فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 3 (پیاپی 21، پاییز 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/10/11
 • تعداد عناوین: 9
|
 • عادل آذر*، سید مهدی میرمهدی صفحه 1
  زمینه
  چالش های موجود و پیش روی بشر امروز، از قبیل مسائل اقتصادی، محیطی و اجتماعی، از چالش های مهم قرن جدید هستند. به منظور حل این مشکلات از سوی صاحب نظران، توسعه پایدار مطرح گردیده است. به منظور رسیدن به توسعه پایدار لزوم توجه علوم مختلف به این مقوله احساس می شود، تحقیق در عملیات نیز در راستای وظایف اخلاقی خود بایستی امروزه بیش از گذشته، با توجه به پیچیدگی های مسائل جامعه، نقش خود را در فرایند تصمیم گیری سیاست گذارن توسعه پایدار ایفا کند.
  روش کار
  در این مطالعه مروری ضمن پرداختن به مسائل مربوط به توسعه پایدار و پیچیدگی های جهان امروز به این امر توجه شده است که رویکردهای سنتی تحقیق در عملیات جوابگوی مسائل پیچیده و ساختار نیافته امروزی نیست و نقش دو رویکرد پیشرفته تحقیق در عملیات در کمک به توسعه پایدار معرفی گردیده است.
  یافته ها
  مطالعه حاضر با مروری بر ادبیات پیرامون اخلاقیات در تحقیق در عملیات و علم مدیریت، کمکی که با لحاظ اخلاقیات در این حوزه به توسعه پایدار می شود، مشخص گردیده است. همچنین دو رویکرد تصمیم گیری چند معیاره با لحاظ کردن ابعاد مختلفی همچون محیطی، اجتماعی و اقتصادی در مواجهه با مسائل توسعه پایدار و پویایی سیستم با قابلیت بررسی اثرات بلندمدت تصمیمات سیاست گذاران بر محیط و جامعه معرفی گردیده است.
  نتیجه گیری
  رویکرد های سنتی و تک بعدی تحقیق در عملیات جوابگوی مسائل پیچیده اجتماعی و اخلاقی امروز بشر نیستند. می توان دو رویکرد پیشرفته تصمیم گیری های چند معیاره و پویایی سیستم را در زمینه حل مسائل مرتبط با توسعه پایدار استفاده کرد. جامعه تحقیق در عملیات و متخصصان آن موظف به توسعه و به کارگیری فنونی هستند که جوابگوی این مسائل انسانی و اجتماعی باشد.
  کلیدواژگان: اخلاق، پویایی سیستم، تحقیق در عملیات، تصمیم گیری چند معیاره، توسعه پایدار
 • حسین رحمان سرشت، محبوبه حبیبی بدرآبادی* صفحه 14
  زمینه
  موفقیت سازمان های اخلاق مدار در کسب نتایجی بهتر در مقایسه با رقبا و تثبیت جایگاه خود در محیط کسب وکار، موجب توجه صاحب نظران علم مدیریت به مباحث اخلاقی گردیده است. فضائل اخلاقی نیز به عنوان یکی از رویکردهای اخلاق سازمانی مورد توجه قرار گرفته و رابطه این فضایل و عملکرد سازمان از دیدگاه های مختلف مطالعه شده است. لیکن شناخت تمامی نتایج رفتار ها و راهکارهای فضیلت مدار در سازمان ها، نیازمند مطالعات گسترده تری است. این موضوعی است که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش کار
  در این پژوهش برای شناخت رابطه میان پایبندی سازمان به فضائل اخلاقی و سلامت سازمان، میزان پایبندی سازمان به فضایل اخلاقی از طریق بررسی سیاست ها و راهکارهای سازمان، با استفاده از روش تحلیل محتوا بررسی شد. سپس اطلاعات مربوط به سلامت سازمان با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. در نهایت پس از کمی سازی نتایج تحلیل محتوا، ارتباط پایبندی سازمان به فضائل اخلاقی و عناصر سلامت سازمان، با استفاده از آزمون همبستگی، بررسی گردید.
  یافته ها
  تمامی ابعاد فضائل اخلاقی جز فضیلت «صمیمیت» با سلامت سازمان، رابطه ای مثبت دارند.
