فهرست مطالب

 • سال هفدهم شماره 2 (پیاپی 67، خرداد و تیر 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/01/22
 • تعداد عناوین: 13
|
 • سیما هاشمی پور، سعیده پورمحمد، لاله قانعی، ندا اسماعیل زاده ها، امیر جوادی صفحه 4
  زمینه
  جهت کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع دوکه به داروهای خوراکی قند خون پاسخ مناسبی نمی دهند، انسولین تجویز می شود. دست یابی به کنترل مناسب قند خون با انسولین مستلزم زمان طولانی و میزان بالای انسولین است.
  هدف
  مطالعه به منظور مقایسه تاثیر درمان با انسولین همراه با سولفونیل اوره با انسولین تنها در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو انجام شد.
  مواد و روش ها
  این کارآزمایی بالینی در سال 1388 بر روی 45 بیمار دیابتی سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی با عدم پاسخ مناسب به داروهای خوراکی انجام شد که به طور تصادفی به دو گروه درمان انسولین تنها و انسولین همراه با سولفونیل اوره تقسیم شدند. میانگین قند خون قبل و پس از غذا، انسولین دریافتی و افزایش وزن در فواصل زمانی ماهانه تا 3 ماه بررسی و داده ها با آزمون های آماری تی و مجذور کای تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین قند خون ناشتا در گروه درمان ترکیبی در پایان ماه اول و سوم به ترتیب 1/21 ± 3/146 و 2/10 ± 9/126 میلی گرم در دسی لیتر و در گروه درمان انسولین تنها 7/28 ± 1/166 و 9/20 ± 5/144 میلی گرم در دسی لیتر بود (به ترتی ب 01/0= P و 001/0= P). میانگین قند خون پس از صبحانه در پایان ماه سوم در گروه درمان ترکیبی در مقایسه با درمان انسولین تنها کم تر بود (009/0= P). اختلاف میانگین میزان انسولین در پایان ماه سوم در دو گروه معنی دار بود (001/0> P).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها، درمان ترکیبی انسولین با سولفونیل اوره در مقایسه با درمان انسولین تنها باعث بهبود سریع تر کنترل قند خون می شود و میزان انسولین مورد نیاز روزانه نیز بسیار کم تر است.
  کلیدواژگان: دیابت نوع دو، انسولین، سولفونیل اوره
 • فرزاد رجایی، سوزان ناصری، امیر جوادی صفحه 11
  زمینه
  درمان ناباروری به دلیل شیوع بالا و اثرات مخرب روحی- روانی و اجتماعی آن حایز اهمیت است. یک درمان مقرون به صرفه و غیرتهاجمی ناباروری، تلقیح داخل رحمی است.
  هدف
  مطالعه به منظور تعیین ارتباط تعداد و تحرک اسپرم و سن زنان با میزان موفقیت تلقیح داخل رحمی انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه تحلیلی در مرکز ناباروری کوثر قزوین بر روی 55 زوج، با 63 دوره درمانی در سال های 1388 تا 1389 انجام شد. اطلاعات مربوط به سن زنان و شغل همسر آن ها از طریق پرسش نامه کسب شد. تعداد و میزان تحرک اسپرم براساس معیارهای سازمان جهانی بهداشت تعیین شد. اسپرم به روش swim up آماده و با کاتتر به رحم منتقل و حاملگی پس از دو هفته، با آزمایش β-HCG از ادرار زن، ت ا یید یا رد شد. داده ها با آزمون های آماری مجذور کای و دقیق فیشر تحلیل و مقادیر کم تر از 05/0 معنی دار تلقی شدند.
  یافته ها
  میزان موفقیت %5/9 به ازای هر دوره بود. تفاوت آماری معنی داری بین میانگین سنی زنان، در دو گروه تلقیح داخل رحمی موفق و ناموفق دیده نشد. همچنین بین میانگین تعداد اسپرم ها و درصد اسپرم های دارای حرکت پیشرونده قبل از شستشو در مایع منی با وقوع حاملگی، ارتباط معنی داری یافت نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها، نمی توان از عواملی مانند سن زن و میزان حرکت پیشرونده اسپرم جهت پیش بینی دقیق موفقیت تلقیح داخل رحمی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: تلقیح داخل رحمی، تحرک اسپرم، تعداد اسپرم، بارداری
 • مختار عراضپور، محمود بهرامیزاده، منیره احمدی بنی، محمدعلی مردانی، مسعود غریب صفحه 18
  زمینه
  هدف از تجویز ارتزها برای کودکان فلج مغزی، تاثیر بر ساختار بدن و کمک به عملکرد آن هاست. ارتزهای پوششی الاستیک نسل جدیدی از ارتزها در زمینه توان بخشی راه رفتن کودکان فلج مغزی هستند.
  هدف
  مطالعه به منظور تعیین اثر ارتز پوششی الاستیک بر عملکرد حرکتی کودکان مبتلا به فلج مغزی اسپاستیک دیپلژیک انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی، 16 کودک فلج مغزی اسپاستیک دیپلژیک در سال 1389 در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ارزیابی شدند. برای ارزیابی سرعت و میزان تغییر در راه رفتن کودکان از آزمون های استاندارد استفاده شد. معیار اصلاح شده اشورث و الکتروگونیومتر برای ارزیابی میزان تون عضلانی و میزان دامنه حرکتی زانو استفاده شد. داده ها با آزمون های آماری تی زوجی و اسمیرنوف کولموگروف تحلیل شدند.
