فهرست مطالب

مجله بوم شناسی کاربردی
پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1391)

 • تاریخ انتشار: 1391/12/16
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حسین مددی، محمدرضا اشرف زاده صفحات 1-14
  مدیریت موثر اکوسیستم رودخانه ای نیازمند توصیف رژیم آبدهی موجود و تعیین درجه تغییر آبدهی تنظیمی نسبت به آبدهی طبیعی می باشد. این روش با عنوان تحلیل دامنه تغییرپذیری، امکان تعیین دامنه تغییرپذیری دبی رودخانه و بررسی کمی تاثیر احداث سد را برای مناطق کناررودی فراهم می کند. در این مطالعه 31 پارامتر هیدرولوژیکی با عنوان شاخص های تغییر هیدرولوژیکی، در پنج گروه آماری در ایستگاه آبسنجی پای پل، برای ارزیابی تغییر جریان آبدهی در پایین دست سد کرخه استفاده شده است. با توجه به حساسیت مناطق کناررودی به تغییرات هیدرولوژیکی رودخانه، جهت بررسی پیامد ناشی از تغییرات دبی بر اثر احداث سد کرخه بر پارک ملی کرخه، تاثیر تغییر آبدهی بر 8 شاخص سیمای سرزمین در حریم 50 متری رودخانه کرخه در داخل پارک ملی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که تغییر شرایط هیدرولوژیکی در پایین دست سد کرخه بر ساختار سیمای سرزمین واقع در حاشیه رودخانه تاثیر داشته و منجر به بروز پدیده تجزیه شدگی در الگوی پوشش درختزاری در حاشیه رودخانه شده است. در نتیجه می توان بیان کرد که در اکوسیستم رودخانه کرخه فرآیندهای هیدرولوژیکی و الگوهای ساختاری سیمای سرزمین در حاشیه رودخانه دارای کنش متقابل بوده و ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند. لذا به منظور حفظ شرایط اکولوژیکی و یکپارچگی اکوسیستم در پایین دست سد کرخه مدیریت منابع آب باید به گونه ای صورت پذیرد تا مقادیر سالانه هر یک از شاخص های هیدرولوژیکی رودخانه کرخه تا حد امکان در دامنه تغییرات طبیعی آنها در دوره پیش از احداث سد واقع گردد.
  کلیدواژگان: سد کرخه، جنگل های کناررودی، متریک های سیمای سرزمین، فرآیندهای هیدرولوژیکی
 • علی داوری، نعمت الله خراسانی، افشین دانه کار * صفحات 15-26

  در نتیجه روند افزایشی صنعتی شدن مناطق ساحلی گرمسیری و نیمه گرمسیری، نگرانی ها در رابطه با آثار فعالیت های انسانی بر اکوسیستم های مانگرو افزایش یافته است. در این مطالعه، از رسوبات سطحی (صفر تا 10 سانتی متر) سه رویشگاه مانگرو استان بوشهر واقع در بخش شمالی خلیج فارس در مجاورت فعالیت های توسعه نفت و گاز پارس جنوبی به منظور آنالیز فلزات سنگین در بهار سال 1388 نمونه برداری شد. دامنه غلظت فلزات سنگین به ترتیب برای آلومینیوم (Al)، آهن (Fe)، کادمیوم (Cd)، مس (Cu)، نیکل (Ni)، سرب (Pb)، وانادیوم (V) و روی (Zn) برابر با؛ 89/14511، 72/30736، 72/1، 04/46، 14/64، 8/94، 33/311 و 46/181 میکروگرم بر گرم تعیین شد. دامنه غلظت تمام فلزات از استانداردهای اولیه رسوبات دریایی چین و اداره حفاظت محیط زیست آمریکا بالاتر بود. ولی در بیشتر موارد این مقادیر در حد مناسب استاندارد ثانویه استانداردهای فوق بود. در میان سه رویشگاه مانگرو در استان بوشهر، رویشگاه های بساتین و بیدخون از مقادیر بالاتر کادمیوم، مس، نیکل، سرب و روی برخوردار بودند و آلوده به فلزات سنگین ارزیابی شدند. با توجه به این که بیدخون نزدیک ترین رویشگاه مانگرو به مجتمع نفت و گاز پارس جنوبی می باشد و رویشگاه بساتین در مجاورت آن واقع شده است، اختلال جریان آب در رویشگاه بساتین به دلیل احداث نادرست پل روی ورودی آب خور بساتین موجب افزایش میزان آلودگی این رویشگاه شده است.

