فهرست مطالب

 • Volume:14 Issue: 1, 2013
 • تاریخ انتشار: 1392/01/29
 • تعداد عناوین: 13
|
 • راهول ماهاویر ناندر، شادما فاطیما، گرامسی بوپال، هارش جی. دراشری، چاییتانیا جی. جوشی * صفحات 1-8

  گاومیش های رودخانه ای هندی به تغییرات محیطی حساس هستند. این تغییرات بر پروتئین های پلاسمای مایع منی تاثیر می گذارند که به نوبه خود بر باروری تاثیر می گذارد. هدف از تحقیق حاضر ارزیابی تغییرات در پروفایل پروتئین های مایع منی در گاومیش (Bubalus bubalis) هندی در دو فصل زمستان و تابستان با بکارگیری الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید دو بعدی (2D-PAGE) و یافتن ارتباط آن با تحرک و زنده مانی اسپرم می باشد. 9 نمونه منی در فصل تابستان و 9 نمونه در زمستان از سه حیوان گرفته شد. منی های گرفته شده دارای ویژگی های مشابه از نظر فعالیت جرمی و غلظت کل بودند. اما زنده مانی اسپرم ها در فصل زمستان بیشتر بود. نتایج الکتروفورز دو بعدی تعداد 42، 29 و 28 لکه را در گاوهای شماره 1، 2 و 3 در فصل زمستان و تعداد 44، 29 و 29 لکه را در همین گاوها در تابستان نشان داد. از سیستم کروماتوگرافی مایع با کارآیی فوق بالا و طیف سنج جرمی (UPLC-MS) برای شناسایی پروتئین های بیان شده استفاده شد. در هر دو فصل، 4 لکه پروتئین به صورت مشترک بیان شدند که عبارت بودند از لکه B6 (نقطه ایزو الکتریک برابر 5/8 و وزن مولکولی 54/122 کیلو دالتون(، لکه B7 (نقطه ایزو الکتریک برابر 7/9 و وزن مولکولی 98/89 کیلو دالتون(، لکه B9 (نقطه ایزو الکتریک برابر 3/9 و وزن مولکولی 72/19 کیلو دالتون) و لکه B10 (نقطه ایزو الکتریک برابر 7/9 و وزن مولکولی 80/16 کیلو دالتون) شناسایی شدند که به ترتیب مربوط هستند به گلوکوز فسفات ایزومراز، پروتئین ترشحی اپیدیدیم E1، ماده اولیه پروکسی ردوکسین 5 و پروتئین تحریک کننده پلیمریزاسیون توبولین. این پروتئین ها در مکانیسم های بلوغ و ساختار اسپرم شرکت دارند. افزون بر آن، لکه های B37W (نقطه ایزو الکتریک برابر 6 و وزن مولکولی 88/32 کیلو دالتون)، لکه B48W (نقطه ایزو الکتریک برابر 2/8 و وزن مولکول 14/80 کیلو دالتون)، لکه B59W (نقطه ایزو الکتریک برابر 6/5 و وزن مولکولی 37/90 کیلو دالتون) و لکه B61W (نقطه ایزو الکتریک برابر 8/5 و وزن مولکولی 34/15 کیلو دالتون) فقط در نمونه های زمستانی مشاهده شدند. لکه های B37W، B48W، B59W، B61W، B6، B7، B9 و B10 به ترتیب متعلق به فسفوگلیسرات کیناز LOC538592، پروتئین تنظیم کننده آندروژن، پروتئین مفروض LOC514663، سوربیتول دهیدروژناز، گلوکوز فسفات ایزومراز، پروتئین ترشحی اپیدیدیمE1، ماده اولیه پروکسی ردوکسین 5 و عضو خانواده پروتئین تحریک کننده پلیمریزاسیون توبولین هستند که به عنوان پروتئین های مسوول کنترل خواص اسپرم از جمله حرکت و ماندگاری اسپرم و همچنین تولید انرژی برای اسپرم شناخته شده اند. باروری بیشتر گاو نر در زمستان می تواند به دلیل بیان متمایز پروتئین ها در این فصل قلمداد شود.

  کلیدواژگان: Bubalus bubalis هندی، پلاسمای مایع منی، الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید دو بعدی، رنگ آمیزی نقره
 • علی پرچمی، رحمت الله فتاحیان دهکردی صفحات 9-14
  هدف از مطالعه حاضر بررسی ساختار زبان در بلبل خرما (Pycnonotus leucotis) با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی بود. 6 قطعه بلبل خرمای بالغ (3 نر و 3 ماده) در این بررسی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که زبان از ساختاری مثلثی شکل و کشیده برخوردار است. در نقطه ای حدود دو سوم طول بدنه زبان، فرو رفتگی آشکاری وجود دارد که یک سوم خلفی بدنه زبان را از دو سوم قدامی آن جدا می کند. در سطح پشتی راس و بدنه زبان یک شیار میانی یافت می شود. از ویژگی های منحصر به فرد زبان در بلبل خرما وجود شمار زیادی زایده سوزنی شکل هم پوشان در دو سوی بخش قدامی راس زبان است. ردیف منفردی از پرزهای مخروطی به طور قرینه در مرز بدنه و ریشه زبان یافت می شوند. مخاط زبان با اپیتلیوم سنگ فرشی مطبق ضخیمی پوشیده شده که تنها در سطح شکمی راس اندام، شاخی شده است. غدد بزاقی زبانی حیوان را که با رنگ آمیزی PAS واکنش مثبت نشان می دهند، می توان به غدد پشتی جانبی و میانی پشتی تقسیم کرد. غدد پشتی جانبی مرکب لوله ای از راس زبان تا دو سوی شکاف حنجره ای امتداد یافته اند. غدد میانی پشتی مرکب لوله ای آلوئولی در ریشه زبان یافت می شوند. در سطح میکروسکوپ الکترونی اسکنینگ سوراخ های ظریف فراوان این غدد در سرتاسر سطح پشتی ریشه زبان پراکنده شده اند. مورفولوژی و ابعاد زبان هیچ تفاوتی در دو جنس نشان نمی دهند.
