فهرست مطالب

 • Volume:22 Issue:77, 2012
 • تاریخ انتشار: 1391/05/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • اعظم صادقی*، زهرا حاجی امینی، دکتر عباس عبادی صفحه 10
  زمینه و هدف
  مراقبت های دوران بارداری یکی از اساسی ترین و مطمئن ترین راه های حفظ سلامت مادر و جنین است. به همین منظور این مطالعه با هدف بررسی تاثیرتمرینات بدنی بر سطح سلامت عمومی زنان باردارانجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی و از نوع کارآزمایی بالینی است. نمونه های پژوهش شامل60 نفر از زنان نخست حامله مراجعه کننده به بخش مراقبت های دوران بارداری بیمارستان بقیه اللهالاعظم (عج) تهران می باشد. نمونه ها به طور تصادفی و مساوی به گروه های آزمون و شاهد تقسیم شدند. برای گروه آزمون آموزش تمرینات بدنی در گروه های4-3 نفره بمدت 2-5/1 ساعت انجام می شد و پس از آن افراد به تمرین می پرداختند. ولی به گروه شاهد آموزشی ارائه نشد. در این مطالعه سطح سلامت عمومی افراد قبل از مداخله و 8 هفته پس از آن توسط پرسشنامه استاندارد سلامت عمومی GHQ مورد سنجش قرار گرفت. اطلاعات به دست آمده توسط تست های آماری توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  واحدهای مورد پژوهش در این مطالعه دارای میانگین سنی 77/26 سال و میانگین مدت بارداری 13/8 هفته بودند. آکثریت آنان دارای تحصیلات بالاتر از دیپلم و فاقد سابقه انجام ورزش در دوره بارداری بودند. در پیش آزمون انجام شده، میانگین نمره کل سلامت عمومی گروه آزمون06/38 و گروه شاهد46/29و پس از مداخله گروه آزمون2/19 و گروه شاهد5/27 به دست آمد. این اختلاف بین قبل و بعد از مداخله معنی دار بود (05/0p<). همچنین مقایسه اختلاف میانگین ها بین دو گروه آزمون و شاهد بعد از مداخله تفاوت معنی داری را نشان داد (05/0p<).
  نتیجه گیری
  نتایج پزوهش نشان داد که تمرینات بدنی بر ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی سلامت عمومی زنان باردار تاثیر مثبت دارد.
  کلیدواژگان: زنان باردار، تمرینات بدنی، سلامت عمومی
 • مسعود خداویسی، دکتر پرخیده حسنی* صفحه 17
  زمینه و هدف
  تقریبا تمامی پرستاران هر روز در کار خود با موضوعات اخلاقی مواجه می شوند و نیاز به مهارت های تصمیم گیری اخلاقی دارند یکی از مشکلات تصمیم گیری اخلاقی، تنش اخلاقی است. هدف از مطالعه حاضر شناخت تجارب پرستاران از تنش های اخلاقی بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش با رویکرد کیفی و به روش پدیده شناسی توصیفی انجام شد. شرکت کنندگان این پژوهش 11 پرستار شاغل در مراکز آموزشی درمانی و دارای تجربه تنش اخلاقی بودند که با استفاده از نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. روش جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بود و به طور همزمان از طریق مقایسه مداوم تحلیل محتوا انجام شد.
  یافته ها
  از تجزیه و تحلیل داده ها چهل وسه درونمایه فرعی و چهار درونمایه اصلی استخراج شد. ویژگی های فردی اعضاء تیم درمان یکی از درونمایه های اصلی بود که خود را با دانایی، توانایی، تجربه، وظیفه شناسی، وجدان کاری و همکاری نشان داد. درونمایه دیگر واکنش های روانی- عاطفی بود که خود در برگیرنده زیر مضمون های گناه، حقارت، مهار شدن، تجربه تلخ، واکنش های دفاعی و کاهش انگیزه بود. وضعیت قوانین و مقررات هم در قالب زیر مضامین افراط و تفریط در قوانین و مقررات، تناقض آنها با شرح وظائف، اخلاق، اعتقادات مذهبی، دانایی و توانایی، عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات، عدم نظارت صحیح بر آنها و رعایت سلسله مراتب شکل گرفت. شرایط محیط کار نیز در قالب زیر مضامین شرایط فیزیکی، کمبود نیروی انسانی، کمبود وسائل و امکانات و نقص وسائل کار از دیگر مضامین ظهور یافته در این مطالعه بود.