  یافته ها
  تفاوت میزان زاویه زانو، سرعت راه رفتن و میزان تغییرات راه رفتن قبل و بعد از استفاده از ارتز به ترتیب 61/4 ± 31/18- درجه، 82/1 ± 50/0- متر بر ثانیه و 51/1 ± 18/4 بود. تفاوت میزان اسپاستیسیتی عضله های ترای سپس سورائی 34/0 ± 56/1 به دست آمد. اختلاف بین سرعت راه رفتن و میزان اسپاستیسیتی در دو مرحله از نظر آماری معنی دار نبود، ولی تفاوت بین میزان زاویه زانو و تغییرات راه رفتن قبل و بعد از استفاده از ارتز از نظر آماری معنی دار بود (05/0 P <).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها، به نظر می رسد ارتز پوششی الاستیک می تواند موجب بهبود راه رفتن و زاویه زانو شود، ولی در افزایش سرعت راه رفتن و میزان اسپاستیسیتی کودکان فلج مغزی تاثیری ندارد.
  کلیدواژگان: ارتز دینامیکی، فلج مغزی، تون عضلانی
 • زهره روشنی، سید باقر مرتضوی، علی خوانین، رمضان میرزایی، مهناز محسنی صفحه 24
  زمینه
  امروزه اختلال های اسکلتی- عضلانی ناشی از کار از جمله شایع ترین عوامل زیان آور محیط های کاری هستند.
  هدف
  مطالعه به منظور ارزیابی پتانسیل ایجاد اختلال های اسکلتی- عضلانی در اندام فوقانی کارگران انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تحلیلی از میان کارگران خطوط مونتاژ یک شرکت تولید تلویزیون، 50 نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از روش شاخص استرین جمع آوری شد. سپس پرسش نامه نوردیک برای تعیین فراوانی اختلال های اسکلتی- عضلانی برای هر کارگر تکمیل شد. با توجه به عوامل امتیازدهی روش شاخص استرین، مشاغل ایمن و ناایمن تعیین و سپس عوامل خطر اختلال های اسکلتی- عضلانی بررسی شدند. داده ها با آزمون مجذور کای تحلیل شدند.
  یافته ها
  طب ق امتیازبند ی روش شاخص استرین در دست راست %64 موارد و در دست چپ %42 موارد نا ایمن بودند. بالاترین میزان ناراحتی به ترتیب مربوط به کمر و شانه (%48)، مچ (32 درصد)، گردن (%28) و پشت (% 24) بود. از بین سن، سابقه کار، جنس، شغل افراد و شاخص استرین با علایم اختلال های اسکلتی- عضلانی، فقط بین سن و درد ناحیه شانه ارتباط معنی داری وجود داشت (05/0> P).
  نتیجه گیری
  فراوانی اختلال ها به ویژه در نواحی کمر، شانه، گردن، پشت و موارد ناایمن در روش شاخص استرین قابل توجه است. تدوین یک مداخله مناسب می تواند در کاهش این اختلال ها نقش موثری داشته باشد.
  کلیدواژگان: اندام فوقانی، بیماری های اسکلتی، عضلانی
 • سعید آصف زاده، سپیده جهاندیده، عارفه موسوی صفحه 33
  زمینه
  رشد علمی جوامع یکی از عوامل تاثیرگذار بر شاخص توسعه انسانی (HDI) است.
  هدف
  مطالعه به منظور تعیین رابطه بین شاخص توسعه انسانی و تعداد مقاله های علمی نمایه شده ISI در کشورهای جهان انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، شاخص های توسعه انسانی و تعداد مقاله های نمایه شده ISI برای هر کشور در 5 سال گذشته (2010- 2005) از منابع اینترنتی استخراج شد. جامعه پژوهش شامل تمام کشورهای جهان در چهار گروه بسیار توسعه یافته، کم توسعه یافته، در حال توسعه و عقب مانده بود؛ گروه کشورهای منتخب و دو گروه کشورهای مبتنی بر درآمد نفتی و غیرنفتی نیز تقسیم شدند. ارتباط بین متغیرهای مورد مطالعه با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون تعیین و نمودارهای تحلیل روند و پراکندگی با برنامه اکسل ترسیم شدند.
  یافته ها
  نمودارهای پراکندگی نشان داد که در گروه کشورهای بسیار توسعه یافته هرچه میانگین تعداد مقاله های علمی بیش تر بود، شاخص توسعه انسانی نیز روند رو به افزایش داشت. در گروه کشورهای کم توسعه یافته، در حال توسعه و منتخب نیز این تعامل به ترتیب روند رو به کاهش، افزایش و شیب تند کاهشی نشان داد.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها، افزایش شاخص توسعه انسانی به عواملی غیر از فرایند تولید علم وابسته است. چرخه کامل علمی در عرصه علوم کاربردی تنها در زنجیره اول آن که تولید علم است خلاصه نمی شود و پیشرفت های علمی باید در همه مولفه ها از جمله رشد فناوری، رشد اقتصادی و کاهش درصد بی کاری تاثیرگذار باشد.
  کلیدواژگان: توسعه انسانی، مقاله، علم
 • پژمان حموزاده، نصرت مرادی هوسین، جمیل صادقی فر، شهرام توفیقی صفحه 41
  زمینه
  لازمه برنامه ریزی منطقه ای، شناسایی جایگاه توسعه یافتگی مناطق نسبت به یکدیگر است. یکی از شاخص های اصلی توسعه، شاخص سلامت و به نوعی میزان بهره مندی جامعه از خدمات و امکانات بهداشتی و درمانی است.
