فهرست مطالب

 • پیاپی 9 (زمستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/12/26
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سعید حسین زاده، مسعود شمس بخش صفحه 9
  تاژک باکتریایی یک نانوماشین دوار به قطر 45 نانومتر می باشد که در غشاء یاخته ای جای گرفته و باکتری از آن برای جابجایی بهره می گیرد. اولین ساختار تحرکی که احتمالا تاژک می باشد، طی یک بیلیون سال اولیه تکامل پدید آمده و دارای پیچیدگی بسیار بالایی برای سازگاری با محیط می باشد. در مقایسه با تاژک موجودات یوکاریوتی که پیشرانه چرخشی دارند، تاژک باکتری ها دارای پیشرانه چرخشی است. ساختار تاژک از سه قسمت کلی؛ جسم قاعده ای، اتصالگر عمومی (قلاب) و رشته تشکیل شده است. در نتیجه مطالعات گذشته اجزاء سازنده تاژک مشخص شده است و پیکره کلی آن نیز روشن گردیده ولی هنوز تصویر روشنی از مکانیزم تولید گشتاور و چرخش این ساختار در دسترس نیست. سرهم بندی ساختار و انتقال اجزاء برون یاخته ای، به واسطه دستگاه ترشحی ویژه ای انجام می گیرد که با سیستم ترشحی نوع III باکتری ها همتایی دارد. توان موتور برای تولید گشتاور چرخشی، از جریان پرفشار یون های پرانرژی هیدروژن و سدیم از عرض غشاء داخلی به سمت سیتوسل گرفته می شود. در مقاله حاضر تحلیلی بر پیشرفت هایی که طی دهه های اخیر با استفاده از تکنیک های جدید بدست آمده است صورت می گیرد.
  کلیدواژگان: نانوماشین، تحرک شناگری، جسم قاعده ای، قلاب، رشته، تاژک
 • مهران فلک ناز، علی اشرف مهرابی، دانیال کهریزی، علی اصغر نصرالله نژاد، خیرالله یاری صفحه 19
  سابقه و هدف
  پروتئین های LEA اولین بار در گندم و پنبه به عنوان پروتئین های تجمعی در اواخر دوره جنینی شناسایی و مطرح شدند. بیشتر دسته بندی های عمومی ژن های LEA به وسیله استنباط از ساختار دمین های پروتئینی یا ویژگی های شیمیایی بدست می آید. روش های بیو انفورماتیکی روش های مفیدی برای مطالعه ژنوم در شرایط خارج آزمایشگاهی می باشند.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق جهت مطالعه ژن Wdhn13 پروتئین های LEA درگونه های مختلف گندم از 8 گندم زراعی و وحشی(شامل سرداری، نان گنبد، دوروم شوش، دورورم بروجرد، اورارتو، دیکوکوئیدز، تائوشی و اسپلتوئیدز) استفاده شد و توالی بدست آمده از آنها با تنها توالی ژن Wdhn13 مربوط به گندم نان در پایگاه اطلاعاتی NCBI از طریق نرم افزار های بلاست، CLC و داروین مقایسه شد
  یافته ها
  نتایج آنالیز نشان داد که توالی ژن Wdhn13 در گندم سرداری با توالی ژن Wdhn13 مربوط به گندم نان موجود در NCBI بیشترین شباهت و توالی ژن Wdhn13 در گندم اورارتو کمترین شباهت را با توالی ژن Wdhn13 مربوط به گندم نان موجود در NCBI دارد. علت این تفاوت هم تغییرات در اسید های آمینه بر اساس تغییرات در توالی DNA نمونه ها می باشد. همردیفی از طریق نرم افزار BLAST و درخت فیلوژنتیکی رسم شده بر اساس الگوریتم UPGMA نیز موید این نتیجه بودند. همچنین درخت فیلوژنتیکی رسم شده سیر تکاملی منطقی را در ارتباط با این ژن برای اشتقاق گونه های دیپلوئید، تتراپلوئید و هگزاپلوئید از یکدیگر نشان داد. جدول فاصله توالی ها نیز موید این بود که نتایج BLAST و درخت فیلوژنتیک بر هم منطبق می باشند
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان داد که با توجه به تکثیر ژن مورد نظر بر روی ژنوم های دیپلوئید اورارتو(AA) و گونه های تتراپلوئید و هگزاپلوئید شامل ژنوم AA و عدم تکثیر برروی گونه های اسپلتوئیدز (BB) و تائوشی(DD) می توان نتیجه گرفت که ژن Wdhn13 بر روی ژنوم AA گندم قرار دارد.
  کلیدواژگان: گندم، ژن Wdhn13، پروتئین LEA
 • نیما میرزایی، فرهاد رضایی صفحه 29
  سابقه و هدف
  از آنجا که دومین خارجی پروتئین ماتریکس آنفلونزا ایمونوژن ضعیفی است انتخاب مناسبی جهت تولید واکسن نمی باشد. زیرواحد B انتروتوکسین وبا بخش غیر سمی و موجب اتصال هولوتوکسین به GM1 موجود در سطح سلول های اپیتلیال روده می شود. CTB به شدت ایمونوژن می باشد. از اینرو اتصال این دو ژن کاربرد زیادی در تهیه واکسن نوترکیب آنفلونزا خواهد داشت.