  نتیجه گیری
  آموزش در زمینه تشخیص موقعیت های اخلاقی تنش زا و افزایش مهارت های مواجهه با تنش های اخلاقی جهت پرستاران بالینی ضروری است. کمیته های اخلاق در مراکز درمانی فعال شده و پرستاران را مورد حمایت قرار دهند. لازم است مدیران، به روز کردن شرح وظائف پرستاران در جهت کاهش تنش های اخلاقی را در دستور کار خود قرار دهند.
  کلیدواژگان: تنش اخلاقی، اخلاق، پرستاری، بالین، تجربه، پدیده شناسی
 • سلام نقیب، دکتر ژیلا عابد سعیدی*، ژاله عزتی، دکتر فرید زایری صفحه 26
  زمینه و هدف
  در حال حاضر30 درصد مردم دنیا به باسیل سل آلوده هستند و این بیماری از مهمترین مسائل بهداشتی در همه کشورهای جهان است. درمان، مهمترین راه پیشگیری از انتشار بیماری است و علت شایع عدم پاسخ به درمان، عدم رعایت رژیم درمانی از جانب بیماران است. یکی از عواملی که می تواند در پذیرش رژیم درمانی نقش داشته باشد خودکارآمدی است. هدف از این این پژوهش تعیین همبستگی خودکارآمدی با پذیرش رژیم درمانی می باشد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی می باشد. نمونه گیری به صورت سرشماری انجام شد و نمونه های پژوهش شامل 161 بیمار مبتلا به سل تحت درمان در استان کردستان بودند. داده ها به وسیله پرسشنامه خود کار آمدی و مطالعه پرونده بیماران جمع آوری شد. روائی پرسشنامه ها با روش روائی محتوا، شاخص روائی محتوا و صوری توسط 12 تن از صاحب نظران تعیین گردید. حداقل شاخص روائی محتوی برای پرسشنامه خودکارآمدی 5/75 درصد و برای پذیرش رژیم درمانی 5/83 درصد بود. پایایی پرسشنامه ها نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای پرسشنامه خودکارآمدی 94/0 و برای پذیرش رژیم درمانی 97/0 تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 16 انجام شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که میزان پذیرش رژیم درمانی از سوی بیماران متوسط بود (23/30درصد). میزان پذیرش رژیم درمانی با سن، وضعیت تاهل، شغل، میزان درآمد، سطح تحصیلات و محل زندگی ارتباط داشت ولی رابطه آن با جنس بیماران از نظر آماری معنادار نبود. میزان خودکارآمدی اکثر بیماران (6/41 درصد) متوسط بود و میزان خودکارآمدی بیماران نیز با سن، وضعیت تاهل، شغل، میزان درآمد، سطح تحصیلات و محل زندگی ارتباط داشت ولی رابطه آن با جنس بیماران از نظر آماری معنادار نبود. نتایج حاصل از پژوهش همچنین نشان داد که بین خودکارآمدی و پذیرش رژیم درمانی همبستگی مستقیم و قوی وجود دارد.
  نتیجه گیری
  در این پژوهش میزان پذیرش رژیم درمانی بیشتر از پژوهش های قبلی بوده است که می تواند به دلیل اجرای سیستم نظارت مستقیم بر درمان باشد. نتایج نشان داد که بین خود کار آمدی بیمار و میزان پذیرش رژیم درمانی همبستگی وجود دارد.
