فهرست مطالب

نشریه مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات
سال بیست و سوم شماره 4 (پیاپی 92، زمستان 1391)

 • تاریخ انتشار: 1391/12/21
 • تعداد عناوین: 11
|
 • اسحق صلاحی کجور صفحه 6
  هدف
  هدف این پژوهش آن است که چگونگی ایجاد تفکر استراتژیک را با مشارکت افراد در توسعه برنامه استراتژیک سازمان اسناد و کتابخانه ملی شرح دهد.
  روش/رویکرد پژوهش: پژوهش حاضر توصیفی و به روش پیمایشی انجام شده و پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش خودساخته است. جامعه پژوهش حاضر معاونین، مدیران و کارشناسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی وبرخی از ذینفعان بودند.
  یافته ها
  یافته ها برپایه تحلیل اطلاعات به دست آمده، ارزش های عمومی که سازمان باید ایجاد کند، مبنایی برای تعیین رسالت سازمان، ارزش ها، چشم انداز و هدف کلان شد.
  نتیجه گیری
  نتیجه گیری در چارچوب ارکان استراتژیک و براساس تعیین توانمندی ها، ضعف ها، فرصت ها و چالش ها استراتژی، اهداف استراتژیک، و برنامه عملیاتی یک ساله ارائه شد.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی استراتژیک، ارزش های عمومی، استراتژی، موضوعات استراتژیک، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
 • هاجر محمدزاده، اشرف سادات بزرگی صفحه 22
  هدف
  شناسایی ویژگی های استفاده کنندگان از کتابخانه ملی، بهره گیری آنان از منابع و خدمات کتابخانه، و مطابقت و بهره گیری آنان با اساسنامه این سازمان.
  روش/ رویکرد پژوهش: جامعه پژوهش حاضر، استفاده کنندگان از منابع و خدمات قسمت های مختلف بخش اطلاع رسانی (تالارها، مخازن و کتابخانه ها) معاونت کتابخانه ملی هستند. تعداد کل جامعه در این مدت 50000 نفر عضو حقیقی و حقوقی بودند. حجم جامعه نمونه براساس جدول کرجسی- مورگان 254 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. همچنین پرسشنامه در طول تحقیق حاضر به صورت تصادفی در ساعات مختلف روز دربین بخش ها، تالارها و کتابخانه ها با همکاری مسئولین کتابدار شاغل در این قسمت ها توزیع وگرد آوری شد. داده های این پژوهش در دو بخش آمارهای توصیفی و آمارهای تحلیلی گردآوری وآزمون های لازم توسط متخصص آمار انجام شد.
  یافته ها
  بیشترین انگیزه و هدف از مراجعه به کتابخانه انجام تکالیف درسی و دانشگاهی است. بیش از 50 درصد از مراجعان به کتابخانه از تالارهای مطالعه استفاده می کنند. میزان استفاده مراجعان از تالار علوم انسانی در حد 50 درصد و میزان استفاده از منابع و خدمات بخش های دیگر کتابخانه کمتر از 50 درصد است. فراهم نبودن امکان استفاده از پایگاه های معتبر علمی دنیا توسط کتابخانه ملی، بیش از 50 درصد در دسترسی مراجعان به منابع محدودیت ایجاد کرده است.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج حاصل از این پژوهش، بین استفاده مراجعان از منابع و خدمات این کتابخانه تفاوت معنادار وجود دارد. به عبارت دیگر مراجعان کتابخانه ملی، از منابع کتابخانه بیشتر از خدمات آن استفاده می کنند.
  کلیدواژگان: استفاده کنند گان، منابع، خدمات، کتابخانه ملی، اساسنامه
 • مرتضی کوکبی، نوشین جعفرنژاد صفحه 40
  هدف
  بررسی انتقادی گسترش های ایرانی رده بندی دهدهی دیویی در سه بخش تقسیمات فرعی استاندارد، فرانما، و نمایه نسبی بود.