  کلیدواژگان: زبان، بلبل خرما، غدد بزاقی، میکروسکوپ الکترونی اسکنینگ
 • لیلا غلامرضایی ثانی، مهرداد محمدی، جلال جلالی سندی، سید عبدالحسین ابوالقاسمی، محمد روستایی علی مهر صفحات 15-20
  در این تحقیق تاثیر عصاره متانولی و پودر برگ گیاه درمنه خزری روی عملکرد، سیستم ایمنی سلولی و هومورال تعداد 240 قطعه جوجه گوشتی نژاد کاب 500 در یک طرح کاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. جوجه های گروه شاهد فقط از جیره پایه استفاده نمودند. جوجه های گروه دوم و سوم به ترتیب از جیره های حاوی ppm 2000 و ppm 4000 عصاره و گروه های چهارم و پنجم و ششم به ترتیب از جیره های حاوی 5/0، 1 و 5/1 درصد پودر برگ خشک شده گیاه درمنه خزری به صورت مخلوط در دان استفاده کردند. میزان خوراک مصرفی روزانه، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی (عملکرد) مورد اندازه گیری قرار گرفت. در روز 16 پرورش، فیتوهماگلوتینین (PHA-P) زیر پوست بال تزریق شد و 24 و 48 ساعت پس از تزریق پاسخ پوست مورد ارزیابی قرار گرفت. برای بررسی ایمنی هومورال در روزهای 8 و 22 پرورش، گلبول قرمز گوسفند (SRBC) به صورت داخل عضلانی تزریق شد و سطوح مختلف آنتی بادی بر علیه SRBC در روزهای 21، 28، 35 و 42 اندازه گیری شد. در پایان دوره پرورش و پس از کشتار، وزن تیموس و بورس فابرسیوس اندازه گیری شد. نتایج نشان داد مصرف عصاره و پودر برگ درمنه خزری باعث افزایش وزن روزانه، کاهش خوراک مصرفی روزانه، کاهش ضریب تبدیل غذایی و در نتیجه بهبود در عملکرد جوجه ها شد (P<0.05). مصرف عصاره و پودر برگ باعث افزایش ایمنی سلولی به تزریق فیتوهماگلوتنین شد (P<0.05). همچنین مصرف عصاره و پودر برگ درمنه خزری تیتر آنتی بادی تام و IgG بر علیه SRBC را افزایش داد (P<0.05). وزن تیموس و بورس فابریسیوس در جوجه هایی که عصاره و پودر مصرف کرده بودند افزایش پیدا کرد (P<0.05). نتایج این تحقیق نشان داد مصرف عصاره و پودر برگ گیاه درمنه خزری باعث بهبود عملکرد و افزایش سیستم ایمنی سلولی و هومورال جوجه های گوشتی شد.
  کلیدواژگان: درمنه خزری، ایمنی سلولی، ایمنی هومورال، جوجه گوشتی
 • محمد حیدرپور، فائزه سیستانیان، محمدرضا اصلانی، مهرداد مهری، مرتضی کیوانلو صفحات 21-28
  در مطالعه حاضر اثرات مصرف طولانی مدت پیاز بر آنزیم های آنتی اکسیدان گلبول های قرمز بز (گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز، سوپر اکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز) و رابطه آن ها با مقدار هماتوکریت و هموگلوبین ارزیابی گردید. 12 بز ماده بالغ مورد استفاده در این مطالعه به صورت تصادفی و برای یک دوره زمانی 80 روزه به سه گروه درمانی تقسیم بندی شدند. دام های گروه یک و دو به ترتیب جیره غذایی حاوی 30 و 60 درصد پیاز بهاره (بر پایه ماده خشک جیره) به مدت 60 روز دریافت نمودند. بزهای گروه سه (کنترل) جیره عاری از پیاز دریافت نموده و تنها با علوفه یونجه در طی دوره تغذیه شدند. نمونه های خون قبل از شروع مطالعه و در فواصل 10 روزه اخذ گردید. مقدار هماتوکریت در گروه های یک و دو از روز 10 پس از مصرف پیاز شروع به کاهش نمود و در روز 40 به کمترین مقدار رسید. اگر چه مصرف پیاز موجب کاهش هماتوکریت گردید، اما این فاکتورها در طی دوره مطالعه در محدوده طبیعی باقی ماندند. میزان فعالیت آنزیم گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز در گلبول های قرمز از روز 10 کاهش یافته و در روز 40 به حداقل میزان خود رسید. بعد از روز 40، بازگشت آهسته و تدریجی فاکتورهای اندازه گیری شده به سمت مقادیر پیش از مصرف پیاز مشاهده گردید. در گروه های یک و دو، میزان فعالیت سوپر اکسید دیسموتاز رابطه منفی با مقدار هماتوکریت و هموگلوبین نشان داد (P<0.01). از طرف دیگر، رابطه مثبتی بین فعالیت گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز با مقدار هموگلوبین مشاهده گردید (P<0.01). به نظر می رسد که بزها قادر به مصرف جیره حاوی 60 درصد پیاز بدون رخداد کم خونی بالینی هستند. به علاوه، فعالیت آنزیم گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز در گلبول های قرمز بز به دنبال مصرف طولانی مدت پیاز کاهش یافت. همچنین به نظر می رسد که سوپر اکسید دیسموتاز نقش جبرانی در محافظت گلبول های قرمز بز مقابل استرس اکسیداتیو ناشی از مصرف پیاز در بزها ایفا می کند.