  کلیدواژگان: بیماری سل، خودکارآمدی، پذیرش رژیم درمانی
 • زهرا مشتاق عشق*، مریم سعیدی، دکتر ژیلا عابد سعیدی صفحه 32
  زمینه و هدف
  خشونت علیه کارکنان در محل کار مسئله ای جهانی است. پرستاران بخش اورژانس به دلیل ماهیت کاری و مواجهه با بیماران و بار کاری زیاد در معرض انواع خشونت قرار می گیرند. هدف از این پژوهش تعیین میزان خشونت نسبت به پرستاران در بخش های اورژانس بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در سال 1388بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع توصیفی می باشد. نمونه پژوهش شامل100 پرستار شاغل در بخش اورژانس بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی تهران بودند که به روش در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. جهت تعیین روائی پرسشنامه از روش روائی محتوا و صوری استفاده گردید و پایایی آن با استفاده از روش همسانی درونی (آلفا کرونباخ) و آزمون مجدد سنجیده شد که میزان آن به ترتیب 93/0 و 89/0 به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل یافته ها از نرم افزار آماری اس پی اس اس نسخه 16 و آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بیشترین میزان خشونت اعمال شده علیه پرستاران در این پژوهش به ترتیب شامل خشونت کلامی (87درصد)، خشونت غیرکلامی (70درصد) و خشونت فیزیکی (28درصد) می باشد. هر سه این خشونت ها بیشتر توسط همراهان بیمار انجام شده است (7/75درصد). بیشترین نوع خشونت کلامی از نوع فریاد کشیدن (84 درصد)، در خشونت غیرکلامی نگاه توهین و تهدیدآمیز(64درصد) و مشت کوبیدن روی میز (64 درصد) و در خشونت فیزیکی پرتاب اشیاء (33 درصد) بود. بیشترین زمان انجام انواع خشونت شیفت شب، روزهای تعطیل و هنگام پذیرش بیمار بوده است. بیشترین علل ایجاد خشونت (77 درصد) عدم کنترل رفت و آمد همراهان به بخش اورژانس بوده است. آزمون آماری کای دو همبستگی معنی داری بین خشونت فیزیکی و شیفت شب نشان داد (001/0P<) و بین جنسیت مونث پرستار و خشونت فیزیکی نیز با استفاده از آزمون آماری کای دو همبستگی معنی داری به دست آمد (005/0P<).
  نتیجه گیری
  پرستاران بخش اورژانس به طور معمول هر هفته خشونت را تجربه می کنند. از این رو انجام اقداماتی برای پیشگیری و کاهش موارد خشونت در بخش اورژانس امری ضروری می باشد که بایستی مسئولین توجه بیشتری در این زمینه داشته باشند.
  کلیدواژگان: خشونت، پرستار، بخش های اورژانس
 • لیلا خانعلی مجن*، دکتر ژیلا عابد سعیدی صفحه 39
  زمینه و هدف
  در یک بیماری مزمن چون هموفیلی، بهبود کیفیت زندگی بیمار یکی از اهداف عمده درمان است. بیماران مبتلا به هموفیلی به دو روش پیشگیرانه و در صورت نیاز تحت درمان قرار می گیرند. از آنجا که بیماری و روش های درمانی می تواند کیفیت زندگی بیمار را تحت تاثیر قرار دهد، این مطالعه با هدف مقایسه کیفیت زندگی کودکان هموفیل با درمان پروفیلاکسی و بدون آن در شهر تهران انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه ای از نوع توصیفی-مقایسه ای به منظور تعیین و مقایسه کیفیت زندگی کودکان هموفیلی با درمان پروفیلاکسی و بدون آن در شهر تهران انجام شد. تعداد نمونه ها 60 نفر(در هر گروه 30 نفر) بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند. ابزار مطالعه، پرسشنامه سنجش کیفیت زندگی بیماران هموفیل (هموکیول) در 8 بعد (جسمی، احساس، خانواده، دوستان، دیگران، مدرسه، دیدگاه، و درمان) بود. در این روش با افت کیفیت زندگی نمره بیشتری به بیمار تعلق می گیرد. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (تی زوج و مستقل، من ویتنی، فیشر و کای اسکوئر) در نرم افزار اس پی اس اس نسخه 15 انجام شد.