  نتیجه گیری
  پایبندی سازمان ها به فضائل اخلاقی بر ابعاد مختلف عملکرد سلامت سازمان، اثری مثبت دارد. بنابراین مدیران می توانند با توجه نمودن به مسائل اخلاقی در تبیین سیاست ها و استراتژی های سازمان، زمینه بهبود عملکرد سازمان در ابعاد مختلف فنی، مالی، انسانی و نیز زمینه ارتباط بهتر سازمان با ذینفعان مختلف، را فراهم آورند.
  کلیدواژگان: سلامت سازمان، فضائل اخلاقی، عملکرد سازمان
 • بی بی عشرت زمانی*، سید امین عظیمی، نسیم سلیمانی صفحه 24
  زمینه
  به دلیل گسترش فناوری اطلاعات، یکی از مهمترین عواملی که در سال های اخیر مانع اصلی تولید علم شده، سرقت علمی است. تحقیقات نشان می دهد که عوامل گوناگونی در میزان سرقت علمی تاثیرگذار هستند. اینکه آیا این عوامل تاثیرگذار صرفنظر از جنسیت و ماهیت رشته علمی دانشجویان یکسان هستند یا نه! موضوع نوشتار حاضر است.
  روش کار
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی- مقایسه ای است که در 4 گام انجام شده است و مقاله حاضر برگرفته از گام چهارم پژوهش است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. نمونه آماری شامل 370 دانشجوی دانشگاه اصفهان بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از سه دانشکده انتخاب شدند.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که تفاوت جنسیتی تنها در سه مولفه از 9 مولفه تاثیرگذار بر سرقت علمی وجود داشت، زنان در دو مولفه نگرش های بازدارنده از سرقت علمی، و همچنین دانش و آگاهی نسبت به پدیده سرقت علمی نسبت به مردان برتری داشتند. ولی میزان خودکارآمدی مردان در انجام کارهای علمی و نوشتن مقاله از زنان بیشتر بود. مقایسه بین رشته ها نشان داد که در مولفه های دانش و آگاهی از سرقت علمی و پیامدهای آن و همچنین عدم خودکارآمدی دانشجویان در نوشتن مقاله بین دانشجویان علوم انسانی با علوم پایه و مهندسی تفاوت معناداری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  دانشگاه ها لازم است مقوله سرقت علمی را جدی بگیرند، دو نوع راهکار برای پیشگیری و جلوگیری از ارتکاب به سرقت علمی به مسئولان و دست اندرکاران توصیه می شود: دسته اول شامل راهکارهای عمومی نظیر تصویب قوانین حقوق مالکیت دارایی های فکری، استقرار سازوکارهای روشن در دانشگاه ها نظیر تصویب مقررات و آیین نامه های انضباطی برای مجازات و تنبیه سارقان علمی، همچنین روش های کشف و شناسایی الکترونیکی سرقت های علمی است که این نوع راهکار به رشته تحصیلی و جنس خاصی تعلق ندارد، دسته دوم راهکارهای تربیتی- اخلاقی و آموزشی است که باید در برنامه درسی دانشگاه ها گنجانده شود و براساس رشته تحصیلی و جنسیت ممکن است، متفاوت باشد.
  کلیدواژگان: سرقت علمی، دیدگاه دانشجویان، رشته تحصیلی، جنسیت
 • حسین اعتمادی*، مهدی خلیل پور، یوسف تقی پوریان صفحه 36
  زمینه
  امروزه رفتار حرفه ای در تمامی فعالیت هایی که با منافع عمومی سروکار دارند، موضوعیت یافته است و اطمینان یافتن استفاده کنندگان از صورت های مالی به آن به شدت تابع این باور عمومی است که حسابداران و حسابرسان به آیین رفتار حرفه ای پایبندند. بنابراین، هدف از این تحقیق بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای حسابداران حرفه ای بر قابلیت اتکاء صورت های مالی می باشد.
