فهرست مطالب

Teaching Language Skills - Volume:4 Issue: 4, 2013
 • Volume:4 Issue: 4, 2013
 • تاریخ انتشار: 1391/12/28
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فیروز صدیقی، نسیم گل آقایی صفحه 1
  تحقیق تجربی حاصل به بررسی یک عامل بین زبانی مرتبط به مسئله واژه سازی در زبان اول در دو محیط آموزشی مداخله ای و غیرمداخله ای مرتبط به آموزش واژگان می پردازد. جامعه انتخاب شده برای این تحقیق در برگیرنده هفتاد و چهار دانشجوی سال سومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن می باشد. پژوهش حاضر در ابتدا به بررسی تاثیر آموزش مداخله ای و غیرمداخله ای بر یادگیری دو گروه کلمات انگلیسی معادل سازی شده و فاقد معادل در فارسی اختصاص یافت. سپس اهمیت روانشناختی مساله بین زبانی واژه سازی در زبان اول در پردازش ذهنی واژگان در زبان خارجه از طریق بررسی تفاوت معناداری بین نمرات بدست آمده برای دو گروه کلمات مورد نظر در دو گروه آموزشی و گواه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله از آزمون تی مستقل بین دو گروه نشانگر تفاوت معناداری بین دو گروه تجربی و گواه در هر دو گروه کلمات انگلیسی معادل سازی شده و فاقد معادل در فارسی بود. نتایج بدست آمده از آزمون تی وابسته حاکی از تفاوت معناداری به نفع کلمات انگلیسی معادل سازی شده در گروه تجربی بود. نتایج بدست آمده از آزمون تی وابسته در گروه گواه نشانگر آن بود که زبان آموزان از دانش بالاتری در زمینه کلمات انگلیسی واژه سازی شده در مرحله پیش آزمون برخوردار بودند و موفقیت بیشتری نیز در این گروه کلمات در مقایسه با همتایان فاقد معادلشان در مرحله پس آزمون کسب نمودند. اما نمرات حاصله از پیشرفت (gain score) نشانگر هیچ تفاوت معناداری بین دو گروه کلمات مورد نظر در گروه گواه نبود. یافته های فوق با توجه به مدل های یادگیری و آموزش واژگان از دیدگاه تئوری و کاربردی مورد نقد و بررسی قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: تفسیر معنایی به زبان اول، استنباط معنایی از متن، واژه سازی در زبان اول، تثبیت معنای واژگان در جامعه، دانش ذهنی واژگان افراد دو زبانه
 • حامد بابایی، ناصر رشیدی * صفحه 25

  هدف مطالعه ی حاضر بررسی تاثیر سه روش بازخورد رایانه ای استخراجی، بازخوانی، و فرازبانی بر یادگیری وجه وصفی، اسم مصدر، و مصدر توسط فراگیران ایرانی در حد متوسط زبان انگلیسی است. مطالعه در پی پاسخ به این سوال است که آیا انواع مختلف بازخورد صورت محور با استفاده از رایانه تاثیرات آنی و درازمدت بر یادگیری دستور توسط فراگیران دارد. به این منظور شرکت کنندگان تحقیق که 160 نفر بودند به سه گروه مساوی تقسیم شدند. گروه اول به شیوه ی تدریس خصوصی و تمرین چند رسانه ای دستور که در آن فراگیران خطاهای خود را استخراج می کردند آموزش داده شد. به گروه دوم و سوم نیز به شیوه ی تدریس خصوصی همان سه نکته ی دستوری آموزش داده شد. اما بازخورد در مورد خطاهایشان به یکی از دو شیوه ی بازخوانی یا فرازبانی به آنان داده شد. دو هفته بعد از آموزش به گروه ها پس آزمونی فوری و پس آزمونی تاخیری داده شد. نتایج بررسی نشان داد که بازخورد فرازبانی تاثیر آنی و درازمدت بیشتری در مقایسه با استخراج و بازخوانی داشت. در حالی که بازخوانی تاثیر آنی بیشتری در مقایسه با بازخورد استخراجی داشت اما تاثیرات دراز مدت آن نسبت به شیوه های استنباطی و فرازبانی کمتر بود.

