فهرست مطالب

 • پیاپی 19 (پاییز و زمستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/09/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • نجاد علی الماسی، بهنام حبیبی درگاه صفحه 5
  قانون به مثابه کالای عمومی مهم ترین محصول حقوقی در جوامع دموکراسی محور به شمار می آید. این محصول به عنوان ارزش اجتماعی در مقام مشروعیت بخشی به عملکرد نهادهای حکومتی و افراد جامعه است. بنابراین از جمله ویژگی های اقتصادی قانون عبارت از کارآمدی، عقلانی بودن، شفافیت، اعتبار و در دسترس بودن آن است. در ادبیات تحلیل اقتصادی حقوق اساسی، قانون خوب (کارآمد) در مقابل قانون بد (ناکارآمد) به کار می رود. مراد از قانون خوب، قانون استاندارد و مطلوبی است که ضمن کنترل هزینه تولید، توزیع و مصرف قانون، باعث کارآمدی و افزایش رفاه اجتماعی نیز می شود.
  اساس نوشتار کنونی بر تحلیل هنجاری از قانون است. لذا تلاش می گردد بر مبنای داده های نظریه انتخاب عمومی، به نقش مثبت کاربرد مفاهیم، ابزارها و تکنیک های اقتصاد در شکل گیری و حیات قانون اشاره گردد.
  کلیدواژگان: قانون کارآمد، قانون عقلانی، امنیت قانونی، رفاه عمومی.، قانون ناکارآمد
 • فخرالدین اصغری آقمشهدی، مهدی علاء صفحه 25
  فروشنده موظف است کالایی را تحویل دهد که مطابق با قرارداد باشد. یکی از موارد مطابقت کالا با قرارداد، مطابقت آن از حیث کمیت است، یعنی بایع باید کالایی را تحویل دهد که به میزان مقرر در قرارداد باشد. در عمل کالای تحویلی ممکن است بیش تر از میزان مقرر باشد. از این رو، این سوال مطرح می شود که خریدار یا فروشنده از چه حق یا حقوقی برخوردار است. مقاله حاضر با بررسی موضوع در نظام حقوقی ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق انگلیس به این نتیجه می رسد که در حقوق ایران در صورتی که مقدار جنبه وصفی داشته باشد، عقد از طرف فروشنده قابل فسخ است. اما در حالتی که مقدار جنبه اصلی داشته باشد، زیاده مال بایع است. در حقوق انگلیس در صورت زیادتر بودن مبیع، مشتری مخیر است مبیع را به میزان قراردادی اخذ و بقیه را رد کند یا کل مبیع را رد کند. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، مشتری می تواند مقدار تسلیمی را دریافت کند یا از پذیرش مقدار اضافی امتناع نماید.
  کلیدواژگان: مبیع مختلف الاجزا، خیار تبعض صفقه.، مبیع متساوی الاجزا، بیشتر بودن مبیع
 • حمید ابهری، مریم اکبری صفحه 53
  طبق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای تصرف عدوانی عبارت است از: «ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.» دعوای تصرف عدوانی به منظور حمایت از تصرفات افراد برای حفظ امنیت و آرامش اجتماعی پیش بینی شده است و لذا دارای احکام و شرایطی خاص از لحاظ نحوه رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن می باشد که این دعوا را از سایر دعاوی متمایز می کند. در این تحقیق، آیین دادرسی مربوط به دعوای تصرف عدوانی بررسی می شود تا احکام ویژه این دعوا شناسایی شوند.
  کلیدواژگان: آیین دادرسی، عدوانی، دعوا، تصرف
 • محمود باقری، زهرا بابایی صفحه 85
  حقوق منع رقابت غیرمنصفانه، هر عملی را که برخلاف رویه معمول صنعت یا تجارت انجام گیرد، ممنوع می کند. قبل از پیدایش حقوق ویژه مالکیت فکری، از این حقوق عموما تحت قواعد کلی مسوولیت مدنی و رقابت غیرمنصفانه حمایت می شد. البته حقوق منع رقابت غیرمنصفانه وسیع تر از حمایت از علایم تجاری و حقوق مالکیت فکری می باشد. اما ایجاد یک نهاد ویژه حمایت از حقوق مالکیت فکری، باعث نشد که حمایت بر اساس حقوق منع رقابت غیرمنصفانه منسوخ گردد، بلکه این حقوق همچنان به عنوان مکملی برای این نهاد ویژه عمل می کند؛ زیرا حقوق ویژه مالکیت فکری، علاوه براینکه، شرایطی خاص برای اکتساب دارند، محدود به دوره زمانی خاص نیز می باشند.
