فهرست مطالب

ایرانی آموزش در علوم پزشکی - سال دوازدهم شماره 12 (پیاپی 50، اسفند 1391)
 • سال دوازدهم شماره 12 (پیاپی 50، اسفند 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/12/24
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمد سلیمی، هادی پیمان، جمیل صادقی فر، شیوا طلوعی رخشان، مریم علیزاده، نیکو یمانی صفحه 895
  مقدمه
  دانشجویان علوم پزشکی به عنوان اعضای اصلی کادر درمان در آینده، نیازمند کسب مهارت های ارتباطی به منظور برقراری ارتباط موثر و هدف مند با بیمار می باشند. هدف از پژوهش حاضر تعیین سطح مهارت های ارتباط بین فردی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.
  روش ها
  در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و مقطعی، تعداد 212 نفر از دانشجویان دانشکده پیراپزشکی با روش نمونه گیری تصادفی ساده وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد آزمون مهارت های ارتباطی بین فردی (Interpersonal Communication Skills Test) بود که دارای 34 سوال پنج گزینه ای با دامنه نمره 34 تا170 می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری t و ANOVA صورت گرفت.
  نتایج
  در مجموع 170 پرسشنامه تکمیل و تحلیل شد. 6/67% نمونه ها دانشجوی دختر بودند. میانگین نمره سطح مهارت های ارتباطی دانشجویان مورد مطالعه 91/9 82/99 بود که ارتباط معناداری با سال تحصیلی دانشجویان داشت (009/0=p، 980/3F=). میانگین نمره دانشجویان پسر و دختر به ترتیب 16/944/100 و 28/1053/99 بود که آزمون t اختلاف معناداری را بین آنها نشان نداد (58/0=P).
  نتیجه گیری
  سال های سپری شده تحصیلی از عوامل مهم موثر بر سطح مهارت های ارتباطی بین فردی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد. به نظر می رسد که تجربه ی آموزشی دانشجویان، عملکرد آنان را در برقراری ارتباط بهبود می دهد.
  کلیدواژگان: مهارت های ارتباطی بین فردی، دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • محمدرضا منصوریان، حسین کریمی مونقی، شهرام یزدانی، سلیمان احمدی، شهلا خسروان صفحه 903
  مقدمه
  مهارت های مدیریتی و رهبری با عملکرد درمان گری پزشکی درآمیخته، اما در برنامه آموزش پزشکی عمومی بسیاری از کشورها (از جمله ایران) توجه بسیار کمی به آن شده است. این مطالعه بر اساس مراحل «فرآیند برنامه ریزی درسی کرن» تجربیات و دیدگاه های صاحب نظران در خصوص ضرورت و چگونگی آموزش «درس مدیریت» در نظام آموزش پزشکی ایران را به منظور تدوین برنامه این درس در برنامه دوره آموزش پزشکی عمومی بررسی کرده است.
  روش ها
  این بررسی کیفی با روش تحلیل محتوا و بر اساس روش نمونه گیری مبتنی بر هدف با استفاده از دو جلسه بحث متمرکز و 28 مصاحبه نیمه ساختارمند با صاحب نظران علم مدیریت و آموزش در علوم پزشکی، پزشکان مدیر و همکاران سازمانی پزشکان مانند پرستاران، کارشناسان اداری و بیمه تا رسیدن به اشباع اطلاعاتی در سال 1390 انجام شده است. نمونه گیری در دانشگاه های علوم پزشکی ایران و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انجام شده است. داده ها با استفاده از روش تحلیل مقایسه ای مداوم داده ها (استراس و کوربین) انجام شد.