  یافته ها
  میانگین سن کودکان در گروه پروفیلاکسی2/1±3/5 و در گروه درمان بر اساس نیاز 1 ±6 بود. میانگین نمره کلی کیفیت زندگی در گروه درمان بر اساس نیاز 9/10±58 محاسبه شد و این رقم در واحدهای تحت درمان پروفیلاکسی 8/9±40 بود. مقایسه میانگین ها مویدوجوداختلاف معنی داری بین دو گروه می باشد (001/0P<). همچنین نتایج در هر گروه به طور جداگانه نشان داد که کودکان در گروه پروفیلاکسی در بعد خانواده با میانگین9/14±9/58 و کودکان در گروه درمان بر اساس نیاز در بعد جسمانی با میانگین20/16±65 وبعد خانواده با میانگین12±66 آسیب بیشتری دیده بودند.
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان داد که کیفیت زندگی کودکان در دو گروه تحت درمان متفاوت می باشد و با توجه به تاثیر پروفیلاکسی در افزایش کیفیت زندگی در این مطالعه، لازم است به شروع زودرس آن در درمان کودکان هموفیل توجه بیشتری شود.
  کلیدواژگان: هموفیلی، کیفیت زندگی، درمان پروفیلاکسی، درمان بر اساس نیاز
 • زیبا برزآبادی فراهانی*، مریم جودکی، دکتر طاهره اشک تراب صفحه 46
  زمینه و هدف
  برقراری ارتباط یکی از نیازهای اساسی انسان است ولی در مواردی ارتباط بیمار با پیرامون خود به دلیل مداخله کننده های جسمی نظیر لوله داخل تراشه و تنفس تحت تهویه مکانیکی با اختلال در کار تارهای صوتی دچار مخاطره می شود. این پژوهش با هدف مقایسه تاثیر سه روش بر قراری ارتباط بر میزان رضایتمندی بیماران بیدار دارای لوله تراشه و تهویه مکانیکی بستری در بیمارستان های شهر اراک در سال 1389 انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این کار آزمائی بالینی60 بیمار واجد شرایط بستری در بخش های ویژه مورد مطالعه قرار گرفتند. این بیماران به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. پژوهشگر با هر بیمار به مدت 12 ساعت با استفاده از تخته های ارتباطی: تخته الف: (کلمات و حروف الفبا و تخته ب: (تصاویر و حروف الفبا) یا روش متداول به برقراری ارتباط پرداخت. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه پژوهشگر ساخته سه قسمتی شامل: مشخصات دموگرافیک و سوابق بالینی، پرسشنامه رضایتمندی از روش بر قراری ارتباط، و مقیاس دیداری سنجش میزان رضایتمندی بود. روائی پرسشنامه با روش شاخص روائی محتوا و پایائی آن با بررسی ضریب همبستگی درونی آلفا 81/. تعیین شد. داده ها به وسیله بسته نرم افزاری اس پی اس اس 16 و آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استباطی (کای دو، تحلیل واریانس یک طرفه و همبستگی پیرسون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین رضایتمندی در گروه روش متداول (058/2) در گروه تخته ارتباطی الف (83/3) و در گروه تخته ب (10/4) بود.نتایج نشان داد که استفاده از تخته های ارتباطی الف و ب باعث افزایش رضایتمندی بیماران از ارتباط شده است (1../.
  نتیجه گیری
  کاربرد تخته های ارتباطی الف و ب در برقراری ارتباط پرستاران با بیمارن دارای لوله تراشه می تواند در پی بردن به نیازهای جسمی و روانی آنها کمک کننده باشد.
