فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 82، 1392)
 • سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 82، 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/01/22
 • تعداد عناوین: 12
|
 • عبدالحسین مقبل، مهرداد غیاثوند، عنایت الله سلیمی، مسعود کرمی، حمیده عباسپور صفحات 1-12
  زمینه و هدف
  ناپایداری و فساد برخی داروها، ویتامین ها، یا لبنیات پرچرب در فاز مایع یکی از مشکلات نگهداری به خصوص در موارد پرحجمی آنها می باشد. از طرفی پودر حاصل از این مواد نیز ممکن است تراکم پذیری لازم را با هدف تهیه قرص از آنها نداشته و نیازمند اصلاحات فنی لازم باشند. در مطالعه حاضر از ماست به عنوان یک مدل مناسب برای تبدیل به قرص استفاده شده است.
  روش بررسی
  ماست تازه در شرایط دمایی 40- درجه سانتی گراد و 03/0 واحد تور (Tor) فشار، آب گیری و خشک گردید. آزمایش های لازم جهت تعیین شاخص کار، نسبت هاسنر، زاویه سکون، به منظور بررسی جریان یابی و روایی پودر در مسیر دستگاه و پس از یک نواخت نمودن آن با عبور از یک الک 12 مش به انجام رسید. نحوه تغییر شکل پذیری ذرات پودر در خلال اعمال فشار به آن، با محاسبه شاخص بازیافت الاستیکی تعیین گردید.
  یافته ها
  درصد شاخص کار و نسبت هاسنر به ترتیب 15 و 94/0 محاسبه شدند. محدوده زاویه سکون بین 20-19 درجه به دست آمد. بازیافت الاستیکی مقدار 60 درصد را نشان داد. از آنجایی که سختی قرص ها با کاهش سرعت تراکم پذیری افزایش پیدا می نمود، می توان دریافت که شکل پذیری ذرات ممکن است از نوع پلاستیکی باشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به انتخاب شرایط و روش خشک کنی مناسب (فرآیند لیوفلیزاسیون) و همچنین به استناد شاخص های مورد سنجش مثل دانسیته، میزان خلل و فرج و در نهایت تراکم پذیری پودر، تهیه یک قرص جامد از ماست مایع جهت مصارف درمانی و غذایی امکان پذیر می باشد.
  کلیدواژگان: ماست، خشک کنی در سرما و خلاء، شکل پذیری ذره ای، قرص سازی، پایداری، معادله هکل
 • وحیده السادات تراب زاده بافقی، راضیه محمدجعفری، اکرم السادات تراب زاده بافقی، مژگان براتی صفحات 13-19
  زمینه و هدف
  سالیانه هزاران عمل سزارین انتخابی انجام می شود که ترس از درد زایمان اصلی ترین علت آن است. روش های مختلفی برای کاهش درد زایمان معرفی شده است. یکی از عوارض بعضی از روش های زایمان بدون درد، طولانی شدن مراحل زایمان است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر استنشاق انتونوکس به عنوان یکی از روش های زایمان بدون درد، بر طول مدت فاز فعال و سرانجام زایمان است.
  روش بررسی
  این تحقیق یک کارآزمایی بالینی است که بر روی 200 زن باردار بستری در بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز انجام شد. زنان به صورت تصادفی به دو گروه مساوی 100 نفره مورد و کنترل تقسیم شدند. به گروه مورد از ابتدای فاز فعال زایمان ماسک انتونوکس داده شد و در گروه کنترل، زایمان بدون دریافت انتونوکس انجام شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که طول مرحله اول زایمان در گروه دریافت کننده انتونوکس به طور معنادار کوتاه تر از گروه کنترل) 1/2±07/4 ساعت در گروه مطالعه در مقایسه 06/2±12/5 ساعت در گروه کنترل) بود. استفاده از انتونوکس علاوه بر اینکه باعث کاهش درد زایمان و افزایش رضایت مندی مادران شد در آپگار نوزادان نیز تاثیری نداشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های تحقیق به نظر می رسد که استفاده از گاز انتونوکس برای تسکین درد زایمان روشی موثر و ایمن بوده و علاوه بر کاهش طول مدت فاز فعال زایمان با افزایش رضایت مندی مادران همراه می باشد.
  کلیدواژگان: انتونوکس، زایمان بدون درد، طول مدت زایمان، درد زایمان، رضایت مندی مادر
 • زهره آموزگاری، عباس زارع میرک آبادی، مژگان نور بهبهانی صفحات 21-32
  زمینه و هدف
  زهر مارهای ویپریده (افعی ها) حاوی پروتئین هایی می باشند که روی انعقاد خون اثر می گذارند. هدف از این مطالعه، تشخیص و جداسازی فعال کننده فاکتور خونی انعقادی V از زهر افعی لبتینای ایران می باشد.
  روش بررسی
  فعال کننده فاکتور V از 200 میلی گرم زهر خام به وسیله سه مرحله کروماتوگرافی: ژل فیلتراسیون روی سفادکس G100، کروماتوگرافی تعویض یون روی DEAE – سلولز و کروماتوگرافی میل ترکیبی روی هپارین آگاروز تخلیص شد. اثر فعال کننده فاکتور V روی فاکتور V انسانی به وسیله فعالیت امیدولیتیک ترومبین تولید شده به وسیله فاکتور V فعال شده (Va) بررسی شد.
