، این مطالعه با هدف تعیین کیفیت خواب دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی تهران و برخی از عوامل تعیین کننده آن انجام گردید.
  روش کار
  پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی توصیفی- تحلیلی بود که بر روی 277 نفر از دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گردید. روش نمونه گیری در این مطالعه تصادفی طبقه بندی شده بود. ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه دموگرافیک و نیز پرسشنامه استاندارد سنجش کیفیت خواب پیتزبورگ (PSQI- Pittsburgh Sleep Quality Index) بودند.
  نتایج
  میانگین و فاصله اطمینان نمره کلی کیفیت خواب (PSQI) در دانشجویان مورد مطالعه (04/9- 10/8) 57/8 محاسبه گردید. در مجموع3/73% از نمونه مورد بررسی دارای کیفیت خواب نامطلوب بودند. کیفیت خواب دانشجویان دختر مورد بررسی به طور معنی داری نامطلوب تر از دانشجویان پسر بود. میانگین طول مدت خواب در دانشجویان 105± 5:15 بود. میانگین طول مدت خواب در دانشجویان پسر به طور معنی داری بیشتر از دانشجویان دختر بود. رابطه معنی داری بین متغیرهای دموگرافیک (سن، مقطع تحصیلی، وضعیت تاهل، درآمد خانواده و...) و کیفیت خواب دانشجویان ساکن در خوابگاه مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  براساس این مطالعه کیفیت خواب دانشجویان ساکن در خوابگاه در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. لذا توجه به به وضعیت خواب این دانشجویان به منظور ارتقاء کیفیت خواب آن ها که عاملی مهم در ارتقاء سلامت آن هاست از سوی مدیران و برنامه ریزان بهداشتی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: کیفیت خواب، خوابگاه، پیتزبورگ
|
 • A. Kassani, M. Gohari, M. Mousavi, M. Asadi Lari, M. Rohani, M. Shoja Page 1
  Background And Objectives
  Social capital consists of individual's communicational networks, social norms such as mutual trust and cooperation in social networks. The aim of this study was to develop a model to assess the implication of different determinants such as age, gender, occupational status, mental and physical health on social capital components to draw a correlation network for social capital determinants.
  Methods
  For the purpose of this study, data was used from ‘social capital' section of Urban HEART-1 survey, which included 22,500 households from all 22 districts of Tehran, who were approached in a randomized multistage cluster sampling method. Path analysis is a statistical method to test hypothetical causal models, which requires various causal (path) diagrams. To demonstrate the causal models of social capital, the hypothetical paths of various components were developed and the final model of social capital was drawn using multiple regression analyses.
  Results
  Path analysis indicated that social capital components are influenced by various variables: A) Individual trust, by occupational status, marital status, and physical component of health-related quality of life; B) Cohesion and social support, by education, age, and marital status; C) Collective trust and associative relation, by family size, age and physical health. Direct effect of these variables on social capital components was more than their indirect effects (through mental health and physical health).
  Conclusion
  Social capital components are directly affected by occupational, marital, educational status, family size, physical health and duration of local residency. Planning to improve educational and occupational status, strengthening family bonds and provision of local facilities, may improve social capital.
  Keywords: Social capital, Individual trust, Cohesion, social support, Social trust, Path analysis
 • Saki Malehi A., Hajizade E., Fatemi R Page 13
  Background and Objectives
  Identifying the important influential factors is a great challenge in oncology studies. Decision tree is one of methods that could be used to evaluate the prognostic factors and classifying the patient's homogeneously. This method identifies the main prognostic factors and then determines the subgroups of patients based on those prognostic factors. The aim of this study was to assess the prognostic factors and homogeneous subgroups of colorectal patient through survival tree.
  Methods
  Data collected from an observational of 739 colorectal patients registered in the cancer registry affiliated to the center of Research Center of Gastroenterology and Liver Disease (RCGLD), Shahid Beheshti Medical University, Tehran, Iran. Death was the interested event and the survival time was calculated from date of diagnosis until occurrence of event (or censoring) in months. Finally we used decision tree based method for classifying and analyzing the data.
  Results
  Based on our result, decision tree identified four covariates as important prognostic factors in 0.05 significant levels: general stage of cancer, age of diagnosis, histology of tumor and morphology type of tumor. Also patients based on these prognostic factors divided into five homogeneous subgroups. The greater values of measure of separation (SEP) criterion support the appropriateness of this model for such the data.
  Conclusion
  Decision tree is powerful and intuitive method. It has a key feature that is in addition to evaluate the prognostic factors, provides the homogeneous subgroups for future analysis.
  Keywords: Decision tree, Survival analysis, Prognostic factors, Homogeneous subgroups, Colorectal cancer
 • M. Cheharazi, M. Shamsipour, M. Norouzi, F. Jafari Page 20
  Background and Objectives
  One of the problems of diagnostic accuracy studies is verification bias. It occurs when standard test performed only for non-representative subsample of study subjects that diagnostic test done for them. In this study we extend a Bayesian method to correct this bias.