  هدف
  مطالعه به منظور سطح بندی شهرستان های استان آذربایجان غربی در بهره مندی از شاخص های ساختاری بهداشت و درمان انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه تحلیلی در سال 1390 در استان آذربایجان غربی انجام شد. اطلاعات شاخص های مورد بررسی (نهادی، نیروی انسانی و بهداشت روستایی) از سالنامه آماری 1387 استان و اطلاعات جمعیتی شهرستان ها از مستندات مرکز آمار کشور جمع آوری شدند. داده ها با استفاده از مدل اسکالوگرام و نرم افزار اکسل تحلیل شدند و نقشه با کمک نرم افزار Arc GIS ترسیم شد.
  یافته ها
  شهرستان مهاباد با 97 امتیاز، بیش تری ن و شهرستان پیرانشهر با 39 امتیاز، کم ترین میزان بهره مندی از شاخص های ساختاری بهداشت و درمان را به خود اختصاص دادند. در مجموع %42 شهرستان های استان در سطح توسعه نیافته و کم تر توسع ه یافته و تنها %21 آن ها در سطح توسعه یافته قرار داشتند. از بین شاخص های مورد بررسی، بیش ترین توسعه یافتگی مربوط به شاخص های بهداشت روستایی و کم ترین توسعه یافتگی مربوط به شاخص های نیروی انسانی و نهادی بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها، اختلا ف و شکاف زیادی از نظر بهره مندی از شاخص های ساختاری بهداشت و درمان بین شهرستان های استان آذربایجان غربی وجود داشت. لذا پیشنهاد می شود برنامه ریزی های توسعه محور متناسب با سطوح توسعه یافتگی این شهرستان ها اجرا شود.
  کلیدواژگان: مدل اسکالوگرام، بهداشت و درمان، شاخص های ساختاری، توسعه یافتگی، آذربایجان غربی
 • سورنا وهبی، مریم خلیلی، فهیمه رضازاده، بهاره ناظمی صفحه 50
  زمینه
  ماست سل ها، سلول های آغازگر ایمنی و خط اول دفاع میزبان در مقابل عفونت های باکتریایی و انگلی هستند و در واکنش های آلرژیک، هموستاز موضعی، التهاب و آنژیوژنز نقش مهمی دارند.
  هدف
  مطالعه به منظور تعیین ارتباط تعداد ماست سل ها با پریودنتیت مزمن انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مورد- شاهدی در افراد مراجعه کننده به مراکز تخصصی دندان پزشکی شهر قزوین در سال 84- 1383 انجام گرفت. ابتدا عمق پروبینگ، حد چسبندگی بالینی، خون ریزی حین پروب و شاخص لثه و پلاک تعیین و ثبت شد. سپس بیوپسی های لثه ای از 20 محل پریودنتیت مزمن متوسط تا پیشرفته (گروه مورد) و 18 محل سالم یا ژنژیویت (گروه شاهد)، توسط جراحی پریودنتال (فلپ و افزایش طول تاج) به دست آمدند. جهت بررسی هیستولوژیکی التهاب از رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین (H&E) و جهت بررسی ماست سل ها از تولوئیدن بلو استفاده شد. شمارش سلول ها و درجه بندی التهاب در مقاطع 5 میکرونی 3 بار توسط دو مشاهده گر با میکروسکوپ نوری و بزرگ نمایی 100و400 انجام و داده ها با آزمون های آماری تی و آنوا تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین تعداد ماست سل ها در گروه مورد 1/23 ± 5/34 و در گروه شاهد با 8/9 ± 13سلول و این اختلاف از لحاظ آماری معنی دار بود (001/0= P). این میانگین در درجه های کم التهاب آسیب شناسی نیز در گروه مورد 2/33 ± 2/42 و در گروه شاهد 4/5 ± 4/8 سلول و این اختلاف از لحاظ آماری معنی دار بود (04/0= P)، در حالی که در درجه های زیاد التهاب معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد که تعداد ماست سل ها در نواحی مبتلا به پریودنتیت مزمن بیش تر از نواحی سالم می باشد. با توجه به یافته های فوق، بررسی های وسیع تری با روش های دقیق تر جهت روشن تر شدن نقش این سلول ها در پاتوژنز پریودنتیت مزمن، همچنین توجه به جنبه های دینامیک دفاع میزبان همزمان با ارزیابی سایر جوانب ایمنی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: ماست سل، التهاب، پریودنتیت مزمن
 • محمدعلی حسین پور فیضی، فاطمه خدایی، پروین آذرفام، ناصر پولادی صفحه 57
  زمینه
  سرطان پستان یک مساله مهم همه گیر شناختی با گسترش جهانی و شایع ترین سرطان در بین زنان است. آمار حاکی از افزایش مداوم شیوع سرطان پستان از اواسط دهه1320 است.
  هدف
  مطالعه به منظور بررسی همه گیر شناختی سرطان پستان در تبریز انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه همه گیر شناختی پرونده بیمارستانی و آسیب شناسی تمام بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های تبریز از اول فروردین 1385 تا آخر شهریور 1388بررسی شدند. اطلاعات مربوط به کسانی که بیماری آن ها سرطان پستان تشخیص داده شده بود، جمع آوری و داده ها با آزمون های آماری تی و مجذور کای تحلیل شدند.