  مواد و روش ها
  از طریق PCR و با استفاده از پرایمر های اختصاصی حاوی جایگاه برش آنزیم محدود کننده ژن ctxB تکثیر شد. سویه استاندارد آنفلونزا نوع A (A/ PUERTO RICO /8/34) تهیه و ژن M2e از طریق RT-PCR و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی حاوی جایگاه برش تکثیر گردید. جهت اتصال دو ژن ctxB و M2e واکنش PCR دوم به وسیله پرایمر R ژن ctxB و پرایمر F ژن M2e انجام گرفت. محصول PCR با استفاده از آنزیم های BamH1 و EcoR1 هضم و در وکتور pET28a کلون گردید. تائید کلونینگ با استفاده تعیین توالی صورت گرفت. پس از تائید، وکتور نوترکیب pET28a/M2e-ctxB در باکتری E.coli سویه Top10 ترانسفورم گردید. تائید نهایی فیوژن، کلونینگ و ترانسفورمیشن از طریق PCR کلنی، هضم آنزیمی و تعیین توالی صورت گرفت.
  یافته ها
  آنالیز توالی نشان داد ژن M2e در فریم مناسب به ژن ctxB متصل شده بود. علاوه بر این ژن حاصل در محل برش آنزیم های BamH1 و EcoR1 در وکتور pET28a کلون گردیده بود.
  نتیجه گیری
  از آنجا که توالی ژن M2e آنفلونزا دچار تغییرات آنتی ژنیک سالیانه نمی شود کاندید مناسبی جهت تولید واکسن آنفلونزا می باشد.با توجه به اینکه M2e ایمونوژن بسیار ضعیفی می باشد فیوژن آن با ایمونوژن های قوی مانند CTB می تواند روشی نوین در تهیه واکسن نوترکیب آنفلونزا باشد.
  کلیدواژگان: پروتئین ماتریکس 2، آنفلونزا، واکسن نوترکیب، زیر واحد B توکسین وبا، فیوژن
 • وحید ملا کاظمی ها، رضا مهدیان، آرش معمارنژادیان، محمد علی شکر گزار، حمیدرضا مهاجرانی، امیر امان زاده، شهرام آذری صفحه 37
  اهداف و
  سابقه
  آلودگی مایکوپلاسما در کشت سلول از مشکلات جدی در تولید فرآورده های بیولوژیک محسوب می شود. هدف ما در این پژوهش انتخاب بهترین روش استاندارد به عنوان روشی سریع با حساسیت و اختصاصیت و دقت بالا برای تشخیص آلودگی مایکوپلاسما در کشت های سلولی بانک سلولی ایران می باشد.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش40 رده ی سلولی مشکوک به آلودگی مایکوپلاسما توسط سه روش کشت میکروبی، آنزیمی و مولکولی مورد مطالعه واقع گردیدند. ارزیابی آنزیمی به کمک کیت mycoalert انجام شد و در روش مولکولی از پرایمر یونیورسال طراحی شده بر مبنای سکانس های ثابت و مشترک موجود در SrRNA 16 ریبوزومی استفاده گردید.
  یافته ها
  درصد آلودگی مایکوپلاسمایی در کشت های سلولی با روش های مولکولی، آنزیمی و میکروبی به ترتیب با 5/57% و 5/52% و 40% استحصال گردید.نتایج حکایت از تایید حساسیت، ویژگی و صحت(دقت) بالای ارزیابی مولکولی واکنش های زنجیره ای پلیمراز (PCR) در مقایسه با دو روش آنزیمی و کشت میکروبی دارد.
  نتیجه گیری
  سنجش PCR بر مبنای سکانس های ثابت و مشترک موجود در SrRNA 16 ری بوزومی، تکنیکی ارزشمند، مفید و قابل اعتماد با حساسیت، اختصاصیت و دقت بالا جهت شناسایی آلودگی های مایکوپلاسمایی در کشت های سلولی و سایر فرآورده های بیولوژیک می باشد. تکنیک آنزیمی mycoalert با توجه به حساسیت، ویژگی و سرعت بالای آن در تشخیص آلودگی مایکوپلاسمایی (کمتر از 20 دقیقه) بعد از PCR، می تواند جایگزین روش های کشت میکروبی و رنگ آمیزی DNA فلوئوروکروم گردد.
  کلیدواژگان: کشت سلولی، آلودگی مایکوپلاسمایی، رده های سلولی انسانی، حیوانی
 • فاطمه غفاری، فرناز خیر اندیش، بهرام کاظمی، محمد داود غفاری، مژگان بنده پور صفحه 61
  سابقه وهدف
  آلبومین سرم انسان از مهم ترین ترکیبات سیستم گردش خون می باشد. این پروتئین حامل بسیاری از هورمون ها ومتابولیت ها در بدن بوده و در تثبیت حجم خون و درمان انواع سوختگی ها موثر می باشد. چون تهیه آن از پلاسمای خون پرهزینه بوده و همراه با آلودگی به پاتوژن های مختلف است، تولید آن توسط روش های بیوتکنولوژی ضروری به نظر می رسد
  مواد و روش ها
  ژن آلبومین سرم انسان (HSA) براساس توالی موجود در بانک ژن سنتز شد و بعد از کلون در وکتور pET22b به سلول پذیرای BL21 (DE3) انتقال یافت. کلنی حاوی پلاسمید نوترکیب، کشت داده شد و هنگامی که به 6/0 = 600 OD رسید، با mM 5/1 IPTG القا شد. سپس در ساعات مختلف رسوب گیری انجام شد و روی ژل 10% SDS-PAGE مورد ارزیابی قرار گرفت. تولید پروتئین با روش وسترن بلات تائید گردید و تخلیص پروتئین توسط کروماتوگرافی تمایلی انجام شد.