  کلیدواژگان: مالکیت فکری، رقابت غیرمنصفانه، گمراه کنندگی، علامت تجاری، ایجاد اشتباه
 • محمد هادی کاویانی صفحه 103
  امنیت موهبتی الهی است که فرد در آن می تواند با استفاده از وضعیت امن، زندگی عادی و آرام خود را داشته باشد. حق بر داشتن این وضعیت امن را حق امنیت می گویند. مهم ترین بهره ای که فرد در این وضعیت می برد، با لحاظ ملازمه بین تامین حق امنیت و استیفای حقوق فردی، توانایی او بر اجرا و استیفای حقوق خودش است. در حقیقت، امنیت یعنی ایجاد فراخنا و وضعیتی خاص برای تحقق حق های فردی و مصونیت از تهدیدهای احتمالی است که مشخصا از سوی حکومت و ماموران حکومتی ممکن است بر افراد تحمیل شود، می باشد.
  راهبرد حکومتی امام علی]ع[برای تامین این حق، عبارت است از ایمنی بخشی به مردم و القای این حس به مردم که هیچ تهدیدی از سوی حکومت و ماموران او متوجه افراد نمی شود. امام این کار را با صدور فرمان های قاطع به ماموران و هشدار، توبیخ و مجازات آنها در صورت عدم رعایت حال مردم انجام می دهد.
  کلیدواژگان: امنیت، حق امنیت فردی، نهج البلاغه.، امنیت فردی
 • محمد جواد رضایی زاده، سهرورد زرشکیان صفحه 137
  حقوق دنباله رو تحولات اجتماعی است و غایت وجودی آن، قانون مند ساختن روابط ناشی از آن می باشد. همگام با پیشرفت های جامعه بشری در دهه های اخیر، در عرصه ارتباطات -که عصر حاضر را عصر ارتباطات نام نهاده است- مفهومی به نام دولت الکترونیک شکل گرفت و مدل ارایه خدمات عمومی را دگرگون ساخت. ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات عرصه حقوق را متاثر کرده و مسایل نوین حقوقی را ایجاد نموده است. این مقاله با نگاهی حقوقی چندی از مهم ترین مسایل ناشی از ارایه خدمات عمومی به صورت الکترونیک را بررسی کرده است و به نحوه شکل گیری این خدمات در نظام حقوقی ایران- با تکیه بر قانون مدیریت خدمات کشوری- پرداخته است. برای نیل به این مهم، علاوه بر تطبیق اصول حقوقی حاکم بر خدمات عمومی با این مدل، به بررسی وضعیت این اصول در قوانین و رویه کنونی کشورمان پرداخته-ایم.
  کلیدواژگان: قانون مدیریت خدمات کشوری.، خدمات عمومی، خدمات الکترونیک، فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک
 • اسدالله لطفی، صالح سعادت صفحه 169
  یکی از پدیده های نوین جامعه بشری صاحب فرزند شدن از طریق رحم اجاره ای می باشد که طی آن بانوی صاحب رحم، نطفه یا جنین فرد دیگری را در رحم خود حمل می کند و پس از طی دوران بارداری و زایمان، بر مبنای قراردادی از پیش منعقد شده، نوزاد حاصل را به زوج صاحب گامت تحویل می دهد. در این مورد در قوانین حقوقی بیش تر کشورها از جمله ایران کم تر سخنی به میان آمده است، از این رو، نوشتار حاضر در تلاش است تا با تحقیق و مطالعه بیشتر در منابع فقهی و حقوقی به تبیین احکام حقوقی اعم از نسب، ارث، وصیت، نفقه، حضانت و ولایت مربوط به این گونه افراد پرداخته و بدین وسیله ضمن رعایت حقوق آنان از وجود فرزندانی بی هویت و گاه بی سرپرست در جامعه جلوگیری نماید. برای تحقق این اهداف در آخر مقاله پیشنهاداتی نیز در حیطه قانون گذاری جهت قانونی ساختن این امر در قوانین ایران اسلامی ارایه شده است.
  کلیدواژگان: اجاره رحم، نسب، ارث، نفقه، تلقیح مصنوعی
|
 • Nejad Ali Almasi, Behnam Habibi Dargah Page 5
  The law is important on point of law and economic movement. In fact, one of the production in the field of fiction markets is law and regulations. In the literature of law and economic, there is different between two laws. Means that, we ought to distinguish between efficient and inefficient laws. So, there are some characteristics relation to efficient laws. This characterics are effect in the process of enforcement of law. Some of them are includes transparency, rationality, validity, accessibility and so on. In this article, we try to show that welfare social or established balance system are based on the efficient law.