  کلیدواژگان: پیاز، آنزیم های آنتی اکسیدان، گلبول های قرمز، بز
 • مجتبی صادری، امیر حسین صادری، قدرت الله رحیمی صفحات 29-34
  در این پژوهش، از واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) و پرایمرهای اختصاصی گونه ای، برای شناسایی منشا گوشت های خالص، مخلوط، خام و حرارت داده شده گاو، گوسفند و بز که در صنایع مواد غذایی فرآوری شده و یا این که به طور مستقیم مورد استفاده مصرف کننده قرار می گیرند، بهره گیری شد. DNA میتوکندریایی به عنوان الگو در طی واکنش زنجیره ای پلیمراز با استفاده از پرایمرهای اختصاصی مرتبط به هر یک از گونه ها مورد تکثیر قرار گرفت. پرایمرهای اختصاصی با منشا میتوکندریایی به خوبی توانستند نواحی هدف را در گاو به اندازه 300، گوسفند 172 و بز 122 جفت باز تکثیر نمایند. برای تعیین میزان حساسیت پرایمرهای مورد استفاده، از مخلوط های دوتایی گوشت به نسبت های وزنی 1/0، 5/0، 1، 5، 10، 50 و 100 درصد استفاده شد. میزان حساسیت برای تمامی نمونه ها 1/0 درصد برآورد شد. در برنامه حرارتی از آب جوش، 121 درجه سانتی گراد به مدت 20 و 30 دقیقه و 127 درجه سانتی گراد به مدت 20 دقیقه مشابه شرایط استریلازیسیون، پاستورازیسیون و فرآوری گوشت در کارخانجات صنعتی استفاده شد. تیمار حرارتی طولانی مدت سبب نشد که عملکرد روش به کار گرفته شده تحت تاثیر قرار گیرد. نتایج به دست آمده در این پژوهش، کارآیی استفاده از پرایمرهای اختصاصی گونه ای مبتنی بر ژنوم هدف میتوکندریایی را به منظور شناسایی گوشت های خالص، مخلوط، خام و حرارت داده شده گاو، گوسفند و بز را با حساسیت و دقت بالا مورد تایید قرار داد.
  کلیدواژگان: آغازگرهای اختصاصی گونه ای، گوشت های مخلوط، DNA میتوکندریایی، منشا یابی مواد غذایی
 • عزت الله فتحی، راحله فرحزادی، محمود احمدی همدانی صفحات 35-41
  جهت مطالعه سنجش های پاتولوژی بالینی در ارزیابی و ارائه پیش آگهی آنفارکتوس حاد در گوسفند، آنفارکت حاد به طریق بستن شریان کرونری دیاگونال چپ القا شد. از شاخصه های انتخابی قلبی، برخی پارامترهای بیوشیمیایی و خون شناختی در انسان استفاده شده و مورد مطالعه قرار گرفته است، اما مطالعات مشابه چندانی روی الگوی گوسفندی انجام نگرفته است، به همین منظور در این مطالعه 24 راس گوسفند سالم به 2 گروه 12 تایی کنترل تقلیدی (گروه یک: توراکوتومی بدون آنفارکت) و گروه آزمایش (گروه دو: توراکوتومی به همراه آنفارکت) تقسیم شدند. سپس تمام حیوانات در هر گروه جهت آزمایش های کلینیکال پاتولوژی و اکوکاردیوگرافی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج اکوکاردیوگرافی تفاوت معنی داری بین ابعاد انتهایی دیاستولی و سیستولی بطن چپ، کسر جهشی و کاهشی در بین گروه ها نشان داد (P<0.05). در میان شاخصه های بیوشیمیایی نیز مقادیر تروپونین، آسپارتات آمینو ترانسفراز و لاکتات دهیدروژناز در گروه آزمایش افزایش معنی داری یافته بود (P<0.05). مطالعه حاضر نشان داد که در آنفارکتوس حاد قلبی مدل گوسفندی، تغییرات قابل توجهی در مقادیر اکوکاردیوگرافی و پاتولوژی بالینی مشاهده می شود و این یافته ها می توانند کمک شایانی در تفسیر نتایج به محققان ارائه دهند، زمانی که در مطالعات آن ها مدل حیوانی مذکور به کار رفته باشد.