  یافته ها
  بیماری 1126 نفر سرطان سینه تشخیص داده شده که متوسط سنی آن ها 93/2 ± 13/47 سال (دامنه 14 تا 92 سال) بود. از این تعداد 1094 نفر (%15/97) زن و 32 نفر (%75/2) مرد بودند. در %83/38 بیماران پستان چپ و در %91/31 آن ها پستان راست و در %67/2 بیماران هر دو پستان درگیر بود. %26/33 تومورها درجه 1، %25/34 درجه 2 و %9/7 درجه 3 گزارش شده بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها، بیش ترین شیوع در گروه سنی 46 تا 50 سال به دست آمد که با الگوی شیوع ابتلا به سرطان پستان در زنان آمریکایی، زنان بریتانیایی، زنان استان گلستان (ایران) و زنان کرد شمال عراق متفاوت بود.
  کلیدواژگان: همه گیر شناسی، سرطان پستان
 • محمد خلج، امیر پاکپور حاجی آقا، عیسی محمدی زیدی صفحه 63
  زمینه
  اندازه گیری شایستگی دانشجویان پرستاری در ارایه مراقبت های پرستاری و گسترش آن ها اهمیت فراوان دارد و کاربرد ابزاری روا و پایا در متون علمی توصیه شده است.
  هدف
  مطالعه به منظور تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش نامه شایستگی دانشجویان پرستاری در ارایه مراقبت های معنوی انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی در سال 1390 بر روی 110 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد. پرسش نامه شایستگی در ارایه مراقبت های معنوی پرستاری وان لئون و همکاران به فارسی ترجمه و مجددا ترجمه برگردان شد و برای تعیین حساسیت های فرهنگی مورد آزمایش پایلوت قرار گرفت. روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی ارزیابی شد. توافق درونی با آلفای کرونباخ و میانگین همبستگی بین سوال ها تخمین زده شد. علاوه بر این، پایایی آزمون باز آزمون مقیاس در فاصله دو هفته بین 20 نفر تعیین شد.
  یافته ها
  ترتیب عوامل به طور کامل با همان هایی که قبلا در جریان روان سنجی نسخه انگلیسی استخراج شده بود، منطبق بود. ضریب آلفای کرونباخ برای کل ابزار 77/0 و برای زیر شاخه ها بین 65/0 تا 85/0 بود. همه سوال ها همبستگی بین سوالی معنی داری داشتند (05/0> P). نتایج آزمون بازآزمون نشان دهنده ثبات پرسش نامه و زیر شاخه های آن بود. تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس 6 عامل را با مقدار ایگن بیش تر از یک ایجاد کرد که %18/63 واریانس را توصیف می کردند. زیر شاخه ها همگنی خوبی را نشان دادند که میانگین همبستگی بین سوالی بیش تر از 35/0 و ضریب پایایی آزمون بازآزمون نیز خوب بود. تحلیل عاملی تاییدی برازش قابل قبولی را برای مدل 6 عاملی نشان داد.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها، پرسش نامه می تواند برای مقاصد تحقیقاتی، آموزشی و عملی در ارزیابی شایستگی های پیراپزشکان به خصوص پرستاران دارای شرایط لازم برای ارایه مراقبت های معنوی استفاده شود. کیفیت روان سنجی ابزار نیز راضی کننده بود. البته محدودیت های روش شناسی باید در توسعه بیش تر پرسش نامه شایستگی مراقبت معنوی مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: روایی، پایایی، پرستاری، شایستگی، مراقبت معنوی
 • سیما کرمانشاهی، اکرم رضاییان صفحه 71
  زمینه
  در سال های اخیر شمار افراد مبتلا به معلولیت ذهنی افزایش یافته است. تعدادی از این اشخاص در موسسه ها تحت مراقبت هستند و از کمک های حمایتی بهزیستی استفاده می کنند.
  هدف
  مطالعه به منظور ارزیابی وضعیت مراکز نگه داری از معلولین ذهنی و میزان ارضای نیازهای آنان توسط مراقبین انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی که در سال 1380 در تهران انجام شد، 35 نفر از مراقبین شاغل با انتخاب غیرتصادفی در دو مرکز دولتی و یک مرکز خیریه شرکت کردند. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه و برگه ارزیابی مشاهده ای استاندارد جمع آوری شد.
  یافته ها
  %77 مراقبین در تامین نیاز به پیشرفت و موفقیت، %2/74 نیاز به هویت، %5/68 نیاز به فلسفه ارضاکننده زندگی، %2/54 نیاز به استقلال معلولین، ضعیف و در تامین سایر نیازهای آنان مثل غذا و خواب در حد خوب عمل کردند. وضعیت مراکز از نظر امکانات کارکنان و تجهیزات ساختمانی متناسب با استاندارد نبود.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها، نیازهای معلولین ذهنی در ارتباط با نیاز به پیشرفت، هویت و فلسفه ارضاءکننده زندگی باید مورد توجه بیش تری قرار گیرد.