  یافته ها
  فعال کننده فاکتور V تخلیص شده یک باند پروتئینی را به وسیله الکتروفورز روی سدیم دودسیل سولفات ژل الکتروفورز (SDS - PAGE) نشان داد. وزن مولکولی آن در حدود kDa 29 تخمین زده شد. این فاکتور، در حضور یون کلسیم فاکتور V را به فاکتور Va تبدیل می کند. فعالیت ارژینین استرهیدرولازی روی سوبسترای BAEE (- بنزوئیل ارژینین اتیل استر) دارد. فعالیت امیدولیتیک ضعیفی روی سوبسترای S-2222 (بنزوئیل – ایزولوسیل- گلوتامیل - گلیسیل - ارژینیل پارانیتروانیلید) نشان می دهد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می رسد که فاکتور تخلیص شده برای فاکتور V اختصاصی می باشد.
  کلیدواژگان: زهر مار، افعی لبتینا، فعال کننده فاکتور V
 • محمد علیمرادی، امیر جلالی، حمید گله داری، محمد علی گودرزی، ودیعه بیگی خوزانی صفحات 33-40
  زمینه و هدف
  در اکثر نقاط ایران، بویژه در مناطق مرکزی، جنوب و شمال شرقی عقرب زدگی مشکلی جدی می باشد. بیشتر موارد عقرب گزیدگی نا شی از عقرب های خانواده بوتیده می باشد. زهرعقرب شامل ترکیبات فعال بیولوژیک مختلفی از جمله انواع مختلف توکسین ها می باشد که هر کدام از آنها توسط ژن مخصوص به خود کد می شوند. هدف از این پژوهش تکثیر cDNA کد کننده یک نوروتوکسین از غده زهر عقرب های خانواده بوتیده می باشد.
  روش بررسی
  نمونه های عقرب توسط آزمایشگاه رفرانس عقرب موسسه رازی کرج تهیه و شناسایی شدند.پس از جدا کردن نمونه بافت مورد استفاده از عقرب ها با استفاده از کیت استخراج RNA، مجموع RNA از غده زهری گونه ادونتوبوتوس دوریه استخراج شد. پس از این مرحله ساخت cDNA از RNA استخراجی انجام شد و سپس به منظور تکثیر cDNA کد کننده نوروتوکسین، آغازگرهای مناسب طراحی شدند. در ادامه با استفاده از تکنیکRT-PCR و پس از بهینه سازی شرایط PCR، قطعه cDNA تکثیر گردید.
  یافته ها
  با استفاده از کیت های استخراج و تکنیک RT-PCR قطعه cDNA از غده زهر عقرب ادونتوبوتوس دوریه تکثیر یافت،که این CDNA بدست آمده جهت انجام کلونینگ مناسب می باشد. تایید قطعی cDNA تکثیر یافته، تنها با تعیین توالی نوکلئوتیدی آن امکان پذیر خواهد بود و به دنبال آن نیز امکان تشخیص نوع نوروتوکسین کدشونده توسط این cDNA میسر خواهد شد.
  نتیجه گیری
  باند مورد نظر مربوط به ژن OD1 با طول 195 bp بر روی ژل آگارز شناسایی شد.
  کلیدواژگان: ادونتوبوتوس دوریه، نوروتوکسین، cDNA، تکنیک RT، PCR
 • آرزو حسنپور کاشانی، مجید جعفری، علی حسین مسگرزاده صفحات 41-49
  زمینه و هدف
  جراحی دندان مولر سوم نهفته واکنش های التهابی را به دنبال دارد که باعث درد و تورم و تریسموس می شود. هدف از این مطالعه، تعیین تاثیر عوامل مختلف قبل و حین عمل مثل سن، جنس و تجربه جراح بر میزان تریسموس بعد از جراحی مولر سوم نهفته می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه آینده نگر 76 بیمار با نهفتگی های مختلف دندان عقل در فک بالا یا پایین شرکت کردند. عوامل قبل و حین عمل با توجه به معاینه های بالینی و رادیوگرافی در یک چک لیست ثبت گردید. میزان تریسموس از طریق بیشترین بازشدگی دهان در ناحیه دندان های سنترال قبل از عمل و 48 ساعت پس از عمل بررسی شد. داده های به دست آمده، به وسیله نسخه 15 نرم افزار SPSS و آزمون تی جفت شده تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میزان باز شدن دهان قبل از جراحی، حداقل 22 و حداکثر 65 و به-طور میانگین 5/8 ± 1/47 میلی متر بود. 2 روز بعد از عمل، بیشترین میزان باز شدن دهان، حداقل 8 و حداکثر 62 و به طور میانگین 2/6 ± 5/28 میلی متر بود. هیچ یک از متغیرها به جزء مورفولوژی ریشه، ارتباط مشخصی با میزان باز شدن دهان نداشتند. با وجود این، تریسموس در بیمارانی که توسط متخصصان جراحی شده بودند، کمتر از دستیاران بود. بیشترین تریسموس در موارد انجام شده توسط دانشجویان مشاهده شد. تریسموس در بیماران دارای اختلال های مفصل بیشتر از افراد عادی بود.
