فهرست مطالب

اعتیاد پژوهی - پیاپی 24 (زمستان 1391)

فصلنامه اعتیاد پژوهی
پیاپی 24 (زمستان 1391)

 • تاریخ انتشار: 1391/12/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • صفحه 7
 • سیده فاطمه پورسید موسایی، سید ولی الله موسوی، سید موسی کافی صفحات 9-26
  هدف
  نظر به اهمیت نقش عوامل استرس زا و محرک در جریان و شدت ولع مصرف، این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین این عوامل با تجربه ولع مصرف در وابستگان به مواد در شش گروه (کشیدن تریاک، استنشاق هروئین، کشیدن هروئین، تزریق هروئین، کشیدن مت آمفتامین، کشیدن کراک) انجام شده است.
  روش
  در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی 195 نفر آزمودنی مرد معتاد در شش گروه که طی10 ماه در سال های 1389 تا1390 به مراکز ترک اعتیاد شهرستان رشت مراجعه نموده بودند به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه سنجش فشار روانی مارکهام و پرسشنامه ولع مصرف لحظه ای فرانکن و آزمون کامپیوتری شاخص های تصویری برای سنجش شدت ولع مصرف بود.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین استرس با ولع مصرف القائی و بین استرس با ولع مصرف لحظه ای رابطه آماری مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین، معلوم شد که بین مصرف کنندگان مختلف در میزان استرس و ولع مصرف القائی و ولع مصرف لحظه ای تفاوت معناداری وجود دارد. از طرفی دیگر، میانگین نمرات استرس، ولع مصرف القائی و ولع مصرف لحظه ای در گروه آزمودنی های مصرف کننده مت آمفتامین به میزان معناداری بالاتر از بقیه گروه های مصرف کننده بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش، استرس می تواند عامل پیش بینی کننده مهمی برای میزان ولع مصرف در وابستگان به مواد باشد. بنابراین، توجه به این جنبه ها می تواند به انتخاب درمان مناسب روان شناختی جهت کنترل ولع مصرف منجر شود.
  کلیدواژگان: استرس، ولع مصرف مواد، وابستگی به مواد
 • احمدرضا کیانی، نظام الدین قاسمی، علی پورعباس صفحات 27-36
  هدف
  امروزه درمان های موج سوم در روان درمانی به جای چالش با شناخت ها، بر آگاهی و پذیرش افراد از احساسات و هیجان ها و شناخت ها و رفتارها تاکید دارند. به همین دلیل پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد و ذهن آگاهی بر میزان ولع مصرف و تنظیم شناختی هیجان در مصرف کنندگان شیشه انجام شده است.
  روش
  پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری است. جامعه آماری کلیه مصرف کنندگان مواد شیشه شهر بهارستان اصفهان بود. گروه مصرف کننده مواد، شامل 34 مصرف کننده ماده شیشه بودند که از بین افراد مراجعه کننده به مرکز درمان اعتیاد بهارستان به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و به روش نمونه گیری تصادفی در دو گروه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان مبتنی بر ذهن-آگاهی قرار گرفتند. افراد هر دو گروه به صورت همزمان و جداگانه تحت دوازده جلسه مداخلات درمانی به صورت هفته ای دو جلسه و در انتها هفته ای یک جلسه و به مدت دو ساعت در هر جلسه قرار گرفتند. آزمودنی های دو گروه به کمک آزمون سنجش شدت ولع مصرف شیشه و پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که دو گروه درمانی بر شدت ولع مصرف در دو مرحله پس آزمون و پیگیری تاثیر معناداری داشتند. همچنین در مقایسه اثربخشی این دو درمان بر ابعاد نه گانه تنظیم شناختی هیجان تفاوت معناداری مشاهده نشد و هر دو درمان به یک میزان بر شاخص-های شناختی تنظیم هیجان تاثیرگذار بودند.
  نتیجه گیری