  یافته ها
  دراین مطالعه آلبومین انسانی در فضای پری پلاسمیک باکتری تولید شد. بیشترین میزان پروتئین نوترکیب تولید شده، 24 ساعت پس از القاء بو.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه آلبومین انسانی به صورت نوترکیب در اشرشیا کلی تولید شد.
  کلیدواژگان: آلبومین سرم انسانی، (DE3) BL21، pET22b
 • اکبر حیدری، مهرداد موسی زاده مقدم، حسین آقا ملایی، محمد باقر یخچالی، بیژن بمبئی، علی محمد لطیفی، محمد هیئت صفحه 67
  سابقه و هدف
  لیپازها بیوکاتالیست های ارزشمندی هستند که به علت کاتالیز نمودن واکنش های شیمیایی مانند آبکافت، کافت الکلی، کافت اسیدی و استرفیکاسیون در صنعت دارای کاربردهای فراوانی می باشند. لیپازهای میکروبی از مهمترین انواع این آنزیم ها هستند که به علت پایداری بالا در حلال های آلی، توانایی کاتالیز ملایم واکنش های هیدرولازی، سهولت در تولید و هزینه های نسبتا پایین آن یکی از مهمترین منابع تولید در صنعت محسوب می گردند. باکتری باسیلوس پومیلوس یکی از مهمترین منابع میکروبی این آنزیم می باشد، اما بیان و ترشح پایین این لیپاز یکی از مهمترین مشکلات پیش رو جهت تولید آن توسط این باکتری محسوب می شود. هدف از این تحقیق تولید نوترکیب آنزیم لیپاز سویه بومی باسیلوس پومیلوس بصورت ترشحی به منظور افزایش سطح بیان آن در باکتری باسیلوس سوبتیلیس می باشد.
  مواد و روش ها
  ژن تولید کننده آنزیم لیپاز این سوش با استفاده از مهندسی ژنتیک در پلاسمید pWB980 همسانه سازی شد و پس از آن به سوش باسیلوس سوبتیلیس WB600 به عنوان میزبان منتقل گردید. در ادامه سطح بیان و ترشح آنزیم به صورت طبیعی و نوترکیب بررسی و مقایسه گردید.
  یافته ها
  آنزیم لیپاز در باسیلوس سوبتیلیس بصورت ترشحی بیان شد. میزان بیان این آنزیم نسبت به سوش طبیعی بیشتر می باشد.
  نتیجه گیری
  تولیدنوترکیب لیپاز باسیلوس پومیلوس در باکتری باسیلوس سوبتیلیس روش مناسبی برای افزایش میزان بیان این آنزیم می باشد.
  کلیدواژگان: لیپاز، کلونینگ، باسیلوس سوبتیلیس، بیان ترشحی
 • محمدتقی برجیان بروجنی، سید امید رعنایی سیادت، شیرین یوسفیان، فرناز نیکزاد جمنانی صفحه 75
  سابقه و هدف
  فیتیک اسید، یکی از ترکیبات معدنی بسیار مهمی است که در درون گیاهان ذخیره می شود. فیتاز (E.C. 3.1.3.8 یا E.C. 3.1.3.26) به صورت گسترده ای به عنوان یک افزودنی جهت افزایش جذب فسفر و سایر عناصر در حیوانات تک معده ای به غذای آنها اضافه شده و بدین ترتیب سبب کاهش دفع فسفات به داخل محیط می گردد. در این تحقیق، کلونینگ و افزودن برچسب شش آمینواسیدی هیستیدین به ژن نوترکیب فیتاز در باکتری اشرشیا کلی و سپس مخمر، به منظور خالص سازی آنزیم تولید شده در مقادیر بالا در این میزبان، انجام شد.
  مواد و روش ها
  توالی پروتئینی آنزیم فیتاز قارچ P. lycii از بانک های اطلاعاتی پروتئین استخراج شده و با توجه به ترجیح کدنی مخمر، توالی ژن طراحی و سنتز گردید. با طراحی پرایمرهای مناسب توالی حاوی شش هیستیدین به ژن مورد نظر داخل حامل دوگانه ی pFPMTMF 14α''> اضافه شده و در نهایت با استفاده از الکتروپوریشن به داخل مخمر انتقال یافت.
  یافته ها
  سازه ی نوترکیب حاوی ژن فیتاز به همراه برچسب شش آمینواسیدی هیستیدین تولید شد. حضور ژن در داخل باکتری و مخمر با استفاده از روش های هضم آنزیمی و PCR تایید گردید.
  نتیجه گیری
  کلونینگ موفق ژن فیتاز قارچی حاوی برچسب شش هیستیدین، در باکتری اشرشیاکلی و مخمر به منظور بیان بالا و سپس خالص سازی این آنزیم، انجام شد.
  کلیدواژگان: فیتیک اسید، فیتاز، برچسب هیستیدین، کلونینگ و مخمر
 • افسانه صدر ممتاز، ساناز ابراهیمی، حسین رحمانی، سیدمحسن اصغری، محمود رضا آقا معالی، رضا حسن سجادی صفحه 85
  سابقه و هدف
  پروتئازها کاربردهای مختلفی در حلال های آلی دارند و بنابراین پایداری آنها در حلال های آلی از اهمیت زیادی برخوردار است. الاستاز حاصل از سودوموناس آئروجینوزا از جمله آنزیم های مقاوم به حلالهای آلی است. در این تحقیق الاستاز بعد از خالص سازی به منظور تعیین فعالیت در حضور حلالهای آلی مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  با استفاده از کروماتوگرافی تمایلی آنزیم الاستاز بیان و تخلیص شد. با رسم منحنی فعالیت آنزیم در غلظتهای (V/V) % 70-0 از حلالهای آلی اتانول، متانول، ایزوپروپانول، دی متیل فرمامید، گلیسرول و اتیلن گلیکول بررسی گردید.