  نتیجه گیری
  میزان تریسموس در بیمارانی که مولر سوم با ریشه های مجزا و متباعد داشتند، به طور معناداری بیشتر بود
  کلیدواژگان: تریسموس، مولر سوم، دندان نهفته، عوارض بعد از عمل
 • سمیه مکوندی، شیرین زرگر شوشتری، پروین یداللهی صفحات 51-58
  زمینه و هدف
  خون ریزی پس از زایمان از علل مهم عوارض و مرگ و میر در مادران می باشد. اداره فعال مرحله سوم زایمان از جمله استفاده از عوامل منقبض کننده رحم در کاهش میزان خون ریزی پس از زایمان موثر بوده و به طور کلی می تواند باعث کاهش عوارض و مرگ و میر حوالی زایمان در زنان گردد. هدف از مطالعه حاضر مقایسه تاثیر تزریق داخل نافی و انفوزیون وریدی اکسی توسین بر طول مرحله سوم زایمان بود.
  روش بررسی
  این کارآزمایی بالینی تصادفی بر روی 102 نفر از زنان نخست زا که زایمان طبیعی داشتند، انجام گردید. در گروه اول (51 نفر) 20 واحد اکسی-توسین رقیق شده در 20 سی سی محلول نرمال سالین 9/0 درصد به داخل ورید بند ناف تزریق شد. زنان گروه دوم (51 نفر) 20 واحد اکسی توسین به صورت انفوزیون وریدی دریافت نمودند. پیامد اولیه اندازه گیری طول مرحله سوم زایمان بود. داده ها با استفاده از نسخه 15 نرم افزار SPSS، آماره های توصیفی، آزمون تی و کای دو در فاصله اطمینان 95 درصد آنالیز شدند.
  یافته ها
  میانگین طول مرحله سوم زایمان در گروه اکسی توسین داخل نافی (97/0±50/3 دقیقه) به صورت معناداری کمتر از گروه اکسی توسین وریدی (13/1±16/5 دقیقه) بود(001/0=P). همچنین زنانی که انفوزیون اکسی توسین داخل وریدی دریافت کرده بودند، میزان هموگلوبین بعد از زایمان کمتری (g/dl 91/0±66/9) نسبت به گروه اکسی توسین داخل نافی (g/dl70/0±42/10) داشتند(001/0=P).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که اداره فعال مرحله سوم زایمان با استفاده از تزریق اکسی توسین به داخل ورید نافی در مقایسه با انفوزیون داخل وریدی اکسی توسین می تواند طول مرحله سوم زایمان و میزان افت هموگلوبین بعد از زایمان را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: اکسی توسین داخل نافی، اکسی توسین وریدی، مرحله سوم زایمان
 • عبدالعلی شریعتی، اسماعیل ایدنی، شاهین گوهرپی، vسید محمود لطیفی، مریم بخشنده باورساد صفحات 59-68
  زمینه و هدف
  بیماری مزمن انسدادی ریه با ایجاد تنگی نفس، کاهش تحمل فعالیت و خستگی سبب اختلال در کیفیت زندگی می شود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تمرین های عضلات دمی بر بهبود کیفیت زندگی بیماران مزمن انسدادی ریه می باشد.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی است که در آن تعداد 30 بیمار (27مرد و 3 زن) مراجعه کننده به کلینیک تخصصی ریه و مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه با شدت خفیف تا بسیار شدید بیماری، به طور تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند. تمرین های عضلات دمی در گروه مداخله 21 دقیقه در روز، 6 روز در هفته و به مدت 8 هفته توسط یکی از انواع حجم- جریان تمرین دهنده های عضلات دمی به نام رسپیول انجام گرفت. در ابتدا و در پایان 8 هفته کیفیت زندگی توسط پرسش نامه استاندارد کیفیت زندگی سنت جورج مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  در پایان 8 هفته تمرین های عضلات دمی، بهبودی معنادار آماری در نمره کل کیفیت زندگی در مقایسه با گروه کنترل مشاهده گردید (001/0>P). در 3 بعد کیفیت زندگی شامل: فعالیت (001/0>P)، علایم(001/0=P) و اثرگذاری (001/0>P) بهبودی معنادار آماری مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که تمرین های عضلات دمی در بهبود کیفیت زندگی بیماران مزمن انسدادی ریه موثر باشد.
  کلیدواژگان: تمرین های عضلات دمی، کیفیت زندگی، بیماری مزمن انسدادی ریه
 • سیده صدیقه حسینی، شهلا رودبارمحمدی، حمیدرضا جوشقانی، مهدی اسکندری صفحات 69-80
  زمینه و هدف
  در سال های اخیر شیوع بیماری های قارچ های فرصت طلب افزایش چشم گیری یافته است. کاندیدا دابلینسیس یکی از پاتوژن های قارچی معمول کلونیزاسیون و تشکیل بیوفیلم بر روی سطوح و وسایل پزشکی است. هدف از این مطالعه، ارزیابی فعالیت مهاری نانوذره اکسید روی بر علیه تشکیل بیوفیلم توسط کاندیدا دابلینسیس با روش رنگ سنجی MTT می باشد.