  کلیدواژگان: مطالعه پاتولوژی بالینی، آنفارکتوس حاد قلبی، گوسفند
 • علیرضا وجهی، علی میرشاهی، محمدرضا مخبر دزفولی، مجید مسعودی فرد، عباس وشکینی، سارنگ سروری، احسان ترکی، محمد عزیززاده، عبدالجلیل غیادی صفحات 42-49
  اسب ترکمن یکی از قدیمی ترین و خالص ترین نژادهای اسب دنیا است. با این وجود اطلاعاتی در مورد پارامترهای اکوکاردیوگرافی داپلر این نژاد وجود ندارد. در این تحقیق اکوکاردیوگرافی داپلر با موج پالسی روی 42 راس اسب مسابقه ای ترکمن از لحاظ بالینی طبیعی با محدوده سنی 3 تا 15 سال انجام شد. هیچ عارضه قلبی در ارزیابی با مد روشنایی، مد حرکت و داپلر رنگی شناسایی نشد. پارامترها و اندیس‎های اکوکاردیوگرافی داپلر برای جریان خون دریچه میترال، تری کاسپید، ریوی و آئورت اندازه‎گیری شدند. سرعت جریان عبوری از دریچه سه لتی در طی مراحل پر شدن سریع (E) و انقباض دهلیزها (A) به ‎طور معنی‎داری از سرعت جریان عبوری از دریچه دو لتی طی این مراحل بیشتر بود (P<0.05). منحنی های طیفی داپلر اخذ شده از جریان خروجی آئورت و سرخرگ ریوی نشان داد که زمان پیش تخلیه آئورت به ‎طور معنی‎داری طولانی‎تر و زمان تخلیه آن کوتاهتر از سرخرگ ریوی بود (به ‎ترتیب،001/0=P و 028/0=P). زمان اخذ شده از شروع کمپلکس کیو آر اس تا شروع موج A برای جریان عبوری دریچه سه لتی، زمان پیش تخلیه سرخرگ ریوی و نسبت زمان پیش تخلیه به زمان تخلیه برای سرخرگ ریوی با سن همبستگی خطی مستقیم معنی‎دار داشتند. این مقادیر می‎تواند به عنوان مقادیر استاندارد و مرجع برای ارزیابی عوارض قلبی-عروقی در اسب های ترکمن مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اکوکاردیوگرافی داپلر، داپلر موج پالسی، طبیعی، اسب ترکمن
 • سیده میثاق جلالی، زهره خاکی، بهرام کاظمی، مژگان بنده پور، صادق رهبری، محمد راضی جلالی، سیده پرستو یاسینی صفحات 50-56
  آناپلاسموز گوسفندی یک بیماری ریکتزیایی با ناقل کنه ای می باشد که در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری شایع است. در مطالعه حاضر، روش PCR-RFLP بر اساس ژن پروتئین سطحی اصلی 4 (MSP4) جهت ردیابی آلودگی به آناپلاسما در نمونه های خون اخذ شده از 119 گوسفند نواحی مختلف اهواز واقع در جنوب غربی ایران و اطراف آن مورد استفاده قرار گرفت. میزان آلودگی آناپلاسمایی یافت شده در نمونه ها به روش PCR، 4/87% (119/104) بود. در مقابل با روش معمول بررسی میکروسکوپی گسترش های خونی، اجرام آناپلاسمایی تنها در 6/33% (119/40) از نمونه ها مشاهده شد. ارزیابی RFLP نشان داد که تمامی نمونه های PCR مثبت، از گونه آناپلاسما اوویس بودند. همچنین آلودگی همزمان با آناپلاسما مارژیناله برای اولین بار در ایران در 50% (104/52) نمونه های آلوده به آناپلاسما دیده شد. این یافته ها بیانگر حساسیت بالاتر PCR نسبت به روش های متداول میکروسکوپی در تشخیص آناپلاسموز به ویژه در دام های حامل می باشد. همچنین مطالعه حاضر نشان داد آناپلاسموز گوسفند ناشی از آناپلاسما اویس و آناپلاسما مارژیناله در منطقه اهواز موجود بوده و از شیوع بالایی برخوردار است. این اولین گزارش در نوع خود در این ناحیه است.
  کلیدواژگان: آناپلاسما، گوسفند، PCR، RFLP، اهواز، ایران
 • راجیندر سینگ جاسوال، مدحومیت سینگ * صفحات 57-60

  تعداد 531 راس گاو شیری برای مطالعه بازده تولید مثلی آن ها متعاقب تجویز دوزهای مختلف آنالوگ GnRH در روزهای مختلف چرخه فحلی در نظر گرفته و تلقیح شدند. این گاوها به شش گروه درمانی و یک گروه شاهد تقسیم شدند. در گروه های درمانی، دوزهای مختلف بوسرلین استات به میزان 5/10 یا 21 میکروگرم در روزهای مختلف چرخه فحلی (0، 5 یا 12) تجویز شد. گاوهای گروه شاهد بدون هیچ درمانی تلقیح شدند. تزریق بوسرلین استات در روز صفر، همزمان با تلقیح مصنوعی، 5 یا 12 روز پس از تلقیح باعث بهبود باروری گاوها شد. بالاترین نرخ باروری زمانی مشاهده شد که 5/10 میکروگرم بوسرلین استات 12 روز پس از تلقیح مصنوعی تجویز شده بود. تجویز 5/10 یا 21 میکروگرم بوسرلین استات در روز 12 پس از تلقیح تاثیر یکسانی بر میزان بهبود باروری داشتند.

  کلیدواژگان: هورمون آزاد کننده گنادوتروپین، گاو شیری، نرخ باروری، مرحله لوتئال
 • مرتضی حسینی نژاد صفحات 61-64
  هدف از این مطالعه، بررسی حضور پادتن های ایجاد شده در گربه ها، متعاقب عفونت با سویه Rh توکسوپلاسما گوندئی با استفاده از روش ایمنوبلات بود. به این منظور، اقدام به ایجاد عفونت تجربی با استفاده از تاکی زوآیت های تکثیر شده در محیط کشت سلول های Vero گردید. پس از آن، تاکی زوآیت ها، لیز شده و ابتدا به ژل پلی اکریل آمید و سپس به کاغذهای PVDF انتقال یافتند. این کاغذها جهت ارزیابی وجود پادتن های IgG مورد استفاده قرار گرفتند. در گربه های آلوده شده، خطوط مثبت تست در محدوده حضور آنتی ژن های سطحی، گرانول های متراکم و روپتری ها مشاهده شدند. خطوط مثبت در گروه کنترل که از محیط کشت حاوی Vero cell های بدون تک یاخته دریافت کرده بودند، دیده نشد. نتایج مثبت و منفی، با نتایج تست استاندارد IFAT در توافق کامل بودند. نتایج این بررسی نشان داد که ایمنوبلات طراحی شده بر مبنای تاکی زوآیت های کامل، تست تشخیصی مناسبی جهت تشخیص سرولوژیک پادتن های ضد T. gondii در گربه هایی که به تازگی با این تک یاخته آلوده شده اند، می باشد.