  یافته ها
  فعالیت الاستاز در حضور همه حلال های آلی مورد بررسی در مطالعه حاضر و در همه غلظت های بکار رفته، بجز اتانول، بسیار بالا و حتی بیش از کنترل بوده است. بعنوان نمونه در غلظت 70 درصد متانول، DMF و گلیسرول میزان فعالیت آنزیم بترتیب باندازه 5/3، 4/1 و 2/1 برابرحالت عدم حضور حلال آلی می باشد.
  نتیجه گیری
  بر خلاف اکثر آنزیمها که در حضور حلالهای آلی دچار کاهش فعالیت می شوند، تحقیق حاضر نیز به وضوح نشان می دهد میزان فعالیت الاستاز حتی در حضور حلال های آلی افزایش می یابد. این بدان معنی است که آنزیم الاستاز حاصل از سودوموناس آئروژینوزا نه تنها یک آنزیم مقاوم به حلال های آلی است بلکه برای عملکرد آن حتی محیط آلی-آبی می تواند ایده آل تر از محیط آبی باشد.
  کلیدواژگان: حلال آلی، متالوپروتئازها، الاستاز، فعالیت آنزیمی، پایداری
 • طیبه باقری لطف آباد، مریم پرتوی، منوچهر بهمئی صفحه 91
  سابقه و هدف
  بیوسورفکتانت ها گروهی از متابولیت های ثانویه هستند که توسط طیفی از میکروارگانیسم ها سنتز می شوند و دارای ویژگی های فعالیت سطحی، نظیر کاهش کشش سطحی و کشش بین سطوح می باشند. گرایش به استفاده از بیوسورفکتانت ها به جهت برخورداری از مزایایی نظیر سمیت پایین، زیست تخریب پذیری و موثر بودن آن ها در محدوده وسیعی از pH و دما، افزایش چشمگیری داشته است. عدم توجیه اقتصادی تولید بیوسورفکتانت ها در مقیاس بالا به دلایل متعدد از جمله مصرف سوبستراهای گران قیمت برای تولید آن هاست. استراتژ‍ی پیشنهادی برای حل این مسئله، استفاده از سوبستراهای ارزان قیمتی نظیر پسماندهای صنعتی لیپیدی است. هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی مصرف مواد پسماند کارخانه فرآوری روغن، به عنوان سوبستراهای تولید رامنولیپید از سویه بومی سودوموناس آئروژینوزا MR01 و تبدیل مواد پسماند به موادی با ارزش افزوده بالا می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه اسیدهای چرب موجود در مواد پسماند فرآوری روغن و مقدار کل مواد آلی موجود در آن ها به ترتیب با استفاده از کروماتوگرافی گاز و اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD) تعیین گردید. امولسیون کنندگی محصول تولیدی با استفاده از شاخص E24 اندازه گیری شد.
  یافته ها
  اندازه گیری COD مواد پسماند مقادیر بالایی در حدود 2،000،000 را نشان داد و امولسیون کنندگی بطور متوسط 40% بدست آمد.
  نتیجه گیری
  در این تحقیق امولسیون کنندگی قابل توجه بیوسورفکتانت رامنولیپیدی از مواد پسماند با COD بالا، به عنوان یک ماده زیستی سبز نوید کاهش معضل تجمع پسماند و آلاینده های آبگریز روغنی را به همراه دارد.
  کلیدواژگان: ضایعات، روغن گیاهی، بیوسورفکتانت، امولسیون کنندگی
 • قادر حبیبی صفحه 101
  سابقه و هدف
  امروزه کاربرد دی اکسید گوگرد در انبارداری انگور برای سلامتی انسان مضر شناخته شده است و به جای آن از اسید سالیسیلیک استفاده می شود که بطور موثری می تواند تنشهای اکسیداتیو در طی انبارداری را کاهش دهد. در این تحقیق اثر هورمون اسید سالیسیلیک بر روی فعالیت سیستم آنتی اکسیدانت چند رقم انگور شامل بیدانه سفید، دسترچین، صاحبی و قزل ازوم که به مدت دو هفته تحت تیمار سرمای صفر درجه قرار گرفته بودند، مطالعه شد.
  مواد و روش ها
  میوه ها بلافاصله پس از برداشت در دو گروه آزمایشی تقسیم بندی و گروه اول به مدت 10 دقیقه در محلول 1 میلی مولار اسید سالیسیلیک و گروه دوم (شاهد) در آب مقطر قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که تیمار اسید سالیسیلیک باعث افزایش معنی دار محتوی نسبی آب (RWC) و همچنین فعالیت آنزیمهای سوپر اکسید دیسموتاز و کاتالاز در قزل ازوم و صاحبی نسبت به شاهد شده است. اعمال اسید سالیسیلیک باعث افزایش فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز (SOD) در رقم دسترچین شد ولی فعالیت این آنزیم را در رقم بیدانه سفید متاثر نکرد.