  روش/ رویکرد پژوهش: اسنادی- مقایسه ای از نوع توسعه ای
  یافته ها
  علی رغم ادعای گسترش ادبیات ایرانی مبنی بر روزآمدی آن مطابق با ویراست 21 رده بندی دیویی، در جدول تقسیمات فرعی استاندارد این گسترش، 30/80 درصد از شماره ها همراه با عبارت های مقابل آنها نسبت به ویراست 21 رده بندی دیویی دچار تغییرات کلی شده است. در قسمت فرانماها اصول کلی همانند ویرایش هجدم دیویی است، درصورتی که در ویراست 22 این ساختار بسیار تفاوت کرده است. گسترش اسلام نیز نشان دهنده اختلاف بین ساختار و شماره های ارائه شده در این گسترش برای حوزه موضوعی اسلام و ساختار و شماره های موجود در رده بندی دیویی در ویراست کنونی یعنی ویراست 22، برای این حوزه است. ویراست سوم گسترش تاریخ ایران نیز به ادعای مقدمه آن، با دیویی 21 مقابله و هرجا لازم بوده، اصلاح شده است. 47/89 درصد از شماره ها در گسترش تاریخ نسبت به ویراست 20، و 38/88 درصد از شماره ها در گسترش تاریخ نسبت به ویراست 21 رده بندی دیویی به طورکلی تغییر یافته اند. آخرین ویراست گسترش زبان های ایرانی یعنی ویراست دوم مطابق با ویراست 19 رده بندی دیویی است. یافته های آماری از بررسی جدول تقسیمات فرعی استاندارد نشان می دهد که 86/27 درصد از شماره ها در گسترش زبان های ایرانی نسبت به ویراست 19 رده بندی دیویی دچار تغییر کلی شده اند. بررسی فرانماهای گسترش های ادبیات، تاریخ، و زبان های ایرانی و مقایسه آنها با طرح اصلی رده بندی دیویی در رده های800، 900، و 400 و مقایسه آنها با ساختار فرانما در گسترش های ادبیات، تاریخ و زبان های ایرانی حاکی از محدودیت شماره سازی از طریق گسترش های ادبیات، تاریخ، و زبان های ایرانی است.
  نتیجه گیری
  گسترش های ایرانی رده بندی دیویی به روزآمدسازی مطابق با رویکرد جهانی به کارگرفته شده در متن اصلی رده بندی دیویی نیاز دارند. با به کارگیری پیشنهادات این پژوهش می توان گسترش های ایرانی را (برپایه متن اصلی در رده بندی دهدهی دیویی در هر یک از حوزه ها) در یک مجلد ادغام کرد. پیشنهادهایی برای تغییر ساختار فرانماهای این گسترش ها و درنتیجه بهبود وضعیت شماره سازی از طریق آنها، ارائه شده است.
  کلیدواژگان: گسترش های ایرانی رده بندی دهدهی دیویی، ویراست22 رده بندی دهدهی دیویی، گسترش زبان های ایرانی، گسترش ادبیات ایرانی، گسترش اسلام، گسترش تاریخ ایران، گسترش جغرافیای ایران
 • رضا شهرابی، فریبرز خسروی صفحه 60
  هدف
  در این مقاله با بررسی خدمات و سرویس های پایگاه OCLC به عنوان یکی از مراکز مهم و مشهور در ارائه خدمات تعاونی و اشتراکی، و نیز بررسی تعدادی پورتال های کتابخانه ای و پرسش از کتابداران و متخصصان، خدمات با اولویت برای ارائه در پورتال کتابخانه ملی، شناسایی شود.
  روش/ رویکرد پژوهش: برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. این پژوهش از نوع کمی و کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش را 44 نفر از اعضای هیئت علمی، مدیران و کتابداران ارشد کتابخانه ملی که دارای مسئولیت های اجرایی و کارشناسی هستند، تشکیل داده اند.
  یافته ها
  براساس پاسخ های گردآوری شده و از میان 25 سرویس مورد انتظار برای ارائه در پورتال کتابخانه ملی و باتوجه به نظر کارشناسان متخصص، 20 سرویس مورد تایید قرار گرفته است که لازم است بعد از تهیه مشخصات آنها در پورتال جامع کتابخانه ملی، پیاده سازی شوند.
  نتیجه گیری
  براساس یافته های پژوهش، می توان نتیجه گرفت که سرویس های پایه ای در حوزه خدمات فهرستنویسی تعاونی و سازماندهی اطلاعات، خدمات مرجع و بازیابی اطلاعات در راستای راه اندازی شبکه اطلاع رسانی یکپارچه، دارای اولویت هستند.
  کلیدواژگان: پورتال، سازمان اسناد وکتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، خدمات تعاونی، OCLC
 • زهرا تهوری صفحه 74
  هدف
  بررسی متون مرتبط با دورکاری و اقدامات صورت گرفته در این زمینه در جهان و ایران، به ویژه در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی و تحلیل اجرای این شیوه انجام کار در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
  روش/رویکرد پژوهش: بررسی و مرور متون و مصاحبه با مسئولان اداره کل اموراداری سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
  یافته ها
  کتابداری و اطلاع رسانی و مشاغلی که با اطلاعات سروکار دارند، به کمترین حضور فیزیکی کتابدار در محیط کار نیاز دارند و از این رو مناسب انجام کار به شیوه دورکاری هستند. برخی از این فعالیت ها عبارتند از: فهرستنویسی و نمایه سازی و چکیده نویسی منابع، کتابخانه های دیجیتال، نشر الکترونیک، آموزش مجازی، مستندسازی، ویرایش پایگاه های اطلاعاتی، خدمات مرجع دیجیتال، ترجمه، پژوهش. سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران یکی از نهادهایی است که از دی ماه سال 1390 برخی کارکنان خود را در فازهای مختلف به دورکاری فرستاده است. نوع دورکاری در این سازمان به صورت کار در خانه و پاره وقت بوده است. ازجمله تمهیدات ضروری برای اجرای این شیوه کار در سازمان، شناسایی مشاغل و افراد، سامانه امنیت اطلاعات، فراهم آوری دسترسی برخط برای کارکنان دورکار، امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز، حمایت مالی، حمایت فنی، ابزار ارتباطی با مدیران و دیگر کارکنان، آموزش کارکنان دورکار، و سنجش دوره ای دورکاری است.