  کلیدواژگان: ارتباط. بیمار تحت تهویه مکانیکی، رضایتمندی
 • آزیتا تیز نوبیک*، سیده طاهره میر مولایی صفحه 52
  زمینه و هدف
  با افزایش امید به زندگی زنان بعد از یائسگی مدت طولانی تری زندگی می کنند و در معرض عوارض متعدد یائسگی میباشند. مردان نیز دچار یائسگی میشوند. بهبود و درمان این عوارض عمدتا براصلاح سبک زندگی متمرکز است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر مشاوره بر سبک زندگی زنان یائسه و همسرانشان انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مداخله ای، تعداد120 زوج از زنان یائسه و همسرانشان در خانوارهای تحت پوشش مرکز بهداشتی- درمانی محمدیه شهر همدان، به طور تصادفی به 2 گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. اطلاعات اولیه سبک زندگی از طریق پرسشنامه و به روش مصاحبه جمع آوری شد. برنامه مشاوره ای در ابعاد عادات غذایی و فعالیت بدنی در منازل نمونه ها، در جلسه ای یکساعته برگزار شد. 2 ماه بعد پس آزمون اول صورت گرفت، جلسه دوم مشاوره به همان صورت اول برگزار و 2 ماه بعد پس آزمون دوم انجام شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمونهای آماری مک نمار، تی زوجی، ویلکاکسون، تی مستقل و مجذور کای و به کمک نرم افزار آماری اس پی اس اس نسخه 13 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج اختلاف آماری معنی داری را در عادات غذایی و فعالیت بدنی، در گروه زنان یائسه و همسرانشان، بین زمان قبل و بعد از مشاوره مرحله اول و دوم نشان داد (5 p<./.).
  نتیجه گیری
  بکارگیری برنامه مشاوره ای در زنان یائسه و همسرانشان در ابعاد عادات غذایی و فعالیت بدنی از سبک زندگی، تاثیر بسزایی دارد و مشاوره با زوجین در منزل، یکی از روش های مناسب برای اصلاح سبک زندگی در این گروه محسوب می شود.
  کلیدواژگان: مشاوره، سبک زندگی، یائسگی، عادات غذایی، فعالیت بدنی
|
 • Mohammad Zirak, Sima Mogadasian, Farahnaz Abdullah, Zadeh, Azad Rahmani Page 1
  Background And Aim
  High ethical reasoning ability is one of the main requirements of nursing profession. This ethical reasoning should be improved in nursing student during educational period. It should be further evolved during their independent clinical work as a nurse. Limited evidences are exist about the level of ethical reasoning of nursing students and nurses in Iran. Therefore, the purpose of this study was to compare the ethical reasoning of nursing students and nurses in Tabriz University of MedicalSciences.
  Materials And Methods
  This descriptive-comparative study was performed on 115 nursing students and 269 nurses who were selected by census. Nursing Dilemma Test NDT questionnaire was used for data collection. It consists of 6 scenarios. Ethical reasoning score (Nursing Principled Thinking NP) was the sum of scores of fifth and sixth levels of Kohlberg ethical development questionnaire. The scores varied from 18 to 66. The data were analyzed using SPSS and by descriptive and inferential statistics.
  Findings
  Ethical reasoning score of nursing students (48.9±6.5; mean±SD) was significantly higher than the score of nurses (46.6±6.7) (p=0.02). Also it was found that NP scores of nurses working in medical wards are significantly higher than scores of other wards nurses (p=0.02). NP scores were declined by increasing of clinical experience (p= 0.04).
  Conclusion
  Lower NP scores of nurses comparing with NP scores of nursing students is an alarm for nursing managers and need a special attention.