  کلیدواژگان: ایمنوبلات، گربه، توکسوپلاسما گوندئی
 • شبنم کریمی، پریتا کوچنین، امیر پرویز سلاطی صفحات 65-68
  Acanthopagrus latus یکی از گونه های ارزشمند اقتصادی در شمال خلیج فارس می باشد که در سال های اخیر به عنوان یک گونه با پتانسیل آبزی پروری بالا مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه پارامترهای خون شناختی ماهیان وحشی صید شده در دوره پیش تخم ریزی با هدف بررسی اثر جنسیت مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه های خون از 55 ماهی صید شده در خور موسی، شمال غربی خلیج فارس شامل 30 ماهی ماده و 25 ماهی نر اخذ شد. تعداد گلبول های قرمز در ماهیان نر بالاتر از ماهیان ماده بود (P<0.05)، ولی سایر پارامترها شامل تعداد گلبول های سفید، هماتوکریت، هموگلوبین، شمارش تفریقی گلبول های سفید، MCV، MCH وMCHC بین ماهیان نر و ماده تفاوت معنی داری نشان ندادند.
  کلیدواژگان: خلیج فارس، Acanthopagrus latus، خون شناسی، جنسیت
 • امیر اخلاقی، محمدرضا رضوانی، هادی آتشی، یوسف جعفری آهنگری، محمدرضا جعفرزاده شیرازی، حمید دلدار، دامون غفرانی طبری، حسین دریاباری، داوود صفری، میلاد محمدی، رضا مهرابی صفحات 69-71
  نبود مزارع بوقلمون مادر و منابع تخم های قابل جوجه کشی در کشور، این بررسی را در پی داشت تا کاربرد عملیاتی و بازدهی تلقیح مصنوعی بوقلمون های نژاد BUT برای نخستین بار در ایران انجام شود. به این منظور، 34 قطعه بوقلمون هیبرید گوشتی (10 قطعه نر و 24 قطعه ماده)، در شرایطی همانند پرورش بوقلمون های مادر، با تغذیه محدود بر اساس جنسیت، به مدت 46 هفته پرورش داده شدند. پس از یک دوره سه هفته ای سازش پذیری پرنده های نر به انزال گیری به روش مالش شکمی و ارزیابی آغازین نمونه های منی، نمونه های مخلوط شده منی، در شیر استریلیزه و هموژنیزه کم چرب، رقیق و تلقیح شدند. بیشینه فاصله زمانی از انزال گیری تا تلقیح، 30 دقیقه بود و تلقیح به شکل هفتگی انجام شد. شمار 148 عدد تخم قابل جوجه کشی در طی یک دوره 14 روزه جمع آوری شد که ارزیابی ماکروسکوپیک آن ها نشان داد که شمار 91 عدد از این تخم ها (برابر با 5/61%) بارور بودند. اگر چه این درصد کمتر از میانگین گزارش شده در راهنمای پرورشی بوقلمون های مادر بود (91%)، درصد باروری به دست آمده از هیبریدهای گوشتی که جدای از سلسله مراتب بهنژادی، تنها با قرار گرفتن در شرایط پرورشی پرنده مادر به بلوغ جنسی رسیدند، به خودی خود بسیار ارزشمند بود. روی هم رفته، پژوهش کنونی، یافته های اولیه ای را در اختیار قرار می دهد که نشان می دهند حتی با کمک یک رقیق کننده ساده، ارزان، و در دسترسی مانند شیر کم چرب نیز می توان به درصدهای خوبی از باروری، آن هم در هیبرید گوشتی دست یافت. بررسی کنونی می تواند دورنمای امید بخشی از پای گرفتن و گسترش صنعت پرورش بوقلمون مادر در ایران فراهم آورد.
  کلیدواژگان: تلقیح مصنوعی، بوقلمون، باروری، ایران
 • محمد یخچالی، سهراب رسولی، احسان البرزی صفحات 72-74
  مطالعه حاضر به منظور تعیین فراوانی و توزیع بدنی جرب قرمز در طیور تخمگذار مرغداری های صنعتی اراک انجام شد. تعداد 1400 مرغ تخمگذار به صورت تصادفی از ژانویه تا ژوئن 2008 نمونه برداری گردیدند. در مجموع 26 (86/92%) مرغداری آلوده به درمانیسوس گالینه (3/39%) بودند. بیشترین میزان شیوع آلودگی در فصل بهار بود که با شرایط آب و هوایی منطقه ارتباط مستقیم داشت. بیشترین محل تجمع جرب ها به صورت معنی داری کلواک (7/52%) بود و بیشترین آلودگی توام عضوی در سینه-بال (9/10%) و سینه-کلواک (9/10%) بود. نتایج تحقیق بیانگر پایین بودن شیوع آلودگی و امکان تاثیر توزیع بدنی جرب بر میزان تخمگذاری بود.
