فهرست مطالب

طب نظامی - سال چهاردهم شماره 4 (پیاپی 54، زمستان 1391)
 • سال چهاردهم شماره 4 (پیاپی 54، زمستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1392/01/15
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمدکریم بهادری، منصور بابایی، فردین مهرابیان صفحه 236
  اهداف
  این مطالعه با هدف شناسایی مولفه های موثر بر انگیزش شغلی و اولویت بندی آنها به روش تحلیل سلسله مراتبی در یک مرکز نظامی انجام گرفت.
  روش ها
  این مطالعه، یک مطالعه توصیفی - تحلیلی است که به روش مقطعی در سال 1391 در یک مرکز نظامی انجام شده است. حجم نمونه پژوهش شامل 115 نفر بود. ابزار گردآوری داده ها شامل دو پرسشنامه بود که بر اساس تئوری انگیزش هرزبرگ طراحی شدند. روش مورد استفاده برای اولویت بندی، روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) بود. برای تحلیل داده ها از نرم افزارهایSPSS 18.0 و Expert Choice 11.0 استفاده گردید.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد، مولفه های امنیت شغلی و حقوق و دستمزد مناسب به ترتیب با ضریب اهمیت 29/0 و 20/0 در اولویت های اول و دوم و مولفه های ارتباط و خط مشی و محیط با ضریب اهمیت 02/0 در اولویت های آخر قرار دارند.
  نتیجه گیری
  سازمان می تواند از طریق فراهم آوردن امنیت شغلی و توجه به مشکلات اقتصادی و معیشتی کارکنان و همچنین پرداخت مبتنی بر عملکرد، بستر امنی را جهت تحقق اهداف سازمان و عملکرد بهتر کارکنان فراهم کنند.
  کلیدواژگان: انگیزش شغلی، مرکز نظامی، تحلیل سلسله مراتبی
 • محسن یعقوبی، هادی اسماعیل زاده، غلامرضا یعقوبی صفحه 244
  اهداف
  چاقی یکی از شایع ترین عوامل خطرزای بیماری های مهم و معضل مهم تغذیه ای، به عنوان یک عامل مستقل باعث افزایش خطر مرگ و میر می شود. معلولین و جانبازان بدلیل نقص جسمانی و مشکلات حاصله از آن، فعالیت فیزیکی کمتری دارند که این مسئله با افزایش احتمال چاقی در آنها همراه است. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین فعالیت جسمانی و شیوع چاقی و اضافه وزن در معلولین و جانبازان انجام شد.
  روش ها
  مطالعه حاضر بصورت مقطعی- توصیفی و بر روی 83 نفر از معلولین و جانبازان داوطلب انجام گرفت. ضمن اندازه گیری های بدنی و مشخص کردن شکل معلولیت آنها، درصد چربی آزمودنی ها با استفاده از چربی سنج (کالیپر) توسط معادله ی سه نقطه ای جکسون پولاک (Jackson- Pollack) اندازه گیری و ثبت گردید. سپس آزمودنی ها با توجه به میزان فعالیت جسمانیشان و بر اساس پرسشنامه ای که در اختیار آنها قرار داده شد، در سه دسته 1- معلولین ورزشکار (19 نفر)، 2- معلولین فعال (42 نفر)، 3- معلولین غیر فعال (22 نفر)، تقسیم بندی شدند. سپس میانگین درصد چربی سه گروه با هم مقایسه شد.
  یافته ها
  با وجود شباهت های فیزیکی و وزنی هر سه گروه، معلولین ورزشکار، معلولین فعال و معلولین غیر فعال به ترتیب کمترین، متوسط و بیشترین میزان چربی را دارا بودند (05/0 ≥ P).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها بیش از نیمی از جمعیت مورد مطالعه دچار اضافه وزن و چاقی هستند. این در حالی است که جانبازان و معلولین غیر فعال در مقایسه با دیگر معلولین، میزان توده چربی بیشتری دارند که از علل عمده آن می توان به کم تحرکی در این گروه اشاره کرد اما با این حال توجه به نقش عوامل تغذیه ای و توصیه های بهداشتی آنها نیز جزء بسیار مهم و جدایی ناپذیر با آن می باشد.
  کلیدواژگان: فعالیت جسمانی، چاقی، معلولین و جانبازان
 • خدابخش احمدی، مجتبی حبیبی، رضا شاهی، منیژه خوشکام، آزاده مرادی، شیوا اخوان راد، محمد جواد احمدی زاده صفحه 249
  اهداف
  مطالعات گوناگونی در حوزه سلامت روان جانبازان انجام شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی این پژوهشها برای شناخت تنگناها و ترسیم ماتریس پژوهشی است.