  روش بررسی
  در این بررسی نانوذره اکسید روی با استفاده از روش سل ژل تهیه گردید، اندازه و نوع ذرات به ترتیب به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و پراش اشعه ایکس(XRD) تعیین شدند. حداقل غلظت مهارکنندگی از رشد با روش میکروبراث دایلوشن انجام شد. بیوفیلم کاندیدا دابلینسیس (DSY 1024) بعد از 48 ساعت انکوباسیون در دمای 37 درجه سانتی گراد تشکیل و اثر بازدارندگی نانوذره ZnO، SDS و داروی فلوکونازول به عنوان کنترل مثبت بر روی بیوفیلم کاندیدا توسط احیای نمک تترازولیوم MTT ارزیابی شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون آماری t-test و نرم افزار SPSS تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که حداقل غلظت مهارکننده نانوذره ZnO، SDS و فلوکونازول به ترتیب: 25/9، 02/0 8 میکروگرم بر میلی لیتر بودند. قدرت مهارکنندگی چسبندگی بیوفیلم در حضور نانوذرهZnO، SDS و فلوکونازول، معادل بیش از دو برابر غلظت MIC برای مهار رشد بیوفیلم کاندیدا دابلینسیس تعیین گردید.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه، سنتز نانوذرهZnO با روش شیمیایی نشان داد که دارای خاصیت ضد قارچی است. از این رو، می تواند راه کاری جدید جهت پیش گیری از تشکیل بیوفیلم کاندیدا به ویژه بیوفیلم های مرتبط با ابزارهای پزشکی باشد.
  کلیدواژگان: کاندیدا دابلینسیس، بیوفیلم، نانوذره اکسید روی، MTT
 • عبدالحسین شکورنیا، محمدعلی عصاره زادگان، علیرضا مظفری، قدرت الله شاکری نژاد، ناجی منشداوی، اکرم امینی، رضا نوروزی راد صفحات 81-90
  زمینه و هدف
  آلرژی های تنفسی از بیماری های شایع بوده و امروزه موجب مشکلات بهداشتی زیادی در انسان ها شده اند. آلرژن های مختلف علت اصلی بروز علایم آلرژی می باشند. شناسایی آلرژن ها در هر منطقه برای پیش گیری و درمان بیمارهای آلرژیک ضروری است. هدف این مطالعه، بررسی شیوع آلرژن های تنفسی با استفاده از آزمون پوستی پریک می باشد.
  روش بررسی
  در یک مطالعه مقطعی 410 بیمار مبتلا به آلرژی در شهر اهواز بررسی شدند. همه بیماران با استفاده از 24 عصاره شایع آلرژی زا مورد آزمون پوستی پریک قرار گرفتند. در نهایت، داده ها توسط نسخه 18 نرم افزار SPSS و آزمون های مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  از 410 بیمار مورد مطالعه 354 نفر (3/86 درصد) دارای آزمون پوستی مثبت برای حداقل یکی از آلرژن های مورد بررسی بودند. شیوع آلرژن های خارج منزل (6/65 درصد) بالاتر از آلرژن های داخل منزل (6/42 درصد) بود. از بین آلرژنهای خارج منزل علف های هرز با فراوانی 3/62 درصد شایع ترین آلرژنها بودند. همچنین در میان علف های هرز، عف علف شور (Salsola kali) و تاج خروس وحشی (Amaranthus retroflexus) به ترتیب با فراوانی 2/72 درصد و 7/70 درصد بیشترین و Lolium perenne با فراوانی 4/34 درصد کمترین میزان شیوع را داشتند. میزان متوسط غلظت IgE تام سرم در بیماران با واکنش مثبت IU/ml 176 بود.
  نتیجه گیری
  حساسیت به گرده گیاهان، شایع ترین علت ایجاد آلرژی تنفسی در اهواز می باشد. با شناسایی و تعیین آلرژن های شایع در منطقه می توان با ارائه توصیه های لازم به بیماران گامی مهم در کنترل و پیش گیری بیماری برداشت.
  کلیدواژگان: آلرژی، آزمون پوستی پریک، آلرژن، اهواز
 • آزیتا کاویانی، مهسا اسفندیاری صفحات 91-98
  زمینه و هدف
  برای افزایش گیر میکرو مکانیکی اینله های کامپوزیتی، آماده سازی سطح داخلی آن انجام می گردد. هدف از این مطالعه بررسی مقایسه ای میزان ریزنشت اینله های کامپوزیتی با دو روش آماده سازی سطحی می باشد.
  روش بررسی
  از 75 دندان پره مولر سالم انسانی اینله های کامپوزیتی تهیه شد. پس از تراش حفره، همه نمونه ها به صورت کامپوزیت غیرمستقیم ترمیم شدند. پس از برداشت اینله ها، نمونه ها بسته به نوع آماده سازی به 3 گروه(n=25) تقسیم شدند: گروه ماسه سایی با ذرات Al2O350 میکرونی، گروه اچ با اسید هیدروفلوریک5/9 درصد و گروه کنترل. اینله ها توسط سمان رزینی سمان شدند. ترموسایکلینگ نمونه های آماده شده در دمای oC55-5 به تعداد 500 دور انجام شد. نمونه های آماده شده برش داده شدند و زیر استریومیکروسکوپ ارزیابی شدند تا میزان نفوذ رنگ در دیواره ها مشخص شود. داده ها تحت آنالیز آزمونهای آماری کروسکال ویلاس و من ویتنی قرار گرفتند.
  یافته ها
  استفاده از ماسه سایی جهت آماده سازی سطحی موجب کاهش معنا داری در میزان ریزنشت نسبت به گروه های دیگر می شود (030/0= P). همچنین مقایسه دو به دوی گروه های مورد مطالعه نشان داد بین دو گروه ماسه سایی و اسید هیدروفلوریک (0385/0= P) میزان ریزنشت با ماسه سایی به حد قابل ملاحظه ای کمتر بود.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده این است که ماسه سایی به کمک ذرات Al2O3 موجب بیشترین کاهش در ریزنشت اینله های کامپوزیتی در مقایسه با اسید هیدروفلوریک می شود.