  Keywords: Ethic, Ethical reasoning, Kohlberg, Nurses, Nursing students
 • Azam Sadeghi*, Masood Sirati, Nir, Zahra Hajiamini, Abas Ebadi, Zeinab Naderi, Soodabeh Mehdizade Page 10
  Background And Aim
  Prenatal care is one of the most confident and basic services to protect fetomaternal health. This study aimed to evaluate the effect of physical exercise on level of general health of pregnant women.aterials and
  Methods
  This was a quasi-experimental clinical trial study. The research samples included 60 primigravid women referred to the prenatal-care clinic of Baghiatallah hospital in Tehran. The participants were randomly divided to two experimental and control groups. The experimental group was trained for 1.5-2 hours in groups with 3 to 4 members and then they began to practice. No training was performed for control group. Level of general health of two groups was investigated by general health questionnaire (GHQ-28), before and 8 weeks after the intervention.Data were analyzed by analytic and descriptive statistical testes.
  Findings
  Sixty primigravid women with average age of 26/77 years and average gestational age of 8/13 weeks participated in the study. The education level of majority of participants was highschool diploma and they have no history of exercise during pregnancy. Before intervention, the total scores for GHQ were 38/06 and 29/46 in experimental and control groups, respectively. After intervention, the total scores were 19/2 and 27/5 in experimental and control groups, respectively. T test showed a significant difference between two groups his before and after the intervention (p<0/05). The mean scores for all dimension of general health showed significant difference between two groups of study (p<0/05).
  Conclusion
  Results showed the positive effects of physical exercises on physical and psychosocial dimension of general health of pregnant women.
  Keywords: Pregnant women, Physical exercise, General health
 • Masoud Khodaveisi, Parkhideh Hassani* Page 17
  Background and Aim
  Ethics is an integral part of nursing practice. Nurses and other professional caregivers are increasingly recognizing the issue of moral distress. The aim of this study is to describe Iranian nurses'' experiences in moral distress.
  Materials And Method
  In this study the qualitative phenomenological approach was used. 11 nurses from teaching hospitals of Hamadan University of Medical Sciences participated in the study. The data ere collected by in-depth interviews. Transcripts were analysed by constant comparative contant analysis.
  Result
  The results sorted into 4 content areas: individual characteristics of team care (including knowledge, ability, experience, responsibility and…), mental-affective reactions (including faulty,defensive reactions, lack of motivation and…), laws and officials (including, limitation of laws and contradictory of laws with ethics, religion, knowledge and ability) and circumstances of workplace (including physical circumstances, manpower, facilities and equipments).
  Conclusion
  It is necessary that nurses become familiar with ethical problems, nursing code of ethics and promote the skills for encounter to moral distress.
  Keywords: Ethics, Moral distress, Nursing practice, Experience, Phenomenology
 • Salam Naghib, Jila Abed Saeedi*, Zhaleh Ezzati, Farid Zayeri Page 26
  Background And Aim
  Tuberculosis is a major public health problem in the world, affecting 30% of the world’s population. Treatment of tuberculosis is the most effective strategy to stop the spread of the disease. However, non-adherence remains an important cause of treatment failure. It is believed self-efficacy may affect patient’s compliance to treatment regimen. The purpose of this study is to determine the correlation between self-efficiency and treatment compliance in tuberculosis patients attending to medical centers of Kurdistan University of medical sciences Kudistan, Iran.
  Materials And Method
  A descriptive-correlational design was used. The sample of the study consisted of 161 tuberculosis patients attending to health centers in Kurdistan province. Data were collected using a self efficacy questionnaire and the review of patients'' medical records. he validity of the questionnaires were determined by 12 experts through the content validity and formal validity methods. The minimum index of content validity for self-efficiency questionnaire was calculated to be 75.5 percent and that of compliance was 83.5 percent. The reliability of the questionnaires was determined using the Krunbach''s Alpha-Test. The coefficient of reliability for self-efficiency questionnaire and compliance questionnaire were 0.94 and 0.97 respectively. Data were analyzed using the SPSS 16 software.
