فهرست مطالب

پژوهش نامه اخلاق - پیاپی 18 (زمستان 1391)
 • پیاپی 18 (زمستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1392/02/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فاطمه وجدانی، محسن ایمانی، رضا اکبریان، علیرضا صادق زاده صفحه 7
  شکاف میان نظر و عمل اخلاقی یکی از مسائل مهم فلسفه اخلاق و از جمله مهم ترین دغدغه های فیلسوفان تعلیم و تربیت است. با تحلیل رابطه میان معرفت و عمل و تعیین عناصری که به نحوی در عمل ارادی آدمی دخیلند و نحوه تعامل آنها می توان به دلایل و ریشه های بروز این شکاف پی برد و نظریه های تربیتی را به گونه ای اصلاح نمود که برون داد آنها افرادی عالم و عامل باشد.
  در این مقاله مبادی عمل ارادی با تاکید بر نقش ادراکات اعتباری دلیل بروز شکاف مورد کاوش قرار گرفته و راه حل کلی برای از میان برداشتن این شکاف پیشنهاد شده است.
  براساس دیدگاه علامه طباطبایی شکاف میان نظر و عمل به وجود اشکال در سیستم اعتبارسازی انسان در لحظه عمل مربوط می شود که ناشی از ضعف اراده و مقاومت نفس در برابر هواهای نفسانی است. از نظر علامه، ایمان (و تقوا) می تواند اراده اخلاقی را تقویت، و شکاف میان نظر و عمل را از میان بردارد
  کلیدواژگان: نظر و عمل، اخلاق، علامه طباطبایی، ادراکات اعتباری، اراده، ایمان
 • محمدتقی فعالی صفحه 27
  دین به عنوان مجموعه ای از باورها، بینش ها و رفتارها بر اساس نیازهای فطری انسان شکل می گیرد. این باورها و نگرش ها می توانند به مثابه اصلی ترین عامل در تامین بهداشت روانی فرد نقش آفرینی می کنند که مهمترین آنها کسب آرامش روحی و روانی در ارتباط انسان با خداست. امر نزولی بودن آرامش، مسیر بودن آرامش برای نیل به هدف، و در مراتب بودن آرامش در دنیا و آخرت و اولویت بندی ارزشی آن به عنوان مشخصه هایی است که این مقاله برای آرامش بر می شمرد. توجه به تعالی ایمان از طریق جهان بینی ایمانی، یاد خدا، و انس با قرآن همچنین استفاده از ظرفیت اخلاق به ویژه صفاتی چون بخشش، خوش بینی، قناعت، صداقت، خوش خلقی، تنوع معقول در زندگی و بذله گویی از راهکارهای کسب آرامش است. توجه به رویدادهای طبیعی و استفاده صحیح از مواهب الهی مثل نعمت شب و روز، آسمان و زمین در این جهت موثر است.
  کلیدواژگان: آرامش، بخشش، ایمان، نگرش مثبت، هدیه الهی، حیات دینی، اصول آرامش
 • سید جواد احمدی صفحه 53
  اخلاق حاکمان و دولتمردان اقتضا دارد که در تقسیم و توزیع امکانات و مزایای اقتصادی و اجتماعی بین شهروندان، «عدالت توزیعی» را مراعات کنند. در این مقاله ضمن بررسی و نقد نظریه ها در عدالت توزیعی و نشان دادن ناکارآمدی هریک از آنها، بیان می گردد که هریک از عناصر «کار»، «نیاز» و «برابری همگانی» که در نظریه های مربوط به عدالت توزیعی معیارهای توزیع عادلانه اند، می توانند ابزاری برای شناخت حقوق افراد به حساب آیند نه معیاری عمومی و کلی. به تعبیر دیگر مبنای عدالت توزیعی، حقوق افراد و رعایت استحقاق های ناشی از «کار» و «نیاز» و... است، بر این اساس نسبت «عدالت توزیعی» با «رفتار برابر و یکسان بین افراد» نسبت عموم و خصوص من وجه است. این دیدگاه با نگرشی بر اخلاق حکومتی امام علی× قابل تایید و تبیین است.