  روش ها
  پژوهش حاضر با استفاده از روش مطالعه مروری و تحلیل محتوا، اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی در زمینه پژوهشهای انجام شده در حوزه سلامت روانی جانبازان از جمله طرح های پژوهشی، مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در سمینارها و همایشها را مورد بررسی قرار داده است. جامعه آماری این مطالعه شامل منابع آرشیوی بود که به واسطه پروتکل مروری جمع آوری و طبقه بندی و با بهره گیری از مدل مارشال و راسمن تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  از بین پژوهش های انجام شده، 35 درصد در زمینه اختلالات روانی، 21 درصد در زمینه جنبه های سلامت روان شناختی، 17 درصد در زمینه خانواده و فرزندان، 10 درصد در زمینه درمان و مداخله، 8 درصد در زمینه کیفیت زندگی و 4 درصد در زمینه مسائل رفاهی جانبازان بود. جهت بررسی کیفی، نتایج یافته های پژوهش های مختلف در 9 محور زیر کدگذاری شدند: کیفیت زندگی، مشکلات خانوادگی، اشتغال، مسائل اجتماعی، سوء مصرف مواد، مهارت های زندگی، اختلالات روانی، مسائل درمانی، مسائل رفاهی. همچنین نقاط قوت و ضعف پژوهش های گذشته تحلیل شد و نیز خلاءهای موجود و ماتریس پژوهش های سلامت روان جانبازان و خانواده آنها ترسیم گردید.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه می تواند در خصوص تدوین برنامه و نقشه راه متخصصان و متولیان درمان و پژوهش سلامت روانی جانبازان کمک کند و راهبردهای سیاست گذاری پژوهشی آینده را در قالب بررسی توصیفی-تحلیلی یافته ها، تنگناها و جهت گیری های پژوهشی گذشته سلامت روان جانبازان روشن تر سازد.
  کلیدواژگان: سلامت روان، جانباز، تحلیل محتوا، خانواده، نقشه راه، مطالعه کیفی، ماتریس، اختلالات، آسیب شناسی
 • مهدی خوبدل، کامران اکبرزاده، حسین جعفری، علی مهرابی توانا، مرتضی ایزدی، علی موسوی جزایری، محمد مهدی بهمنی، مهدی سالاری، محمد آخوند، مرتضی رحیمی، محمد نوبخت، جواد رفیع نژاد صفحه 259
  اهداف
  مگس ها از حشرات حایز اهمیت پزشکی برای نیروهای نظامی بویژه در شرایط آب و هوایی گرم محسوب می شوند. هدف از این مطالعه شناسایی گونه ها دارای اهمیت پزشکی و بهداشتی و تعیین وفور نسبی آنها در جزایر تنب و ابوموسی می باشد.
  روش ها
  صید مگس ها به مدت یک سال و بصورت ماهانه در سال 1389 در سه جزیره مذکور انجام گرفت. برای این منظور از تله -مگس و نیز تله بطری پلاستیکی مدل مخروط وارونه استفاده شد. مگس های صید شده با استفاده از کلیدهای تشخیص معتبر و نیز توصیف و شرح مشروح گونه ها، مورد شناسایی قرار گرفتند. وفور نسبی مگس ها نیز از طریق محاسبه میانگین وفور به تله در هر ماه تعیین شد.
  یافته ها
  در این مطالعه 10 گونه از مگس های حائز اهمیت پزشکی شامل لوسیلیا سریکاتا، کرایزومیا مگاسفالا، کرایزومیا آلبیسپس، کالیفورا ویسینا، سارکوفاگا اجیپتیکا، سارکوفاگا آفریکا، ولفارسیا مگنیفیکا، موسینا استابولانس به همراه موسکا دومستیکا و یک گونه از جنس پاسرومیا از سه خانواده کالیفوریده، سارکوفاژیده و موسیده صید گردید. میانگین وفور مگس به هر تله در جزایر مورد مطالعه (2/1±)8/6 تعیین گردید. مگس ها در جزایر مورد بررسی دارای دو اوج فعالیت در سال هستند. بیشترین وفور مگس ها در ماه های فروردین، اردیبهشت و مهر و کمترین وفور در تابستان است.
