فهرست مطالب

الهیات تطبیقی - پیاپی 8 (پاییز و زمستان 1391)

مجله الهیات تطبیقی
پیاپی 8 (پاییز و زمستان 1391)

 • تاریخ انتشار: 1392/01/24
 • تعداد عناوین: 7
|
 • قاسم کاکایی، اشکان بحرانی صفحه 1
 • علی ارشد ریاحی، هادی جعفری صفحه 19
  در این مقاله به بررسی یکی از ویژگی های انسان به نام مقام فوق تجردی، از نگاه دو فیلسوف بزرگ: صدرالمتالهین و ملاهادی سبزواری، پرداخته شده است. در انسان شناسی فلسفی از منظر حکمت متعالیه و شارحان آن، به این مقام خاص توجه ای ویژه و مبانی آن اثبات شده است و به بیان و تحلیل و بررسی آرای ملاصدرا و ملاهادی سبزواری در مورد این مقام پرداخته شده و این نتیجه به دست آمده است که از نگاه این دو فیلسوف، انسان به این لحاظ که دارای مقام معلومی نیست، می تواند از تمام مرحله ها عبور کند و به مرحله ای برسد که علاوه بر تجرد از ماده، از ماهیت نیز تجرد یابد، هر چند نحوه بیان این دو فیلسوف در تبیین و استدلال اندکی با یکدیگر فرق می کند و این تفاوت باعث می شود اندک تفاوتی در افق دید این دو فیلسوف نسبت به این مقام به وجود آید.
  کلیدواژگان: فوق تجرد، ماهیت، وحدت ظلی، ملاصدرا، ملاهادی سبزواری، بسیط
 • مهدیه سادات کسایی زاده، امیرعباس علیزمانی، هادی وکیلی صفحه 43
  در نگاه ابن عربی، معرفت کشفی نسبت به حقیقت که علم همراه با ایمان نیز خوانده می شود، چنان اصالتی دارد که شرط لازم و کافی برای سعادت به شمار می رود. با این حال، ابن عربی از سعادت دیگری نیز سخن می گوید که همگانی است. وی که عقیده دارد سعادت و شقاوت خالص مربوط به آخرت است، شقاوت اخروی را موقت و بر اساس رحمت الهی، منتهی به سعادت می داند و باور دارد که جهان برای سعادت به وجود آمده است و به این غایت دست خواهد یافت. از آراء او درباره ی سعادت بر می آید که احساس رضایت نسبت به زندگی و به عبارت دیگر، احساس سعادت مستلزم معرفت قلبی است که ارزش زندگی را نیز آشکار می کند و در عین حال، غایت سعادتمندانه ی انسان، ابزاری بودن زندگی او برای دستیابی به غایت الهی را منتفی می سازد.
  کلیدواژگان: سعادت، شقاوت، شریعت، حقیقت، رحمت، غایت
 • علیرضا بخشایش صفحه 57
  افراد در جامعه با یکدیگر متفاوتند. هر کدام هدف خاصی را دنبال می کنند و براساس هدف، روش و مسیر متفاوتی را در زندگی انتخاب می کنند. برخی افراد، بسیار معتقد و مستحکم هستند و در عین حال که در زندگی شخصی موفق اند و استعدادهای وجودی خود را شکوفا کرده اند، در جامعه نیز افرادی خلاق و حامی دیگران هستند. آنها انسان های کامل و خود ساخته ای هستند که در روان شناسی انسان گرایی (نیروی سوم)، به آنها انسان های خودشکوفا گفته می شود. در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای به توصیف ویژگی های خودشکوفایان از منظر قرآن و روان شناسی پرداخته می شود و در عین حال، کوشش می شود تا معیارهای جامعی براساس آیات قرآن برای خودشکوفایی ارائه گردد. با بررسی جامع آیات در تفاسیر قرآن، نتایج موید آن است که انسان کامل، انسانی است که علاوه بر انجام واجباتی مانند نماز، زکات و ترک گناه و معصیت، مسوولیت هایی را بر عهده می گیرد که فراتر از وظایف مومنان است. او کسی است که در جهت تکامل فردی و اجتماعی می کوشد. با توجه به جامع بودن دیدگاه قرآن و نظر به جهانی بودن رسالت آن، شایسته است که دیدگاه قرآن به جای نظریه های مطرح شده توسط بشر در زمینه خودشکوفایی استفاده شود
  کلیدواژگان: قرآن، روان شناسی، خودشکوفایی، کمال
 • رضا رضازاده صفحه 73
  انسان شناسی جایگاهی بنیادین در نظام فلسفی- الهیاتی توماس آکویناس) (Thomas Aquinas و ملاصدرا دارد؛ به گونه ای که نقش برجسته و موثر آن را در ساختار تالیفی دو اثر اصلی «جامع الهیات»(Summa Theologiae) آکویناس و «اسفار» ملاصدرا به روشنی می توان دید و دریافت. بررسی تطبیقی نقش انسان شناسی با تاکید بر این دو اثر نشان می دهد که هر یک به طور مشابهی می کوشند تا آراء انسان شناختی را در چارچوب مجموعه ای از آراء متافیزیکی و در پیوند با دیگر حوزه های دانش ترسیم نمایند. در چنین منظومه معرفتی ای است که هم وجه هستی شناختی انسان به عنوان معلول/مخلوق تبیین شده است، هم مقام و موقعیت معرفت شناختی او در نسبت با خدا، خود و جهان. با این وصف، در مساله «سلوک» انسان به سوی خدا، هر دو فیلسوف و الهیدان به تبیین های مختلفی دست زده اند که حاصلش شکل گیری ساختار تالیفی متفاوت است، هر چند در نهایت و از منظری کل نگر مقصد و مقصودی یکسان را معرفی می نمایند. این اختلاف و اشتراک را در نحوه نفوذ و نقش مفاهیم و آموزه های بنیادین سنت مسیحی و اسلامی در نظام اندیشه آن دو می بایست جستجو کرد.