  نتیجه گیری
  تیمار اسید سالیسیلیک با افزایش همزمان فعالیت آنزیمهای SOD و کاتالاز (CAT) باعث کاهش معنی دار مقدار مالون دی آلدئید ناشی از آسیب غشایی فقط در قزل ازوم و صاحبی شد. نتایج نشان داد که هورمون فوق می تواند در تخفیف اثرات سرما از طریق افزایش توان سیستم آنتی اکسیدانت در رقمهای قزل ازوم و صاحبی عمل نموده و در انبارداری این ارقام مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اسید سالیسیلیک، انگور، سوپر اکسید دیسموتاز
 • فاطمه رمضانی، بهرام کاظمی، علی جبالی صفحه 107
  سابقه و هدف
  در دهه گذشته، توجه علم و صنعت به تولید نانوذرات متمرکزشده است. روش های بسیاری برای سنتز نانوذرات وجود دارد. بسیاری از تکنیک ها از نظر مصرف مواد و انرژی ناکارآمد هستند. در اکثر روش های شیمیایی، از مواد شیمیایی خطرناک برای انسان و محیط زیست استفاده می شود. به همین دلایل، تقاضا برای تولید نانوذرات با روش های بیولوژیک وجود دارد. این تحقیق بر بیوسنتز خارج سلولی نانوذرات نقره با استفاده از گونه غیر بیماری زا لیشمانیا متمرکز شده است.
  مواد و روش ها
  یون های نقره محلول در آب به محض اینکه در معرض تک یاخته لیشمانیا قرار می گیرد کاهش یافته و نانوذرات نقره تشکیل می شود. تشکیل نانوذره نقره با طیف سنجی uv-vis، تصویر میکروسکوپی و طیف پراکندگی عنصری اشعه ایکس بررسی می شود.
  یافته ها
  در طیف سنجی UV -VIS، نقطه اوج در طول موج 420 نانومتر مربوط به رزونانس پلاسمون سطحی نانوذرات نقره است. میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) و اسکن میکروسکوپ الکترونی (SEM) تصاویر نانوذرات تولید شده با اندازه 80-20 نانومتر توسط تک یاخته را در محلول نشان می دهد. طیف پراکندگی عنصری اشعه ایکس(EDX) نیز حضور عنصر نقره را تایید کرد.
  نتیجه گیری
  تک یاخته لیشمانیا یک کارخانه بالقوه سبز برای تولید نانوذره نقره است. ابعاد نانوذرات نقره در محدوده 80 - 20 نانومتر می باشد. تولید نانوذره نقره توسط این پروتوزوآ برای حفظ ایمنی محیط زیست و از نظر اقتصادی و زمان به صرفه است.
  کلیدواژگان: لیشمانیا، نقره، نانوذرات، بیوسنتز
 • غزاله زندی، خدیجه عنصری، سید حسن هلالات، سعید میرزایی، الله آقا علی خانی، مریم صادقی، آسیه شاه جهان پور صفحه 113
  سابقه و هدف

  اختلالات قاعدگی همانند سندرم قبل از قاعدگی (PMS)در نوجوانان و زنان جوان بسیار شایع است . این سندرم و اختلالات پیش از قاعدگی، مجموعه‌ای از تغییرات خلقی‌-رفتاری وجسمانی است که برهیجانات وعملکردزنان تاثیر منفی بسزائی دارند.
    با توجه به تاثیر PMS برابعاد گوناگون کیفیت زندگی، در این مطالعه به بررسی میزان‌ شیوع PMS و PMDD وشیوع علائم آن و ارزیابی تاثیر شدت علایم در کیفیت زندگی‌ دانشجویان پرداخته شده است.

  روش مطالعه

  در این مطالعه توصیفی - تحلیلی، پرسشنامه سنجش علائم PMS را در اختیار116 نفراز دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند قرار داده و با استفاده از نرم افزار version 16)) SPSS ، به وسیله شاخص پراکندگی وآزمون های آماری کای دو و رگرسیون به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شده است.

  یافته ها

  114 نفر با میانگین سنی‌ و انحراف از معیار: 3.64 ± 22.87 سال بررسی‌ شدند.84.2% افراد شرکت کننده مبتلا به اختلالات قاعدگی بودند که از این تعداد 62.5% PMS و 37.5% PMDD داشتند.80.7% مجرد و 19.3% متاهل بودند که از میان آنها 84.78%از دانشجویان مجرد و 81.81% از متاهلین ملاک های PMS را داشتند. شیوع PMS با سن، تاهل و مدت زمان قاعدگی ارتباط آماری معنی داری نداشت (0.05 P>). بیشترین علائم به ترتیب شامل عصبانیت/کج خلقی‌، دلدرد، دردکمر، خستگی مفرط/کاهش انرژی، کاهش علاقهمندی به روابط کاری، اضطراب و نگرانی، دردمفصل یا عضله، حساسیت و درد سینه می‌باشد.
   

  نتیجه گیری

  علائم ناشی از ابتلا به PMS و PMDD همانند خستگی مفرط/کاهش انرژی، اضطراب ونگرانی،عصبانیت/کج خلقی‌، دل درد، دردکمر در بین تعدادزیادی ازافراد مورد مطالعه بوضوح به چشم میخورد. بنابر این، متخصصان بهداشت باید علاوه بر توجه به نشانه ها و علائم فیزیکی در زنان مبتلا به PMS ،توجه بیشتری به نشانه ها و علائم خلقی-رفتاری داشته باشند .