  Findings
  The average age for patients was 58±12 years old. 61.5 percent of studied samples were male and the rest were female. The amount of compliance by patients was moderate (average scores of 30.23) and correlated to age, marital status, job, income level, education and place of living but, its relation to gender was not statistically significant. The amount of self-efficiency of the majority of patients was moderate (41.6 percent) and it was also related to age, marital status, job, income level, education and place of living but its relation to gender was not statistically significant. There was a direct and strong correlation between self-efficiency and compliance (P<0.001, r=0.90).
  Conclusion
  The reason why the compliance level in this study has been higher with respect to the previous similar studies could be due to the implementation of direct supervision and control system over treatment. In this study there was a significant correlation between compliance and self-efficiency which was in consistency with most studies in this field while in Hamilton (2000) no significant correlation between the two variables was reported. Given that the correlation coefficient of Pearson in this study is positive and close to 1 (P < 0.001, r = 0.90), it indicates a direct and strong correlation between the two variables of self-efficiency and compliance.
 • Zahra Moshtaq Eshgh*, Maryam Saeedi, Zhila Abed Saeedi, Hamid Alavi Majd, Zahra Najafi Abedi Page 32
  Background And Aim
  ER nurses are at risk of violence due to the nature of their job and confrontation with a variety of patients as well as heavy workload. This can, in turn, leads to decreased quality of care. This descriptive study was conducted to identify prevalence and causes of violence toward nurses at ERs of hospitals affiliated with Medical Universities in Tehran.
  Methods
  100 nurses with at least 1 year continuous experience at ER were included in the study. Data were collected by a questionnaire. The questionnaire contained items including demographics, frequency and characteristics of violence at work (physical, verbal, nonverbal) and the factors involved.Content and test-retest as well as internal consistency (Cronbach’s U) methods were used for Validity and reliability of the questionnaire respectively. Data were analyzed by version 16 of SPSS package.
  Findings
  The most frequent type of violence was verbal (87%). The frequencies of nonverbal and physical violence were 70% and 28% respectively. The most common type of verbal violence was yelling (84%) and, in physical violence, it was throwing objects (33%). In nonverbal violence, insulting and threatening look (64%) and hitting on the table were very common. Verbal (48.2%) and nonverbal (65.8%) violence was committed mostly over the past month of the study and at nights. The subjects (38%) experienced verbal violence up to 5 times. The most frequent cause of violence (77%) was the lack of control over entrance of patients’ relatives. chi test showed a significant relationship between physical violence and night shifts (P<0.001) and between female sex of nurses and physicalviolence (P<0.005).
  Conclusion
  ER nurses usually face with violence in a week and the most frequent types are verbal, nonverbal and physical, leading to decreased speed in delivering efficient care to patients and decreased quality of health care resulted from it.
  Keywords: Violence, Nurse, Emergency rooms (ERs)
 • Leila Khanali Mojen *, Zhila Abed Saeedi, Peiman Eshghi, Hojat Farahani, Fatemeh Abdollah Gorgi, Behnaz Habibpanah, Shirin Tehrani Tarighat Page 39
  Background And Aim
  Improving quality of life in a chronic disease such as hemophilia is a major goal of treatment. Hemophilic patients can be treated either prophylactically or on demand. Since haemophilia quality of life may be affected by the disease and treatment outcomes, comparison of these regimens in respect to quality of life outcomes provides useful information. The purpose of this study is to compare the quality of life between hemophilic children receiving prophylactic and on demand therapy in Tehran, Iran.
  Materials And Method
  A descriptive –comparative design was used. The sample of the study consisted of 60 hemophilic children which were recruited from haemophilia treatment centres in Tehran. Of these children 30 were receiving prophylactic therapy and 30 of them were treated ondemand. Data was collected by haemophilia-specific QoL questionnaire (HAEMO-QoL). The questionnaire consists of 8 dimensions: physical health, feeling, view of yourself, family, friends,others, sport and dealing with haemophilia.The questionnaire consists of 18 items using a5-point scale.The Higher scores represent a poorer quality of life and lower scores represent better quality of life. Data were analyzed by SPSS 15 statistical software.