  Keywords: Security of law., Rationality of law, Efficient law, Inefficient law, Public welfare
 • Fakhroddin Asghari Aghmashhdi, Mahdi Ala Page 25
  The seller must deliver the goods in conformity with the contract. One of cases of conformity is its conformity with the contract in terms of quantity. Namely, the seller must deliver the goods that are equal with the specified amount in the contract. In practice, the delivered goods may be larger than the amount specified in the contract. In Iranian law, where the goods are larger than contractual quantity, two presumptions are imaginable. If the quantity has secondary aspect, the contract will be recoverable by the seller. But, where quantity is essential, the excess will belong to him. In English law, where the seller delivers a quantity of goods larger than he contracted to sell, the buyer may accept the goods included in the contract and reject the rest, or he may reject the whole. In Convention, the buyer may take delivery or refuse to take delivery of the excess delivery.
  Keywords: Goods with various parts, Larger goods, Goods with equal parts, Option of.
 • Hamid Abhari, Maryam Akbari Page 53
  According to article 158 of civil procedure act, forcible occupy litigation consists of the claim of previous possessor on the base of another person has occupied the immovable property that has been in his possession without his consent and he ask recover of his possession on that property. Forcible occupy litigation has been foreseen for supporting of possessions of human for holding social security and therefore this litigation has special rules in hearing, sentencing and execution of verdict. In this article, we consider procedure related to forcible occupy litigation for recognizing it’s special rules.
  Keywords: Forcible, Possession, Procedure., Litigation
 • Mahmoud Bagheri, Zahra Babaie Page 85
  The law of prohibition of unfair competition prohibits any deed or action which is against the normal competition in the market. Before emergence of special laws for protection of intellectual property rights, including trademarks, such right could be protected either by tort law claims or law of unfair competition. However, the law of prohibition of unfair competition covers a wider area than trademarks and intellectual property rights. Nonetheless, the emergence of special rules and laws for protection of intellectual property rights has not made the use of laws of unfair competition obsolete. The law of prohibition of unfair competition functions as a supplementary mechanism for protection of intellectual property rights such as trademarks. The reason for this is that the special rules on protection of intellectual property rights are not always available as they offer protection when certain conditions are met. In those cases where the special rules are not available, then the law of prohibition of unfair competition could be relied on to protect trademarks.
  Keywords: Trademarks, Unfair competition, Mistake., Misleading deeds, actions, Intellectual property rights
 • Mohammad Hadi Kaviani Page 103
  The security is a divine grace with which a person can live commonly and peacefully, by enjoying a secure situation. The right for enjoying this situation is called, the right of security. Considering the implication between supporting the of security and taking the individual right, the most important benefit which a person gets in this situation, is his ability to perfome and to take his own right. In deed, creating security means creating an opportunity and a special situation for protecting individual rights against threats imposed upon people, particularly by the government and it is officials.The governmental strategy of Imam Ali for providing this right is to provide for people and inspire a perception (to them) in terms of which no threats face people by the government and it is officials. Imam does this by issuing conclusive orders to officials, and by warning, reproaching and punishing them, if they have not observed people.
  Keywords: Imam Ali., Security, Right to security, Personal security
 • Mohammad Javad Rezaeizade, Sohrevard Zereshkian Page 137
  Law is the follower of social changes and its final main aim is to make law system of relation resulted from. Simultaneously by human social improvements in the field of communication in recent decades- which calls the present age the age of communication- a concept names electronic government has formed and has changed the model of general services presentation. The entrance of technical information and communication has influenced law field and had made modern law problems. With a law point of view this article is studied some of the important problems resulted from the presentation of general services and also has studied how these services formed in Iran law system based on management rules of country services. To achieve this goal despite of studying law principles dominated such general services on this model I have also studied the state of such principles in rules and present procedure in our country.
  Keywords: Electronic services, public services, Electronic government., Information technology
 • Assadolah Lotfi, Saleh Saadat Page 169
  One of the modern phenomena in human societies is having children from a rented womb in which the woman who is owner of the womb, bears sperm of another person in her womb and after spending pregnancy period, delivers the newborn child to the couple owning the gamete on based on presigned contract. There are a few statements In the juridical laws of many countries among them Iran concerning this subject, so this essay is going to consider the juridical orders and laws for these persons including identification of lineage, inheritance, making will, alimony and guardianship of them on based on pertaining jurisprudence and judicial sources. Another goal of this essay, is preventing of giving to birth of without identity and sometimes without guardian child in the society. At the end of this essay some suggestion is given about making lawful of this issue in Islamic republic of Iran laws in making laws area.
  Keywords: Artificial insemination, Lineage, Renting womb, Alimony, Inheritance.