  کلیدواژگان: بازخورد رایانه ای، استخراجی، بازخورد فرازبانی، آموزش چند رسانه ای دستور، بازخوانی
 • فاطمه پناهی فر، کریم صادقی صفحه 53
  بطور کلی همایندها یکی از بخشهای مشکل آفرین برای یادگیرندگان زبان انگلیسی محسوب می شود. یادگیرندگان ایرانی زبان انگلیسی نیز همانند سایر زبان آموزان در خصوص کاربرد همایندهای انگلیسی با مشکلات عدیده ای مواجه هستند. تحلیل گفتار زبان آموزان ایرانی، مبین گستره این مشکل بوده و نیاز به صرف انرژی و زمان بیشتر برای تسلط به کاربرد همایندهای انگلیسی از سوی زبان آموزان را آشکار می سازد. این تحقیق بطور خاص به بررسی کاربرد انواع مختلف همایندها در گفتار30 زبان آموز سطح متوسط ایرانی پرداخته و همچنین خطاهای همایندهای آنها را طبقه بندی و مورد ارزیابی قرار می دهد. تحلیل پیکره گفتار شرکت کنندگان نشان داد که از میان هفت گروه مختلف همایندها، همایند «فعل+ حرف اضافه» مشکل سازترین نوع همایند برای زبان آموزان ایرانی به شمار می رود و زبان اول به میزان قابل توجهی (7/56 درصد) بر خطاهای گفتاری آنان در کاربرد همایندهای انگلیسی تاثیر گذار است. دیگر یافته های این تحقیق و پیشنهاداتی در خصوص تدریس و یادگیری همایندها در مطالعه آورده شده است.
  کلیدواژگان: همایند، انتقال منفی، یادگیرندگان ایرانی زبان انگلیسی، تحلیل پیکره
 • وحید صادقی صفحه 79
  در یک مطالعه آزمایشگاهی ویژگی های آوایی تکیه واژگانی در زبان انگلیسی تولید شده توسط گویشوران بومی زبان فارسی مورد بررسی قرار گرفت. شرکت کنندگان همگی دانشجویان سال آخر رشته زبان انگلیسی بودند. در این مطالعه، مقادیر متغیرهای فرکانس پایه، فرکانس سازه ها (همبسته کیفیت واکه) شدت انرژی و دیرش هجاهای تکیه بر و بدون تکیه به عنوان معتبرترین همبسته های آوایی تکیه واژگانی در زبان انگلیسی در پنج جفت واژه تکیه ای این زبان که عضوهای آنها تنها از نظر محل قرار گرفتن تکیه با یکدیگر تفاوت داشتند (مثلcontract (noun)/ contract (verb)) اندازه گیری و مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد شرکت کنندگان، نشانه های نوایی تکیه واژگانی (یعنی فرکانس پایه، شدت انرژی و دیرش هجا) را به گونه ای مشابه با گویشوران بومی زبان انگلیسی تولید کردند، ولی الگوی فرکانس سازه ها در تولید فارسی زبانان به طور قابل ملاحظه ای با گویشوران بومی انگلیسی متفاوت بود. کیفیت واکه های تولید شده توسط فارسی زبانان در اغلب موارد، چه در موضع تکیه بر و چه در موضع بدون تکیه، از تولیدهای هدف (بومی) فاصله داشت. مقایسه فضای واکه ای دو زبان نشان داد که در تمامی مواردی که بین کیفیت واکه های تولیدی فارسی زبانان از نظر الگوی فرکانس سازه ها با تولیدهای بومی تفاوت قابل توجه ای وجود داشت، واکه های موردنظر یا در نظام واکه ای زبان فارسی وجود نداشتند و یا کیفیت آنها با معادل های فارسی اشان متفاوت بود. این واقعیت نشان می دهد تجربه زبانی فارسی زبانان با نظام واکه ای اشان بر توانایی آنها در تولید واکه های زبان های دیگر تاثیر می گذارد.
  کلیدواژگان: تکیه واژگانی، کیفیت واکه، کاهش واکه، فضای واکه ای، الگوی فرکانس سازه ها، نشانه های نوایی
 • مرتضی یمینی، سهیلا طهماسبی صفحه 103
  سنجش انتقادی زبان، آزمون را یک رویکرد اجتماعی می شناسد که می تواند دستخوش گرایش های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و ایدئولوژیک باشد. این مقاله قدرت گروه های مختلف مردم شامل معلم ها، دانش آموزان و والدین آنها را در مراحل تهیه، برگزاری و تعبیر نتایج آزمون زبان کنکور سراسری دانشگاه های ایران بررسی کرده به این نتیجه رسید که آزمون می تواند ابزار قدرتی باشد که گروه های قدرتمند جهت اهداف خود از آن بهره می جویند و زندگی افراد را تحت تاثیر قرار می دهند. با توجه به نتایج، این مطالعه می تواند: (1) منجر به گسترش تفکر انتقادی در میان دانش آموزان شود. و (2) با ارائه روش هایی دموکراتیک تر اثرات نتایج آزمون را ملایم تر نموده، از حقوق افراد حمایت کند.