  کلیدواژگان: شیوع، علائم، PMS، PMDD
|
 • Saeed Hosseinzadeh, Masoud Shams Bakhsh Page 9
  Bacterial flagellum is a rotary nanomachin with a diameter of 45 nm that is located in cellular membrane and is used for movement in adjacent environment. The development of the first cellular motility apparatus has been accomplished during the first billion years of evolution as evidence by the high complexity of its structure for adaptation with environment. Unlike eukaryotic flagella that use a whip-like action to move whole cell, movement of a bacterial cell is generated by rotation of the filament. In the past researches, most of the flagella components and their functions are specified, whereas mechanisms of torque generation and rotation are unclear. A special apparatus assumes translocation and assembly of flagella components, which has homology with type III secretion system. For bacterial movement, the motors are energized by the transmembrane potential of specific ions, most commonly the proton motive force or the sodium motive force. The objective of this paper is to discuss the recent finding by modern techniques during recent decades.
  Keywords: Nanomachin, Swimming, Basal body, Hook, Filament
 • Mehran Falaknaz, Ali Ashraf Mehrabi, Danial Kahrizi, Aliasghar Nasrollah Nejad, Kheir Elah Yari Page 19
  Aim and background. LEA proteins in wheat and cotton were identified and discussed as the first report in late embryonic proteins. Public classification for more LEA genes was inferred from the structure of the protein domain or chemically derived characters. Bioinformatics methods in genome research methods are useful in situations outside the laboratory. Material and Methods. In this study, LEA proteins for Wdhn13 genes in 8 wheat and wild wheat (including Triticum aestivum cv. Sardari, aestivum gonbad, durum Shosh, durum borojerd, urartu, dicocoides, tauschii and speltoides) were used and sequences from Wdhn13 was compared with Single gene sequences of Wdhn13 in NCBI Results. The result of analysis showed that the Wdhn13 gene sequences in Sardari wheat were the most similar to the sequences in NCBI and the Wdhn13 gene sequences in urartu have the lowest similarity to the sequences in NCBI one. This difference is due to amino acid changes in the DNA sequence of samples. BLAST and Phylogenetic tree drawn from DNA sequence based on the UPGMA algorithm also confirmed this result. The Phylogenetic tree drawn with the logical evolution of the gene for the derivation of diploid species, and hexaploid, tetraploid was indicated. The table of sequence also confirmed that the sequence of the BLAST results and Phylogenetic trees are consistent over the time. Conclusion.The main result of this study was that given the amplification of target gene on the genomes of diploid, tetraploid and hexaploid species including genome AA and non-amplification on Species speltoides (BB) and tauschii (DD), it can be concluded that there is a target gene on the AA wheat genome.
  Keywords: Wheat, Wdhn13 gene, LEA Protein
 • Nima Mirzaei, Farhad Rezaei Page 29
  Aim and background. The extra domain of the M2 protein of influenza is a weak immunogen, Hence this is not a suitable candidate for the vaccine development. The B subunit of the Cholera enterotoxin is nontoxic causing attachment of the holotoxin to the GM1 at the surface of the epithelial intestine cells, while, CTB is highly immunogenic. So fusion of these two genes would be very applicable in influenza vaccine development.
  Material And Methods
  using PCR with specific primers including restriction sites ctxB was amplified. Standard strain of influenza type A (A/ PUERTO RICO /8/34) was prepared and M2e was amplified using RT-PCR with specific primers. The second PCR reaction was performed for the fusion of the M2e and ctxB using the F primer of M2e and R primer of ctxB. PCR product was digested with BamH1 and EcoRI and cloned into the pET28a. Verification of the cloning was performed using sequence analyzing. After analysis, the recombinant pET28a/M2e-ctxB was transferred into E.coli Top10. The final confirmation was performed using colony PCR, double digesting and sequence analysis.
  Results
  Sequence analysis showed that M2e has been fused to ctxB in an exact frame. Moreover the fused gene was cloned into the restriction site of the BamH1 and EcoR1 in pET28a.
  Discussion
  Despite stability of the sequence of M2e it is not immunogen but fusion to strong immunogens such as CTB would be a new suggestion for Influenza recombinant vaccine production.
  Keywords: Matrix protein 2, Influenza, Recombinant vaccines, Cholera toxin B subunit, Fusion
 • Vahid Molla Kazemiha, Reza Mahdian, Arash Memarnejadian, Mohammad Ali Shokrgozar, Hamid Reza Mohajerani, Amir Amanzadeh, Shahram Azari Page 37
  Aims and
  Background
  Mycoplasma contamination in cell culture is considered as a serious problem in the manufacturing of biological products. Our goal in this research is to find the best standard and a rapid method with high sensitivity, specificity and accuracy for the detection of mycoplasma contamination in cell cultures of National Cell Bank of Iran.
  Materials And Methods
  In this study, 40 cell lines suspected of mycoplasma contamination were evaluated by three different methods (microbial cultivation, enzymatic and molecular). Enzymatic evaluation was performed using Mycoalert® kit and in molecular technique, a universal primer designed based on common and fixed 16SrRNA ribosomal sequences was used.
  Results
  Mycoplasma contamination in cell cultures with molecular, enzymatic and microbial cultivation methods were analyzed as 57.5%, 52.5% and 40% respectively. These results confirmed the higher rate of sensitivity, specificity and accuracy for molecular method in comparison with enzymatic and microbial methods.