  نتایج
  پس از تحلیل داده های این مطالعه 6 طبقه اصلی شامل: ضرورت درس مدیریت برای دانشجویان پزشکی عمومی، دانش مورد نیاز، مهارت های مورد نیاز، ویژگی های برنامه درس مدیریت و عرصه آموزشی مورد نیاز، روش ها و استراتژی های آموزشی و روش های ارزشیابی و بازخورد مشخص شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به ضرورت تلفیق رسمی درس مدیریت در برنامه درسی دوره پزشکی عمومی، چگونگی آموزش آن نیز بر اساس تجارب مشارکت کنندگان معرفی شد. مطالعات بعدی به منظور بررسی کارآیی و تعیین مشکلات اجرایی در ارائه درس و نیز دستیابی به هدف ارتقای توانمندی های مدیریتی پزشکان و پیامد های ناشی از آن توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: برنامه درسی، مدیریت و رهبری، آموزش پزشکی، چرخه کرن، پزشکی عمومی
 • مریم کریمی نقندر، فاطمه رهنمای رهسپار، مهدی گل افروز، محدثه محسن پور صفحه 916
  مقدمه
  توانایی تفکر انتقادی و تصمیم گیری بالینی دانشجویان پرستاری و پرستاران موجب ارتقای مراقبت و به کارگیری فرایند پرستاری می گردد. مطالعات گذشته، توانایی تفکر انتقادی و تصمیم گیری بالینی این افراد را ضعیف ارزیابی کرده و مطالعاتی که پرستاران و دانشجویان پرستاری را مقایسه کرده باشد نتایج متناقضی را دربردارند؛ لذا این مطالعه با هدف تعیین و مقایسه توانایی تفکر انتقادی و تصمیم گیری بالینی دانشجویان سال آخر پرستاری و پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1389 انجام شده است.
  روش ها
  در این مطالعه مقطعی کلیه دانشجویان سال آخر پرستاری (35 نفر) و 35 پرستار با بیش از دو سال سابقه کار در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1389 به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. از پرسشنامه استاندارد تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم ب و ترجمه فارسی پرسشنامه تصمیم گیری بالینی لوری (Lauri) و همکاران برای گردآوری داده ها استفاده شد. داده ها با آزمون های آماری تی مستقل، تی زوجی، آنالیز واریانس، مجذورکای و آزمون های غیر پارامتریک تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  میانگین نمره مهارت های تفکر انتقادی در دانشجویان 60/2±49/10 و در پرستاران 60/4±33/10 بود. میانگین توانایی تصمیم گیری بالینی در دانشجویان 46/4±05/68 و در پرستاران 01/10±70/63 بود. مقایسه میانگین مهارت های تفکر انتقادی و تصمیم گیری بالینی در پرستاران و دانشجویان شرکت کننده تفاوت معنادار نشان داد (001/0>P).
  نتیجه گیری
  پایین بودن مهارت تفکر انتقادی و تصمیم گیری بالینی دانشجویان پرستاری و پرستاران نشان دهنده لزوم تلاش برای ارتقای این مهارت ها با برنامه ریزی در آموزش دانشجویان و برنامه های آموزش مداوم است.
  کلیدواژگان: تفکر انتقادی، تصمیم گیری بالینی، دانشجو، پرستار، برنامه درسی
 • ماندانا مرادی دیرین، محسن وردی، حسین دلخواه، کاوه تبریزیان، فاطمه ایزدپناه صفحه 925
  مقدمه
  درس کارآموزی داروخانه از مهم ترین دروس رشته داروسازی است. با توجه به محدودیت هایی که در ارائه این واحد در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زابل وجود داشت، نرم افزار «کارآموزی داروخانه» طراحی و اجرا شد تا از مشکلات موجود کاسته شود. در این مطالعه تاثیر نرم افزار «کارآموزی داروخانه» بر دانش دانشجویان داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زابل و دیدگاه دانشجویان پیرامون آن مورد بررسی قرار گرفت.
