فهرست مطالب

طب انتظامی - سال یکم شماره 1 (تابستان 1391)
 • سال یکم شماره 1 (تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/04/04
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقالات پژوهشی
 • رضا خانی جزنی، مهنازصارمی، امیر کاوسی، هادی شیرزاد، تارا رضاپور صفحه 2
  هدف
  هدف از این بررسی اندازهگیری ابعاد 5 گانه خستگی شامل عمومی، جسمانی، ذهنی، کاهش فعالیت و کاهش انگیزه و بررسی تاثیر فاکتورهای سن، میزان تحصیلات، وضعیت تاهل، سابقه کاری و ابتلا به بیماری بر خستگی است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی بود و 250 نفر از افسران پلیس راهنمایی و رانندگی از 15 منطقه شهر تهران، درآن شرکت نمودند که به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند. خستگی در دو مرحل ه- قبل از شروع کار و پس از اتمام کار-با استفاده از پرسشنامه استاندارد سنجش چند بعدی خستگی (MFI:Multidimensional Fatigue Inventory) اندازه گیری و اطلاعات جمعیت شناختی نیز جمع آوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 18 و روش های آمار توصیفی،آزمونهای تی و آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که پیش از شروع و پس از اتمام کار، خستگی عمومی با متوسط 5/13 و 6/15بهترتیب در مرحله اول و دوم بیشترین میزان و کاهش فعالیت با متوسط 7/7 و 2/9 به ترتیب در مرحله اول و دوم کمت رین میزان را در میان افسران پلیس دارد. خستگی قبل از کار در تمامی ابعاد به طور معنیداری پایین تر از خستگی پس از اتمام کار بود. همچنین مشاهده شد که وضعیت ت اهل، سابقه کاری، ابتلا به بیماری، شنیدن صدای وزوز در گوش، عادت ورزش و استفاده از عینک آفتابی به طورمعنی داری (p≤0/05)، با ابعاد متعدد خستگی رابطه دارند.
  نتیجه گیری
  یافته های این تحقیق وضعیت خستگی را در میان افسران پلیسراهنمایی و رانندگی و همچنین ت اثیر برخی از متغیرهای جمعیتشناختی را بر آنها نشان داد. بهنظر می رسد انجام مطالعات بیشتری برای آشکار ساختن رابطه میان خستگی و سایر متغیرهای جمعیت شناختی نیاز است، تا درک عمیقتری از علل خستگی فراهم شود.
  کلیدواژگان: خستگی، افسران پلیس راهنمایی و رانندگی، پرسشنامه سنجش چندبعدی خستگی
 • هژیر سیکارودی، علی مجیدی، ساره صمدی، هادی شیرزاد، حامد اقدم، عباس عظیمی کیا، لیلا محمدی بخش صفحه 12
  هدف
  این بررسی با هدف مقایسه نتایج تشخیصی نورولوژیستها با آزمون مونترال در بیماران مراجعه کننده به کلینیک باشکایات اختلال شناختی انجام شد.
  مواد و روش ها
  طی یک مطالعه توصیفی-تحلیلی 213 بیمار -با علائم مشکلات شناختی- که به درمانگاه نورولوژی بیمارستان ولیعصر ناجا مراجعه کرده و به شیوه در دسترس انتخاب شدند و به تشخیص نورولوژیست مبتلا به اختلال شناختی بودند، به آزمون مونترال پاسخ داده و نتایج این آزمون به همراه مشخصات دموگرافیک بیماران بوسیله نرم افزار SPSS نسخه 15و شاخص های آماری فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و آزمون کای دو تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  براساس یافته ها بیشترین فراوانی افراد بیمار مربوط به گروه سنی 35-39 سال بود. 54% از بیماران مذکر و 46% بیماران افراد مونث بودند. اکثریت این افراد را متاهلین و با سطح تحصیلات زیر دیپلم و ترک زبان تشکیل می دادند و اغلب از نظر درجه نظامی، افسر جزء بودند و سابقه خدمتی اکثر آنان در محدوده 10-14 سال بود. 12.2% از این بیماران مورد مطالعه با کسب امتیاز کمتر از 26 مبتلا به اختلال شناختی تشخیص داده شدند. همچنین بین نتیجه آزمون مونترال در رده های مختلف سنی، جنسی، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، قومیت، درجه نظامی و سابقه خدمت رابطه آماری معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  پژوهش حاضر به منظور مقایسه همخوانی آزمون شناختی مونترال با تشخیص نورولوژیست در مراجعین با شکایات اختلالات شناختی انجام شده است. بر اساس این مطالعه آزمون مونترال به عنوان یک آزمون سریع برای ارزیابی اختلالات شناختی در بیماران مراجعهکننده به کلینیکهای درمانی است که به دلیل فراوانی جمعیت مراجعهکننده به این مراکزفرصت کافی برای استفاده از سایر آزمونهای تشخیصی نیست. همچنین با توجه به اینکه جمعیت مورد بررسی نظامیان بودهاندنتایج باید با احتیاط تعمیم داده شود و پیشنهاد می شود که در مطالعات آینده گروه های متفاوت اجتماعی بررسی شود..