  کلیدواژگان: استان بوشهر، فلزات سنگین، آلودگی رسوبات، منطقه انرژی پارس جنوبی
 • مرجان ساکی، مصطفی ترکش، مهدی بصیری، محمدرضا وهابی صفحات 27-38
  رابطه بین گونه های گیاهی و عوامل محیطی همواره یک موضوع اساسی در اکولوژی گیاهی بوده است. با افزایش توان تکنیک های آماری، زمین آمار و سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)، توسعه مدل های پیش بینی پراکنش موجودات زنده به سرعت در اکولوژی درحال افزایش است. هدف از این مطالعه بررسی توانایی مدل آماری رگرسیون لجستیک درختی در تهیه نقشه رویشگاه بالقوه گونه گیاهی Astragalus verus می باشد. این گونه مولد کتیرای زرد بوده و از ارزش اقتصادی برخوردار است. به این منظور داده های حضور و غیاب گونه تحت مطالعه از 100 سایت شامل(50 سایت حضور و 50 سایت غیاب) جمع آوری گردید و نقشه فاکتورهای محیطی از قبیل فیزیوگرافی(شیب، جهت، ارتفاع)، اقلیم (دما، بارش و...) و خاک (اسیدیته، هدایت الکتریکی و...) در مقیاس 50000/1 با استفاده از روش های کریجینگ و وزن دهی معکوس فاصله برای کل منطقه مورد مطالعه تهیه شد. سپس ارتباط بین داده های حضور و غیاب گونه و داده های محیطی با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک درختی LRT)) تعیین گردید و به کل منطقه مورد مطالعه تعمیم یافت. نتایج نشان داد که حضور گونه با فاکتورهای محیطی میانگین درجه حرارت و3 فاکتور خاک(رس، هدایت الکتریکی، کربن آلی) بیشترین میزان همبستگی را دارا می باشد، به طوری که حضور گونه با میزان رس وکربن آلی همبستگی مستقیم و با میزان هدایت الکتریکی همبستگی معکوس دارد. ارزیابی مدل با استفاده از مجموعه داده های مستقل، ضریب کاپای 78/0 و با استفاده از سطح زیر منحنی پلات های ROC مقدار 93/0 را نشان داد که بیانگر توان بالای مدل رگرسیون لجستیک درختی در تولید نقشه پراکنش گونه Astragalus verus در مقیاس محلی می باشد. مدل تولید شده می تواند به عنوان ابزاری برای استفاده مدیران و کارشناسان بخش مرتع به منظور شناسایی مناطق مستعد جهت عملیات اصلاحی همچون بذرکاری و بوته کاری مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: رگرسیون لجستیک درختی، رویشگاه بالقوه، سیستم های اطلاعات جغرافیایی، گون زرد، فریدون شهر
 • تکتم مکی، سیما فاخران، حسین مرادی، مجید ایروانی، مریم فرهمند صفحات 39-52
  ساخت جاده ها در زیستگاه های حساس و مناطق حفاظت شده، دارای اثرات فاجعه باری بر حیات وحش است که طی سال های گذشته در کشور ما رو به گسترش بوده است. این مقاله به ارزیابی اثرات بوم شناختی(EcIA) آزادراه غرب اصفهان که از پناهگاه حیات وحش قمیشلو (طبقه چهارم I.U.C.N) می گذرد، بر زیستگاه گونه کلیدی آهوی ایرانی(Gazella subgutturosa subgutterosa) می پردازد. در این پژوهش، برای نخستین بار در ایران از راهبردHEP (Habitat Evaluation Procedure) به عنوان یک روش ارزیابی بر مبنای زیستگاه که هم کیفیت و هم کمیت زیستگاه تحت تاثیر را مورد توجه قرار می دهد، برای ارزیابی اثرات بوم شناختی پروژه های توسعه بهره