  می توان گفت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و ذهن آگاهی به دلیل مولفه های مشترک درمان در کاهش آسیب های روانی ناشی از مصرف آمفتامین ها موثر است.
  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، روان درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، تنظیم شناختی هیجان، ولع مصرف، آمفتامین
 • علی محمدرضایی، علی دلاور، محمود نجفی صفحات 38-54
  هدف
  هدف از تحقیق حاضر ساخت پرسشنامه نگرش سنج مواد مخدر و تعیین اعتبار و پایایی آن بود.
  روش
  6108 نفر از دانش آموزان سال سوم راهنمایی و مقطع متوسطه در سراسر ایران پرسشنامه نگرش سنج مواد مخدر را تکمیل نمودند. اعتبار مقیاس با استفاده از روش تمایز گروهی و تحلیل عوامل تائیدی بررسی شد.
  یافته ها
  نتایج روش تمایز گروهی نشان داد که سوالات توانایی تفکیک مصرف کنندگان سابق مواد مخدر را از مصرف کنندگان کنونی و همچنین از افراد سالم دارا می باشد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی نیز پنج عامل استخراج گردید. این عوامل با توجه به مبانی نظری تحقیق و محتوای سوالات قرار گرفته روی عوامل تحت عناوین علاقه به مصرف، نگرش به خطرات، نگرش به اثرات فیزیولوژیکی، نگرش به اثرات روانی و نگرش به اثرات اجتماعی مواد مخدر نامگذاری گردید. پایایی مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ برآورد گردید. حداقل پایایی در مقیاس اثرات فیزیولوژیکی مواد مخدر (77/0α=) و حداکثر آن در مقیاس علاقه به مصرف مواد مخدر (86/0α=) به دست آمد. در کل، ضرایب اعتبار و پایایی به دست آمده بسیار رضایت بخش بود.
  نتیجه گیری
  طبق نتایج این تحقیق، پرسشنامه نگرش سنج مواد مخدر واجد شرایط لازم برای تشخیص نگرش به مواد مخدر در بین دانش آموزان سال سوم راهنمایی و مقطع متوسطه ایران می باشد.
  کلیدواژگان: نگرش، مواد مخدر، ویژگی های روان سنجی، ساختار عاملی
 • طیبه عاملی، خدیجه ابوالمعالی، بهشته میرزایی صفحات 56-68
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف، مقایسه حل تعارض و کیفیت زندگی معتادان به تریاک با معتادان به مواد محرک انجام گرفت.
  روش
  بدین منظور 74 نفر معتاد به تریاک و 74 نفر معتاد به مواد محرک به شیوه خوشه ایتصادفی از سه کلینیک در مناطق 6 و11 انتخاب شدند و به وسیله پرسشنامه های حل تعارض و پرسشنامه کیفیت زندگی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین حل تعارض و کیفیت زندگی افراد معتاد به تریاک با افراد معتاد به مواد محرک تفاوت معناداری وجود دارد. بدین معنا که به جز خرده مقیاس مثبت نگری، در سایر خرده مقیاس ها در آزمون حل تعارض (فضا و موقعیت، شفاف سازی دریافت ها و برداشت ها، توجه به نیازها به جای خواسته ها، توزیع قدرت دو طرفه، تمرکز اولیه بر آینده و بعد تمرکز بر یادگیری از گذشته ها، ارائه گزینه ها برای نفع طرفین، تدوین گام های عملی و مقدور، ملاحظات احتیاطی) تفاوت معنادار به دست آمد. همچنین، در تمامی خرده مقیاس های آزمون کیفیت زندگی (کارکرد فیزیکی، محدودیت فیزیکی، محدودیت عاطفی، انرژی و نشاط، سلامت عاطفی، عملکرد اجتماعی و سلامت عمومی) به جز خرده مقیاس درد تفاوت معنادار به دست آمد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد افراد وابسته به تریاک از شیوه های حل تعارض مناسب تری استفاده می کنند و از کیفیت زندگی بهتری نسبت به افراد وابسته به مواد محرک برخوردارند.
  کلیدواژگان: حل تعارض، کیفیت زندگی، تریاک، مواد محرک
 • زهرا لک*، آمنه معاضدیان، سیدعلی حسینی المدنی، معصومه صداقت، سمیرا عامری صفحات 70-84
  هدف