  کلیدواژگان: سنجش انتقادی زبان، گروه های مرتبط با آزمون، روابط قدرت، آزمون کنکور سراسری دانشگاهای ایران
 • سجاد پورامید، باقر یعقوبی صفحه 127
  تحقیقات اخیر در حوزه ی آموزش زبان انگلیسی نشان داده است که استفاده از زبان اول در آموزش زبان انگلیسی می تواند نقش مفیدی ایفا کند. این تحقیقات اساسا بر چگونگی استفاده ی زبان آموزان و معلمین از زبان اول و نیز بر تبیین نظرات زبان آموزان و معلمین درباره ی استفاده از زبان اول معطوف بوده اند. با این وجود، در بسیاری از آموزش گاه های خصوصی زبان انگلیسی کشورمان استفاده از زبان فارسی ممنوع می باشد. از این رو پژوهش حاضر ضمن توجه خاص بر نظرات والدین زبان آموزان نونهال، به بررسی دلایل این امر پرداخته است. در این راستا از دو پرسشنامه ی محقق ساخته برای والدین زبان آموزان (به تعداد 243 نفر) و معلمین (به تعداد 31 نفر) برای جمع آوری داده استفاده شد. نتایج حاصل نشان می دهد که والدین زبان آموزان و به صورت معنی داری با استفاده از زبان اول مخالف می باشند. نتایج همچنین نشان می دهد که والدین تمایل دارند با اعمال فشار مستقیم بر روی معلمین و تهدید به تغییر موسسه در صورت عدم رضایت نظرات خود را در کلاس های آموزش زبان اعمال کنند.
  کلیدواژگان: آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی، استفاده از زبان اول، زبان آموزان نونهال، خواسته های والدین
|
 • N. Golaghaei, F. Sadighi Page 1
  This empirical study reports on a cross-linguistic analysis of the overarching issue of L1 lexicalization regarding two (non)-interventionist approaches to vocabulary teaching. Participants were seventy four juniors at the Islamic Azad University, Roudehen Branch in Tehran. The investigation pursued (i) the impact of the provided (non)-interventionist treatments on both sets of (non)-lexicalized items relatrd to the interrelationships between the experimental and the control groups (ii) the importance of the cross-linguistic issue of L1 lexicalization in reference to the significance of the difference between the scores obtained for the two sets of (non)-lexicalized items within each group distinctively. The results of the independent t-test between the two groups indicated a significant difference between the experimental and control groups dealing with both sets of vocabulary items. The obtained findings related to the paired t-test demonstrated a significant difference between the scores achieved for the two sets of words in favor of lexicalized items in the interventionist group. The gained results of the non-interventionist inferencing group demonstrated that the learners had greater familiarity with lexicalized items at pre-testing, and they were more successful in learning lexicalized items compared with non-lexicalized ones at post-testing. However, no significant difference was found regarding the gain scores for the two sets of (non)-lexicalized items in the non-interventionist group. These findings are discussed both theoretically and practically for L2 lexical representation and instruction.
  Keywords: L1 glossing, inferencing, L1 lexicalization, institutionalization, bilingual mental lexicon
 • N. Rashidi, H. Babaie Page 25

  This research explores the effects of three computer-mediated feedback modalities, that is, elicitation, recast, and meta-linguistics, on the learning of English participial, gerund, and infinitival phrases among Iranian intermediate-level EFL learners. The overriding focus of the present study was to investigate whether different types of feedback given through form-focused computer-human exchanges would produce varying immediate and long-term effects on the participants’ incorporation of linguistic forms. To this end, 160 participants were randomly assigned to three equivalent experimental groups. One group then received treatment on the three types of phrases through a tutorial system and multimedia grammar exercises where they received elicitation on the errors they made. The second and the third groups likewise received treatment on the same types of phrases through the same tutorial system, but received either recast or meta-linguistic feedback on their errors. The groups then sat for an immediate and a delayed post-test of grammar two weeks after the experiment. The experiment revealed that meta-linguistic feedback yielded the strongest immediate and sustained effects as compared with those of elicitation and recast. Likewise, while recast produced stronger immediate effects on learning as compared to those of elicitation, its sustained effects were much smaller than those of elicitation and meta-linguistic feedback.