  کلیدواژگان: معلولین ذهنی، مراقبین، ارضای نیازها
 • محمدرضا تمنایی فر، فریبرز صدیقی ارفعی، زینب گندمی صفحه 77
  زمینه
  امروزه اینترنت به تدریج قسمت زیادی از زندگی روزانه افراد به خصوص جوانان را اشغال کرده است. هر ساله گزارش های زیادی از اعتیاد به اینترنت جوانان ذکر می شود. اختلال اعتیاد به اینترنت یک اختلال فیزیولوژیک- روانی شامل تحمل (بالارفتن مصرف)، نشانه های جدایی، افت تحصیلی و از هم گسیختگی عاطفی در ارتباط های اجتماعی است.
  هدف
  مطالعه به منظور تعیین رابطه اعتیاد به اینترنت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تحلیلی از بین 12480 نفر دانش آموز مقطع دوم و سوم متوسطه شهرستان کاشان، تعداد 400 نفر به صورت نمونه گیری خوشه ایدر سال تحصیلی 89-1388 انتخاب شدند. برای اندازه گیری میزان اعتیاد به اینترنت دانش آموزان از آزمون 20 سوالی اعتیاد به اینترنت یانگ و برای پیشرفت تحصیلی از معدل دانش آموزان استفاده شد. داده ها با آزمون های آماری تی و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شدند.
  یافته ها
  بین اعتیاد به اینترنت و پیشرفت تحصیلی با %99 اطمینان رابطه معنی دار آماری وجود داشت (01/0 = P). آزمون تی تفاوت آماری معنی داری بین اعتیاد به اینترنت در دختران و پسران نشان نداد.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها، اعتیادبه اینترنت موجب افت تحصیلی دانش آموزان می شود و لازم است دست اندرکاران جهت آموزش استفاده بهتر از اینترنت و پیشگیری از اعتیاد به آن برنامه ریزی کنند.
  کلیدواژگان: اعتیاد به اینترنت، پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان
 • شهرام براز پردنجانی، سیدمحمود لطیفی صفحه 83
  این مطالعه به منظور تعیین وضعیت درد بیماران تحت عمل جراحی قبل و بعد از دریافت مسکن انجام شد. در این مطالعه نیمه تجربی، 206 بیمار مبتلا به درد حاد بعد از عمل جراحی به صورت نمونه گیری در دسترس از بخش های جراحی دو بیمارستان آموزشی اهواز انتخاب شدند. از بیماران خواسته شد تا شدت درد خود را براساس معیارهای عددی و کلامی بررسی درد بلافاصله قبل از تجویز مسکن و 1 ساعت بعد از دریافت مسکن طبقه بندی کنند. داده ها با آمار توصیفی آزمون های مجذور کای و تی زوجی تحلیل شدند. براساس معیار عددی %93 بیماران در 24 ساعت اول بعد از جراحی و قبل از دریافت مسکن، درد شدید و خیلی شدید داشتند؛ در حالی که در روز سوم بعد از عمل و بعد از دریافت مسکن، %86 بیماران درد خیلی کمی داشتند. میانگین شدت درد بیماران از 69/4 در روز اول به 87/0 در روز سوم کاهش پیدا کرد که نشان دهنده تاثیر داروهای مسکن و تجویز به موقع دارو توسط پرستاران بود (001/0 P<). در این مطالعه ارتباط مثبتی بین استفاده همزمان از دو معیار عددی و کلامی برای بررسی درد و تسکین کافی درد بعد از دادن مسکن مشاهده شد.
  کلیدواژگان: درد، مدیریت درد، داروی مسکن، رضایت مندی
 • فاطمه نظری شادکام، فاطمه سفیدی، حسن جهانی هاشمی صفحه 88
  این مطالعه مقطعی در سال 1388 به منظور تعیین میزان عزت نفس کارکنان دانشکده های تابعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین (پزشکی، پرستاری و مامایی، دندان پزشکی، بهداشت و پیراپزشکی) انجام شد که به صورت سرشماری بررسی شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه های اطلاعات جمعیتی و عزت نفس آیزنگ بود. یافته نشان داد که حدود نیمی از کارکنان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی قزوین عزت نفس پایین داشتند. بین عزت نفس و ویژگی های جمعیتی (سن، جنس، تاهل و سابقه کار) رابطه معنی دار آماری یافت نشد.
  کلیدواژگان: عزت نفس، اعتماد به نفس، کارکنان
|
 • . Hashemipou, S. Pourmohammad, L. Ghanei, N. Esmailzadehha, A. Javadi Page 4
  Background
  Insulin is administered for glycemic control in type 2 diabetic patients with secondary failure to oral antidiabetic drugs. Achieving good glycemic control requires a long time with relatively high insulin dose.
  Objective
  The aim of this study was to compare the effect of treatment with insulin alone versus insulin plus sulfonylurea in type 2 diabetic patients.
  Methods
  In this randomized clinical trial, 45 patients with secondary failure to oral antidiabetic drugs who referred to Bou-Ali hospital during 2009-2010, were randomly allocated into two groups of insulin alone and insulin plus sulfonylurea. Fasting and postprandial blood sugar, insulin dose, and weight gain were measured monthly up to 3 months. Data were analyzed by T-test and Chi-square test.
  Findings
  A t the end of the first and the third month of the treatment, mean fasting blood sugar was 146.3 ±21.1 mg/dl and 126.9±10.2 mg/dl in combination therapy group and was 166.1 ± 28.7 mg/dl and 144.5 ± 20.9 mg/dl in insulin alone group, respectively (P =0.01 and P=0.001, respectively). Mean postprandial blood sugar in combination group was lower than insulin alone group at the end of the third month (P=0.009). The difference in mean insulin dose between 2 groups was statistically significant at the end of the third month (P<0.001).