  روش ها
  این مطالعه نیمه تجربی، در دو ورودی متوالی دانشجویان دانشکده داروسازی زابل انجام شد(44 نفر). در گروه دانشجویان ورودی سال 85 (22 نفر به عنوان گروه شاهد) از روش متداول آموزش تلفیقی کلاس های نظری و آموزش عملی در داروخانه استفاده شد، و در دانشجویان ورودی سال 86 (22 نفر به عنوان گروه تجربی)، از آموزش های نظری(مشابه گروه شاهد) همراه با استفاده از نرم افزار کارآموزی داروخانه و سپس آموزش عملی در داروخانه استفاده شد. در پایان طی برگزاری آزمون کتبی از هر دو گروه، میانگین نمرات دو گروه مقایسه شد. در انتهای جلسه آموزشی، نظرات دانشجویان گروه تجربی با پرسشنامه محقق ساخته ی روا و پایا، جمع آوری و مورد بررسی آماری با شاخص های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و همچنین آزمون تی مستقل قرار گرفت.
  نتایج
  میانگین نمره امتحان کتبی بعد از آموزش درگروه تجربی 89/3±1/13 بود که به طور معناداری بالاتر از همین نمره درگروه شاهد (71/3±75/10) بود (054/2=t و046/0p=). 18 نفر(80/81%) از افراد گروه تجربی در مورد این که نرم افزار کارآموزی داروخانه باعث افزایش کیفیت یادگیری آنها شده است، موافق و کاملا موافق بودند. درمجموع دانشجویان گروه تجربی با استفاده از نرم افزار کارآموزی داروخانه موافق و کاملا موافق بودند.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به دست آمده، نرم افزار مذکور باعث افزایش یادگیری این درس شده و دانشجویان دیدگاه مثبتی نسبت به این روش آموزشی تلفیقی داشتند. از آنجا که این نرم افزار قابلیت آموزش در خارج از فضای داروخانه و بدون نیاز به اینترنت را هم داراست لذا پیشنهاد می شود به عنوان یک ابزار کمک آموزشی در تدریس واحد کارآموزی داروخانه مورد استفاده قرارگیرد.
  کلیدواژگان: کارآموزی داروخانه، اشکال دارویی، آموزش الکترونیکی، آموزش داروسازی
 • عباس مکارم، زهرا موفقی، فخرالسادات حسینی، نرگس بیرقی، فاطمه حشمتی نبوی، محمد خواجه دلویی صفحه 935
  مقدمه
  گوش کردن فعالانه به صحبت بیماران، نشانه ی احترام به شان انسانی آنها بوده و کلید اصلی جمع آوری اطلاعات ضروری و موفقیت مشاوره پزشکی محسوب می گردد. با توجه به اهمیت نقش اعضای هیات علمی به عنوان الگوهای رفتاری پزشکان آینده، اطمینان از کفایت توانمندی اساتید در برقراری ارتباط درمانی موثر، ضروری به نظر می رسد. مطالعه حاضر به بررسی توانمندی گوش کردن فعالانه به بیماران در اعضای هیات علمی بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال90-1389 پرداخت.
  روش ها
  در این پژوهش توصیفی مقطعی 320 مورد ویزیت بیماران مربوط به 30 پزشک عضو هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد که به روش طبقه ای تصادفی انتخاب شدند، مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ALOS global بود که روایی آن به روش محتوا و پایایی آن به روش محاسبه ی ضریب آلفا کرونباخ (87/0=α) تایید شده بود. تعداد 330 مشاوره بالینی با روش غیر مشارکتی و ساختاردار مشاهده، و ضبط گردید. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار JMP4 و با انجام آزمون های غیر پارامتریک من ویتنی و کروسکال والیس انجام گردید. ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی برای بررسی ارتباط متغیرهای کمی مورد استفاده قرار گرفت.
  نتایج
  30% اعضای هیات علمی در زمینه مهارت های ارتباطی هیچ آموزشی ندیده بودند. میانه نمره گوش کردن فعال پزشکان، 57/2 (برمبنای 5) محاسبه گردید. کم ترین رتبه گوش کردن فعال 43/1 و بیشترین رتبه 5 بود. نمای مشاهدات در اکثر مولفه های گوش کردن فعال در طبقات به ندرت یا گاهی اوقات قرار داشت. میانگین رتبه گوش کردن فعال با تعداد بیماران نوبت داده شده همبستگی منفی و تابعیت خطی داشت (0004/0=، p 20/0-=r).