  نتیجه گیری
  ظاهر امر نشان از موفقیت نسبی این شیوه کار در برخی از بخش های این سازمان، به ویژه اداره کل پردازش و سازماندهی دارد، اما اطمینان از کم و کیف آن، به ویژه بررسی میزان بهره وری این شیوه کار، نیاز به پژوهش های بیشتر دارد.
  کلیدواژگان: دورکاری، دورکاری در کتابخانه ها، دورکاری در مراکز اطلاع رسانی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
 • فاطمه پازوکی، محسن حاجی زین العابدینی، شعله ارسطوپور، هادی شریف مقدم صفحه 94
  هدف
  هدف شناسایی میزان آشنایی فهرستنویسان با آر.دی.ای. و آمادگی آنها برای پذیرش این قواعد و تاثیر آموزش بر آن است.
  روش/ رویکرد پژوهش: میزان آشنایی 49 نفر از فهرستنویسان شاغل در بخش فهرستنویسی پیش از انتشار (فیپا) کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با آر.دی.ای. با دو روش خوداظهاری (نظر شخصی) و میزان آشنایی واقعی (از طریق پرسش های باز) در قبل و بعد از آموزش و همچنین میزان پذیرش این قواعد از سوی ایشان سنجیده شده است.
  یافته ها
  آشنایی خوداظهاری فهرستنویسان با آر.دی.ای. در پیش از آموزش بالاتر از حد متوسط و میزان آشنایی واقعی ایشان پایین تر از سطح متوسط است. پس از آموزش، هر دو نوع آشنایی آنان - اعم از خوداظهاری و واقعی- بالاتر از سطح متوسط بود. همچنین، وجود تفاوت معنادار بین میزان آشنایی خوداظهاری، آشنایی واقعی و میزان پذیرش فهرستنویسان کتابخانه ملی با جنسیت، میزان تحصیلات، سن و سابقه کار فهرستنویسی مختلف بررسی شد. در این بررسی به جز تایید فرضیه، وجود تفاوت معنادار بین وضعیت آشنایی خوداظهاری و واقعی فهرستنویسان دارای میزان تحصیلات متفاوت با آر.دی.ای.، تفاوت دیگری مشخص نشد.
  نتیجه گیری
  براساس یافته ها، مشخص شد که در قبل و بعد از آموزش، میزان آشنایی خوداظهاری فهرستنویسان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد بیشتر از میزان آشنایی خوداظهاری فهرستنویسان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی است. همچنین مشخص شد که قبل از آموزش، میزان آشنایی واقعی فهرستنویسان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد بیشتر از میزان آشنایی واقعی فهرستنویسان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی است.
  کلیدواژگان: قواعد توصیف و دسترسی به منبع (آر، دی، ای، )، قواعد فهرستنویسی، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، میزان آشنایی
 • حسن کیانی خوزستانی، مهرداد نیکنام، فاطمه پیشوایی صفحه 120
  هدف
  شناسایی رفتار اطلاع یابی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد و اندازه گیری میزان مهارت آنها در بازیابی اطلاعات به منظور بهبود وضعیت اطلاع یابی در بین آنان.
  روش/ رویکرد پژوهش: 243 پرسشنامه میان اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد توزیع و 200 پرسشنامه تکمیل و جمع آوری شد. این پرسشنامه با 24 سوال بسته از نوع محقق ساخته و با الهام از سایر پرسشنامه های مشابه طراحی و قبل از توزیع نهابی به نظرخواهی تعدادی از اساتید متخصص در رشته های کتابداری و اطلاع رسانی و نیز تعدادی از اساتید حوزه پزشکی شاغل در منطقه گذاشته شد و به توصیه های آنها عمل گردید (Pilot Study). داده ها در نرم افزار spss وارد و براساس آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  72 نفر از اعضای هیئت علمی تاثیر کتابخانه را در جست وجوی اطلاعات، در حد متوسط بیان کرده اند. مهم ترین مجرای دستیابی به اطلاعات، پایگاه ها و کتابخانه های دیجیتالی و الکترونیک هستند. بیشترین آشنایی با منابع چاپی و الکترونیکی رشته های پزشکی و علوم وابسته، به ترتیب مربوط به Index Medicus و PubMed است. همچنین ارتقاء کیفیت تدریس مهم ترین انگیزه و هدف از جست وجوی اطلاعات بیان شده است. از میان منابع الکترونیکی مورد استفاده، کتاب های الکترونیکی و از میان منابع چاپی، کتب تخصصی در اولویت قرار دارند. مهم ترین مشکل در دستیابی به اطلاعات الکترونیکی و چاپی، به ترتیب سرعت پایین خطوط ارتباطی و مخابراتی برای ارسال و دریافت اطلاعات و کمبود وقت عنوان شده است.