  Conclusion
  With regard to the results, combination therapy with insulin plus sulfonylurea versus insulin alone would result in faster improvement of glycemic control and lower daily insulin dose.
  Keywords: Diabetes Mellitus Type 2, Insulin, Sulfonylurea
 • F. Rajaei, S. Naseri, A. Javadi Page 11
  Background
  Infertility treatment is important due to the high prevalence and destructive effects of psychological and social concerns of infertility. Intra Uterine Sperm Insemination (IUI) is a cost-effective and noninvasive treatment method of infertility.
  Objective
  The aim of this study was to examine the relationship between sperm count, sperm motility, women's age and IUI success.
  Methods
  This analytical study was performed on 55 couples, with 63 treatment cycles, in Kosar infertility center, Qazvin during 2009-2010. Basic information on women's age and their husband’s occupation was obtained through questionnaires. Sperm count and sperm motility were determined according to the WHO criteria. Sperm were prepared by swim up method and were transferred to the uterus with a catheter. After two weeks, the pregnancy was confirmed by urinary β-HCG test. Data were analyzed by Chi-square and Fisher exact tests and P≤0.05 was considered significant.
  Findings
  The success rate was 9.5 % per cycle of IUI. No s ignificant difference was seen between the mean age of women in both successful and unsuccessful IUI groups. The relationship between the mean number of spermatozoa, the mean percentage of sperm progressive motility in the semen and pregnancy was not statistically significant.
  Conclusion
  With regard to the results, women's age and percentage of sperm progressive motility could not be used to predict the success rate of IUI, accurately.
  Keywords: Intra Uterine Sperm Insemination, Sperm Motility, Sperm Concentration, Pregnancy
 • M. Arazpour Arazpour, M. Bahramizadeh, M. Ahmadi Bani, Ma. Mardani, M. Gharib Page 18
  Background
  The purpose of orthotics prescription for children with cerebral palsy (CP) is to affect body structure and to help their function. Dynamic orthotics is a new generation of orthotics in gait rehabilitation of children with CP.
  Objective
  The aim of the present study was to evaluate the effect of neoprene dynamic orthoses on motor function of children with spastic diplegic CP.
  Methods
  This quasi-experimental study was conducted on 16 children with spastic diplegic CP at University of Social Welfare and Rehabilitation, during 2010-11. Standard tests have been used for evaluating the walking speed and the gait variation in children. Muscle spasticity and knee range of motion were assessed by modified Ashworth’s scale and electro-goniometry. Data were analyzed by Kolmogorov Smirnov test and paired T-test.
  Findings
  Knee joint angle, walking speed and gait variation were -18.31±4.61 (degree), -0.50±1.82 (m/s) and 4.18±1.51, respectively. The triceps surae muscle spasticity was 1.56±0.34. After application of the orthoses, the differences of walking speed and muscle spasticity were not significant but the differences of knee joint angle and gait variation were statistically significant (P <0.05).
  Conclusion
  With regard to the results, Neoprene dynamic orthoses can improve the gait variation and knee joint kinematic but it is not effective on muscle spasticity and walking speed.
  Keywords: Dynamic Orthosis, Cerebral Palsy, Muscle Spasticity
 • Z. Rowshani, Sb. Mortazavi, A. Khavanin, R. Mirzaei, M. Mohseni Page 24
  Background
  Nowadays, work related musculoskeletal disorders (MSDs) are the most common problems in the workplaces.
  Objective
  The goal of this study was to assess the potential of musculoskeletal disorders in upper extremity among workers of an electronic company.
  Methods
  In this analytical study, 50 workers were selected by simple random sampling method from assembly line workers of a TV manufacturing company. Data were collected using the strain index (SI) method. Then, Nordic musculoskeletal questionnaire (NMQ) was completed for every worker to determine the frequency of musculoskeletal disorders. With regards to the scoring factors in the strain index method, their jobs were categorized into safe and hazardous jobs and musculoskeletal risk factors were assessed. Data were analyzed by chi-square test.
  Findings
  According to the SI scoring method, 64% of cases in right hand and 42% of cases in left hand were hazardous. Most prevalent disorders were related to waist & shoulder (48%), wrist (32%), neck (28%) and back (24%), respectively. Chi-square test was performed between age, employment period, gender, job type and SI with the musculoskeletal disorders and only a significant association between age and shoulder pain was found (P<0.05).
  Conclusion
  This study showed that the frequency of the disorders especially in waist, shoulder, neck, back and unsafe cases in SI method is considerable. Developing an appropriate intervention would be effective in reducing these disorders.
  Keywords: Upper Extremity, Musculoskeletal Diseases
 • Dr Saeed Asefzadeh, Arefeh Mousavi, Sepideh Jahandideh Page 33
  Background
  The scientific development of communities is one of the factors affecting the Human Development Index (HDI).
  Objective
  The purpose of this study was to determine the relationship between the human development index and the number of scientific articles of countries indexed in the ISI database.
  Methods
  In this descriptive-analytical study, the human development index and the number of articles indexed in the ISI database during the past five years (2005-2010) were extracted from the internet resources for every country. The study population was consisted of all countries in four groups: more developed, less developed, developing and underdeveloped countries. A group of selected countries and two groups of countries based on oil revenue and non-oil revenue were also determined. Data were analyzed by pearson correlation coefficient using SPSS software. Trend analysis charts and Scatter diagrams were depicted using EXCEL software.