 • فاطمه درامامی صفحه 20
  هدف
  هدف از ای ن تحقیق، بررسی رابطه سبک رهبری) رابطه مدار- وظیفه مدار(و مهارتهای ارتباطی مدیران(کلامی - شنود –بازخورد) با سلامت روان کارکنان بیمارستان ولیعص(عج) ناجا در تهران است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش توصیفی و به صورت مقطعی در سال 1389 روی 285 نفر از مدیران و کارکنان بیمارستان انجام شد. نمونه گیری به روش طبقه ای نسبتی صورت گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات 3 نوع پرسشنامه سبک رهبری ((باردنز و متزکاس) و مهارتهای ارتباطی (بارتون جی.ای) و سلامت روان((GHQ28بود. داده ها با روش های آماری توصیفی و استنباطی، آزمون ضریب همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون خطی به شیوه همزمان و آزمون MANOVA مورد بررسی و با استفاده از نرم افزار spss نسخه 16 تحلیل شد.
  یافته ها
  بین سبک رهبری و مهارت های ارتباطی مدیران با سلامت روان کارکنان از لحاظ آماری رابطه معنی داری مشاهده نشد. بین ابعاد سبک رهبری، سبک رابطه مداری با سوء عملکرد اجتماعی و سلامت ر وانی رابطه مثبت و معنی دار نشان داد (05/0p >). سبک رهبری و مهارتهای ارتباطی مدیران قدرت پیش بینی کننندگی معناداری برای سلامت روان کارکنان نداشت(05/0(p<. از بین ابعاد سلامت روان در بعد افسردگی تفاوت معناداری بین زنان و مردان مشاهده شد (05/0p >).
  نتیجه گیری
  براساس یافته های پژوهش برگزاری کارگاه هایی درخصوص آشنایی مدیران با سبک های رهبری و آثار آن و همچنین کارگاه هایی برای افزایش سلامت روان کارکنان پیشنهاد میشود.
  کلیدواژگان: سبک رهبری، مهارتهای ارتباطی، سلامت روان
 • احمدرضا صالحی چالشتری، مجتبی سعادتی، یاسر احسنی آرانی، عباس بهادر، مصطفی حسینی، مهدی حصارکی، محمد درودیان صفحه 28
  هدف
  شناسایی نسخه پلازمیدی ژن ipaD در باکتری شیگلا دیسانتری تیپ 1 و ارزیابی قدرت تهاجمی سویه زنده ضعیف شده از باکتری شیگلا دیسانتری حاصل از حذف نسخه پلاسمیدی ژن ipaD در خوکچه هندی هدف مطالعه حاضر است.
  مواد و ر وشها: با استفاده از آزمون های بیوشیمیایی، آنتی بادی و واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR)، گونه و سروتیپ شیگلای جدا شده از بیمار مشخص گردید. نسخه پلازمیدی ژن ipaD شناسایی گردید. سویه شیگلای تخفیف حدت یافته از طریق حذف نسخه پلاسمیدی ژن ipaD تولید و از طریق تستهای مذکور تایید شد. عدم حضور ژن ipaD بوسیله واکنش زنجیره ای پلیمراز در مقایسه با سویه وحشی مورد آزمایش قرار گرفت. حساسیت های آنتی بیوتیکی سویه هدف بررسی شد. رقت های مختلف از باکتری کشت شده ایجاد و تعداد کلونی ها برای هرکدام شمارش شد. رقت خاصی از کشت که تعداد سلول های موجود در آن برای تست ورم ملتحمه چشم مناسب است تولید گردید. 6 خوکچه هندی تهیه شد که 3 عدد به عنوان کنترل و 3 عدد به عنوان مورد آزمایش در نظر گرفته شدند. ارزیابی قدرت تهاجمی سویه تخفیف حدت یافته بوسیله آزمایش ایجاد ورم ملتحمه چشم در چشم خوکچه هندی بررسی گردید.