  نتیجه گیری
  رفتار اطلاع یابی اعضای هیئت علمی یزد در دسترسی آنان به اطلاعات مورد نیاز در سطح مطلوب نیست.
  کلیدواژگان: نیازهای اطلاعاتی، رفتار اطلاع یابی، جست وجوی اطلاعات، اعضای هیئت علمی، دانشگاه علوم پزشکی یزد، یزد
 • مهدی صحراگرد، علی اصغر شیرازی صفحه 136
  هدف
  علاقه به کتابت متن قرآن به شکل زیبا، به پیرایش، وضع قواعد و گسترش قلم های مختلف خوشنویسی منجر شد. اقدام دیگر کاتبان در کتابت قرآن کریم سروسامان دادن به چگونگی قرارگیری سطور در صفحه است. شیوه آرایش صفحه در نسخه های خطی قرآن های کریم در قرون هشتم تا دهم هجری در شیراز به دست کاتبان برای بهبود صفحه آرایی با ابداعاتی همراه بود که معرفی این ابداعات و تحلیل آنها از مشکل ترین بخش در قرآن های مذکور است. ویژگی این روش ها در این مقاله بررسی می شود.
  روش
  روش تحقیق در این مقاله توصیفی– تحلیلی می باشد که اطلاعات آن به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده است. اصالت: ابداع های کاتبان و نسخه نگاران در تاریخ کتاب آرایی برای تقسیم صفحه و صفحه آرایی اعم از کتاب قرآن کریم و سایر نسخ در نقاط مختلف تمدن اسلامی، در نگارش قرآن کریم به ویژه قرآن های قرن هشتم تا دهم هجری قمری در شیراز کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: خوشنویسی، کتابت، کتاب آرایی، شیراز، قرآن نویسی، صفحه آرایی سنتی، نسخ خطی
 • میترا صمیعی صفحه 152
  هدف
  این پژوهش با هدف مطالعه و شناسایی عناصر فراداده حفاظت در سه طرح تحقیقاتی سیدارز، کتابخانه ملی استرالیا، و ندلیب، و میزان تطابق آن با عناصرالگوی اطلاعاتی استاندارد ا.ای.ای.اس. انجام گرفته است.
  روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش با روش کتابخانه ای و دلفی انجام گرفته است. در این پژوهش عناصر فراداده حفاظت سه طرح تحقیقاتی از طریق مشاهده، مصاحبه و نظرسنجی از متخصصان و مدیران طرح تحقیقاتی مورد پژوهش گردآوری شد. سپس این عناصر با یکدیگر مقایسه و ارتباط آنها با مولفه ها و انواع اطلاعات الگوی اطلاعاتی استاندارد ا.ای.آی.اس. سنجیده شد.
  یافته ها
  رویکردهای عناصر فراداده حفاظت در طرح های فوق، مفاهیم و اصطلاح شناسی ا.ای.آی.اس. را به عنوان چارچوب بنیادین فراداده ای خود اتخاذ کرده اند، اما کتابخانه ملی استرالیا به طور ضمنی از ا.ای.ای.اس. تبعیت می کند. هر سه طرح، رویکردشان تمرکز بر مولفه های اطلاعات منشا و بازنمایی مدل اطلاعاتی ا.ای.آی.اس. است و به دیگر انواع اطلاعات الگوی اطلاعاتی ا.ای.آی.اس. مانند اطلاعات توصیفی و یا بسته بندی و اطلاعات توصیفی حفاظت (از قبیل اطلاعات مرجع، محتوا و تثبیت) بسیار محدودتر پرداخته اند.
  نتیجه گیری
  وجود فراداده برای حفاظت سطح بالا، مستقل از ویژگی های حفاظت رقمی، می تواند نقطه آغازی برای اقدامات جدید حفاظت رقمی باشد و تطابق فراداده حفاظت و استاندارد ا.ای.آی.اس. را در میان انباره های آرشیوی ارتقاء بخشد. با استفاده از یافته های این پژوهش می توان کوششی جدید را برای شناسایی بهترین عملکردها و رویکردهای رایج برای به کارگیری فراداده حفاظت در حمایت از فرآیند حفاظت رقمی آغاز کرد؛ و در نهایت استفاده همه از یک استاندارد فراداده حفاظت نظیر پرمیس و بومی سازی آن در هر کشور را الزامی می سازد.