گرفته شد. کیفیت زیستگاه به صورت شاخص مطلوبیت زیستگاه HSI برای گونه مورد نظر اندازه گیری شد. از طریق بررسی جامع منابع و مشاهدات میدانی(ثبت 293 نقطه حضور)، پنج متغیر موثر بر مطلوبیت زیستگاه (شامل پوشش گیاهی، شیب، ارتفاع، فاصله تا آب و فاصله تا جاده)، درنظر گرفته شد و در نهایت واحدهای زیستگاهی مربوطه از طریق ضرب HSI برای گونه آهو در مساحت زیستگاه گونه در دو حالت قبل و بعد جاده، به دست آمد. نتایج حاصل نشان داد که در اثر احداث آزادراه، به میزان 7710 واحد زیستگاهی برای گونه آهو از دست رفته است. هم چنین به منظور بررسی اثر جاده در مقیاس سیمای سرزمین، رویکرد بوم شناسی سیمای سرزمین مورد استفاده قرار گرفت و متریک های MNN، NP و CONTAG، استخراج شدند. نتایج، از دست رفتن زیستگاه و تکه تکه شدن سیمای سرزمین را در پناهگاه حیات وحش قمیشلو، به طورکمی نشان داده و گویای تاثیرات منفی آزادراه بر جمعیت آهوان از طریق محدودکردن حرکت آنها بین لکه های زیستگاهی در این منطقه است که گویای پیامدهای نگران کننده آزادراه برای حفاظت از این گونه آسیب پذیر است.
  کلیدواژگان: بوم شناختی، احداث جاده، تکه تکه شدن زیستگاه، آهوی ایرانی، HEP، متریک های سیمای سرزمین
 • رقیه آقایی، سهراب الوانی نژاد*، رضا بصیری، رقیه ذوالفقاری صفحات 53-64

  در مطالعات کاربردی در ارتباط با مدیریت و حفاظت از اکوسیستم های طبیعی، شناخت و بررسی پوشش گیاهی بسیار مهم می باشد. این تحقیق در بخشی از جنگل وزگ با مساحت 308 هکتار در یاسوج انجام شد. هدف از این تحقیق طبقه بندی گروه های اکولوژیک گیاهی و بررسی ارتباط آنها با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و برخی عوامل فیزیوگرافی بود. برای این منظور 52 قطعه نمونه به ابعاد 30×15 متر به صورت منظم تصادفی در منطقه پیاده شدند. در داخل قطعات نمونه نوع گونه، درصد پوشش گونه های درختی، درختچه ای و علفی با استفاده از روش براون- بلانکه برداشت گردید. از روش های آنالیز دو طرفه گونه های شاخص (TWINSPAN) برای تعیین گروه های اکولوژیک گیاهی و آنالیز تطبیقی متعارف (CCA) برای تبیین روابط بین گروه های اکولوژیک گیاهی و عوامل محیطی استفاده شد. نتایج نشان دادند که چهار گروه اکولوژیک در منطقه حضور دارند. گروه اول Quercus branti- Anchusa italiica، گروه دوم Heteranthelium piliferum - Avena clauda، گروه سوم Teucrium polium و گروه چهارم Salvia reautreana. گروه اول به دلیل حضور گونه بلوط ایرانی در مناطقی وجود داشت که دارای درصد لاشبرگ بود. گروه دوم بیشتر در مناطق دارای پوشش علفی زیاد و گروه سوم و چهارم بیشتر در مناطق مرتفع و پر شیب واقع بودند. نتایج آنالیز CCA نشان داد که فاکتورهای خاکی با گروه های اکولوژیک ارتباط معنی دار نداشت. اما متغیرهای محیطی دیگر مانند درصد لاشبرگ، ارتفاع از سطح دریا، درصد پوشش علفی درصد شیب با گروه های اکولوژیک ارتباط معنی داری داشتند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که این عوامل در تفکیک و پراکنش گروه های اکولوژیک موثر هستند.