  یافته ها
  سویه شیگلا دیسانتری تیپ1 تخفیف حدت یافته بوسیله آزمایش سرولوژیکی و PCR تایید گردید. عدم حضور ژن ipaD در سویه مذکور تایید شد. چالش این سویه روی خوکچه هندی نشان داد که سویه مذکور قدرت تهاجم به سلولهای میزبان را از دست داده بود.
  نتیجه گیری
  ژن ipaD یکی از ژنهای تهاجمی شناخته شده در باکتری شیگلا دیسانتری است. نسخه پلاسمیدی این ژن نقش مهمی در تهاجم شیگلا دارد و حذف ژن مذکور قدرت تهاجمی باکتری را کاهش میدهد. شیگلا دیسانتری تخفیف حدت یافته که ژن ipaD آن حذف شده باشد می تواند کاندید مناسبی برای تولید واکسن علیه شیگلوزیز باشد.
  کلیدواژگان: شیگلا دیسانتری تیپ 1، تخفیف حدت یافته، ورم ملتحمه چشم، خوکچه هندی، کاندید واکسن
 • ساره صمدی، علی اکبر گل محمدی، ابوالفضل محمدی، تارا رضاپور صفحه 38
  هدف
  هدف از این تحقیق ارایه الگوی ارزیابی مدیریت عملکرد سازمانی مبتنی بر تلفیق مدل های ارزیابی متوازن و تعالی سازمانی و بومیسازی آنها در بیمارستانهای ناجا است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر تحقیقی از نوع توصیفی -مقطعی بود که در سال 1391 در هفت بیمارستان مربوط به نیروی انتظامی در سطح کشور انجام شد. با مطالعه روش های متداول ارزیابی عملکرد و نظرسنجی از خبرگان، الگوی اولیه در دو بخش توانمند ساز(ابعاد یادگیری و رشد - شراکت و منابع)و بخش نتیجه (ابعاد نتایج مشتری - آمادگی و اقدام) طراحی و برای تعیین اعتبار محتوا توسط خبرگان بررسی و پرسشنامه توسط چهل نفر از مدیران و اساتید رشت ه های پزشکی و مدیریتی تکمیل شد. روایی سازه با آزمون های همبستگی همگرا - واگرا و اسپیرمن و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ تعیین شد. برای اولویت بندی مولفه های الگو از آزمون فریدمن استفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری spss نسخه 19 تحلیل شد.
  یافته ها
  طی فرایند ارزیابی اعتبار محتوا، برخی از موارد از الگوی اولیه حذف و برخی دیگر اصلاح شد. نتایج آزمون همبستگی روابط مثبت و معنی داری را میان مولفه ها و ابعادشان و همچنین میان ابعاد با یکدیگر نشان داد. پایایی آزمون در سطح مناسب و قا بل قبولی به دست آمد که در کل قابل اعتماد بودن ابزار را برای انجام مطالعات مشابه آتی تایید نمود. اهمیت مولفه های بهکاررفته در الگو با استفاده از رتبه های به دست حاصل از آزمون فریدمن در قالب پنج اولویت به دست آمد که مولفه های فرهنگ ویادگیری و ارزشهای پزشکی و اخلاقی اولویت اول را بهخود اختصاص داد.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر یک رویکرد مبتنی بر تلفیق دو مدل ارزیابی متوازن و تعالی سازمانی را به منظور بهبود ارزیابی عملکرد بیمارستان پیشنهاد می کند که نتایج آن میتواند مدیران و مشتریان بخش بهداشت و درمان را بهویژه در بیمارستانهای ناجا در اتخاذ تصمیمات درست و استراتژی های مناسب برای آینده یاری نماید.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، ارزیابی متوازن، تعالی سازمانی، بیمارستانهای ناجا
 • سیدحسین شاکر، حمیدرضا قنبری فروشانی، حامد اقدم، امیرحسین میرافضل، مهدی رضایی صفحه 48
 • حسین فهیمی، مجید صادقی زاده، سیامک حیدری، مهشید محمد پور صفحه 54
  هدف
  هدف این مطالعه ایجاد آنتی ژن نوترکیبی از پروتئین پوششی سروتیپ 1 ویروس، به منظور دستیابی به کاندیدای واکسن دانگ است. بنابراین، قابلیت تولید دومین III این پروتئین در باکتری مورد بررسی قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  به منظور دستیابی به یک توالی مورد توافق، هم ردیفی توالی های مختلف مربوط به دومین III با نرم افزار Megalign انجام شد. برای پیش بینی ساختار پروتئین از نرم افزار Modeller و برای بهینه سازی توالی ژن برای بیان در. Coli Eاز نرمافزار Optimizer استفاده شد. پس از سنتز و کلونینگ ژن در وکتور بیانی PET21 انتقال وکتور و بهینه سازی بیان، پروتئین در سویه بیانی E. coli انجام شد. برای تایید بیان پروتئین نوترکیب از روش های استاندارد الکتروفورز پروتئین ها و لکه گذاری وسترن استفاده شد.