  کلیدواژگان: حفاظت رقمی، فراداده حفاظت، ا، ای، آی، اس، میان کنش پذیری، مدل اطلاعات
 • آزاده حیدری، محمدحسن زاده صفحه 170
  هدف
  تحلیل و بررسی میزان مشارکت متولیان در ترویج علم و رضایت مندی از عملکرد آنها از دید صاحبنظران حقیقی و حقوقی حوزه ترویج علم.
  روش/ رویکرد پژوهش: داده ها توسط تلفیقی از روش های اسنادی- کتابخانه ای و پیمایشی گردآوری شده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته و روش نمونه گیری، هدفمند و گلوله برفی بوده است. جامعه پژوهش، شامل 30 نفر از صاحبنظران حقیقی و30 نفر از صاحبنظران حقوقی شاغل در نهادهای متولی ترویج علم در کشور است.
  یافته ها
  از نظر «میزان مشارکت»، تنها «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه ها)» و «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» توانسته اند شاخص «متوسط به بالا» را از آن خود کنند.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان می دهد که میزان مشارکت متولیان در فرآیند ترویج علم در حد کمی است و همچنین نحوه عملکرد آنها نیز رضایت بخش نیست. به منظور تقویت فرآیند ترویج علم در کشور و موفقیت سازوکار ملی آن، میزان مشارکت متولیان ترویج علم باید افزایش یابد.
  کلیدواژگان: علم، سازوکار ملی، ایران، صاحبنظران، متولیان، میزان مشارکت، رضایتمندی
 • اعظم نجفقلی نژاد ورجوی، علی صادق زاده وایقان صفحه 196
  هدف
  هدف این پژوهش، بررسی نقش کتابداران و متخصصان اطلاع رسانی کتابخانه ملی ایران در فرآیند پژوهش و نقش آنها در پیشبرد تحقیقات پژوهشگران است.
  روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش، پیمایشی است و ابزار گردآوری اطلاعات، دو پرسشنامه محقق ساخته بود که بین 80 نفر از پژوهشگران و 18 کتابدار بخش اطلاع رسانی توزیع شد.
  یافته ها
  طبق نتایج این بررسی، تنها در مرحله جست وجوی اطلاعات است که پژوهشگران بیشترین درخواست کمک را از کتابداران می کنند و بین میزان آشنایی کتابداران با روش تحقیق و درخواست کمک از سوی پژوهشگران رابطه معنی داری وجود ندارد. بین دیدگاه کتابداران و پژوهشگران در مورد میزان مفید بودن کمک کتابدار در پیشبرد تحقیقات، تفاوت معنی داری وجود دارد. به عبارتی، خود کتابداران درخواست کمک پژوهشگران از آنها را مفید تلقی می کنند، حال آنکه خود پژوهشگران مفید بودن کمک کتابدار را اذعان نمی دارند. بین میزان استفاده از کتابخانه و درخواست کمک از کتابداران رابطه معنی داری مشاهده شد. هر چه میزان استفاده از کتابخانه بیشتر باشد، درخواست کمک از کتابداران نیز بیشتر می شود. همچنین بین دیدگاه کتابداران و پژوهشگران در مورد میزان درخواست کمک از کتابدار تفاوت معنی داری مشاهده شد؛ یعنی پژوهشگران کمتر از کتابداران درخواست کمک می کنند، حال آنکه خود کتابداران معتقدند درخواست کمک بیشتری از آنها می شود.
  یافته ها
  پژوهشگران، کتابداران و اطلاع رسانان کتابخانه ملی ایران را منبع باارزشی در فرآیند پژوهش تلقی نمی کنند و معتقدند که هدایت و راهنمایی آنان در فرآیند پژوهش، صرفا درحد یابندگان و فراهم کنندگان مدارک و منابع است. آشنایی کم پژوهشگران با خدمات مرجع و اطلاع رسانی کتابخانه و از سوی دیگر عدم اطلاع آنان از توانایی کتابداران، از دلایل عدم درخواست کمک پژوهشگران از کتابداران است. فقدان سابقه پژوهشی در میان 50 درصد کتابداران بخش اطلاع رسانی که در ارتباط مستقیم با پژوهشگران هستند، می تواند به خاطر انتخاب نامناسب کتابداران یا ضعف در برنامه های آموزشی کتابداری باشد.