  کلیدواژگان: عدالت توزیعی، انصاف، برابری، حد معین
 • افضل بلوکی، محمدعلی مصلح نژاد صفحه 77
  این مقاله به بررسی و نقادی راه حل های تزاحم اخلاقی از دیدگاه دیوید راس (W.D.Ross) پرداخته است. از نگاه او تزاحم در وظایف فعلی امکان وقوع دارد، و فاعل اخلاقی وظیفه دارد آن دسته افعالی را که واجد الزام آوری بیشتری هستند، مقدم بدارد. او مبنای وظایف اخلاقی را «روابط خاص» می داند که از این طریق می توان اولویت و میزان الزام آوری را استکشاف نمود. براساس دیدگاه برخی از ناقدان راس، همانند: پالمر، مک ناوتن، گنسلر، و هولمز و دیگران، و نیز مقایسه این دیدگاه، با متون دینی، دیدگاه راس ناقص و وجود مفاهیمی چون مصلحت و مفسده نفس الامری افعال در متون دینی و همچنین نقش انگیزه فاعل، و توجه به نتیجه افعال و لحاظ کردن اولویت موجود در نتایج حاصل که میزان ارزشمندی افعال را معین می کند، و بالاترین درجه آن قرب الهی است، پاسخی جامع تر و غنی تر را در این زمینه فراهم می نماید، و دیدگاه راس به دلیل نقص در تبیین سلسله وظایف و غیرمنطقی بودن ترتیب آن و عدم ارائه معیاری فراگیر برای ترجیح افعال متزاحم، در واقع راه حل مناسبی برای حل این مسئله نیست.
  کلیدواژگان: وظایف در نگاه نخست، وظایف فعلی، تزاحم، اولویت، بداهت
 • عین الله خادمی صفحه 103
  غزالی در مکتوبات مختلف خویش، تعاریف متعددی برای سعادت ارائه داده است. در نظام فکری غزالی، یکی از واژه های قریب به معنای سعادت، واژه کمال است، که به ما در دریافت چیستی سعادت مدد می رساند. غزالی کمال را از یک جهت به کمال بالذات و بالعرض و از حیث دیگر به حقیقی و وهمی تقسیم می کند و دستیابی به کمال حقیقی را سعادت معرفی می کند. او سعادت را به اقسام مختلفی مطلقه و مقیده، دنیوی (مجازی) اخروی (حقیقی) تقسیم می کند و بر این باور است که سعادت امری ذومراتب است. بر همین مبنا است، که او اگرچه ایمان را به تقلیدی و کشفی تقسیم می کند و هر دو دسته را اهل نجات و بهره مند از سعادت معرفی می کند، اما سعادت مومنانی که ایمان آنها از نوع کشفی است، برتر از سعادت افرادی معرفی می کند، که ایمان آنها از نوع ایمان تقلیدی است.
  کلیدواژگان: سعادت، کمال، مطلقه، مقیده، دنیوی، اخروی، مجازی، حقیقی، غزالی
 • رحیم دهقان سیمکانی صفحه 125
  نقص ذاتی نفس، حجاب ها، تقلید یا همرنگی با جماعت و مدخلیت جسم، از جمله موانعی هستند که در نظر ملاصدرا، مانع فعالیت دستگاه عقل و در نتیجه باعث منحرف شدن انسان از ارزش های اخلاقی هستند. از دیدگاه ملاصدرا عمده بی اخلاقی ها ناشی از جهالت و غفلت به جهت تسلط قوای غیرعقلانی بر عقل می باشد. تبیین عامل بی اخلاقی ها، فرآیند مغلوب شدن عقل و در نتیجه بروز بی اخلاقی مسئله این مقاله است که به روش توصیفی تحلیلی به آن پرداخته و در برخی موارد از آیات و روایات به عنوان موید استفاده شده است.
  کلیدواژگان: عقل، نفس، معرفت، جهل، غفلت، تفکر اخلاقی
|
 • Fatemeh Vejdani, Mohsen Imani, Reza Akbarian, Alireza Sadeqzadeh Page 7
  The gap between theory and ethical action is known an important problem in ethics and education. Analyzing the relationship between theory and ethical action and deciding the elements having to do with optional actions of human and their interaction, one may perceive the reasons and roots of the gap and, on this basis, improve educational theories to attain the harmony between theory and action. This paper, paying attention to the principles of optional actions with regard to the part of indirect perceptions and the cause of the gap, has presented a solution for the problem. As is understood by Allamah Tabatabaei`s view, the gap lies in a failure in human system of indirect perceptions when willing to action. In other words, the gap can be considered as the weakness of human will in opposing mental obstacles against ethical decision and action.