  نتیجه گیری
  رفتارهای نشان دهنده گوش کردن فعال در مجموع به ندرت یا گاهی اوقات در رفتار بزشکان عضو هیات علمی دانشکده پزشکی مشهد مشاهده شد. نظر به این که کسب مهارت های ارتباطی بین فردی و رعایت اخلاق حرفه ای در دانشجویان پزشکی در عرصه های بالینی و با الگوبرداری از رفتار اساتید صورت می گیرد، طراحی ساز و کارهایی جهت توجه به این مهارت ها در معیارهای جذب و ارتقای اعضای هیات علمی، برنامه های توانمندسازی و همچنین انجام پژوهش هایی در جهت تعیین استانداردهای طبابت پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: گوش کردن فعال، مهارت های ارتباطی، پزشک، عضو هیات علمی. ارزیابی عملکرد
 • طاهره چنگیز، ماریا شاطرجلالی، نیکو یمانی صفحه 947
  مقدمه
  تحولات عظیمی که در سه دهه اخیر در علوم پزشکی رخ داده است، نیاز به دگرگونی و تغییر در آموزش پزشکی را بیشتر نمایان ساخته و منجر به شکل گیری مراکز توسعه آموزش شده است. در واقع مراکز توسعه مسوولیت تصمیم سازی و اجرای سیاست ارتقای کیفیت آموزش در دانشگاه ها را عهده دار می باشند. این پژوهش، جستاری بر انتظارات اعضای هیات علمی از مراکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه ها است، چرا که این افراد هم خدمت گیرندگان اصلی این مراکز هستند و هم می توانند از همکاران اصلی آن باشند.
  روش ها
  دراین مطالعه کیفی با الهام از الگوی ارزشیابی هدف آزاد، افراد واجد معیارهای ورود به پژوهش (یعنی، معاونین آموزشی و اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی دولتی با حداقل 5 سال سابقه کار) با استفاده از روش نمونه گیری هدف مند، مورد مصاحبه نیمه ساختار یافته با سوال های باز قرار گرفتند. مصاحبه ها تا زمان اشباع داده ها ادامه یافت. روایی و پایایی پژوهش حاضر در چهار محور مقبولیت، انتقال پذیری، همسانی و تعین تامین شد. برای تجزیه و تحلیل محتوا از شیوه تجزیه و تحلیل تم ها (thematic analysis) استفاده شد.
  نتایج
  در مجموع 15 نفر در پژوهش حاضر شرکت نمودند. تفسیر داده ها، یافته های پژوهش را در 6 درون مایه (تم اصلی)، 16 طبقه (تم فرعی) و 9زیر طبقه، جای داد. درون مایه های اصلی عبارتند از: ایفای نقش آموزشی، ایفای نقش در فرایند ارزشیابی، بازگشت به فلسفه وجودی، مراکز و اعضای هیات علمی، ایفای نقش در تولید علم و حمایت از اعتلای دفاتر توسعه.
  نتیجه گیری
  گستردگی توقعات اعضای هیات علمی می تواند نشانگر اهمیت و حساسیت نقش مراکز در ارتقای کیفیت آموزش دانشگاه باشد. به نظر می رسد کشف انتظارات اعضای هیات علمی و تلاش برای پاسخ به آن، به ایجاد انگیزه و جلب مشارکت ایشان در مراکز توسعه کمک می کند. امید است نتایج این پژوهش در برنامه ریزی آتی مراکز توسعه مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مرکز مطالعات و توسعه، اعضای هیات علمی، دستاورد، انتظارات، توقعات
 • محسن حسن آبادی، فرح مادرشاهیان، سهیلا خزایی صفحه 965
  مقدمه
  تغییر تمرکز تدریس از بیمار به جامعه، به عنوان یکی از استراتژی های آموزشی معرفی شده است. در این مطالعه اثر بازدید مبتنی بر شواهد از عوامل خطر تب کریمه کنگو در جامعه، بر یادگیری دانشجویان مطالعه گردید.
  روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی 36 دانشجوی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1389با نمونه گیری مبتنی بر هدف در طی کارورزی در یک مرکز بهداشتی انتخاب و جهت آموزش عوامل خطر تب کریمه به صورت تصادفی به گروه تجربی (بازدید مبتنی بر شواهد، 18 نفر) و شاهد (تدریس سنتی، 18 نفر) تخصیص یافتند. اطلاعات با دو پرسشنامه پژوهشگر ساخته پیش آزمون و آزمون پایانی جمع آوری گردید. شناخت تب کریمه قبل و پس از بازدید از ذبح غیر بهداشتی دام در گروه تجربی و در گروه شاهد قبل و پس از آموزش سنتی اندازه گیری شد. اطلاعات با آزمون های کای دو، تی مستقل و زوج تجزیه و تحلیل گردید.
  نتایج
  میانگین نمره کل شناخت تب کریمه گروه تجربی (06/1±22/4 بر مبنای 5) پس از مداخله در مقایسه با گروه شاهد (47/1±05/3) به صورت معنادار افزایش یافت (01/0=p). میانگین نمره کل شناخت گروه تجربی از تب کریمه پس از مداخله (06/1±22/4) در مقایسه با ابتدای مطالعه (81/1±66/2) دارای تفاوت معنادار آماری بود (001/0=p).
  نتیجه گیری
  بازدید مبتنی بر شواهد از عوامل خطر تب کریمه در جامعه موجب ارتقای یادگیری گردید، بنابراین بازدید مبتنی بر شواهد مانند بازدید از اماکن و مشاغل به عنوان یک راه کار تدریس پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: تدریس مبتنی بر شواهد، بهداشت محیط، آموزش مبتنی بر جامعه
 • ندا صیادی، داریوش رخ افروز صفحه 975
  مقدمه
  یکی از مهم ترین خط مشی ها برای کار پرستاری، استفاده از مدل فرایند پرستاری است. این در حالی است که بر اساس اطلاعات موجود در ایران از این روش سیستماتیک به شکل محدود استفاده می شود. این مطالعه نظرات دانشجویان پرستاری را در مورد کاربرد نرم افزار فرایند پرستاری طراحی شده در محیط موبایل (به عنوان روشی برای تسهیل کاربرد فرآیند) بر بالین بیمار بررسی می کند.
  روش ها
  این پژوهش یک مطالعه پیش تجربی است که بر روی 30 نفر از دانشجویان پرستاری در سال 1390 انجام شد. در این مطالعه نرم افزاری متناسب با اهداف یادگیری فرآیند پرستاری برای بیماران بخش قلب در محیط موبایل طراحی شد و در اختیار دانشجویانی که در حال گذراندن کارآموزی قلب در بخش قلب یکی از بیمارستان های آموزشی اهواز بودند قرار گرفت. در پایان کارآموزی، نظرات آن ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بررسی شد.
  نتایج
  بر اساس نظر دانشجویان، میزان آگاهی و مهارت ایشان در مورد فرایند پرستاری بعد از استفاده از نرم افزار در حد مطلوبی بهبود پیدا کرد. هشتاد و شش درصد دانشجویان میزان رضایت خود از کاربرد نرم افزار رادر حد زیاد و خیلی زیاد اعلام کردند.
  نتیجه گیری
  استفاده از این نرم افزار و نرم افزارهای مشابه می تواند یادگیری مهارت های بالینی پرستاری را برای دانشجویان پرستاری ارتقا دهد و شیوه مناسبی جهت ترغیب دانشجویان برای یادگیری و اجرای فرایند پرستاری که پایه و اساس مراقبت های پرستاری در بخش های بالینی می باشد را مهیا سازد.
  کلیدواژگان: فرایند پرستاری، نرم افزار، رضایت، یادگیری با موبایل، یادگیری الکترونیک
|
 • Mohammad Salimi, Hadi Peyman, Jamil Sadeghifar, Shiva Toloui Rakhshan, Maryam Alizadeh, Nikoo Yamani Page 895
  Introduction
  As the future members of treatment team, students of medical sciences need to acquire communication skills in order to shape an effective and determined relationship with patients. The aim of this study is to assess the level of interpersonal communication skills among students of Allied Medical School of Tehran University of Medical Sciences.