  یافته ها
  یک توالی مورد توافق برای دومین III پروتئین پوششی سروتیپ 1 ویروس دانگ با استفاده از روش هم ردیفی چندگانه توالی های مختلف به دست آمد که تحت عنوان 1EDIII نامیده شد. پیش بینی ویژگی های پروتئین هدف با روش های بیوانفورماتیک انجام شد. به منظور بیان حداکثری پروتئین نوترکیب در باکتری، توالی ژن از لحاظ الگوی کدونی و درصدGC بهینه سازی شد. همسانه سازی ژن هدف پس از سنتز، در وکتور بیانیpET21 در جایگاه های XhoI و NdeI انجام شد. به منظور ایجاد پیوند دی سولفیدی در ساختار پروتئین، بهینه سازی بیان EDIII1 در میزبان بیانی Origami انجام شد. در نهایت پس از خالص سازی پروتئین هدف با استفاده از ستون کروماتوگرافی تمایلی برای شناسایی آن از آزمون لکه گذاری وسترن استفاده شد. نتایج این مطالعه کارایی سیستم بیانی باکتریایی را در بیان دومین III پروتئین پوششی ویروس دانگ نشان داد..
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه کارایی سیستم بیانی ب اکتریایی را در بیان دومین III پروتئین پوششی ویروس دانگ نشان داد
  کلیدواژگان: ویروس دانگ، پروتئین پوششی، واکسن
 • گزارش مورد
 • علی چراغوندی، علی فلاح تفتی، شهریار باقری، هادی شیرزاد، فیروزه طلیسچی، اورانوس علی محمدی، هاشم ابریشم کارزاده، شهاب باقری صفحه 64
  برونشکتازی پدیده ای است پاتولوژیک که به راه های هوایی ضخیم و گشاد شده بر اثر التهابات مزمن و تغییرات شکل آناتومیکی برونش اطلاق می شود؛ این تغییرات برگشت ناپذیر هستن د. تظاهراتی مانند سرفه مز من، خلط های چرکی و عفونت های مکرر ریوی مشاهده میشود. در این بررسی بیمار آقایی است 51 ساله که با شکایت سرفه خلط دار که از سال گذشته افزایش یافته، مراجعه کرده است. بیمار دارای تنگی تنفس و خس خس سینه و همچنین دچار کاهش وزن به میزان 7 کیلوگرم طی یکماه گذشته در معاینات بالینی صدای ریه سمت چپ افزایش یافته است. کلابینگ خفیف بدون سیانوز مشاهده می شد. در رادیوگرافی قفسه سینه کیست های فراوان در سمت چپ دیده شد. همچنین شیفت مدیاستن به سمت چپ به علت پر هوایی ریه راست نیز مشهود است. با توجه به سابقه فردی و شغلی از نظر مواجهه با مواد حساسیت زا، بیمار مبتلا به برونشکتازی تشخیص داده شد. بنابراین پیشگیری از عوامل حساسیت زا نقش مهمی در جلوگیری از حملات تنگی نفس در بیمار دارد. همچنین به کارگیری آنتی بیوتیک نیز می تواند در درمان بیماری موثر باشد. همراهی برونشکتازی و کیستهای متعدد در ریه نکته جالب و قابل توجه در این بیمار بود.