  روش کار
  جامعه آماری در این تحقیق در مجموع تعدادی شامل مدیران مالی، مدیران حسابرسی، سرپرستان حسابرسی، مولفین کتاب حسابداری، اعضاء هیات علمی دانشگاه، دانشجویان دوره دکتری و محققان بخش تحقیقات سازمان حسابرسی است که حداقل سه سال کار حرفه ای انجام داده باشند. روش های گردآوری اطلاعات، پرسشنامه می باشد. در واقع، با توجه به مبانی نظری پنج ویژگی برای اخلاق حرفه ای (درستکاری، صلاحیت و مراقبت حرفه ای، رازداری، استقلال، تضاد منافع) و سه ویژگی برای قابلیت اتکا (ارائه منصفانه، اثبات پذیری، بی طرفی) صورت های مالی مشخص شد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق دو پرسشنامه، از این روش ها استفاده شده است: آزمون کولموگروف - اسمیرنوف برای آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها، آزمون همبستگی و رگرسیون برای آزمون فرضیه ها و آزمون فریدمن برای آزمون یکسان بودن رتبه (اولویت) ابعاد متغیرها.
  یافته ها
  یافته ها بیانگر آن است که بین اخلاق حرفه ای حسابداران و قابلیت اتکاء صورت های مالی رابطه معنی داری وجود دارد و ضریب همبستگی بین این دو مثبت و بالا می باشد و R2 نشان می دهد که حدود 35% تغییرات متغیر قابلیت اتکاء صورت های مالی توسط متغیر اخلاق حرفه ای قابل بیان است.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق نشان می دهدکه اخلاق حرفه ای حسابداران در تمام ابعاد خود (درستکاری، صلاحیت و مراقبت حرفه ای، رازداری، استقلال، تضاد منافع)، رابطه تنگاتنگی با ابعاد ویژگی قابلیت اتکاء صورت های مالی (ارائه منصفانه، اثبات پذیری، بی طرفی) دارد. با وجود این به نظر می رسد در ایران، از لحاظ نظری، به این مهم پرداخته نشده است.
  کلیدواژگان: اخلاق، اخلاق حرفه ای، قابلیت اتکاء
 • احسان عواطفی منفرد*، علی مهداد، سید احمد میرجعفری صفحه 44
  زمینه
  شواهد تحقیقی نشان داده که رهبری اخلاقی نقش مهمی در افزایش اعتماد سازمانی و سلامت روان شناختی محیط کار دارد. برهمین اساس هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه رهبری اخلاقی و سلامت روان شناختی محیط کار با اعتماد سازمانی است.
  روش کار
  نوع پژوهش توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان زن و مرد یک شرکت تولیدی بود که از میان آنان تعداد 290 نفر به شیوه نمونه گیری طبقه ای در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش پرسشنامه های 12سوالی رهبری اخلاقی، 37 سوالی سلامت روان شناختی محیط کار و 8 سوالی اعتماد سازمانی مورد استفاده قرار گرفتند. داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان و گام به گام مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  شواهد حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که، بین رهبری اخلاقی با سلامت روان شناختی محیط کار و اعتماد سازمانی و همچنین، بین سلامت روان شناختی محیط کار با اعتماد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (01/0p≤). علاوه براین نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که رهبری اخلاقی و سلامت روان شناختی محیط کار دارای توان پیش بینی معنادار (01/0p≤) اعتماد سازمانی بوده اند. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که طی دو گام به ترتیب، سلامت روان شناختی محیط کار و رهبری اخلاقی قادر است 4/15 درصد از واریانس اعتماد سازمانی را تبیین کند (01/0p≤).
  نتیجه گیری
  شواهد حاصل از این تحقیق نشان داد که می توان از طریق بهبود رهبری اخلاقی و سلامت روان شناختی محیط کار، اعتماد سازمانی را افزایش داد.
  کلیدواژگان: اعتماد سازمانی، رهبری اخلاقی، سلامت روان شناختی محیط کار
 • محمد علی آقایی، رضا حصارزاده* صفحه 52
  زمینه
  عمده مقالات مرتبط با مقوله اخلاق در حسابداری، بر مفاهیم جنبی همچون رعایت آیین رفتار حرفه ای متمرکز می باشد. درحالی که جایگاه اخلاق در حسابداری، فراتر از چنین مفاهیمی است زیرا اصول و مبانی حسابداری ریشه های اخلاقی دارند و از این رو اخلاق با ذات دانش حسابداری، در ارتباط است.
  روش کار
  این پژوهش در گام اول به روش کتابخانه ای به الگوسازی مفهومی اخلاق در حسابداری می پردازد. در گام دوم با استفاده از روش پیمایشی، دیدگاه های حسابداران را تحلیل می نماید.