  Methods
  In this analytical descriptive cross-sectional study, 212 students of school of allied health sciences were selected through randomized sampling method. Data gathering tool was a standardized questionnaire named Interpersonal Communication Skills Standards Test containing 34 items having 5 points scale and its score ranged 34 -170. Data was analyzed by statistical tests of t and ANOVA.
  Results
  170 questionnaires completed. 67.6% of participants were female. Mean score of students’ communication skills level was 99.829.91 which showed a significant relationship with years of study (P=0.009, F=3.980). The mean score for male and female students were 100.449.16 and 99.5310.28 respectively; t test showed no significant differences between these mean scores (P= 0.58).
  Conclusion
  Duration of education is an important factor on the level of interpersonal communication skills in students of Allied Health Sciences in Tehran University of Medical Sciences. It seems that educational experience of students improves their communication performance
  Keywords: Interpersonal Communication Skills, Students, Tehran University of Medical Sciences
 • Mohammad Reza Mansoorian, Hossein Karimi Moonaghi, Shahram Yazdani, Soleiman Ahmadi, Shahla Khosravan Page 903
  Introduction
  Leadership and management skills are intrinsic to medical care, but low attention has been paid to them in educational curriculum for general practitioners in many countries including Iran. This study, based on Kern’s curriculum planning cycle, has investigated key informants` experiences and point of views about necessity and quality of management education in order to develop management courses to be embeded in general practitioner educational curriculum.
  Methods
  In this qualitative study, using content analysis and purposeful sampling, data were collected by 2 focus group discussions and 28 semi-structured interviews, with key informants in healthcare management and medical education, physician directors and organizational colleagues such as nurses, administrative and insurance experts, till data saturation was achieved in 2011. Sampling was done in Iranian medical sciences universities and Ministry of Health and Medical Sciences. Data was analysed using constant comparison based on Strauss and Corbin’s method.
  Results
  After data analysis, 6 main categories emerged:Necessity of management courses for undergraduate medical students, Required Knowledge, Required Skills, Properties and objectives of the management course and its appropriate education setting, Educational strategies and methods, Evaluation and feedback methods.
  Conclusion
  In addition to showing the necessity of formal inclusion of management courses in general practitioner curriculum, results of this study introduced the required educational settings and methods based on participants` experiences. Future studies are needed to examine the efficiency and detect the administrative problems involved.
  Keywords: Curriculum planning, leadership, management, medical education, Kern's cycle, general practitioner
 • Maryam Karimi Noghondar, Fatemeh Rahnama Rahsepar, Mahdi Golafrooz, Mohaddeseh Mohsenpour Page 916
  Introduction
  Critical thinking and clinical decision making skills lead to care improvement and the application of nursing process. Previous studies have indicated that critical thinking and clinical decision making skills among nurses and students are low and studies comparing nurses and students in this regard have yielded inconsistent results. Thus this survey aimed to compare critical thinking and clinical decision making skills in the last-semester students and nurses in Sabzevar University of Medical Sciences in 2010.
  Methods
  In this cross-sectional study, all 35 senior (last-semester) students and a random sample of 35 nurses with above 2 years of work experience were selected. California Critical Thinking questionnaire (Form B) and Lauri’s clinical decision making questionnaire were used for data gathering. Data were analyzed using t-test, paired t-test, analysis of variance, chi square, and non-parametric tests.
  Results
  Mean of critical thinking scores for students was 10.49±2.6 and for nurses 10.33±4.6. Mean score of clinical decision making for students was 68.05±4.46 and for nurses 63.70±10.01. Comparison of students and nurses in terms of the mean scores of critical thinking and clinical decision making showed a statistically meaningful difference (p<0.001).