  Findings
  scatter diagrams showed that with increasing number of scientific articles, the human development index is increasing in more developed countries. The trends in the less developed, developing and selected countries were decreasing, increasing and rapid decreasing, respectively.
  Conclusion
  With regard to the results, increase in the human development index is dependent on factors other than scientific production. In the field of applied science, complete scientific cycle is not limited to the first chain (scientific production) and scientific progress must be effective in all components include technological development, economic growth and decreasing unemployment.
  Keywords: Human Development, Article, Science
 • P. Hamouzadeh, N. Moradi Hovasin, J. Sadeghifar, Sh. Tofighi Page 41
  Background
  The requirement of regional planning is identification of developmental position of districts. One of the main and basic indicators of development is health and extent of people's utilization of health care services and facilities.
  Objective
  The aim of this study was to rank West Azerbaijan districts regarding utilization of structural indices of health care.
  Methods
  This analytical study was performed at West Azerbaijan districts in 2011. Data related to the indices (institutional, human resources and rural health) were collected from the province's statistical yearbook in 2008 and the population data of the districts were collected from documents of Iran's Statistics Center. Data were analyzed by Scalogram model and Excel software and maps were drawn by ArcGIS software.
  Findings
  Mahabad district with 97 scores and Piranshahr district with 39 scores had highest and lowest extent of utilization of structural indices of health care, respectively. Totally, 42% of the districts were located in less developed and underdeveloped levels and only 21% of the districts were located in developed level. Among the structural indices of health care, the most development was related to the rural health indices and the lowest development was related to the institutional and human resources indices.
  Conclusion
  There was a great difference among the districts of West Azerbaijan province in terms of utilization of structural indices of health care. It is suggested that the development-based planning should be implemented according to the development levels of these districts.
  Keywords: Scalogram Model, Health Care, Indicator, Development, West Azerbaijan
 • S. Vahabi, M. Khalili, F. Rezazadeh, B. Nazemi Page 50
  Background
  Mast cells are initiating immune response and acting as first line of host defense against bacterial and parasitic infection. They are known to play an important role in allergic reaction, local homeostasis, inflammation and angiogenesis.
  Objective
  The aim of the present study was to evaluate the association between mast cell count and chronic periodontitis.
  Methods
  This case-control study was conducted on subjects referred to dentistry centers in Qazvin from 2004 to 2005. Periodontal parameters including probing depth, clinical attachment level, bleeding on probing, gingival and plaque indices were measured. Gingival specimens from 20 moderate to advanced chronic periodontitis sites (case group) and 18 healthy/ gingivitis sites (control group) in routine periodontal surgeries (flap and crown lengthening) were prepared. The specimens were examined after toluidine-blue staining for mast cells and Hematoxylin and Eosin staining for histological assessment of the inflammation. Mast cell counting and inflammation grading was performed 3 times by 2 observers in 5 micron length sections, using light microscope at 100 and 400 magnifications. Data were analyzed by T - test and ANOVA.
  Findings
  Mast cell count were 34.5±23.1 in case group and 13±9.8 in control group and the difference was statistically significant (P=0.001). In small grades of pathologic inflammation, mast cell count were 42.2±33.2 in case group and 8.4+5.4 in control group and the difference was statistically significant (P=0.04) as well. There was no relationship in high grades of inflammation.
  Conclusion
  The present study indicates that mast cell numbers in chronic periodontitis sites are more than healthy or gingivitis sites. The results of this study suggest more studies to clarify the role of mast cells in the pathogenesis of chronic periodontitis and also to evaluate the dynamic aspects of host defense simultaneously with other aspects of immune system.
  Keywords: Mast Cell, Inflammation, Chronic Periodontitis
 • Ma. Hossainpour, Feizi, F. Khodaei, Azarfam P., Pouladi N Page 57
  Background
  Breast cancer is one of the important epidemiological problems worldwide and is the most common cancer among women. Statistics indicate that the breast cancer was significantly increased from1940.
  Objective
  The purpose of this study was to evaluate the epidemiology of breast cancer in Tabriz.
  Methods
  In this epidemiological study, hospital and pathological documents of all patients admitted in Tabriz Hospitals were evaluated from March 2006 to September 2009. Patients with diagnosis of breast cancer were enrolled in the study. Data were analyzed by Chi-square and T-test using the statistical software SPSS-14.
  Findings
  The results showed 1126 cases of breast cancer with a mean age of 47.13 ± 2.93 years (14- 92 years old). 1094 cases (97.15%) were female and 32 cases (2.75%) were male. Of the 1126 cases, 38.83% were in the left breast, 31.91% were in the right breast and 2.67% were bilateral. 33.26% of patients were in stage 1, 34.25% were in stage 2 and 7.9% were in stage 3.
  Conclusion
  With regard to the results, t he highest prevalence of the breast cancer was among 46-50 years old women which was different from American, British, Golestan - Iran women and Kurdish women in northern Iraq.
  Keywords: Epidemiology, Breast Cancer
 • M. Khalaj, A. Pakpour, I. Mohammadi Zeidi Page 63
  Background
  Measuring nursing student's competencies in spiritual care and their development is important and the application of a reliable and valid instrument is recommended in the literature.