  نتیجه گیری
  تنوع مگس ها و وفور آنها بویژه در فصل بهار و اوایل پائیز در جزایر مورد بررسی بالا است و اقدامات کنترلی در این موقع از سال می بایست صورت گیرد.
  کلیدواژگان: مگس، دوبالان، حشرات حائز اهمیت پزشکی، جزایر خلیج فارس
 • حسین امیری، مهدی صادقی شرمه، علی اکبر کریمی زارچی، فرشاد بهاری، علیرضا بینش صفحه 269
  اهداف
  برقراری ارتباط موثر نه تنها جزو مهمترین نیازهای بیمار است، بلکه اساس کار پرستاری نیز محسوب می شود. در این مطالعه تاثیر آموزش فنون ارتباطی راه حل مدار بر مهارتهای ارتباطی پرستاران بخش های داخلی و جراحی مورد ارزیابی قرار گرفت.
  روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی از نوع یک گروهی پیش و پس آزمون، تعداد 71 نفر از پرستاران مرد و زن بخش های داخلی جراحی یک بیمارستان در تهران شرکت کردند. فنون ارتباطی راه حل مدار در یک کارگاه یک روزه (8 ساعت) آموزش داده شد. مهارت های ارتباطی پرستاران بصورت پیش آزمون و پس آزمون (2 ماه بعد از مداخله) با پرسشنامه 26سوالی محقق ساخته ارزیابی شد که با ضریب همبستگی(89/0=α) پایایی درونی آن تایید شد. برای هر یک از شرکت کنندگان، سه پرسشنامه (توسط خود فرد، سرپرستار و همکار) تکمیل شد. داده ها با استفاده از آزمون های توصیفی و تحلیلی آنالیز شد.
  یافته ها
  بین میانگین کل نمرات مهارتهای ارتباطی پرستاران قبل و بعد از آموزش به تفکیک افراد ارزیاب از نظر آماری اختلاف معناداری مشاهده شد [001/0= P]. همچنین بین میانگین نمره حیطه های چهارگانه مهارتهای ارتباطی پرستاران قبل و بعد از مداخله نیز تفاوت معنادار آماری مشاهده شد [001/0= P].
  بحث و نتیجه گیری
  آموزش کوتاه مدت اصول و فنون ارتباطی درمان راه حل مدار به پرستاران، می تواند بر جنبه های مختلف مهارتهای ارتباطی پرستاران بخش های داخلی و جراحی، شامل ارتباط عمومی، ارتباط درمانی و حمایت روحی بیماران و نگرش آنان به مقوله ارتباط با بیمار، تاثیر مثبتی داشته باشد.
  کلیدواژگان: ارتباط راه حل مدار، پرستار، مهارتهای ارتباطی
 • سید حسین سلیمی، اسفندیار آزادمرزآبادی، محمد عابدی درزی صفحه 276
  اهداف
  ضرورت توجه به سلامت روانی نیروهای نظامی یک امر بدیهی و آشکار بوده و به همان میزان که سلاح و تجهیزات و تاکتیکهای نظامی برای نبرد ضروری می باشد، تامین بهداشت روانی و سلامت روانی نیروهای رزمنده نیز امری اجتناب ناپذیر است. بر این اساس پژوهش حاضر می کوشد تا وضعیت سلامت روانی و رابطه آن با فرسودگی شغلی و رضایت از زندگی را مورد بررسی قرار دهد.
  روش ها
  تحقیق حاضر یک مطالعه مقطعی به شیوه همبستگی است که روی 250 نفر از کارکنان یک دانشگاه نظامی، با استفاده از روش نمونه-گیری تصادفی طبقه ای انجام شده است. ابزار مورد تحقیق پرسشنامه سلامت روان(SCL90)، پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و پرسشنامه رضایت از زندگی(SWLS) می باشد.
  یافته ها
  بر اساس یافته های این مطالعه، بین وضعیت تاهل و سوالات اضافی، روان پریشی، ترس مرضی، پرخاشگری، اضطراب، افسردگی، وسواس – اجبار و شکایات جسمانی رابطه معنی داری وجود دارد (p<0/05). بین افکار پارانوئید، حساسیت در روابط بین فردی و وضعیت تاهل رابطه معنی داری وجود ندارد. یافته ها نشان می دهد با توجه به سطح معنی داری متغیرها بین نوع درجه و سوالات اضافی، روان پریشی، ترس مرضی، پرخاشگری، اضطراب، افکار پارانوئید، حساسیت در روابط بین فردی، افسردگی، وسواس- اجبار و شکایات جسمانی رابطه معنی داری وجود دارد (p<0/001). بر اساس یافته ها، بین رضایت از زندگی و سلامت روانی رابطه معنی داری وجود دارد(p<0/001).