  Conclusion
  Low levels of critical thinking and clinical decision making skills among nursing students and nurses indicates the necessity of the skill improvement by embedding them in students’ curriculum and continuous education for nurses.
  Keywords: Critical Thinking, Clinical Decision Making, Student, Nurse, Curriculum
 • Mandana Moradi Dirin, Mohsen Verdi, Hossein Delkhah, Kaveh Tabrizian, Fatemeh Izadpanah Page 925
  Introduction
  Community pharmacy training course is one of the most important parts of pharmacy training program. As we faced so many problems presenting this course in Zabol pharmacy school, community pharmacy teaching software was designed to decrease the existing problems. Here we evaluated the input of our designed software on knowledge of pharmacy students of Zabol University of Medical Sciences and their opinion about it.
  Methods
  This is a quasi-experimental study in two consecutive groups of our students (44 students). We used the combination of classic method of lecturing and pharmacy placement in 2006 entry students (22 students as control group) and lecturing session (same as control group) plus using our software, and then pharmacy placement in 2007 entry students (22 students as experiment group). We gave them a written exam at the end of the course and compared their mean scores. The experiment group also completed a researcher made questionnaire on their viewpoints about the software. Descriptive (mean and standard deviation) and T-test were used for data analysis.
  Results
  The mean score in the experiment group (13.1± 3.89) was significantly higher compared to that of the control (10.75±3.71) group (t=2.054, p=.046).Eighteen students from the study group (81.80%) agreed that the software could increase their quality of learning. Altogether, students in the study group approved using the pharmacy training software.
  Conclusion
  Our study results showed that this software increased the quality of learning and students had positive attitude about the effectiveness of this complementary teaching method. As this software can be used outside the pharmacy environment and does not need internet access, it can be used as a helpful teaching aid in community pharmacy training.
  Keywords: Community Pharmacy Training, Dosage Forms, E, learning, Pharmacy Education
 • Abbas Makarem, Zahra Movaffaghi, Fakhro Sadat Hosseini, Narges Beiraghi, Fateme Heshmati Nabavi, Mohammad Khaje Daluee Page 935
  Introduction
  Active listening to the patient not only is an essential key to take necessary information and achievement in medical consultation, but also shows respect to the patient. Considering teachers as the role models of future physicians, making sure about their qualifications and abilities in creating an effective therapeutic relationship seems to be necessary. Therefore, this study investigated the competency of active listening to the patients among clinical faculties of medical school in Mashhad University of Medical Sciences.
  Methods
  In this descriptive cross-sectional study, the sample included 30 faculty members of medical school in Mashhad University of Medical Sciences that were selected randomly using stratified sampling method. Data gathering tool was ALOS global questionnaire that its content validity and reliability (α=.87) has been confirmed. Three hundred and thirty clinical consultations through structured non-participative method were observed and tape recorded, of them, 320 visits were analyzed. Data was analyzed by JMP4 software using nonparametric tests of Mann Whitney and Kruskal–Wallis. Spearman correlation coefficient and linear regression were used for analyzing quantitative variables.
  Results
  It was revealed that 30% of faculty members had received no education on communication skills. The median for active listening was 2.57 (out of 5), the lowest degree of active listening was 1.43 and it was 5 at its highest. The mode of observations was ranked as seldom and sometimes categories in most variables of active listening. The active listening mean was significantly and negatively correlated with the number of booked appointments (r=-0.20, p<0.0004).
  Conclusions
  Clinical faculty members of Mashhad University of Medical Sciences rarely or sometimes showed active listening skills in their behaviors. Medical students learn interpersonal communication skills and observe professional ethic rules within clinical settings, as they follow professional behaviors of faculty members. Therefore, it is recommended to design mechanisms to consider these skills in faculty member appointment and promotion criteria as well as planning for conducting studies on standards of medical practice and its improvement.