  کلیدواژگان: آنالیز تطبیقی متعارف (CCA)، گروه اکولوژیک، عوامل خاکی و فیزیوگرافی، وزگ، یاسوج
 • رقیه ذوالفقاری، پیام فیاض، عزیزالله جعفری، محمدرضا میرزایی، سید معین الدین زمانی صفحات 65-74
  با توجه به ارزش حفاظتی و اقتصادی بالای جنگل های زاگرس و وابستگی معیشتی مردم بومی به این منابع، تعیین نقاطی از جنگل برای حفاظت بیشتر می تواند در حفظ تنوع زیستی این جنگل ها کمک نماید. برای این منظور 49 قطعه نمونه، 450 مترمربعی همراه با تعدادی قطعات نمونه کوچک تر به مساحت های 1، 10 و 45 مترمربعی به طور تصادفی سیستماتیک در جنگل آموزشی تحقیقاتی دانشگاه یاسوج پیاده شد و تعداد گونه در هر یک از آن ریز قطعات نمونه و قطعه نمونه های اصلی ثبت شد. سپس براساس چندین پارامتر مانند تعداد گونه در هر پلات، تعداد گونه نادر در هر پلات، تعداد گونه درختی در هر پلات، ضریب تشابه جاکارد و شیب خط منحنی گونه- لگاریتم سطح ارزش حفاظتی قسمت های مختلف جنگل واقع در مناطق فیزیوگرافیکی و توپوگرافیکی مختلف مشخص شد. نتایج نشان داد که مناطق جنگلی واقع در جهت شمالی، یال و ارتفاع پایین در منطقه مورد مطالعه به دلیل بالاتر بودن تعداد گونه های درختی، نادر و کل، شیب خط منحنی گونه- لگاریتم سطح و نیز کم بودن ضریب جاکارد از ارزش حفاظتی بالاتری برخوردار بودند که می بایست برای حفاظت داخل رویشگاه مورد توجه قرار گیرند. اما مناطق جنگلی واقع در شیب های کم و جهت جنوبی را به دلیل ارزش حفاظتی کمتر می توان برای فعالیت های چندمنظوره جنگل داری مانند اگروفارستری و غیره استفاده نمود. این تحقیق نشان داد که استفاده از این شاخص برای مناطق مختلف جنگلی زاگرس می تواند در مدیریت جنگل و حفاظت بهتر از آن راه گشا باشد.