  یافته ها
  یافته های پژوهش حاضر حاکی از وجود حداقل هفت الگوی مفهومی اخلاق در حسابداری می باشد. هر یک از الگو های مزبور، معیار و کارکردهای اخلاقی متفاوتی برای حسابداری قایل می باشند. پیمایش دیدگاه حسابداران حاکی از آن است که آنان تنها با معیار فراتر از ترجیحات فردی بودن به عنوان معیار اخلاقی بودن موافقت دارند و با دو معیار ایجاد قدرت و افزایش منفعت مخالف اند. علاوه بر این، پاسخ دهندگان ایجاد هماهنگی، روشن کردن نتیجه عمل، تسهیل کار مدیریت در گزارش کامل و قابل مشاهده نمودن رفتار مدیران را از کارکردهای اخلاقی حسابداری می دانند.
  نتیجه گیری
  الگو های مفهومی اخلاق در این پژوهش، قابلیت های مختلف حسابداری را در تحقق مفاهیم اخلاقی نشان می دهد. نتایج پیمایش دیدگاه حسابداران نیز حاکی از موافقت آنان با بسیاری از کارکردهای اخلاقی می باشد. الگوهای مزبور نشان می دهد سهم حسابداری در اخلاق، نه تنها وجه بازدارندگی آن از رفتارهای غیراخلاقی است بلکه افزون بر این، حسابداری باعث تعالی اخلاق نیز می گردد.
  کلیدواژگان: اخلاق، حسابداری، دیگرگرایی، کسب قدرت، هماهنگی
 • منوچهر انصاری*، احد حسینی، حسین رحمانی یوشانلویی، سارا سیفی صفحه 62
  زمینه
  پیش تر و حتی تا اواخر قرن بیستم میلادی، تامین رضایت مشتری و وفاداری آنها بیشتر شعارگونه بود. امروزه، تلاش فراوانی جهت ارتقای ابزارهای مدیریت کیفیت و گسترش فرهنگ مشتری گرایی توسط محققان، کارشناسان و مدیران سازمان ها صورت می گیرد. این امر نشان دهنده آن است که وفاداری به باور همگان مهم ترین شاخص تعیین موفقیت سازمان ها و بهبود سودآوری به شمار می آید که از طریق اخلاق و رفتار حرفه ای کارکنان می تواند به دست آید.
  روش کار
  این تحقیق بر اساس هدف، کاربردی است و از نظر روش جمع آوری داده ها برای آزمون (فرضیه ها یا سوالات)، از نوع توصیفی تحلیلی و از شاخه همبستگی می باشد. داده های مورد استفاده از 150 نفر از مشتریان شعب بانک XYZ واقع در شهر تهران جمع آوری شده و الگوی ارائه شده با استفاده از آزمون t استیودنت مورد آزمون قرار گرفته است.
  یافته ها
  نتایج تحلیل آماری نشان می دهد اخلاق و رفتار حرفه ای کارکنان بر وفاداری مشتریان تاثیرگذار است و بین عوامل اخلاقی و رفتار حرفه ای و فاداری رابطه ای معنی دار وجود دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق نشان می دهد وفاداری با اخلاق و رفتار حرفه ای رابطه مثبت و معنی داری دارد. همچنین در بین عوامل شناسایی شده امانت داری بیشترین همبستگی را با وفاداری دارد.
  کلیدواژگان: اخلاق، حرفه ای وفاداری مشتری، مشتری بانک
 • حسین اترک* صفحه 74
  زمینه
  شبیه سازی انسان یکی از موضوعات چالش برانگیز در حوزه اخلاق پزشکی است که موافقان و مخالفانی دارد. این مقاله به بررسی دلایل اخلاقی مخالفان شبیه سازی انسان و نقد آنها می پردازد.
  روش کار
  روش تحقیق در این مقاله تحلیلی است. ابتدا مهم ترین دلایل اخلاقی مخالفان شبیه سازی انسان بیان و سپس تحلیل و نقادی شده است. برخی از این دلایل عبارت انداز: نقض کرامت انسانی و استقلال فردی، نقض اصل اختیار و کسب رضایت آگاهانه، وسیله قرار گرفتن انسان و تبدیل شدن او به کالا، خطر اصلاح ن‍‍ژادی و غیرطبیعی بودن این فناوری و دخالت در کار خداوند.