  Conclusion
  PCR assay based on fixed and common sequences in the 16SrRNA is a useful, valuable and reliable technique with high sensitivity, specificity and accuracy for the detection of mycoplasma contamination in cell cultures and other biological products. The enzymatic Mycoalert ® method with respect to its sensitivity, specificity and very high speed detection of mycoplasma contamination (less than 20 minutes) after PCR can be used instead of conventional microbial culture and DNA staining fluorochrome methods.
  Keywords: Cell Culture, Mycoplasma Contamination, Human, Animal Cell Lines
 • Fatemeh Ghafari, Farnaz Kheirandish, Bahram Kazemi, Mohammad Davod Ghafari, Mojgan Bandehpour Page 61
  Aims and Background. Human serum albumin (HSA) is the most important components of the circulatory system. HSA can transport many metabolites and hormones in the body. It is effective for blood volume stabilization and the burn treatment. The preparation of HSA from human plasma is costly and the risk of contamination with various pathogens is high. Therefore, biotechnology could promise a new way to solve the problems. Materials and methods. HSA gene was synthesized based on the sequence of the gene in NCBI website. HSA was cloned into pET 22 b expression vector and then t he recombinant plasmid was transformed into BL21 (DE3) competent cell. The colony (containing recombinant expression vector) was cultured overnight. The culture was induced with IPTG 1/5 mM in the logarithmic phase (OD600=0.6). Sampling was carried out in different times and it was analyzed on %10 (w/v) SDS-PAGE. The expression of recombinant human serum albumin (rHSA) was confirmed by western blot. Finally, rHSA was Alpha purified by affinity chromatography. Results.In this study, human serum albumin was produced in the bacterial periplasmic environment. The highest expression level of rHSA was observed 24 h after the bacterial induction. Conclusion. In this study, rHSA was produced in E.coli host.
  Keywords: Human serum Albumin, BL21) DE3 (, pET22b
 • Akbar Heydari, Mehrdad Moosazadeh Moghaddam, Hossein Aghamollaei, Mohammad Bagher Yakhchali, Bijan Bambaee, Ali Mohammad Latifi, Mohammad Heiat Page 67
  Aim and
  Background
  Lipases are the valuable biocatalysts which have many applications in the industry. It is widely used in catalyzing chemical reactions such as water, alcoholic, acidic hydrolysis and also esterification. Bacterial lipases are the most important kinds of enzymes in the industry because they have special advantages such as the high stability in organic solvent, the ability of soft catalyzation of hydrolytic reactions, facility in production process and it’s relatively low cost. Bacillus pumilus is one of the most considerable bacterial sources of this enzyme but the main problem for producing this enzyme is low expression and secretion. The aim of this research is the production of recombinant lipase from native strain in secreting manner for increasing the level of expression in Bacillus subtilis.
  Materials And Methods
  Lipase-coding gene of bacillus pumilus was cloned into pWB980 plasmid by genetic engineering. After this step, construction plasmids were transferred to Bacillus subtilis WB600 as a host. Then expression and secretion level between native and recombinant forms was evaluated and compared.
  Results
  Secretory form of lipase enzyme was expressed in Bacillus subtilis. An expression level of this enzyme is higher than normal strain.
  Conclusion
  Recombinant lipase production in Bacillus subtilis is a suitable method for increasing the expression of this enzyme.
  Keywords: Lipase, Cloning, Bacillus subtilis, secretory expression
 • Adtaghy Borjian Borujeni, Seyyed Omid Ranaei Siadat, Shirin Yousefian, Farnaz Nikzad Jamnani Page 75
  Aim and
  Background
  Phytic acid is an important mineral compound which can be preserved in plants. Phytase (E.C. 3.1.3.26 or E.C. 3.1.3.8) has been used as a cereal feed additive that can enhance the phosphorus and mineral absorption in monogastric animals food; so it can reduce the phosphorus output into the environment. In this research, Cloning of gene encoding phytase containing hexahistidine-tag was conducted in Escherichia coli and then yeast for purification of the produced enzyme after expression in this yeast.
  Material And Method
  Sequence of protein encoding Peniophora lycii fungal phytase, was obtained from protein data bank, designed and then synthesized according to the expression codon usage of the yeast. A piece of DNA containing hexahistidine-tag was added into the pFPMTMF 14α'> shuttle vector fallowed by transformation through electroporation method into the expression yeast.
  Result
  Recombinant DNA encoding phytase containing hexahistidine-tag was produced. Presence of gene in bacteria and yeast was proved with double digest and PCR methods.
  Conclusion
  Successful cloning of fungal phytase gene containing hexahistidine-tag was conducted in Escherichia coli bacteria and then yeast for high level expression and purification of this enzyme.
  Keywords: Phytic acid, Phytase, Hexahistidine, tag, Cloning, yeast
 • Afsaneh Sadre., Momtaz, Sanaz Ebrahimi, Hossein Rahmani, S. Mohsen Asghari, Mahmoud Reza Aghamaali, Reza Hassan Sajedi Reza Hassan Sajedi Page 85
  Aim and
  Background
  Proteases have multiple applications within organic media, and then their organic solvent stability is critically important. Pseudomonas aeruginosa elastase is an organic solvent stable enzyme. In the present work, following protein purification, its organic solvent activity and stability have been investigated.
  Materials And Methods
  Protein purification was carried out by affinity chromatography. Enzyme activity within organic solvent media has been measured by activity measurements in the 0-70% (V/V) of organic solvents including ethanol, methanol, isopropanol, dimethyl formamide (DMF), glycerol and ethylene glycol.