  Keywords: theory, action, ethics, Allamah Tabatabaei, indirect perception, will, faith
 • Mohammadtaqi Faali Page 27
  :A religion, as a set of beliefs, views and actions, is established on the basis of human needs. The beliefs and attitudes can be viewed as the most effective agent for mental health, particularly when regarding human relation to God. Downgrading state of mental peace, its being the way for one`s goal, its ordinal state in the world and hereafter and its value gradation are counted by the paper as the parameters for it. Considering the transcendence of human faith through thoughtful sight of the universe, continuous mention of God, living with the Quran and using ethical opportunities, particularly such qualities as forgiveness, positive attitude, contentment, honesty, good humor, sane variety and pleasantry can be counted as agents for peace of mind. Paying attention to natural phenomena and correct usage of Divine gifts can also be of considerable effect in the field.
  Keywords: peace of mind, forgiveness, human faith, positive attitude, Divine gifts, Religious life, Principles of peace of mind
 • Seyyed Javad Ahmadi Page 53
  As is understood by governmental ethics, governors should distribute possibilities and economical and social opportunities among citizens according to distributive justice. In this paper, the author, surveying and criticizing the views in the field, has shown that the type of work, need and public equality taken as norms in the views, may be counted as the ways for recognizing personal rights not as the norms of distributive justice. In other words, distributive justice is founded upon personal rights and the deserts due to work, need etc. In this way, contributive justice and equality may be known as being partially in common not fully. Such an attitude is agreed with by governmental manner of Imam Ali (a).
  Keywords: distributive justice, fairness, equality, determined limit
 • Afzal Bolooki, Mohammadali Moslehnejad Page 77
  This paper has studied David Ross`s solutions for ethical mutual competitions. For Ross, the mutual competition happens in ethical duty of the present, and one should give priority to those duties with more emphasized obligation. He has considered special relationship as the foundation for ethical duties upon which the norm for priority and the degree of obligation are based. As is understood by the views of Ross` critics like Palmer, and by the comparison made between his view and religious teachings, the view would not seem fully correct. Such concepts as essential expediency and evil in religious texts, the part by agent`s motivation, considering the consequences of acts and the priority of the consequences upon which the degree of action`s state of being valuable is based (of which the highest is Divine approximation) can be regarded as the ground for a complete solution in the field. Ross` view, therefore, may not be accepted as a complete solution.
  Keywords: duties at first glance, current duties, mutual competition, priority, clearness
 • Einollah Khademi Page 103
  Ghazzali has defined happiness in his works differently. In his system of thought, the concept of perfection has been taken to be closely related to happiness. It is the very agent leading us to the understanding of his definition of happiness. Ghazzali has divided perfection, firstly, into essential and accidental and, secondly, into true and imaginary. For him, real perfection is the same as happiness. He has viewed happiness as something of gradation with deferent types of absolute and limited, earthly and heavenly. It is on this principle that though human faith is of two kinds of taqlidi and kashfi and views them to be of happiness and salvation, the happiness of those of kashf is more valuable than that of those of taqlid.
  Keywords: happiness, perfection, absolute, limited, earthly, heavenly, virtual, truly, ghazzali
 • Rahim Dehqan Simkani Page 125
  :Sadra views essential defect of human soul, coverage, imitation or following the group and the effect of corporeality as the agents against the human system of reasoning and, therefore, lead to human inclination from ethical values. For Molla Sadra, nearly all of immoralities lie in the lack of knowledge and in the negligence caused by irrational powers dominating human system of reasoning. In this paper, the agents of immorality and the way in which they conquer human reasoning and appearance of immoralities have been explained in an analytico-descriptive method and in some cases the explanation has been supported by the Quranic verses and traditions.
  Keywords: intellect, soul, knowledge, negligence, lack of knowledge, ethical thought