  کلیدواژگان: ریزنشت، اینله های کامپوزیتی، آماده سازی سطحی، ماسه سایی، اسید هیدروفلوریک
 • لیلا بصیر، ماشااله خانه مسجدی صفحات 99-104
  زمینه و هدف
  کودکان مدت زمان زیادی را در مدارس در کنار مربیان بهداشت هستند، که نقش مهم و کلیدی در پیشگیری از بیماریهای کودکان بر عهده دارند. از این رو تحقیق حاضر جهت بررسی میزان تاثیر آموزش بر آگاهی مربیان بهداشت مدارس سطح شهر اهواز در ارتباط با ارتودنسی پیش-گیری انجام شد.
  روش بررسی
  با هماهنگی با آموزش و پرورش، مربیان بهداشت مدارس شهر اهواز برای شرکت در کارگاه یک روزه آموزش بهداشت دهان و دندان و نکات پیش گیری از ناهنجاری های دندانی فرا خوانده شدند. در ابتدا هر یک از مربیان (68 نفر) به پرسش نامه ای پاسخ دادند (پیش آزمون). پس از آن از طریق پخش فیلم و سخنرانی آموزش دیدند و یک کپی از فیلم و پمفلت آموزشی در اختیار آنان قرار گرفت. پس از گذشت سه هفته، دوباره پرسش نامه های مشابه در اختیار مربیان قرار داده شد تا با توجه به آموزش هایی که دیده بودند، پاسخ دهند. پرسش نامه های پس آزمون با داده های به دست آمده از مرحله پیش آزمون مقایسه شد. برای بررسی های آماری از آزمونT، مربع کای و آزمون های ناپارامتریک استفاده شد.
  یافته ها
  آموزش، باعث افزایش سطح آگاهی مربیان بهداشت شد. (001/0< P) از طرفی میزان تحصیلات تاثیری در آگاهی آنان و همین طور در تاثیر پذیری از آموزش نداشت (05/0>P). سابقه کار نیز در سطح آگاهی و اثرپذیری آنها از آموزش بی تاثیر بود (05/0> P).
  نتیجه گیری
  آموزش مسایل بهداشتی دهان و دندان و نکات پیشگیری به مربیان بهداشت مدارس می تواند جهت افزایش توجه آنها به بهداشت دهان و دندان و ارتودنسی پیش گیری در دانش آموزان مفید باشد.
  کلیدواژگان: آموزش بهداشت دهان، مربیان بهداشت، ارتودنسی پیش گیری
 • سید سیف الله بلادی موسوی، فاطمه حیاتی صفحات 105-109
  کنترل نمودن و ثبت درست میزان دریافت مایعات و برون ده ادراری یک اقدام ساده اما مهم در ارزیابی و درمان بیماران با نارسائی حاد کلیه(ARF) می باشد و ثبت نادرست میزان برون ده ادراری توسط پرستار می تواند باعث عوارض قابل توجه در این بیماران گردد. بیمارخانم 28 ساله با پره اکلامپسی شدید در هفته 31 حاملگی که بعد از هیسترکتومی در طی سزارین اورژانس دچار ARF و آنوری گردید. سی تی اسکن و سونوگرافی سریال از کلیه و مجاری ادراری در روزهای8،4،2 و 12 بعد از سزارین، فقط نشان دهنده هیدرونفروز خفیف بود. اگر چه بیمارهیچ برون ده ادراری نداشت ولی متاسفانه به دلیل اینکه کیسه ادراری در پایان هر روز خالی نمی گردید میزان برون ده ادراری 350-300 سی سی در هر روز توسط پرستار گزارش می شد. ما فکر کردیم که ARF به دلیل نکروز توبولی حاد ثانویه به خونریزی شدید در طی جراحی بوده و هیدرونفروز به دلیل حاملگی اخیر می باشد. بعد از 15 روز مشخص گردید که بیمار در طی این مدت آنوری داشته ولذا تشخیص به بسته شدن دو طرفه حالبها در طی هیسترکتومی تغییر نمودکه با اصلاح انسداد ادراری عملکرد کلیه طبیعی شد.
  کلیدواژگان: نکروز توبولی حاد، آنوری، بسته شدن دو طرفه حالبها
|
 • Abdol Hossein Mogbel, Mehrdad Giasvand, Enayatolah Salimi, Masood Karami, Hamideh Abaspoor Pages 1-12
  Background And Objective
  Instability and deterioration of some drugs، vitamins and fatty dairy products in a liquid phase is one of the difficulties in the long-term storage، especially in the case of bulk products. Besides، some of these powder materials do have no enough compressibility to change them in a tablet dosage form and may need technological modification. In present study yogurt was used as a suitable model for the evaluation. Subjects and
  Methods
  The liquid fresh yogurt was lyophilized at -40 and 0. 03 Tor pressure. The dry powder was homogenized by a 12 mesh size sieve. Carr’s compressibility index، Hausner ratio and the angle of repose tests were applied to evaluate porosity، density and therefore the flowability of yogurt powder. Study of deformation of particles during forcing was done by calculation of elastic recovery index.
  Results
  Carr’s compressibility index and Hausner ratio were 15% and 0. 94، respectively. The range of repose angle was between 19-20. The elastic recovery was obtained 60%. Hardness of tablets increased by decreasing compression velocity، therefore yogurt powder might have a plastic deformation. Tablets with low fat yogurt showed very good compressibility with 6-12 Strong-Cab hardness units.