  نتیجه گیری
  سلامت روانی افراد رابطه معنادار با فرسودگی شغلی و رضایت از زندگی آن ها دارد.
  کلیدواژگان: سلامت روان، فرسودگی شغلی، رضایت از زندگی، نیروی نظامی، Scl، 90
 • محمد قاسمی، مهران جاریانی، وحید سبحانی، فرشاد نجفی پور، فرزانه چاوشی، مریم رضایی، حسن رففتی صفحه 282
  اهداف
  این مطالعه با هدف تعیین تاثیر تمرینات ورزشی هوازی در ارتقاء تناسب قلبی و عروقی کارکنان پروازی طراحی و اجرا گردید.
  روش ها
  در این مطالعه کار آزمایی بالینی 30 نفر از کارکنان پروازی فرودگاه مهرآباد و امام خمینی(ره) انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله ورزشی و شاهد قرار گرفتند(15 نفر در هر گروه.) تناسب قلبی تنفسی با محاسبهVO2max (با استفاده از تست پله) و ضربان قلب حین استراحت برای تمامی افراد در ابتدای مطالعه سنجش گردید. سپس به گروه تجربی برنامه ورزشی هوازی به مدت 15 هفته ارائه گردید. همزمان به گروه کنترل تمرینات کششی به عنوانPlacebo داده شد. سپس سنجش تناسب قلبی ریوی برای کلیه افراد صورت پذیرفت. داده های استخراج شده توسط روش های آماری مرتبط مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  حداکثر اکسیژن مصرفی و ضربان قلب حین استراحت قبل از انجام تمرینات در بین دو گروه تفاوتی نداشت. انجام 15 هفته پروتکل ورزشی در گروه مداخله سبب ایجاد افزایش در حداکثر اکسیژن مصرفی و کاهش ضربان قلب استراحتی به صورت معنی دار گردید و این تغییرات در گروه کنترل مشاهده نشد. هیچگونه تغییر معنی داری در نمایه توده بدنی (BMI) قبل و بعد از مداخله ایجاد نگردید
  نتیجه گیری
  تمرینات هوازی پذیرفته شده در صورت طراحی مناسب و انجام منظم و طولانی مدت باعث بهبود تناسب قلبی ریوی و ظرفیت هوازی کارکنان پروازی خواهند گردید.
  کلیدواژگان: نمایه توده بدن، کارکنان پروازی، تناسب قلبی ریوی، ورزش هوازی، حداکثر اکسیژن مصرفی
 • محمد محبوبی، مرضیه جعفریان جزی، الهه خراسانی صفحه 289
  اهداف
  تفکر انتقادی امروزه از نظر اندیشمندان به عنوان خروجی اصلی آموزش عالی معرفی شده و آموزش تفکر پایه اصلی ظهور آن می باشد. با هدف این مطالعه مقایسه مهارت های تفکر انتقادی و گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان جانباز و غیر جانباز شهرستان گیلانغرب و قصرشیرین در نیمه دوم سال 1389 بود.
  روش ها
  این مطالعه مقایسه ای بر روی 80 نفر از دانشجویان جانباز و غیر جانباز در دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان گیلانغرب و قصرشیرین انجام شد. ابزار گردآوری داده ها آزمون مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا و پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا بود. داده ها با نرم افزارSPSS15 به کمک آزمون MANOVA مقایسه شد.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار نمره کل مهارت تفکر انتقادی در دانشجویان غیر جانباز 2.12±12.45 و در دانشجویان جانباز 2.51±12.12 بود. از نظر گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان غیر جانباز، میانگین و انحراف معیار نمره کل 25.64±262.34 و در دانشجویان جانباز 20.17±278.46 بود. بین نمره گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان غیر جانباز با جانباز تفاوت معنادار آماری فقط در خرده مقیاس حقیقت جویی وجود داشت(p=0.001) و در زمینه خرده مقیاس های جستجو گری و رشد یافتگی داشجویان جانباز گرایش مثبت تری نشان داده اند.
  نتیجه گیری
  با عنایت به یافته های حاصل، برنامه ریزان و مسئولین باید در برنامه های آموزشی خود توجه بیشتری به پرورش مهارت تفکر انتقادی و گرایش به تفکر انتقادی اختصاص دهند.