  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری گروهی بر کاهش اضطراب معتادان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر انجام شده است.

  روش

  پژوهش حاضر از تحقیقات نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه است. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 24 نفر معتاد که نمره بالایی در پرسشنامه اضطراب فراگیر و پرسشنامه اضطراب، افسردگی و استرس کسب کرده بودند و مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر تشخیص داده شده بودند انتخاب شدند. نمونه های پژوهش پس از همگن شدن به صورت تصادفی به دوگروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. گروه آزمایش، تحت آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری طی 10 جلسه قرار گرفتند و گروه گواه تحت هیچ برنامه آموزشی قرار نگرفت.

  یافته ها

  نتایج به دست آمده از تحلیل کواریانس حاکی از اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری در کاهش اضطراب و اضطراب فراگیر گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه می باشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج فوق که نشان دهنده اثربخشی درمان مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر اضطراب و اضطراب فراگیر است، می توان از این شیوه درمانی به عنوان یک درمان اثربخش بر کاهش اضطراب و اضطراب فراگیر معتادین استفاده نمود.

  کلیدواژگان: مدیریت استرس، شناختی، رفتاری، اضطراب، اضطراب فراگیر، معتادان
 • علیرضا حیدرنژاد، عبدالرضا باقری بنجار، علی اصانلو صفحات 86-94
  هدف
  هدف تحقیق حاضر، مقایسه میزان سرمایه اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد شهر مشهد بود.
  روش
  روش تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی بوده است. نمونه پژوهش شامل160 نفر معتاد و 160 نفر غیرمعتاد بودند که به شیوه نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. افراد غیرمعتاد با توجه به سن و وضعیت تاهل با گروه معتاد همتا شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی بود.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی جوانان معتاد به طور معناداری پایین تر از جوانان غیرمعتاد است. همچنین، میزان مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و شبکه روابط اجتماعی جوانان معتاد به طور معناداری پایین تر از جوانان غیرمعتاد بود. از دیگر نتایج این پژوهش این بود که شاخص روابط خانوادگی و دوستانه بیشترین قابلیت تمییز را در بین جوانان معتاد و غیرمعتاد دارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به تاثیر مثبت مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و شبکه روابط اجتماعی برافراد غیرمعتاد باید شرایط و بستر های مناسب برای سوق دادن جوانان معتاد به درگیر شدن در رویدادهای اجتماعی مانند گسترش سازمان ها و انجمن های داوطلبانه و غیر دولتی نظیر انجمن های مردم نهاد بهای بیشتری داده شود.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، اعتماد، مشارکت، روابط اجتماعی، معتاد، غیر معتاد
|
 • Poor, Seyed M. F., Mousaviv., Kafi, M. Pages 9-26
  Aim
  According to the importance of stressful and impellent factors in severity of craving and after that treating successes، this study had done with purpose of examining the relationship between these factors with craving experience in addicted men in six groups (smoking of opium، inhalation of Heroin، smoking of Heroin، injection of Heroin، smoking of methamphetamine، smoking of crack).
  Method
  In this descriptive-sectional study، 195 addicted men had referred to cold turkey centers in Rasht، during 10 months of 1389-1390 selected by available sampling method in six groups. Stress evaluation questionnaire of Markham and the questionnaire of instant craving drug of Franken and also profited by imaginary indexes of computer tests for severity of craving administered among selected samples.
  Results
  The results showed that there is a significant and positive relationship between the stress and cue induction craving، and the stress and instant craving. Also، it proved that there is a significant difference between different users in degree of stress، and inductive craving، and instant craving. The average of stress scores، cue induction craving and instant craving in testing groups of methamphetamine users were more than other groups.
  Conclusion
  According to findings of this survey، stress can be an important predicting factor for craving degree in addicted men; so، attention of these aspects resulted in selecting an appropriate treatment of psychology for controlling of craving which is the most important factor leading to relapse in substance abuse.
  Keywords: Stress, Drug Craving, Substance Dependence
 • Kiania., Ghasemin., Pourabbas, A. Pages 27-36
  Aim
  Today، third wave therapies in psychotherapy shift their attention from challenging cognitions to awareness and acceptance of feelings، emotions، cognitions and behaviors. Therefore، this research aimed to compare of efficacy of group psychotherapy based on acceptance and commitment therapy، with mindfulness on craving and cognitive emotion regulation in methamphetamine addicts.
  Method
  Research method was semi experimental research design with pre-post test and follow up. The population of research was included all of methamphetamine addicts in baharestan، Isfahan. Drug abusers was 34 participants that refered to addiction rehabilitation centers and selected by snowball sampling and finaly divided to 2groups by radomization (acceptance and commitment therapy group and mindfulness groups). Each groups recieved treatment in 12 sessions (At First 2 sessions per week and at last 1 session per week). Two groups assessed by craving test (Ekhtiary، 1387) and cognitive emotion regulation (garnefski et al، 2002)، in pretest، post test and follow up.
  Results
  The results showed that two treatment groups had significant effect on craving intensity in post test and follow up. In addition، there was no significant difference in comparing of the efficacy of these two treatments on cognitive emotion regulation and it means that both two traetments had same effect on cognitive emotion regulatin.
  Conclusion
  we can say that acceptance and commitmet therapy and mindfulnesshave effect on reduction psychopathology from using amphetamines due to same theraputic factors.
  Keywords: Acceptance, Commitmet Therapy, Mindful, Base Treatment, Cognitive Emotion Regulation, Craving, Amphetamine
 • Rezaee, A. M., Delavara., Najafi, M. Pages 38-54
  Aim
  The study was aimed to determine the validity and reliability of opium attitudes questionnaire.
  Method
  6108 of guidance school (3th grades) and high school students filled the opium attitude questionnaire in all of the country. The validity of questionnaire assessed by group discrimination and confirmatory factor analysis method.
  Results
  the results of group discrimination showed that the questions can be discriminated of past and current opium addicts and normal groups. On the basis of factor analysis results 5 factors extracted. These factors with consideration of literature review and loaded items content named: interest to consume، attitude to dangers، attitude to physiological effects، attitude to psychic effects، attitude to social effects to opium. Reliability of subscales examined by Cronbakh’s alpha. The minimum measure of reliability was 0. 77 and maximum was 0. 86. Altogether، the validity and reliability of questionnaire were satisfied.
  Conclusion
  On the basis of present research results، opium attitude questionnaire is appropriate for assessing of students’ attitude to opium among guidance and high school students.
  Keywords: Attitude, Opium, Psychometric Properties, Factorial Structure
 • Amelit., Abolmaali, Kh., Mirzaei, B. Pages 56-68
  Aim
  The aim of present research was to compare of conflict solving and quality of life of opium and stimulant addicts.
  Method
  For this purpose، 74 opium addicts and 74 stimulant addicts selected of 3 clinics in 6 and 11 regions by clustering random sampling. Conflict solving questionnaire and quality of life administered among selected samples.
  Results
  The results showed that there was significant difference between the mean scores of opium and stimulant addicts on conflict solving and quality of life. That is except of positivism on all subscales of conflict solving (namely: space and position، understanding clearness، attention to needs versus desires، mutually power distribution، primary focus to future، and focus on learning of past، completion of practical steps، cautious consideration) there were significant differences between two groups. Also، on all subscales of quality of life (namely: physical functioning، physical limitation، affective limitation، energy and frisk، affective health، social performance، and general health) except of pain there were significant differences between two studied groups.
  Conclusion
  It seemed that people who were addicted to opium used more appropriate methods on conflict solving in comparison to stimulants addicts; also، they have better quality of life.
  Keywords: Conflict Solving, Quality of Life, Opium, Stimulants
 • Lakz., Moazediana., Hosseini A. A., Sedaghatm., Ameri, S. Pages 70-84
  Aim