  Keywords: Computer, mediated feedback, elicitation, meta, linguistic feedback, multimedia grammar instruction, recast
 • K. Sadeghi, F. Panahifar Page 53
  Collocations are one of the areas generally considered problematic for EFL learners. Iranian learners of English like other EFL learners face various problems in producing oral collocations. An analysis of learner's spoken interlanguage both indicates the scope of the problem and the necessity to spend more time and energy by learners on mastering collocations. The present study specifically focuses on the use of different types of collocations in oral productions of 30 intermediate Iranian EFL learners with the aim of identifying, categorizing and accounting for the inappropriate collocations produced. The corpus analysis revealed that preposition-based collocations in general and verb-preposition collocations in particular are the most problematic types of collocation for Iranian learners of English. The results also indicated that negative transfer from L1 was responsible for a high proportion (56.7%) of collocational errors, while intra-lingual transfer accounted for only 30% of the incorrect collocations. Further findings of the study as well as implications for the teaching and learning of collocations are discussed in the paper.
  Keywords: english collocation, negative transfer, Iranian EFL learners, corpus analysis
 • V. Sadeghi Page 79
  This study examines the phonetic properties of lexical stress in English produced by Persian speakers learning English as a foreign language. The four most reliable phonetic correlates of English lexical stress, namely fundamental frequency, duration, intensity, and vowel quality were measured across Persian speakers’ production of the stressed and unstressed syllables of five English disyllabic stress pairs which differed only in the location of stress, such as contract (noun)/ contract (verb). Results showed that Persian speakers’ use of the prosodic cues to lexical stress, that is fundamental frequency, duration, and intensity was comparable to the use of the same cues by American English speakers for both the stressed and unstressed syllables. There were, however, significant differences in formant frequency patterns (as the phonetic correlates of vowel quality) across the two language groups, such that Persian speakers did not manage to approximate the target native-like productions of the majority of the vowels in the experimental data both in the stressed or unstressed conditions. This observation supports the proposal made by Flege and Bohn (1989), namely that L2 learners acquire L1 patterns of vowel reduction only after they have acquired English-like patterns of prosodic cues to stress (F0, duration and intensity), and that their inability to reduce vowels in unstressed syllables does not influence their ability to employ prosodic cues to lexical stress contrast. As will be discussed at the end, the results shall have implications for material developers and EFL teachers.
  Keywords: lexical stress, vowel quality, vowel reduction, vowel space, formant frequency patterns, prosodic cues
 • S. Tahmasebi, M. Yamini Page 103
  Critical Language Assessment (CLA) argues that language testing is a form of social practice and an agent of cultural, social, educational as well as ideological agendas. As such this article scrutinized the power that different groups of people including, teachers, students and their parents own at the levels of developing, administrating and interpreting Iranian University Entrance Examinations (IUEE). The study revealed that tests could be tools of power that serve the empowered parties’ policies and manipulate individual lives. Supported by the findings, the article (1) could be conducive to developing critical thinking among students to see behind the tests, and (2) suggests more democratic testing methods to moderate high-stakes tests consequences so that individual rights get protected.
  Keywords: critical language assessment, test parties, power relations, IUEE
 • B. Yaqubi, S. Pouromid Page 127
  Once severely rejected, first language (L1) use is no more considered to be inherently detrimental in foreign language pedagogy. Recent research within sociocultural framework has come up with numerous facilitative roles for L1 use (Anton and DiCamilla, 1999; Swain and Lapkin, 2000; Storch and Wigglesworth, 2003). Also, studies from humanistic perspectives that deal with the teachers’ and learners’ attitudes about L1 use report generally positive attitudes from both groups (Duff and Polio, 1990; Macaro, 2001). However, contrary to this bulk of theoretical and empirical support, there seems to have been an evident animosity towards L1 use in the Iranian private English language institutes. The present research was therefore designed to delve deeper into the apparent discrepancy between theory and practice in this regard by identifying some contextual constraints on the teachers’ language choice. After preliminary exploratory interviews and a small-scale pilot study to make sure of the reliability and validity of the instruments, two separate sets of questionnaires for young learners’ parents (243 participants) and teachers (31 participants) were designed and administered. The results of the analyses showed that both parents and teachers held significantly negative attitudes towards L1 use. The findings also indicated that parents reflect their negative attitudes to the institutes so as to hamper L1 use by talking directly to the teachers, threatening to change institutes in the case of dissatisfaction, and influencing the institute principals’ policies about L1 use.
  Keywords: first language use, young learners, private language institutes, parental expectations