  کلیدواژگان: تفکر انتقادی، گرایش به تفکر انتقادی، جانباز، غیر جانباز، دانشجو
 • علی ایوبیان، الهام معظم، میترا نوید، محمد جواد حسین پورفرد، مرتضی ایزدی صفحه 295
  اهداف
  بخش مراقبت ویژه در بیمارستان ها با تجهیزات خاص و افراد خبره پذیرای بیماران بدحال می باشد. تجهیزات و تکنیک های مراقبتی نوین این واحد را به واحدی تخصصی برای مراقبت بیماران تبدیل کرده است که لزوم استانداردسازی در این واحد همواره به چشم می خورد. این مطالعه به منظور شناخت وضعیت موجود استانداردهای بخش مراقبت ویژه و میزان مطابقت آن با استانداردهای مورد نظر در برنامه ملی ارزشیابی بیمارستان های ایران انجام گرفت.
  روش ها
  این پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی در کلیه بخش های ویژه بیمارستان های استان اصفهان در سال 1389 صورت گرفت. ابزار گردآوری داده ها چک لیست های ارزشیابی ملی بیمارستان در بخش مراقبت های ویژه بود. چک لیست با کمک مشاهده، بررسی مستندات و مصاحبه تکمیل شد و داده ها با کمک نرم افزارهای SPSS و Excel مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  بیشترین میزان رعایت استانداردهای بخش مراقبت ویژه به ترتیب مربوط به: بیمارستان نظامی با 2/84 درصد، بیمارستان های دانشگاهی با 6/83 درصد، بیمارستان های نیمه دولتی با 3/83 درصد، بیمارستان های خصوصی با 6/78 درصد و بیمارستان های شبکه با 13/77 درصد بوده است.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که بیمارستان نظامی استانداردهای بالاتری را در مورد بخش مراقبت ویژه رعایت می کند. شاید دلیل آن مربوط به سیستم نظامی باشد و یا علل مختلف دیگر که جای پژوهش بیشتر را دارد.
  کلیدواژگان: ارزشیابی، استاندارد، بخش مراقبت ویژه، بیمارستان
 • محمد آرش رمضانی، آفاق قائم مقامی، مهرداد طلاکار، سید حسن سعادت، الهام زمانی، جمال شمس، سمیرا هادی صفحه 302
  اهداف
  خودپنداره جنسی از مهمترین جنبه های زندگی جنسی انسان و حیطه روانشناسی است. خودپنداره از حیطه های متعددی تشکیل شده است. پرسشنامه چندوجهی خودپنداره جنسی پروفسور اسنل یکی از ابزارهای مناسب در این زمینه است که برای تحقیقات و ارزیابی های فردی طراحی شده و استفاده می شود. هدف از این مطالعه ارزیابی روایی و پایایی این پرسشنامه برای جمعیت ایرانی می باشد.
  روش ها
  در یک مطالعه مقطعی فرم اصلی آلفای کرونباخ استفاده شد. روایی ساختاری به کمک تحلیل عوامل و مقایسه بین دو گروه انجام شد. روایی شاخص نیز از ارزیابی همبستگی بین دو پرسشنامه GHQ-28 و رضایتمندی زناشویی ارزیابی شد.
  یافته ها
  پایایی بر اساس آلفای 0.89 خوب ارزیابی شد. تحلیل عامل سئوالات 28 عامل را مشخص کرد و تحلیل زیر گویه های MSSCQ در 4 عامل دسته بندی شدند. همبستگی معنی داری بین نمره GHQو MSSCQ وجود داشت (r=-0.31، p=0.008) این همبستگی بین نمره رضایتمندی زناشویی و MSSCQ نیز وجود داشت (r=0.3، p=0.013).
  نتیجه گیری
  MSSCQ ابزاری مناسب در ارزیابی خودپنداره جنسی در جمعیت ایرانی ارزیابی شد و برای تحقیقات نیز در زمینه حیطه رفتارهای جنسی انسان در جمعیت ایرانی مناسب می باشد.
  کلیدواژگان: پرسشنامه چندوجهی خودپنداره جنسی، روایی، پایایی، خودپنداره جنسی، ایران
|
 • Mohamadkarim Bahadori, Mansour Babaei, Fardin Mehrabian Page 236
  Aims
  The aim of this study was to identify factors affecting job motivation and Priority of them using Analytical Hireiarchy Process (AHP).