  کلیدواژگان: شیوع، درمانیسوس گالینه، مرغ تخمگذار، اراک
|
 • R. M. Nandre, Sh. Fatima, G. Bhupal, H. J. Derashri, C. G. Joshi Pages 1-8

  The Indian riverine buffaloes are more susceptible to variations in the environment. These variations affect seminal plasma proteins، which in turn affect fertility. This study was conducted to evaluate variations in the Indian Bubalus bubalis seminal plasma protein profile using two-dimensional polyacrylamide gel electrophoresis (2D-PAGE) during winter and summer seasons، and its relation with sperm motility and viability. The nine ejaculates from three animals were from winter season while the other nine ejaculates from the same animals were from summer season. The semen samples collected from all bulls in both seasons have similar characteristics of mass activity and total concentration. However، sperm viability was significantly higher in winter season. The 2D-PAGE pattern displayed 42، 29 and 28 protein spots during winter season while 44، 29 and 29 spots during summer season for the first، second and third bull، respectively. Ultra high performance liquid chromatography-mass spectrometry (UPLC-MS) was performed to identify expressed protein spots in winter and summer seasons. During both seasons، four commonly expressed protein spots B6 (pI 8. 5، Mr 122. 54 kDa)، B7 (pI 9. 7، Mr 89. 98 kDa)، B9 (pI 9. 3، Mr 19. 72 kDa) and B10 (pI 9. 7، Mr 16. 80 kDa) were identified as glucose phosphate isomerase، epididymal secretory protein E1، peroxiredoxin 5 precursor and tubulin polymerization-promoting protein، respectively. These proteins are involved in either the mechanism of sperm maturation or structural formation. In addition، B37W (pI 6. 0، Mr 32. 88 kDa)، B48W (pI 8. 2، Mr 80. 14 kDa)، B59W (pI 5. 6، Mr 90. 37 kDa) and B61W (pI 5. 8، Mr 15. 34 kDa) were differentially expressed protein spots in winter season only. Spots B37W، B48W، B59W، B61W، B6، B7، B9 and B10 were identified as phosphoglycerate kinase LOC538592، androgen regulated protein، hypothetical protein LOC514663، sorbitol dehydrogenase، glucose phosphate isomerase، epididymal secretory protein E1، peroxiredoxin 5 precursor and tubulin polymerization-promoting protein family member. These proteins are known to have modulating properties on sperm motility and viability and also to provide high energy source to sperm. The better fertilizing ability of bull during winter season can be due to the differentially expressed proteins.

  Keywords: Indian Bubalus bubalis, Seminal plasma, Two, dimensional polyacrylamide gel electrophoresis, Silver staining
 • A. Parchami, R. A. Fatahian Dehkordi Pages 9-14
  The aim of the present study was to investigate the light and electron microscopic structure of the tongue in White-eared bulbul (Pycnonotus leucotis). Six adult White-eared bulbul (3 males and 3 females) in Shahrekord district were used in the investigation. Samples of the apex، body and root of the tongue were prepared routinely for light and electron microscopic study. Results showed that the tongue is characterized by an elongated triangular format. At a point، approximately 2/3 the length of the lingual corpus there is a distinct depression، separating the caudal one-third of the lingual corpus from its rostral two-third. On the dorsal surface of the apex and body of the tongue، a median groove is found. A unique feature of the tongue in White-eared bulbul is the presence of many fine overlapping needle-shaped processes at both lateral sides of the anterior lingual apex. A single row of large conical papillae is observed symmetrically in the marginal region between the body and root of the tongue. The mucosa of the tongue is covered with a thick stratified squamous epithelium، which is cornified only on the ventral surface of the apex. The periodic acid schiff (PAS) positive lingual salivary glands can be classified as dorsolateral and mediodorsal salivary glands. The compound tubular dorsolateral glands extend from the apex of the tongue to both sides of the laryngeal cleft. The compound tubulo-alveolar mediodorsal glands are found in the lingual root. At electron microscopic level، many fine openings of these glands are scattered throughout the dorsal surface of the lingual root. Neither the morphology nor the dimensions of the tongue show sex-specific differences.
  Keywords: Tongue, White, eared bulbul, Salivary glands, Scanning electron microscopy
 • L. Gholamrezaie Sani, M. Mohammadi, J. Jalali Sendi, S. A. Abolghasemi, M. Roostaie Ali Mehr Pages 15-20
  The effects of methanolic extract and leaf powder of Artemisia annua were studied on performance، cellular and humoral immunity in 240 Cobb broiler chicks in a completely randomized design. Control group did not receive any treatment. The chicks in the second and third groups were fed with feed which contained 2000 and 4000 ppm plant extract in diet and in the groups 4، 5 and 6 chicks received 0. 5، 1 and 1. 5% of dietary Artemisia annua leaf powder، respectively. Daily feed intake، daily weight gain and feed conversion ratio (performance) were measured. Skin response to phytohemagglutinin-P (PHA-P) injected intradermally on day 16 was measured 24 and 48 h after injection. The birds were immunized with sheep red blood cells (SRBC) on days 8 and 22 of age and serum antibody levels produced in response to SRBC were measured on days 21، 28، 35 and 42. The weights of thymus and bursa of fabricius were also measured after slaughter. The results indicated that plant extract and leaf powder increased daily weight gain and reduced daily feed intake and feed conversion ratio (P<0. 05). Plant extract and leaf powder increased cellular immunity on PHA-P injection after 24 and 48 h (P<0. 05). Artemisia annua extract and leaf powder increased total anti-SRBC and IgG titer in experimental groups compared to control group (P<0. 05). Thymus and bursa of fabricius weights were increased in treatment groups (P<0. 05). It is concluded that Artemisia annua extract and leaf powder increases performance، cellular and humoral immunity of broilers.