  Methods
  Patients that have had at least twice repeated failures in cycles IVF ICSI were included in this model. Patients were screened by using an ultrasonography and those with polyps recommended for hysteroscopy. A logistic regression with binomial outcome fit to predict the missing values (false and true negative), sensitivity and specificity. Bayesian methods was applied with informative prior on polyp prevalence. False and true negatives were estimated in Bayesian framework.
  Results
  A total of 238 patients were screened and 47 had polyps. Those with polyps are strongly recommended to undergo hysteroscopy, 47/47 decided to have a hysteroscopy and 37/47 were confirmed to have polyps. None of the 191 patients with no polyps in ultrasonography had hysteroscopy. The false negative was obtained 14 and true negative 177, so sensitivity and specificity was estimated easily after estimating missing data. Sensitivity and specificity were equal to 74% and 94% respectively.
  Conclusion
  Bayesian analyses with informative prior seem to be powerful tools in simulation experimental.
  Keywords: Verification bias, MCMC, Bayesian, Hysteroscopy, Vaginal ultrasonography
 • Aa Akhlaghi, M. Hosseini, M. Mahmoodi, M. Shamsipour, E. Najafi Page 29
  Background and Objectives
  Peritoneal dialysis is one of the most common types of dialysis in patients with renal failure. However multivariate analysis such as log- rank test and Cox have usually used to evaluate association of risk factors in survival of this group of patients, the aim of this study was to perform of Weibull, Gamma, Lognormal and Logistic Mixture cure models in survival analysis of these patients.
  Methods
  Data of 433 patients undergoing CAPD who registered in two centers in Tehran, Iran between 1997 to 2009 were used in this analysis. We investigated center, gender, age, cholesterol, Low Density Lipoprotein (LDL), High density lipoprotein (HDL), triglyceride, albumin, hemoglobin, creatinine, Fasting Blood Sugar (FBS), calcium and phosphorous as variables effect with Kaplan-Meier and cure model. CUREREGR module was used for survival analysis.
  Results
  Comparison of AIC (Akaike Information Criterion) of Weibull, Gama, Lognormal and Logistic Mixture cure models showed that Weibull distribution AIC is lower for almost all variables than other distributions. Weibull distribution has better fitness for data than others. In the multivariate Weibull model, age and albumin variables had significant effect on long-term survival of patients (P<0.01). Triglycerides effect on long-term survival had borderline (P = 0.065). Also HDL, FBS and calcium were significant on short term survival (P<0.01) but significance of LDL was borderline (P=0.088).
  Conclusion
  Cure models have the ability to analyze dialysis patient's survival data and can differentiate long-term survival from short- term survival. The interpretation of survival data with these statistical models could be more accurate and would help to make better prediction for patients by health care professionals.
  Keywords: Mixture cure models, CAPD, Survival analysis, Cure fraction
 • Ab Mohammadian Hafshejani, H. Baradaran, N. Sarrafzadegan, M. Asadi Lari, A. Ramezani, Sh Hosseini, F. Allahbakhshi Hafshejani Page 39
  Background and Objectives
  Despite decreasing the trend of coronary artery diseases in developed countries and outstanding improvements in clinical management of these patients, case fatality rate after an acute myocardial infarction (AMI) remains high in both genders. Identifying predicting factors of short-term survival in patients with AMI may play an important role in reducing mortality in these patients.
  Methods
  In this cohort study, all patients with acute myocardial infarction (AMI) admitted to all hospitals in Isfahan, Iran, during 2000-2008 which registered in Isfahan cardiovascular research Institute were analyzed. We used Cox regression models, uni- and multi-variable analysis.
  Results
  Within the study period, 8800 AMI patients (73.6% male) were admitted with mean age of 61.85±12.5, and overall 28-day survival of 90.5%. Relative risk (RR) of death for 50-70 years old patients was 2.5 (CI:2-3.1), for over 70 years old RR=5 (CI:4-6.3), for women RR=1.7 (CI:1.5-1.9), for patients who had not received streptokinase RR=0.9 (CI:0.8-1.1), for inferior MI RR=4.2 (CI:2.2-7.8) and for anterior MI, RR was equal to 7.2 (CI:4-13.3).
  Conclusion
  Recognizing the predicting factors of short-term survival of AMI patients may help health professionals to provide better healthcare services for more at risk patients, i.e. elderly, women and patients with an anterior MI.