  Methods
  This study is a descriptive - analytical and cross-sectional study that has done in 2012 in a military center. Total sample size consisted of 115 people. Data collection instruments included two questionnaires that were designed based on Herzberg motivation theory. Methods used for the prioritization, was Analytical Hierarchy Process Model (AHP). Data were analyzed using SPSS 18.0, Expert Choice 11.0 software, descriptive tests including mean, standard deviation (SD) and the frequency and Analytical Test including T-Test.
  Result
  Findings showed that in prority of factors affecting job satisfaction, job security and suitable salary factors were in first to second priority with the importance coefficients of 0.29 and 0.20 and the factors of policy and communication were in the last priority with the importance coefficients of 0.02.
  Conclusion
  The organization can provide secure platform for achieving the goals of the organization and the well performance of staff throgh providing job security and consideration the economic and livelihood problems of staff and payment of performance-based.
  Keywords: Job Motivation, Military Center, Analytical Hierarchy Process
 • Mohsen Yaghoubi, Hadi Esmailzadeh, Gholamreza Yaghoubi Page 244
  Aims
  One of the leading risk factors for various diseases is obesity, a nutritional burden and an independent factor which increases mortality. Disables and Veterans have low levels of physical activity, owing to physical deficiency, and this is associated with increased risk of obesity in them. The aim of this study was to assess the relationship between physical activity and prevalence of obesity and overweight in disables and veterans.
  Methods
  In a descriptive cross-sectional study, 83 volunteer disables and veterans were selected and at the beginning of the study, in addition to characterize form of disability, anthropometrical data determined by calipers then participants were divided into 3 groups according to completion of questionnaires and levels of physical activity: athlete disables (n: 19), active disables (n: 42), inactive disables (n: 22).
  Results
  Comparison of fat mass in 3 groups showed that athlete disables had least fat mass compared to other groups (P≤0.05).
  Conclusion
  According to the findings, more than half of the study population was obese and overweight, however inactive disables and veterans had excessive fat mass compared to other disables. The main reason is sedentary life style but, additional attention to an intervention in order to improve the health recommendations and diet is necessary.
  Keywords: Physical Activity, Obesity, Disable, Veteran
 • Khodabakhsh Ahmadi *, Mojtaba Habibi, Reza Shahi, Manijeh Khoshkam, Azade Moradi, Shiva Akhavan Rad, Mohmmad Javad Ahmadizade Page 249
  Aims
  Different studies have been conducted in field of mental health of veterans have been done. The purpose of the present research was the review of these studies to clarify limitations and developing a research matrix.
  Methods
  The present study has investigated the database of information on research conducted in the field of mental health in veterans including research projects, papers and abstracts presented at seminars and conferences using content analysis and review study. The study population consisted of archival sources that were gathered and classified by using review protocol and analyzed using Marshal and Rasman Model.
  Results
  Results showed that among implemented surveys, 35%, 21%, 17%, 10%, 8%, 4% respectively are about mental disorders, psychological health aspects, family and children, cure and interference, life quality and sacrifices’ welfare problems, respectively. To do qualitative review, different surveys’ results were classified in the following nine dimensions: quality of life of veterans’ and their families, family problems, occupation, social problems, drug abuse, life style, mental disorders, treatment and welfare problems. In general, advantages and diadvantages of previous surveys in last 3 decades have been classified and analyzed that its results have developed the research matrix in the field of veterans’ mental health and their family.
  Conclusion
  Results of this study can be used in strategy plan programming and developing rod maps for specialists and officials related to veterans’ mental health, to clarify policies for future in aspects such as descriptive – analytic survey of findings, limitation and previous survey directions about mental health of veterans.
  Keywords: Mental Health, Veteran, Systematic Review, Family, Road Map, Qualitative Study, Research Matrix, Psychopathology
 • Mehdi Khoobdel, Kamran Akbarzadeh, Hosain Jafari, Ali Mehrabi Tavana, Morteza Izadi, Ali Moosavi Jazayeri, Mohammad Mehdi Bahmani, Mehdi Salari, Mohammad Akhoond, Morteza Rahimi, Mohammad Nobakht, Javad Rafinrjad Page 259
  Aims
  The flies are medically importance insects for military forces, especially in tropical climate. The aim of this study is determination of medically important fly diversity and its abundance in Triple Iranian Islands (TII) in the Persian Gulf, Greater Tunb, Lesser Tunb and Abu-Muosa.
  Methods
  Flies trapping was done in TII by using fly traps including EAG Sintuz fly trap and Plastic water bottle fly trap from March 2010 to March 2011. The captured flies identified with using valid flies systematic keys and species description. The fly relative abundance was estimated by means of flies captured per each trap.