  کلیدواژگان: پژوهش، پژوهشگران، فرایند پژوهش، کتابداران، کتابخانه ملی ایران
|
 • Eshagh Salahi Kajor Page 6
  Purpose
  The purpose of this study was to describe the process of creating strategic thinking using the cooperation of individuals to develop the strategic plan of the National Library and Archives of I.R. Iran. Methodology/Approach: This was descriptive research and was carried out as a survey. The questionnaire used was a self-made one. The research population included the deputies, managers, and experts of the National Library and some stakeholders.
  Findings
  Based on the findings, the public values which must be created by the organization became a basis for determining the organization's mission, values, vision and major goal.
  Conclusion
  In the framework of strategic pillars and based on the strengths, weaknesses, opportunities and challenges, the strategy, strategic goals, and one year action plan were presented.
 • Hajar Mohammadzadeh, Ashrafossadat Bozorgi Page 22
  Purpose
  The aim of this research was to identify the characteristics of the users of the National Library, their use of the resources and services of the library, and the conformity of their usage with the statute of the National Library. Methodology/Approach: The research population consisted of the users of resources and services of different sections of the information section (halls, repositories, libraries) of the National Library. The total population included 50,000 individual members and entities. A sample of 254 members were randomly selected for the research, based on the Krejcie-Morgan sampling table. Furthermore, the questionnaire was distributed and collected from various sections at different hours of the day with the help of the librarians working in each section. The data of this research were collected in two areas i.e. descriptive statistics and analytic statistics and the required tests were made by a statistics specialist.
  Findings
  The most frequent motivation and objective for going to the library was doing homework. More than 50 percent of the library visitors used the reading halls. The usage of the humanities hall is 50 percent and the usage of the resources and services of other parts of the library were less than 50 percent. Lack of access to reputable international databases through the National Library has caused limitations for more than 50 percent of the users in accessing resources.
  Conclusion
  Based on the findings of this research, there is a significant difference between the users’ use of resources and services in this library. In other words, the users of the National Library use its resources more than its services.
  Keywords: users, resources, services, National Library, statute
 • Morteza Kokabi, Noushin Jaafarnezhad Page 40
  Purpose
  The aim of this research was to critically study the Iranian expansions of the Dewey Decimal Classification in three sections i.e. standard subdivisions, the schedules, and the relative index. Methodology/Approach: This is a developmental research based on records and comparisons.
  Findings
  Despite the claim that the Iranian literature expansion is up-to-date and matched to the 21st edition of the Dewey Classification, in the standard subdivision table of this expansion, 80.30 percent of the numbers together with the expressions in front of them have changed in comparison with edition 21 of Dewey Classification. In the schedules, general principles are similar to those of Dewey edition 18, while this structure has significantly altered in Edition 22. The expansion of Islam also indicates the differences between the structure and numbers presented in this expansion for the Islam subject field and the structure and numbers available in the Dewey in its present edition i.e. edition 22, for this field. The third edition of the Iran History expansion, as its introduction claims, had been compared with Dewey 21 and edited wherever required. 89.47 percent of the numbers in the history expansion have completely changed in comparison with edition 20 and 88.38 have completely changed compared with Edition 21. The last edition of the Iranian languages expansion (i.e. edition 2) conforms to Dewey Edition 19. Statistical findings from the standard subdivisions tables show that 27.86 percent of the numbers in the Iranian languages expansion have undergone significant change compared with Dewey Edition 19. Analysis of the schedules of literature, history, and Iranian languages expansions along with comparisons with the main outline of the Dewey classification in classes 800, 900, and 400 and comparing them with structures of schedules in the literature, history, and Iranian languages expansions indicate a limit in numbering through the literature, history, and Iranian languages expansions.
  Conclusion
  The Iranian expansions of the Dewey classification need to be updated based on the universal approach used in the main text of the Dewey classification. By implementing the suggestions of this research the Iranian expansions may be combined into one volume. Some suggestions are provided for changing the structure of schedules of these expansions and therefore improving the status of numbering by them.
  Keywords: Iranian expansions of the Dewey Decimal Classification (DDC), Dewey Decimal Classification Edition 22, Iranian languages expansion, Iranian literature expansion, Islam expansion, history of Iran expansion, Geography of Iran expansion
 • Reza Shahrabi, Fariborz Khosravi Page 60
  Purpose
  This research aimed to identify high-priority services to be provided in the National Library Portal by evaluating the services of the OCLC (Online Computer Library Center) as an important center known worldwide that provides cooperative and shared services, and also by assessing a number of library web-portals and interviewing librarians and experts.Methodology/Approach: A researcher-made questionnaire was used for data collection. This research was qualitative and practical. The research population included 44 faculty members, managers and senior librarians who work in the National Library of Iran and who hold professional and administrative positions.
  Findings
  Based on the responses collected about 25 services expected to be presented in the National Library portal, that is, according to the viewpoint of expert staff, 20 of those services were confirmed as desirable in the comprehensive portal of the National Library.