  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of cognitive–behavioral stress management on reduction of anxiety among addicts with GAD.

  Method

  The design of the study is experimental with pretest -posttest and control group. The population of the study was all addicts with GAD in Tehran self-referred centers that scored the most points in GAD-7 test. 24 addicts were allocated into experimental group (N=12) and control group (N=12). The cognitive-behavioral stress management was demonstrated in 10 weekly sessions on the experimental group while there was no psychological treatment for the control group. DASS-21 questionnaire and GAD-7 questionnaire were completed by both groups before and after program. The data was analyzed using covariance.

  Results

  There were no significant differences in anxiety between two groups before intervention. Results of this study demonstrated that cognitive –behavioral stress management led to significant decrease in anxiety in experimental group.

  Conclusion

  Regarding to effectiveness of cognitive-behavioral stress management on anxiety، it may also be used as a supplement method decreasing generalized anxiety disorder among addicts.

  Keywords: Cognitive, Behavioral Stress Management, Generalized Anxiety Disorder, Anxiety, Addicts
 • Heydarnejad. A. R., Bogherib., A. R., Esonloo, A. Pages 86-94
  Introduction
  The present study aimed to compare the rate of social capital among addicted and non-addicted youth in Mashhad.
  Method
  The samples included of 160 addicted and 160 non-addicted men selected by cluster random sampling. Both groups matched on age، and marital status. The social capital questionnaire designed by researcher administered among selected samples.
  Results
  The results showed that social capital of young addicts was significantly lower than their counterparts. Also، results showed that the indicators of social capital، the idea of social participation، social trust، and social networks were significantly lower than their counterparts.
  Conclusion
  With consideration of positive effects of social participation، social trust، social connection networks in addicted people، they should have appropriate conditions and headstock for tendency to involve to social events like developing of organizations، and voluntaries’ and non government societies should be more attended. Keywords: Social Capital، Trust، Participation، Social Connections، Addicted Youth، non-Addicted Youth
  Keywords: Social Capital, Trust, Participation, Social Connections, Addicted Youth, non, Addicted Youth