  کلیدواژگان: تنوع زیستی گیاهی، جنگل زاگرس، شاخص حفاظتی، فیزیوگرافی
 • سجاد عالی محمودی سراب، جهانگیر فقهی، بهمن جباریان امیری صفحات 75-86
  بدون شک یکی از عوامل موثر بر وقوع و گسترش آتش سوزی در جنگل ها و مراتع، عوامل آب وهوایی می باشد. هدف از این تحقیق پیش بینی خطر آتش سوزی جنگل ها و مراتع شهرستان ایذه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و داده های آب وهوایی شهرستان ایذه به صورت ماهانه بود. شهرستان ایذه در شمال غربی استان خوزستان واقع شده و دارای آب وهوایی نسبتا نیمه خشک است. داده های آتش سوزی شامل سطح سوخته شده و تعداد وقوع آتش سوزی از اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان اخذ شد. نتایج این تحقیق نشان داد، الگوریتم پرسپترون چندلایه و تابع هاپربولیک در ایجاد ارتباط بین داده های آب وهوایی و وقوع آتش سوزی کارا بوده و شبکه، مدلی با 2 لایه مخفی و 15 نرون بهترین صحت را نشان داد. برای پیش بینی وقوع آتش سوزی بهترین شبکه با میزان میانگین مربعات خطای نهایی برابر 0038/0 به دست آمد. با انجام تست این شبکه مقدار ضریب هبستگی این شبکه به 99/0 و هم چنین مقادیر میانگین مربعات خطا و میانگین مربعات خطای نرمال شده(NMSE) به ترتیب حدود 073/0 و 018/0 به دست آمد. با استفاده از داده هایی که برای تست شبکه کنار گذاشته شده بودند قدرت شبکه برای پیش بینی خطر آتش سوزی، تعیین شد و مقدار ضریب تعیین برای این شبکه 98/0 = r2 به دست آمد. در ادامه تحقیق با استفاده از شبکه عصبی برای تعیین نوع مدل بین داده های آب وهوایی و سطح سوخته شده، شبکه پرسپترون به مدلی با صحت متوسط دست یافت. میزان ضریب تعیین مدل برای پیش بینی سطح سوخته شده متوسط و حدود (58=r2) به دست آمد
  کلیدواژگان: آتش سوزی جنگل و مرتع، ایذه، شبکه عصبی مصنوعی، پیش بینی خطر، پرسپترون، اقلیم
|
 • H. Madadi, M. R. Ashrafzadeh Pages 1-14
  Effective river ecosystem management requires that the existing hydrologic regime be characterized in terms of the natural hydrologic regime and the degree to which the human-altered regime differs from natural conditions. This is known as Range of Variation Approach (RVA) and can be used for variation of stream flow, range of variation and appraisal of dam impacts on riparian zones. In this paper, we used 31 hydrologic parameters, classified into five groups, monthly flow indices, extreme flow indices, timing indices, high-flow and low-flow indices, and rate of change, to assess hydrologic regime alteration in downstream of Karkheh dam. For this, purpose the hydrologic parameters of Pay-Pol hydrometric station have been taken. into consideration. As the Riparian ecosystems are highly dependent on and sensitive to variation in the hydrological cycle, the focus of this study was the 50-meter buffer of the Karkheh River. To examine the impacts caused by the variation of hydrologic regime, we tested if this variation and 8 different landscape metrics in the study area are correlated. The results showed that variation of hydrologic regime had a significant impact on the landscape structure of riparian zone in Karkheh downstream and caused isolation in landscape pattern of the woodland cover. Therefore, landscape structure in Karkheh downstream is highly correlated to hydrologic processes of upstream of the river. It can be concluded that an effective water management strategy is keeping safe the ecological condition and integrity of the riparian zone of Karkheh. This happens when all the hydrologic parameters are in the natural range of variation as they were before dam construction.
  Keywords: Karkheh dam, Riparian zone, Landscape metrics, Hydrological processess
 • A. Davari, N. Khorasani, A. Danehkar Pages 15-26

  Due to the increasing industrial activities in many tropical and subtropical coastal areas, social concerns in relation to the impact of anthropogenic activities on mangrove forests have been increased. Surface mangrove sediments (0–10 cm) from three mangrove forests in Bushehr, northern Persian Gulf were sampled for metal analysis in April 2009. The concentrations ranged (in µg g-1 dry weight)as fallows: 1795-30240 Al, 6425-51530 Fe, 0.6-3.45 Cd, 14.1-98.28 Cu, 14.1-204.54 Ni, 34.15-191.6 Pb, 57.38-825.26 V, and 44.91–306.15 Zn. The overall average concentrations of above metals exceed the primary standard criteria but meet the secondary standard criteria of the Chinese National Standard of Marine Sediment Quality and United State Environmental Protection Agency (USEPA) Standard. Among them, three mangrove sites in Bushehr, Bidekhun and Basatin were contaminated with heavy metals. Bidekhun is nearest mangrove to the South Pars gas complex, and Basatin is located in neighborhood. In addition, the disturbing of current water in Basatin creek with bridge construction has caused the increase of metal concentrations within this site.