  نتیجه گیری
  نظر مولف این است که دلایل عقلی مخالفان در ممنوعیت اخلاقی شبیه سازی مخدوش بوده و نادرستی ذاتی این فناوری نوین را اثبات نمی کند. بنابراین با توجه فواید زیاد این فناوری در صورت موفقیت و رفع عیوب آن، انجام تحقیقات علمی در این زمینه جایز است و شبیه سازی انسان به طور محدود و کنترل شده به لحاظ اخلاقی، فاقد اشکال است.
  کلیدواژگان: فلسفه اخلاق، شبیه سازی انسانی، کرامت انسانی، استقلال فردی، غایت مندی انسان
 • نازیلا دریایی* صفحه 84
  زمینه
  هنر می تواند ضمن برقراری ارتباط با حوزه های متفاوت علم با یکدیگر، محلی برای تلاقی مجهولات معنوی اندیشه بشری در قالب موضوعات و صحنه هایی بهجت آفرین و زیبا، باشد. حقیقت ایجاد جذبه و شور هنری از طریق واسطه ای به نام اثر هنری، هنرمندی است که با تزریق منش و هویت فردی و رعایت اخلاق در اثر خود دلیل اصلی نامیرایی بسیاری از هنرهای اصیل ایرانی را، باعث می شود. اثر هنری از این نگاه محل ظهور وجود هنرمند و حضور منویات درونی اوست. زیبایی مسحور کننده و چشم نواز آثار هنری خاصه در هنرهای قدیمی، مدیون اخلاق تزکیه شده هنرمندانی است که با تحمل مشقت، گوهر وجود خود را به کسب سیرت جوانمردی و خصال پسندیده انسانی، صیقل داده و در اثر هنری آن را افشا می کردند. برخورداری از چنین صفاتی نه تنها در عرصه تولید آثار هنری، که در روابط استاد شاگردی هنرورزی آشکار می گردد.
  در زمان حاضر، شتاب روزافزون چرخه زندگی و سرعت ورود فن آوری های جدید، مجال بیشتر پرداختن به حقیقت وجود و زندگی را از آدمیان سلب کرده است. تاثیر چنین تغییراتی بر هنر امروزی نیز دور از انتظار نیست. نتیجه به فراموشی سپردن زیر ساخت های اخلاقی و اسلوب هنرورزی در مراحل تولید آثار هنری و توجه صرف به بعد اقتصادی تولیدات، با وجود چنین جمعیت کثیری از آدمیان و گرایش ها و علاقه مندی های خیل عظیمی از آنان به انجام کارهای هنری، بعضا آثاری سرگردان و فاقد هویت خواهد بود که جاودانگی ندارند. در این مقاله سعی شده به ابعاد گوناگون حضور وجود هنرمند یا غیبت آن در مراحل تولید هنر و تاثیر مداوم هنرمند و اثر هنری بر یکدیگر، با بررسی توصیفی و کتابخانه ای پرداخته شود. بیان نمونه ها، با توجه بیشتر بر بافته ها صورت گرفته است.
  روش کار
  برای تالیف اطلاعات مقاله حاضر، یافته ها به شیوه کتابخانه ای و اسنادی بررسی و تنظیم شده اند.
  نتیجه گیری
  چنانچه هنرمندان عرصه های هنرهای ایرانی، در عصر حاضر، توجه به عامل اخلاقیات در ساختار وجودی انسان و نقش آن در شکل گیری قالب محتوایی آثار هنری را، نادیده انگارند، در آینده ای نه چندان دور شاهد دگرگونی بنیادین در عرضه تولیدات هنری کشور، خواهیم بود.
  کلیدواژگان: اخلاق در هنر، اخلاق استاد - دانشجو، اخلاق هنرمندی
|
 • A. Azar*, Sm. Mirmahdi Page 1
  Background
  Challenges existing and facing Human Today, such as economic issues, environmental and social are important challenges of new century. In order to solve these problems by experts, sustainable development has been raised. In order to achieve sustainable development, the importance of attention of The various sciences is felt.operation research according to Their ethical duties Must now more than ever, considering the complexity of community issues, to play Its role in community decision-making process.