  کلیدواژگان: برونشکتازی
|
 • Khani Jazani R., Saremi M., Kavousi A., Shirzad H., Rezapour T Page 2
  Aim
  To measure five scales of fatigue: i) general, ii) physical, iii) reduced activity, iv) reduced motivation, and v) mental. As well as to examines the impact of age, education, cohabitation, work history and disease on fatigue.
  Materials And Methods
  We randomly selected 250 traffic policemen from 15 districts of Tehran as particiants in this study. To identify fatigue, we used the Multidimensional Fatigue Inventory (MFI) questionnaire, before and after the morning shift. Sociodemographic variables were also collected. Descriptive statistics, student's t-test, and ANOVA analysis were performed by SPSS.
  Results
  Based on the data achieved before beginning shift work, general fatigue (13.5) and reduced activity (7.7) had the highest and lowest fatigue levels, respectively. We noted similar results at the end of the shift among subjects. Fatigue scores in all scales were significantly lower in the morning. There was a strong association between fatigue and cohabitation, work history, disease, tinnitus, sports and eye glasses (P ≤0.05).
  Conclusions
  The results of the present study show the prevalence rates of fatigue among traffic policemen and its interaction with some sociodemographic variables. Future studies should investigate the effects of additional factors to clarify the etiology of fatigue.
  Keywords: Fatigue, Traffic Policemen, Multidimensional Fatigue Inventory questionnaire
 • Doremami F Page 20
  Aim
  This study intends to research the leadership styles (relationship oriented, task oriented) and communication skills (wordiness, listening, feedback) of managers and their effects on employees mental health at NajaValiasr Hospital in Tehran.
  Materials And Methods
  This was a cross-sectional, descriptive study conducted in 1389 that enrolled 285 cases of hospital managers and employees. Subjects were selected by a relative random classical sampling procedure. The instruments used in this study were: i) Metzecas Standard Leadership Style Questionnaire; ii) Barton G.E. Communicative Skills; and iii) GHQ-28, a mental health questionnaire. Data were analyzed by means of descriptive and inferential statistics, Pearson's correlation coefficient test, multipul regression test and the MANOVA test by SPSS16.
  Results
  There was no significant relationship between leadership style and communicative skills of managers with relation to employee's mental health. There was a positive association between relationship-oriented style and the social malfunction of mental health, which was significant (P<0.05). Leadership style and communication skills of managers were not significant predictors for employee mental health (P>0.05). According to the different dimensions of mental health, the dimension of depression differed significantly among males and females (P<0.05).
  Conclusion
  Based on the research findings, conducting workshops to familiarize managers with leadership styles and their impacts as well as workshops for improving employee mental health are recommended.
  Keywords: Leadership style, Communicative skills, Mental health
 • Salehi Chaleshtori Ar., Saadati M., Ahsani Arani Y., Bahador A., Hosseini M., Hesaraki M., Doroudian M Page 28
  Aim
  This study aims to detect the ipaD plasmid in Shigella dysenteriae type 1 and evaluate the invasive ability of a live, attenuated Shigella dysenteriae type 1 generated from deletion of the ipaD plasmid. The attenuated strain was tested in guinea pigs.
  Materials And Methods
  We performed biochemical and antibody tests in addition to PCR analysis, to identify the strain and serotype of an isolated Shigella strain. The plasmid version of the ipaD gene was recognized. We generated a live, attenuated Shigella serotype by deletion of the plasmid version of the ipaD gene, which was confirmed by the above mentioned tests. Absence of the ipaD gene was assessed in a PCR reaction and compared to the wild type strain. Various dilutions of cultured bacteria were prepared and colony numbers counted. We prepared specific dilution which was appropriate for conducting the keratoconjunctive test. We used 6 guinea pigs that were divided into two groups, control (n=3) and experimental (n=3). C Invasion capability of produced strain was evaluated by keratoconjunctive test in guinea pigs.
  Results
  The produced live attenuated Shigella dysenteriae type 1 was confirmed through serological tests and PCR. Absence of ipaD was confirmed. Results of keratoconjunctive test has shown that this strain lost its ability to invade host cells.
  Conclusion
  The plasmid version of ipaD gene plays a critical role in Shigella invasiveness. Deletion of mentioned gene reduces the invasion ability of these bacteria. Therefore, Live attenuated ΔipaD shigella dysenteriae can be an appropriate candidate to produce vaccine against shigellosis.