  Conclusion
  With respect to selection of the conditions and proper drying method (Liyophilization process)، and also to rely on measurable indexes such as: density، porosity and finally compressibility of the powder، preparation of a solid tablet from liquid yogurt for therapeutic and nutritious uses، is possible.
  Keywords: Yogurt, Liyophilization, Deformation, Tableting, Stability, Heckel's equation
 • Vahideh Sadat Torabzade Bafghi, Razieh Mohamad Jaafari, Akram Sadat Torabzadeh Bafghi, Mozhgan Barati Pages 13-19
  Background And Objective
  Annually، thousands of the elective caesarean sections are performed that the fear of labor pain is considered as the major underlying cause. Various methods are introduced for pain relief during labor. Prolongation of labor is one of the complications of some painless labor methods. The aim of this study was to investigate the effect of Entonox inhalation as a type of labor analgesia، on the duration of the active phase of labor and outcome of delivery. Subjects and
  Methods
  This is a clinical trial study which was performed on 200 pregnant women at the maternity ward of Ahvaz Emam Khomeini hospital. The women were randomly divided into two equal case and control groups (n = 100). The case group inhaled Entonox with a mask from the start of the active phase of labor، and the delivery was performed for the control group without Entonox use.
  Result
  The duration of active phase of labor in the case group was significantly shorter than the control group (4. 07±2. 1 hours in study group in comparison with 5. 12±2. 06 hours in control group). Furthermore use of Entonox not only caused decrease in the labor pain and increases in mothers'' satisfaction، but also did not influence on the APGAR of the neonates.
  Conclusions
  The finding of this study demonstrated that Entonox gas is an effective and a safe method for relief of labor pain. In addition not only it reduces duration of active phase of labor، but also increases mothers'' satisfaction.
  Keywords: Entonox, Painless labor, Duration of Labor, Labor pain, Mother's satisfaction
 • Zohreh Amozegari, Abbas Zare Mirakabadi, Mozhgan Noorbehbahani Pages 21-32
  Background And Objective
  The venom of many Viperidae snake appear to contain proteins that affect blood coagulation. The aim of this study was to identify and isolate a blood coagulation factor V activator present in the venom from Vipera lebetina.
  Material And Methods
  Factor V activator was purified from 200 mg of crude venom by three steps of chromatorgraphy which included: gel filtration on sephadex G100، Ion exchange chromatography on DEAE and cellulose and affinity chromatography on heparin agarose. The effect of factor V activator on human factor V was studied by measuring the amidiolytic activity of the produced thrombin by activated factor V (Va).
  Results
  The results of SDS – PAGE identified an activator of factor V as a single protein band with a molecular weight of 29 KDa. This compound was converted، in the presence of calcium ions، to active factor Va. It also had arginine esterase activity toward substrate BAEE (-benzoyl arginine ethyester) and a weak amidase activity on S-2222 (benzoyl- le-glu-Gly-Arg-p- nitroanilide).
  Conclusion
  The results of this study showed that the isolated factor is a specific activator on factor V.
  Keywords: factor V activity, snake venom, Vipera lebetina
 • Mohammad Alimoradi, Amir Jalali, Hamid Galehdari, Mohammad Ali Godarzi Other Author, Vadie Beigi Khozani Pages 33-40
  In most area in Iran، scorpion sting is a serious problem. most of the scorpion stings are due to Buthidae family. Scorpion toxin consists of different biologic active components such as different types of toxins which are encoded by individual gene. There is no genetic information about sequence of genes coding toxins of Buthidae scorpion family in national center for biotechnology information (NCBI). The aim of this study was to amplify of cDNA encoding a neurotoxin from venom gland of Buthidae family scorpions. Samples were provided and identified by Razi reference scorpion laboratory of karaj. Using RNA extraction kit، the total RNA was extracted from the venom glands of specie of Odonthobuthus doriae. In order to amplify cDNA encoding a neurotoxin، the proper primers have been designed. Using RT-PCR technique and after optimizing PCR conditions، a 264 bp cDNA fragment from O. doriae was amplified. Decisive confirmation of the amplified fragment will be possible just by its sequence determination، and after that، determination of the type of the encoded neurotoxin will be easy.
  Keywords: scorpion stings, cDNA, PCR, Odoriae
 • Arezo Hasanpor Kashani, Majid Jafari, Ali Hossein Mesgarzadeh Pages 41-49
  Background And Objective
  Surgical extraction of impacted third molars is usually accompanied with inflammatory reactions which result in pain، swelling and trismus. The purpose of this study was to evaluate the effect of different pre-and- inter-surgical variables such as age، gender، temporomandibular disorders (TMD)، type of impaction، root morphology and experience of surgeon on the maximum mouth opening after surgical extraction of impacted third molars.
  Materials And Methods
  In this prospective study we included seventy six patients with impacted lower or upper third molar in this study. Pre-and-per surgical variables were recorded through a questionnaire. Degree of trismus was evaluated through maximum interincisal mouth opening before and 48 hours after surgery. Data was analyzed using T-paired in SPSS. 15 software.