  کلیدواژگان: توماس آکویناس، ملاصدرا، انسان شناسی، جامع الهیات، اسفار
 • محمد مهدی مشکاتی صفحه 83
  موضوع معاد از اهم مباحث دینی، فلسفی و کلامی است. ابن سینا فیلسوف مسلمان و توماس آکوئینی، فیلسوف و متکلم مسیحی، دو اندیشمند برجسته اند که در این زمینه دارای نظرهای خاصی هستند. ابن سینا در همه موارد (بجز قبول معاد جسمانی) روشی کاملا فلسفی دارد؛ در حالی که توماس، روشی فلسفی- کلامی اتخاذ می کند. درباره نفس، هر دو اتفاق نظر دارند که جوهری غیرمادی است و لذا با مرگ بدن، از بین نمی رود. همچنین، هر دو قائل به حدوث نفس بوده، برای خلود آن هم اقامه برهان می کنند. عالم برزخ و بهشت و دوزخ مادی در فلسفه ابن سینا جایگاهی ندارد، اما توماس با استفاده از متون نقلی، وارد بحث در جزئیات این موارد می شود. این هر دو نفر، اصل معاد را ضروری و همگانی می دانند، ولی ابن سینا تنها راه قبول معاد جسمانی را، تعبد به شرع مقدس می داند. عمده ترین مانع او در اثبات عقلی آن، مادیت قوه خیال است، اما توماس با تاکید بر نقش بدن در حقیقت انسان، ضرورت معاد جسمانی (البته جسمانیتی متفاوت با این دنیا) را می پذیرد. در خصوص معاد روحانی، ابن سینا با اثبات تجرد نفس، بقای آن را تضمین می نماید و با تقریر اصولی، قائل به وجود لذت و الم عقلی یا همان سعادت و شقاوت می شود. توماس نیز با رد احتمالات متعدد، سعادت نهایی انسان را در رویت عقلی بی واسطه ذات خداوند می داندکه البته تحققش برای انسان تنها در قیامت و آن هم با اشراق خاص الهی ممکن است
  کلیدواژگان: ابن سینا، توماس آکوئینی، معاد جسمانی، معاد روحانی
 • محمد جواد نجفی، جواد محمدی صفحه 97
  این پژوهش بر آن است تا در خلال معناشناسی لغوی و قرآنی واژه «اسلام» رابطه آن را با بحث «پلورالیزم دینی» مورد کنکاش قرار دهد. «اسلام» در لغت از «سلم» گرفته شده و به معنای انقیاد و اظهار خضوع و تسلیم است، زیرا از سرکشی و امتناع که نوعی آفت و فساد محسوب می شود، خالی است. «اسلام» در عرف آیات قرآن به معنای تسلیم بودن در برابر خدا و اوامر اوست؛ اوامری که از سوی پیام آوران خدا به مردم ابلاغ شده است، بنا بر آیات مرتبط با رسالت پیامبر اسلام (ص)، یکی از مهمترین لوازم تسلیم، اعتقاد به رسالت آن حضرت است. این معنا با پلورالیزم دینی به مفهوم تاکید بر حقانیت دین اسلام همراه با منحصر ندانستن نجات در آن و زندگی مسالمت آمیز با پیروان ادیان دیگر سازگار است، ولی با تعریف دیگر آن که مدعی تکثر و تساوی آنان در برخورداری از حقیقت باشد، سازگاری ندارد.