  Results
  In the presence of all concentrations of organic solvents investigated in the present study, except ethanol, activity of elastase was very high and even higher than that of control, i.e. in the absence of organic solvents. For instance, in the presence of 70% (V/V) of methanol, DMF and glycerol enzymatic activity was 3.5, 1.4 and 1.2 times higher than that of 0% of organic solvents.
  Conclusion
  On the contrary to most enzymes whose activity diminishes in organic solvents, the present study clearly indicated that elastase activity increases even in the presence of organic solvents. This finding means that Pseudomonas aeruginosa elastase is not only an organic solvent enzyme, but more ideal catalyst within aqueous-organic than absolutely aqueous medium.
  Keywords: organic solvents, metalloproteases, elastase, enzyme activity, stability
 • Tayebe Bagheri Lofabad, Maryam Partovi, Manochehr Bahmaei Page 91
  Aim and
  Background
  Biosurfactants are a group of secondary metabolites with surface active properties like reducing superficial and interfacial tensions that are synthesized by a variety of micro-organisms. Interest in their potential applications by various industries has significantly increased recently, particularly because of their advantages such as lower toxicity, biodegradability and effectiveness at a wide range of pH and temperature values. Use of expensive substrates is among several economic limitations for large scale production of biosurfactants. A suggested strategy to solve this cost problem is the use of inexpensive substrates such as lipidic wastes. This research aimed to evaluate the vegetable oil refinery wastes as inducing substrates for rhamnolipid biosynthesis by Pseudomonas aeruginosa MR01, and their transformation to high value-added materials.
  Material And Methods
  In this research, fatty acids present in vegetable oil refinery wastes and total organic materials were measured using Gas-Chromatography and COD, respectively. Biosurfactant emulsification was determined through the emulsification index (E24).
  Results
  COD for oil wastes showed high values around 2,000,000 and emulsification was obtained on average about 40%.
  Conclusion
  A dramatic emulsification activity of rhamnolipid biosurfactants produced by high COD oil wastes represented a promising green material to reduce the problems regarding the wastes and hydrophobic pollutants accumulation.
  Keywords: Wastes, Vegetable oil, Biosurfactant, Emulsification
 • Ghder Habibi Page 101
  Aim and
  Background
  Recently, application of SO2 during cold storage is restricted since its residues are toxic and dangerous to human health. Salicylic acid (SA) is an alternative method to SO2 and can alleviate post harvest oxidative stress. Our research goal, in the present study, was to characterize the effects of salicylic acid (SA) on some antioxidative characteristics of grape (Vitis vinifera L. cv Bidaneh Sefid, Dastrchyn, Sahebi and Qizil üsum) fruits applied with or without SA under cold storage for two weeks.
  Materials And Methods
  The selected clusters were randomly divided into two groups so that SA-treated group immersed for ten minutes in solutions of 1 mM SA and were air-dried at room temperature.
  Results
  Salicylic acid increased the relevant water content (RWC) of Sahebi and Qizil üsum in comparison to those of control at the end of the shelf life, whereas the effect of SA treatment on relative water content of the other cultivars was not significant during storage life. In Bidaneh Sefid, no difference in superoxide dismutase (SOD) activities between SA-pretreated and control fruit was observed, whereas SOD activity in SA-pretreated Dastrchyn was significantly higher than that in the controls during 15 days of postharvest life.
  Discussion
  In this work, SA considerably reduced the rise in malondialdehyde (MDA) content in cultivars Sahebi and Qizil üsum during storage, obviously because of an efficient scavenging following significant enhancement of SOD and catalase (CAT) activity. These results suggest that SA application can improve antioxidant defense system of Sahebi and Qizil üsum during storage, and it may be recommended for increasing storage life and maintaining their quality.
  Keywords: Salicylic acid, Grape, S uperoxide dismutase
 • Fatemeh Ramezani, Bahram Kazemi, Ali Jebali Page 107
  Aim and
  Background
  In the past decade, science and technology has put enormous attention to produce nanoparticles. There are many methods to synthesize nanoparticles. Many techniques are inefficient in terms of material and energy consumption. Most chemical methods are hazardous chemicals for humans and the environment. For these reasons, there is a demand to produce nanoparticles with biological methods. This research is concentrated on extracellular biosynthesis of silver nanoparticles using non-pathogenic species of Leishmania.
  Materials And Methods
  It was found that aqueous silver ions are reduced in solution when exposed to protozoa Leishmania, thereby leading to the formation of silver nanoparticles. The formation of silver nanoparticles was analyzed by uv-vis spectroscopy, microscopic images and elemental X-ray scattering spectra.
  Results
  In UV-Vis spectroscopy, the peak at 420 nm corresponds to the surface plasmon resonance of silver nanoparticles. The Atomic Force microscope (AFM) and Scanning electron microscope (SEM) images of nanoparticles in aqueous solution showed the production of silver nanoparticles (average particle size: 20 - 80 nm) by the protozoa. EDX spectra of silver nanoparticles excited by an electron beam, showed peaks for the elements of Ag.
  Conclusion
  Leishmania protozoon is a green factory for the production of silver nanoparticles. Silver nanoparticles were in the range of 20–80 nm in dimensions. The use of this protozoon for silver nanoparticles synthesis offers the benefits of eco-friendliness, amenability, and timesaving for large-scale production.
  Keywords: Leishmania, silver, nanoparticles, biosynthesis
 • Ghazale Zandi, Khadijeh Onsory, Seyed Hossein Helalat, Saeed Mirzaee, Elahe Agha Alikhani, Asiyeh Shahjahanpoor, Maryam Sadeghi Page 113