  Results
  In this study, 10 species of medically important flies including Lucilia sericata, Chrsomyia megacephala, Ch.albiceps, Calliphora vicina, Sarcophaga aegyptica, S.africa, Wohlfartia magnifica, Passeromyia spp, Muscina stabulans and Musca domestica were captured and identified. The relative abundance of flies in three mentioned islands (TII) was estimated 6.8 (SE= ± 1.2).There are two peaks of activity in a year and more abundant in March to May and September to October.
  Conclusion
  In studied islands, the fly diversity and its abundance especially in spring and early fall is high and control programs must be made at this time of year.
  Keywords: Flies, Diptera, Insects of Medical Importance, Persian Gulf Islands
 • Hossein Amiri, Mehdi Sadeghi Shermeh, Aliakbar Karimi Zarchi, Farshad Bahari, Alireza Binesh Page 269
  Aims
  Effective communicating is not only one of the patient’s most important needs, but also is the base of nursing work. This study aimed to evaluate the effect of solution-focused communication techniques on nurse communication skills.
  Methods
  In this quasi-experimental [before-after] study, one group of 71 male and female nurses from medical-surgical departments of a hospital in Tehran participated. Solution-focused Communication techniques in a one-day workshop [8 hours] were trained. Nurse’s communication skills were assessed by questionnaire at pre-test and post-test [two months after the intervention]. Reliability was confirmed with correlation coefficient [α=0.86] through inter-rater reliability. For any participant, three questionnaires were completed [by themselves, their head nurse & their colleagues]. Data were analyzed using descriptive and analytical statistics.
  Results
  The mean score of nurse's communication skills before and after the intervention found statistically significant differences [P= 0/001]. Statistically significant differences were also observed between mean scores of the four subscales of nurse's communication skills before and after the intervention [P=0/001].
  Conclusion
  Solution-focused communication training [SFCT] for nurses could have a positive effect on different aspects of their communication skills, containing; general and therapeutic communication, spiritual supporting and their attitudes toward communicating with patients.
  Keywords: Solution, Focused Communication, Nurse, Communication Skills
 • Hossin Salimi, Esfandiar Azadmarzabadi Page 276
  Aims
  The importance of attention to military forces mental health is an obvious case and supporting the mental hygiene and mental health of military forces are as important as preparing weapons, equipment and military tactics in the battle field and it is an inevitable case. Accordingly the present study try to investigate mental health status and its relationship with burnout and life satisfaction.
  Methods
  The present research is a temporary study in the form of solidarity which was conducted on 250 personnel of military university. Research tools are mental tool questionnaire SCL90, Moslesh job exhaustion questionnaire and life satisfaction questionnaire (SWLS).
  Results
  Based on the results of this study, there is a meaning full relationship between the marriage status and extra questions, psychosis, phobia, aggression, anxiety, depression, obsessive or compulsive and physical problems (p<0/05), but there is not a meaningful relationship among paranoid thoughts. Interpersonal relationship sensitivity and marital status Findings showed that respect to the meaningful level of variants, there is a meaningful relationship among the type of degree and extra question, psychosis, phobia, aggression, anxiety, paranoid thoughts, in interpersonal relationship sensitivity, depression, obsessive or compulsive, obligation and physical problems (p<0/001). On the basis of findings, there is a meaningful relationship between life satisfaction and mental health (p<0/001).
  Conclusion
  Mental health of the people has meaningful relationship with the job burnout and their satisfaction of life.
  Keywords: Mental Health, Job Burnout, Satisfaction with Life, Military Force, SCL90
 • Mohammad Ghasemi, Mehran Jariani, Vahid Sobhani, Farshad Najafipur, Farzaneh Chavoshi, Maryam Rezaee, Hasan Rafati Page 282
  Aims
  The aim of this study was to determine the effectiveness of aerobic exercises in promotion of cardiopulmunary fitness in flight employees.
  Methods
  In this randomized control trial, 30 members of flight staff from Mehrabad and Imam Khomeini Airport in Tehran- Iran were selected and randomized to include in intervention or control groups (15 in each group). Cardiopulmunary fitness was evaluated by measuring VO2max (using Step Test) and resting heart rate. A 15 week aerobic exercise program was considered for intervention group. The controls were advised to do stretching exercises as placebo. Then cardiopulmonary fitness was assessed again. Obtained data were analysed using relevant statistical methods.