  کلیدواژگان: معناشناسی، اسلام، قرآن، پلورالیزم دینی
|
 • Ghasem Kakaie, Ashkan Bahrani Page 1
 • Page 19
  In this paper one of human characteristic namely beyond abstract status is studied from view point of two great philosophers: Mulla Sadra and Mulla Hadi Sabzewari. In philosophic knowledge of human being, transcendental theosophy and its commentators, have paid a particular attention to this certain status and have proved its bases. In this article, opinions of Mulla Sadra and Mulla Hadi Sabzewari on this status are studied and it is concluded that from viewpoint of these two sages, human being, having no determined status, can pass all stages and reach to a stage that is abstract of both: matter and quality. Although these two sages demonstrate and express this subject in a little different ways and this lead them to two different horizon of vision about this status.
  Keywords: Beyond Abstract, Quality, Shadowy Unity, Mulla Sadra, Mulla Hadi Sabzewari, Simple
 • Page 57
  People in society differ from each other. Each follow specific aim and based on goal, choose different path and method in life. Some people are so believer and firm and although they have success in personal life and have actualized their own talents, are creative and supporting others in society. They are people who are completed and self-made man and called them self-actualized in humanistic psychology (Third Force). In this study, having used library method to describe the features of self-actualized people from the perspective of the Quran and psychology while trying to present comprehensive criteria for self-actualization based on the Verses of Quran. By a comprehensive review and using the interpretations of the Quran verses, results showed that completed man is the man who in addition of religious precepts like prayer and tithe and leaving the guilt and sin, takes over responsibilities that is beyond of believer’s duties and he is someone that strives for personal and social development. In according to comprehensive vision of the Quran and it’s universal mission, is fitting that, to be used instead of theories raised by human in self-actualization.
  Keywords: Quran, Psychology, Self, actualization, Perfection
 • Page 73
  People in society differ from each other. Each follow specific aim and based on goal, choose different path and method in life. Some people are so believer and firm and although they have success in personal life and have actualized their own talents, are creative and supporting others in society. They are people who are completed and self-made man and called them self-actualized in humanistic psychology (Third Force). In this study, having used library method to describe the features of self-actualized people from the perspective of the Quran and psychology while trying to present comprehensive criteria for self-actualization based on the Verses of Quran. By a comprehensive review and using the interpretations of the Quran verses, results showed that completed man is the man who in addition of religious precepts like prayer and tithe and leaving the guilt and sin, takes over responsibilities that is beyond of believer’s duties and he is someone that strives for personal and social development. In according to comprehensive vision of the Quran and it’s universal mission, is fitting that, to be used instead of theories raised by human in self-actualization.
  Keywords: Quran, Psychology, Self, actualization, Perfection
 • Page 83
  ’Resurrection’ is one of the most important issue among the religious, philosophical and theological issues. As an aim, this essay has to compare some opinions of the two prominent thinkers in Islam and Christianity. Avicenna and Aquinas, in regard with the Resurrection. Exept in respect to badily Resurrection, Avicenna’s method of dispute is an absolutely philosophical one; whereas Aquinas’ is a theological- philosophical method. Avicenna and Aquinas are both agreed that the soul is and incorporeal substance, so that it won’t be destroyed, supposing destruction of the body. Moreover, they both have the view that the soul is created and are agreed that it is eternal. There is no place for purgatory, bodily paradise and hell in Avicena’s philosophy. But, Aquinas, according to the narrative texts, accepts them and deals with thire’s details. As Aquinas, Avicenna believe in necessity of the Resurrection, but he thinks that the only way of accepting bodily Resurrection is to have earnest trust in our religious tradition. His main obstacle is the materiality of imagination. But, while insisting on the point that, man is a compound of soul and body, and that we cannot obtain perfect happiness in this world, Aquinas, consequently, arrives at necessity of bodily Resurrection; accepthing, of course, some differences between corporeality in this world and corporeality in the Resurrection.Concerning spiritual Resurrection, Avicenna, proves immateriality of the soul and so he guarantees it’s permanence. Then, by proposing some principles, he claimes the existence of intelctual enjoyment and intellectual pain; or, the human soul’s misery and happiness. On the other hand, Aquinas, by denying various probable cases of happiness; he concludes that the last happiness will not happen unless you have an immediate intelectual vision of God’s entity, and this occurs only in Resurrection and by Divine illumination.
  Keywords: Avecina, Tumas Akueiny, Body, Resurrection, Spirit Resurrection
 • Page 97
  This research attempts to consider the relationship between "Islam" And "religious pluralism" through lexical and Quranic semantic of "Islam". This word derived from "Selm" in Arabic and means subordination, humility and submission, because it does not have any insubordination and refusal. In Quranic verses "Islam" means "being surrendered to God and his commands", the commands that transmitted to people by messengers of God. Therefore, according to the verses of noble Quran, one of the most important submission conditions is the belief that Prophet Muhammad (pbuh), is the messenger of God. This reading is consistent with a meaning of the religious pluralism that emphasizes on rightfulness of Islam along the salvation of non Muslim people and, also, peaceful life with them, while is inconsistent with the definition that believe in plurality and equality of religions in rightfulness.
  Keywords: Semantic, Islam, Quran, Religious Pluralism