  Results
  The minimum and maximum interincisal openings before surgery were، respectively، 22 mm and 65 mm with an average of 47. 1 ± 8. 5 mm. Two days after operation، the maximum interincisal opening was 62 mm، and the minimum was 8 mm with an average of 28. 5 ± 6. 2 mm (p<0. 05). None of the variables except root morphology had any significant correlation with maximum interincisal opening. However trismus was lower in patients operated with professors (attendants) than postgraduate students (p>0. 05). In patients who were treated by postgraduate students was lower than that of undergraduate students (p>0. 05). Trismus was high in TMD patients.
  Conclusion
  Trismus was significantly higher in patients who had third molars with separate and divergent roots.
  Keywords: Trismus, Third molar, Impacted tooth, Postoperative complications
 • Somayeh Makvandi, Shirin Zargar Shoshtari, Parvin Yadolahi Pages 51-58
  Background And Objective
  Postpartum hemorrhage is an important cause of maternal morbidity and mortality. Active management of third stage of labor including the use of uterotonic agents could be effective in reduction of postpartum hemorrhage and peripartum mortality and morbidity. This study aimed to compare the efficacy of intraumbilical injection of diluted oxytocin with intravenous infusion of oxytocin in the active management of third stage of labor. Subjects and
  Methods
  This randomized clinical trial was done on 102 vaginal delivery primiparous pregnant women. Women in first group (n=51) received 20 units of diluted oxytocin in 20 ml of 0. 9% N/S injected in the umbilical vein. Women in second group (n=51) received 20 units of diluted oxytocin intra-venously. The primary outcome measurement was the mean duration of third stage of labor and mean changes in post-delivery hemoglobin. Data were analyzed using SPSS Ver. 15. 0، descriptive statistics، t test and Chi square with 95% of confidence interval.
  Results
  Mean duration of third stage of labor in intraumbilical group (3. 50±0. 97 min) was significantly shorter than intravenous group (5. 16±1. 13 min) (P=0. 001). Also women in intravenous group had lower amount of post-delivery hemoglobin (9. 66±0. 91 g/dl) than women in intraumbilical group (10. 42±0. 70 g/dl) (P=0. 001).
  Conclusion
  It seems that active management of the third stage of labor using intraumbilical oxytocin compared with intravenous infusion of oxytocin can reduce the length of third stage of labor and، after delivery، less in hemoglobin level.
  Keywords: Intraumbilical oxytocin, intravenous oxytocin, third stage of labor
 • Abdol Ali Shariati, Esmaeil Edani, Shahin Goharpey, Seyed Mahmood Latifi, Maryam Bakhshandeh Pages 59-68
  Background And Objective
  Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) obviously disturbs quality of life by reducing exercise tolerance، dyspnea and fatigue. The aim of the present study was to investigate the effects of inspiratory muscle training on improving the quality of life in COPD patients.
  Methods
  This randomized controlled trial consisted of 30 patients (27 males، 3 females) with mild to very severe COPD referred to the specialist pulmonary clinic. The patients were randomly divided into two equal groups. Training was performed with respivol flow-volumetric inspiratory exerciser. The IMT group trained 8 weeks (21 minutes/day for 6 days/week). The quality of life was evaluated by St George questionnaire at the beginning and end of 8 weeks of inspiratory muscle training.
  Result
  At the end of training، a significant improvement in total score of quality of life was observed in IMT group versus control group (P<0. 001). The 3 dimensions of quality of life include: activity (P<0. 001) symptom (P=0. 001) and impact (P<0. 001) showed statistically significant improvement in comparison with control group.
  Conclusion
  The findings of this study demonstrate that inspiratory muscle training has beneficial effects on quality of life in COPD patients.
  Keywords: Inspiratory muscle training, Quality of life, COPD
 • Seyedeh Sadighe Hosseini, Shahla Rodbar Mohammadi, Hamid Reza Joshagani, Mehdi Eskandari Pages 69-80
  Background And Objective
  In recent years the incidence opportunistic fungual infections has in creased dramatically. One of the most common fungal pathogen Candida dubliniensis، colonization and biofilm formation on the surfaces of medical devices. The aim of this study was to evaluate the inhibitory activity of zinc oxide nanoparticles against C. dubliniensis biofilm formation by the MTT colorimetric method is measured.
  Materials And Methods
  In this study، ZnO nanoparicles using the sol-gel was prepared، size and type of particles، respectively، by scanning electron microscopy (SEM) and X-Ray-Diffraction were determined. The Minimum inhibitory concentration (MIC) of growth dilution method was done by microdilution test. C. dubliensis biofilms (DSY 1024) after 48h incubation at 37ºC inhibited the information of nanoparticles ZnO،SDS and Fluconazole drug as a positive control on Candida biofilms was assessed by MTT tetrasolium salt reduction. The collected data using statistical t-test and SPSS software were analyzed.
  Results
  The results of this study showed that a minimum concentration of inhibitor nanoparticles، ZnO، SDS and fluconazole، respectively: 9/25، 0/02، 8 µg/ml. Inhibitory strength of biofilm adhesion in the presence of nanoparticles ZnO، SDS and fluconazole، equivalent to more than twice the concentration of the MIC was determined.
  Conclusion
  In this study، ZnO nanoparticles synthesized by a chemical method indicat that has anti-fungal properties. Therefore، a new way of working for the prevention of biofilm formation of Candida biofilms particularly associated with medical devices to be.