  Methods
  In this review, while addressing issues of sustainable development and the complexities of the Today world Note this is that Traditional approaches Operations Research is not responsive to complex problems and the Not structure present, and the role of Two approaches advanced of Operations Research In contributing to sustainable development has been introduced.
  Results
  This study With review of literature on ethics in Operations Research and Management Science, assistance with respect to ethics in the field to sustainable development has identified. Also, two approach multiple criteria decision making with respect to various aspects such as environmental, social and economic issues facing sustainable development and system dynamics with capable of investigatig long-term effects of decisions policy makers on environmental and society has been introduced.
  Conclusion
  Traditional and single-dimensional approaches operations research are not Responsive to complex social and ethical issues today human. can be to use of two advanced approaches system dynamics and multiple criteria decision making in solving the problems of sustainable development. Operations Research Society and the professionals required to develop and use techniques that are responsive to these issues is human and social.
  Keywords: Ethics, Sustainable Development, Operations Research, MCDM, System Dynamics, Fuzzy Logic
 • B. E. Zamani *, S. Amin Azimi, N. Soleimani Page 24
  Background
  Recently, one of the main factors in prohibiting academic development and writing scientific articles is the phenomena of plagiarism. The main purpose of this article is to investigate the role of demographic factors on the plagiarism from the viewpoints of Isfahan University’s students.
  Methods
  The research method was descriptive and correlation one. For gathering information, self made questionnaire was used. 370 students were randomly selected among different disciplines proportionate to the whole students of each Isfahan University’s disciplines in academic year 1388-1389. Data were analyzed by using independent t-test and one way variance analysis (ANOVA).
  Results
  Findings of this study indicated that there were significant relationship between students’ genders, disciplines and some of the realized effective factors for students’ plagiarism such as (Pressure, students’ scores, professors’ weak reaction towards plagiarism, rules and regulations for plagiarism in the university, students’ prior knowledge, access to information and communication technologies such as Internet, previous training, cultural and ethical values).
  Conclusion
  The suggested plagiarism preventative strategies are: increasing the students’ self efficacy and self confidence in writing academic paper, reducing the environmental pressures and studen يts’ tasks workloads, establishing systematic rules and regulation for punishing plagiarizers in the university level and society, and making changes in the methods for assessing students’ academic achievements.
  Keywords: Disciplines, Gender, Plagiarism, Student's viewpoints
 • H. Eetemadi *, M. Khalilpour, Y. Taghipourian Page 36
  Background
  Ethics and professional behavior is very important for the accounting profession. Today’s, professional behavior has relevance in all activities that deal with the public interest and Ensure to financial statements users and the reliability strongly depend on believes that Accountants and auditors committed to Code of Professional Conduct. Therefore, the purpose of this study is impact of professional ethics of accountants on financial statements reliability.
  Methods
  Statistical population is included financial managers, audit managers, audit supervisors, accounting book authors, faculty members, doctoral students and researchers of Auditing Organization that are familiar enough with the research subject. Methods of data collection were questionnaire. According to the theoretical foundations, five dimensions were identified for professional ethics (honesty, qualification, secrecy, independence and conflict of interest) and three dimensions for reliability (present fairly, verifiability and neutrality). To analyze is used these
  Methods
  Test Kolmogorov – Smirnov for variables normal distribution testing, Correlation and regression tests for hypotheses testing and Friedman testing for test of equal rank (priority) Dimensions variable.
  Results
  There is a significant relationship between accountant's professional ethics and financial statement reliability and Correlation coefficient between two variables is positive and high. R2 shows that about 35% variability financial statement reliability variable is the expression by the accountant's professional ethics variable.
  Conclusion
  The results show that accountant’s professional ethics in all aspects has a great relationship with financial statements reliability. However, it seems this matter has not been attention theoretically Iran.
  Keywords: Ethic, Professional ethics, Reliability
 • Ehsan Avatefi Monfared*, Ali Mehdad, Seyed Ahmad Mirjafari Page 44
  Background
  Research has shown that ethical leadership has a significant role in increasing organizational trust and psychological healthy workplace. Hence, this study investigated the relationship between ethical leadership, psychological healthy workplace and organizational trust.
  Methods
  An available sample of 290 male and female employees of a company selected through stratified random sampling completed Ethical Leadership, psychological healthy workplace and Organizational Trust Questionnaires. The data were analyzed using Pearson Correlation Coefficient and regression analysis.