  Results
  Baseline mean VO2max and resting heart rate (RHR) had no differences between two groups. Performing 15-week exercise protocol in intervention group led to increasing VO2max and decreasing RHR significantly and the control groups did not show any changes.There was no significant difference in BMI before and after trial.
  Conclusion
  Approved aerobic exercise protocols result in promoting of Cardiopumonary fitness and aerobic capacity in flight personnel if they are designed properly and performed regularly for a long time.
  Keywords: Body Mass Index, Flight Personnel, Cardio Pulmonary Fitness, Aerobic Exercises, VO2max
 • Mohammad Mahbobi, Marziye Jafarian Jazi M., Elahe Khorasani Page 289
  Aims
  Today critical thinking is introduced as the main output of higher education by scholars. The aim of this study was to compare critical thinking skills and critical thinking dispositions in veterans and non-veteran students in Gilanegharb and Ghasreshirin city in the in the second half of 1389.
  Methods
  This comparative study was performed on 80 veterans and non-veteran students in Gilanegharb and Ghasreshirin Islamic Azad University. Data was collected by the California critical thinking skills test and the California critical thinking disposition questionnaire. Data was analyzed by SPSS 15 software using independent MANOVA.
  Results
  The mean and standard deviation score of critical thinking skills was 12.45 ± 2.12 in non-veteran students and 12.12± 2.51in veteran students. The mean and standard deviation score of critical thinking dispositions was 262.34 ± 25.64 in non-veteran students and 278.46 ± 20.17 in veteran students. The mean score of critical thinking dispositions between non-veteran and veteran students showed a significant difference in truth component (p=0.001) and veterans have shown more positive trends in growth and searching components.
  Conclusion
  Considering the results of the study, planners and authorities must devote more attention to develop critical thinking dispositions in their educational programs.
 • Ali Ayoubian, Elham Moazam, Mitra Navid, Mohammadjavad Hoseinpourfard, Morteza Izadi Page 295
  Aims
  Intensive Care Unit admits critical patients to be taken care by the best nurses and with the best equipment. Modern equipment with new care techniques have made this unit specialized in caring for the patients admitted. This study has been conducted to identify current standards of intensive care unit and to assess their accordance with the standards of the National Iranian hospitals.
  Methods
  This is a descriptive and retrospective study that has been done in all intensive care units of the hospitals of Isfahan province in 2010. Data collection tool is the National Assessment checklist of hospitals in intensive care units. Checklists have been completed after inspecting, scrutinizing the documents and interviewing. The gathered data was analyzed using SPSS and Excel software.
  Results
  The highest administration of the ICU standards have been in the military hospital with the score of 84/2%.University hospitals, half private hospitals, private hospitals and network hospitals have scored 83/6%, 83/3%, 78/6% and 77/13% respectively.
  Conclusion
  The result of this study shows that military hospital administers higher standards in ICU. This may be due to military discipline and environment or other reasons. Further studies are warranted to find the influencing factors.
  Keywords: Evaluation, Standard, Intensive Care Unit, Hospital
 • Mohammad Arash Ramezani, Afagh Ghaemmaghami, Mehrdad Talakar, Seyed Hasan Saadat, Elham Zamani, Jamal Shams, Samira Hadi Page 302
  Background
  Sexual self-concept is an important aspect of human sexuality and his psychological structure. It contains several domains and sub scales. Multi-dimensional Sexual Self-concept Questionnaire (MSSCQ) has been designed by Professor Snell to assess Sexual self-concept, which has been used in many researches and individual evaluations. The main goal of this study is to evaluate reliability and validity of MSSCQ for Iranian general population.
  Methods
  In a cross sectional study, the original MSSCQ has been translated-retranslated and tested for random general population. Reliability has been tested by Cronbach’s alpha coefficients. Construct validity has been tested by factor analysis and the comparison between two groups and also criterion validity has been assessed due to the correlation between GHQ-28 and marital satisfaction scale.
  Results
  Our study shows that the reliability is good for MSSCQ α=0.89. Factor analysis has introduced 28 factors in primary questions and 4 factors for subscales analysis. There has been appropriate correlation between GHQ-28 score and MSSCQ (r=-0.31, p=0.008) and a meaningful correlation between marital satisfaction and MSSCQ (r=0.3, p=0.013).
  Discussion
  MSSCQ is a good tool for sexual self-concept assessment in Iran and therefore is appropriate for research about human sexuality in Iranian population.
  Keywords: Multi, dimensional sexual Self, concept questionnaire, MSSCQ, reliability, validity, Iranian, sexual self, concept