  Keywords: Candida dubliensis, Biofilm, ZnO Nanowires, MTT
 • Abdol Hossein Shakornia, Mohammad Ali Asarzadegan, Alireza Mozafari, Godratolah Shakerinejad, Naji Maneshdavi, Akram Amini, Reza Norouzirad Pages 81-90
  Background And Objective
  Allergic diseases are extremely common disorders worldwide. Different allergens can cause allergic symptoms. In order to take preventive measures and appropriate treatment stratgies of allergic diseases، identification of allergens is essential step in each region. The purpose of this study was to determine sensitivity to common aeroallergens by skin prick test. Subjects and
  Methods
  In this cross-sectional study، 410 patients with the sign and symptoms of allergic diseases were investigated for 24 common aeroallergens using skin prick test. Data were analyzed by SPSS-18 software using Chi squared test.
  Results
  Of 410 patients 354 (86. 3%) had positive skin test to at least one of the aeroallergens. Common outdoor allergens (65. 6%) were higher than indoor allergens (42. 6%). Outdoor allergens with lots of weeds (62. 3%) were the most common allergens. Among the weeds، Salsola kali and Amaranthus retroflexus had the highest frequency (72. 2 and 70. 7% respectively) and Lolium perenne with 34. 4% had the lowest prevalence. The average concentration of total serum IgE levels in patients with positive reactions was 176 IU/ ml.
  Conclusion
  Sensitization to pollen of the plants is the most common cause of respiratory allergic diseases in Ahvaz. These findings demonstrate that، in order to achieve a better control and prevention of allergic diseases، the role of plan pollens need to be considered as a major contributing factor in this area. Identifying and determining the most common allergens in the region can provide the necessary recommendations to Patients took an important step in controlling and preventing disease.
  Keywords: Allergy, Skin prick test, Allergen, Ahvaz
 • Azita Kaviani, Mahsa Esfandiari Pages 91-98
  Background And Objective
  In order to establish micromechanical retention، the internal surface of indirect composite restoration must be made before submitted to treatment. The aim of this in vitro investigation was to compare of microleakage in direct composite inlay restoration between two different surface treatments.
  Materials And Methods
  Using 75 extracted non-carious human premolars، following cavity preparation، all samples were restored by composite inlays after removal of inlays. The samples were randomly divided into 3 groups (n=25)، according to the following surface treatment
  Methods
  sand blasting with 50 m Al2O3 particles، etching with 9. 5 % hydrofluoric acid and non-treated control groups. All inlays were cemented to the tooth cavities with dual cure cement. The samples were thermocycled (500 cycles at 5-55C)، sectioned and extent of dye penetration at gingival margins was scored be two independent operators. The data were statically analyzed with Kruskal Wallis and Mann-Whitney tests.
  Results
  Air abrasion resulted in a significant decrease in microleakage among all groups (P=0. 030). Sand blasting led to less microleakage compared to hydrofluoric acid treatment (P=0. 0385) and control (P=0. 008). No significant difference was observed between hydrofluoric acid and control group.
  Conclusion
  Sand blasting resulted in a significant reduction in microleakage، in composite inlays.
  Keywords: Microleakage, Composite inlay, Surface treatment, Sand blast, Hydrofluoric acid, HF
 • Leila Basir, Mashalah Khanehmasjedi Pages 99-104
  Background And Objective
  The children spend a long time of their levels at school during which they have a close contact with their hygiene teachers، who play an important and a key role in prevention of various diseases. The aim of this interventional research was to evaluation of the effectiveness of education on awareness of hygiene teachers in primary schools of Ahvaz on role of preventive orthodontics. Subjects and
  Methods
  Sixty eight of hygiene teachers of primary schools of Ahvaz were participated. Before the beginning of the teaching program، they were pre-tested with a questionnaire. After that، hygiene teachers underwent an educational training comprising an educating film and supplementary explanations. A copy of the film and a pamphlet about oral hygiene and preventive orthodontics were given. After three weeks the subjects were re-tested with the same questionnaire once more.
  Results
  This educational package caused an increase of awareness of hygiene teachers about oral hygiene and preventive orthodontics. (P< 0/001). The level of education and the duration of service of hygiene teachers had no effect on level of awareness before and after training. (P>0/05).
  Conclusion
  Training about the importance of oral hygiene instruction and preventive orthodontics can increase awareness of hygiene teachers to these problems in students.
  Keywords: Oral hygiene instruction, Hygiene teachers, Preventive orthodontics
 • Seyed Seifollah Beladi Mousavi, Fatemeh Hayati Pages 105-109
  Control and correct recordation of fluid intake and urinary output is a simple but an important measure in the management and treatment of patients with acute renal failure (ARF) and non-correct recordation of urinary output by nurse may cause to significant complications among these patients. The patient was a 28-yaer-old woman with severe preeclampsia at 31 weeks of gestation who developed ARF and anuria after hysterectomy during emergency cesarean section. Computed tomography and Serial ultrasonography of kidneys and urinary tract in 2، 4، 8، and 12 day after cesarean section revealed only mild hydronephrosis. Although، the patient has not been any urinary output، but unfortunately the recoded urinary output by nurses was 300-350 ml/day due to urinary bag has not been empted in the end of each day. We thought that ARF is due to acute tubular necrosis because of severe bleeding during surgery and hydronephrosis is secondary to recent pregnancy. After fifteen days، it was revealed that the patient had anuria during this period and therefore our diagnosis was changed to bilateral ureteral ligation during hysterectomy and renal function improved after correction of ureteral obstruction
  Keywords: Acute tubular necrosis, Anuria, Bilateral ureteral ligation