  Keywords: Shigella dysenteriae type 1, Live attenuated, Keratoconjunctive, Guinea pig, Vaccine
 • Samadi S., Gol Mohammadi A.A., Mohammadi A., Rezapour T Page 38
  Aim
  The present model is designed to evaluate the management of organizational performance in NAJA hospitals.
  Materials And Methods
  We undertook this applied descriptive survey in seven NAJA hospitals in Iran during 1390. We considered the most common evaluation models and distributed the questionnaire amongst experts. The initial model was designed in two parts, enabling and results. The enabling section consisted of learning and development, corporate and resources dimensions, whereas the results section contained dimesions of customer results, preparedness and response. To determine the content validity, experts evaluated the questionnaire which was then completed by 40 professors in the fields of medicine and management. In order to measure construct validity, we applied the converging-diverging and Spearman correlation tests; internal consistency was used for reliability assessment. To prioritize the components, we used the Friedman tests. Data analyses were performed by SPSS version 19.
  Results
  According to content validity assessment, we omitted some factors from the model and modified others. Results of correlation tests showed positive and significant relations between components and dimensions. Reliability analysis indicated acceptable results which made the designed model appropriate for future studies. The results of the Friedman test demonstrated the first priority of culture and learning, in addition to medical and ethical values in this model.
  Conclusion
  This study suggested that the Balanced Scorecard and Organizational Excellence Models are an integrated approach to improve hospital performance evaluations. The obtained results may assist managers and customers in health and medical care, particularly the NAJA hospitals in making appropriate decisions and enabling them to use suitable strategies in the future.
  Keywords: Performance evaluation, Balanced Scorecard Model, Organizational Excellence Model
 • Shaker S.H., Ghanbari Forushani H.R., Aghdam H., Mirafzal A.H., Rezai M Page 48
  Aim
  The aim of this study is to determine the correlation between interpretation of traumatic brain CT scans between emergency medicine and radiology physicians.
  Materials And Methods
  This was an analytic cross-sectional study undertaken at Hafte-Tir Hospital in Tehran, Iran. A total of 72 brain CT scans were read by emergency medicine and radiology physicians during the first 6 months of 1389. The interpretations were compared. We used SPSS software for analysis and data from both groups were compared with the kappa coefficient.
  Results
  The interpretation of emergency medicine and radiology residents from 49 brain CT scans were similar (68.1%). The kappa coefficient was calculated to be 0.596. (P=0.031)
  Conclusion
  Despite the fact that the emergency medicine residency is somewhat new in Iran, the emergency medicine specialists could increase their knowledge of relevant branches of medicine such as radiology. Because of the differences in interpretation, it is necessary to have additional education and radiology courses in an emergency medicine residency program. These courses can invite experienced emergency medicine or radiology department physicians.
  Keywords: Head trauma, CT scan, Emergency medicine resident, Radiology resident
 • Fahimi H., Sadeghizadeh M., Heidari S., Mohammadipoor M Page 54
  Aim
  The aim of this study is to produce a recombinant antigen from the envelope protein of dengue virus serotype 1, as a dengue vaccine candidate. Therefore, we intend to study expression efficiency of domain III in a bacterial host.
  Materials And Methods
  We used the following software: Megalign (sequence alignment); Modeller (protein structure prediction), and Optimizer (coding gene sequence optimization). The optimum coding sequence was synthesized and cloned in a pET21 expression vector. Stable protein expression and optimization of antigen production was performed in an Origami strain of E. coli.
  Results
  A consensus sequence for the domain III of dengue virus serotype 1 was produced by multiple alignment of sequences and named EDIII1. Next, we predicted EDIII1 properties by using bioinformatic software. To achieve a high expression level in the bacterial host, the coding sequence of this protein was optimized for appropriate CAI and GC content. The optimized gene was synthesized and cloned at the NdeI and XhoI sites of the pET21 expression vector in an E. coli DH5α strain. In order to have efficient protein expression and the formation of disulfide bounds, we optimized expression of EDIII1 in the Origami strain. Protein purification, using Histag affinity chromatography columns was performed and the results identified by Western blot analysis.
  Conclusion
  The results of this study showed the efficiency of a bacterial system to highly express domain III of the dengue virus envelope protein.
  Keywords: Dengue virus, Envelope protein, Vaccine