  Objective
  The aim of this study was to determine the validity and reliability of the Persian version of Spiritual Care Competence Scale (SCCS) among nursing students.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted on 110 nursing students in Qazvin University of Medical Sciences in 2011. Spiritual Care Competence Scale by Van Leeuwen et al, 2009 was translated into Persian and back-translated, then pilot study was performed to determine the cultural sensitivity. Construct validity was evaluated by exploratory factor analysis (EFA) and confirmatory factor analysis (CFA). Internal consistency was estimated by Cronbach’s alpha and the average inter-item correlation. In addition, the test-retest reliability of the scale was determined in 20 subjects within two weeks.
  Findings
  The order of the factors was entirely consistent with those extracted previously during the psychometric assessment of the English version of the scale. The cronbach's alpha coefficient was 0.77 for the total scale and ranged from 0.65 to 0.85 for subscales. The inter-item correlations was statistically significant in all questions (P<0.05). The test-retest indicated that the translated scale and its subscales are reliable. Exploratory factor analysis with Varimax rotation yielded six factors with eigen values more than 1 that explained 63.18% of the variance. The subscales showed good homogeneity with average inter-item correlations more than 0.35 and a good test–retest reliability. The CFA of the six-factor model based on the EFA represented an acceptable fit.
  Conclusion
  With regard to the results, the SCCS can be used for research, educational and practical purposes to assess paramedic's competency specially nurse's competencies qualified for spiritual care. The psychometric quality of the scale was satisfactory. Methodological limitations should be taken into account in any further development of the spiritual care competence scale.
  Keywords: Validity, Reliability, Nursing, Competence, Spiritual Care
 • S. Kermanshahi, A. Rezaeian Page 71
  Background
  In recent years the number of persons with mental disabilities has increased. Some of them are cared for in care centers and use the supportive services of welfare organization.
  Objective
  The aim of this study was to evaluate the status of care centers for mentally disabled persons and their needs satisfaction by their caregivers.
  Methods
  This descriptive study was conducted on 35 caregivers who were selected by nonrandom sampling method from 2 public and 1 charity care centers in Tehran, in 2003. Data were collected using a questionnaire and an observational standard checklist.
  Findings
  In providing need for progress and success, identity, life philosophy and independency, 77%, 74.2%, 68.5% and 54.2% of caregivers were weak, respectively. They had good function in providing other needs like food and sleep. The care centers were not consistent with the standards in terms of facilities, staff and equipment.
  Conclusion
  With regard to the results, more attention should be considered for mentally disabled persons’ needs of progress, identity and life philosophy.
  Keywords: Mentally Disabled Persons, Caregivers, Satisfaction
 • Mr. Tamannayaifar, F. Seddighi Arfai, Z. Gandomi Page 77
  Background
  Nowadays, the Internet is gradually occupying much of the daily life of people, especially young adults, and every year a large number of youth Internet addiction is reported. Internet addiction -a physiologic-psychological disorder including tolerance (higher consumption), withdrawal signs, academic failure, emotional disturbances and disruptions in social relationships- is increasing.
  Objective
  The aim of this study was to determine the relationship between the internet addiction and academic achievement in high school students.
  Methods
  In this analytical study, 400 second and third level high school students were selected by cluster random sampling method among 12,480 students in Kashan from September 2009 to June 2010. The internet addiction was measured by Young Internet Addiction Test (20-item questionnaire) and the academic achievement was measured by mean final scores. Data were analyzed by Pearson correlation coefficient and T-test.
  Findings
  There was a statistically significant relationship between the Internet addiction and the academic achievement. (P=0.01). The internet addiction was not significantly different between boys and girls.
  Conclusion
  With regards to the results, the internet addiction can lead to academic failure. Education practitioners and principals should plan for training the proper use of the internet and prevention programs about its addiction.
  Keywords: Internet Addiction, Academic Achievement, Students
 • Sh. Baraz Pordanjani, M. Latifi Page 83
  The aim of this study was to assess the pain status of surgical patients before and after prescribing analgesia. In this quasi exprimental study, 206 patients with acute postoperative pain were selected from surgical wards of two teaching hospitals in Ahvaz by convenience sampling method. They were asked to rate their pain intensity by the numeric rating scale (NRS) and the verbal rating scale (VRS) immediately before and 1 hour after receiving the analgesia. Data were analyzed by descriptive statistics, Chi-square test and paired T-test. On a NRS, 93% of the patients had severe and extreme pain during the first 24 hours of the surgery and before receiving analgesia, whereas 86% had mild pain during the third day after surgery and receiving analgesia. The mean pain intensity decreased from 4.69 on the first day to 0.87 on the third day after surgery that shows the effect of analgesia and timely prescription by nurses (P<0/ 001). In this study, a positive association was seen between the use of both verbal and numerical scales for assessing the pain and adequate pain relief after analgesia prescription.
  Keywords: Pain, Pain management, Analgesia, Satisfaction
 • F. Nazari Shadekam F. Nazari Shadekam, F. Sefidi, H. Jahani Hashemi Page 88
  This cross-sectional study was performed to assess the self-esteem in employees of faculties of Qazvin University of Medical Sciences in 2010. All employees in faculties of medicine, nursing and midwifery, dentistry, Health and Paramedical sciences were entered the study by census method. The measurement tools included demographic information and Eysenck Self Esteem Scale. Results of this study indicated that approximately half of the employees in faculties of Qazvin University of Medical Sciences had low self-esteem.
  Keywords: Self Esteem, Self, Assurance, Employees