  Keywords: Mangrove forest, Bushehr province, Heavy metals, Sediment contamination, South Pars Gas Complex
 • M. Saki, M. Tarkesh, M. Bassiri, M. R. Vahabii Pages 27-38
  The relationship between plant species and environmental factors has always been a central issue in plant ecology. With rising power of statistical techniques, geo-statistics and geographic information systems (GIS), the development of predictive habitat distribution models of organisms has rapidly increased in ecology. This study aimed to evaluate the ability of Logistic Regression Tree model to create potential habitat map of Astragalus verus. This species produces Tragacanth and has economic value. A stratified- random sampling was applied to 100 sites (50 presence- 50 absence) of given species, and produced environmental and edaphic factors maps by using Kriging and Inverse Distance Weighting methods in the ArcGIS software for the whole study area. Relationships between species occurrence and environmental factors were determined by Logistic Regression Tree model and extended to the whole study area. The results indicated species occurrence has strong correlation with environmental factors such as mean daily temperature and clay, EC and organic carbon content of the soil. Species occurrence showed direct relationship with mean daily temperature and clay and organic carbon, and inverse relationship with EC. Model accuracy was evaluated both by Cohen’s kappa statistics (κ) and by area under Receiver Operating Characteristics curve based on independent test data set. Their values (kappa=0.9, Auc of ROC=0.96) indicated the high power of LRT to create potential habitat map on local scales. This model, therefore, can be applied to recognize potential sites for rangeland reclamation projects.
  Keywords: Logistic regression tree analysis, Potential habitat, Geographic information systems, Astragalus verus, Fereydounshahr
 • T. Makki, S. Fakheran, H. Moradi, M. Iravani, M. Farahmand Pages 39-52
  Development of roads through protected areas and ecological sensitive regions can have catastrophic effects on wildlife. In Iran, road construction in sensitive habitats and protected areas has been expanding during the past decades. This study focuses on the ecological impacts of Isfahan’s west ringway, which passes through Ghamishloo wildlife refuge, I.U.C.N category IV, in Isfahan Province. The key affected species of the study area goitered gazelle (Gazella subgutturosa subgutterosa), was considered for impact analysis. We used HEP (Habitat Evaluation Procedure) as a habitat-based impact assessment methodology which considers habitat quality and quantity. Habitat quality was measured as habitat suitability index for the species. By literature review and field observations (293 presence points), five effective variables in habitat suitability including vegetation cover, slope, elevation, distance to water and distance to road were identified, and habitat units (HUs) were derived from multiplying the HSI for goitered gazelle by the species habitat area at two times (before and after road construction). The results showed that due to the presence of the ringway, 7710 HUs for goitered gazelle have been lost. In addition, we used landscape ecology approach for quantifying landscape pattern change due to road construction and landscape metrics including NP (Number of Patches), MNN (Mean Nearest Neighbor) and CONTAG (Contagion). Our results provided quantitative data on habitat loss and landscape fragmentation in Ghamishloo wildlife refuge and indicated negative impacts of the ringway on goitered gazelle populations by restricting their movement between habitat patches in this region, which presents a concern for the conservation of this vulnerable species.