  Keywords: Active Listening, Communication Skills, Physician, Faculty Member, Performance Assessment
 • Tahereh Changiz, Maria Shater Jalali, Nikoo Yamani Page 947
  Introduction
  The great developments in medical sciences during the past three decades have made transformation and change in medical education more necessary than ever, and led to the establishment of educational development centers (EDCs). EDCs are responsible for decision-making and policy implementation to promote quality of education in universities. This research, explores faculty expectations from EDCs, as the main clients who could be the main partners, too.
  Methods
  This is a qualitative study inspired by goal-free evaluation model. Participants were selected using purposeful sampling from faculty members in public medical universities who were either the educational managers or had worked for more than 5 years. We used semi-structured individual interviews with open questions to collect data. The interviews were continued until data saturation. The validity and reliability of this research rooted in four axes, Credibility, Transferability, Dependability and Confirmability. Thematic analysis method was used to analyze the content.
  Results
  Fifteen people participated in interviews. The data were categorized into 6 main themes, 16 classes (subthemes) and 9 subclasses. The main themes are as follows: EDCs’ educational role, the centers’ role in the evaluation process, return to EDCs’ existence philosophy, centers and faculty members, the centers’ role in knowledge production,and the supportive role of the centers in the development of Educational Development Offices (EDOs in school level).
  Conclusion
  Extensiveand diverse expectations of the faculty members can suggest the significance and sensitivity of the centers’ roles in the quality promotion within medical universities. It seems that detection of the faculty members’ expectations and addressing them may help motivate them for better partnership. It is hoped that the results of this research will be utilized in the future planning by EDCs.
  Keywords: Educational Development Centers, Faculty Member, Outcome, Expectations
 • Mohsen Hassanabadi, Farah Madarshahian, Soheila Khazaei Page 965
  Introduction
  Changing the focus of teaching from patient to community is an educational strategy. The effect of evidence based community visits for risk factors of Crimean-Congo fever on students’ learning was investigated in this study.
  Methods
  In this quasi-experimental study in year 2010, 36 nursing students of Birjand University of Medical Sciences were selected through purposive sampling during a training course in a health center. They were randomly divided into two groups of experiment (evidence based visits, n=18) and control (traditional education, n=18) to teach Crimean fever risk factors. Data were gathered using two researcher-made questionnaires as pre-test and post-test. Knowledge on Crimean fever before and after visits on unhealthy animal slaughtering in experimental group, and in control group before and after traditional education was measured. Data was analyzed by Chi2, independent and paired t tests.
  Results
  The mean of total score of knowledge about Crimean fever in experimental group was 4.22±1.06 (out of 5) after intervention which was significantly increased compared to that of control group (3.05±1.47) (p=0.01). The mean of total score of knowledge about Crimean fever in experimental group was 4.22±1.06 after intervention which showed a statistically significant difference (p=0.001) compared to the pre-test scores (2.66±1.81).
  Conclusion
  Evidence based visits of Crimean fever risk factors in the community promotes learning. Therefore evidence based visits of appropriate subjects such as places and professions are suggested as a teaching strategy.
  Keywords: Evidence, based teaching, environmental health, Community, based learning
 • Neda Sayadi, Daryosh Rokhafroz Page 975
  Introduction
  One of the most important approaches in nursing practice is using the nursing process model. Yet, according to the existing information, this systematic method is not widely used in Iran. Therefore, the objective of this research was to study nursing students’ opinions about a nursing process mobile software (as a means for facilitating nursing process implementation) for bedside use.
  Methods
  This research is a pre-experimental study on 30 nursing students in 2011. The mobile software was developed according to the leaning objectives regarding nursing process in cardiology ward. It was provided to nursing students enrolled in the cardiac ward training rotation in a teaching hospital in Ahwaz. At the end of rotation, the viewpoints of the nursing students were collected through a researcher-made questionnaire.
  Results
  According to the most students, their knowledge and skills in nursing process was satisfactorily improved after using the software. In general, 86%. of students claimed high satisfaction rate about software.
  Conclusion
  Using this software and similar tools can improve clinical skills of nursing students and encourage them to learn and implement the nursing process and thus prepare them for nursing care in clinic.
  Keywords: Nursing Process, Software, Satisfaction, Mobile Learning, E, learning