  Keywords: Artemisia annua, Cellular immunity, Humoral immunity, Broiler
 • M. Heidarpour, F. Sistanian, M. R. Aslani, M. Mohri, M. Keywanloo Pages 21-28
  The effect of long-term onion consumption on red blood cell antioxidant enzymes [glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD)، superoxide dismutase (SOD) and glutathione peroxidase (GPx)]، were measured. The relationship of these enzymes with PCV and hemoglobin (Hb) concentrations was also determined. Twelve adult female goats were used for the experiment and randomly assigned to three groups. Animals of group 1 and 2 received diets containing 30% and 60% spring onions (DM basis) for 60 days، respectively. Goats of group 3 served as control and were fed whole alfalfa hay. Blood samples were obtained before feeding onion and every 10 days up to 80 days. In the onion groups، PCV amounts decreased from day 10 and reached the lowest value at day 40. Although onion consumption reduced PCV، the measures were within the normal range for goats. G6PD activity decreased from day 10 and the lowest value was detected at day 40. After day 40، a slow and gradual return toward the baseline values was seen. In the onion groups، SOD showed a negative correlation with PCV and Hb (P<0. 01). On the other hand، there was a positive correlation between G6PD and Hb (P<0. 01). It seems that up to 60% of onions in diet can be consumed by goats without noticeable clinical anaemia. Moreover، it seems that SOD has a compensatory role in protection of erythrocytes against oxidative stress induced by onion consumption in goats.
  Keywords: Onion, Antioxidant enzymes, Erythrocytes, Goat
 • M. Saderi, A. H. Saderi, G. Rahimi Pages 29-34
  A specific polymerase chain reaction (PCR) method was applied for identification of bovine (Bos taurus)، ovine (Ovis aries) and caprine (Capra hircus) pure and binary mixtures of raw and heat-processed meats. These meats are used in food industry products and/or for direct consumption of consumers. The mitochondrial DNA was amplified as a template in a PCR reaction by use of specific primers related to each species. Specific primers with mitochondrial origin amplified amplicons with the length of 300، 172 and 122 bp in target regions in cattle، sheep and goat، respectively. For determination of the primer sensitivity a set of binary meat mixtures with 0. 1، 0. 5، 1، 5، 10، 50 and 100% based on weight ratio was tested. The detection limit was found to be 0. 1% for all samples. In heat-processing program boiled water for 20 min، 121°C for 20 and 30 min and 127°C for 20 min by autoclaving was used، similar to the conditions that are used in pasteurization، sterilization and also meat processing in industrial factories. The performance of the method was not affected by prolonged heat treatments. The results obtained in the present study confirmed the efficiency of species specific primers for targeting of mitochondrial genome in order to detect bovine، ovine and caprine pure and binary mixtures of raw and heat processed meats with high sensitivity and accuracy.
  Keywords: Species specific primers, Meat mixtures, mtDNA, Food traceability
 • E. Fathi, R. Farahzadi, M. Ahmadi, Hamedani Pages 35-41
  To evaluate the prognostic significance of clinicopathological measurement in the diagnosis of acute myocardial infarction (MI) in sheep، acute MI was induced by ligation of left anterior descending coronary artery (LAD). For this purpose، twenty four healthy sheep were divided into the sham-operated or control group (group I، thoracotomy without MI) and the experimental group (group II، with MI) (n=12 in each)، then all animals were subjected to the echocardiographic and clinicopathological analysis 2 days post-MI. Echocardiography revealed significant differences in left ventricular end-diastolic diameter (LVEDD)، LV end-systolic diameter (LVESD)، LV ejection fraction (LVEF) and LV fractional shortening (LVFS) between groups (P<0. 05). In biochemical analysis، the mean values of troponin (Trop)، aspartate aminotransferase (AST) and lactate dehydrogenase (LDH) increased in the MI group compared with the control group (P<0. 05). In conclusion، alterations in echocardiographic and early clinopathological mean values were observed in an ovine model of the experimental acute MI، which could aid researchers in interpreting their results when using this model for MI studies.
  Keywords: Clinopathological study, Acute myocardial infarction, Sheep
 • A. R. Vajhi, A. Mirshahi, M. R. Mokhber Dezfouli, M. Masoudifard, A. Veshkini, S. Sorouri, E. Torki, M. Azizzadeh, A. J. Ghiadi Pages 42-49
  Turkmen horse is one of the oldest and purest breeds in the world، but there is no information on Doppler echocardiographic parameters in this horse. In the present study، pulsed-wave (PW) Doppler echocardiography was performed on 42 clinically normal 3- to 15-year-old racing Turkmen horses. No cardiac disease was detected with two-dimensional (2-D) real-time، M-mode، and colour flow mapping. Doppler echocardiographic parameters and indices of tricuspid، mitral، pulmonary and aortic flows were measured in this study. Tricuspid inflow velocities during rapid filling (E) and atrial contractions (A) were significantly higher than mitral inflow (P<0. 05). The Doppler waveforms، obtained from the aortic outflow، showed a significantly longer pre-ejection period (PEP) and shorter ejection time (ET) than the pulmonary artery waveforms (P=0. 001 and P=0. 028، respectively). The time taken from the onset of the QRS complex to the onset of the A wave for tricuspid flow، pulmonary PEP، and pulmonary PEP/ET، had a significant positive correlation with age. These values can be used as standard and reference values for evaluation of cardiovascular disorders in Turkmen horse.