  Keywords: Ecological impacts, Road construction, Habitat fragmentation, Gazella subgutturosa, HEP, Landscape metrics
 • R. Aghaei, S. Alvaninejad, R. Basiri, R. Zolfaghari Pages 53-64

  In applied studies, identification and study of vegetation, for management and protection of natural ecosystems, are very important. This study was carried out in Vezg forest with an area of 308 hectares located in southeast of Yasouj city. The purpose of this study was to classify ecological species groups and survey their relation to soil physic-chemical properties and physiographic attributes. For this purpose, the field data were obtained using 52 sample plots (15m×30m) in a systematic random grid. In each sample plot, the cover percentage of tree, shrub and grass species type were recorded, by using Braun-Blanquet method. The TWINSPAN method and Canonical Correspondence Analysis (CCA) were used for the definition of ecological species groups and determintion of the relationship between ecological species groups and environmental properties. Results showed that, there were four ecological species groups in the study area. The First group included: Anchusa italic-Quercus brantii, the second group: Heteranthelium piliferum-Avena clauda, the third group: Teucrium polium and the fourth group: Salvia reautreana. The first group was in an area, where there was a higher percentage of Persian oak litter. The second group was located in site a with higher grass cover than the site of other groups in the area. The third and fourth groups, were located in the higher elevation and steep points. Results of CCA showed that soil properties were not in significant relation with ecological species groups. But, the relationships of ecological species groups with other environmental factors such as litter, altitude, grass cover and slope were significant. So, we can conclude that these properties are effective in the separation and distribution of ecological groups.

  Keywords: Canonical Correspondence Analysis (CCA), Ecological Groups, Soil, Physiographic Attributes, Vezg, Yasouj
 • R. Zolfaghari, P. Fayyaz, A. Jafari, M. R. Mirzaee, S. M. Zamani Pages 65-74
  Regarding high economic and conservative values of Zagros forests, and livelihood dependency of local people these recourses, determination of sites with higher conservation index can help us to maintain biodiversity of these forests more efficiently. Therefore, 49 plots with 450 m2 in area accompanied by 1, 10 and 45 m2 subplots were taken as systematic random design in research forests of Yasouj University. The number of species in each plot and subplot was recorded. The conservation values for different physiographic regions of forest were calculated using integrative parameters such as the number of species per plot, number of rare species per plot, number of tree species per plot, Jaccards similarity coefficient and slope of species-log(area). Comparing the conservation index in different physiographic sites revealed that the areas located in the north, hills and lower altitudes can be considered for in situ conservation due to higher number of trees, rare species and total plant species, species-log (area) slope and lower amount of Jaccard similarity coefficient. But, vegetative sites located in lower slopes and south, because of lower conservation index, can be used for other multipurpose forestry activities. Using this index for different forest areas can be potentially conducted for better conservation and management of Zagros forests.
  Keywords: Plant diversity, Zagros forest, Conservation index, Physiography
 • S. Aleemahmoodi Sarab, J. Feghhi, B. Jabarian Amiri Pages 75-86
  There is no doubt that climatic factors are one of significant parameters in occurrence of natural fires in forest and range ecosystems. The goal of this study was a monthly-based prediction of the occurrence of the natural fires using artificial neural networks in Izeh, north-west of Khuzestan province. The natural fire occurrence data including date of the occurrence, the burned area and number of the fire occurrence was obtained from Izeh Natural Resources Office. The findings indicated that the algorithm of multiple layer perceptron and hyperbolic function were efficient in exploring the relationship between climatic factors and the natural fire occurrence. The networks with two hidden layers and 15 neurons have revealed high accuracy in prediction of the natural fires occurrence. Moreover, for prediction step FMSE(Final Mean Square) was recorded 0.0038. While for testing step, coefficient of variation, MSE(Mean Square), and NMSE(Normal Mean Square) were equal to 0.99, 0.073, and 0.018, respectively. For validation step, the trained network has indicated a high determination coefficient (r2=0.98) between the observed and predicted values. It should be mentioned that the present approach in this study could achieve an artificial neural network with medium performance (r2=0.58) between climate data and the burned area of the natural fire.
  Keywords: Natural fires, Izeh, Neural network, Prediction, Artificial neural network, Climate