  Findings
  The mean age of children was 5.3±1.2 and 6±1 in prophylactic and on demand therapy respectively. The mean total score of quality of life was 40±9.8 and 58 ±10.9 for children in prophylactic therapy and on-demand treatment respectively. There was a significant difference between the quality of life scores in two groups. Analysis of subscale scores showed a lower quality of life score for family domain in prophylactic therapy group, while the scores for family and physical health subscsles in on-demand group showed a poor quality of life.
  Conclusion
  Results of the study suggest that quality-of-life may be better for haemophilia children treated prophylactically.
  Keywords: haemophilia, on, demand therapy, prophylaxis, quality of life
 • Ziba Farahani Borzabadi *, Maryam Joodaki, Tahereh Ashktorab, Farid Zaeri, Froozan Atashzadeh Shurideh Page 46
  Background And Aim
  Communication is one of the most essential needs of human beings.Mechanical ventilation compromises patients’ ability to communicate their needs. This research was conducted to assess the effect of three methods of communication with patients receiving mechanical on their satisfaction in Arak hospitals 1389(2010).Method and materials: This randomized clinical trial was conducted in Intensive Care Units of Valey Asr, Amir Al Momenin and Ghods hospitals in Arak, Iran. 60 patients who were admitted in ICU and ere receiving mechanical ventilation were included in the study. These patients were randomly allocated in three groups.During a 12 hours period researcher used 1 method of communication for each group of these patients. These mrthods of communication included: A:Communicational board (words & letters). B: Communicational board (pictures & letters). C: The conventional method. Data were collected using a questionnaire. The questionnaire consisted of three parts: demographic variables, medical history and satisfaction with communication method.Validity of the instrument was assured by content validity index., Cronbach''s alpha was used to determine the reliability of the iinstrument. SPSS, version 16 was used for data analysis.
  Findings
  There was not a significant difference among three groups in terms of age, gender, mean length of stay in the ICU before mechanical ventilation treatment. The mean satisfaction scores were 2.58, 3.83 and 4.10 for conventional communication group, communication board A (words & letters) and communication board B(pictures and letters) respectively. There was a significant difference among three groups in terms of their satisfaction with communication method (P<0.001).The one way analysis of variance indicated that using communication boards A & B significantly increased patient satisfaction.
  Conclusion
  Using communication boards facilitates communication with mechanically ventilated patients and increase their satisfaction.
 • Azita Tiznobaik*, Tahereh Mirmolaei, Anooshiravn Kazemnejad Page 52
  Background And Aim
  By increasing the life expectancy, women experience longer menopause and more complications during this period of life. Men may also experience menopause. Improvement and treating the complications is based on the correcting the life style. The purpose of this study was to evaluate the effect of a counseling procedure on the life style of menopausal women and their husbands.
  Materials And Methods
  This was an interventional study. 120 couples of menopausal women and their husbands were selected from Mohammadiyeh medical health center in Hamadan participated in the study. The participants were randomly divided to control and interventional groups. Initially, life style information was collected by a questionnaire through interview. Counseling about nutritional habits and physical exercise was performed for one hour in participants'' houses. After two months there was first post test. Another counseling session and post test was performed similar to first one.Data was analyzed by Mc Nemar, Paired T test, Wilcoxon, Independent T test and Chi- square tests,using SPSS 13.
  Findings
  Results showed a significant difference in items such as food habits and physical activities of life style, before and after of first and secondary counseling process in women and men in intervention groups (P<0.05).
  Conclusion
  Counseling has significant effects on nutritional habits and physical activities of the menopausal women and their husbands. Counseling with couples particularly in their houses, is an effective intervention for improving of participants'' life style.
  Keywords: Counseling, Life style, Menopause, nutritional habits, Physical activity