  Conclusion
  On the basis of the research findings, the basic services in the field of collaborative cataloguing services and information organization, reference services and information retrieval, should have priority in the launching of the integrated website.
  Keywords: portal, National Library, Archives of the I.R. Iran, collaborative services, OCLC
 • Zahra Tahavori Page 74
  Purpose
  The aim of this research was firstly to review literature about telework and the measures taken in this area around the world and in Iran, especially in the field of Library and Information Science; then to analyze the implementation of this type of working in the National Library and Archives of Iran. Methodology/Approach: This research used literature review and interviews with officials of the Administrative Office of the National Library and Archives of the I.R. Iran.
  Findings
  Library and Information Science jobs and other professions dealing with information require minimum physical presence of the employee in the workplace and therefore they seem appropriate for telework. Some of these activities include cataloguing, indexing and abstracting resources; digital libraries; e-publishing, e-education, documentation, editing databases, digital reference services, translation, and research. The National Library and Archives of Iran is one of the organizations in which some staff have (since January 2012) started telework in different phases. Telework in this organization has been in the form of work-from-home and part-time work. Some requirements of implementing this type of working in an organization are identifying jobs and individuals, information security systems, providing online access for telework staff, hardware and software facilities, financial support, technical support, tools for communicating with managers and other staff, training tele-staff and the periodic evaluation of telework.
  Conclusion
  Apparently this type of work has been successful in some parts of the organization, especially the Department of Processing and Organizing. However, further research is required to assure its validity and especially to evaluate the efficiency of this method or working.
  Keywords: telework, telework in libraries, telework in information centers, National Library, Archives of the I.R. Iran
 • Fatemeh Pazooki, Mohsen Haji Zeinolabedini, Sholeh Arastoopoor, Hadi Sharif Moghadam Page 94
  Purpose
  This research aimed at identifying the extent to which cataloguers were familiar with RDA, how ready they were to accept these rules, and how training may affect this. Methodology/Approach: The familiarity of 49 cataloguers working in the Cataloging in Publication (CIP) section of the National Library of Iran with RDA was evaluated using two methods i.e. self-reporting (personal opinion) and actual familiarity (using open questions) before and after training. Their acceptance of these rules was also studied.
  Findings
  The cataloguers’ self-reporting about their familiarity with RDA before being trained indicate a higher than average level of familiarity while their actual level of familiarity was lower than average. After being trained their familiarity – both self-reported and actual – was higher than average. Furthermore, the existence of a significant difference between self-reported familiarity, actual familiarity and level of acceptance by cataloguers was also studied according to sex, education, age, and cataloguing experience. There was no significant difference between the cataloguers’ self-reported and actual familiarity with RDA except for cataloguers with different levels of education i.e. before and after being trained, the self-reported familiarity of cataloguers with a master’s degree was higher than the self-reported familiarity of cataloguers with a bachelor’s; furthermore, the actual familiarity of cataloguers with a master’s degree was higher than the actual familiarity of cataloguers with a bachelor’s degree.
  Keywords: Resource Description, Access (RDA) Rules, cataloguing rules, National Library of I.R. Iran, familiarity
 • Hasan Kiani, Mehrdad Niknam, Fatemeh Pishvaei Page 120
  Purpose
  This research studied the information seeking behavior of faculty members of Yazd University of Medical sciences and measured their skills in retrieving information, with the aim of improving information seeking among them. Methodology/Approach: 243 questionnaires were distributed among the faculty members of Yazd University of Medical Sciences, 200 were completed and collected. This questionnaire, with 24 closed questions, was a researcher-made questionnaire inspired by similar questionnaires. Before distribution, the advice of a number of professors and experts in the field of library and information science and also some professors in the field of medical sciences working in the region were applied to the questionnaire. The collected data were imported to SPSS and analyzed based on descriptive statistics.
  Findings
  72 faculty members stated that libraries have an average effect on searching for information. The most important medium for accessing information were databases and digital libraries. Index Medicus and PubMed were respectively the most popular databases for printed and digital resources in the field of medical sciences. Furthermore, the most important motivation and aim in searching for information was improving teaching quality. Among the electronic resources used, eBooks were the most popular and among printed resources, specialized books had priority. The most important difficulties in accessing electronic and printed information were respectively, low network speed for sending and receiving information and lack of time.
  Conclusion
  The information seeking behavior of faculty members of Yazd in terms of their access to needed information is not at an optimum level.