  Keywords: Doppler echocardiography, Pulsed wave Doppler, Normal, Turkmen horses
 • S. M. Jalali, Z. Khaki, B. Kazemi, M. Bandehpour, S. Rahbari, M. Razi Jalali, S. P. Yasini Pages 50-56
  Ovine anaplasmosis is a tick-borne rickettsial disease، widespread in tropical and subtropical areas. In the present study، a PCR-RFLP method based on major surface protein 4 (MSP4) gene، was utilized for the detection of Anaplasma infection in 119 sheep blood samples collected from different parts of Ahvaz in the southwest of Iran. PCR identified Anaplasma infections in 87. 4% (104/119) of the samples in contrast to the routine blood smear examination، which revealed inclusion bodies in only 33. 6% (40/119) of samples. RFLP assessment revealed that all PCR positive samples were A. ovis، while for the first time in Iran، a mixed infection with A. marginale was seen in 50% (52/104) of Anaplasma infected samples. These results suggest higher sensitivity of PCR method over the conventional microscopic technique for diagnosis of anaplasmosis، particularly in carrier animals. It also revealed that ovine anaplasmosis caused by A. ovis and A. marginale is present and highly prevalent in Ahvaz and appears to be the first report from this region.
  Keywords: Anaplasma, Sheep, PCR, PFLP, Ahvaz, Iran
 • R. S. Jaswal, M. Singh Pages 57-60

  Overall، 531 dairy cows were inseminated with the aim to study their reproductive performance following administration of GnRH analogue on different days of estrous cycle with different doses. These cows were divided into six treatment and one control group. Depending upon different treatment groups، Buserelin acetate was injected at a dose of 10. 5 µg or 21. 0 µg on different days (0، 5 or 12) of estrous cycle in these cows. Control cows were inseminated without any treatment. Buserelin acetate improved conception in cows if administered either on day 0 along with AI or on Day 5 or 12 post insemination. The highest CR was recorded when 10. 5 µgGnRH analogue was administered on day 12 post AI. The doses of 10. 5 µg or 21. 0 µgwere equally effective when instituted on day 12 post AI.

  Keywords: GnRH, Dairy cows, Conception rate, Luteal phase
 • M. Hosseininejad Pages 61-64
  This study was aimed to detect anti-Toxoplasma gondii antibodies in cats infected with Rh strain of T. gondii by using an immunoblotting method. For this، cats were experimentally infected using tachyzoites harvested from Vero cell cultures. Tachyzoites were then lysed and transferred to polyacrylamide gels followed by blotting to PVDF membranes. An immunoblotting was performed using these membranes to detect IgG antibodies. Protein bands were detected in regions related to the presence of T. gondii surface antigens، dense granular or rhoptry proteins. No positive bands were detected in serum samples of kittens that received only Vero cell lysates (controls). Positive or negative results were in concordance to the results of IFAT. The results of this study revealed that whole tachyzoite antigen based immunoblotting is an appropriate diagnostic test for serological detection of anti-T. gondii antibodies in recently infected kittens with this Apicomplexan parasite.
  Keywords: Immunoblotting, Cat, Toxoplasma gondii
 • Sh. Karimi, P. Kochinian, A. P. Salati Pages 65-68
  Acanthopagrus latus is one of the major commercially exploited species in the Persian Gulf. In recent years، it has gained importance as a candidate for aquaculture. Haematological parameters of wild-caught specimens were studied during the pre-spawning period to determine if they are influenced by the sex of fish. Blood samples were collected from 55 Fish (30 female and 25 male) captured from the Musa Creek in the north-west Persian Gulf. RBC counts were higher in male than in female fish (P<0. 05) and other parameters such as WBC، Hct، Hb، MCV، MCH، MCHC and leukocyte differential count did not show a significant difference between male and female fish.
  Keywords: Persian Gulf, Acanthopagrus latus, Haematology, Sex
 • A. Akhlaghi, M. R. Rezvani, H. Atashi, Y. Jafari Ahangari, M. R. Jafarzadeh Shirazi, H. Deldar, D. Ghofrani Tabari, H. Daryabari, D. Safari, M. Mohammadi, R. Mehrabi Pages 69-71
  No domestic availability to breeder turkey stocks and turkey hatching eggs prompted the present experiment that aimed to evaluate the feasibility of a conventional artificial insemination (AI) procedure in British United Turkey (BUT) for the first time in Iran. Broiler turkeys were restrictedly fed, grown for 46 weeks, and used for the current study (10 turkey toms and 24 turkey hens in total). After a 3 week period of habituating the toms to abdominal massage, the pooled semen was used for insemination after the dilution in sterilized and homogenized low-fat milk (at the ratio of 1 to 6). The hens were inseminated (14:00 h) and hatching eggs were collected (n = 148). All the eggs were broken open to assess the fertility rate. Although being lower than the conventional average fertility rate noticed for breeder turkeys in the production manuals (91%), a fertility rate of 61.5% was obtained. The present report provided a preliminary data on the feasibility of the conventional procedure used in chickens to artificially inseminate the turkey, using low-fat milk as a simple available extender. The present findings might also be promising to the future establishment of turkey breeder enterprise in Iran.
  Keywords: Artificial insemination, Turkey, Fertility, Iran
 • M. Yakhchali, S. Rasouli, E. Alborzi Pages 72-74
  This study was aimed to determine abundance and body distribution of PRM in laying hens of Arak. A total of 1400 laying hens were randomly examined from January to June 2008. Of those، 26 (92. 86%) layer farms were found to be infested with Dermanyssus gallinae (39. 3%). There was significant association between prevalence and climatic conditions of the region. The most common predilection site of PRM was significantly cloak (52. 7%) and the highest mixed infestation rate was 10. 9% for wing-breast and cloak-breast of examined poultries. It was concluded that PRM infestation was low and predilection sites of infestation may affect egg laying capacity.
  Keywords: Prevalence, Dermanyssus gallinae, Laying hens, Arak