  Keywords: Acute Myocardial Infarction, Short, term survival, Predicting factors, Cox regression, Isfahan Heart Cohort
 • E. Imani, Z. Khademi, F. Naghizadeh, A. Imani Page 48
  Background and Objectives
  Convulsion is the most common pediatric neurological problem that requires special attention in this group. The purpose of this study was to determine the frequency of seizures and to evaluate its risk factors in children in Bandar Abbas, Iran
  Methods
  A retrospective study was conducted on 222 children with seizures admitted to children hospital during 2008.
  Results
  Of total children hospitalized due to seizure, 64.5% were male with age range 1-2 years. Fever was the most cause of seizure. In 58.8% of cases, the child's age at the time of first convulsion was 1-3 years. The seizure attack occurred in wake up in 63.8% of cases, and 65.8% of the samples had normal consciousness at the time of admission. The mean duration of seizure in 64.1% of cases was less than 5 minutes and type of seizure in 80.1% has been reported as generalized tonic colonic. A history of convulsion in other family members was reported in 28.9% and in 19.36%, there was close family relationship between parents. There was no significant relationship between type of delivery, gestational age and birth weight with type and duration of seizure (P>0.05).
  Conclusion
  Particular attention should be paid to children with seizure during history-taking and be more vigilant to high-risk patients and those who might need prophylactic anticonvulsants.
  Keywords: Epidemiology, Seizure, Children, Bandar Abbas
 • H. Faramarzi, P. Bagheri, A. Mohammadi, E. Hadizadeh Page 54
  Background and Objectives
  Burns is one the important injuries which may result vital impairment and disability. Burn injuries are still common particularly in developing countries. Assessment of the epidemiology of burns is very important to make effective preventive methods. This study was conducted in Fars province to assess and describe the epidemiology of burns including its main causes, and its demographic factors.
  Methods
  All epidemiological data of patients with burn admitted to the hospitals in Fars province during 2010 were analyzed in this descriptive study.
  Results
  Total of 328 patients with mean age 25.93±17.94 were included. It consisted of 178 male patients (54.3%) and 150 female patients (45.7%), The most common accident age was 26 years, the average percentage of burn was 36.63± 26.63%, average hospital stay in hospital was 13.40±12.72 days, 249 cases had unintentional injury (91/75%) and 79 cased had intentional (24.9%), The main reason for intentional burns was divorce (16.76%), the most common month accident was December, the overall cumulative incidence of burn injuries was 7.28% in 100000 people (person per year) and the burn fatality rate was 29.88%
  Conclusion
  Epidemiology of burn injuries in Fars province indicates that effective public health programs on this issue would help to reduce the incidence of burn injuries in this region.
  Keywords: Burn, Fars province, Epidemiology, Risk factors
 • M. Bakhtiyari, M. Salehi, F. Zayeri, F. Mobasheri, P. Yavari, A. Delpishe, M. Karimlou Page 65
  Background and Objectives
  The aim of this study was to identify the quality of life (QOL) measures commonly used to assess disabled people compared to healthy individuals.
  Methods
  A cross-sectional study was conducted in 1000 disabled and healthy individuals aged between 15 to 75 years old during 2009 year. These groups were selected by random sampling method multistage cluster sampling from Crescent Comprehensive Rehabilitation Center located in Tehran. WHO's Quality of Life (WHOQOL-100) questionnaire was used to measure quality of life.
  Results
  The Mean age were 35.9±12.9 and 35.1±12.7 years amongst disabled and non disabled groups, respectively. There was a significant difference between two groups in terms of somatic health and independence of quality of life (P<0.001), in which the mean score in both domains were high in healthy individuals. No significant difference was observed between two groups in other scopes.
  Conclusion
  Findings of this study highlighted the lower quality of life in disabled people in Tehran, Therefore this group should be targeted for any relevant intervention in order to improve their care.
  Keywords: Disable, Quality of life, WHOQOL, 100, Tehran, Iran
 • M. Rafiei, M. Kalantari Page 73
  Background and Objectives
  Misconceptions of mental models are phenomena that very with accepted scientific models. The assessment of misconception in statistics could (would) be very helpful in learning statistics. The probability is one of the important concept in statistics. The purpose of this study was to assess the misconception about probability in students of Arak University of Medical Sciences in 2011.
  Methods
  This descriptive-analytical study was carried out on 267 medical sciences students enrolled in Arak University of Medical Sciences students during 2011 year. We used a stratified random method in order to collect data and also a standard questionnaire was employed in this study. The data were analyzed by SPSS software with using ANOVA, Chi-Square test, logistic regression, Kruskal-Wallis Test and on proportion test.
  Results
  The mean score of perception of probability in students was 10.47 with standard deviation 3.47 respectively. The prevalence of probability misconception was 26.2%. There was statistically significance relationship between the prevalence probability misconception and the field of students.
  Conclusion
  Misconception of (in) probability in teaching biostatistics should be paid more attention in future curriculum development in medical universities.
  Keywords: Arak University of Medical Sciences, Misconception in Probability