  Keywords: Information needs, information seeking behavior, searching for information, faculty members, Yazd University of Medical Sciences, Yazd
 • Mehdi Sahrargard, Ali Asghar Shirazi Page 136
  Purpose
  Interest in writing Quranic texts in an aesthetic way led to the formulation of rules for the laying out of text and the development of various calligraphic styles. Another feature for scribes writing the Holy Quran was the organizing and arrangement of lines on the page. The page layouts in Quranic manuscripts of the 14th-16th centuries in Shiraz included some innovations by scribes to improve layout. Introducing these innovations and analyzing them are one of the more difficult aspects of these Qurans. The features of these methods were studied in this paper. Methodology/Approach: The research method in this paper was descriptive-analytic. The research data were collected through the library method. Originality: In the history of manuscript design, the innovations of scribes and manuscript writers for dividing pages and the ways of laying out the Quran and other books in different places and at different periods of Islamic civilization, for the holy Quran in particular, especially the Quran copies of 14th-16th century Shiraz, has received little attention.
  Keywords: calligraphy, scribes, manuscript layout, Shiraz, writing the Quran, traditional layout design, Islamic manuscripts
 • Mitra Samiei Page 152
  Purpose
  This paper aimed to study and identify the preservation metadata in three research projects, namely CEDARS, the National Library of Australia, and NEDLIB. It also evaluates the accordance of these metadata with the elements of the OAIS information model.Methodology/Approach: This research was carried out using library and the Delphi method. The preservation metadata in three research projects were collected through surveys and interviews with experts and managers of the research projects. These elements were then compared with each other and their relationship with the components and various information of the OAIS model were assessed.
  Findings
  The preservation metadata elements approaches in the projects studied used OAIS concepts and terminology as the basic framework for their metadata; however, the National Library of Australia follows the OAIS implicitly. In all three projects, the focus is on the provenance and the representation Information components of the OAIS information model; they pay much less attention to the other information types of the OAIS information model, such as descriptive information or packaging and descriptive information of preservation (content, fixation, and reference information, etc.).
  Conclusion
  The existence of the metadata for high-level preservation, putting aside digital preservation features, can be a starting point for new measures for digital preservation and can improve the coming together of preservation metadata and the OAIS standard in archival repositories. The findings of this research may be a starting point for a new effort for better identification of common functions and approaches for employing the preservation metadata in support of the digital preservation process. Finally, it becomes necessary for everyone to use a single metadata standard such as PREMIS but to localize it as needed in each country.
  Keywords: digital preservation, preservation metadata, OAIS, information systems, information model
 • Azadeh Heidary, Mohammad Hassanzadeh Page 170
  Purpose
  The purpose of this research was to study the participation of authorities charged with the promotion of science in the performance of that task, and the satisfaction with their performance from the viewpoint of experts and legal experts. Methodology/Approach: The data were collected through a combination of record-based, library-based, and survey methods. The data collection tool was a researcher-made questionnaire and the sampling method was purposeful and snowball sampling. The research population included 30 experts and 30 legal experts working in institutions responsible for the promotion of science in Iran.
  Findings
  In terms of degree of participation, only the Ministry of Science, Research, and Education (Universities) and the Ministry of Health and Medical Education scored higher than average.
  Conclusion
  The findings of the research show that the participation of authorities in the process of the promotion of science is at a low level and performance is also not satisfactory. In order to strengthen the promotion of science process in Iran and make for success in this national mechanism, the participation of the authorities for the promotion of science must increase.
  Keywords: national mechanism, Iran, experts, authorities, participation, satisfaction
 • Azam Najafgholinezhad, Ali Sadeghzadeh Page 196
  Purpose
  The purpose of this research was to study the role of librarians and information experts in the National Library of Iran in the processes of research and their role in advancing researchers’ studies. Methodology/Approach: The research method was a survey and the data collection tools were two researcher-made questionnaires distributed among 80 researchers and 18 librarians of the information section.
  Findings
  Based on the results of this study, researchers ask help from librarians in the information gathering stage more than any other time. There is no significant relationship between the librarians’ familiarity with research methods and the researchers’ asking for help. There is a significant difference between the viewpoint of the librarians and researchers about the effectiveness of the librarians’ help in advancing research: the librarians themselves consider the questions from the researchers’ to the librarians to be beneficial while the researchers themselves don’t state that the librarian’s help is useful. A significant relationship has been observed between the frequency of library use and willingness to ask for help from librarians. The more the researchers use the library, the more they tend to ask librarians for help. Moreover, there is a significant difference between the viewpoints of librarians and researchers concerning how often researchers ask for help from the librarian: the researchers ask less help from the librarians than the librarians themselves believe.
  Conclusion
  The researchers don’t consider librarians and information experts in the National Library of Iran to be valuable resources in the research process. They believe that the librarians’ role in guiding the researchers in their study is no more than finding and providing resources. The researchers’ low level of acquaintance with the reference and information services of the library and on the other hand their lack of familiarity with the librarians’ skills are among the reasons for not asking for help from librarians. Lack of research experience in more than 50 percent of the librarians of the information section who communicate directly with researchers can be due to inappropriate selection of librarians or deficiencies in the educational programs for librarians.
  Keywords: research, researchers, research process, librarians, National Library of Iran