  Results
  The results showed significant positive correlations between psychological healthy workplace and organizational trust with ethical leadership and also significant positive relationship between psychological healthy workplace and organizational trust. Furthermore, regression analysis indicated that ethical leadership and psychological healthy workplace can significantly predict organizational trust. The results of stepwise regression indicated that, psychological healthy workplace and ethical leadership could explain 15.4 percent of organizational trust variance.
  Conclusion
  The results revealed that organizational trust can be promoted by improving ethical leadership and psychological healthy workplace.
  Keywords: Ethical leadership, Organizational trust, Psychological healthy workplace
 • M. Aansari *, A. Hosseini, H. Rahmany Youshanlouei, S. Seifi Page 62
  Background
  later, until the end of 20th century, customer satisfaction and loyalty were just a slogan. Nowadays, there are a lot of efforts for improving the tools for quality management and extending the customer orientation culture by researchers, experts and managers of organizations. This issue improves that loyalty is the most important criteria for determining the organizations’ success and increasing the benefit which can be obtained by ethics and professional behavior.
  Methods
  this research, according to its goal, is an apply research, and as data collection point of view (for validating the hypothesis and questions) is descriptive and is from regression branch. The data used are collected form 150 customers of branches of Bank XYZ in Tehran and the presented model has been tested by t-test examine.
  Results
  statistical analysis shows ethics and professional behavior affects the loyalty of customers and there is a significant relationship between them.
  Conclusion
  this research shows loyalty can be shaped from ethics and professional behavior. Between the recognized factors, confidentially has the most relationship with loyalty.
  Keywords: Bank Customer, Customer Loyalty, Ethics in Professional
 • H. Atrak* Page 74
  Background
  Human cloning is one of the most controversial issues in Medical ethics, having both advocates and opponents. This paper examines and critiques the opponents’ reasons against human cloning.
  Methods
  The methods of this paper is analytic. First, the most important reasons given by the opponents of human cloning are presented and then they are analyzed and critiqued. Some of these reasons are as follows: the violation of human dignity and the principle of human autonomy, the violation of the principle of authority and the Principle of Informed Consent, as well as the risk of eugenics, its being unnatural, and its being interference in the work of God.
  Conclusion
  The writer believes that the opponents’ Ethical arguments on the prohibition of human cloning are not convincing – as they do not prove the essential immorality of this new technology. Therefore, given the potential benefits of this technology, research may be permitted to be carried out on it. Controlled human cloning on a limited scale is acceptable from ethical point of view.
  Keywords: Ethics, Human cloning, Human dignity, Human autonomy, Human as end
 • N. Daryaie* Page 84
  Background
  Art is treated the main road of different sciences for discovering the truth in transcendental way and also is a place for manifestation the conceptual unknown thoughts with the help of pleasurable subjects and scenes. The base and fact of creating attractive artistic works and the great reason of its aesthetics and eternality is the existence of artist who can convey his/her individual characteristics by ethics. In this view the medium is art production. According to this point, the art also has the situation of understanding artist’s ethics and also attending his/her inner intuitions. The marvelous beautifulness of artistic works specially the old one is for the case of artist purification who could obtain chivalry methods to gain the best existence features by patience and show the whole in art. Nowadays the fastness of daily life and the speed entering of new technology to our life caused us to forget what is the real and extract meaning of being alive. The influence of such a changing on modern arts can be observed by everyone since the concept of traditional Iranian arts has two features, one is the surface and the other is the meaning. We are focusing on the second part more than other elements in this article. Ethics and chivalry are the best known characteristics of the artist which will be the cause of innovation. Today by considering high rate of Iranian population among the youths if we don’t note to the ethics structure of artistic works, we will see wandering works without identity as a result. Loosing these items and forgetting the ego of the creator of artistic works establish a kind of changing towards down grading of our last civilization.
  Methods
  Documentation from library and similar places has been the main source for surveying on this article according to analytical evaluation for result.
  Conclusion
  Morality must have suitable place on producing Iranian arts as conceptual point of view. By putting away this function maybe the future will be the witness of basically moving the structure of creating Iranian arts.
  Keywords: Ethics in art, Ethics of Professor, Student, Artistic ethics